Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00342 007377 10026351 na godz. na dobę w sumie
Powstanie prokury - ebook/pdf
Powstanie prokury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 502
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-905-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Powstanie prokury to opracowanie poświęcone problematyce czynności związanych z powstaniem prokury jako umocowania w ramach najszerszego z pełnomocnictw znanych prawu polskiemu. Prokura stanowi niezwykle dogodny instrument pozwalający przedsiębiorcy na sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla jego kontrahentów. Proces powstawania prokury nie był jak dotąd przedmiotem odrębnych badań.
W ramach opracowania uwzględniono kompleksową analizę poszczególnych czynności związanych z powstaniem prokury, począwszy od wewnętrznej czynności ustanowienia prokury, następnie udzielenia prokury (jako czynności zewnętrznej ze sfery reprezentacji mocodawcy) oraz zgody osoby umocowywanej na pełnienie funkcji prokurenta, aż po wpis prokury do rejestru przedsiębiorców.
Wyjściowym materiałem normatywnym, stanowiącym podstawowe źródło prowadzonych badań, są przepisy Kodeksu cywilnego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również inne akty prawne mające zastosowanie do prokury, a także rozwiązania przyjęte w obcych systemach prawnych, w których prokura doczekała się ustawowej regulacji, w tym w szczególności w prawie niemieckim.
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorią (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JAROS£AW GRYKIEL · POWSTANIE PROKURY Polecamy nasze publikacje z tej serii: Sławomir Cieślak FORMALIZM POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Agnieszka Góra-Błaszczykowska ZASADA RÓWNOŚCI STRON W PROCESIE CYWILNYM Marlena Wach STATUS UŁOMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Tomasz Siemiątkowski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Marcin Trzebiatowski OBOWIĄZEK UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO. STUDIUM Z PRAWA POLSKIEGO NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM Józef Jagieła TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Maciej Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE Mariusz Sorysz TERMINY W POLSKIM PROCESIE CYWILNYM Ewa Rott-Pietrzyk KLAUZULA GENERALNA ROZSĄDKU W PRAWIE PRYWATNYM Katarzyna Górska ZACHOWANIE ZWYKŁEJ FORMY PISEMNEJ CZYNNOŚCI PRAWNYCH www.sklep.beck.pl POWSTANIE PROKURY JAROS£AW GRYKIEL Redakcja: Aleksandra Dróżdż ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-905-1 Spis treści 1 Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII Wkaz literatury ......................................................................................................... XIX Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Zagadnienia ogólne ....................................................................... 5 § 1. Pojęcie i cechy prokury .............................................................................. 5 I. Pojęcie prokury ........................................................................................ 5 II. Cechy prokury .......................................................................................... 7 § 2. Geneza prokury............................................................................................. 12 § 3. Funkcje prokury ............................................................................................ 16 § 4. Modele prokury ............................................................................................ 19 § 5. Regulacja prokury w prawie polskim ................................................... 22 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 22 II. Dekret o rejestrze handlowym ............................................................. 23 III. Kodeks handlowy ..................................................................................... 24 IV. Kodeks cywilny ......................................................................................... 26 V. Przepisy szczególne ................................................................................. 30 § 6. Charakter prawny prokury ....................................................................... 31 § 7. Prokura a inne pełnomocnictwa handlowe ........................................ 33 § 8. Regulacja prokury w innych systemach prawnych .......................... 40 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 40 II. Niemcy ......................................................................................................... 41 III. Austria .......................................................................................................... 45 IV. Szwajcaria ................................................................................................... 45 V. Liechtenstein ............................................................................................. 48 VI. Litwa ............................................................................................................. 50 VII. Łotwa ............................................................................................................ 51 VIII. Estonia .......................................................................................................... 53 IX. Chorwacja ................................................................................................... 56 X. Słowenia ...................................................................................................... 58 XI. Serbia ............................................................................................................ 59 XII. Bułgaria ........................................................................................................ 61 VV Spis treści XIII. Czechy i Słowacja ..................................................................................... 63 § 9. Ogólna charakterystyka procesu powstawania prokury ................ 64 Rozdział II. Ustanowienie prokury ............................................................... 67 § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................. 67 § 2. Celowość wyodrębnienia czynności ustanowienia prokury............... 70 § 3. Legitymacja czynna ...................................................................................... 76 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 76 II. Podmioty, w których legitymacja czynna została określona przepisami szczególnymi ...................................................................... 77 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 77 2. Spółka jawna ......................................................................................... 77 3. Spółka partnerska ................................................................................ 79 4. Spółka komandytowa ......................................................................... 80 5. Spółka komandytowo-akcyjna ......................................................... 82 6. Spółka z o.o. ........................................................................................... 84 7. Spółka akcyjna ...................................................................................... 87 8. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ................. 88 9. Spółka europejska ............................................................................... 89 10. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych ...................................... 90 11. Narodowy fundusz inwestycyjny .................................................... 91 III. Podmioty, w których ustawodawca wskazał jedynie ogólnie IV. Podmioty niemające ustawowo uregulowanej struktury organizacyjnej ........................................................................................... 92 V. Wnioski ........................................................................................................ 93 § 4. Charakter prawny ustanowienia prokury ............................................ 93 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 93 II. Ustanowienie prokury jako element czynności prawnej udzielenia prokury .................................................................................. 95 III. Ustanowienie prokury jako samodzielny akt prawny niebę- dący czynnością prawną ........................................................................ 96 IV. Ustanowienie prokury jako samodzielna czynność prawna .... 97 § 5. Forma ustanowienia prokury ................................................................... 103 I. Zasada ogólna ............................................................................................ 103 II. Wyjątki .......................................................................................................... 103 § 6. Treść oświadczenia o ustanowieniu prokury ..................................... 106 § 7. Skutki ustanowienia prokury ................................................................... 108 I. Upoważnienie............................................................................................ 108 II. Obowiązek .................................................................................................. 109 organy uprawnione do prowadzenia spraw ................................... 92 VI Spis treści § 8. Brak prawidłowego ustanowienia prokury a ważność udzie- lenia prokury ................................................................................................. 111 Rozdział III. Udzielenie prokury .................................................................... 117 § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................. 117 § 2. Legitymacja czynna ...................................................................................... 117 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 117 II. Pojęcie przedsiębiorcy ........................................................................... 118 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 118 2. Kryterium podmiotowe .................................................................... 119 3. Kryterium przedmiotowe ................................................................ 125 III. Podleganie obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców .... 150 1. Rejestr przedsiębiorców ................................................................... 150 2. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców .. 158 3. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru przed- VI. Możliwość wspólnego udzielenia prokury przez kilka pod- V. Legitymacja czynna de lege lata a przedwojenna koncepcja kupca rejestrowego ................................................................................. 167 IV. Wyłączenie legitymacji czynnej na podstawie regulacji szcze- miotów (prokura wspólna) .................................................................. 171 1. Zarysowanie problemu ................................................................. 171 2. Rozważania ...................................................................................... 172 3. Wnioski ............................................................................................ 174 gólnych ........................................................................................................ 165 siębiorców ............................................................................................. 160 bytu prawnego przedsiębiorcy ........................................................... 175 1. Uwagi wprowadzające ....................................................................... 175 2. Stadium organizacji ............................................................................ 176 3. Stadium likwidacji ............................................................................... 183 4. Upadłość ................................................................................................. 185 5. Postępowanie naprawcze ................................................................. 191 6. Zarząd przymusowy ........................................................................... 191 7. Zarząd umowny .................................................................................... 193 8. Zarząd komisaryczny .......................................................................... 194 9. Udzielenie prokury w procesie przekształcania przedsię- VII. Możliwość udzielenia prokury w poszczególnych stadiach VIII. Osoby kompetentne do złożenia oświadczenia o udzieleniu prokury ........................................................................................................ 197 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 197 biorcy ...................................................................................................... 196 VII Spis treści reprezentacji albo przedstawicielowi organizacyjnemu przedsiębiorcy ..................................................................................... 201 2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną ........................................ 198 3. Osoby funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej 4. Osoby pozostające poza strukturą organizacyjną właści- 5. Złożenie oświadczenia o udzieleniu prokury przy wykorzystaniu reprezentacji łącznej mieszanej ....................... 210 ciela przedsiębiorstwa ...................................................................... 202 IX. Skutki udzielenia prokury przez podmiot pozbawiony legi- tymacji czynnej ......................................................................................... 219 1. Rozwiązania proponowane w doktrynie .................................... 219 2. Przedstawienie własnego stanowiska autora ............................ 220 § 3. Legitymacja bierna ....................................................................................... 221 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 221 II. Problematyka udzielenia prokury członkowi organu nadzoru. .. 223 III. Problematyka udzielenia prokury członkowi organu mocodawcy ................................................................................................ 226 IV. Udzielenie prokury osobom pozbawionym prawa reprezen- VI. Problematyka udzielenia prokury osobie prawnej albo jed- VII. Problematyka udzielenia prokury osobie fizycznej VIII. Skutki udzielenia prokury podmiotowi pozbawionemu legi- tymacji biernej .......................................................................................... 274 § 4. Adresat oświadczenia o udzieleniu prokury ...................................... 276 § 5. Charakter prawny udzielenia prokury .................................................. 286 tacji mocodawcy ....................................................................................... 247 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 247 2. Osoby pozbawione prawa reprezentacji mocodawcy 3. Osoby pozbawione prawa reprezentacji mocodawcy V. Zakazy pełnienia funkcji prokurenta wynikające z przepisów szczególnych i ich wpływ na legitymację bierną .......................... 254 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 254 2. Zakaz pełnienia funkcji prokurenta wynikający wprost 3. Zakaz pełnienia funkcji prokurenta wynikający nostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, lecz wypo- sażonej w podmiotowość prawną ...................................................... 263 o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ...................... 270 w drodze czynności prawnej .......................................................... 250 na podstawie orzeczenia sądu ........................................................ 253 z ustawy .................................................................................................. 255 z orzeczenia sądowego ..................................................................... 257 VIII Spis treści I. Zagadnienia wstępne .............................................................................. 286 II. Udzielenie prokury jako czynność jednostronna ......................... 287 III. Umowa prokury ....................................................................................... 291 IV. Udzielenie prokury jako czynność upoważniająca ...................... 292 V. Udzielenie prokury jako czynność przysparzająca ...................... 292 VI. Udzielenie prokury jako czynność samoistna ............................... 293 VII. Możliwość udzielenia prokury pod warunkiem lub z zastrze- żeniem terminu ........................................................................................ 295 VIII. Możliwość udzielenia prokury przez przedstawiciela ................ 299 IX. Możliwość sądowego dochodzenia udzielenia prokury ............. 303 X. Wnioski ........................................................................................................ 304 § 6. Forma udzielenia prokury ......................................................................... 305 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 305 II. Oświadczenie mocodawcy ................................................................... 306 III. Pactum de forma ..................................................................................... 311 IV. Wpływ wyboru formy na sposób złożenia oświadczenia woli adresatowi .................................................................................................. 313 V. Skutki niedochowania formy szczególnej umocowania ............ 316 1. Skuteczność umocowania ................................................................ 316 2. Skuteczność czynności dokonanej w imieniu mocodawcy .. 317 VI. Wnioski ........................................................................................................ 318 § 7. Treść oświadczenia o udzieleniu prokury ........................................... 319 I. Sposób sformułowania treści oświadczenia o udzieleniu prokury .............................................................................. 319 II. Elementy treści oświadczenia o udzieleniu prokury .................. 322 III. Metody ustalania treści oświadczenia o udzieleniu prokury ... 327 § 8. Zagadnienia szczególne związane z udzieleniem prokury łącznej ... 329 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 329 II. Udzielenie prokury łącznej właściwej .............................................. 330 III. Kwestia możliwości udzielenia tzw. prokury łącznej § 9. Problematyka możliwości udzielenia prokury oddziałowej de lege lata ..................................................................................................... 342 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 342 II. Krytyczna ocena przepisu art. 1095 KC ............................................ 344 III. Alternatywne warianty wykładni przepisu art. 1095 KC ............... 347 IV. Wnioski ........................................................................................................ 355 Rozdział IV. Przyjęcie prokury ........................................................................ 357 § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................. 357 niewłaściwej .............................................................................................. 334 IX Spis treści nych z jej udzieleniem ............................................................................ 359 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 359 2. Argumenty historyczne ..................................................................... 360 3. Argumenty prawnoporównawcze ................................................ 361 4. Skutki udzielenia prokury uzasadniające konieczność § 2. Konieczność przyjęcia prokury ............................................................... 357 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 357 II. Korzystna sytuacja prawna a wymóg zgody .................................... 358 III. Konieczność przyjęcia prokury w świetle skutków związa- jej przyjęcia w świetle obowiązujących przepisów ................ 361 IV. Cel udzielenia prokury ........................................................................... 372 V. Wpływ woli prokurenta na istnienie umocowania ...................... 373 VI. Ustawowe zakazy pełnienia funkcji pełnomocnika ...................... 374 VII. Wnioski ........................................................................................................ 375 § 3. Adresat oświadczenia o przyjęciu prokury ......................................... 377 § 4. Charakter prawny przyjęcia prokury .................................................... 379 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 379 II. Przyjęcie prokury jako samodzielne oświadczenie woli nie będące czynnością prawną ................................................................... 380 III. Przyjęcie prokury jako element czynności prawnej udzie- lenia prokury ............................................................................................. 381 IV. Przyjęcie prokury jako samodzielna czynność prawna .............. 382 § 5. Forma oświadczenia o przyjęciu prokury ........................................... 383 § 6. Treść oświadczenia o przyjęciu prokury .............................................. 385 § 7. Skutki przyjęcia prokury ............................................................................ 386 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 386 II. Powstanie umocowania ......................................................................... 387 III. Powstanie upoważnienia ....................................................................... 387 IV. Zaktualizowanie się względem prokurenta ograniczeń przewidzianych w przepisach szczególnych .................................. 389 V. Możliwość skorzystania z reprezentacji łącznej mieszanej .............. 390 VI. Obowiązek zgłoszenia prokury do rejestru .................................... 390 VII. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ......................................... 390 VIII. Przyjęcie prokury a powstanie prawa podmiotowego ................ 391 Rozdział V. Wpis prokury do rejestru .......................................................... 395 § 1. Zgłoszenie prokury do rejestru ............................................................... 395 I. Obowiązek zgłoszenia ............................................................................ 395 II. Osoby uprawnione do złożenia wniosku ........................................ 396 X Spis treści 1. Członek organu reprezentacji lub przedstawiciel orga- nizacyjny ................................................................................................ 396 2. Przedstawiciel ustawowy ................................................................. 397 3. Prokurent ............................................................................................... 398 4. Pełnomocnik ......................................................................................... 402 III. Forma i treść zgłoszenia ........................................................................ 403 IV. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu ....................................... 406 V. Skutki niedokonania zgłoszenia ......................................................... 407 § 2. Postępowanie rejestrowe ........................................................................... 410 I. Organ rejestrowy ...................................................................................... 410 II. Tryb postępowania .................................................................................. 412 III. Zakres kognicji .......................................................................................... 413 IV. Orzeczenie w sprawie wpisu .............................................................. 416 V. Środki zaskarżenia ................................................................................... 417 § 3. Charakter prawny wpisu............................................................................ 418 § 4. Skutki wpisu ................................................................................................... 422 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 422 II. Jawność formalna .................................................................................... 422 III. Jawność materialna .................................................................................. 424 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 424 2. Jawność materialna w aspekcie pozytywnym .......................... 425 3. Jawność materialna w aspekcie negatywnym........................... 430 IV. Wiarygodność danych objętych wpisem ......................................... 438 V. Możliwość dysponowania odpisem z KRS jako dokumentem urzędowym poświadczającym umocowanie prokurenta .......... 447 Zakończenie ............................................................................................................... 451 Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 457 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AD ........................................... estoński kodeks handlowy z 1995 r. ADHGB ..................................... powszechny niemiecki kodeks handlowy z 1861 r. BGB ........................................ niemiecki kodeks cywilny z 1896 r. CK ............................................ DzUbu .................................... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpiecze- litewski kodeks cywilny z 2000 r. niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) EZIG ....................................... ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) GospU .................................... ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodar- czej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje HGB ........................................ niemiecki kodeks handlowy z 1897 r. JBadRozU .............................. ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo- rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) KC ............................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH ........................................... Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje KK ........................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KL ............................................ KKS ......................................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy poz. 553 ze zm.) łotewski kodeks handlowy z 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP ............................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KRKU ..................................... ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. DzU. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) KRO .......................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) XIIIXIII Wykaz skrótów KrRejSU .................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KSH ......................................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KZ ............................................ (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje NarFunInwU ........................ ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObrIFinU .............................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OfPublU ................................ ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor- ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu- blicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OgrDzGospU ....................... ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) OpłSkarU .............................. ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) OrdPod .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) szwajcarskie prawo zobowiązań z 1911 r. OR ........................................... OZ ............................................ czeski i słowacki kodeks handlowy z 1991 r. POPC ...................................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy- wilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje PrGosp ................................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PGR ............................................ prawo osobowe i prawo spółek Księstwa Liech- tenstein z 1926 r. PPU ......................................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państ- wowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrSpółdz ................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrUkł ...................................... (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje XIV PrUp ....................................... Wykaz skrótów rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje PrUpN .................................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PWPOPC ............................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 312) – obecnie nie obowiązuje RachU .................................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. RejWKRSR ............................ z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposo- bu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) SwDzGospU ......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TZ ............................................ bułgarska ustawa handlowa z 1991 r. słoweńska ustawa o spółkach handlowych z 1993 r. ZGD .............................................. ZPD ............................................... serbska ustawa o spółkach gospodarczych z 2004 r. ZTD .................................................. chorwacka ustawa o spółkach handlowych z 1993 r. 2. Organy orzekające BGH ........................................ Bundesgerichtshof BayObLG .............................. Bayerische Oberste Landesgericht ETS .......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny RG............................................ Reichsgericht Sąd Apelacyjny SA ............................................. SN ............................................ Sąd Najwyższy 3. Publikatory i czasopisma BB ............................................ Betriebs-Berater BGHZ ..................................... Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Biul. SN .................................. Biuletyn Sądu Najwyższego DB ........................................... Der Betrieb DPP ......................................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy XV Wykaz skrótów Juristenzeitung Dz.P. ........................................ Dziennik Praw Dz.U ........................................ Dziennik Ustaw GP ............................................ Gazeta Prawna GSP.......................................... Gdańskie Studia Prawnicze JZ ............................................. KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .......................................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ......................................... Monitor Prawniczy MoPr ....................................... Monitor Prawa Pracy MPHiW .................................. Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego MSiG ....................................... Monitor Sądowy i Gospodarczy NJW ........................................ Neue Juristische Wochenschrift Not. Hip. ............................... Notariat – Hipoteka NP ............................................ Nowe Prawo NPN ........................................ Nowy Przegląd Notarialny OSA ........................................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ........................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo PL ............................................. Przegląd Legislacyjny PN ............................................ Przegląd Notarialny POP ......................................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH ......................................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek Prok. i Pr................................ Prokuratura i Prawo PS ............................................. Przegląd Sądowy PUG ........................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RGZ ............................................ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Rej. .......................................... Rejent RPEiS ...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ....................................... Radca Prawny Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita SC ............................................ SP ............................................ ST ............................................. TPP .......................................... Transformacje Prawa Prywatnego WM ......................................... Wertpapier-Mitteilungen Wok. ........................................ Wokanda Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Samorząd Terytorialny XVI Wykaz skrótów ZNAE ......................................... Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poz- naniu ZN IBPS ................................. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo- wego 4. Pozostałe skróty artykuł art. ........................................... n. ............................................. następny orz. .......................................... orzeczenie post. ........................................ postanowienia poz. ......................................... pozycja strona s. ............................................... tom t. ............................................... t.j. ............................................. tekst jednolity uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... ustęp wyr. ........................................ wyrok ze zm. ..................................... ze zmianami XVII Wykaz literatury Adamus R., Prokura a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym (Glosa do uchwały SN z 21.7.2006 r., III CZP 45/06), MoP 2007, Nr 15. Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–III, Bielsko-Biała 1992. Antoszek P., Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych zezwa- lających na dokonanie czynności prawnych przez spółkę, PPH 2006, Nr 7. Baumbach A., Handelsgesetzbuch, München und Berlin 1941. Baumbach A., Duden K., Hopt K. J., Handelsgesetzbuch, München 1989. Bączyk M., Skutki prawne nieujawnienia pełnomocnictwa, PiP 1975, z. 7. Behrend F., Lehrbuch des Handelsrechts, Berlin und Leipzig 1886. Bie F., Über die Kollektivprokura, Leipzig 1894. Bielecki M., Ograniczenia prokury, MoP 2007, Nr 1. Bielski P., Cel niezarobkowy spółek kapitałowych a status przedsiębiorcy, Rej. 2001, z. 4. Bielski P., Glosa do uchwały SN z 27.4.2001 r., III CZP 6/01, PPH 2001, Nr 12. Bielski P., Glosa do uchwały SN z 21.7.2006 r., III CZP 45/06, Rej. 2007, z. 4. Bielski P., Glosa do wyroku SN z 20.10.2005 r., II CK 120/05, Pr. Sp. 2006, Nr 5. Bielski P., Pełnomocnictwo handlowe (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PPH 2001, Nr 5. Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców – zagadnienia wybrane, Rej. 2000, z. 2. Bielski P., Prokura jako instytucja prawa przedsiębiorców rejestrowych, PPH 2001, Nr 9. Bielski P., Spółka handlowa w likwidacji a status przedsiębiorcy, Pr. Sp. 2004, Nr 6. Bielski P., Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy, PPH 2002, Nr 6. Bielski P., Spółki handlowe jako przedsiębiorcy rejestrowi, cz. 1, Pr. Sp. 2001, Nr 2. Bielski P., Spółki handlowe jako przedsiębiorcy rejestrowi, cz. 2, Pr. Sp. 2001, Nr 3. Bieniak J., Bieniak M., Spółka akcyjna. Komentarz, Warszawa 2005. Bieniak M., Reprezentacja spółki komandytowej, MoP 2002, Nr 6. Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 2003. Bieniek-Koronkiewicz E., Mróz T., Kontrowersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, Pr. Sp. 2003, Nr 6. XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powstanie prokury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: