Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00265 005561 12588507 na godz. na dobę w sumie
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach - ebook/pdf
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 220
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8945-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych.

Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa. W drugiej części przedstawiono wybrane pozwy w sprawach gospodarczych i szczegółowo omówiono ich specyfikę.

W opracowaniu szczególnie zwrócono uwagę na kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące konstruowania żądań pozwu, wniosków o zabezpieczenie, obliczania opłaty sądowej itd. Komentarze do poszczególnych pozwów podkreślają znaczenie ważnych poglądów doktryny i orzecznictwa, skupiając się na praktycznym wymiarze pisania pozwu w konkretnej sprawie.

Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów. Będzie ona pomocna podczas sporządzania pozwów na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to będzie przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematyzować zdobytą podczas aplikacji wiedzę oraz uzmysłowić aplikantom, że egzamin z prawa gospodarczego nie polega wyłącznie na sporządzaniu umów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze Przykłady i wzory Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach e i r a k c K o r z y s t a j w t r z y g o t o w a ń d o k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! p C.H.Beck Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Pikała PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH, 2 wyd. J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO APLIKANTA, 4 wyd. S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, K. Rzepka, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO M. Matuszewska, B. Morawska, A. Szymańska, K. Prusak-Górniak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 4. WZORY PISM www.ksiegarnia.beck.pl Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Stan prawny: listopad 2016 r. Redakcja: Mateusz Kurman Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-8944-8 ISBN e-book 978-83-255-8945-5 Spis treści Wstęp........................................................................................................................................ . XIII Wykaz skrótów....................................................................................................................... . X Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych.................... . 1..Sprawy.gospodarcze....................................................................................................... . 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 3. Tryb postępowania.......................................................................................................... . 3.1. Tryb nakazowy......................................................................................................... . 3.2. Tryb upominawczy.................................................................................................. . 3.3. Tryb uproszczony..................................................................................................... . 4. Strony postępowania...................................................................................................... . 4.1. Osoby fizyczne.......................................................................................................... . 4.2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi........ . 4.3. Podmioty zagraniczne............................................................................................. . 4.4. Skarb Państwa........................................................................................................... . 5. Pełnomocnicy stron......................................................................................................... . 5.1. Adwokaci i radcowie prawni.................................................................................. . 5.2. Rzecznicy patentowi................................................................................................ . 5.3. Doradca restrukturyzacyjny................................................................................... . 5.4. Pracownik jednostki organu lub jej organu nadrzędnego................................. . 5.5. Pełnomocnik podmiotu zagranicznego................................................................. . 6. Wymogi formalne pisma procesowego....................................................................... . 6.1. Elementy pozwu....................................................................................................... . 6.2. Oznaczenie sądu....................................................................................................... . 6.3. Określenie stron postępowania i ich pełnomocników........................................ . 6.4. Wartość przedmiotu sporu..................................................................................... . 6.5. Oznaczenie rodzaju pisma i.przedmiotu sporu................................................... . 6.6. Dokładnie określone żądanie................................................................................. . 6.7. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu...................... . 6.8. Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.............................................. . 6.9. Fakultatywne elementy pozwu.............................................................................. . 6.9.1. Wniosek o.zwolnienie od kosztów sądowych........................................... . 6.9.2. Wniosek o.ustanowienie pełnomocnika z.urzędu ................................... . 1 1 3 5 6 7 8 9 9 10 11 13 15 15 15 16 17 17 19 19 21 22 23 25 25 27 29 32 32 34  Spis treści 6.9.3. Wniosek o.zabezpieczenie powództwa........................................................ . 6.9.4. Wniosek o.zabezpieczenie dowodu............................................................... . 6.9.5. Wniosek o.wykonanie zastępcze................................................................... . 6.9.6..Wniosek o.nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności..... . 6.9.7. Wniosek o.rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda....................... . 6.10. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a.w.przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia..................................................................... . 6.11. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika............ . 6.12. Wymienienie załączników........................................................................................ . 6.13. Odpis pozwu wraz z.załącznikami......................................................................... . 6.13.1. Pełnomocnictwo wraz z.opłatą skarbową.................................................. . 6.13.2. Opłata od pozwu........................................................................................... . 6.13.3. Dokumenty powołane w.pozwie................................................................ . 6.13.4. Oświadczenie o.stanie rodzinnym, majątku, dochodach i.źródłach utrzymania...................................................................................................... . Rozdział II. Pozew o zapłatę................................................................................................ . Wzór pozwu ........................................................................................................................ . Komentarz............................................................................................................................ . . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . . 8. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 10..Dowody.......................................................................................................................... . 11. Załączniki....................................................................................................................... . 12. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 13. Przedawnienie............................................................................................................... . Rozdział III. Skarga pauliańska.......................................................................................... . Wzór pozwu ........................................................................................................................ . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Podstawa prawna............................................................................................................ . 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 3. Strony postępowania...................................................................................................... . 4. Wartość przedmiotu sporu............................................................................................ . 5. Tryb postępowania.......................................................................................................... . 6. Żądanie pozwu................................................................................................................ . 7. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy....................................................................... . 8. Wniosek o.zabezpieczenie............................................................................................. . 9. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji........................................................... . 36 40 42 43 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 62 68 68 69 69 69 70 70 72 72 72 I Spis treści 72 10..Dowody.......................................................................................................................... . 74 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 74 12. Termin do wytoczenia powództwa............................................................................ . 75 Rozdział IV. Pozew z art. 299 KSH..................................................................................... . 76 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 81 Komentarz ........................................................................................................................... . 81 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 81 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 82 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 82 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 82 . 5. Wartość przedmiotu sporu.......................................................................................... . 83 . 6. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 83 . 7. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 84 . 8. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 84 . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 84 10..Dowody.......................................................................................................................... . 85 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 85 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 87 Rozdział V. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników........................ . 89 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 93 Komentarz ........................................................................................................................... . 93 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 93 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 93 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 93 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 93 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 94 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 95 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 95 . 8. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 95 . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 96 10..Dowody.......................................................................................................................... . 96 11. Załączniki....................................................................................................................... . 96 12. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 96 13. Termin............................................................................................................................. . 97 Rozdział VI. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały............................................ . 99 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . Komentarz ........................................................................................................................... . 104 1. Podstawa prawna............................................................................................................ . 104 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 104 3. Strony postępowania...................................................................................................... . 104 4. Tryb postępowania.......................................................................................................... . 104 5. Żądanie pozwu................................................................................................................ . 104 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy....................................................................... . 105 7. Wniosek o.zabezpieczenie............................................................................................. . 105 II Spis treści . 8. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 106 . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 106 10..Dowody.......................................................................................................................... . 106 11. Załączniki....................................................................................................................... . 106 12. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 106 13. Termin............................................................................................................................. . 106 Rozdział VII. Pozew o ustalenie......................................................................................... . 107 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 108 Komentarz ........................................................................................................................... . 112 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 112 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 112 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 112 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 112 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 112 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 113 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 113 . 8. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 113 . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 113 10..Dowody.......................................................................................................................... . 114 11. Załączniki....................................................................................................................... . 114 12. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 114 13. Przedawnienie............................................................................................................... . 114 Rozdział VIII. Pozew o wydanie ruchomości.................................................................. . 115 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 116 Komentarz ........................................................................................................................... . 119 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 119 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 119 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 119 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 119 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 119 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 120 . 7. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 120 . 8. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 120 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 120 10. Załączniki....................................................................................................................... . 120 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 120 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 121 Rozdział IX. Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli...................................... . 122 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 123 Komentarz ........................................................................................................................... . 127 1. Podstawa prawna............................................................................................................ . 127 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 127 3. Strony postępowania...................................................................................................... . 127 4. Tryb postępowania.......................................................................................................... . 127 III Spis treści . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 127 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 128 . 7. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 128 . 8. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 128 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 128 10. Załączniki....................................................................................................................... . 128 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 129 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 129 Rozdział X. Pozew o ochronę dóbr osobistych................................................................. . 130 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 132 Komentarz ........................................................................................................................... . 137 . 1. Właściwość sądu........................................................................................................... . 137 . 2. Strony postępowania.................................................................................................... . 137 . 3. Tryb postępowania........................................................................................................ . 137 . 4. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 137 . 5. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 139 . 6. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 139 . 7. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 140 . 8. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 140 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 140 10. Załączniki....................................................................................................................... . 140 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 140 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 140 Rozdział XI. Pozew o obniżenie ceny z tytułu wady rzeczy sprzedanej..................... . 141 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 143 Komentarz ........................................................................................................................... . 148 . 1. Podstawa prawna ......................................................................................................... . 148 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 148 . 3. Wartość przedmiotu sporu.......................................................................................... . 148 . 4. Strony postępowania.................................................................................................... . 149 . 5. Tryb postępowania........................................................................................................ . 149 . 6. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 149 . 7. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 149 . 8. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 149 . 9. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 149 10..Dowody.......................................................................................................................... . 149 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 150 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 150 Rozdział XII. Pozew o dokonanie dopłat.......................................................................... . 151 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 152 Komentarz ........................................................................................................................... . 156 1. Podstawa prawna............................................................................................................ . 156 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 156 3. Strony postępowania...................................................................................................... . 156 IX Spis treści . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 156 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 157 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 157 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 157 . 8. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 158 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 158 10. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 159 11. Przedawnienie............................................................................................................... . 159 Rozdział XIII. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki.............................................. . 160 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 161 Komentarz ........................................................................................................................... . 166 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 166 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 166 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 166 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 166 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 166 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 167 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 167 . 8. Wniosek o.nadanie klauzuli wykonalności............................................................... . 168 . 9. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 168 10..Dowody.......................................................................................................................... . 168 11. Załączniki....................................................................................................................... . 168 12. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 168 13. Przedawnienie............................................................................................................... . 168 Rozdział XIV. Pozew o ustalenie wartości bilansowej akcji......................................... . 169 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 170 Komentarz ........................................................................................................................... . 173 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 173 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 173 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 173 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 173 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 173 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 173 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 174 . 8. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 174 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 174 10. Załączniki....................................................................................................................... . 174 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 174 Rozdział XV. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu......................... . 175 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 177 Komentarz ........................................................................................................................... . 181 1. Podstawa prawna............................................................................................................ . 181 2. Właściwość sądu............................................................................................................. . 181 3. Strony postępowania...................................................................................................... . 181 X Spis treści . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 181 . 5. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 181 . 6. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 182 . 7. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 182 . 8. Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 182 . 9..Dowody.......................................................................................................................... . 182 10. Załączniki....................................................................................................................... . 182 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 183 12. Przedawnienie............................................................................................................... . 183 Rozdział XVI. Powództwa przeciwegzekucyjne............................................................. . 184 1. Powództwo opozycyjne.................................................................................................... . 184 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 185 Komentarz ........................................................................................................................... . 188 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 188 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 188 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 189 . 4. Wartość przedmiotu sporu.......................................................................................... . 189 . 5. Tryb postępowania........................................................................................................ . 189 . 6. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 189 . 7. Wniosek o.przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 189 . 8. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 190 . 9. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 190 10. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 190 11. Termin............................................................................................................................. . 190 2. Powództwo ekscydencyjne.............................................................................................. . 191 Wzór pozwu ........................................................................................................................ . 192 Komentarz ........................................................................................................................... . 196 . 1. Podstawa prawna.......................................................................................................... . 196 . 2. Właściwość sądu........................................................................................................... . 196 . 3. Strony postępowania.................................................................................................... . 197 . 4. Tryb postępowania........................................................................................................ . 197 . 5. Wartość przedmiotu sporu.......................................................................................... . 197 . 6. Żądanie pozwu.............................................................................................................. . 198 . 7. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy..................................................................... . 198 . 8. Wniosek o.zabezpieczenie........................................................................................... . 198 . 9. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji......................................................... . 198 10..Dowody.......................................................................................................................... . 198 11. Opłata od pozwu........................................................................................................... . 199 12. Termin............................................................................................................................. . 199 Bibliografia.......................................................................................................................... . 200 Poszczególne rozdziały opracowali: Dominika Rydlichowska: Rozdział I, II, V–VII, X. Maciej Rydlichowski: Rozdział VIII–IX, XIII–XV. Joanna Gręndzińska: Rozdział III–IV, XI–XII, XVI. XI Wstęp Wobec stale wzrastającej liczby spraw gospodarczych toczących się w polskich sądach, coraz częściej na egzaminach zawodowych zaczynają pojawiać się zadania dotyczące spo- rządzenia pozwu na części gospodarczej. Umiejętność taka jest istotna w pracy zawo- dowej przyszłego adwokata i radcy prawnego. Potrzebę tę zdaje się również zauważać komisja egzaminacyjna, ponieważ już kilkukrotnie kandydaci do tytułów zawodowych adwokata i radcy prawnego mieli okazję zmierzyć się z kazusem polegającym na sporzą- dzeniu pozwu właśnie z zakresu prawa gospodarczego. Niniejsza publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związa- nych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie do wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa. . W drugiej części przedstawiono wybrane pozwy w sprawach gospodarczych i szczegó- łowo omówiono ich specyfikę. Autorzy, sami będąc praktykami, zwracają w niniejszym opracowaniu uwagę na kwestie zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczące kon- struowania żądań pozwu, wniosków o zabezpieczenie, obliczania opłaty sądowej itd. Komentarze do poszczególnych pozwów podkreślają znaczenie ważnych poglądów dok- tryny i orzecznictwa, skupiając się na praktycznym wymiarze pisania pozwu w konkret- nej sprawie. Niniejsza publikacja skierowana jest w szczególności do aplikantów. Będzie ona po- mocna podczas sporządzania pozwów na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to będzie przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzami- nu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematyzować zdo- bytą podczas aplikacji wiedzę oraz uzmysłowić aplikantom, że egzamin z prawa gospo- darczego nie polega wyłącznie na sporządzaniu umów. adw..dr.Dominika Rydlichowska adw..Maciej Rydlichowski adw..Joanna Gręndzińska XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC................................... KK................................... KPC................................ KRO................................ KSH................................ ZNKU............................ PrUSP............................. KSCU.............................. PrUp............................... KRejSU........................... PrRestrU........................ SDGU............................. RSGU.............................. PrAdw............................ RPrU............................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. . poz..380) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. . poz..1137) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego . (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy . (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. . z.2016.r..poz..1578). ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133) ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz..233) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym . (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. . z.2016.r..poz..1574) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584) ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw go- spodarczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 723) ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. . poz..615) ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz..233) X Wykaz skrótów Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów 2. Organy orzekające SA.................................... SN................................... SN (7) ............................ NSA................................ Naczelny Sąd Administracyjny SO................................... SR.................................... WSA................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Okręgowy Sąd Rejonowy 3. Czasopisma i publikatory Biuletyn Sądu Najwyższego Biul. SN.......................... Dz.U............................... Dziennik Urzędowy MoP................................ Monitor Prawniczy NP.................................... Nowe.Prawo OSA................................ OSN................................ OSNAPiUS.................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna-Zbiór Do- datkowy Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy . i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Palestra Państwo i Prawo Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Przegląd Sądowy Ruch Polityczny, Ekonomiczny i Społeczny OSNC............................. OSNC-.ZD..................... OSNCPiUS.................... OSP................................. OSPiKA ......................... Pal. ................................. PiP .................................. PUG ............................... PS.................................... RPEiS ............................. Wok................................ Wokanda 4. Inne skróty art.................................... CEIDG............................ ds..................................... itp. .................................. XI artykuł Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej do.spraw i tym podobne Krajowy Rejestr Sądowy niepublikowany numer identyfikacji podatkowej na przykład orzeczenie punkt porównaj postanowienie pozycja rok repertorium Rzeczpospolita Polska strona spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna spółka komandytowa spółka partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jednolity to znaczy tak zwany uchwała ustęp uzasadnienie KRS................................. m.in. .............................. między innymi MS................................... Minister Sprawiedliwości niepubl. ......................... NIP................................. np. .................................. orz................................... pkt .................................. por................................... post................................. poz.................................. r....................................... rep................................... RP................................... s....................................... S.A................................... S.K.A............................... Sp.j. ................................ Sp.k. ............................... Sp..P................................ Sp..z.o.o.......................... t.j. ................................... tzn. ................................. tzw.................................. uchw. ............................. ust. ................................. uzas. .............................. w.zw............................... w związku wps................................. wartość przedmiotu sporu ww.................................. wyżej wymieniony wyr.................................. wyrok zdanie zd.................................... ze zmianami ze zm. ............................ zł .................................... złoty zobacz zob................................... Wykaz skrótów XII Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych Z uwagi na przemiany społeczno-gospodarcze, ustawodawca w 1989 r. zdecydował się na wprowadzenie do KPC nowego działu – IVa – „Postępowanie w sprawach go- spodarczych”1. Przepisy te obowiązywały do 3.5.2012 r., kiedy to ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zo- stały uchylone2. Tym samym do spraw wszczętych po 3.5.2012 r. zastosowanie będą mia- ły ogólne przepisy postępowania cywilnego. Już na wstępie zwraca się uwagę, że odrębności, które były charakterystyczne dla po- stępowania w sprawach gospodarczych, np. doręczanie pism pomiędzy pełnomocnikami w toku sprawy, zaczęły stopniowo przenikać do „zwykłego” postępowania cywilnego, wobec czego dalsze utrzymywanie dysonansu pomiędzy postępowaniem w sprawach cywilnych, a postępowaniem w sprawach gospodarczych nie miało uzasadnienia. Jednakże ta największa w ostatnich latach nowelizacja KPC nie uchyliła przepisów o postępowaniach szczególnych w sprawach gospodarczych, tj. dotyczących postępo- wania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji: energetyki, telekomunika- cji i poczty, transportu kolejowego. Pozostawiła również odrębności sądownictwa gospo- darczego w znaczeniu ustrojowym, powierzając rozpoznawanie spraw gospodarczych sądom gospodarczym tj. wydziałom gospodarczym w sądach powszechnych. 1. Sprawy gospodarcze Sprawy gospodarcze Definicja sprawy gospodarczej, a co za tym idzie, również zakres spraw rozpoznawa- nych przez sądy gospodarcze, uregulowana została w art. 2 RSGU. Stosownie do brzmienia tego przepisu, sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przed- siębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W tym miej- scu należy odwołać się do definicji przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej z SDGU. Zgodnie z art. 2 SDGU, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopa- lin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast zgodnie z art. 3 SDGU, jej przepisów nie stosuje się do: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodow- 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodow- li zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; Artykuł 6 pkt 3 ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 1 Nr 33, poz. 175). 2 Dz.U. Nr 233, poz. 1381. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: