Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 006542 18458006 na godz. na dobę w sumie
Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie - książka
Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0854-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak udoskonalić swoje życie prywatne i zawodowe,
przeznaczając na to tylko jedną godzinę tygodniowo?

Czy praca i życie osobiste są w stanie połączyć się w doskonałej harmonii? Czy możesz zmienić na lepsze stosunki z bliskimi, jednocześnie nadając nowy kierunek swojej karierze? Koncentracja na wyznaczonych zagadnieniach jest pierwszym krokiem do sukcesu. Konsekwencja w realizowaniu celów to krok drugi. Całości dopełnia działanie. Sprawdź, jak niezwykłe rezultaty -- i to w bardzo krótkim czasie -- może przynieść wysiłek włożony w pracę nad sobą. Wyzwól skrywany potencjał i pokłady efektywności.

Potęga jednej godziny jest poradnikiem szczególnym, ponieważ pozwala spojrzeć globalnie na problemy, z którymi borykasz się na co dzień. Pomaga rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych i kreatywnych metod działania. A jeśli doskwiera Ci wieczny brak czasu, to książka skrojona na Twoją miarę -- wymaga tylko godziny tygodniowo.

7 kroków w programie Potęga Godziny:

  1. Skoncentruj się i wskaż obszary wymagające zmiany.
  2. Przeprowadź krytyczną analizę i określ struktury zmiany.
  3. Myśl twórczo i wyznacz alternatywne rozwiązania.
  4. Opracuj nowe zasady postępowania.
  5. Rozplanuj kolejne działania i podejmij pierwsze kroki.
  6. Podsumuj podjęte działania i osiągnięte rezultaty.
  7. Świętuj osiągnięty sukces.

Jedna godzina -- doskonały czas na zmianę


'Potęga jednej godziny' zawiera doskonałą receptę na uporządkowanie samego siebie, by osiągnąć ład także we własnych finansach.
Mark Joyner,
autor książki 'Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyć umysł klienta?'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Potêga jednej godziny. Jak udoskonaliæ swoje ¿ycie Autor: Dave Lakhani T³umaczenie: Bartosz Sa³but ISBN: 978-83-246-0854-6 Tytu³ orygina³u: Power of An Hour: Business and Life Mastery in One Hour A Week Format: A5, stron: 296 Jak udoskonaliæ swoje ¿ycie prywatne i zawodowe, przeznaczaj¹c na to tylko jedn¹ godzinê tygodniowo? (cid:129) Naucz siê lepiej organizowaæ czas (cid:129) Popraw relacje z bliskimi (cid:129) Usprawnij kontakty z klientami i pracownikami (cid:129) Obierz prosty kurs na sukces Czy praca i ¿ycie osobiste s¹ w stanie po³¹czyæ siê w doskona³ej harmonii? Czy mo¿esz zmieniæ na lepsze stosunki z bliskimi, jednoczeœnie nadaj¹c nowy kierunek swojej karierze? Koncentracja na wyznaczonych zagadnieniach jest pierwszym krokiem do sukcesu. Konsekwencja w realizowaniu celów to krok drugi. Ca³oœci dope³nia dzia³anie. SprawdŸ, jak niezwyk³e rezultaty — i to w bardzo krótkim czasie — mo¿e przynieœæ wysi³ek w³o¿ony w pracê nad sob¹. Wyzwól skrywany potencja³ i pok³ady efektywnoœci. Potêga jednej godziny jest poradnikiem szczególnym, poniewa¿ pozwala spojrzeæ globalnie na problemy, z którymi borykasz siê na co dzieñ. Pomaga rozwi¹zywaæ je za pomoc¹ nowoczesnych i kreatywnych metod dzia³ania. A jeœli doskwiera Ci wieczny brak czasu, to ksi¹¿ka skrojona na Twoj¹ miarê — wymaga tylko godziny tygodniowo. 7 kroków w programie Potêga Godziny: 1. Skoncentruj siê i wska¿ obszary wymagaj¹ce zmiany. 2. PrzeprowadŸ krytyczn¹ analizê i okreœl struktury zmiany. 3. Myœl twórczo i wyznacz alternatywne rozwi¹zania. 4. Opracuj nowe zasady postêpowania. 5. Rozplanuj kolejne dzia³ania i podejmij pierwsze kroki. 6. Podsumuj podjête dzia³ania i osi¹gniête rezultaty. 7. Œwiêtuj osi¹gniêty sukces. Jedna godzina -- doskona³y czas na zmianê Słowo wstępne Wprowadzenie Podziękowania O autorze 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Potęga godziny Jak się skupić — potęga godziny Jak przeprowadzić krytyczną analizę faktów? Na czym polega twórcze myślenie? Pierwsza godzina prywatna — przygotowanie gruntu Druga godzina prywatna — identyfikacja przeszkód Trzecia godzina prywatna — eliminowanie barier Czwarta godzina prywatna — relacje z innymi Piąta godzina prywatna — finanse Szósta godzina prywatna — praca nad sobą Siódma godzina prywatna — przerwa w myśleniu 8. 9. 10. 11. 7 11 15 17 19 33 45 57 69 79 91 101 113 127 139 6 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie 145 163 Ósma godzina prywatna — Envisioneering™: opracowywanie Głównej Wizji Życiowej Dziewiąta godzina prywatna — pokonać strach i zmienić siebie Pierwsza godzina zawodowa 171 — uważna analiza funkcjonowania firmy 183 Druga godzina zawodowa — organizacja czasu 195 Trzecia godzina zawodowa — zarządzanie 209 Czwarta godzina zawodowa — sprzedaż i marketing Piąta godzina zawodowa — doświadczenia klientów 223 Szósta godzina zawodowa — nawiązywanie znajomości 233 249 Siódma godzina zawodowa — mentoring 259 Ósma godzina zawodowa — dajemy coś od siebie Dziewiąta godzina zawodowa — godzina ostatnia 267 277 Koniec na dziś Skorowidz 281 Zmiana Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną firmę i poszukujemy usprawnień, czy po prostu chcemy zmienić się na lepsze, niezbędna okazuje się praca nad samym sobą. W swojej pracy codziennie sty- kam się z właścicielami firm i osobami pełniącymi funkcje przywód- cze starającymi się znaleźć czas potrzebny na dokonanie zmian we własnych organizacjach. Wielu z nich ma poczucie, że ich działania byłyby skuteczniejsze, gdyby udało im się zmienić także własną postawę. Niestety, w większości przypadków czynnikiem hamują- cym okazuje się być czas. Rzeczywiście w wielu przypadkach może się wydawać, że tym, czego najbardziej nam brakuje, jest czas. Nie zawsze jednak jest to prawdą. Bardziej niż czasu potrzebujemy częstokroć koncentracji — umiejętności skupienia uwagi na konkretnym zagadnieniu. W ko- lejnych rozdziałach postaram się wskazać metody identyfikacji ob- szarów koncentracji związanych nie tylko z działalnością firmy, ale także należących do sfery życia prywatnego każdego z nas. Książ- ka ta zawiera wskazówki opisujące, jak postępować krok po kroku 20 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie i w jakich momentach podejmować odpowiednie działania. Ponadto można tutaj znaleźć porady różnych ekspertów, dzięki którym dowiemy się, jakie działania powinniśmy podejmować, aby osiągnąć wyznaczony cel. Czym jest potęga godziny? Powyżej stwierdzono, że w rzeczywistości to nie brak czasu sam w sobie jest prawdziwym problemem. U wielu osób takie stwier- dzenie może wywołać prawdziwą konsternację — jak bowiem na- leży w takiej sytuacji rozumieć tytuł niniejszej książki. Chciałbym zatem od razu wyjaśnić tę kwestię. Każdy z nas ma codziennie do dyspozycji dokładnie taką samą liczbę minut czy godzin. Mogą one zostać wykorzystane na pracę zawodową, pracę twórczą, załatwianie codziennych spraw bądź też prowadzenie firmy (jeśli nie jest to nasza praca zawodowa). Dla jakości naszego życia i wartości naszej firmy najważniejsza jest umiejętność gospodarowania czasem — przyjęcie odpowiednich zasad w tym zakresie może przynieść nam największe korzyści. Osiągnięcie pożądanych rezultatów wymaga przeprowadzenia zmian, których najlepiej jest dokonywać zgodnie z metodą koncen- tracji nazwaną przeze mnie Critical Power Hour™1. Moje rozwa- żania dotyczą tylko jednej godziny z tego względu, że praktycznie każdy z nas jest w stanie na jedną godzinę oderwać się od rutyny dnia codziennego i poświęcić ten czas na dokonanie zmian. Godzina jest także taką jednostką czasu, którą najłatwiej jest umieścić w na- szym planie dnia. Zdecydowałem się oprzeć moją koncepcję na jednej godzinie także dlatego, że przez piętnaście lat zdobywania moich doświadczeń w zakresie wspierania różnych ludzi w osiąganiu 1 W wolnym tłumaczeniu koncepcję tę można przełożyć na język polski jako „Krytyczna Godzina Potencjału” — przyp. tłum. Potęga godziny 21 celów osobistych i zawodowych uświadomiłem sobie, że rozpoczęcie procesu zmian wymaga właśnie jednej godziny. Czas nieprzerwa- nego skupienia przekraczający jedną godzinę może spowodować je- dynie gwałtowny spadek wydajności danej osoby. Po sześćdziesięciu minutach prawdziwego skupienia nasz umysł zaczyna się dekoncen- trować, do naszej świadomości dociera coraz więcej rozpraszają- cych myśli, a powrót do stanu pełnego skupienia jest szczególnie trudny ze względu na wysiłek, jaki włożony został w koncentro- wanie się przez okres dłuższy niż jedna godzina. Praktycznie we wszystkich firmach, dla których pracowałem, pracownicy przeszko- leni w stosowaniu tej techniki zaczynali osiągać bardzo dobre wyniki. Ograniczenie czasu koncentracji do jednej godziny pozwala także odczuć natychmiastowe efekty wykorzystywania zaproponowanych w tej książce rozwiązań. Nie twierdzę, że nie zdarzy się sytuacja, w której konieczne będzie skupienie się w okresie dłuższym niż jedna godzina — po- winno się jednak dążyć do ograniczenia liczby takich sytuacji. Praw- dziwe skupienie wiąże się z wysiłkiem porównywalnym do wysiłku potrzebnego na przebiegnięcie maratonu, ale skondensowanym w czasie właściwym dla biegu sprinterskiego. Po zakończeniu takiego wysiłku (czy to w związku z koncentracją, czy maratonem) ma się poczucie niezwykłego spełnienia; zyskuje się również dzięki temu pełniejszy wgląd w siebie — do tych kwestii wrócimy jeszcze w dal- szej części tej książki. Koncepcja Potęgi Godziny sprawdza się dzięki ograniczeniu cza- su przeznaczanego na wprowadzanie zmian oraz dzięki wypraco- waniu zdolności do koncentracji na szczególnych obszarach. Po- niżej prezentuję kolejne kroki składające się na cały program Potęga Godziny — powinny być one realizowane w przypadku każdego nowo zidentyfikowanego obszaru zmian. 22 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie Siedem kroków mających na celu rozpoczęcie programu Potęga Godziny 1. 2. 3. Jednoznaczne wskazanie obszarów, których ma dotyczyć zmiana. Krytyczna analiza mająca na celu określenie struktury pla- nowanej zmiany. Proces twórczego myślenia mający na celu znalezienie alter- natywnych rozwiązań. Identyfikacja kolejnych kroków. Rozplanowanie kolejnych kroków w celu wprowadzenia zmia- ny i podjęcie pierwszych działań. Ocena podjętych działań i próby pomiaru osiągniętych re- zultatów. Nagrodzenie skutecznej realizacji programu. 4. 5. 6. 7. Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym krokom — dzięki temu lepiej zrozumiemy ich naturę i nauczymy się je realizować. Zrozumienie poszczególnych kroków jest bardzo istotne, gdyż sta- nowią one podstawę programu Potęga Godziny — programu, który jest naszą receptą na sukces. Jednoznaczne wskazanie obszarów, których ma dotyczyć zmiana Jedną z najczęściej spotykanych przyczyn porażki we wprowadzaniu zmian jest podejmowanie wysiłków na rzecz rozwiązania niewła- ściwego problemu. Aby zmiana była szybka i trwała, trzeba najpierw poświęcić nieco czasu na precyzyjne zdefiniowanie problemów, które chcemy rozwiązać. Poniżej prezentuję kilka pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć przed rozpoczęciem realizacji całego projektu: Potęga godziny 23 n Co dokładnie jest czynnikiem inicjującym proces zmian? Mówiąc prościej — co spowodowało, że podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian? n Czy ten konkretny czynnik jest na tyle ważny, że powinni- śmy skoncentrować na nim nasze wysiłki i przeznaczyć na niego środki finansowe? n Czy planowana zmiana pociągnie za sobą następne? Jeśli tak, w jakich obszarach zmiany te nastąpią? n Co może się stać, jeśli planowana zmiana nie przyniesie rozwiązania zidentyfikowanego problemu? n n Co konkretnie trzeba zmienić? Kogo trzeba zaangażować we wprowadzanie zmiany, aby działania były skuteczne? n n Jaki skutek chcemy osiągnąć, wprowadzając planowaną zmianę? Co zmiana ta oznacza dla firmy w kontekście finansowym, społecznym, środowiskowym i organizacyjnym? n Jakie będą konsekwencje tej zmiany dla nas? W jaki sposób my skorzystamy na jej wprowadzeniu? n Co stanie się wówczas, jeśli wprowadzenie zmiany się nie powiedzie? n Jakie będą największe korzyści z wprowadzenia planowanej zmiany? n Na kogo zmiana będzie miała bezpośredni wpływ (wymienić konkretne osoby)? n n W jaki sposób zdefiniowalibyśmy skuteczną zmianę? W jaki sposób zamierzamy nagrodzić skuteczne wprowa- dzenie zmiany? 24 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie Na podstawie moich doświadczeń w pracy z setkami różnych firm sformułowałem wniosek, że podjęcie próby znalezienia od- powiedzi na wskazane powyżej pytania znacznie przyspiesza prze- bieg procesu wprowadzania zmian. Jest tak, ponieważ analiza listy pytań oraz odpowiedzi prowadzi często do wniosku, że zdefinio- wany początkowo problem w rzeczywistości nie istnieje. Możemy też stwierdzić, że problem jest mniej istotny, niż się to początkowo wydawało, lub też jego rozwiązanie nie jest w praktyce konieczne. Jeśli jednak podejmiemy decyzję, że problem wymaga rozwiązania, odpowiadając na powyższe pytania, pozyskamy cenne informacje, które pomogą nam zrealizować proces zmiany. Dzięki zawartym w tym kroku pytaniom osiągamy również jeszcze inny cel. Na tym etapie możemy stwierdzić, kto powinien zostać zaangażowany w proces wprowadzania zmiany oraz kto po- winien być o nim na bieżąco informowany. Ponadto na podstawie udzielonych odpowiedzi możemy wskazać moment, w którym dzię- ki wprowadzonej zmianie osiągnięte zostaną pożądane rezultaty, a zatem moment, kiedy możemy zaprzestać podejmowania kolejnych działań. Nierzadko zdarza się, że zmiana nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ osoby odpowiedzialne za jej wprowadzenie nie potrafią stwierdzić, w którym momencie powinny przestać po- dejmować kolejne kroki. W rezultacie zmieniająca się firma lub osoba nie potrafi dostrzec punktu docelowego i z tego względu ma wraże- nie ciągłego dryfowania. Skuteczna zmiana możliwa jest tylko wów- czas, gdy wyznaczony zostanie konkretny cel uznawany za koniec całego procesu. Krytyczna analiza mająca na celu określenie struktury planowanej zmiany Proces krytycznej analizy jest na tyle ważny, że postanowiłem po- święcić mu cały rozdział 3. Powinien on zostać przeprowadzony na wczesnych etapach realizacji projektu i wykorzystany do rozpisania Potęga godziny 25 całej zmiany na mniejsze, spójne wewnętrznie elementy. Przepro- wadzenie procesu krytycznej analizy pozwala także wskazać dzia- łania, które w danej sytuacji będą prawdopodobnie najskuteczniejsze. Zbyt często zdarza się, że rozpoczynamy realizację planów lub pomysłów, które wzbudzają w nas szalony entuzjazm, nie zdając sobie w pełni sprawy z możliwości ich realizacji i nie potrafiąc prze- widzieć ich rezultatów. Każdy z nas z pewnością doświadczył kiedyś tego typu niepowodzenia — wystarczy wspomnieć tu o postanowie- niach przejścia na dietę, regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych czy próbach rzucenia palenia. W środowisku biznesowym w sytu- acji braku krytycznej analizy może dojść do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć, które nigdy się w wystarczającym stopniu nie „wy- krystalizują”, opracowania produktów, które nigdy nie zostaną od- powiednio wypromowane lub też nigdy nie osiągną maksymalnego poziomu rentowności. Zwykle nie chodzi o to, że sam pomysł jest zły — po prostu nie przeprowadzamy odpowiedniej analizy typu Critical Power Hour™. Proces twórczego myślenia mający na celu wyznaczenie alternatywnych rozwiązań Z moich doświadczeń wynika, że głównym problemem w pracy z klientami indywidualnymi i biznesowymi jest przyzwyczajenie do koncepcji czynników niezmiennych, stałych. Przyjmowanie kate- gorycznych założeń jest często skutkiem bardzo silnych przekonań danej osoby lub też rezygnacji z możliwości rozważenia alternatyw- nych rozwiązań. Przyjmowanie założenia o istnieniu pewnych stałych prawie zawsze utrudnia osiąganie dobrych rezultatów w procesie wprowadzania zmian. Twórcze myślenie to kolejny element, któremu postanowiłem poświęcić cały rozdział — rozdział 4. Kwestionowanie założeń, przekonań oraz czynników niezmiennych pozwala nam dostrzec 26 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie dodatkowe stojące przed nami możliwości — dzięki umiejętności twórczego myślenia analiza Critical Power Hour™ przyniesie nam jeszcze więcej korzyści. Jeśli chcemy dokonać znaczącej zmiany w krótkim czasie, mu- simy rozważyć wszystkie stojące przed nami alternatywy. W wielu przypadkach okaże się, że zidentyfikowane problemy można roz- wiązać za pomocą szybszych, lepszych i bardziej wydajnych metod. Wiele osób pomija twórcze rozwiązania i koncentruje się na naj- bardziej oczywistych i schematycznych sposobach. Wskazanie kolejnych kroków Po identyfikacji obszaru wymagającego zmian oraz wskazaniu przy- czyn i potencjalnych skutków podjęcia działań nadchodzi czas na opracowanie zasad postępowania. Dla osób koncentrujących się wyłącznie na rezultatach wskazanie obszarów zmian i ich znacze- nia może być trudne, ponieważ pomijają one zwykle analizę proce- su wprowadzania zmian — wydają się mieć nadzieję, że ktoś po- składa poszczególne elementy razem i wszystko „zrobi się samo”. Niestety, w praktyce nie jest to takie proste. Należy wyznaczyć każdy kolejny krok i każdy krok udokumentować — pamiętajmy, by rejestrować poszczególne kroki z maksymalną precyzją oraz by wyznaczyć konkretne terminy ukończenia poszczególnych etapów prac. Do osiągnięcia stanu, który określam jako Fearsome Focus™, niezbędna jest świadomość specyfiki obszaru, na którym mamy się koncentrować, oraz wiedza na temat czasu trwania pracy. Powin- niśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nieudokumentowane kroki nigdy nie zostaną zrealizowane. Jedną z umiejętności wprowadzenia się w stan Fearsome Focus™ jest zdolność do ponownego skon- centrowania się na planie działań za każdym razem, gdy pojawi się taka konieczność — jeśli nie przygotowaliśmy planu, nie będziemy wiedzieli, na jakich obszarach powinniśmy się skupić w dalszej kolejności. Potęga godziny 27 Rozplanowanie kolejnych działań na rzecz wprowadzenia zmiany i podjęcie pierwszych kroków Najważniejszym krokiem zmierzającym do rozpoczęcia realizacji procesu wprowadzania zmian jest planowanie, po którym następuje działanie. Do skutecznego wprowadzania istotnych zmian w prze- ciągu jednej godziny niezbędna jest umiejętność skupienia się przez taki właśnie czas. Nie wszystkie problemy da się jednak rozwiązać w godzinę — w rzeczywistości większość inicjatyw, jakie zostaną podjęte na podstawie zawartych w tej książce wskazówek, wyma- gać będzie większej liczby godzin. Kluczem do sukcesu jest umiejęt- ność wprowadzania się w stan Fearsome Focus™ za każdym razem jedynie na jedną godzinę. Zacznijmy od listy wyznaczonych kroków i podzielmy je według czasu, jaki jest potrzebny na realizację każdego z nich. Jeśli poja- wia się konieczność zaplanowania działania trwającego dłużej niż godzinę, należy postępować według poniższych wskazówek: n Zaplanujmy sobie pewien wycinek czasu — w tym okresie musimy się skoncentrować wyłącznie na wyznaczonym zada- niu i traktować ten czas jako najważniejszy element naszego harmonogramu, jaki kiedykolwiek znajdował się w naszym kalendarzu. Naprawdę jest on najważniejszy. n Wycinek czasu dzielimy na dwa segmenty: czterdziestopięcio- i piętnastominutowy; czterdzieści pięć minut spędzamy w stanie Fearsome Focus™, a pozostały kwadrans poświęcamy na niezbędne czynności utrudniające nam zachowanie stanu skupienia — odpowiadamy na e-maile, przeprowadzamy niezbędne poszukiwania w internecie, wychodzimy do toalety i wykonujemy telefony do osób, które zadzwoniły do nas wcześniej; jeśli po upływie kwadransa nadal pozostają nam do wykonania pewne czynności niezwiązane z koncentracją, 28 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie wykonujemy je w trakcie trwania następnego piętnastomi- nutowego segmentu (czyli po kolejnym wprowadzeniu się w stan Fearsome Focus™). Zasady 45/15 należy bezwzględnie przestrzegać — w czasie przeznaczonym na stan Fearsome Focus™ nie może być żadnych przerw. Wyłączmy telefon stacjonarny i komórkowy, zamknijmy program pocztowy. Nic nie jest aż tak ważne, żeby nie mogło po- czekać przez czterdzieści pięć minut. Jeśli zdarzy się coś naprawdę ważnego, zawsze ktoś może przyjść i poinformować nas o tym w sposób bezpośredni. Nie powinniśmy natomiast pozwalać, by nieistotne sprawy rozpraszały naszą uwagę. Innym powodem podziału czasu na segmenty czterdziestopięcio- i piętnastominutowe jest to, że pozostawanie w stanie Fearsome Focus™ wymaga regularnych przerw, które pozwolą nam zregene- rować siły i odzyskać chęć do dalszego koncentrowania się. Kwa- drans relaksu jest naszemu umysłowi niezbędny — jest to okres regeneracji i przetwarzania wszystkich pozyskanych wcześniej informacji. W wielu przypadkach właśnie w trakcie tych piętna- stominutowych przerw przychodzić nam będą do głowy naprawdę przełomowe pomysły. Bardzo często jestem pytany o to, czy sam stosuję tę metodę — odpowiedź brzmi: „Tak”. Z metody tej korzystałem także w trak- cie pisania tej książki. Często jestem pytany również o to, co ro- bię, gdy dopada mnie niemoc twórcza. Moja odpowiedź dla wielu osób jest zaskakująca — nie zdarza mi się to. Po prostu planuję czas na pisanie książki i wprowadzam się w stan Fearsome Focus™. Niezależnie od tego, czy mam ochotę na pisanie, czy nie, rozpo- czynam pracę zgodnie z harmonogramem. Nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja, w której nie byłbym w stanie pisać. Dlaczego tak się dzieje? To proste — odpowiednio wytrenowałem swój umysł. W rezultacie wypracowałem w sobie pewne automatyczne reakcje Potęga godziny 29 — kiedy zaplanuję czas na pisanie i wyeliminuję wszystkie czynni- ki rozpraszające, a ponadto jasno wytyczę swój cel i opracuję plan jego osiągnięcia, jestem natychmiast gotowy do pisania. Sukces można osiągnąć, jedynie podejmując działanie, dlatego też przed zakończeniem sesji w stanie Fearsome Focus™ należy bez- względnie doprowadzić choć jedno przedsięwzięcie do końca (nie- zależnie od tego, czy sesja ta trwać będzie tylko jedną godzinę, czy dłużej). Jeśli planujemy skoncentrować się na naszej kondycji fizycznej, a jednym z wyznaczonych kroków jest skontaktowanie się z naszym osobistym trenerem, powinniśmy chwycić za telefon i wybrać nu- mer. Jeśli zaplanowana przez nas zmiana wymaga podjęcia działań przez cały zespół, musimy napisać wiadomość e-mail i rozesłać ją do wszystkich osób, które powinny się w dany projekt zaangażować. Zaczynając jedno natychmiastowe działanie, angażujemy się w spra- wę fizycznie (podejmując samo działanie), mentalnie (inicjując pro- ces) oraz emocjonalnie (odczuwając wrażenia związane z rozpo- czynaniem czegoś). Jedynym wyjątkiem od zasady 45/15 jest początkowa godzina nazwana przeze mnie Critical Power Hour™. W tym czasie powinni- śmy pozostać skupieni przez pełne sześćdziesiąt minut. Po zakoń- czeniu pierwszej pełnej godziny koncentracji możemy zastosować zasadę 45/15, co pozwoli nam podjąć nasze pierwsze działanie. Ocena podjętych działań i próby zmierzenia osiągniętych rezultatów W trakcie realizacji procesu wprowadzania zmian powinniśmy re- gularnie dokonywać oceny przebiegu naszych działań. W trakcie przeprowadzania oceny należy porównywać stopień realizacji pro- jektu z opracowanym planem i wyznaczonymi terminami. Konse- kwentne trzymanie się wszystkich przyjętych wyznaczników da nam pewność, iż realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami i że 30 Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie nasza koncentracja rzeczywiście przełoży się na osiągnięcie wy- znaczonych celów. Podczas godziny Critical Power Hour™ niezbędne jest doko- nywanie pomiarów podejmowanych działań i osiąganych rezulta- tów. Pierwszym wyznacznikiem oceny jest to, czy wszystkie za- angażowane osoby są dyspozycyjne. Jeśli do odbycia sesji Critical Power Hour™ potrzebne są osoby, których akurat nie ma, należy bezwzględnie przełożyć sesję na taki termin, by wszyscy mogli być obecni. Nie ma żadnego sensu powtarzać potem tego samego działania z osobami, które nie są od początku zaangażowane w cały proces i nie czują emocjonalnej więzi z dotychczasowymi efektami naszej pracy. Po rozplanowaniu działań w czasie i podjęciu pierwszych kroków powinniśmy dokonywać regularnej oceny tego, czy podczas czter- dziestopięciominutowych sesji koncentrujemy się na właściwych obszarach — dzięki temu będziemy wiedzieć, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Regularne porównywanie naszych postępów z dokumentacją dotyczącą kolejnych działań pozwoli nam nieustan- nie dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu. Mierzenie osiągniętych rezultatów jest niezbędnym elementem dokonania rzeczywistej zmiany. Nierzadko nasze szacunki odnośnie czasu lub zasobów niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu okazują się być niewłaściwe. Aby zmiana nastąpiła szybko, musimy jak najprę- dzej wiedzieć, co powinno ulec zmianie w naszym własnym postępo- waniu oraz w strukturze przyjętego planu. Analiza wyników oceny osiąganych rezultatów powoduje wzrost zaangażowania w przebieg procesu, a także zwiększenie poczucia satysfakcji w sytuacji, gdy zmiana zostanie dokonana odpowiednio i sprawnie. Analizy pozwa- lają ponadto przewidzieć rezultaty podejmowanych wysiłków, jeszcze zanim ich rzeczywiste skutki dadzą się zaobserwować. Dokony- wanie pomiarów jest zatem kluczem do skutecznego wprowadzania szybkich i trwałych zmian w długim okresie. Potęga godziny 31 Nagrodzenie skutecznej realizacji programu Mówi się, że dobrze wykonana praca jest nagrodą samą w sobie. Moim zdaniem jest to jednak tylko częściowo prawdziwe. Nasze osobiste dokonania mogą dać nam wewnętrzną satysfakcję, jednak trzeba pamiętać, że w przypadku każdej przeprowadzonej zmiany pewien udział w naszym sukcesie mają także inni — oni również powinni zostać w pewien sposób docenieni. Świętowanie i nagradzanie osiągniętego sukcesu uczy nas i człon- ków naszego zespołu, że zakończenie każdego poważnego zadania jest powodem do radości. W ten sposób możemy uwarunkować odpowiednio nasze umysły i wypracować zachowania niezbędne do osiągania celów. Nagradzanie osiągniętego sukcesu jest elemen- tem jednoczącym członków zespołu — wspólne świętowanie rów- nież pomaga wytworzyć więź i poczucie przynależności. W przy- padku firm ma to jeszcze inny wymiar — gdy inni zobaczą świętujący zespół, w przyszłości będą silniej angażować się w osiąganie sukce- sów w ramach własnych grup. Jeżeli chcemy skutecznie uporządkować własne myśli, możemy skorzystać z programu Mind Manager (można go pobrać ze strony www.mindjet.com). Aplikacja ta umożliwia opracowanie mapy my- ślowej, która jest wizualnym przedstawieniem naszych celów oraz związanych z nimi oczekiwań wobec innych osób. Opracowaną za pomocą programu mapę możemy wydrukować i zawsze nosić ze sobą lub też zamieścić ją na stronie internetowej, by wszyscy mieli do niej dostęp. Mind Manager pozwala również usystematyzować proces myślowy. Wykorzystuję go przed rozpoczęciem Critical Power Hour™, by zebrać myśli i zobaczyć, jakie związki występują między poszczególnymi zagadnieniami. Nasza zdolność do dokonywania zmian jest bezpośrednio zwią- zana z umiejętnością regularnego stosowania programu Potęga Go- dziny. Jeżeli zaczniemy planować nasz czas zgodnie z tym progra- mem, na pewno uda nam się opracować plan wprowadzenia każdej zmiany, jaką uznamy za niezbędną.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potęga jednej godziny. Jak udoskonalić swoje życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: