Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00698 010206 10704579 na godz. na dobę w sumie
Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego - ebook/pdf
Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 407
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6964-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia pt. Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego dotyczy analizy istoty oraz znaczenia jednej z podstawowych instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego. Res iudicata została w niej ukazana nie tylko z punktu widzenia regulacji ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 270 ze zm.), lecz również jej odpowiedników w postępowaniu cywilnym, karnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi szeregu państw europejskich.

Oprócz analizy konstrukcji, w tym pojęcia powagi rzeczy osądzonej wyroku zapadłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w pracy poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące:

  1. zależności występujących pomiędzy prawomocnością orzeczeń sądowych a powagą rzeczy osądzonej,
  2. granic przedmiotowych, podmiotowych oraz czasowych powagi rzeczy osądzonej,
  3. oddziaływania powagi rzeczy osądzonej wyroku na poszczególnych etapach postępowania sądowoadministracyjnego.

Rozważania w prezentowanej pracy zostały przeprowadzone z uwzględnieniem odmienności wynikających z charakteru prawnego poddawanych sądowej kontroli aktów oraz czynności (w tym również bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania) z zakresu administracji publicznej.

W niniejszej pracy uwzględnione zostało bogate orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do problematyki powagi rzeczy osądzonej, co stanowi dowód istotnej doniosłości praktycznej dzieła. Z tego względu prezentowana monografia będzie interesująca zarówno dla praktyków, w tym dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników organów administracji publicznej, aplikantów zawodów prawniczych, jak i dla teoretyków, w tym dla pracowników naukowych oraz studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WOJCIECH  PIĄTEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH PIĄTEK • POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Beata Rischka-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WOJCIECH PIĄTEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. zw. dr hab. Roman Hauser © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6963-1 ISBN e-book 978-83-255-6964-8 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................................... XI Bibliografia ..................................................................................................................... XV Wykaz powołanego orzecznictwa .............................................................................. XLIII Wstęp ................................................................................................................................ LIII Rozdział I. Charakter prawny i konstrukcja postępowania sądowoadministracyjnego .................................................................................... § 1. Samodzielność konstrukcyjna postępowania sądowoadministracyjnego ............................................................................ § 2. Konstytucyjne podstawy sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne w Polsce ......................................................... § 3. Sprawa sądowoadministracyjna .................................................................. I. Pojęcie sprawy ..................................................................................... II. Powstanie sprawy ................................................................................ III. Istnienie sprawy sądowoadministracyjnej przed wojewódzkim sądem administracyjnym ........................................ 1. Podjęcie rozstrzygnięcia w granicach sprawy .......................... 2. Zapewnienie zgodnego z prawem działania administracji publicznej w stosunku do wszystkich aktów i czynności w granicach sprawy ....................................................................... IV. Istnienie sprawy sądowoadministracyjnej w postępowaniu przed NSA ............................................................................................ 1. Rozpoznanie sprawy w granicach skargi kasacyjnej ............... 2. Wydanie wyroku reformatoryjnego ........................................... 3. Wydanie wyroku kasacyjnego .................................................... V. Istnienie sprawy sądowoadministracyjnej w powtórnym postępowaniu przed sądem administracyjnym po uprzednim uchyleniu kontrolowanego aktu albo czynności ........................... 1. Związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania ................................................................................. 2. Warunki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej w ponownym postępowaniu przed sądem administracyjnym ......................................................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................... 1 1 4 11 11 17 20 20 25 31 31 39 42 44 44 49 55 V Rozdział II. Powaga rzeczy osądzonej wyroku oraz jej odpowiedniki w rodzimych i zagranicznych postępowaniach sądowych ............................ § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................ § 2. Teorie prawomocności .................................................................................. I. Teoria materialnoprawna .................................................................. II. Teoria procesowa ................................................................................ § 3. Powaga rzeczy osądzonej wyroku wydanego w postępowaniu cywilnym ......................................................................................................... § 4. Powaga rzeczy osądzonej wyroku wydanego w postępowaniu karnym ............................................................................................................. § 5. Powaga rzeczy osądzonej wyroku TK ........................................................ § 6. Powaga rzeczy osądzonej wyroku ETPCz i TSUE ................................... § 7. Powaga rzeczy osądzonej w zagranicznych regulacjach procesowych postępowań przed sądami administracyjnymi ................ I. Uwagi wstępne ..................................................................................... II. Powaga rzeczy osądzonej wyroku francuskiego sądu administracyjnego .............................................................................. III. Powaga rzeczy osądzonej wyroku austriackiego i niemieckiego sądu administracyjnego ..................................................................... IV. Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego w innych państwach ........................................................................... § 8. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział III. Pojęcie oraz znaczenie powagi rzeczy osądzonej wyroku w postępowaniu sądowoadministracyjnym ..................................................... § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................ § 2. Rys historyczny powagi rzeczy osądzonej wyroku w postępowaniu sądowoadministracyjnym ............................................................................ § 3. Wyrok jako rodzaj orzeczenia sądowego zdatnego do uzyskania powagi rzeczy osądzonej .............................................................................. I. Pojęcie orzeczenia sądowego ............................................................. II. Rodzaje orzeczeń sądowych .............................................................. III. Przedmiot rozstrzygnięcia wyroku ................................................. IV. Skutki wydania wyroku ..................................................................... V. Warunki uzyskania przez wyrok prawomocności ........................ § 4. Funkcje powagi rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego .... § 5. Pojęcie powagi rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego ...... § 6. Powaga rzeczy osądzonej a moc wiążąca wyroku sądu administracyjnego ......................................................................................... VI 57 57 61 61 62 64 71 78 86 94 94 95 100 105 112 115 115 116 122 122 125 131 134 139 143 150 154 Spis treści § 7. Kwestia powagi rzeczy osądzonej innych niż wyrok rozstrzygnięć zapadających przed sądami administracyjnymi ...................................... § 8. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku ze względu na rodzaj zaskarżonego przejawu działania administracji publicznej ................... I. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na decyzję administracyjną ............................................................... II. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym albo egzekucyjnym ............................................................................. III. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na inny akt albo czynność z zakresu administracji publicznej ............................................................................................. IV. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego ............ V. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na akt prawa miejscowego ................................................................. VI. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na akt organu jednostki samorządu terytorialnego podjęty w sprawie z zakresu administracji publicznej ................................ VII. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego ................................................................. VIII. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania ....... IX. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na podstawie art. 154 PPSA ............................................................... X. Istota powagi rzeczy osądzonej wyroku w sprawie ze skargi na akty z zakresu administracji publicznej, o których stanowią przepisy szczególne ............................................................ § 9. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział IV. Granice powagi rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego ................................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................ § 2. Granice powagi rzeczy osądzonej wyroku ze względu na rodzaj zaskarżonego przejawu działania administracji publicznej ................... I. Decyzja administracyjna ................................................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... II. Postanowienie ...................................................................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... 162 164 164 182 185 190 193 196 198 202 208 211 216 219 219 222 222 222 226 232 232 236 VII Spis treści III. Inne niż określone w art. 3 § 2 pkt 1–3 PPSA akty lub czynności z zakresu administracji publicznej ................................ 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... IV. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach ......................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... V. Akty prawa miejscowego ................................................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... VI. Akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków inne niż określone w art. 3 § 2 pkt 5 PPSA, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej ... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... VII. Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego ...................................................................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... VIII. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1–4a ......................................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... IX. Niewykonanie wyroku sądu administracyjnego ........................... 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... X. Akty z zakresu administracji publicznej, o których stanowią przepisy szczególne ............................................................................. 1. Granice przedmiotowe ................................................................. 2. Granice podmiotowe .................................................................... § 3. Granice czasowe powagi rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego ......................................................................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział V. Działanie powagi rzeczy osądzonej wyroku w postępowaniu sądowoadministracyjnym .................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................ § 2. Powaga rzeczy osądzonej jako przesłanka procesowa ............................. § 3. Powaga rzeczy osądzonej jako przesłanka nieważności postępowania .................................................................................................. VIII 239 239 243 245 245 247 251 251 260 267 267 269 270 270 276 281 281 286 288 288 291 293 293 296 299 311 315 315 316 321 Spis treści § 4. Powaga rzeczy osądzonej jako przesłanka wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego .................................................. § 5. Wpływ rektyfikacji wyroku na granice jego powagi rzeczy osądzonej ......................................................................................................... § 6. Podsumowanie ............................................................................................... Zakończenie .................................................................................................................... Indeks rzeczowy ............................................................................................................. 324 329 333 335 343 IX Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: