Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 006794 13594978 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia z wynagrodzeń 2014 - praktyczny komentarz - stan prawny: marzec 2014 - ebook/pdf
Potrącenia z wynagrodzeń 2014 - praktyczny komentarz - stan prawny: marzec 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2998-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. A wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo szeroko. Jest nim bowiem periodyczne wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Dlatego też w książce Potrącenia 2014 sprawdzisz:

• co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,
• których potrąceń można dokonywać bez gody zatrudnionego,
• jak potrącać alimenty,
• jak postąpić w przypadku gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,
• jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,
• jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej,
• jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia,
• jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy?


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

a k i n t a ł p m u c e m e d a V Potrącenia z wynagrodzeń 2014 wyliczenia, dokumentacja, oficjalne stanowiska PiP, mPiPs P o t r ą c e n i a z w y n a g r o d z e ń 2 0 1 4 ISBN 978-83-269-2998-4 UOW 32 Stan prawny: Marzec 2014 r. UOW32_okladka.indd 1 3/5/2014 4:07:17 PM Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Młynarskiej-Wełpy Potrącenia z wynagrodzeń 2014 Wyliczenia, dokumentacja, ofi cjalne stanowiska PIP, MPiPS Vademecum płatnika Warszawa 2014 UOW32_Srodki.indd 1 UOW32_Srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:06 PM 3/5/2014 4:05:06 PM Praca zbiorowa pod redakcją: Elżbiety Młynarskiej-Wełpy Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redakcja: Renata Kajewska Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Monika Rychalska Skład: 6AN Studio Druk: Drukarnia Miller Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-2998-4 NR PRODUKTOWY UOW 32 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Potrącenia z wynagrodzeń 2014. Wyliczenia, dokumentacja, oficjalne stanowiska PIP, MPiPS” została przy- gotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Po- trącenia z wynagrodzeń 2014. Wyliczenia, dokumentacja, oficjalne stanowiska PIP, MPiPS” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOW32_Srodki.indd 2 UOW32_Srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:49 PM 3/5/2014 4:05:49 PM Spis treści Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce .......................................... 8 Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady ....... 9 Ochrona wynagrodzenia ..................................................................................................... 11 Potrącenia bez zgody zatrudnionego ................................................................................. 12 Świadczenia alimentacyjne .................................................................................................. 13 Należności inne niż alimentacyjne ..................................................................................... 14 Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi ..................................................................... 15 Kary porządkowe .................................................................................................................. 15 Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych ........................................................................... 16 Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę .................................................................. 17 Wypłata zawyżonego wynagrodzenia ................................................................................ 18 Potrącenia dobrowolne ........................................................................................................ 19 Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie ................ 20 Kwoty niepotrącalne ............................................................................................................... 20 Zgody blankietowe ............................................................................................................... 20 Kolejność i granice potrąceń ustawowych ........................................................................ 21 Kwoty wolne od potrąceń .................................................................................................... 24 Kwota wolna dla niepełnoetatowca .................................................................................... 30 Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca ...................................................... 31 Limit potrąceń w pierwszym roku pracy ........................................................................... 32 Pensja za grudzień otrzymana w styczniu ........................................................................... 33 Wypłata innych składników wynagrodzenia .................................................................... 38 Kilka wypłat w danym miesiącu ......................................................................................... 40 Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi ..... 43 Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową ................................................. 44 Ekwiwalenty .......................................................................................................................... 44 Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................................................ 45 Nagroda jubileuszowa .......................................................................................................... 45 Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy ........................ 48 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) .............................................................. 50 Świadczenia fi nansowane z ZFŚS ....................................................................................... 50 Potrącenia ze świadczeń pracowniczych ........................................................................... 54 3 UOW32_Srodki.indd 3 UOW32_Srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:49 PM 3/5/2014 4:05:49 PM Potrącenia z wynagrodzeń 2014 Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich ............. 56 Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłków ........................................................................ 56 Wynagrodzenie i zasiłek w jednym miesiącu ................................................................... 57 Świadczenia i kwoty potrącane z zasiłków ........................................................................ 57 Kwota brutto i netto zasiłku ................................................................................................ 58 Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków ...................................... 58 Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu ........................... 60 Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika ........................................................................ 66 Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika ........................................................................ 66 Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych ........................................... 68 Granice potrąceń .................................................................................................................. 69 Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę ................................................................... 71 Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami .................................................. 75 Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem ..................................... 76 Kolejność postępowania ...................................................................................................... 76 Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS ..................................................................................... 80 Sankcje wobec pracodawcy ................................................................................................. 82 Dokumenty niezbędne przy egzekucji ............................................................................... 84 Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy .................................................... 84 Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia ................................................................................................................ 85 Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji .................................................................................. 86 Objaśnienie do formularza .................................................................................................. 86 Informacja dla poprzedniego pracodawcy o zatrudnieniu jego byłego pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu ........................................................................ 88 Objaśnienie do formularza .................................................................................................. 88 Obowiązki informacyjne pracodawcy ............................................................................... 90 Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia ....................................... 90 Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia za pracę .............................................................................................................................. 91 Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ........................................................................................................... 91 Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który ma zajęcie wynagrodzenia ..................................................................................................... 92 Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem ........................ 92 Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną ...................................................................................... 96 Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez naczelnika urzędu skarbowego ....................... 96 4 UOW32_Srodki.indd 4 UOW32_Srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM Spis treści Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez komornika ......................................................... 97 Zawiadomienie o uchyleniu egzekucji ................................................................................. 98 Cofnięcie egzekucji ................................................................................................................. 98 Postanowienie komornika o umorzeniu zaległości ........................................................... 99 Zawiadomienie o zawieszeniu egzekucji ........................................................................... 100 Anulowanie pisma poprzedniego pisma komornika ....................................................... 100 Żądanie komornika do złożenia oświadczenia ................................................................. 100 Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ................................................................................................... 101 Informacja o zbiegu egzekucji ............................................................................................. 102 Obowiązek informacyjny pracodawcy ............................................................................... 103 Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę ....................... 103 Zbieg egzekucji administracyjnych .................................................................................... 105 Depozyt ................................................................................................................................ 106 Wezwanie o depozyt ............................................................................................................. 107 Informacja o przekazywaniu potrąceń do depozytu ........................................................ 108 Informacja dla wierzycieli w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych z wynagrodzenia ............................................................................................................. 109 Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi ....................................................................... 110 W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa ....................................... 110 W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? ............................................................................................................ 112 Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego? ...... 113 Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych? ........................ 114 Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia? .............. 117 Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę? ........ 118 Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł? ............................................... 120 Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną? .......................................... 121 Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS? ............................................................................................................... 122 Informacja dla ZUS o wynagrodzeniu pracownika objętego zajęciem z tytułu zaległych składek .............................................................................................. 124 W jaki sposób skorygować błędnie dokonane potrącenie? ........................................... 125 Wzór pisma do komornika informującego o przelaniu zbyt dużej kwoty potrącenia ......................................................................................... 126 Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika? ....................................................................................................... 126 W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem? ............................................................................................................ 128 UOW32_Srodki.indd 5 UOW32_Srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM 5 Potrącenia z wynagrodzeń 2014 Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń ...................................................... 130 Wyliczenie minimalnego wynagrodzenia netto w 2014 r. .............................................. 130 Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa (kwota zmniejszająca podatek) ........................................................................................................................... 130 Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek) ................................................................................................. 131 Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa (kwota zmniejszająca podatek) ........................................................................................................................... 132 Podwyższone koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej (kwoty zmniejszającej podatek) ................................................................................................. 133 Kwota wolna od potrąceń przymusowych i dobrowolnych dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy .................................................................................. 134 Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. – potrącenia obligatoryjne .................................... 136 Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. – potrącenia fakultatywne ..................................... 136 Kwota wolna od potrąceń w 2014 r. z uwzględnieniem proporcji dotyczącej wymiaru etatu ................................................................................................................. 136 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu – przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek .................. 137 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu – przy zastosowaniu podstawowych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek ...... 138 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek ................ 139 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/3 etatu – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek .... 140 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu – przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek .................. 141 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu – przy zastosowaniu podstawowych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek ...... 142 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek ................ 143 Kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej na 1/4 etatu – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek .... 144 Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków ....................................................................... 145 Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 marca 2014 r. ............................................... 145 Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ................................................... 147 Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona ................. 147 Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa ......................................................... 148 Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji ...................... 150 Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego ...................... 152 Niepobrana emerytura jest majątkiem odrębnym małżonka ....................................... 153 Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód .............. 154 6 UOW32_Srodki.indd 6 UOW32_Srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM Spis treści Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę .... 156 Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami ................................................. 157 Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów ........................................................................................................ 160 Rozdział 10. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń .............................. 162 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) (wyciąg) ................................................................................................ 162 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101) (wyciąg) .......................................................... 164 Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) (wyciąg) ............................................ 172 Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) (wyciąg) ........... 175 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.) (wyciąg) ................................................. 175 UOW32_Srodki.indd 7 UOW32_Srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM 7 Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce kp kc kpc – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101) – Sąd Najwyższy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych SN ZUS MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP GIP – Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) rozporządzenie w sprawie czynności komorników – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.) ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ustawa związkowa – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun- duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia- ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) UOW32_Srodki.indd 8 UOW32_Srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady Wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo szeroko. Są nim periodyczne wynagrodzenie za pracę i za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakłado- wym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosun- kiem pracy (art. 881 § 2 zdanie drugie kpc). Pomniejszenie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie) jest dopusz- czalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca, dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na rosz- czenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pra- cownika. Pojęcie „potrącenie” to w praktyce czynności o różnym charakterze prawnym, których cechą wspólną są przede wszystkim uprawnienie lub wręcz obowiązek pracodawcy do zmniejszenia wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Następuje to poprzez odliczenie konkretnych należności i rozdyspono- wanie ich zgodnie z przepisami. Potrącenia mogą dotyczyć zarówno wynagro- dzeń za pracę, jak i innych przychodów, które są przekazywane za pośrednic- twem pracodawcy pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom. Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według ściśle ustalonej kolejno- ści (art. 87 § 1 kp). Pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egze- kwowane na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, a w dalszej kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi zaliczki i kary pieniężne. 9 UOW32_Srodki.indd 9 UOW32_Srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:50 PM 3/5/2014 4:05:50 PM Potrącenia z wynagrodzeń 2014 Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wyko- nalności (art. 776 kpc). Najczęściej są to wyroki sądowe zaopatrzone przez sąd w taką klauzulę. Wysokość potrąceń jest także ustawowo ograniczona zarówno w odniesieniu do potrąceń dokonywanych bez zgody, jak i za zgodą pracowni- ka. Łączna kwota potrąceń z tytułu udzielonych zaliczek i sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimen- tacyjne nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia. Osobny limit potrącenia dotyczy kar pieniężnych. Najbardziej uprzywilejowana jest egze- kucja na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimenta- cyjnych, gdyż tutaj ograniczenie wysokości potrącenia to aż trzy piąte wynagro- dzenia. Przez świadczenia alimentacyjne rozumie się świadczenia wynikające nie tylko z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, ale także z rent cywilnych spełniających funkcję alimentacyjną (art. 444 § 2, art. 903 kc). Egzekucję z wynagrodzenia za pracę prowadzi komornik przy sądzie rejono- wym ogólnej właściwości dłużnika, tj. miejsca zamieszkania pracownika, pod nadzorem sądu. Egzekucję wszczyna zajęcie wynagrodzenia. Następuje ono przez zawiadomienie dłużnika o zakazie odbierania wynagrodzenia, poza czę- ścią wolną od zajęcia, i rozporządzania nim do czasu pełnego pokrycia długu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi, co często oznacza, że odbiorcą tytułu wykonawczego jest pracodawca, który fi zycznie taką egzekucję przeprowadza. Zasadniczymi skutkami zajęcia są nieważność rozporządzania wynagrodzeniem, przekraczających część wolną od zajęcia (art. 885 kpc), oraz możliwość wykonywania przez wierzyciela wszelkich praw i roszczeń wobec dłużnika (art. 887 § 1 kpc). Komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał pracownikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je bezpośrednio wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie, albo przekazywał je komornikowi. Na wezwanie komornika pracodawca jest zobowiązany do: l przedstawienia w ciągu tygodnia zestawienia za każdy miesiąc oddzielnie wy- nagrodzenia i dochodów pracownika uzyskanych z wszelkich innych tytułów za okres 3 miesięcy, l określenia terminu przekazywania wierzycielowi potrąconych kwot i ich wysokości, l podania informacji o przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia, osobach roszczących sobie prawa do wynagrodzenia oraz podstawach tych roszczeń (art. 882 § 1 kpc). 10 UOW32_Srodki.indd 10 UOW32_Srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/5/2014 4:05:51 PM 3/5/2014 4:05:51 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia z wynagrodzeń 2014 - praktyczny komentarz - stan prawny: marzec 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: