Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 006408 13601031 na godz. na dobę w sumie
Powalająca siła przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów - książka
Powalająca siła przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1602-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zostań Attylą XXI wieku

Kultowa książka z zakresu zarządzania
'Forbes'

Attyla na miarę naszych czasów

Hun Attyla jako wzór do naśladowania? Skąd to zdziwienie? Zbyt kontrowersyjny? Zanadto barbarzyński? Mało współczesny? Jeśli znasz Sztukę wojny Sun Tzu, bez wątpienia zasmakujesz również w kunszcie walki i tego genialnego, choć zwykle niedocenianego lidera. Skąd ta pewność? Attyla opracował precyzyjny i metodyczny plan podboju świata. Wbrew dzisiejszemu czarnemu PR-owi był człowiekiem o wielkiej inteligencji, cieszył się również wśród swojego ludu powszechnym szacunkiem. Zaczynasz rozumieć, skąd ten pomysł?

Zostań Attylą nowego tysiąclecia. Pozbądź się obaw i ofensywnie dąż do wyznaczonych celów. Stawiaj na podstęp, błyskotliwość i brawurę. Twardo zwalczaj wrogie hordy konkurencji. Dawaj nauczki wszystkim, którzy nie potrafią docenić Twojego bojowego potencjału. Zmień swych podwładnych w karne i doskonale wyszkolone wojsko. Zostań wielkim współczesnym zdobywcą.

Waleczny Hun w Tobie mawia:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Powalaj„ca si‡a przyw(cid:243)dztwa. Sekrety Attyli, kr(cid:243)la Hun(cid:243)w Autor: Wess Roberts ISBN: 978-83-246-1602-2 Tytu‡ orygina‡u: Leadership Secrets of Attila the Hun Format: 122x194, stron: 176 Zostaæ Attyl„ XXI wieku (cid:149) Podbijaj (cid:156)wiat wsp(cid:243)‡czesnego biznesu (cid:149) Twardo ustalaj w‡asne regu‡y (cid:149) Nie bierz jeæc(cid:243)w Kultowa ksi„¿ka z zakresu zarz„dzania Forbes Attyla na miarŒ naszych czas(cid:243)w Hun Attyla jako wz(cid:243)r do na(cid:156)ladowania? Sk„d to zdziwienie? Zbyt kontrowersyjny? Zanadto barbarzyæski? Ma‡o wsp(cid:243)‡czesny? Je(cid:156)li znasz SztukŒ wojny Sun Tzu, bez w„tpienia zasmakujesz r(cid:243)wnie¿ w kunszcie walki i tego genialnego, cho(cid:230) zwykle niedocenianego lidera. Sk„d ta pewno(cid:156)(cid:230)? Attyla opracowa‡ precyzyjny i metodyczny plan podboju (cid:156)wiata. Wbrew dzisiejszemu czarnemu PR-owi by‡ cz‡owiekiem o wielkiej inteligencji, cieszy‡ siŒ r(cid:243)wnie¿ w(cid:156)r(cid:243)d swojego ludu powszechnym szacunkiem. Zaczynasz rozumie(cid:230), sk„d ten pomys‡? Zostaæ Attyl„ nowego tysi„clecia. Pozb„d(cid:159) siŒ obaw i ofensywnie d„¿ do wyznaczonych cel(cid:243)w. Stawiaj na podstŒp, b‡yskotliwo(cid:156)(cid:230) i brawurŒ. Twardo zwalczaj wrogie hordy konkurencji. Dawaj nauczki wszystkim, kt(cid:243)rzy nie potrafi„ doceni(cid:230) Twojego bojowego potencja‡u. Zmieæ swych podw‡adnych w karne i doskonale wyszkolone wojsko. Zostaæ wielkim wsp(cid:243)‡czesnym zdobywc„. Waleczny Hun w Tobie mawia: (cid:149) M„drze wybieraj sobie przeciwnik(cid:243)w. (cid:149) ˘wicz cenn„ sztukŒ negocjowania. (cid:149) Poznaj dok‡adnie powinno(cid:156)ci wodza. (cid:149) Zadbaj zar(cid:243)wno o morale, jak i dyscyplinŒ. (cid:149) Nie zapominaj o nagradzaniu zas‡ug. SPIS TREŚCI Nota od autora ......................................................... 9 Przedmowa ............................................................ 15 Wstęp. W poszukiwaniu Attyli ............................... 23 1. Na rzymskim dworze: Cechy przywódcze .............. 41 2. Pragnienie przywództwa: Musisz chcieć przewodzić innym .......................... 53 3. Zostajemy Hunami: Zwyczaje ................................ 61 4. Mir w obozowisku: Morale i dyscyplina .................. 69 5. Szaleństwo wewnętrznych waśni: Przechytrzyć plemiona ........................................... 75 6. Danina: Jak przyjmować wyrazy szacunku i jak go okazywać .................................................... 81 7. Strój bitewny i uzbrojenie: Wodzowie są takimi, jakimi ich widzą ich Hunowie ................................ 89 8. Aecjusz: Mądrze wybierajcie sobie przeciwników ................ 95 9. Na czele natarcia: Powinności wodza .................. 103 10. Omen Akwilei: Czym jest stanowczość ................ 111 11. Stajenni: Sztuka przekazywania obowiązków ...... 121 S E K R E T Y A T T Y L I , K R Ó L A H U N Ó W 12. Łupy: Nagradzajcie swoich Hunów ..................... 127 13. Attyla i papież: Sztuka negocjowania ................... 133 14. Przetrwać porażkę: Jutro też jest dzień ............... 141 15. Kości niegdysiejszych karawan: Lekcje odrobione .................................................. 147 16. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz: Odejść z godnością ............................................... 153 Attylizmy — wybrane myśli Attyli ......................... 161 8 R O Z D Z I A Ł 9 NA CZELE NATARCIA: POWINNOŚCI WODZA W czasie panowania Attyli w huń- skich hordach pojawiło się nie- spotykane dotychczas poczucie ducha jedności. Attyla, któremu udało się przekształcić luźno powiązane plemio- na w silny lud, osiągnął to dzięki kilku prostym zasadom. Zarzuciwszy zwyczaj przyznawania znaczących zaszczytów za pojedyncze osiągnięcia na rzecz honorowania tych, którzy wykazywali się lojalnością wobec nowej, „narodowej” sprawy, Attyla po- łożył fundament sukcesu rodzącej się dopiero co kultury. Wodzowie nie mieli już możliwości składania przysięgi na wierność innym władcom niż huńskiemu. Gdyby odwa- żyli się tak postąpić, Attyla w mgnieniu oka usunąłby ich z zajmowanego sta- nowiska. S E K R E T Y A T T Y L I , K R Ó L A H U N Ó W Hunowie przestali być zbieraniną koczowniczych plemion, grasujących po Europie w poszukiwaniu łu- pów. Wskazano im nowy kierunek — mieli zapano- wać nad światem! Pod rządami Attyli barbarzyńcy, których lękało się nie tylko potężne imperium rzymskie, ale również władcy na rubieżach ówczesnego świata1, mieli pre- cyzyjnie wytyczony szlak swoich wędrówek. Jeśli nadarzała się ku temu sposobność, Attyla wy- korzystywał swoje wpływy i pozycję dzięki zabiegom dyplomatycznym — umiejętnościom, które opanował biegle w czasach niewoli na rzymskim dworze. Gdy jednak rozmowy nie przynosiły oczekiwanych rezul- tatów, Attyla spuszczał ze smyczy swoje dzikie hordy. Bywało, że ów zabieg odnosił pożądany skutek i wzna- wiane po jakimś czasie negocjacje toczyły się już cał- kowicie pod dyktando Hunów. Ze swoją magnetyczną siłą, umiejętnością oddzia- ływania i być może czarem Attyla był człowiekiem budzącym podziw u swoich wodzów i bojowników. Mó- wi się, iż niektórzy oddawali mu niemal boską cześć. Po objęciu przezeń tronu jego siła stała się tak wszechwładna i paraliżująca, iż wodzowie, nie chcąc narazić się królowi i paść ofiarą jego gniewu, woleli mu ustępować, nieraz bez najmniejszej choćby pró- by oporu. 1 Interpretując dość swobodnie fakty historyczne i legendy, można przypuszczać, iż Wielki Mur Chiński powstał, aby uniemożliwić hordom Mongołów — być może nawet Attyli — wtargnięcie na terytorium państwa. 104 N A C Z E L E N A T A R C I A : P O W I N N O Ś C I W O D Z A Wypełniając powinności przypisane mu wymogami sprawowanej funkcji, Attyla wykazywał niezwykłą cier- pliwość. Pośpiech był mu całkowicie obcy, a on sam nigdy nie zademonstrował braku trzeźwego osądu — swój plan formułował i cyzelował wszak przez lata. Je- go plan był zarysem kolejno po sobie następujących wydarzeń i wypadków, które zaowocowały krótkim, lecz intensywnym przywództwem — przywództwem sprawowanym nad ludem barbarzyńców, przed któ- rymi przez pewien czas drżał cały świat. Attyla ma głos: Powinności wodza Przypatrując się wiele lat narodom, plemionom i mniej- szym skupiskom, doszedłem do wniosku, iż pomyśl- ność i upadek owych struktur nierozerwalnie związany jest z siłą ich przywódców oraz umiejętnością wywią- zania się przez nich z najpierwszej powinności przy- pisanej sprawowanemu urzędowi — dbałości o do- bro i pomyślność ogółu. Zepsucie i upadek rzymskiego imperium to w dużej mierze owoc wytwornego, lecz pustego życia, jakie zapragnęło wieść wielu tamtejszych przywódców. Zatracili oni gdzieś poczucie narodowego celu i zaan- gażowali obce armie w wypełnianie zadań, jakie spo- czywają na rzymskich legionach. Politycznymi manewrami i podłymi intrygami pró- bują wspiąć się na urząd i osiągnąć pozycję. Nie do- strzegają, iż po drodze odrzucili gdzieś moralne standardy doskonałości i pragnienie jedności. Ich 105 S E K R E T Y A T T Y L I , K R Ó L A H U N Ó W przywództwo jest więc oparte na przegniłych fun- damentach i płytkiej lojalności. My, jako wspólnota plemion, jesteśmy młodym na- rodem, lecz nasze silne tradycje od dawna tworzą mię- dzy nami mistyczne więzi. Spożytkujmy owo kruche przymierze jako podstawę silnych, trwałych związków, które jeszcze lepiej przysłużą się naszemu wspólne- mu przeznaczeniu. Nasi przywódcy — wy, wodzowie, jak i wy, najdziel- niejsi z wojowników, zebrani tu dzisiejszego wieczora — muszą opanować powinności swoich urzędów. Mam świadomość tego, iż wielu z was nie wie, co ja, Attyla, mam na myśli, mówiąc „powinności spra- wowanego urzędu”. Dla was oto garść moich wska- zówek na ten temat. • Tam, gdzie mamy do czynienia z hierarchią i pod- porządkowaniem, każdy wódz bądź przywódca ma obowiązek stworzenia odpowiedniego, sprzyjające- go nastroju. Owa atmosfera może ulegać zmianie, gdyż zmieniają się nawet pory roku. Jednakże, mi- mo iż nie macie wpływu na pogodę, potraficie, a wręcz jesteście zobligowani, by wpływać i kon- trolować stan ducha naszych plemion. • Tradycją swojego urzędu przywódcy są zobligo- wani do określenia, a następnie przestrzegania zasad, według których będą oceniani, nagradzani, karani i przymuszani do żądanych zachowań podle- gli im Hunowie. Brak wspomnianych reguł, których 106 N A C Z E L E N A T A R C I A : P O W I N N O Ś C I W O D Z A wszyscy Hunowie byliby świadomi, zaowocuje po- czuciem życia w chaosie. • Działaniami, nie zaś słowami, przywódcy budują morale, prawość i poczucie sprawiedliwości w du- szach podległych sobie komendantów. Przywódcom nie wolno działać w jawnej sprzeczności z wcze- śniej wypowiedzianymi deklaracjami. • Powinnością przywódców jest wzbudzić silnego du- cha wzajemnego zaufania, zarówno wśród swoich podwładnych, jak i równych sobie funkcją i zwierz- chnikami. • Przywódcy powinni przykładać wagę do wysokich standardów pracy i wykonania i nie tolerować braku zaangażowania. • Wolno im wymagać stałego rozwoju i postępów osiąganych przez swoich podwładnych, nabywania przez nich nowej wiedzy i ciągłych doświadczeń. • Przywódcy powinni wspierać konstruktywność, swo- bodę działania i innowacyjność wśród podległych sobie, o ile tylko wspomniane wysiłki będą zgodne z dążeniami plemienia lub narodu. • Obowiązkiem przywódców jest wskazywać naszym Hunom kierunek. Nie wolno dopuścić, by ci błą- kali się bez celu i po omacku. • Wodzowie cieszą się większym uznaniem i otrzy- mują większą część zdobytego łupu, aniżeli inni 107 S E K R E T Y A T T Y L I , K R Ó L A H U N Ó W Hunowie. Z tego względu ja, Attyla, oczekuję od nich więcej, aniżeli od ich podwładnych. • Przywódcy i podlegli im wodzowie niżsi rangą mu- szą skrupulatnie przyswoić sobie powinności, jakie narzuca na nich pełniona funkcja. Jakżeż bowiem mieliby ją pełnić, nie powziąwszy wcześniej tych wiadomości? • Wodzowie muszą zrozumiale i szczegółowo obwie- ścić swoim Hunom, czego od nich oczekują. Jeśli tego zaniedbają, ich podwładni uczynią coś, czego wódz nie oczekiwał i się nie spodziewał. • Wodzowie powinni systematycznie kontrolować swoich podwładnych, aby upewnić się, jak to, co zrealizowali, ma się do tego, czego od nich oczekiwano. • Wodzom nie wolno nadużywać władzy. Takie po- stępowanie sprzyja tarciom, prowadząc nieuchron- nie do rebelii w łonie plemienia bądź całego ludu. • Niech wodzowie poświęcają się ze wszystkich sił dla dobra podległych im Hunów. • Wodzom nie wolno protegować siebie samych, gdy zapasy są na wyczerpaniu, a plemię cierpi głód. • Wodzowie powinni zachęcać do zdrowego współ- zawodnictwa pomiędzy swoimi podwładnymi i je wspierać. Niech jednak wstrzymają się od tego, gdy w następstwie rywalizacji dążenia plemienia bądź ludu mogą ponieść uszczerbek. 108 N A C Z E L E N A T A R C I A : P O W I N N O Ś C I W O D Z A • Powinnością wodzów jest uzmysłowić sobie, że duch prawa stoi ponad jego martwą literą. • Honor, moralność i godność — o nich wodzom zapominać nie wolno. • Wodzom nie wolno tworzyć koterii i samolub- nych relacji, by wykorzystywać dzięki nim swo- ich podwładnych, równych sobie urzędem, jak i zwierzchników. • Ponad wszelkie ambicje własne wodzowie muszą przedkładać głębokie poczucie obowiązku. Co się tyczy powinności przywódcy, udzielę wam jeszcze jednej wskazówki, choć wasze umysły być mo- że są już nazbyt obciążone jak na jeden wieczór. To, o czym opowiedziałem wam dzisiejszej nocy, to sekrety przywództwa, skuteczne na każdym poziomie władzy. Wydać wam mogą się banalną i powszech- nie dostępną wiedzą. Takie też i są w istocie, jednak nieczęsto spotkacie je zastosowane w praktyce. Kiedy opuścicie tę naradę i udacie się do swoich obozów, w waszych umysłach powinna pozostać jed- na i tylko jedna myśl: powodzenie waszych starań zależeć będzie wyłącznie od ciężkiej pracy, która prze- zwycięży wszelkie rozczarowania i rozproszy chwile zwątpienia. Do zwycięstwa nie poprowadzą was skom- plikowane strategie, lecz sumienne wykonywanie obo- wiązków waszych urzędów oraz wywiązywanie się przez was z przywódczych powinności — nic innego się nie liczy. 109 S E K R E T Y A T T Y L I , K R Ó L A H U N Ó W A teraz udajcie się na spoczynek i obudźcie się jutrzejszego ranka z całkowicie odmienioną determi- nacją — postanowieniem posłuszeństwa wobec wa- szych przywódców, wspierania równych sobie funkcją i poprowadzenia podwładnych. Jeśli nie odnajdziecie w sobie tego postanowienia, przeznaczona nam jest niewola imperium. 110
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powalająca siła przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: