Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00346 008235 11002055 na godz. na dobę w sumie
Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej - ebook/pdf
Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 466
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0261-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja poświęcona została instytucji Sądu Najwyższego w Polsce, zaprezentowanej na tle podobnych instytucji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor w szczególności starał się odpowiedzieć na następujące pytania:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorią (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) Ż Ą MONOGRAFIE PRAWNICZE POZYCJA USTROJOWA SĄDU NAJWYŻSZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BOGUMIŁ SZMULIK ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BOGUMI£ SZMULIK · POZYCJA USTROJOWA S¥DU NAJWY¯SZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polecamy nasze publikacje: Marek Zubik (red.) KONSTYTUCJA III RP W TEZACH ORZECZNICZYCH TK I WYBRANYCH SĄDÓW Zbiory Orzecznictwa Becka Bogumił Szmulik SKARGA KONSTYTUCYJNA. POLSKI MODEL NA TLE PORÓWNAWCZYM Monografie Prawnicze Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Podręczniki Prawnicze Bogusław Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 4 Studia Prawnicze KONSTYTUCJA RP, wyd. 5 Z wprowadzeniem prof. Lecha Gardockiego Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl POZYCJA USTROJOWA S¥DU NAJWY¯SZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BOGUMI£ SZMULIK Recenzenci wydawniczy: Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak Prof. dr hab. Jacek Sobczak Redakcja: Dagna Kordyasz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0261-4 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... Literatura ................................................................................................................. Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypos- politej Polskiej ............................................................................................... 1. Władza sądownicza jako trzecia władza ............................................ 1.1. Podział władzy jako zasada prawna ............................................ 1.2. Władza sądownicza w ustawach zasadniczych w Polsce w latach 1989–1997 ....................................................... 1.2.1. Władza sądownicza w Małej Konstytucji z 1992 r. ........................................................................................ 1.2.2. Władza sądownicza w świetle postanowień IX XI 1 13 13 13 27 27 Konstytucji z 2.4.1997 r. ........................................................ 32 2. Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sądów w Rzeczypospolitej Polskiej .................................................................. 2.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 2.2. Zasady organizacji sądownictwa ................................................. 2.2.1. Zasada dwuinstancyjności ................................................. 2.2.2. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu 41 41 43 43 50 wymiaru sprawiedliwości .................................................... 57 2.2.3. Zasada jawności rozprawy ................................................. 64 2.3. Prawa jednostki a postępowanie sądowe ................................ 64 2.3.1. Prawo do sądu ......................................................................... 77 2.3.2. Prawo do obrony ................................................................... 82 2.4. Inne zasady praworządnego procesu ........................................ Rozdział II. Geneza i ewolucja Sądu Najwyższego w Polsce ...... 97 97 1. Od Trybunału Koronnego do Sądu Najwyższego .......................... 1.1. Trybunał Koronny – geneza ........................................................... 97 1.2. Organizacja i funkcjonowanie Trybunału ............................... 101 1.3. Palestra Trybunału Koronnego .................................................... 104 1.4. Najwyższa instancja sądownicza w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim ........................................... 106 VV Spis treści 2. Dwudziestolecie międzywojenne ....................................................... 108 2.1. Sąd Najwyższy w latach 1917–1919 ............................................. 108 2.2. Od Dekretu Naczelnika Państwa z 8.2.1919 r. do wybuchu II wojny światowej ................................................. 113 2.2.1. Miejsce Sądu Najwyższego w systemie organów państwowych ............................................................................ 113 2.2.2. Sąd Najwyższy w świetle rozporządzenia Prezydenta RP 6.2.1928 r. ..................................................... 117 3. Okres Polski Ludowej ............................................................................... 123 3.1. Sąd Najwyższy w latach 1945–1950 ............................................ 123 3.1.1. Sąd Najwyższy – pierwsze lata powojenne .................. 123 3.1.2. Reforma lat 1949–1950 ........................................................ 134 3.2. Sąd Najwyższy w świetle postanowień ustawy z 15.2.1962 r. ........................................................................................ 140 3.3. Sąd Najwyższy w okresie stanu wojennego i jego zawieszenia .............................................................................. 152 3.4. Sąd Najwyższy w świetle postanowień ustawy z 20.9.1984 r. ........................................................................................ 159 4. Sąd Najwyższy w okresie przekształceń ustrojowych ................. 167 5. Prace nad ustawą o SN z 23.11.2002 r. ................................................ 171 Rozdział III. Sąd Najwyższy a inne konstytucyjne organy państwa .................................................................................................................... 183 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 183 2. Sąd Najwyższy a organy władzy ustawodawczej ............................ 184 3. Sąd Najwyższy a organy władzy wykonawczej ............................... 195 3.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 195 3.2. Sąd Najwyższy a Prezydent RP ..................................................... 196 3.2.1. Instytucja Prezydenta w prawie polskim ..................... 196 3.2.2. Uprawnienia kreacyjne Prezydenta RP wobec SN .......... 197 3.2.3. Uprawnienia prawotwórcze Prezydenta RP wobec SN .................................................................................... 202 3.2.4. Inne relacje między SN a Prezydentem RP .................. 203 3.3. Sąd Najwyższy a Rada Ministrów – Minister Sprawiedliwości ................................................................................ 204 4. Sąd Najwyższy a trybunały ..................................................................... 206 4.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 206 4.2. Sąd Najwyższy a Trybunał Stanu ................................................. 207 4.3. Sąd Najwyższy a Trybunał Konstytucyjny ............................... 211 4.3.1. Spór o wykładnię przed uchwaleniem Konstytucji z 2.4.1997 r. ........................................................ 211 VI Spis treści 4.3.2. Sąd Najwyższy a TK w obowiązującym stanie prawnym ..................................................................................... 218 4.3.2.1. Pytania prawne .......................................................... 218 4.3.2.2. Wyroki interpretacyjne .......................................... 227 4.3.2.3. Inne relacje pomiędzy SN a TK ........................... 235 5. Sąd Najwyższy a Krajowa Rada Sądownictwa ................................. 237 5.1. Sąd Najwyższy a debata wokół statusu KRS ............................. 237 5.2. Sąd Najwyższy a KRS w obowiązującym stanie prawnym ...... 239 Rozdział IV. Ustrój i organizacja Sądu Najwyższego ..................... 245 1. Struktura wewnętrzna SN ....................................................................... 245 2. Organizacja wewnętrzna SN .................................................................. 254 2.1. Pierwszy Prezes SN ........................................................................... 254 2.1.1. Uwagi wprowadzające ......................................................... 254 2.1.2. Kompetencje ........................................................................... 257 2.1.3. Kancelaria Pierwszego Prezesa SN ................................. 261 2.1.4. Biuro Studiów i Analiz ......................................................... 264 2.2. Prezes SN .............................................................................................. 266 2.3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN ............................................ 267 2.4. Zgromadzenie sędziów Izby SN ................................................... 273 2.5. Kolegium SN ........................................................................................ 275 2.6. Asystenci sędziego SN ..................................................................... 277 3. Siedziba SN .................................................................................................... 278 Rozdział V. Zakres kognicji Sądu Najwyższego ................................. 281 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 281 2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości .......................................... 282 2.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 282 2.2. Kasacja – geneza instytucji i jej ewolucja ................................ 288 2.3. Kasacja w postępowaniu cywilnym .......................................... 295 2.4. Kasacja w postępowaniu karnym ............................................... 305 2.4.1. Kasacja „zwyczajna” .............................................................. 305 2.4.2. Kasacja „nadzwyczajna” ...................................................... 312 2.5. Wznowienie postępowania ........................................................... 313 2.6. Środki odwoławcze .......................................................................... 316 2.7. Podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne ................................................................................................... 322 2.7.1. Uwagi wprowadzające – geneza instytucji .................. 322 2.7.2. Podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne w obowiązującym stanie prawnym ..................................................................................... 326 VII Spis treści 3. Zakres kompetencji Sądu Najwyższego związany z wyborami i referendum ....................................................................... 329 3.1. Protesty wyborcze oraz stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu .......................................................... 329 3.2. Protesty wyborcze oraz stwierdzanie ważności wyboru Prezydenta RP ................................................................... 335 3.3. Protesty wyborcze oraz stwierdzanie ważności wyborów referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego ................................................................................ 339 4. Protesty wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego .... 343 Rozdział VI. Status prawny sędziego Sądu Najwyższego 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 345 2. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku służbowego sędziego SN .................................................................................................. 347 3. Obowiązki i prawa sędziego SN ............................................................ 364 3.1. Obowiązki sędziego SN ................................................................... 364 3.1.1. Obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim .............................................................................. 364 3.1.2. Apolityczność sędziego ........................................................ 366 3.1.3. Zakaz łączenia stanowiska sędziego z innymi zawodami .................................................................................... 369 3.1.4. Obowiązek zachowania tajemnicy okoliczności sprawy .......................................................................................... 372 3.1.5. Składanie oświadczeń o stanie majątkowym .............. 374 3.1.6. Zachowanie drogi służbowej ............................................ 375 3.1.7. Zakwaterowanie w Warszawie .......................................... 376 3.1.8. Obowiązek używania stroju urzędowego .................... 376 3.2. Prawa sędziego SN ............................................................................ 378 3.2.1. Immunitet sędziowski ......................................................... 378 3.2.2. Prawo do godnych warunków pracy i wynagrodzenia ....................................................................... 383 3.2.3. Urlop dodatkowy i dla poratowania zdrowia ............. 387 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna ....................................................... 388 4.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 388 4.2. Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej ........................ 390 4.3. Postępowanie dyscyplinarne ........................................................ 394 Zakończenie ........................................................................................................... 411 Indeks rzeczowy ................................................................................................. 417 VIII Wykaz skrótów artykuł art. .......................................... Dz.P.P.P. ................................. Dziennik Prawa Państwa Polskiego Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.U.R.P. ............................... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej EKomZT ............................... Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu EKPCz ................................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności EKZT ..................................... Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu ETPCz .................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka FR ........................................... Federacja Rosyjska FTK ........................................ Federalny Trybunał Konstytucyjny GP ........................................... Gazeta Prawna KK .......................................... Kodeks karny KKW ...................................... Kodeks karny wykonawczy KMRE .................................... Komitet Ministrów Rady Europy KP ........................................... Kodeks pracy KPC ......................................... Kodeks postępowania cywilnego KPK ....................................... Kodeks postępowania karnego KPPiW .................................. Karta Podstawowych Praw i Wolności KRS ........................................ Krajowa Rada Sądownictwa KW ......................................... Kodeks wykroczeń M.P. ........................................ Monitor Polski MPPOiP ................................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych nast. ....................................... następny (a, e) niepubl. ................................ niepublikowane NP ........................................... Nowe Prawo Nr ........................................... numer NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny IXIX Wykaz skrótów ONZ ....................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych Pal. .......................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo pkt .......................................... punkt poz. ........................................ pozycja PRL ......................................... Polska Rzeczpospolita Ludowa Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo PrUSP .................................... Prawo o ustroju sądów powszechnych PS ............................................ Przegląd Sądowy PSejm .................................... Przegląd Sejmowy r. .............................................. rok RA ........................................... Republika Austrii RB ........................................... Republika Białorusi RE ........................................... Rada Europy Rej. ......................................... Rejent RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPr ......................................... Radca Prawny RS ........................................... Republika Słowacka RSFRR ................................... Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka strona RW ......................................... Republika Węgierska Rz. ........................................... Rzeczpospolita s. .............................................. SA ........................................... Sąd Apelacyjny SN ........................................... Sąd Najwyższy SO ........................................... Sąd Okręgowy SP ............................................ Studia Prawnicze SPE ......................................... Studia Prawno-Ekonomiczne t.j. ............................................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny TS ............................................ Trybunał Stanu ust. .......................................... ustęp WPP ....................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ze zm. .................................... ze zmianami ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego tekst jednolity X Literatura Akty normatywne Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu (Dz.P.P.P. Nr 17, poz. 38). Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania najwyższej władzy państwowej Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu (Dz.P.P.P. Nr 17, poz. 39). Dekret z 22.11.1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz.P.P.P. Nr 17, poz. 41). Uchwała Sejmu z 20.2.1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz.P.P.P. Nr 19, poz. 226). Ustawa z 1.8.1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw z 1919 r. Nr 64, poz. 385). Ustawa z 17.3.1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267; Nr 79, poz. 550; Nr 101, poz. 935). Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.7.1921 r. w sprawie rozciągnięcia na wo- jewództwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzień- ski, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obo- wiązującej dekretu z 8.2.1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 64, poz. 404). Ustawa z 3.8.1922 o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 600). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 12, poz. 93). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.5.1928 r. w spra- wie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego (Dz.U. Nr 57, poz. 537). Ustawa w sprawie zmiany niektórych postanowień Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.1928 r. zawierającego „Prawo o ustroju są- dów powszechnych” (Dz.U. Nr 5, poz. 43). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.11.1932 r. w sprawie wprowa- dzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach (Dz.U. Nr 104, poz. 872). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.12.1932 r. – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 110, poz. 911). XI Literatura Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.12.1932 r. – Regulamin urzędo- wania Prokuratury Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 110, poz. 912). Ustawa Konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U.R.P. Nr 30, poz. 227). Dekret PKWN z 15.8.1944 r. o wprowadzeniu sądów przysięgłych (Dz.U. Nr 2, poz. 7). Dekret PKWN z 12.9.1944 r. o specjalnych sądach karnych dla zbrodniarzy fa- szystowsko-hitlerowskich (Dz.U. Nr 4, poz. 21). Dekret PKWN z 23.9.1944 r. Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Dekret z 27.12.1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. Nr 16, poz. 89). Ustawa z 6.5.1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich ele- mentów (Dz.U. Nr 17, poz. 96). Dekret z 16.11.1945 r. o postępowaniu doraźnym (Dz.U. Nr 53, poz. 301). Dekret z 16.11.1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz.U. Nr 53, poz. 302). Dekret z 22.1.1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania się na listę adwokatów (Dz.U. Nr 4, poz. 33). Dekret z 22.1.1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym (Dz.U. Nr 5, poz. 45). Dekret z 22.1.1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego (Dz.U. Nr 5, poz. 46). Dekret z 14.5.1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. Nr 22, poz. 139). Dekret z 17.10.1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych (Dz.U. Nr 59, poz. 324). Dekret z 22.10.1947 r. o zmianie dekretu z 14.5.1946 r. o tymczasowym unor- mowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. Nr 65, poz. 382). Dekret z 25.10.1948 r. o zmianie dekretu z 14.5.1946 r. o tymczasowym unor- mowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. z 1947 r. Nr 50, poz. 382). Ustawa z 27.4.1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 32, poz. 237). Ustawa z 27.4.1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U. Nr 32, poz. 238). Ustawa z 20.7.1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 38, poz. 349). Ustawa z 20.7.1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 38, poz. 346). Ustawa z 20.7.1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 347). XII Literatura Dekret z 21.9.1950 r. o zmianie dekretu o tymczasowym unormowaniu stosun- ku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. Nr 44, poz. 403). Ustawa z 30.12.1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Dz.U. Nr 58, poz. 524). Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232). Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1.3.1957 r. (t.j. M.P. z 1972 r. Nr 24, poz. 136). Ustawa z 28.3.1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 18, poz. 75). Ustawa z 28.3.1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U. Nr 18, poz. 76). Ustawa z 27.11.1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U. Nr 53, poz. 296). Ustawa z 15.2.1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 10, poz. 46). Ustawa z 15.2.1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 11, poz. 54). Uchwała Rady Państwa z 22.5.1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 42, poz. 210). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.7.1965 r. w sprawie zakresu działania i zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 34, poz. 221). Ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96). Ustawa z 8.6.1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. Nr 23, poz. 166). Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). Ustawa z 24.10.1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 39, poz. 231). Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). Ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 4, poz. 8). Ustawa z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000). Dekret o stanie wojennym z 12.12.1981 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Uchwała Rady Państwa z 12.12.1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojen- nego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz.U. Nr 29, poz. 155). Dekret z 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o prze- stępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. Nr 29, poz. 156). Dekret z 12.12.1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojsko- wych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. Nr 29, poz. 157). XIII Literatura Dekret z 12.12.1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń (Dz.U. Nr 29, poz. 158). Ustawa z 25.1.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojen- nego (Dz.U. Nr 3, poz. 18). Ustawa z 26.3.1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 11, poz. 83). Ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.). Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 6.7.1982 r. w sprawie regu- laminu czynności Trybunału Stanu (M.P. Nr 17, poz. 135). Ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.). Ustawa z 8.10.1982 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 32, poz. 216). Ustawa z 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz.U. Nr 41, poz. 273). Uchwała Rady Państwa z 19.12.1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojenne- go (Dz.U. Nr 42, poz. 275). Uchwała Rady Państwa z 20.7.1983 r. w sprawie zniesienia stanu wojennego (Dz.U. Nr 39, poz. 178). Ustawa z 21.7.1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwycięża- nia kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 39, poz. 176). Ustawa z 21.7.1983 r. o amnestii (Dz.U. Nr 39, poz. 177). Ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24). Ustawa z 20.9.1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 45, poz. 241). Ustawa z 18.4.1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pra- cy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 20, poz. 85). Ustawa z 29.4.1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470). Ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.8.1987 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie (Dz.U. Nr 26, poz. 150). Ustawa z 7.4.1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 19, poz. 101). Ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175). Ustawa z 29.5.1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym orga- nom państwowym (Dz.U. Nr 34, poz. 178). Ustawa z 20.12.1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 435). Ustawa z 20.12.1989 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale XIV Literatura Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 73, poz. 436). Ustawa z 29.12.1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 75, poz. 444). Ustawa z 8.6.1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz.U. Nr 43, poz. 251). Ustawa z 13.7.1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilne- go, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 53, poz. 306). Ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 398). Ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.1990 r. – Regulamin Senatu (t.j. M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741). Rozporządzenie Prezydenta RP z 29.3.1991 r. w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 34, poz. 153 ze zm.). Ustawa z 10.5.1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 ze zm.). Ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854). Ustawa konstytucyjna z 23.4.1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (Dz.U. Nr 67, poz. 336). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398). Ustawa Konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych stosunkach między wła- dzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samo- rządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426). Ustawa z 28.5.1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205 ze zm.). Ustawa z 24.7.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937). Europejska Konwencja z 26.11.1987 r. o zapobieganiu torturom oraz nieludz- kiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238). Oświadczenie Rządowe z 30.12.1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzo- nej w Strasburgu 26.11.1987 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 239). XV Literatura Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 7.3.1995 r. w sprawie ustalenia po- wszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy z 29.4.1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 39, poz. 198). Ustawa z 15.5.1995 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszech- nych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i powołaniu sądów apelacyjnych (Dz.U. Nr 47, poz. 213). Ustawa z 29.6.1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustro- ju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o po- stępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 89, poz. 443). Ustawa z 29.6.1995 r. o referendum (Dz.U. Nr 99, poz. 487). Ustawa z 1.3.1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporzą- dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postę- powaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 43, poz. 189). Uchwała Sądu Najwyższego z 15.6.1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli przeprowadzonego 18.2.1996 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 218). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555). Ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857). Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643). Ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. Nr 117, poz. 753). Ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar- czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584). Ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437). Regulamin dyscyplinarnej odpowiedzialności sędziów sądów Republiki Białoruś – Ukaz Prezydenta RB z 4.12.1997 r. Nr 626. Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.8.1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawien- nictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby (Dz.U. Nr 111, poz. 706). Ustawa z 3.12.1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w la- tach 1944–1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej (Dz.U. z 1999 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.). Ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.). Ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631). Ustawa z 24.5.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach XVI Literatura sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554). Ustawa z 20.7.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, usta- wy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 62, poz. 717). Ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.11.2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1183). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.11.2000 r. w sprawie określe- nia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1184). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.11.2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyj- nych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1185). Ustawa z 12.4.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.). Ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070). Ustawa z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.). Ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269). Ustawa z 10.1.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, usta- wy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155). Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z 19.2.2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (Nr 16). Ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507). Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 1.12.2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 57, poz. 898). Uchwała Kolegium Sądu Najwyższego z 15.12.2003 r. w sprawie regulaminu or- ganizacyjnego Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (Nr 7). Uchwała Kolegium Sądu Najwyższego z 15.12.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (Nr 8). Ustawa z 23.1.2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.). Ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843). Ustawa z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804). XVII Literatura Ustawa z 22.12.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne- go oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98). Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 26.1.2005 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 1.12.2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 8, poz. 152). Ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365). Ustawa z 12.1.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 20, poz. 116). Ustawa z 29.3.2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postę- powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432). Wydawnictwa zwarte Bagłaj M.W., Konstitucjonnoje prawo Rossijskoj Federacji. Uczebnik dla wu- zow, Moskwa 2006. Balzer O., Geneza Trybunału Koronnego, Warszawa 1886. Bałaban A., Władza sądownicza w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ustrój i struk- tura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, red. Skrzydło W., Warszawa 1997. Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Kraków 2003. Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996. Banaszak B., Jabłoński M., Boć J., Komentarz do art. 40 Konstytucji [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. Boć J., Wrocław 1998. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004. Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw de- mokratycznych, Warszawa 2007. Banaszkiewicz B., Wild M., Wprowadzenie [...] Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004. Barcikowski W., W kręgu prawa i polityki, Katowice 1988. Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I, Do połowy XV wieku, Warszawa 1965. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996. Bartoszewicz J., Trybunał wielki w Rzeczypospolitej, Encyklopedia Powszechna, t. 25, Warszawa 1867. Bednarzak J., Rewizje nadzwyczajne Prokuratora Generalnego PRL [w:] Prokuratura PRL w latach 1950–1960, Warszawa 1960. XVIII Literatura Bereza A., Sąd Najwyższy w Polsce Ludowej [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917–2007, red. Korobowicz A., Warszawa 2007. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978. Biły M., Murzynowski A., Wznowienie postępowania w świetle prawa i prak- tyki, Warszawa 1980. Biskupski K., Władza i lud, Warszawa 1956. Bisztyga A., Geneza i charakter prawny instytucji referendum, Humanistyczne Zeszyty Naukowe Rady Uczelnianej Uniwersytetu Śląskiego 1993, Nr 8. Bisztyga A., Europejski system ochrony praw człowieka [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Banaszak B., Preisner A., Warszawa 2002. Bisztyga A., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy [w:] Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Kraków 2005. Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Kraków 2001. Borkowski J., Kompetencje Sądu Najwyższego w sprawach rewizji nadzwy- czajnej od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Szymczaka, Łódź 1994. Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999. Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia praw- nicze, Warszawa 2007. Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978. Burda A., Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat 1945–1957, Lublin 1987. Cappelletti M., The Judical Process in Comparatve Perspective. Clarendon Press, Oxford 1989. Car S., Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935. Catala P., Terré F., Procédure civile et voies d’exécution, Paris 1976. Cederbaum H., Adwokatura w Królestwie Polskim, Warszawa 1911. Chmaj M., Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996. Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997, Warszawa 1999. Chmaj M., Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne, red. Chmaj M., Kraków 2002. Chrobot A., Kijowski A., Podstawowe problemy rozwoju prawa pracy, IX Zjazd Katedr Prawa Pract, Toruń 1990. Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004. Chodyński Z., Deputaci duchowni na Trybunał w Polsce [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 4, Warszawa 1874. Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999. Cieślak M., Polska procedura karna – założenia teoretyczne, Warszawa 1984. Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1933. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: