Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 004840 14461147 na godz. na dobę w sumie
Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu - książka
Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8037-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sukces zrodzony z myśli

Nie czekaj na cud, nie licz na szczęśliwe przypadki! Masz w sobie niesamowity potencjał, ale czy potrafisz go przekuć w sukces? Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie na lepsze i wiesz, że nie ma drogi na skróty, a trwałe zmiany wymagają intelektualnego wysiłku oraz czasu, ta książka będzie dla Ciebie prawdziwym objawieniem. Wystarczy odpowiednie nastawienie i wszystko stanie się zadziwiająco proste, a niesamowite rzeczy zaczną się dziać w Twoim życiu każdego dnia.

Przełóż swoją zdolność do kreatywnego myślenia, wiedzę, talent, energię oraz osobowość na karierę zawodową, majątek i osobiste szczęście. Jeśli tylko na to pozwolisz, ten przewodnik po realizacji marzeń i osiąganiu życiowych celów wyjaśni Ci, jak to zrobić, i zmotywuje do działania. Będzie Ci wskazywał drogę, odkryje to, co w Tobie najlepsze, i wesprze w podejmowaniu trafnych decyzji. Twój sukces zależy od Ciebie.

Napoleon Hill był amerykańskim pisarzem, prekursorem nowoczesnego rodzaju pisarstwa znanego jako literatura osobistego sukcesu. Jego najsławniejsze dzieło Myśl i bogać się (Onepress, 2006) jest jednym z bestsellerów wszech czasów. Prace Hilla poświęcone były badaniu mocy własnych przekonań i ich roli w odnoszeniu życiowego sukcesu. Jego książki cieszą się niesłabnącą popularnością i nadal sprzedają się w milionach egzemplarzy.

W. Clement Stone wykorzystał zasady zawarte w książce Napoleona Hilla Myśl i bogać się i zbudował dzięki nim wartą miliony dolarów firmę ubezpieczeniową.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Success Through A Positive Mental Attitude Tłumaczenie: Magda Witkowska Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-8037-5 Copyright © 1960, 1977 By Prentice-Hall, Inc. Translation Rights granted to the Napoleon Hill Foundation. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/pozmyk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI PR Z E D MO W A W P R O W A D ZE N I E CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I Pocz(cid:200)tek drogi do sukcesu R O Z D Z I A(cid:146) 1 . POZN AJ NA J WA (cid:191)N IEJ S Z(cid:107) SPO (cid:165)R Ó D (cid:191)YJ (cid:107)CYCH O SÓB „Jeste(cid:258)my biedni — nie z woli Boga” • Poszukiwanie (cid:258)wiat(cid:239)a • Tajemnica jego sukcesu • Ka(cid:285)da przeciwno(cid:258)(cid:202) losu niesie w sobie ziarno równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)kszych korzy(cid:258)ci • Prawdziwie wielki cz(cid:239)owiek • Jak dzia(cid:239)a odpychaj(cid:200)ca si(cid:239)a talizmanu? • Rozbudzi(cid:239) w sobie inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie • Twoje nastawienie nie mo(cid:285)e Ci(cid:218) skazywa(cid:202) na niebyt • Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 2 . M O(cid:191)ESZ ZMIENI(cid:109) S WÓ J (cid:165)WIAT Siedemna(cid:258)cie zasad sukcesu • W (cid:285)yciu Ci si(cid:218) nie poszcz(cid:218)(cid:258)ci(cid:239)o? • Lekcja odebrana od dziecka • Urodzi(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) zwyci(cid:218)zc(cid:200) • Jak przera(cid:285)ony ch(cid:239)opiec wzbudzi(cid:239) w sobie PMA • Warto uto(cid:285)samia(cid:202) si(cid:218) z sukcesem • Co nam powie taki obraz? • Precyzyjne okre(cid:258)lenie celu to punkt wyj(cid:258)cia do wszelkich osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) • Punkt wyj(cid:258)cia do wszelkich osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) • Sukces masz we krwi • Ka(cid:285)dy z nas ma wiele talentów, które w sumie przewa(cid:285)aj(cid:200) nad ca(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) indywidualnych problemów • PMA przyci(cid:200)ga bogactwo • Formu(cid:239)a, która pozwala odmieni(cid:202) swój (cid:258)wiat • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 13 15 23 37 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci R O Z D Z I A(cid:146) 3 . U S U WA N I E MY(cid:165)LOWYCH PA J (cid:125) CZYN Rozum nie mo(cid:285)e by(cid:202) jednak jedyn(cid:200) podstaw(cid:200) dzia(cid:239)ania • Czy nie jest tak, (cid:285)e dostrzegasz tylko py(cid:239)ek w oku drugiego cz(cid:239)owieka? • W domu tego cz(cid:239)owieka ponownie zapanowa(cid:239)o szcz(cid:218)(cid:258)cie • K(cid:239)ótni(cid:218) mo(cid:285)e wywo(cid:239)a(cid:202) jedno s(cid:239)owo • Na pocz(cid:200)tek: porozumienie • Nauka logiki na (cid:285)abich udkach • Potrzeba oraz pozytywne nastawienie mog(cid:200) stanowi(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)o motywacji do osi(cid:200)gni(cid:218)cia sukcesu • Potrzeba, NMA a droga przest(cid:218)pstwa • Jako nastolatek sprawia(cid:239) problemy wychowawcze • Nie wchodzi si(cid:218) Panu Bogu w parad(cid:218) • Ignorancja stanowi skutek bezw(cid:239)adno(cid:258)ci • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 4 . CZY O (cid:165)MIELISZ SI(cid:125) ZG (cid:146) (cid:125)B IA (cid:109) M O C SWOJ EGO UMYS(cid:146) U? Z dnia na dzie(cid:241) staj(cid:218) si(cid:218) coraz bogatszy! • Z dnia na dzie(cid:241) jestem coraz lepszy • Na chwil(cid:218) przed otwarciem si(cid:218) wrót (cid:258)mierci • Ukryty doradca • Dlaczego SS Andrea Doria i SS Valchem zaton(cid:218)(cid:239)y? • Odrobina wiedzy mo(cid:285)e by(cid:202) niebezpieczna • Westinghouse inwestuje w komunikacj(cid:218) ESP • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 5 . …I CO (cid:165) WI(cid:125) CEJ Problem znika, gdy dowiadujesz si(cid:218) czego(cid:258) wi(cid:218)cej i przyswajasz sobie know-how • Orville i Wilbur Wright wznie(cid:258)li si(cid:218) w powietrze, poniewa(cid:285) dodali co(cid:258) wi(cid:218)cej! • Dlaczego S(cid:200)d Najwy(cid:285)szy uzna(cid:239), (cid:285)e to Alexander Graham Bell wynalaz(cid:239) telefon? • Inspiracji do sukcesu dostarczy(cid:239) milcz(cid:200)cy starszy partner • Kreatywnego my(cid:258)lenia nale(cid:285)y si(cid:218) uczy(cid:202) od ludzi kreatywnych • My(cid:258)lenie kreatywne w jego wydaniu polega(cid:239)o na „wysiadywaniu pomys(cid:239)ów” • …I co(cid:258) jeszcze! Jak to wygl(cid:200)da w praktyce? • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) Pi(cid:218)(cid:202) my(cid:258)lowych pocisków do przeprowadzenia ataku na sukces CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II R O Z D Z I A(cid:146) 6 . M ASZ PRO BLEM? TO DO BR Z E! Jak to zrobi(cid:202), aby podej(cid:258)(cid:202) do problemu z PMA? • Los rzuci(cid:239) mu wyzwanie przeprowadzenia zmiany z PMA, gdy przebywa(cid:239) w wi(cid:218)zieniu Leavenworth • Seks mo(cid:285)e si(cid:218) sta(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)em cnoty lub grzechu • Siedem cnót • W jaki sposób mo(cid:285)na przeobrazi(cid:202) si(cid:239)(cid:218) seksu w co(cid:258) dobrego i pi(cid:218)knego? • Nawet je(cid:258)li inni ponosz(cid:200) pora(cid:285)ki, do sukcesu wystarczy cz(cid:218)sto jeden pomys(cid:239) — i dzia(cid:239)anie • Zbi(cid:202) maj(cid:200)tek lub osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swoje cele dzi(cid:218)ki zrozumieniu cyklów i trendów • Przewidywa(cid:239) spadek i przygotowa(cid:239) si(cid:218) do wspinaczki • Stawili czo(cid:239)a wyzwaniu, kreuj(cid:200)c nowe (cid:285)ycie, now(cid:200) energi(cid:218), nowe pomys(cid:239)y i nowe formy aktywno(cid:258)ci • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 51 65 79 91 8 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci R O Z D Z I A(cid:146) 7 . N AUCZ SI(cid:125) WIDZIE(cid:109) Widzenie to proces wyuczony • Spojrzeli i dostrzegli to, co zobaczyli • Dostrzegaj zdolno(cid:258)ci, mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i punkt widzenia innych ludzi • Zadawaj sobie pytania • Zdoby(cid:239) maj(cid:200)tek, poniewa(cid:285) potrafi(cid:239) skorzysta(cid:202) z rady • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 8 . S EKR E T SKUTECZNEGO DZIA (cid:146)A N IA Znaczenie autobod(cid:283)ca dla je(cid:241)ca wojennego • Ten dzie(cid:241) móg(cid:239) by(cid:202) stracony • Czy boisz si(cid:218) swoich najlepszych pomys(cid:239)ów? • Czy jeste(cid:258) gotów podwoi(cid:202) swoje przychody? • Prac(cid:218) i przyjemno(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)na po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) • Napisz do siebie list • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 103 115 R O Z D Z I A(cid:146) 9 . JAK MO TYWO WA (cid:109) SA MEGO SIEBIE Motywowanie siebie i innych • Motywuj siebie i innych za pomoc(cid:200) magicznego sk(cid:239)adnika • Dziesi(cid:218)(cid:202) podstawowych czynników motywuj(cid:200)cych wszelkie ludzkie dzia(cid:239)ania • Czy negatywne emocje s(cid:200) dobre? • Co mo(cid:285)na na to poradzi(cid:202)? • Formu(cid:239)a sukcesu, która zawsze si(cid:218) sprawdza • Formu(cid:239)a w praktyce • Odrobina chleba do kanapki • Przetrwa(cid:239)a siódemka • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 125 R O Z D Z I A(cid:146) 1 0 . JAK MO TYWO WA (cid:109) INNYCH Jak dziecko motywuje swojego ojca • List mo(cid:285)e odmieni(cid:202) czyje(cid:258) (cid:285)ycie na lepsze • Jak zmotywowa(cid:202) do pisania studenta college’u • Dobry przyk(cid:239)ad jako (cid:283)ród(cid:239)o motywacji • Je(cid:258)li chcesz zmotywowa(cid:202) innych, wyra(cid:283) to swoje pragnienie poprzez inspiruj(cid:200)cy i praktyczny poradnik • Je(cid:285)eli wiesz, co motywuje drugiego cz(cid:239)owieka do dzia(cid:239)ania, mo(cid:285)esz go motywowa(cid:202) • Jak motywowa(cid:202) drugiego cz(cid:239)owieka • Zastosuj metod(cid:218) Franklina i uzyskaj rezultaty! • Przekonaj si(cid:218), jak dzia(cid:239)a plan • Zrób to teraz! • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III Klucz do twierdzy bogactwa R O Z D Z I A(cid:146) 1 1 . CZY DO BOGACTWA MO (cid:191)NA D O J(cid:165)(cid:109) NA SKRÓTY? My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 1 2 . B OGACTWO NALE(cid:191)Y PRZYCI(cid:107)G A (cid:109), A N I E O D P Y C HA (cid:109) Le(cid:285)ysz w szpitalnym (cid:239)ó(cid:285)ku? My(cid:258)l! • Naucz si(cid:218) wyznacza(cid:202) sobie cele • Zrób ten pierwszy krok • Odpychanie bogactwa przez NMA • Bogactwo mo(cid:285)na zgromadzi(cid:202) nawet przy niewysokim wynagrodzeniu • „Dom moich marze(cid:241)” • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 135 149 151 9 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci R O Z D Z I A(cid:146) 1 3 . N IE MA SZ PIENI(cid:125) DZY? ZASTOSUJ OPM! Dobra rada • Inwestycje z OPM • Bankier jest Twoim przyjacielem • Dzi(cid:218)ki planowi i OPM uda(cid:239)o si(cid:218) zarobi(cid:202) 40 milionów dolarów • Jak W. Clement Stone kupi(cid:239) firm(cid:218) o warto(cid:258)ci 1,6 miliona dolarów za pieni(cid:200)dze sprzedawcy • Ostrze(cid:285)enie: kredyt mo(cid:285)e by(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)em k(cid:239)opotów • Ostrze(cid:285)enie: OPM a cykle koniunkturalne • Brakuj(cid:200)cy czynnik sukcesu • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 163 R O Z D Z I A(cid:146) 1 4 . CO ROBI(cid:109) , (cid:191)E B Y C Z E R PA (cid:109) SA TYSF AK CJ (cid:125) Z PRACY? 177 „Czuj(cid:218) si(cid:218) zdrowo! Czuj(cid:218) si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)liwy! Czuj(cid:218) si(cid:218) wspaniale!” • Nastawienie ma znaczenie • Precyzyjnie okre(cid:258)lony cel jako (cid:283)ród(cid:239)o entuzjazmu • Zastosuj teori(cid:218) stopni • Rozbud(cid:283) w sobie inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie! • Inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) motywacj(cid:200) do sukcesu • Czy by(cid:239)o warto? • Jak kwiatek do ko(cid:285)ucha • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) R O Z D Z I A(cid:146) 1 5 . W SPA N IA (cid:146) A O B SESJA Ka(cid:285)dy mo(cid:285)e do(cid:258)wiadczy(cid:202) wspania(cid:239)ej obsesji • Zaanga(cid:285)uj si(cid:218) w szczytn(cid:200) spraw(cid:218) • Nasiono my(cid:258)li zawartej w ksi(cid:200)(cid:285)ce zakie(cid:239)kowa(cid:239)o w postaci wspania(cid:239)ej obsesji • Wspania(cid:239)a obsesja zwyci(cid:218)(cid:285)y pomimo przeszkód, które stan(cid:200) na jej drodze! • Czy pieni(cid:200)dze s(cid:200) dobre? • Z prostej filozofii wyros(cid:239)a wspania(cid:239)a obsesja • Dzi(cid:218)ki wspania(cid:239)ej obsesji (cid:285)yje si(cid:218) d(cid:239)u(cid:285)ej • Oprócz mojego brata i mnie wszyscy siedz(cid:200) w wi(cid:218)zieniu! • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 187 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) IV Przygotuj si(cid:218) na sukces! R O Z D Z I A(cid:146) 1 6 . JAK PO DNIE (cid:165)(cid:109) PO ZIOM ENERGII? Czy to ju(cid:285) czas na (cid:239)adowanie akumulatorów? • Jak stwierdzi(cid:202), (cid:285)e akumulatory wymagaj(cid:200) (cid:239)adowania? • PMA wymaga odpowiedniego poziomu energii — i na odwrót! • Witaminy s(cid:200) niezb(cid:218)dne dla zdrowia umys(cid:239)u i cia(cid:239)a! • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 203 211 R O Z D Z I A(cid:146) 1 7 . M O(cid:191)ESZ CIESZY(cid:109) SI(cid:125) D O B R YM Z DR O W I E M I (cid:191)Y(cid:109) D(cid:146) U(cid:191)E J Jak PMA mo(cid:285)e Ci pomóc? • Noc pe(cid:239)na wra(cid:285)e(cid:241) • Wykorzystaj t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) jako katalizator • „Nie zamieni(cid:239)bym mojego zdrowia na jego maj(cid:200)tek” • Czy za pieni(cid:200)dze mo(cid:285)na kupi(cid:202) zdrowie fizyczne i umys(cid:239)owe oraz d(cid:239)u(cid:285)sze (cid:285)ycie, a tak(cid:285)e szacunek innych ludzi? • Za lekcewa(cid:285)enie zdrowia p(cid:239)aci si(cid:218) cen(cid:218) grzechu, choroby i (cid:258)mierci! • Co si(cid:218) dzieje z lud(cid:283)mi, którzy nadu(cid:285)ywaj(cid:200) alkoholu? • Zawsze istnieje jakie(cid:258) lekarstwo! • Gdy chodzi o zdrowie, nie mo(cid:285)na sobie pozwoli(cid:202) na zgadywanie • Zawsze jest jakie(cid:258) lekarstwo — trzeba je tylko znale(cid:283)(cid:202) • Zadbaj o to, aby Twoja podró(cid:285) samochodem nie by(cid:239)a Twoj(cid:200) ostatni(cid:200) drog(cid:200) • Zasada PMA „Przede wszystkim bezpiecze(cid:241)stwo” ratuje (cid:285)ycie • W obliczu tragedii! • Licealistka odczuwa ból przed sprawdzianem! • Religia i psychiatria • Duszpasterz milionów pomaga chorym! • Co nas czeka? • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 10 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci R O Z D Z I A(cid:146) 1 8 . CZY SZCZ(cid:125) (cid:165)CIE MO (cid:191)NA PRZYCI(cid:107) GA (cid:109)? „Chc(cid:218) by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwy…” • Niepe(cid:239)nosprawno(cid:258)(cid:202) nie zamyka drogi do szcz(cid:218)(cid:258)cia • Szcz(cid:218)(cid:258)cie zaczyna si(cid:218) w domu • Gdy rodzice nie rozumiej(cid:200) swoich dzieci • „Nie rozumiem jej” — mówi ojciec • Szcz(cid:218)(cid:258)cie w domu wymaga wyrozumia(cid:239)o(cid:258)ci • Przyci(cid:200)gaj i odpychaj poprzez komunikaty werbalne • List mo(cid:285)e da(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)cie • Jeste(cid:258) tym, co my(cid:258)lisz • Zadowolenie • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 225 R O Z D Z I A(cid:146) 1 9 . POZB (cid:107)D(cid:189) SI(cid:125) POCZUCIA WINY Poczucie winy mo(cid:285)e Ci(cid:218) nauczy(cid:202) troski o drugiego cz(cid:239)owieka • Aby pozby(cid:202) si(cid:218) poczucia winy, napraw wyrz(cid:200)dzon(cid:200) szkod(cid:218) • Aby pozby(cid:202) si(cid:218) poczucia winy, przyst(cid:200)p do dzia(cid:239)ania • Zalecany sposób na eliminacj(cid:218) poczucia winy • (cid:146)ap! • Dlaczego ludzie schodz(cid:200) na z(cid:239)(cid:200) drog(cid:218)? • Gdy dochodzi do konfliktu dwóch cnót • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 237 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) V Do dzie(cid:239)a! R O Z D Z I A(cid:146) 2 0 . N ADSZED(cid:146) C ZA S O C E N I(cid:109) W(cid:146) ASNY WSPÓ (cid:146) CZYNNIK SUKCESU Analiza wspó(cid:239)czynnika sukcesu • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 251 R O Z D Z I A(cid:146) 2 1 . O BUD(cid:189) D R ZE M I (cid:107) CEGO W TO B IE G I G A N TA Co chcia(cid:239)by(cid:258) mie(cid:202)? • Wyruszasz w wielk(cid:200) podró(cid:285) • Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka wyruszy wraz z Tob(cid:200) w podró(cid:285) do sukcesu • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 261 R O Z D Z I A(cid:146) 2 2 . N IESAMOWITY PO TENCJA(cid:146) BIBLIO GRAF II Wyra(cid:283) to za po(cid:258)rednictwem ksi(cid:200)(cid:285)ki • Jak czyta(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? • Biblia • Dalsza lektura • My(cid:258)li, którymi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202) 265 11 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 12 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1 POZNAJ NAJWA(cid:191)NIEJSZ(cid:107) SPO(cid:165)RÓD (cid:191)YJ(cid:107) CYCH OSÓB Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób! Poznasz j(cid:200) gdzie(cid:258) w trakcie lektury tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Stanie si(cid:218) to nagle i niespodzie- wanie, a wydarzeniu temu towarzyszy(cid:202) b(cid:218)dzie szok, który odmieni ca(cid:239)e Twoje (cid:285)ycie. Gdy poznasz t(cid:218) osob(cid:218), odkryjesz jej sekret. Przekonasz si(cid:218), (cid:285)e idzie ona przez (cid:285)ycie z niewidzialnym talizmanem, na którym po jednej stronie widniej(cid:200) litery PMA, po drugiej za(cid:258) skrót NMA. Ten niewidzialny talizman ma dwie nadzwyczajne moce: przyci(cid:200)ga maj(cid:200)tek, sukces, szcz(cid:218)(cid:258)cie i zdrowie, ale jednocze(cid:258)nie mo(cid:285)e te(cid:285) to od Ciebie odpycha(cid:202) — mo(cid:285)e pozbawi(cid:202) Ci(cid:218) wszystkiego, co czyni (cid:285)ycie warto(cid:258)ciowym. Dzi(cid:218)ki pierwszej z tych mocy, zwanej PMA, cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) szczyt i na nim pozosta(cid:202). Druga z tych si(cid:239), NMA, (cid:258)ci(cid:200)ga cz(cid:239)owieka ze szczytu, na który uda(cid:239)o mu si(cid:218) wspi(cid:200)(cid:202). Zasad(cid:218) dzia(cid:239)ania tego talizmanu mo(cid:285)na zaprezentowa(cid:202) na przyk(cid:239)adzie S.B. Fullera. „Jeste(cid:258)my biedni — nie z woli Boga”. S.B. Fuller by(cid:239) jednym z siedmiorga dzieci murzy(cid:241)skiego dzier(cid:285)awcy farmy w Luizjanie. Zacz(cid:200)(cid:239) pracowa(cid:202) ju(cid:285) jako pi(cid:218)- ciolatek. Gdy mia(cid:239) dziewi(cid:218)(cid:202) lat, zajmowa(cid:239) si(cid:218) prowadzeniem mu(cid:239)ów. Nie by(cid:239)o w tym nic niezwyk(cid:239)ego, dzieci wi(cid:218)kszo(cid:258)ci dzier(cid:285)awców farm rozpoczyna(cid:239)y prac(cid:218) w bardzo m(cid:239)odym wieku. Te rodziny akceptowa(cid:239)y bied(cid:218) jako swój los i nie stara(cid:239)y si(cid:218) niczego wi(cid:218)cej osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). M(cid:239)ody Fuller ró(cid:285)ni(cid:239) si(cid:218) jednak od swoich przyjació(cid:239) pod jednym wzgl(cid:218)dem. Otó(cid:285) mia(cid:239) nadzwyczajn(cid:200) matk(cid:218), która — cho(cid:202) sama nie zna(cid:239)a innego (cid:285)ycia — nie mog(cid:239)a pogodzi(cid:202) si(cid:218) z tym, (cid:285)e jej dzieci mia(cid:239)yby wie(cid:258)(cid:202) takie samo. Patrzy(cid:239)a na (cid:258)wiat pe(cid:239)en rado(cid:258)ci i dostatku i nie mog(cid:239)a pogodzi(cid:202) si(cid:218) z tym, (cid:285)e jej rodzina ledwo wi(cid:200)(cid:285)e koniec z ko(cid:241)cem. Opowiada(cid:239)a wi(cid:218)c o swoich marzeniach synowi. Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu „Nie powinni(cid:258)my by(cid:202) biedni, S.B. — mawia(cid:239)a. — Nie pozwól sobie wmówi(cid:202), (cid:285)e taka ju(cid:285) wola Boga, (cid:285)e jeste(cid:258)my biedni. Jeste(cid:258)my biedni — nie z woli Boga. Jeste(cid:258)my biedni, poniewa(cid:285) Twój ojciec nigdy nie odnalaz(cid:239) w sobie pragnienia zdoby- cia maj(cid:200)tku. Nikt w naszej rodzinie nigdy nie zapragn(cid:200)(cid:239) by(cid:202) kim(cid:258) innym, ni(cid:285) jest”. Nikt nigdy nie odnalaz(cid:239) w sobie pragnienia posiadania maj(cid:200)tku. Ta koncepcja tak mocno zakorzeni(cid:239)a si(cid:218) w umy(cid:258)le Fullera, (cid:285)e odmieni(cid:239)a ca(cid:239)e jego (cid:285)ycie. Zacz(cid:200)(cid:239) chcie(cid:202) by(cid:202) bogaty. Skupia(cid:239) si(cid:218) na tym, czego chcia(cid:239), i stara(cid:239) si(cid:218) nie my(cid:258)le(cid:202) o tym, czego nie chcia(cid:239). W ten sposób rozbudzi(cid:239) w sobie pal(cid:200)ce pragnienie posiadania maj(cid:200)tku. Uzna(cid:239), (cid:285)e sprzeda(cid:285) to najszybszy sposób na realizacj(cid:218) tego zamierzenia. Postanowi(cid:239) sprzedawa(cid:202) myd(cid:239)o. Zajmowa(cid:239) si(cid:218) tym przez dwana(cid:258)cie lat, chodz(cid:200)c od drzwi do drzwi. Potem dowiedzia(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e firma dostarczaj(cid:200)ca mu towar, ma trafi(cid:202) pod m(cid:239)otek. Wyceniono j(cid:200) na 150 tysi(cid:218)cy dolarów. W ci(cid:200)gu dwunastu lat pracy i oszcz(cid:218)dzania ka(cid:285)dego zbywaj(cid:200)cego grosza Fuller zdo(cid:239)a(cid:239) od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) 25 tysi(cid:218)cy dolarów. Uzgodniono, (cid:285)e wp(cid:239)aci t(cid:218) kwot(cid:218), a pozosta(cid:239)e 125 tysi(cid:218)cy przeka(cid:285)e w ci(cid:200)gu dziesi(cid:218)ciu dni. W umowie zapisano, (cid:285)e je(cid:258)li w tym czasie nie uda mu si(cid:218) zgromadzi(cid:202) (cid:285)(cid:200)danej kwoty, zaliczka mu przepadnie. Pracuj(cid:200)c jako sprzedawca myd(cid:239)a przez dwana(cid:258)cie lat, S.B. Fuller nabra(cid:239) wiel- kiego szacunku i podziwu dla wielu ludzi biznesu. Teraz to w(cid:239)a(cid:258)nie do nich posta- nowi(cid:239) si(cid:218) zwróci(cid:202). Pieni(cid:200)dze otrzyma(cid:239) zarówno od przyjació(cid:239), jak i z firm kredyto- wych i od grup inwestycyjnych. W przededniu wyznaczonego terminu mia(cid:239) 115 tysi(cid:218)cy dolarów. Brakowa(cid:239)o mu 10 tysi(cid:218)cy. Poszukiwanie (cid:258)wiat(cid:239)a. „Wykorzysta(cid:239)em wszystkie potencjalne (cid:283)ród(cid:239)a kredy- towania — wspomina. — By(cid:239) ju(cid:285) pó(cid:283)ny wieczór. Ukl(cid:200)k(cid:239)em w ciemnym pokoju i za- cz(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) modli(cid:202). Prosi(cid:239)em Boga, (cid:285)eby skierowa(cid:239) mnie do osoby, która po(cid:285)yczy(cid:239)aby mi 10 tysi(cid:218)cy dolarów przed up(cid:239)ywem wyznaczonego terminu. Powiedzia(cid:239)em sam do siebie, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) jecha(cid:202) 61. Ulic(cid:200) tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) trafi(cid:218) na pierwsze (cid:258)wiat(cid:239)o w jakim(cid:258) zak(cid:239)adzie. Poprosi(cid:239)em Boga, aby poprzez to (cid:258)wiat(cid:239)o da(cid:239) mi swoj(cid:200) odpowied(cid:283)”. S.B. Fuller wyjecha(cid:239) na 61. Ulic(cid:218) w Chicago o jedenastej wieczorem. W ko(cid:241)cu, po pokonaniu kilku przecznic, dostrzeg(cid:239) (cid:258)wiat(cid:239)o w biurze firmy budowlanej. Wszed(cid:239) do (cid:258)rodka. Przy biurku siedzia(cid:239) m(cid:218)(cid:285)czyzna, którego Fuller ledwo zna(cid:239). By(cid:239) zm(cid:218)czony od pracy do pó(cid:283)na w nocy. Fuller wiedzia(cid:239), (cid:285)e musi odwa(cid:285)nie rozegra(cid:202) spraw(cid:218). „Chce pan zarobi(cid:202) tysi(cid:200)c dolarów?” — zapyta(cid:239) prosto z mostu. Przedsi(cid:218)biorca budowlany zdumia(cid:239) si(cid:218) na d(cid:283)wi(cid:218)k tych s(cid:239)ów. „Tak, oczywi(cid:258)cie — powiedzia(cid:239). — Oczywi(cid:258)cie”. „W takim razie prosz(cid:218) wypisa(cid:202) czek na 10 tysi(cid:218)cy dolarów, a ja je panu zwróc(cid:218) razem z tysi(cid:200)cem zysku” — to mia(cid:239) mu powiedzie(cid:202) Fuller. Poda(cid:239) przy tym nazwiska wszystkich innych ludzi, którzy zdecydowali si(cid:218) udzieli(cid:202) mu po(cid:285)yczki, i wyja(cid:258)ni(cid:239) dok(cid:239)adnie charakter swojego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia. 24 Kup książkęPoleć książkę Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób Tajemnica jego sukcesu. Tamtej nocy Fuller wyszed(cid:239) z zak(cid:239)adu z czekiem opie- waj(cid:200)cym na 10 tysi(cid:218)cy dolarów. Pó(cid:283)niej uzyska(cid:239) pakiet kontrolny nie tylko w tamtej firmie, ale równie(cid:285) w siedmiu innych, w tym w czterech firmach kosmetycznych, firmie produkuj(cid:200)cej wyroby po(cid:241)czosznicze, firmie wytwarzaj(cid:200)cej etykiety oraz w gazecie. Gdy niedawno poprosili(cid:258)my, aby zechcia(cid:239) razem z nami zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad sekretem swojego sukcesu, przytoczy(cid:239) wypowied(cid:283) swojej matki sprzed wielu lat: „Jeste(cid:258)my biedni — nie z woli Boga. Jeste(cid:258)my biedni, poniewa(cid:285) ojciec nigdy nie odnalaz(cid:239) w sobie pragnienia zdobycia maj(cid:200)tku. Nikt w naszej rodzinie nigdy nie zapragn(cid:200)(cid:239) by(cid:202) kim(cid:258) innym, ni(cid:285) jest”. Powiedzia(cid:239) nam: „To jest tak, (cid:285)e ja wiedzia(cid:239)em, czego chc(cid:218), nie wiedzia(cid:239)em tylko, jak to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Czyta(cid:239)em wi(cid:218)c Bibli(cid:218) oraz ksi(cid:200)(cid:285)ki inspiracyjne. Modli(cid:239)em si(cid:218) o wiedz(cid:218), która pozwoli(cid:239)aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) moje cele. Trzy ksi(cid:200)(cid:285)ki odegra(cid:239)y istotn(cid:200) rol(cid:218) w procesie urzeczywistniania mojego pragnienia, a mianowicie: (1) Biblia, (2) My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) oraz (3) The Secret of the Ages. (cid:189)ród(cid:239)em najwi(cid:218)kszej inspiracji by(cid:239)a dla mnie Biblia. Gdy si(cid:218) wie, czego si(cid:218) chce, (cid:239)atwiej jest to dostrzec, gdy si(cid:218) to napotka. Gdy si(cid:218) na przyk(cid:239)ad czyta ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), od razu zauwa(cid:285)a si(cid:218) w niej szanse na osi(cid:200)gni(cid:218)cie tego, czego si(cid:218) pragnie”. S.B. Fuller nosi(cid:239) ze sob(cid:200) niewidzialny talizman, na którym z jednej strony na- drukowano litery PMA, a na odwrocie skrót NMA. Obróci(cid:239) go literami PMA do góry i sta(cid:239)a si(cid:218) rzecz niezwyk(cid:239)a. Uda(cid:239)o mu si(cid:218) urzeczywistni(cid:202) wizj(cid:218), która dotych- czas zdawa(cid:239)a si(cid:218) nale(cid:285)e(cid:202) jedynie do sfery marze(cid:241). Warto zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e na pocz(cid:200)tku swojej drogi S.B. Fuller znajdowa(cid:239) si(cid:218) w zde- cydowanie trudniejszej sytuacji ni(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas. Mimo to postawi(cid:239) sobie ambit- ne cele i d(cid:200)(cid:285)y(cid:239) do ich realizacji. Oczywi(cid:258)cie wybór celów to kwestia indywidualna. W dzisiejszych czasach, w tym kraju, ka(cid:285)dy z nas ma prawo powiedzie(cid:202): „Wybie- ram to. To w(cid:239)a(cid:258)nie najbardziej chcia(cid:239)bym osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)”. O ile tylko cel ten nie stoi w sprzeczno(cid:258)ci z prawami boskimi lub spo(cid:239)ecznymi, cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, co sobie zamierzy(cid:239). Podejmuj(cid:200)c prób(cid:218), nie masz nic do stracenia, mo(cid:285)esz tylko zyska(cid:202). Sukces osi(cid:200)gaj(cid:200) i utrzymuj(cid:200) ci, którzy trzymaj(cid:200) si(cid:218) PMA. Tylko od Ciebie zale(cid:285)y, co starasz si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Nie ka(cid:285)dy chcia(cid:239)by i(cid:258)(cid:202) w (cid:258)lady S.B. Fullera, który odpowiada za funkcjonowanie du(cid:285)ych firm produkcyjnych. Nie ka(cid:285)dy by(cid:239)by sk(cid:239)onny zap(cid:239)aci(cid:202) wysok(cid:200) cen(cid:218) za to, aby zosta(cid:202) wybitnym artyst(cid:200). Wiele osób zupe(cid:239)nie inaczej zapatruje si(cid:218) na kwesti(cid:218) bogactwa w (cid:285)yciu. Sukces to umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) prowadzenia (cid:285)ycia codziennego w taki sposób, aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) ogólne szcz(cid:218)(cid:258)cie i do(cid:258)wiadczy(cid:202) mi(cid:239)o(cid:258)ci. Ty równie(cid:285) mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) tak rozumiane bo- gactwo, ale te(cid:285) bogactwo w innych formach. Wybór nale(cid:285)y do Ciebie. Bez wzgl(cid:218)du jednak na to, czy podobnie jak S.B. Fuller przez sukces rozu- miesz maj(cid:200)tek, czy te(cid:285) pragniesz odkry(cid:202) nowy pierwiastek chemiczny, napisa(cid:202) dzie(cid:239)o muzyczne, wyhodowa(cid:202) ró(cid:285)(cid:218) lub wychowa(cid:202) dziecko — niewidzialny tali- zman z literami PMA po jednej stronie i skrótem NMA po drugiej mo(cid:285)e Ci(cid:218) do 25 Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu niego doprowadzi(cid:202). Poprzez PMA przyci(cid:200)gasz to, co dobre i po(cid:285)(cid:200)dane, natomiast NMA je odpycha. Ka(cid:285)da przeciwno(cid:258)(cid:202) losu niesie w sobie ziarno równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)k- szych korzy(cid:258)ci. Kto(cid:258) móg(cid:239)by zapyta(cid:202): „A co z niepe(cid:239)nosprawno(cid:258)ci(cid:200) fizyczn(cid:200)? Jak wówczas pomaga zmiana nastawienia?”. Odpowiedzi dostarczy by(cid:202) mo(cid:285)e historia Toma Dempseya, ch(cid:239)opca niepe(cid:239)nosprawnego od urodzenia. Tom urodzi(cid:239) si(cid:218) bez po(cid:239)owy prawej stopy i z tylko cz(cid:218)(cid:258)ciowo rozwini(cid:218)tym pra- wym ramieniem. Jako ch(cid:239)opiec marzy(cid:239), aby móc uprawia(cid:202) sport jak inne dzieci w jego wieku. Bardzo chcia(cid:239) gra(cid:202) w futbol. Znaj(cid:200)c to jego marzenie, rodzice posta- nowili zamówi(cid:202) dla niego protez(cid:218) stopy. Zosta(cid:239)a ona wykonana z drewna i opra- wiona w specjalny but futbolowy. Godzina po godzinie, dzie(cid:241) po dniu Tom (cid:202)wi- czy(cid:239) kopanie pi(cid:239)ki t(cid:200) swoj(cid:200) drewnian(cid:200) stop(cid:200). (cid:109)wiczy(cid:239) zdobywanie punktów z coraz wi(cid:218)kszej odleg(cid:239)o(cid:258)ci, a(cid:285) w ko(cid:241)cu osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) tak(cid:200) sprawno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e zosta(cid:239) zatrudniony przez New Orleans Saints. Gdy w ostatnich dwóch sekundach meczu Tom Dempsey wykona(cid:239) (swoj(cid:200) ka- lek(cid:200) nog(cid:200)) wykop, dzi(cid:218)ki któremu zdoby(cid:239) punkt z rekordowej odleg(cid:239)o(cid:258)ci 63 jardów, wrzask 66 190 fanów futbolu niós(cid:239) si(cid:218) po ca(cid:239)ych Stanach Zjednoczonych. By(cid:239)a to najwi(cid:218)ksza odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202), z jakiej zawodowy futbolista kiedykolwiek zdoby(cid:239) punkt po- przez wykop. Dzi(cid:218)ki temu dru(cid:285)yna Saints wygra(cid:239)a z Detroit Lions 19 do 17. „Jaki(cid:258) cud sprawi(cid:239), (cid:285)e przegrali(cid:258)my” — powiedzia(cid:239) trener zespo(cid:239)u z Detroit Joseph Schmidt. Wiele osób podziela(cid:239)o jego zdanie, uznaj(cid:200)c ten cud za odpowied(cid:283) na modlitwy. „To nie Tom Dempsey, ale Bóg wykona(cid:239) ten wykop” — powiedzia(cid:239) Wayne Walker z dru(cid:285)yny Detroit Lions. By(cid:202) mo(cid:285)e powiesz: „Ciekawe, ale co ta historia oznacza dla mnie?”. Odpowiedzieliby(cid:258)my na to: „Niewiele — chyba (cid:285)e wyrobisz w sobie nawyk do- strzegania pewnych uniwersalnych zasad, odnoszenia si(cid:218) do nich oraz przyswajania ich sobie i wykorzystywania jako w(cid:239)asne. Nast(cid:218)pnie powiniene(cid:258) podj(cid:200)(cid:202) stosowne dzia(cid:239)ania”. Jakie(cid:285) to zasady mo(cid:285)na sformu(cid:239)owa(cid:202) na podstawie historii Toma Dempseya, bez wzgl(cid:218)du na to, czy si(cid:218) jest niepe(cid:239)nosprawnym fizycznie, czy nie? Otó(cid:285) zarówno doro(cid:258)li, jak i dzieci mog(cid:200) si(cid:218) z niej nauczy(cid:202), (cid:285)e: (cid:120) Wielko(cid:258)(cid:202) staje si(cid:218) udzia(cid:239)em tych, którzy rozbudzaj(cid:200) w sobie pal(cid:200)ce pragnienie osi(cid:200)gni(cid:218)cia ambitnych celów. (cid:120) Sukces osi(cid:200)gaj(cid:200) i utrzymuj(cid:200) ludzie, którzy podejmuj(cid:200) starania i zachowuj(cid:200) PMA. (cid:120) Aby zosta(cid:202) ekspertem w dowolnej dziedzinie ludzkiej aktywno(cid:258)ci, trzeba (cid:202)wiczy(cid:202), (cid:202)wiczy(cid:202) i jeszcze raz (cid:202)wiczy(cid:202). (cid:120) Wysi(cid:239)ek i praca mog(cid:200) stanowi(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)o dobrej zabawy, o ile tylko wyznaczy si(cid:218) odpowiednie cele. 26 Kup książkęPoleć książkę Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób (cid:120) Ka(cid:285)da przeciwno(cid:258)(cid:202) losu niesie w sobie ziarno równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)kszych ko- rzy(cid:258)ci, o ile tylko zachowuje si(cid:218) PMA i d(cid:200)(cid:285)y do sukcesu. (cid:120) (cid:189)ród(cid:239)em najwi(cid:218)kszej si(cid:239)y cz(cid:239)owieka jest modlitwa. Aby przyswoi(cid:202) sobie i zastosowa(cid:202) te zasady, nale(cid:285)y obróci(cid:202) niewidzialny tali- zman na stron(cid:218) PMA. Pisz(cid:200)c poetyckie zdanie: „Jestem panem mojego losu, jestem kapitanem mojej duszy”, Henley chcia(cid:239) nam przekaza(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas jest panem swojego losu, poniewa(cid:285) jest przede wszystkim panem w(cid:239)asnego nastawienia. Nasze nastawienie kszta(cid:239)tuje nasz(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). To prawo o charakterze uniwersalnym. Poeta móg(cid:239)by nawet mocniej podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e prawo to dzia(cid:239)a zarówno w przypadku konstruktyw- nego, jak i destruktywnego nastawienia. Zgodnie ze wspomnianym prawem nasze my(cid:258)li i nastawienie naszego umys(cid:239)u — jakiekolwiek by ono nie by(cid:239)o — znajduje prze(cid:239)o(cid:285)enie na nasz(cid:200) fizyczn(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Nasza rzeczywisto(cid:258)(cid:202) kszta(cid:239)tuje w takim samym stopniu pod wp(cid:239)ywem my(cid:258)li o biedzie, jak pod wp(cid:239)ywem my(cid:258)li o bogactwie. Gdy my(cid:258)limy o sobie ambitnie, zaczynamy okazywa(cid:202) innym szczodro(cid:258)(cid:202) i (cid:239)aska- wo(cid:258)(cid:202), a tym samym przyci(cid:200)gamy du(cid:285)e i szczodre sukcesy. Prawdziwie wielki cz(cid:239)owiek. We(cid:283)my przyk(cid:239)ad Henry’ego J. Kaisera. By(cid:239) to niew(cid:200)tpliwie cz(cid:239)owiek sukcesu, który zawdzi(cid:218)cza swoje osi(cid:200)gni(cid:218)cia ambitnemu po- dej(cid:258)ciu do samego siebie. Firmy zwi(cid:200)zane z t(cid:200) postaci(cid:200) dysponuj(cid:200) aktywami o (cid:239)(cid:200)cznej warto(cid:258)ci przekraczaj(cid:200)cej miliard dolarów. Dzi(cid:218)ki jego szczodro(cid:258)ci i (cid:239)askawo(cid:258)ci wobec innych niemi zaczynali mówi(cid:202), ludzie kalecy rozpoczynali (cid:285)ycie pe(cid:239)ne sensu, a tysi(cid:200)ce osób mog(cid:239)o skorzysta(cid:202) z opieki szpitalnej za symboliczn(cid:200) op(cid:239)at(cid:200). Wszystko to wy- kie(cid:239)kowa(cid:239)o z ziarna, które zasia(cid:239)a w sercu Kaisera jego matka. Mary Kaiser przekaza(cid:239)a swojemu synowi bezcenny dar. Wpoi(cid:239)a mu wiedz(cid:218) o naj- wi(cid:218)kszej warto(cid:258)ci (cid:285)ycia. 1. Bezcenny dar. Równolegle z prac(cid:200) zawodow(cid:200) Mary Kaiser dzia(cid:239)a(cid:239)a równie(cid:285) jako piel(cid:218)gniarka wolontariuszka i pomaga(cid:239)a potrzebuj(cid:200)cym. Cz(cid:218)sto powtarza(cid:239)a swojemu synowi: „Henry, niczego nie da si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) bez pracy. Gdybym nie zostawia(cid:239)a Ci po sobie nic poza wol(cid:200) pracy, to i tak przekaza(cid:239)abym Ci najcen- niejszy dar, czyli rado(cid:258)(cid:202) z pracy”. 2. Najwi(cid:218)ksza warto(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia. „To moja matka — powiedzia(cid:239) pan Kaiser — wskaza(cid:239)a mi niektóre z najwi(cid:218)kszych warto(cid:258)ci (cid:285)ycia. Nale(cid:285)a(cid:239)y do nich mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do ludzi oraz s(cid:239)u(cid:285)ba na rzecz innych. Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do ludzi i s(cid:239)u(cid:285)ba na ich rzecz, mawia(cid:239)a, to naj- wi(cid:218)ksza warto(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia”. Henry J. Kaiser zna moc PMA. Doskonale rozumie, co mo(cid:285)e dzi(cid:218)ki temu osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dla siebie i dla swojego kraju. Rozumie równie(cid:285) znaczenie NMA. W okresie II wojny (cid:258)wiatowej zbudowa(cid:239) ponad pó(cid:239)tora tysi(cid:200)ca statków. Dokona(cid:239) tego w tempie, które wprawi(cid:239)o w zdumienie ca(cid:239)y (cid:258)wiat. Gdy zadeklarowa(cid:239): „Mo(cid:285)emy wypuszcza(cid:202) jednostk(cid:218) 27 Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu typu liberty co dziesi(cid:218)(cid:202) dni”, eksperci komentowali: „Tego si(cid:218) nie da zrobi(cid:202). To nie- mo(cid:285)liwe!”. Tymczasem Kaiserowi si(cid:218) uda(cid:239)o. Ludzie, którzy wierz(cid:200), (cid:285)e czego(cid:258) nie mog(cid:200), odpychaj(cid:200) od siebie to, co pozytywne. Odwo(cid:239)uj(cid:200) si(cid:218) do negatywnej strony swojego talizmanu. Ludzie, którzy wierz(cid:200), (cid:285)e mog(cid:200), odpychaj(cid:200) to, co negatywne, a tym samym korzystaj(cid:200) z jego pozytywnej strony. W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego z talizmanu nale(cid:285)y korzysta(cid:202) ostro(cid:285)nie. Strona z literami PMA mo(cid:285)e nam przynie(cid:258)(cid:202) wszystko, co w (cid:285)yciu najlepsze. Mo(cid:285)e Ci pomóc pokona(cid:202) przeciwno(cid:258)ci losu i odkry(cid:202) w(cid:239)asne mocne strony. Dzi(cid:218)ki niej mo(cid:285)esz wysforowa(cid:202) si(cid:218) przed konkurentów i — podobnie jak Kaiser — dokonywa(cid:202) rzeczy, które inni uwa(cid:285)aj(cid:200) za nieosi(cid:200)galne. Strona NMA ma jednak równie wielk(cid:200) moc. Zamiast przyci(cid:200)ga(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)cie i suk- ces, mo(cid:285)e sprowadzi(cid:202) na Ciebie rozpacz i pora(cid:285)k(cid:218). Jak ka(cid:285)da inna si(cid:239)a, równie(cid:285) ta- lizman mo(cid:285)e by(cid:202) niebezpieczny, je(cid:258)li si(cid:218) go niew(cid:239)a(cid:258)ciwie u(cid:285)ywa. Jak dzia(cid:239)a odpychaj(cid:200)ca si(cid:239)a talizmanu? Przytoczymy teraz niezwykle intere- suj(cid:200)c(cid:200) histori(cid:218) o tym, jak odpychaj(cid:200)co dzia(cid:239)a NMA. Historia wywodzi si(cid:218) z jedne- go z po(cid:239)udniowych stanów USA. To w(cid:239)a(cid:258)nie tam — w miejscu, gdzie mieszkania nadal ogrzewa si(cid:218) kominkami opalanymi drewnem — (cid:285)y(cid:239) pewien drwal, cz(cid:239)owiek bez sukcesów. Przez ponad dwa lata zaopatrywa(cid:239) w drewno pewnego w(cid:239)a(cid:258)ciciela domu. Doskonale wiedzia(cid:239), (cid:285)e je(cid:258)li szczapy maj(cid:200) si(cid:218) mie(cid:258)ci(cid:202) w kominku jego klienta, nie mog(cid:200) mie(cid:202) (cid:258)rednicy wi(cid:218)kszej ni(cid:285) 18 centymetrów. Pewnego razu sta(cid:239)y klient zamówi(cid:239) parti(cid:218) drewna, ale nie by(cid:239) obecny przy do- stawie. Gdy wróci(cid:239) do domu, stwierdzi(cid:239), (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) polan przekracza zamówiony rozmiar. Zadzwoni(cid:239) do drwala i poprosi(cid:239) o wymian(cid:218) b(cid:200)d(cid:283) rozci(cid:218)cie zbyt du(cid:285)ych kawa(cid:239)ków. „Nie mog(cid:218) tego zrobi(cid:202)! — us(cid:239)ysza(cid:239) w odpowiedzi. — To by mnie kosztowa(cid:239)o wi(cid:218)cej, ni(cid:285) jest warta ca(cid:239)a ta dostawa”. Po tych s(cid:239)owach drwal od(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) s(cid:239)uchawk(cid:218). W(cid:239)a(cid:258)ciciel domu musia(cid:239) sam por(cid:200)ba(cid:202) drewno. Zakasa(cid:239) wi(cid:218)c r(cid:218)kawy i przyst(cid:200)pi(cid:239) do pracy. Mniej wi(cid:218)cej w jej po(cid:239)owie w jednym z polan dostrzeg(cid:239) du(cid:285)(cid:200) dziur(cid:218) po s(cid:218)ku, w któr(cid:200) kto(cid:258) co(cid:258) w(cid:239)o(cid:285)y(cid:239). Chwyci(cid:239) kawa(cid:239)ek drewna i stwierdzi(cid:239), (cid:285)e wa(cid:285)y za- skakuj(cid:200)co ma(cid:239)o, jak gdyby w (cid:258)rodku by(cid:239) pusty. Zamachn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) wi(cid:218)c siekier(cid:200) i rozbi(cid:239) polano. Ze (cid:258)rodka wypad(cid:239)o zawini(cid:200)tko w poczernia(cid:239)ej folii aluminiowej. W(cid:239)a(cid:258)ciciel domu pochyli(cid:239) si(cid:218), podniós(cid:239) je i rozpakowa(cid:239). Ku swemu zdumieniu odnalaz(cid:239) we- wn(cid:200)trz bardzo stare banknoty z nomina(cid:239)ami 50 i 100 dolarów. Powoli je przeliczy(cid:239). W sumie znalaz(cid:239) dok(cid:239)adnie 2250 dolarów. Nie ulega(cid:239)o w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e banknoty przele(cid:285)a(cid:239)y w pniu wiele lat — papier by(cid:239) bowiem bardzo zniszczony. W(cid:239)a(cid:258)ciciel domu wykazywa(cid:239) si(cid:218) PMA. Od razu uzna(cid:239), (cid:285)e powinien odda(cid:202) pieni(cid:200)dze ich pra- wowitemu w(cid:239)a(cid:258)cicielowi. Podniós(cid:239) s(cid:239)uchawk(cid:218) i ponownie zadzwoni(cid:239) do drwala. Zapyta(cid:239) go, sk(cid:200)d wzi(cid:200)(cid:239) t(cid:218) parti(cid:218) drewna. Jego rozmówca po raz kolejny wykaza(cid:239) si(cid:218) jednak NMA i udowodni(cid:239) jego moc. 28 Kup książkęPoleć książkę Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób „To wy(cid:239)(cid:200)cznie moja sprawa — powiedzia(cid:239). — Je(cid:258)li zdradz(cid:218) swoje sekrety, ludzie b(cid:218)d(cid:200) mnie ci(cid:200)gle oszukiwa(cid:202)”. Pomimo licznych prób, w(cid:239)a(cid:258)ciciel domu nigdy si(cid:218) nie dowiedzia(cid:239), sk(cid:200)d pochodzi(cid:239)o to drewno i kto schowa(cid:239) pieni(cid:200)dze w pniu. Mora(cid:239) z tej historii wcale nie skupia si(cid:218) wokó(cid:239) ironii losu. Nie ulega w(cid:200)tpliwo- (cid:258)ci, (cid:285)e to cz(cid:239)owiek z PMA, a nie ten z NMA, znalaz(cid:239) pieni(cid:200)dze. Nikt jednak nie zaprzeczy, (cid:285)e wszyscy ludzie miewaj(cid:200) w (cid:285)yciu szcz(cid:218)(cid:258)cie. Okazuje si(cid:218) jednak, (cid:285)e NMA uniemo(cid:285)liwia ludziom wykorzystywanie takich sytuacji, podczas gdy ci sku- pieni na PMA podchodz(cid:200) do (cid:285)ycia w taki sposób, (cid:285)e nawet niekorzystne wydarzenia potrafi(cid:200) wykorzysta(cid:202) we w(cid:239)asnym interesie. W firmie Combined Insurance Company of America pracowa(cid:239) sprzedawca o nazwisku Al Allen. Al pragn(cid:200)(cid:239) zosta(cid:202) jednym z wiod(cid:200)cych sprzedawców firmy. Stara(cid:239) si(cid:218) wciela(cid:202) w (cid:285)ycie zasady PMA, które pozna(cid:239) dzi(cid:218)ki lekturze inspiracyjnych ksi(cid:200)(cid:285)ek i magazynów. Przeczyta(cid:239) mi(cid:218)dzy innymi artyku(cid:239) redakcyjny w „Success Unlimited” zatytu(cid:239)owany Develop Inspirational Dissatisfaction (Rozbud(cid:283) w sobie inspi- ruj(cid:200)ce niezadowolenie). Wkrótce nadarzy(cid:239)a mu si(cid:218) okazja, aby wykorzysta(cid:202) w prak- tyce to, czego si(cid:218) w ten sposób dowiedzia(cid:239). Mia(cid:239) za sob(cid:200) z(cid:239)(cid:200) pass(cid:218), któr(cid:200) postanowi(cid:239) jednak wykorzysta(cid:202), (cid:285)eby zmieni(cid:202) swoje nastawienie i z powodzeniem zastosowa(cid:202) stron(cid:218) PMA swojego talizmanu. Rozbudzi(cid:239) w sobie inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie. Pewnego mro(cid:283)nego zimo- wego dnia Al wybra(cid:239) si(cid:218) na „obchód w ciemno” po ulicach Wisconsin. Puka(cid:239) do drzwi bez zapowiedzi i próbowa(cid:239) sprzedawa(cid:202) ubezpieczenia. Tamtego dnia nie uda(cid:239)o mu si(cid:218) zawrze(cid:202) ani jednej transakcji. Oczywi(cid:258)cie poczu(cid:239) z tego powodu niezadowo- lenie. Al potrafi(cid:239) jednak przeobrazi(cid:202) to niezadowolenie w „inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie”. Jak to zrobi(cid:239)? Przypomnia(cid:239) sobie tre(cid:258)(cid:202) artyku(cid:239)u, który przeczyta(cid:239). Zastosowa(cid:239) przedstawion(cid:200) w nim zasad(cid:218). Nast(cid:218)pnego dnia przed opuszczeniem miejscowego biura opowie- dzia(cid:239) swoim kolegom o niepowodzeniach dnia poprzedniego. Zadeklarowa(cid:239) przy tym: „Ale czekajcie! Dzisiaj pójd(cid:218) do tych samych klientów i sprzedam im wi(cid:218)cej ubezpiecze(cid:241) ni(cid:285) wy wszyscy razem wzi(cid:218)ci”. Co zadziwiaj(cid:200)ce, rzeczywi(cid:258)cie mu si(cid:218) to uda(cid:239)o. Wróci(cid:239) w t(cid:218) sam(cid:200) okolic(cid:218) i po- nownie skontaktowa(cid:239) si(cid:218) ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawia(cid:239) poprzedniego dnia. W rezultacie sprzeda(cid:239) sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t sze(cid:258)(cid:202) nowych polis wypadkowych! Niew(cid:200)tpliwie mo(cid:285)na tu mówi(cid:202) o nadzwyczajnym osi(cid:200)gni(cid:218)ciu. Uda(cid:239)o si(cid:218) dzi(cid:218)ki „z(cid:239)ej passie” — dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e poprzedniego wieczoru Al w(cid:218)drowa(cid:239) po(cid:258)ród wiatru i (cid:258)niegu przez osiem godzin i nic nie sprzeda(cid:239). Al Allen potrafi(cid:239) zmieni(cid:202) swoje na- stawienie. Potrafi(cid:239) przeobrazi(cid:202) negatywne niezadowolenie, które wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas odczuwa w obliczu pora(cid:285)ki, w inspiruj(cid:200)ce niezadowolenie, dzi(cid:218)ki któremu nast(cid:218)p- nego dnia odniós(cid:239) sukces. Al zosta(cid:239) najlepszym sprzedawc(cid:200) firmy i dosta(cid:239) awans na managera sprzeda(cid:285)y. 29 Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu U wielu ludzi prawdziwego sukcesu spotyka si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie t(cid:218) zdolno(cid:258)(cid:202) do odwró- cenia niewidzialnego talizmanu i wykorzystania tej strony, która ma si(cid:239)(cid:218) PMA, zamiast tej, która charakteryzuje si(cid:218) NMA. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas rozpatruje sukces jako co(cid:258), co wynika z pewnego tajemniczego (cid:283)ród(cid:239)a i urzeczywistnia si(cid:218) moc(cid:200) atutów wzgl(cid:218)dem nas zewn(cid:218)trznych — a by(cid:202) mo(cid:285)e b(cid:218)d(cid:200)cych w naszym posiadaniu, ale przez nas niedostrzeganych. Oczywistych rzeczy cz(cid:218)sto si(cid:218) nie dostrzega. PMA stanowi atut ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka i nie ma w tym (cid:285)adnej tajemnicy. Henry Ford, gdy ju(cid:285) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) sukces, sta(cid:239) si(cid:218) obiektem wielkiej zazdro(cid:258)ci. Ludzie wychodzili z za(cid:239)o(cid:285)enia, (cid:285)e zawdzi(cid:218)cza to swojemu szcz(cid:218)(cid:258)ciu, wp(cid:239)ywowym przyjacio(cid:239)om, geniuszowi lub innego rodzaju „sekretowi” — (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie dzi(cid:218)ki czemu(cid:258) takiemu Ford odniós(cid:239) sukces. Nie ulega w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e niektóre z tych czyn- ników rzeczywi(cid:258)cie odegra(cid:239)y tu jak(cid:200)(cid:258) rol(cid:218). Oprócz tego w gr(cid:218) wchodzi(cid:239)o jednak co(cid:258) jeszcze. By(cid:202) mo(cid:285)e jeden na sto tysi(cid:218)cy ludzi potrafi(cid:239) wskaza(cid:202) prawdziwe (cid:283)ród(cid:239)o sukcesu Forda. Nawet jednak ci nieliczni zwykle wstydzili si(cid:218) o tym mówi(cid:202) z uwagi na prostot(cid:218) sprawy. Wystarczy bowiem przyjrze(cid:202) si(cid:218) dzia(cid:239)aniom Forda, aby zrozu- mie(cid:202) istot(cid:218) jego „sekretu”. Wiele lat temu Henry Ford postanowi(cid:239) opracowa(cid:202) s(cid:239)ynny obecnie silnik znany jako V8. Chcia(cid:239) stworzy(cid:202) jednostk(cid:218) nap(cid:218)dow(cid:200) z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) z o(cid:258)miu cylindrów umiesz- czonych w pojedynczym bloku. Poleci(cid:239) swoim in(cid:285)ynierom opracowa(cid:202) projekt ta- kiego silnika. In(cid:285)ynierowie zgodnie twierdzili, (cid:285)e nie da si(cid:218) stworzy(cid:202) o(cid:258)miocylin- drowego silnika spalinowego w jednym bloku. Ford powiedzia(cid:239): „Tak czy tak skonstruujcie go jednak”. „Ale przecie(cid:285) — odparli — to niemo(cid:285)liwe”. „Zabierzcie si(cid:218) do pracy — zakomenderowa(cid:239) Ford — i pracujcie dot(cid:200)d, a(cid:285) wam si(cid:218) uda, cho(cid:202)by(cid:258)cie mieli w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w to nie wiadomo ile wysi(cid:239)ku”. In(cid:285)ynierowie przyst(cid:200)pili do pracy. Nie mieli innego wyj(cid:258)cia, skoro chcieli nadal pracowa(cid:202) dla Forda. Po up(cid:239)ywie sze(cid:258)ciu miesi(cid:218)cy nie mieli si(cid:218) czym pochwali(cid:202). Min(cid:218)(cid:239)o kolejne pó(cid:239) roku, a im nadal nie uda(cid:239)o si(cid:218) nic osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Im bardziej si(cid:218) sta- rali, tym bardziej wydawa(cid:239)o im si(cid:218) to „niemo(cid:285)liwe”. Pod koniec roku Ford postanowi(cid:239) sprawdzi(cid:202), jak im idzie. Po raz kolejny us(cid:239)y- sza(cid:239), (cid:285)e nie ma sposobu na realizacj(cid:218) jego zalece(cid:241). „Pracujcie dalej — odpowiedzia(cid:239) Ford. — Chc(cid:218) taki silnik i b(cid:218)d(cid:218) go mie(cid:202)”. I co by(cid:239)o dalej? No có(cid:285), okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e silnik jednak da si(cid:218) stworzy(cid:202). Samochód Ford nap(cid:218)dza- ny silnikiem V8 odniós(cid:239) wielki sukces na drodze, a Henry Ford i jego firma wysfo- rowali si(cid:218) znacznie przed konkurentów. Rywale potrzebowali wielu lat, aby nadro- bi(cid:202) stracony dystans. Ford odwo(cid:239)ywa(cid:239) si(cid:218) do PMA. Ty równie(cid:285) masz t(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202). Je(cid:258)li j(cid:200) wykorzystasz, je(cid:258)li podobnie jak Henry Ford odwrócisz swój talizman na w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) stron(cid:218), Ty równie(cid:285) mo(cid:285)esz dokonywa(cid:202) rzeczy nieprawdopodobnych. Je(cid:258)li tylko wiesz, czego chcesz, mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) sposób, aby to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). 30 Kup książkęPoleć książkę Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób Cz(cid:239)owiek dwudziestopi(cid:218)cioletni, który przejdzie na emerytur(cid:218) w wieku sze(cid:258)(cid:202)- dziesi(cid:218)ciu pi(cid:218)ciu lat, ma do przepracowania oko(cid:239)o 100 tysi(cid:218)cy godzin. Ile po(cid:258)ród tych godzin up(cid:239)ynie mu pod wp(cid:239)ywem pot(cid:218)(cid:285)nej si(cid:239)y PMA? Ile spo(cid:258)ród nich zmar- nuje z uwagi na osza(cid:239)amiaj(cid:200)ce oddzia(cid:239)ywanie NMA? Pytanie tylko, jak to zrobi(cid:202), aby Twoje (cid:285)ycie p(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o pod znakiem PMA, a nie NMA? Niektórzy ludzie zdaj(cid:200) si(cid:218) korzysta(cid:202) z tych si(cid:239) w sposób instynktowny. Hi- storia samochodów marki Ford pokazuje, (cid:285)e tak w(cid:239)a(cid:258)nie by(cid:239)o w przypadku twórcy tej marki. Inni ludzi musz(cid:200) si(cid:218) tego nauczy(cid:202). Al Allen zdoby(cid:239) t(cid:218) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202), gdy(cid:285) przyswoi(cid:239) sobie i prze(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) na swoje (cid:285)ycie to, co przeczyta(cid:239) w czasopismach i ksi(cid:200)(cid:285)kach inspiracyjnych. Do takich ksi(cid:200)(cid:285)ek nale(cid:285)y Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu. Ty równie(cid:285) mo(cid:285)esz nauczy(cid:202) si(cid:218) rozbudza(cid:202) w sobie PMA. Niektórzy ludzie korzystaj(cid:200) z PMA przez jaki(cid:258) czas, ale potem w obliczu prze- ciwno(cid:258)ci losu trac(cid:200) wiar(cid:218) w potencja(cid:239) tego mechanizmu. Dobrze zaczynaj(cid:200), ale potem pod wp(cid:239)ywem „z(cid:239)ej passy” obracaj(cid:200) talizman na niew(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) stron(cid:218). Nie do- ciera do nich, (cid:285)e sukces utrzymuje si(cid:218) dzi(cid:218)ki konsekwentnym wysi(cid:239)kom z wykorzystaniem PMA. Ci ludzie przypominaj(cid:200) troch(cid:218) starego konia wy(cid:258)cigowego o imieniu „John P. Grier”. John P. Grier by(cid:239) obiecuj(cid:200)cym wierzchowcem pe(cid:239)nej krwi angielskiej — tak obiecuj(cid:200)cym, (cid:285)e hodowano go, szkolono i reklamowano jako jedynego konia maj(cid:200)cego szanse zatriumfowa(cid:202) nad najlepszym koniem wy(cid:258)cigowym wszech czasów o imieniu Man o’ War. Twoje nastawienie nie mo(cid:285)e Ci(cid:218) skazywa(cid:202) na niebyt. W lipcu 1920 roku w Dwyer Stakes at Aqueduct dwa konie mia(cid:239)y wreszcie okazj(cid:218) si(cid:218) zmierzy(cid:202). By(cid:239) to pami(cid:218)tny dzie(cid:241). Wszyscy wpatrywali si(cid:218) uwa(cid:285)nie w bloki startowe. Dwa wierz- chowce zacz(cid:218)(cid:239)y w tym samym tempie, pó(cid:283)niej te(cid:285) sz(cid:239)y (cid:239)eb w (cid:239)eb. John P. Grier zmusza(cid:239) rywala do nadzwyczajnego wysi(cid:239)ku. Jedn(cid:200) czwart(cid:200) dystansu oba konie pokona(cid:239)y w tym samym czasie. Równo przesz(cid:239)y po(cid:239)ow(cid:218) trasy. Po trzech czwartych wy(cid:258)cigu ci(cid:200)gle nie by(cid:239)o faworyta. Do mety konie zbli(cid:285)a(cid:239)y si(cid:218) (cid:239)eb w (cid:239)eb. Na ostat- niej prostej t(cid:239)um kibiców stan(cid:200)(cid:239) na równe nogi, aby podziwia(cid:202) wyczyn Johna P. Griera, który powoli wysuwa(cid:239) si(cid:218) na prowadzenie. Dla d(cid:285)okeja dosiadaj(cid:200)cego Man o’ Wara by(cid:239) to moment kryzysu. W tej chwili przyj(cid:200)(cid:239) takie, a nie inne nastawienie. Po raz pierwszy w karierze tego wielkiego wierzchowca d(cid:285)okej mocno uderzy(cid:239) go batem po zadzie. Man o’ War zareagowa(cid:239) tak, jak gdyby je(cid:283)dziec podpali(cid:239) mu ogon. Wystrzeli(cid:239) do przodu i wysforowa(cid:239) si(cid:218) przed Johna P. Griera tak, (cid:285)e ten drugi jak gdyby zatrzyma(cid:239) si(cid:218) w miejscu. Osta- tecznie pokona(cid:239) rywala o siedem d(cid:239)ugo(cid:258)ci. Z naszego punktu widzenia liczy si(cid:218) jednak wp(cid:239)yw pora(cid:285)ki na te dwa konie. John P. Gier by(cid:239) zwierz(cid:218)ciem wielkiego ducha, zwyci(cid:218)(cid:285)anie mia(cid:239) we krwi. To do- (cid:258)wiadczenie tak go jednak za(cid:239)ama(cid:239)o, (cid:285)e nigdy si(cid:218) do ko(cid:241)ca nie otrz(cid:200)sn(cid:200)(cid:239). Potem w gonitwach wypada(cid:239) ju(cid:285) zawsze s(cid:239)abo, jak gdyby nie bardzo si(cid:218) stara(cid:239). Ju(cid:285) nigdy nie wygra(cid:239) wy(cid:258)cigu. 31 Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu Ludzie to nie konie wy(cid:258)cigowe, ale ta historia znajduje prze(cid:239)o(cid:285)enie na rzeczywi- sto(cid:258)(cid:202) a(cid:285) nazbyt wielu osób, które po okresie o(cid:285)ywienia gospodarczego lat dwudzie- stych XX wieku wyrobi(cid:239)y sobie nastawienie na sukces. Dobrze im si(cid:218) powodzi(cid:239)o, wi(cid:218)c wraz z nastaniem kryzysu lat trzydziestych nagle doznali pora(cid:285)ki. W tym momencie za(cid:239)amywali si(cid:218), a ich nastawienie z pozytywnego zmienia(cid:239)o si(cid:218) na ne- gatywne. Talizman odwraca(cid:239) si(cid:218) na stron(cid:218) NMA. Przestawali si(cid:218) stara(cid:202). Podobnie jak John P. Grier skazywali si(cid:218) na niebyt. Niektórzy ludzie potrafi(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciwie przez ca(cid:239)y czas odwo(cid:239)ywa(cid:202) si(cid:218) do PMA. Inni robi(cid:200) to przez jaki(cid:258) czas, a potem z tego rezygnuj(cid:200). Jeszcze inni, tak naprawd(cid:218) tworz(cid:200)cy znacz(cid:200)c(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202), nigdy w ogóle nie zaczynaj(cid:200) korzysta(cid:202) z tej niesa- mowitej si(cid:239)y. Jak to z nimi jest? Czy mog(cid:200) nauczy(cid:202) si(cid:218) korzysta(cid:202) z PMA, tak samo jak na- uczyli si(cid:218) innych rzeczy? Lata do(cid:258)wiadcze(cid:241) pokazuj(cid:200), (cid:285)e na to pytanie nale(cid:285)y udzieli(cid:202) odpowiedzi zdecy- dowanie twierdz(cid:200)cej. W(cid:239)a(cid:258)nie o tym jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka. W kolejnych rozdzia(cid:239)ach b(cid:218)dziemy wyja(cid:258)nia(cid:202), jak ten stan rzeczy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Zdecydowanie warto si(cid:218) postara(cid:202), poniewa(cid:285) PMA stanowi kluczowy czynnik ka(cid:285)dego sukcesu. Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób. W tym dniu, w którym uznasz w(cid:239)asne PMA, poznasz te(cid:285) najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób. Któ(cid:285) to taki? Otó(cid:285) najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób jeste(cid:258) Ty — w ka(cid:285)dym razie je(cid:258)li chodzi o Ciebie i Twoje (cid:285)ycie. Spójrz na siebie. Czy(cid:285) to nie prawda, (cid:285)e dysponujesz niewidzialnym talizmanem, na którym po jednej stronie wypisano litery PMA, na drugiej za(cid:258) od- notowano skrót NMA? Czym dok(cid:239)adnie jest ten talizman, jaka jest natura tej si(cid:239)y? Talizmanem jest Twój umys(cid:239), a PMA to Positive Mental Attitude, czyli pozytywne nastawienie. Pozytywne nastawienie to nic innego, jak odpowiedni stan umys(cid:239)u. Jaki(cid:285) to stan umys(cid:239)u b(cid:218)dziemy nazywa(cid:202) odpowiednim? W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków na taki stan sk(cid:239)ada(cid:202) si(cid:218) b(cid:218)d(cid:200) elementy „pozytywne”, wyra(cid:285)aj(cid:200)ce si(cid:218) okre(cid:258)leniami takimi jak wiara, prawo(cid:258)(cid:202), nadzieja, optymizm, odwaga, inicjatywa, szczodro(cid:258)(cid:202), tolerancja, wy- czucie, (cid:285)yczliwo(cid:258)(cid:202) oraz zdrowy rozs(cid:200)dek. Cz(cid:239)owiek o pozytywnym nastawieniu sta- wia sobie ambitne cele i nieustannie d(cid:200)(cid:285)y do ich realizacji. NMA to Negative Mental Attitude, czyli negatywne nastawienie. Stanowi ono przeciwie(cid:241)stwo PMA. Po latach studiów nad (cid:285)yciem ludzi sukcesu autorzy niniejszej ksi(cid:200)(cid:285)ki doszli do wniosku, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie pozytywne nastawienie stanowi sekret (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cy wszystkie te osoby. To w(cid:239)a(cid:258)nie dzi(cid:218)ki PMA S.B. Fuller przezwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:239) bied(cid:218). To w(cid:239)a(cid:258)nie PMA sta(cid:239)o si(cid:218) dla Toma Dempseya (cid:283)ród(cid:239)em motywacji do zdobycia gola z najwi(cid:218)kszej odle- g(cid:239)o(cid:258)ci w historii zawodowego futbolu — i to pomimo fizycznej niepe(cid:239)nosprawno(cid:258)ci. 32 Kup książkęPoleć książkę Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób Nie ulega te(cid:285) w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie z uwagi na pozytywne nastawienie Henry J. Kaiser móg(cid:239) konstruowa(cid:202) statki w tempie jeden na dziesi(cid:218)(cid:202) dni. Równie(cid:285) Al Allen ustanowi(cid:239) nowy rekord sprzeda(cid:285)y dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e potrafi odwróci(cid:202) swój talizman i znale(cid:283)(cid:202) w sobie motywacj(cid:218), aby ponownie porozmawia(cid:202) z tymi samymi klientami, którzy dzie(cid:241) wcze(cid:258)niej odrzucili jego ofert(cid:218). A czy Ty wiesz, w jaki sposób wykorzysta(cid:202) w(cid:239)asny talizman? By(cid:202) mo(cid:285)e tak, a by(cid:202) mo(cid:285)e nie. By(cid:202) mo(cid:285)e uda(cid:239)o Ci si(cid:218) rozbudzi(cid:202) w sobie i wzmocni(cid:202) PMA do tego stopnia, (cid:285)e wszystkie wa(cid:285)ne marzenia Twojego (cid:285)ycia si(cid:218) spe(cid:239)niaj(cid:200). Je(cid:258)li jednak tak nie jest, teraz — czytaj(cid:200)c t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) — mo(cid:285)esz przyswoi(cid:202) sobie techniki, dzi(cid:218)ki którym uwolnisz si(cid:239)(cid:218) PMA i pozwolisz jej rzuci(cid:202) czar na swoje (cid:285)ycie. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka opisuje, czym jest to pozytywne nastawienie oraz jak mo(cid:285)na je w sobie rozbudzi(cid:202) i wykorzystywa(cid:202). Stanowi ono kluczow(cid:200) spo(cid:258)ród siedemnastu zasad sukcesu prezentowanych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Sukces osi(cid:200)ga si(cid:218) poprzez po(cid:239)(cid:200)czenie PMA z jedn(cid:200) lub kilkoma spo(cid:258)ród pozosta(cid:239)ych szesnastu zasad sukcesu. Warto je sobie przyswoi(cid:202). Zapoznaj(cid:200)c si(cid:218) z tre(cid:258)ci(cid:200) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, powiniene(cid:258) próbowa(cid:202) zacz(cid:200)(cid:202) wciela(cid:202) je w (cid:285)ycie. Czyni(cid:200)c z poszczególnych zasad element swojego (cid:285)ycia, przyjmiesz pozytywne na- stawienie w najlepszej jego postaci. Dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)esz liczy(cid:202) na sukces, zdrowie, szcz(cid:218)(cid:258)cie, maj(cid:200)tek oraz wszystko inne, co wyznaczasz sobie w (cid:285)yciu jako cel. Wszystko to mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) — pod warunkiem wszak(cid:285)e, (cid:285)e nie pogwa(cid:239)cisz praw Niesko(cid:241)czonej Inteligencji oraz uprawnie(cid:241) drugiego cz(cid:239)owieka. Takie wykroczenie stanowi bowiem najskuteczniejsz(cid:200) form(cid:218) oddzia(cid:239)ywania NMA. W rozdziale 2. znajdziesz formu(cid:239)(cid:218), która pomo(cid:285)e Ci utrzyma(cid:202) pozytywne na- stawienie. Przyswój j(cid:200) sobie i zacznij j(cid:200) stosowa(cid:202) we wszystkich sferach swojej ak- tywno(cid:258)ci. Dzi(cid:218)ki temu wkroczysz na (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) prowadz(cid:200)c(cid:200) do sukcesu. Pilot nr 1 M Y (cid:165) L I , K T Ó R Y M I N A L E (cid:191) Y S I (cid:125) K I E R O W A (cid:109) 1. Poznaj najwa(cid:285)niejsz(cid:200) spo(cid:258)ród (cid:285)yj(cid:200)cych osób! T(cid:200) osob(cid:200) jeste(cid:258) Ty. Twój sukces, zdrowie, szcz(cid:218)(cid:258)cie i bogactwo zale(cid:285)(cid:200) od tego, w jaki sposób wyko- rzystujesz swój niewidzialny talizman. W jaki sposób b(cid:218)dziesz go u(cid:285)ywa(cid:202)? Wybór nale(cid:285)y do Ciebie. 2. Tym niewidzialnym talizmanem jest Twój umys(cid:239). Na jego jednej stronie widniej(cid:200) litery PMA (Positive Mental Attitude, czyli pozytywne nastawienie), na drugiej za(cid:258) znajduje si(cid:218) skrót NMA (Negative Mental Attitude, czyli ne- gatywne nastawienie). To pot(cid:218)(cid:285)ne si(cid:239)y. PMA to w(cid:239)a(cid:258)ciwe nastawienie w ka(cid:285)- dych okoliczno(cid:258)ciach. Pozytywne nastawienie ma w sobie moc przyci(cid:200)gania tego, co dobre i pi(cid:218)kne. NMA odpycha takie rzeczy. Negatywne nasta- wienie pozbawia Ci(cid:218) wszystkiego tego, dla czego warto (cid:285)y(cid:202). 33 Kup książkęPoleć książkę Pozytywne my(cid:258)lenie kluczem do sukcesu Pytanie do samego siebie: Jak mog(cid:218) wyrobi(cid:202) sobie w(cid:239)a(cid:258)ciwe nasta- wienie?. B(cid:200)d(cid:283) precyzyjny. 3. Winy za swój brak sukcesów nie zrzucaj na Boga. Podobnie jak S.B. Fuller, mo(cid:285)esz rozbudzi(cid:202) w sobie pal(cid:200)ce pragnienie sukcesu. Jak? Skupiaj si(cid:218) na tym, czego chcesz, i staraj si(cid:218) nie my(cid:258)le(cid:202) o tym, czego nie chcesz. Jak to zrobi(cid:202)? 4. Podobnie jak S.B. Fuller, czytaj Bibli(cid:218) i ksi(cid:200)(cid:285)ki inspiracyjne. Pro(cid:258) niebiosa o wsparcie. Szukaj (cid:258)wiat(cid:239)a. Pytanie do samego siebie: Czy uwa(cid:285)asz, (cid:285)e nale(cid:285)y prosi(cid:202) Boga o wsparcie? 5. Ka(cid:285)da przeciwno(cid:258)(cid:202) losu niesie w sobie ziarno równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)kszych ko- rzy(cid:258)ci dost(cid:218)pnych dla ludzi, którzy wykazuj(cid:200) si(cid:218) PMA. Czasami pewne po- zornie niekorzystne zdarzenia okazuj(cid:200) si(cid:218) by(cid:202) szans(cid:200) incognito. Przekona(cid:239) si(cid:218) o tym niepe(cid:239)nosprawny Tom Dempsey. Pytanie do samego siebie: Czy po(cid:258)wi(cid:218)cisz czas na zastanowienie si(cid:218), jak móg(cid:239)by(cid:258) przeobrazi(cid:202) przeciwno(cid:258)ci losu w (cid:283)ród(cid:239)o równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)kszych korzy(cid:258)ci? 6. Przyjmij bezcenny dar w postaci rado(cid:258)ci z pracy. Skup si(cid:218) na najwi(cid:218)kszej warto(cid:258)ci (cid:285)ycia, czyli na mi(cid:239)o(cid:258)ci do ludzi i s(cid:239)u(cid:285)eniu im. Na(cid:258)laduj(cid:200)c Henry’ego J. Kaisera, przyci(cid:200)gniesz do siebie du(cid:285)y i szczodry
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: