Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00395 007608 11070151 na godz. na dobę w sumie
Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego - ebook/pdf
Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 454
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8529-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problematyka powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego nie była dotychczas przedmiotem monograficznego opracowania. Pojawiała się ona zwykle jako fragment opracowań dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, co powodowało ujęcie tytułowego zagadnienia w sposób bardzo ogólny.

Celem niniejszej monografii jest możliwie wszechstronne rozważenie instytucji powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak również z uwzględnieniem stosowanej przez prokuratorów praktyki, ustalonej przy zastosowaniu empirycznej metody badawczej.

Podstawę prawną rozważanej instytucji stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w powiązaniu z przepisem art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącym w obowiązującym modelu zasadnicze rozwiązanie w przedmiocie udziału prokuratora w procesie cywilnym. Wskazane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią podstawę materialnoprawnej legitymacji prokuratora w zakresie następujących powództw: o unieważnienie małżeństwa oraz ustalenie jego istnienia lub nieistnienia (art. 22 KRO), o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa (art. 6116 KRO), o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (art. 86 KRO), jak również o rozwiązanie przysposobienia (art. 127 KRO). Każde z wymienionych powództw jest przedmiotem rozważań w niniejszej monografii.

Analiza tytułowego zagadnienia nie ogranicza się do aspektu teoretycznego, ale obejmuje także aspekt empiryczny w postaci prezentacji wyników badań własnych. Na potrzeby przedmiotowej monografii przeprowadzono badania – archiwalne (metoda historycznoprawna) oraz socjologiczne (metoda empiryczna).

Celem tych badań było poznanie praktyki dotyczącej stosowania przez prokuratorów wskazanych unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, a także poznanie opinii oraz poglądów prokuratorów w przedmiocie ewentualnej zmiany obowiązującego modelu udziału prokuratora w procesie cywilnym. W tym celu posłużono się metodą tzw. indywidualnego wywiadu pogłębionego (Indiwidual in-depht interview – IDI).

Fragment recenzji prof. UKSW dr hab. Grzegorza Jędrejka:

„Recenzowane opracowanie stanowi ważny głos w dyskusji dotyczącej modelu udziału prokuratora w nowym procesie cywilnym. (…) Niewątpliwym walorem monografii jest wskazanie rozbieżnej praktyki w stosowaniu prawa przez prokuratorów, co uzasadnia nie tyle zmianę obowiązującego prawa, ale z całą pewnością pojawia się potrzeba ujednolicenia praktyki. (…) Reasumując nie mam wątpliwości, że recenzowana monografia spotka się z dużym zainteresowaniem Czytelników. Autor pokazał, iż podział na teorię i praktykę, jest podziałem sztucznym. Nie można omawiać teorii bez praktyki, ale i odwrotnie, doktrynalne rozważania oderwane od rzeczywistości mają wartość jedynie dla ich autora. W przypadku monografii mamy do czynienia z harmonijnym, a nie waham się stwierdzić, iż wzorcowym połączeniem teorii z praktyką.

Do publikacji powinni sięgnąć praktycy, przede wszystkim prokuratorzy, ale i przedstawiciele doktryny. Każdy, kto będzie w przyszłości formułował postulaty dotyczące prawnej regulacji udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym będzie musiał odwołać się do recenzowanej publikacji. Przede wszystkim można mieć nadzieję, iż takie ujęcie tematu jak w recenzowanej monografii znajdzie naśladowców, a w konsekwencji pojawią się w nauce prawa opracowania zawierające nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, ale także pokazujące ich stosowanie w praktyce”.

Niniejsza publikacja został podzielona na pięć rozdziałów:

Rozdział I omawia genezę i ewolucję legitymacji prokuratora do wytoczenia powództwa w polskim procesie cywilnym.

Rozdział II ukazuje powództwo prokuratora w procesie cywilnym de lege lata. Rozważania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących przesłanek powództwa prokuratora, jego rodzajów, a także wspomnianej ewolucji modelu polskiego procesu cywilnego na przestrzeni ostatnich lat.

Kolejne rozdziały pracy dotyczą poszczególnych powództw prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego.

Rozdział III koncentruje się wokół  problematyki unieważnienia małżeństwa. Przedmiotowe powództwo analizowane jest w kontekście podstaw unieważnienia.

Rozdział IV monografii dotyczy powództw najczęściej wytaczanych przez prokuratorów w ramach przedmiotowej problematyki, tzn. powództw dotyczących  ojcostwa. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Ostatni rozdział pracy – V obejmuje powództwa prokuratora dotyczące ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa oraz rozwiązania przysposobienia.

Omawiane w monografii problemy i zagadnienia mają niebagatelne znaczenie społeczne. Znaczenia w tym kontekście nabierają, jak się wydaje, prezentowane w pracy wyniki badań empirycznych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych z prokuratorami, niespotykane dotychczas w literaturze przedmiotu. Mogą one stanowić istotną pomoc, zarówno dla ustawodawcy – w procesie tworzenia prawa, jak również dla praktyki – np. w kontekście potrzeby jej ujednolicenia, a także stanowić inspirację do dalszych badań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Powództwo Prokuratora w sPrawach niemajątkowych z zakresu Prawa rodzinnego MirosłaW KoseK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIROSŁAW KOSEK • POWÓDZTWO PROKURATORA W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Anna Walaszek-Pyzioł INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Rafał Reiwer WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W PROCESIE CYWILNYM Hanna M. Frąckowiak POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Anna Wilk OCHRONA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZED IMMISJAMI W PRAWIE POLSKIM Jerzy Skorupka, Anna Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Dagmara Milewicz-Bednarska (red.) ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO KOPIOWANIA ZEWNĘTRZNEJ POSTACI PRODUKTU www.ksiegarnia.beck.pl POWÓDZTWO PROKURATORA W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO MIROSŁAW KOSEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Dominika Lisiewicz Redakcja: Patrycja Czaban Recenzja: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8528-0 ISBN e-book 978-83-255-8529-7 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... § 1. Cel i zakres ujęcia tematu ........................................................................ § 2. Metodologia badań własnych .................................................................. § 3. Struktura pracy .......................................................................................... XI XIX 1 1 2 5 Rozdział I. Geneza i ewolucja legitymacji prokuratora do wytoczenia powództwa w polskim procesie cywilnym ................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Powództwo prokuratora w sprawach cywilnych na tle kształtowania się powojennego modelu procesu cywilnego .............. § 3. Powództwo prokuratora w sprawach cywilnych w świetle ZmKPC z 20.7.1950 r. ............................................................................................... I. Prace Komisji Konsultacyjno­Naukowej i ich wpływ na postanowienia ZmKPC z 20.7.1950 r. ..................................... II. Model udziału prokuratora w procesie cywilnym ukształtowany w ZmKPC z 20.7.1950 r. ....................................... III. Pojęcie interesu Państwa Ludowego jako przesłanka powództwa prokuratora z art. 90 dKPC ...................................... § 4. Powództwo prokuratora w procesie cywilnym w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej z 1956 r. ........................................................................... I. Uprawnienia prokuratora w projekcie Kodeksu postępowania cywilnego z 1955 r. .......................................................................... 9 9 10 16 16 22 28 31 33 35 42 45 47 52 V II. Uprawnienia prokuratora w postępowaniu cywilnym w świetle projektu Kodeksu postępowania cywilnego z 1959 r. .............................................................................................. III. Krytyka projektu w doktrynie ....................................................... IV. Uprawnienia prokuratora w postępowaniu cywilnym w świetle zmian wprowadzonych do projektu z 1959 r. w toku II czytania .......................................................................................... § 5. Udział prokuratora w procesie cywilnym na tle ewolucji instytucji prokuratury jako organu ochrony prawnej .......................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Spis treści Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego ............................................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Podstawy prawne udziału prokuratora w procesie cywilnym ............ § 3. Wytoczenie przez prokuratora powództwa na podstawie art. 7 KPC w świetle wyników badań własnych ....................................................... § 4. Pojęcie i rodzaje powództwa prokuratora ............................................. I. Powództwo prokuratora z art. 55 KPC ........................................ II. Powództwo prokuratora z art. 57 KPC ........................................ § 5. Materialnoprawne przesłanki powództwa prokuratora w postępowaniu cywilnym ....................................................................... I. Przesłanki powództwa prokuratora z art. 7 KPC w ujęciu teoretycznym ..................................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Poszczególne przesłanki powództwa prokuratora z art. 7 KPC .............................................................................................. 3. Przesłanki powództwa prokuratora w świetle ustawy Prawo o prokuraturze .............................................................. 4. Postulat ujednolicenia przesłanek powództwa prokuratora w Kodeksie postępowania cywilnego i w Prawie o prokuraturze ....................................................... II. Przesłanki wytoczenia powództwa przez prokuratora w świetle wyników badań własnych ............................................. 1. Przesłanki z art. 7 KPC jako podstawa wytoczenia powództwa przez prokuratora ................................................ 2. Poglądy prokuratorów na temat ewentualnej modyfikacji przesłanek z art. 7 KPC ............................................................ § 6. Wytoczenie powództwa a wstąpienie prokuratora do toczącego się postępowania .............................................................................................. I. Wstąpienie prokuratora do toczącego się postępowania w ujęciu teoretycznym .................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Charakter wstąpienia prokuratora do toczącego się postępowania ............................................................................. II. Wstąpienie prokuratora do postępowania w świetle wyników badań własnych ................................................................................ § 7. Kształtowanie się nowego modelu procesu cywilnego po 1989 r. i miejsce w nim prokuratora ................................................................... § 8. Ocena zasadności powództwa prokuratora w procesie cywilnym w świetle wyników badań własnych ....................................................... VI 55 55 56 60 70 73 84 87 87 87 88 101 104 107 108 114 123 123 123 124 128 141 151 Spis treści § 9. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa oraz o ustalenie jego istnienia lub nieistnienia ................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Geneza przepisu art. 22 KRO .................................................................. § 3. Legitymacja prokuratora do wytoczenia powództwa na podstawie art. 22 KRO ................................................................................................. § 4. Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa a podstawy unieważnienia małżeństwa ...................................................................... I. Podstawy unieważnienia małżeństwa – uwagi ogólne ............... II. Podstawy unieważnienia małżeństwa w świetle wyników badań własnych ................................................................................ III. Przeszkody małżeńskie jako podstawa unieważnienia małżeństwa ........................................................................................ 1. Katalog przeszkód małżeńskich w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ............................................................................ 2. Wybrane przeszkody małżeńskie jako podstawa powództwa prokuratora o unieważnienie małżeństwa ....... A. Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy jako podstawa powództwa prokuratora o unieważnienie małżeństwa ......................................................................... a. Przeszkoda choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego jako podstawa powództwa prokuratora w ujęciu teoretycznym ........................ b. Przeszkoda choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego jako podstawa powództwa prokuratora w świetle wyników badań własnych . B. Bigamia jako podstawa powództwa prokuratora o unieważnienie małżeństwa ........................................... a. Przeszkoda bigamii jako podstawa powództwa prokuratora w ujęciu teoretycznym ........................ b. Przeszkoda bigamii jako podstawa powództwa prokuratora w świetle wyników badań własnych . IV. Wady oświadczenia woli jako podstawa powództwa prokuratora o unieważnienie małżeństwa ................................... 1. Wady oświadczenia woli jako podstawa powództwa prokuratora w ujęciu teoretycznym ....................................... 2. Wady oświadczenia woli jako podstawa powództwa prokuratora w świetle wyników badań własnych ................ 174 181 181 182 195 201 201 202 205 205 207 207 207 225 239 239 245 252 252 255 VII Spis treści V. Odstąpienie przez prokuratora od wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa pomimo istnienia podstaw unieważnienia w świetle wyników badań własnych ................... § 5. Powództwo prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa .................................................................................................. § 6. Inne formy ingerencji prokuratora w sprawy małżeńskie .................. I. Poglądy prokuratorów na temat przystąpienia przez nich do sprawy rozwodowej ......................................................................... II. Poglądy prokuratorów na temat zasadności zastosowania przez nich środków odwoławczych w sprawach rozwodowych .................................................................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Geneza uprawnienia prokuratora do wytoczenia powództwa na podstawie art. 86 KRO ........................................................................ § 3. Zasada ochrony dobra dziecka a prawda biologiczna w sprawach z zakresu prawa filiacyjnego .................................................................... § 4. Powództwo prokuratora w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka a zasady współżycia społecznego .............................................. § 5. Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ........ I. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ............................................ 1. Zaprzeczenie ojcostwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ...................................................... 2. Sądowe ustalenie ojcostwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ...................................................... II. Legitymacja prokuratora do wytoczenia powództwa na podstawie art. 86 KRO ............................................................... 1. Przesłanki materialnoprawne powództwa prokuratora z art. 86 KRO ............................................................................. 2. Termin do wytoczenia powództwa z art. 86 KRO ............... III. Powództwo prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa w świetle wyników badań własnych ............................................................... 1. Czynności podejmowane przez prokuratora przed podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa ........................................................... 257 265 269 269 275 282 285 285 286 289 297 303 303 303 308 312 312 317 320 321 VIII Spis treści 2. Przyczyny odmowy wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, pomimo uprawdopodobnienia, że ojciec prawny dziecka nie jest jego ojcem biologicznym .............................................................................. 3. Poglądy prokuratorów na temat możliwości wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w przypadku, gdy ojciec biologiczny dziecka jest nieznany ............................... 4. Termin do wytoczenia powództwa z art. 63 KRO w świetle wyników badań własnych ...................................... § 6. Powództwo prokuratora o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ....................................................................................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa oraz o rozwiązanie przysposobienia ................................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa ............................................................................................ I. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ............................................ 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Ustalenie macierzyństwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ...................................................... 3. Zaprzeczenie macierzyństwa w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ..................................... II. Legitymacja prokuratora do wytoczenia powództwa z art. 6116 KRO ................................................................................. III. Powództwo prokuratora o zaprzeczenie macierzyństwa w świetle wyników badań własnych ............................................. § 3. Powództwo prokuratora o rozwiązanie przysposobienia ................... I. Rozwiązanie przysposobienia w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ............................................................ II. Legitymacja prokuratora do wytoczenia powództwa z art. 127 KRO .................................................................................................... III. Powództwo prokuratora o rozwiązanie przysposobienia w świetle wyników badań własnych ............................................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Aneks ........................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 329 347 359 361 365 371 371 372 372 372 373 376 378 379 391 391 392 393 402 405 411 417 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne dKPC ............................................... Prezydenta  rozporządzenie  Rzeczypospolitej z  29.11.1930  r.  –  Kodeks  postępowania  cy­ wilnego,  w  brzmieniu  ZmKPC  z  20.7.1950  r. (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) – akt nieobowiązujący EKPCz ............................................. Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Pod­ stawowych  Wolności,  sporządzona  w  Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) r.  –  Kodeks  cywilny KC .................................................... ustawa  z  23.4.1964  KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) poz. 553 ze zm.) Konstytucja PRL ............................ Konstytucja  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) – akt nieobowiązujący Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi­ KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy­ nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) KPC z 1930 r. ................................. rozporządzenie  wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651) – akt nieobowiązujący Prezydenta  KPD ................................................. Konwencja  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez Zgromadzenie  Ogólne  Narodów  Zjednoczonych 20.11.1989  r.  (Dz.U.  z  1991  r.  Nr  120,  poz.  526 ze zm.) KonPrOsNiep ................................ Konwencja  o  prawach  osób  niepełnosprawnych KR .................................................... ustawa  z  27.6.1950  r.  –  Kodeks  rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) – akt nieobowiązu­ jący z 13.12.2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169) XI Wykaz skrótów KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń­ PrASC .............................................. ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cy­ czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) wilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) PrMałżD ......................................... dekret  z  25.9.1945  r.  –  Prawo  małżeńskie ProkU z 1985 r. .............................. ustawa  (Dz.U. Nr 48, poz. 270) – akt nieobowiązujący z  20.6.1985  prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) – akt nieobowiązujący r.  o  ProkU z 1967 r. .............................. ustawa z 14.4.1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rze­ czypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 13, poz. 55 ze zm.) – akt nieobowiązujący ProkU z 1950 r. .............................. ustawa z 20.7.1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospo­ litej Polskiej (Dz.U. Nr 38, poz. 346) – akt nieobo­ wiązujący PrProk ............................................. ustawa  z  28.1.2016  r.  –  Prawo  o  prokuraturze PrUpad ............................................ ustawa  z  28.2.2003  r.  –  Prawo  upadłościowe  (t.j. (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) Ministra  Regulamin z 2016 r. ...................... Regulamin z 2014 r. ...................... PrzepOgPrCywU ........................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy­ wilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) – akt nie­ obowiązujący rozporządzenie  Sprawiedliwości z 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowa­ nia powszechnych jednostek organizacyjnych pro­ kuratury (Dz.U. z 2016 r. poz. 508) rozporządzenie  Sprawiedliwości z  11.9.2014  r.  –  Regulamin  wewnętrznego  urzę­ dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014 r. poz. 1218 ze zm.) – akt nieobowiązujący rozporządzenie  Sprawiedliwości z  24.3.2010  r.  –  Regulamin  wewnętrznego  urzę­ dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) – akt nieobowiązujący Regulamin z 2010 r. ...................... Ministra  Ministra  ZmKPC z 16.9.2011 r. ................... ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania  cywilnego  oraz  niektórych  innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) ZmKPC z 2.7.2004 r. ..................... ustawa  z  2.7.2004  r.  o  zmianie  ustawy  –  Kodeks postępowania  cywilnego  oraz  niektórych  innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) XII Wykaz skrótów ZmKPC z 24.5.2000 r. ................... ustawa z 24.5.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania  cywilnego,  ustawy  o  zastawie  reje­ strowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach są­ dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o ko­ mornikach  sądowych  i  egzekucji  (Dz.U.  Nr  48, poz. 554 ze zm.) ZmKPC z 1.3.1996 r. ..................... ustawa z 1.3.1996 r. o zmianie Kodeksu postępo­ wania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczy­ pospolitej  –  Prawo  upadłościowe  i  Prawo  o  po­ stępowaniu  układowym,  Kodeksu  postępowania administracyjnego,  ustawy  o  kosztach  sądowych w  sprawach  cywilnych  (Dz.U.  Nr  43,  poz.  189 ze zm.) ZmKPC z 13.7.1990 r. ................... ustawa z 13.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 55, poz. 318) ZmKPC z 20.7.1950 r. ................... ustawa z 20.7.1950 r. o zmianie przepisów postępo­ wania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 38, poz. 349 ze zm.) – akt nieobowiązujący ZmKRO z 6.11.2008 r. .................. ustawa z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks ro­ dzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) ZmKRO z 24.7.1998 r. .................. ustawa  z  24.7.1998  r.  o  zmianie  ustaw  –  Ko­ deks  rodzinny  i  opiekuńczy,  Kodeks  postępowa­ nia  cywilnego,  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego, ustawy  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolic­ kiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 757) 2. Organy orzekające ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(7, zasada prawna) ................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów – zasada SN(PS) ............................................. Sąd Najwyższy w pełnym składzie SO .................................................... Sąd Okręgowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny prawna XIII Wykaz skrótów 3. Czasopisma i publikatory AISt .................................................. Acta Iuris Stetinensis CPH ................................................. Czasopismo Prawno­Historyczne Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw GP .................................................... Gazeta Prawnicza GS .................................................... Gazeta Sądowa GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze GSP­PO ........................................... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic­ KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu najwyższego Izba Pracy, Ubez­ pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNC­ZD ....................................... Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  –  Zbiór  Dodat­ twa kowy wych ria A OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo­ OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK­A ............................................ Orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego  –  Se­ Pal. ................................................... Palestra PEWP .............................................. Prawo Europejskie w Praktyce PiP ................................................... Państwo i Prawo PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny PPC .................................................. Polski Proces Cywilny Pr.Kan. ............................................ Prawo Kanoniczne Prob. Praw. ..................................... Problemy Praworządności Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSejm .............................................. Przegląd Sejmowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RiP ................................................... Rodzina i Prawo RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SIT ................................................... Studia Iuridica Toruniensia ZP BAS ........................................... Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych ZP UKSW ....................................... Zeszyty Prawnicze UKSW XIV Wykaz skrótów 4. Piśmiennictwo Dolecki, Sokołowski, Komentarz KRO, 2010 (2013) ......................... Dolecki, Wiśniewski, Komentarz KPC, t. 1–2, 2013 ........................... Ereciński, Komentarz KPC, t. 1−3, 2009; t. 1–5, 2012 .............. H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, 2013 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępo­ wania cywilnego, t. 1–2, Warszawa 2013 T.  Ereciński  (red.),  Kodeks  postępowania  cywil­ nego.  Komentarz,  t.  1−3,  Warszawa  2009,  t.  1–5, Warszawa 2012 Haak, Komentarz KRO, 2009 ...... H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen­ Ignaczewski, Komentarz KRO, 2010 ................................................. Jakubecki, Komentarz KPC, 2012 (2015) .............................................. Jędrejek, Komentarz KRO, 2013 .. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeń­ tarz do art. 617–91, Toruń 2009 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko­ mentarz, Warszawa 2010 A.  Jakubecki  (red.),  Kodeks  postępowania  cywil­ nego. Komentarz, Warszawa 2012 (2015) stwo. Komentarz do art. 1–616, Warszawa 2013 Jędrejek, Komentarz KRO, 2014 .. G.  Jędrejek,  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy.  Po­ i  powinowactwo.  Komentarz  do krewieństwo  art. 617−1441, Warszawa 2014 Komentarz KPC, t. 1–2, 1969 ...... Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania Komentarz KPC, t. 1–2, 1975 ...... Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1–2, Warszawa 1969 Komentarz KPC, t. 1–3, 1989 ...... cywilnego. Komentarz, t. 1–2, Warszawa 1975 J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowa­ nia  cywilnego  z  komentarzem,  t.  1–3,  Warszawa 1989 Komentarz KR, 1959 .................... M.  Grudziński,  J.  Ignatowicz  (red.),  Kodeks  Ro­ dzinny. Komentarz, Warszawa 1959 Komentarz KRO, 1993 ................. Komentarz KRO, 1966 ................. M.  Grudziński,  J.  Ignatowicz  (red.),  Kodeks  Ro­ dzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1966 Komentarz KRO, 1975 ................. B.  Dobrzański,  J.  Ignatowicz  (red.),  Kodeks  ro­ dzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975 J. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuń­ czy z komentarzem, Warszawa 1993 M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywil­ nego. Komentarz, t. 1–2, Warszawa 2013 A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępo­ wania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014 K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I–II, Warszawa 2006 Manowska, Komentarz KPC, t. 1–2, 2013 ..................................... Marciniak, Piasecki, Komentarz KPC, t. I–II, 2014 .......................... Piasecki, Komentarz KPC, t. I–II, 2006 ................................................. XV Wykaz skrótów K.  Piasecki  (red.),  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2009, 2011 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinni i opiekuń­ czy. Komentarz, Warszawa 2010, 2015 Piasecki, Komentarz KRO, 2009 (2011) .............................................. Pietrzykowski, Komentarz KRO, 2010 (2015) .................................... System PrPryw, t. 11 ..................... T.  Smyczyński  (red.),  System  Prawa  Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014 System PrPryw, t. 12 ..................... T.  Smyczyński  (red.),  System  Prawa  Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 J.St.  Piątowski  (red.),  System  Prawa  Rodzinnego i Opiekuńczego, Warszawa 1985 J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014 System PrRodz ............................... Wierciński, Komentarz KRO, 2014 ................................................. Zieliński, Komentarz KPC, 2014 . A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014 5. Inne skróty AAN ................................................ Archiwum Akt Nowych art. .................................................... artykuł cz. ..................................................... część d. ...................................................... dawny (­a, ­e) k. ...................................................... karta mps .................................................. maszynopis MS .................................................... Ministerstwo Sprawiedliwości n. ...................................................... następny (­a, ­e) niepubl. ........................................... niepublikowany (­a, ­e) Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja rozp. ................................................. rozporządzenie RPD ................................................. Rzecznik Praw Dziecka RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich t. ....................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała USC ................................................. Urząd Stanu Cywilnego ust. ................................................... ustęp w zw. ............................................... w związku wyd. ................................................. wydanie wyr. .................................................. wyrok tom tekst jednolity XVI Wykaz skrótów z. ....................................................... zeszyt zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami XVII Wykaz literatury Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004 Bartela E., Praworządność jako przesłanka działalności prokuratury, w: J. Luty (red.), Praworządność w dobie kryzysu, Stalowa Wola 2013 Berutowicz  W.,  Funkcja  postępowania  cywilnego  w  Polsce  Ludowej,  w:  J.  Jodłow­ ski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Warszawa 1974 Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 1957 Bień­Kacała A.,  Zasada  praworządności  i  jej  gwarancje  w  Konstytucji  RP  z  1997  r., w: D. Kala (red.), Praworządność i jej gwarancje, Warszawa 2009 Bodio J., Glosa do wyr. SN z 30.3.2012 r., III CSK 204/11, Legalis Bodio J., Komentarz do art. 7 KPC i art. 447–458 KPC, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015 Bojarski Ł., Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu, Helsiń­ ska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2003 Bosek  L.,  Opinia  na  temat  projektu  ustawy  z  12.8.2008  r.  o  zmianie  ustawy  – Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  oraz  niektórych  innych  ustaw  (druk  nr  888), www.sejm.gov.pl Bosek L., Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej, KPP 2008, Nr 4 Bosek L., W sprawie konstytucyjności przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Ko­ deksu rodzinnego i opiekuńczego, ZP BAS 2011, Nr 3 (31) Borsiak W., w: J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, War­ szawa 2014 i k.r., PiP 1961, Nr 6 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998 Broniewicz  W.,  Powództwo  prokuratora  o  unieważnienie  małżeństwa  według  k.p.c. Broniewicz  W.,  Powództwo  prokuratora  w  polskim  procesie  cywilnym,  PiP  1966, Nr 7−8 Nr 2 Broniewicz W., Prawo do powództwa w nauce polskiego procesu cywilnego, w: E. Łę­ towska (red.), Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Warszawa 1989 Broniewicz W., W kwestii powództwa prokuratora o zaprzeczenie ojcostwu, NP 1963, Broniewicz W., Zasada kontradyktoryjności procesu cywilnego w poglądach nauki pol­ skiej (1880–1980), w: M. Jędrzejewska (red.), Studia z prawa postępowania cywil­ nego, Warszawa 1985 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: