Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00981 011560 15975931 na godz. na dobę w sumie
Praca na rzecz osób niepełnosprawnych - ebook/pdf
Praca na rzecz osób niepełnosprawnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8221-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W prezentowanej Państwu książce Praca na rzecz osób niepełnosprawnych podjęte zostały tematy o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i problemami osób z ograniczonymi możliwościami psychicznymi i fizycznymi, ludzi borykających się z różnymi dysfunkcjami, wymagających wsparcia i pomocy. Autorzy artykułów podzielili się własnymi doświadczeniami z pracy z dziećmi i osobami dorosłymi o mniejszych sprawnościach intelektualnych i ruchowych, wskazując jednocześnie, jakie w polskich warunkach istnieją możliwości prowadzenia terapii dla osób niepełnosprawnych. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na odbieranie przez społeczeństwo niepełnosprawności jako pewnej inności, w opiniach bazując na własnych doświadczeniach. Przedłożona monografia skierowana jest głównie do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz studentów na kierunkach pedagogicznych, fizjoterapii i innych, którzy w przyszłości swoje życie zawodowe planują związać z pracą na rzecz niepełnosprawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Zdrowie jest głównym warunkiem szczęścia, a wysiłek fizyczny zdrowia James Thomas, poeta szkocki, XVIII w. Zdrowie dla każdego człowieka stanowi największą wartość, rozwój cywilizacyjny wpły- nął na zmianę mentalności i troska o jak najlepszą jakość życia stała się problemem ogólno- społecznym. Każda dysfunkcja bez względu na wiek powoduje pogorszenie się jakości życia konkretnej osoby, zmianie ulegają relacje w rodzinie i w środowisku, w sposób naturalny we- ryfikowane są kontakty społeczne w szkole i w pracy zawodowej. Obecnie niepełnosprawność nie jest pojmowana wyłącznie jako rezultat choroby czy uszkodzenia ciała. Stanowi raczej wypadkową barier fizycznych, społecznych i ekonomicznych, na jakie ludzie o mniejszych możliwościach spotykają w codziennym życiu. Wszyscy obywatele mają te same prawa, rów- nież niepełnosprawni. W rzeczywistości osoby te napotykają na szereg przeszkód i ograni- czeń, aby mogły w pełni z tych praw korzystać. Powstałe akty prawne służą do przeciwdziała- nia dyskryminacji i stwarzają mechanizmy wyrównywania szans, w tym również korzystania z kompleksowej rehabilitacji. Pojęcie niepełnosprawności może przybrać różne perspektywy definiowania, które są uzależnione od obszaru nauki, która go opisuje. W słownikach hasło to oznacza osoby nie- mające pełnej sprawności fizycznej i/lub psychicznej; w naukach humanistycznych określa się tak osoby osłabione lub kalekie, którym te ograniczenia uniemożliwiają wypełnienie ról spo- łecznych, a stanowią one normę dla płci, wieku i panujących uwarunkowań kulturowych. Zaś w medycynie niepełnosprawność postrzegana jest jako dysfunkcja wynikająca z zaburzonej czynności narządu/ów lub układu/ów. Niepełnosprawność może czasowo lub stale obniżać sprawność psychofizyczną organizmu, ponadto stopień upośledzenia wpływa na ogranicze- nie lub pozbawia kompetencji do wykonywania określonych zadań. Osoby te mają zmniej- szone lub ograniczone możliwości funkcjonowania w społeczeństwie i wymagają wsparcia względnie pomocy ze strony rodziny, opiekunów i środowiska, w którym żyją. Wspomniane powyżej regulacje prawne przy stale zwiększających się środkach finanso- wych umożliwiają organizowanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz pro- wadzenie szeroko zakrojonych działań skierowanych na rzecz tej grupy społecznej. Poprawa sprawności psychofizycznej, względnie utrzymanie jej na poziomie umożliwiającym jak naj- większą samodzielność to zadanie zespołów terapeutycznych. Bez względu na kompetencje, wynikające z charakterystycznych cech zawodowych poszczególnych terapeutów, wszyscy oni pracują nad nadrzędnym celem, jakim jest doskonalenie jakości życia, bo zdrowie to dobro- stan w zakresie samopoczucia fizycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwo. W  prezentowanej Państwu książce „Praca na rzecz osób niepełnosprawnych” podjęte zostały tematy o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i problemami osób z ogra- niczonymi możliwościami psychicznymi i  fizycznymi, ludzi borykających się z  różnymi dysfunkcjami, wymagających wsparcia i pomocy. Autorzy artykułów podzielili się własny- mi doświadczeniami z pracy z dziećmi i osobami dorosłymi o mniejszych sprawnościach 8 intelektualnych i ruchowych, wskazując jednocześnie, jakie w polskich warunkach istnieją możliwości prowadzenia terapii dla osób niepełnosprawnych. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na odbieranie przez społeczeństwo niepełnosprawności jako pewnej inności, w opiniach bazując na własnych doświadczeniach. Przedłożona monografia skierowana jest głównie do osób pracujących z osobami nie- pełnosprawnymi oraz studentów na kierunkach pedagogicznych, fizjoterapii i innych, którzy w przyszłości swoje życie zawodowe planują związać z pracą na rzecz niepełnosprawnych. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej Edukacja i wsparcie społeczne w dosko- naleniu się dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością przedstawione zostały przykła- dy działań edukacyjnych skierowanych wobec uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Część druga Wybrane terapie poprawiające jakość życia osób z ograniczonymi sprawno- ściami to opisy przeróżnych działań terapeutycznych podejmowanych przez ludzi zajmują- cych się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Poszczególne artykuły prezentują stanowisko i punkt widzenia przedstawiony przez osoby o zróżnicowanych profesjach, stąd odbiór pu- blikacji może być niejednolity i nieco odmienny od doświadczeń czytelnika. Redaktorzy mo- nografii postanowili jednak ten szeroki zakres prezentowanych zagadnień rehabilitacyjnych umieścić w jednym tomie, aby uzmysłowić, jak wielokierunkowa i trudna, a zarazem satys- fakcjonująca jest praca z ludźmi o nieco innych możliwościach i potrzebach. Praca z osobami niepełnosprawnymi wymaga bowiem interdyscyplinarnego podejścia. Mamy nadzieję, że zawarte treści w monografii pozwolą poszerzyć wiedzę o niepełno- sprawności i wzbogacą warsztat pracy, a jednocześnie ułatwią zrozumienie problemów życio- wych osób o mniejszych możliwościach. Być może któryś z artykułów stanie się inspiracją do poszukiwania nowych i lepszych rozwiązań terapeutycznych, którymi będzie można podzie- lić się w kolejnych przygotowywanych publikacjach. Pragniemy podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania książki, w pierwszej kolejności Autorom artykułów za chęć podzielenia się własnymi przemyśleniami. Kolejne po- dziękowania kierujemy do Pani dr hab. Izabeli Bieńkowskiej za wnikliwą i dogłębną recenzję. Sylwia Wrona Jerzy Rottermund Praca na rzecz osób niepełnosprawnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praca na rzecz osób niepełnosprawnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: