Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734930 na godz. na dobę w sumie
Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym - ebook/pdf
Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 397
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7706-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia zawiera analizę problematyki związanej z ukształtowaniem pozycji prawnej arbitra w arbitrażu handlowym. Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących zasad powołania arbitra, wykonywania funkcji arbitra oraz ustania mandatu arbitra odgrywa doniosłą rolę tak dla praktyki, jak i dla nauki prawa. Jeszcze większe znaczenie należy przypisać problematyce dotyczącej wyłączenia arbitra. Zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem odrębnych opracowań, natomiast coraz częściej wywiera istotny, a nawet dominujący wpływ na bieg postępowania arbitrażowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Pozycja Prawna arbitra w arbitrażu handlowym Marcin  asłanowicz wydawnictwo c.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN ASŁANOWICZ • POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM MARCIN ASŁANOWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7705-6 ISBN e-book 978-83-255-7706-3 Za wsparcie i życzliwość dziękuję: Panu Prof. Andrzejowi Szajkowskiemu Panu Prof. Andrzejowi Szumańskiemu Pani Prof. Monice Tarskiej Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... XV Bibliografia ................................................................................................................. XXI Wstęp ............................................................................................................................ XXXI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ............................................................................. 1 1 § 1. Pojęcie postępowania arbitrażowego ........................................................ 1 I. Doktrynalne określenia arbitrażu handlowego ........................... II. Arbitraż handlowy w systemie prawa cywilnego ........................ 4 1. Rezygnacja z prawa do sądu jako podstawa kompetencji sądu polubownego ....................................................................... 2. Realizacja prawa do ochrony prawnej w postępowaniu arbitrażowym oraz postarbitrażowym .................................... 3. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem państwowym ................................................................................ III. Źródła regulacji prawnej arbitrażu handlowego ......................... 1. Prawo krajowe ............................................................................. 2. Umowy międzynarodowe .......................................................... 3. Ustawa Modelowa UNCITRAL ................................................ 4. Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL ..................................... 5. Wytyczne, wskazówki i zalecenia wykorzystywane w arbitrażu .................................................................................... 6. Regulaminy stałych sądów arbitrażowych .............................. § 2. Charakter prawny arbitrażu handlowego ................................................ I. Cechy arbitrażu handlowego .......................................................... 1. Rola woli stron ............................................................................. 2. Pomocniczy charakter przepisów prawa materialnego......... 3. Szybki i odformalizowany charakter postępowania – odesłanie .................................................................................... 4. Poufność – odesłanie .................................................................. II. Prywatnoprawny czy publicznoprawny charakter arbitrażu handlowego ........................................................................................ 1. Cechy prywatnoprawnego arbitrażu handlowego ................. 2. Cechy publicznoprawnego arbitrażu handlowego ................. 5 7 9 11 11 14 17 18 18 19 20 20 20 21 22 23 23 23 23 VII Spis treści § 3. Funkcja i rodzaje arbitrażu handlowego .................................................. I. Funkcja i cel arbitrażu handlowego ............................................... II. Rodzaje arbitrażu handlowego ....................................................... 1. Arbitraż krajowy i międzynarodowy ....................................... 2. Arbitraż instytucjonalny, ad hoc, administrowany ............... 3. Arbitraż ogólny i specjalistyczny .............................................. III. Miejsce postępowania arbitrażowego ........................................... IV. Zalety i wady arbitrażu handlowego .............................................. 1. Zalety arbitrażu handlowego ..................................................... A. Elastyczność postępowania arbitrażowego........................ B. Fachowość arbitrów .............................................................. C. Szybkość postępowania arbitrażowego .............................. D. Poufny charakter postępowania arbitrażowego .............. 2. Wady arbitrażu handlowego ...................................................... A. Koszty prowadzenia postępowania ..................................... B. Postępowania postarbitrażowe ............................................ C. Ryzyko błędu .......................................................................... D. Ograniczona kognicja sądu arbitrażowego ....................... Rozdział II. Powołanie arbitra ............................................................................... § 1. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki powołania arbitra ................. I. Osoby mogące pełnić funkcję arbitra ............................................ 1. Wymogi ustawowe ...................................................................... 2. Sędzia państwowy jako arbiter .................................................. A. Uzasadnienie wyłączenia sędziów państwowych od rozstrzygania sporów arbitrażowych ............................ B. Unormowania przyjęte w wybranych systemach prawnych ................................................................................. C. Konflikt interesów ................................................................. D. Sankcja z tytułu naruszenia zakazu.................................... E. Postulaty de lege ferenda ....................................................... 3. Arbiter doraźny a arbiter stały .................................................. A. Kwalifikacje wymagane od arbitra doraźnego ................. B. Zasady powołania arbitra doraźnego ................................. C. Kompetencje arbitra doraźnego oraz postępowanie przed arbitrem doraźnym ..................................................... D. Zasady i tryb wyłączenia arbitra doraźnego ...................... E. Odwołanie od rozstrzygnięcia arbitra doraźnego ............ F. Arbiter doraźny a tryb przyspieszony rozpoznawania spraw w postępowaniu arbitrażowym ................................ G. Podsumowanie ...................................................................... VIII 24 24 25 25 27 30 30 32 32 33 34 35 37 37 38 39 40 41 43 43 43 43 44 44 47 48 50 51 52 54 54 55 58 60 62 67 Spis treści II. Kwalifikacje wymagane od arbitra zgodnie z porozumieniem stron .................................................................................................... 1. Wymóg bezstronności i niezależności a kwalifikacje arbitra ............................................................................................ 2. Obywatelstwo .............................................................................. 3. Dyspozycyjność arbitra .............................................................. 4. Szczególne kwalifikacje arbitra ................................................. 5. Wymogi regulaminów stałych sądów arbitrażowych. Listy arbitrów ............................................................................... 6. Konsekwencje niezachowania wymogów dotyczących kwalifikacji arbitra ..................................................................... 7. Podsumowanie ............................................................................. III. Wymagania formalne dotyczące bezstronności i niezależności .................................................................................... § 2. Tryb powołania arbitra ............................................................................... I. Sposoby wyłaniania arbitra ............................................................. II. Powołanie arbitra w trybie ustalonym przez strony ................... III. Powołanie arbitra w razie braku ustaleń stron ........................... IV. Chwila powołania arbitra oraz zespołu orzekającego ............... § 3. Receptum arbitrii .......................................................................................... Rozdział III. Wykonywanie funkcji arbitra ........................................................ § 1. Obowiązki i prawa arbitra .......................................................................... I. Obowiązek arbitra zachowania bezstronności i niezależności .... II. Obowiązek arbitra rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu ........... III. Pozostałe obowiązki arbitra ............................................................ IV. Prawo arbitra do otrzymania stosownego wynagrodzenia ...... V. Prawo arbitra do otrzymania zwrotu poniesionych wydatków ........................................................................................... VI. Pozostałe prawa arbitra .................................................................... VII. Podsumowanie .................................................................................. § 2. Bezstronność i niezależność arbitra ......................................................... I. Istota bezstronności i niezależności arbitra – odesłanie ........... II. Ogólne Standardy Wytycznych IBA Dotyczące Bezstronności, Niezależności i Ujawniania .................................. 1. Ogólny Standard Nr 1 – Ogólna Zasada .................................. 2. Ogólny Standard Nr 2 – Konflikty Interesów ....................... 3. Ogólny Standard Nr 3 – Ujawnienie przez Arbitra .............. 4. Ogólny Standard Nr 4 – Zrzeczenie się Stron ........................ 5. Ogólny Standard Nr 5 – Zakres ................................................ 68 69 70 72 73 75 77 80 81 81 83 83 84 84 85 90 90 92 92 99 102 105 105 108 109 109 109 111 112 114 115 118 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: