Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00590 006331 19966087 na godz. na dobę w sumie
Pozostań ze mną, Panie - ebook/epub
Pozostań ze mną, Panie - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697575 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy do rąk czytelników najpiękniejszą modlitwę, którą św. Ojciec Pio wypraszał niezwykłe łaski i dary. To modlitwa, w której się rozkochasz i której pozostaniesz wierny na całe swoje życie, gdyż dzięki niej trafisz wprost do miłosiernego serca Chrystusa. Pozwól, by ogromna wdzięczność dla Zbawiciela działała jak balsam na wszystkie bolączki duszy i by wypełniła ją miłość Jezusa.

wołaj słowami modlitwy wdzięczności, najpiękniejszej modlitwy św. Ojca Pio:

Pozostań ze mną, Panie!

Pozwólmy, by słowa modlitwy, którą pozostawił nam Ojciec Pio, wyrażały to, co ma tak wielką wartość w oczach samego Jezusa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...k s . L e s z e k S m o l i ń s k i Pozostań ze mną, Panie MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI OJCA PIO Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 2496/2018, 3 sierpnia 2018 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Korekta Agata Chadzińska Anna Kendziak Projekt okładki Łukasz Kosek Skład Łukasz Sobczyk Zdjęcia Carl Bloch Ostatnia wieczerza – Wikimedia Commons Archiwum DW Rafael ISBN 978-83-7569-757-5 © 2018 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków tel./fax 012 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Wprowadzenie W  codziennym życiu chrześcijańskim, na drodze rozwoju duchowego w kierunku świętości szczególne miejsce zajmuje mo- dlitwa. Jak przypomniał Ojciec Święty Fran- ciszek w czasie wizyty 17 marca 2018 roku w San Giovanni Rotondo, jest ona „gestem miłości, jest przebywaniem z Bogiem i zano- szeniem Jemu życia świata: jest nieodzow- nym uczynkiem miłosierdzia co do duszy”. Papież przywołał też w  swojej homilii po- stać św. Ojca Pio, który tak mówił do stwo- rzonych przez siebie grup modlitewnych 5 maja 1966 roku: „To modlitwa, ta zjedno- czona siła wszystkich dobrych dusz wprawia świat w ruch, odnawia sumienia, (...) leczy chorych, uświęca pracę, uwzniośla opiekę 3 zdrowotną, daje siłę moralną (...), która sze- rzy Boży uśmiech i błogosławi każdą niemoc i słabość”. Natomiast w przemówieniu pod- czas spotkania z  mieszkańcami Pietrelciny 17 marca 2018 roku Ojciec Święty powie- dział: „Ojciec Pio pogrążał się zatem w mo- dlitwie, aby coraz lepiej dostosowywać się do Bożych planów. Przy sprawowaniu Mszy św., która stanowiła centrum każdego jego dnia i  pełnię jego duchowości, osiągnął wysoki stopień zjednoczenia z Panem”. Niejako testamentem świętego z Pietrel- ciny są pozostawione przez niego teksty, a wśród nich modlitwa po Komunii: Pozo- stań ze mną, Panie, która będzie stanowić przedmiot tego opracowania. Najpierw jednak warto poznać sylwetkę św. Ojca Pio i  zgłębić jego duchowość eucharystyczną, by następnie wniknąć w  ewangeliczne- go ducha słów, które nam pozostawił jako mały traktat duchowy. ks. Leszek Smoliński 4 Pozostań ze mną, Panie Pozostań ze mną, Panie Ojciec Pio, podobnie jak uczniowie wędru- jący do Emaus, chciał zatrzymać Jezusa obok siebie, by trwać z Nim na spotkaniu. Wszystko po to, aby nie tylko „z Nim najczulej rozma- wiać, lecz również aby Mu złożyć dzięki, od- dać chwałę należną, a  przede wszystkim by o pomoc prosić ku oddaleniu z duszy swojej wszystkiego, co umniejsza skuteczność Sa- kramentu, oraz ku uczynieniu ze swej strony wszystkiego, co mogłoby sprzyjać najbardziej bezpośredniemu działaniu Jezusa Chrystusa. (...) Autor złotej książeczki O  naśladowaniu Chrystusa mówi z pewnością według wskazó- wek natchnienia liturgii, gdy temu, który przy- stąpił do Komunii świętej, tak doradza: «Pozo- stań w ukryciu i ciesz się Bogiem Twoim; masz 34 bowiem Tego, którego cały świat zabrać ci nie może» (ks. IV, rozdz. 12)”15. Twoja obecność pozwala mi pamiętać o Tobie Nieustanna pamięć o Bogu to nic inne- go, jak przeżywanie codzienności w  stałej obecności Boga ze świadomością, że On na nas ciągle patrzy, jest przed nami, a także w nas. Kierowanie zaś ku Niemu wszystkich myśli, słów i czynów pozwala osiągnąć we- wnętrzne skupienie i pokój oraz stan „mo- dlitwy nieustannej”. „Pamięć o  Bogu” ma wyrastać z postawy wdzięczności człowieka wobec Stwórcy za wszelkie dobro, które od Niego stale otrzymuje. „Powinniśmy więc tak wykonywać każdą czynność, by mieć przed oczyma Pana i  zwracać ku Niemu wszystkie nasze myśli tak, jak gdyby On je przenikał. (...) Będziemy więc utrzymywać umysł w skupieniu, przy każdej pracy błagać 15 Pius XII, enc. Mediator Dei (20 listopada 1947). 35 Modlitwa wdzięczności Ojca Pio Stwórcę o jej powodzenie i dziękować Mu za to, że dał jakieś zadanie do wykonania”16. Potrzebuję Twojej mocy, aby nie upadać tak często Jezus jest mocą dla tych, którzy idą za Nim. Bez przyjmowania Eucharystii nie jest możliwy żaden duchowy wzrost. Nie cho- dzi w niej tylko o oddawanie czci Bogu, ale o  egzystencjalne wsparcie samego wierzą- cego i umacnianie go w dobrem. „Komunia chroni nas przed grzechem (...) nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszcza- jąc nas równocześnie z popełnionych grze- chów i  nie zachowując nas od grzechów w przyszłości” (KKK 1393). Jesteś mi światłem, bez Ciebie błądzę w ciemnościach „Ciemnością naprawdę groźną dla czło- wieka jest fakt, że jest on naprawdę zdolny 16 Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Wydawnictwo Benedyktynów „Tyniec”, 2012. 36 Pozostań ze mną, Panie do dostrzeżenia i  zbadania rzeczy nama- calnych, materialnych, ale nie wie, dokąd zmierza świat i skąd pochodzi. Dokąd zmie- rza nasze życie. Co jest dobrem, a co złem. (...) Wiara ukazująca nam światło Boga jest prawdziwym oświeceniem, jest wdarciem się Bożego światła w nasz świat, otwarciem naszych oczu na prawdziwe Światło. (...) Chrystus, światło, jest ogniem, jest płomie- niem, który spala zło, przemieniając w ten sposób świat i nas samych. «Kto jest blisko mnie, ten jest blisko ognia» – brzmi słowo Jezusa przekazane nam przez Orygenesa. Ten ogień jest równocześnie ciepłem, nie zimnym światłem, ale światłem, w którym spotykają się ciepło i dobroć Boga”17. Jesteś mi życiem, bez Ciebie podupadam na duchu W  Komunii Świętej przyjmujemy ży- cie. Życie to poczucie zmiany, ruchu i ciągły 17 Benedykt XVI, Wigilia Paschalna w  Bazylice św. Piotra w Rzymie, 8.04.2012. 37 Modlitwa wdzięczności Ojca Pio zachwyt nad otrzymanym darem. Jezus wska- zuje, że prawdziwe życie jest tylko w  Nim. Poza tym życiem nie ma innego, bo wszyst- ko, co człowiek zdobywa, to jedynie namiast- ki prawdziwego życia, tego, którym obdarza Chrystus. Komunia ma podtrzymywać naszą nadzieję, która nadaje życiu sens i sprawia, że chce się żyć. Komunia buduje życie duchowe, umacnia je i rozwija aż do pełni mistycznego zjednoczenia z Jezusem: „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). Abym usłyszał Twój głos i podążał za nim Bóg pragnie spotkania z nami. Sposobem Bożej komunikacji jest kierowane do nas słowo, podobnie jak do uczniów zdążających do Emaus. By usłyszeć słowo Boże, potrzeba ciszy, skupienia oraz otwarcia umysłu i ser- ca. Wtedy będziemy mogli usłyszeć cichy „głos wewnętrznego natchnienia” (Iz 30,21), rozpoznać wolę Bożą i  iść we wskazanym 38 Pozostań ze mną, Panie kierunku, właściwym dla każdego z  nas. „Nie możemy się łudzić: tylko po wzajemnej miłości i trosce o potrzebujących zostanie- my rozpoznani jako prawdziwi uczniowie Chrystusa (por. J 13,35; Mt  25,31-46). To właśnie jest kryterium, wedle którego będzie mierzona autentyczność naszych celebracji eucharystycznych”18. Pragnę miłować Cię coraz bardziej i trwać zawsze w Twojej obecności „Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię z Jezusem. «Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was» (J 15,4). Ta relacja wewnętrznego «trwania» w sobie na- wzajem pozwala nam antycypować w  jakiś sposób niebo na ziemi. Czyż nie to jest naj- większym pragnieniem człowieka? Czyż nie to było zamierzeniem Boga realizującego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg spra- wił, że serce człowieka odczuwa «głód» Jego 18 MND 28. 39 Modlitwa wdzięczności Ojca Pio słowa (por. Am 8,11), głód, który zaspokoi tylko pełne zjednoczenie z  Nim. Komunia eucharystyczna jest nam dana, byśmy «sycili się» Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na pełne zaspokojenie w niebie”19. Jeżeli mam dochować Ci wierności Jezus ukazuje nam, że wierność Bogu oznacza przede wszystkim wierność Ojcu. Tak bardzo trzeba nam dzisiaj pamiętać o tym, że Bóg jest Ojcem. W czasach, któ- re przemawiają do nas językiem przemocy, trzeba uwierzyć w  ojcostwo Boże. Chodzi o kształtowanie w sobie – z pomocą Jezusa Eucharystycznego – świętości, która stano- wi pełnię miłości. Pan „pragnie, abyśmy byli świętymi, i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pu- stym”20. Bowiem „dobrą rzeczą będzie mie- rzyć wysoko, nie zadowalając się średnimi 19 MND 19. 20 Franciszek, enc. Gaudete et exultate (19 marca 2018), 1. 40 Pozostań ze mną, Panie miarami, ponieważ zawsze możemy liczyć na Bożą pomoc”21. Moja dusza pragnie być dla Ciebie oazą wytchnienia i miłości Po przyjęciu Komunii Świętej serce czło- wieka ma się stać miejscem przebywania Boga, oazą wytchnienia. „Jak pokarm cie- lesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słab- nie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie. Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od nieuporządkowa- nych przywiązań do stworzeń; sprawia tak- że, że zakorzeniamy się w Nim” (KKK 1394). Boża miłość, która przepełnia stworze- nie, pragnie wzajemności. Bogu wystarczy gotowość, pragnienie zaspokojenia Jego pragnienia, chęć uczynienia dla Niego cze- gokolwiek, nawet znikomego. „Wdzięcznym 21 MND 29. 41 Modlitwa wdzięczności Ojca Pio Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy, / Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy”22. Potrzebuję Cię, by odzyskać siły i nie usta- wać w drodze „Komunia święta w  przedziwny spo- sób dokonuje w  naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w  życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Cia- ła Chrystusa Zmartwychwstałego (...) pod- trzymuje, pogłębia i  odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrze- ścijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzym- ki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk” (KKK 1392). W  historii Kościoła znamy osoby, które przez długi czas żyły, nie przyjmując poży- wienia, a  ich jedynym pokarmem była Ko- munia Święta: wiejska francuska dziewczy- na Alpais żyjąca w  VIII wieku; św. Mikołaj 22 J. Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie... 42 Pozostań ze mną, Panie z Flüe (Szwajcaria) żyjący w XV wieku – jako pustelnik przeżył 20 lat, nie jedząc niczego, przyjmował jedynie raz na miesiąc Eucha- rystię; francuska mistyczka Marta Robin (1902-1981) – przez 50 lat żywiła się jedy- nie Ciałem Pańskim; św. Teresa Neumann (1898-1962), niemiecka stygmatyczka – przez 36 lat przyjmowała tylko Komunię Świętą. Lękam się ciemności, pokus, oschłości, krzyża i cierpienia Pomimo poczucia niegodności i grzesz- ności przystępujemy do Komunii Świętej z odwagą pełną wiary i przyjmujemy ją jako niczym niezasłużony dar. Ona uświadamia nam, że jesteśmy „ubogimi Pana”, którzy przyjmują siłę i odwagę do stawiania czo- ła wszelkiemu złu napotykanemu w życiu, szczególnie zaś pokusom, oschłościom du- chowym i cierpieniom. Jak źródłem szczę- ścia jest miłość, tak źródłem nieszczęścia jest lęk i ciemność. Eucharystia jest źródłem 43 Modlitwa wdzięczności Ojca Pio miłości i  lekarstwem na główne choroby ludzkiego serca: na lęk i ciemności. W godzinie śmierci pragnę być zjednoczo- ny z Tobą „Modlitwa i  miłość chrześcijańska” to synteza myśli Ojca Pio. To droga prowadzą- ca do Boga, która przekracza granice docze- sności. Przez sakrament Eucharystii prze- bywamy w  Chrystusie, a  Chrystus w  nas. I  tak jak Jezus przebywający w  nas żyje i  działa, tak trzeba, abyśmy i  my, trwając w Nim, w stanie łaski uświęcającej, żyli oraz działali Jego mocą i w ten sposób, przyjmu- jąc Chleb eucharystyczny jako „lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć”23, osiągnęli niebo. Pomocą w  tej drodze jest dla nas Maryja, którą prosimy o konkretną pomoc: „Módl się za nami, grzesznymi, te- raz i w godzinę śmierci naszej”. 23 Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwiet- nia 2003), 18. 44 Pozostań ze mną, Panie Pozostań ze mną, Panie NAJPIĘKNIEJSZA MODLITWA OJCA PIO 46 Pozostań ze mną, Panie, gdyż Twoja obecność pozwala mi pamiętać o Tobie. Ty wiesz, z  jaką łatwością przychodzi mi Cię opuścić. Pozostań ze mną, Panie, gdyż jestem sła- by. Potrzebuję Twojej mocy, aby nie upadać tak często. Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi światłem, bez Ciebie błądzę w ciemnościach. Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi Pozostań ze mną, Panie, abym usłyszał Twój głos i podążał za nim. życiem, bez Ciebie podupadam na duchu. Pozostań ze mną, Panie, abym mógł po- znać Twoją wolę. 47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozostań ze mną, Panie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: