Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 007663 19972159 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń - ebook/pdf
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 94
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-501-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracyjnym organem egzekucyjnym w zakresie sporządzania pism i innych dokumentów niezbędnych przy potrąceniach. Charakteryzuje szczegółowo obowiązki pracodawców dotyczące egzekucji i ustalania wysokości potrącenia. Uwzględnia przy tym zmiany wprowadzone tzw. pakietem alimentacyjnym oraz w zakresie wierzytelności przysługujących osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.
Pracodawcy i zleceniodawcy muszą m.in. wiedzieć:
● jakie są granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń;
● w jakich wypadkach należy informować organy egzekucyjne o zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia;
● na czym polega zbieg egzekucji i według jakich zasad dokonywać potrąceń w takiej sytuacji;
● jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.
W publikacji przeanalizowano również zagadnienie ochrony danych osobowych dłużników oraz problematykę zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Jednym z obowiązków pracodawcy (a także innego podmiotu zatrudniającego) jest współpraca z komornikiem lub administracyjnym organem egzekucyjnym w zakre- sie ustalenia możliwości wyegzekwowania zadłużenia wymagalnego na podstawie ty- tułów wykonawczych od osób zatrudnionych (obecnie i w przeszłości). Tytułem wy- konawczym jest zarówno np. wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jak i deklaracja podatkowa czy deklaracja ZUS, ale też ugoda sądowa. Wierzycielem za- trudnionych może być również podmiot, który zatrudnia te osoby. Ma on prawo za- spokajać swoje należności bezpośrednio od dłużnika będącego pracownikiem lub inną osobą zatrudnioną. Obowiązek informacyjny, a następnie wykonawczy w zakresie eg- zekucji z wynagrodzeń i innych wierzytelności został nałożony na podmioty zatrud- niające na mocy przepisów prawa. Jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie są sank- cjonowane grzywną, a także odrębną odpowiedzialnością wobec wierzyciela z tytułu poniesionej przez niego szkody. Przy dokonywaniu potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych przysługu- jących wierzytelności (np. zasiłków z FUS, wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy cywilnoprawnej) należy wykazać się znajomością w szczególności następujących ak- tów prawnych: ■■ ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ■■ ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ■■ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ■■ ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, ■■ ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, ■■ ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń wykonaw- czych wydanych na podstawie tej ustawy, ■■ ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ■■ ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ■■ ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7 Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń I. Zasady współpracy pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających z komornikami i administracyjnymi organami egzekucyjnymi w zakresie udzielania informacji o dłużniku 1. Podstawa do wszczęcia egzekucji sądowej Podstawą zobowiązującą do wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia lub innej wierzytel- ności jest tytuł wykonawczy. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawcze- go, sporządzonego według ustalonego wzoru. Za tytuł wykonawczy uznaje się również jednolity tytuł wykonawczy oraz zagraniczny tytuł wykonawczy. Tytułami wykonawczymi są tytuły egzekucyjne zaopatrzone w klauzulę wykonalności (art. 776 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Klauzulę wykonalności definiuje się jako formalne wyrażenie przez sąd (lub admini- stracyjny organ egzekucyjny) dopuszczalności wykonania tytułu egzekucyjnego, który określa roszczenia wierzyciela warunkujące wszczęcie postępowania egzekucyjnego, mające na celu doprowadzenie do przymusowego spełnienia świadczenia przez dłuż- nika. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2007 r. (sygn. akt II BP 11/07) uznał, że: SN (…)wymagalnośćzapłatywynagrodzeniawynikadopierozorzeczeniasądu uwzględniającegożądanie,awistocieodspełnieniawarunkupodjęciapracy (zgłoszenia gotowości do pracy) po orzeczeniu przywracającym do pracy. Roszczenieowynagrodzeniestajesięwymagalnedopieroodpodjęciapracy, czylipodwarunkiem(art.786§2KPC).Dopierooddatytegozdarzeniapra- codawca pozostaje w opóźnieniu w zapłacie zasądzonego wynagrodzenia (art.481§1KCwzwiązkuzart.300KP).Pracownikowiwypłacasięutraco- newynagrodzenie,leczzodsetkamidopieroodpodjęciapracy. Każdy tytuł egzekucyjny powinien wskazywać wierzyciela i dłużnika, oraz jasno i zro- zumiale określać świadczenie, do którego spełnienia zobowiązany jest dłużnik. Tytułami egzekucyjnymi są (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego): ■■ orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności (art. 18314 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego); ■■ orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowe- mu wykonaniu; 8 Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń ■■ inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; ■■ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w ak- cie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie; ■■ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; ■■ akt notarialny określony w powyższych punktach, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi; ■■ odrębny od powyższych akt notarialny, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przymiotu tytułu egzekucyjnego nie ma m.in. ugoda pozasądowa. W uchwale z 22 li- stopada 1968 r. (sygn. akt III CZP 108/68, OSNC 1969/11/190) Sąd Najwyższy przy- jął, iż: (…)Takiejmożliwości(przeprowadzenia egzekucji sądowej – przyp. autora) SN niestwarzaugodazawartaprzezstronypozasądem,gdyżniewywołujeona bezpośrednichskutkówprocesowych,aprzedewszystkimniejestonatytu- łemegzekucyjnym.Wdrodzeugodypozasądowej,takjakwdrodzekażdej umowy,stronymogązałatwićspornąmiędzynimisprawę,wobecczegougo- datakawywierawzasadzierównieżskutkimaterialnoprawneiregulujeich stosunekprawny,comożemiećznaczeniedlamerytorycznegorozstrzygnię- ciatoczącegosięprocesu.Ugodapozasądowamożetakżewywołaćokreślony skutekprocesowy,amianowicieumorzeniepostępowania,jeżelistronacofnie pozewwwarunkachart.203k.p.c.Wwypadkutakimproceskończysięnie ugodą,leczcofnięciempozwu.Jednakżeugodapozasądowaniejestprzydat- na do realizacji należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych w trybie art.11ust.2–4przepisówokosztachsądowychwsprawachcywilnych,gdyż niejesttytułemegzekucyjnyminiestanowipodstawydowszczęciaegzekucji sądowej. PRZYKŁAD 1 W wyniku winy pracownika uszkodzeniu uległa maszyna produkcyjna. Jej serwisem i naprawą zajmuje się jej producent – firma z Włoch. Koszty związane z naprawą ma- szyny (w tym także przyjazdu i zakwaterowania serwisantów) wyniosły ok. 20 000 zł. 9 Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń Pracodawca podpisał z pracownikiem ugodę, na podstawie której zatrudniony zobo- wiązał się pokryć część kosztów, które ustalono na 7000 zł. Pracownik miał dokony- wać wpłaty z tego tytułu na rachunek pracodawcy w 10 równych ratach. Wpłacił jednak tylko 1 ratę, a następnie przebywał na długoterminowym zwolnieniu lekar- skim, po czym rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Ugoda nie zawierała innej formy spłaty zobowiązania wobec pra- codawcy, np. przez potrącenie z wynagrodzenia. Zatem na podstawie tej ugody nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec pracownika. Wzór. 1. Ugoda sądowa UGODA SĄDOWA zawarta dnia 1 marca 2019 r. w Warszawie pomiędzy 1) PRACODAWCĄ Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001, reprezentowaną przez Natalię Malinowską – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Pracodawcą” a 2) MATEUSZEM NOWAKIEM, zam. ul. Spokojna 2/4 00-001 Warszawa, zwanym da- lej „Pracownikiem” – zwanymi dalej łącznie „Stronami”. Zważywszy, że: Pracodawca, w dniu 11 października 2018  r. wniósł do Sądu Rejonowego w Warszawie VI Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI P180/00) pozew o zapłatę kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie maszyny produkcyjnej, Strony, w celu uchylenia zawisłego między nimi sporu, za- warły na podstawie art. 917 Kodeksu cywilnego Ugodę o następującej treści: § 1 1. Pracownik uznaje roszczenie Pracodawcy w wysokości 20 000 zł (słownie: dwa- dzieścia tysięcy złotych). 2. Pracownik zobowiązuje się zapłacić kwotę 7000 zł (słownie: siedem tysięcy zło- tych) w dziesięciu równych ratach, do 25. dnia miesiąca, począwszy od marca 2019 r., a Pracodawca zrzeka się roszczeń w pozostałej części. 3. Spłata należności określonej powyżej nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. przelewem na konto Pracodawcy w banku OOO, nr rachunku 00 0000 1111 0000 1111 0000 1111. 10 Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń § 2 1. W przypadku niedokonania przez Pracownika w powyższym terminie zapłaty w całości należności określonych w § 1 Pracodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Ugody. 2. Prawo odstąpienia od Ugody Pracodawca wykona w ten sposób, że w termi- nie do dnia 10 stycznia 2020 r. zawiadomi listem poleconym, przesłanym na adres Pracownika, o odstąpieniu od Ugody. 3. W przypadku odstąpienia od Ugody Pracodawca będzie dochodzić swoich rosz- czeń w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych przez prawo. 4. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Ugody przez Pracodawcę pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Ugody. § 3 W terminie 5 dni od daty wykonania Ugody przez Pracownika Pracodawca cofnie pozew wniesiony w dniu 11 października 2018 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie IV Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI P180/00) o zapła- tę przedmiotowej kwoty. § 4 Pracodawca zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z postępowaniem przed Sądem Rejonowym w Warszawie IV Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI P180/00). § 5 1. Niniejsza Ugoda stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie poprzedzające je porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczące przed- miotu Ugody oraz ostatecznie reguluje rozliczenia Stron związane z roszczeniem Pracodawcy. 2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Ugody mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niniejsza Ugoda została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzempla- rzach, po jednym dla każdej ze Stron. PODPISY Natalia Malinowska Mateusz Nowak 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: