Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 008403 11522471 na godz. na dobę w sumie
Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji - ebook/pdf
Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 487
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0235-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja podejmuje kluczowe zagadnienia: kondycji klinicznej pracy socjalnej w Polsce, kondycji pracy socjalnej w obszarze zdrowia i choroby oraz jej relacji z instytucją medycyny. Celem jest osadzenie teorii i praktyki pracy socjalnej w myśli filozoficznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści WSTĘP I. PRACA SOCJALNA W PROCESIE DYSCYPLINARYZACJI Ewa Marynowicz-Hetka PRACA SOCJALNA – WIELOŚĆ ZNACZEŃ: PROPOZYCJA INTERPRETACJI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ Anna Kotlarska-Michalska PRACA SOCJALNA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI Ewa Kantowicz PRACA SOCJALNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA − ODNIESIENIA EUROPEJSKIE I DYLEMATY POLSKIE Hubert Kaszyński, Katarzyna Ornacka ANTROPOLOGICZNY ZWROT W PRACY SOCJALNEJ Mariusz Granosik KRYTYCZNA PRACA SOCJALNA: WYBRANE KONSEKWENCJE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Sławomir Chrost 9 15 35 57 75 93 GENEZA I ROZWÓJ KATOLICYZMU SPOŁECZNEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ 109 II. PROBLEMY PROFESJONALNEJ PRAKTYKI PRACY SOCJANEJ Andrzej Niesporek POLE POMOCY SPOŁECZNEJ A DYSKURS PRACY SOCJALNEJ W POLSCE 133 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 5 04.01.2017 10:59:24 Spis treści Anna Jarkiewicz PROFESJONALNE PRAKTYKI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WYKORZYSTYWANE WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM „ZABURZONYM PSYCHICZNIE” Monika Zawartka-Czekaj PRACA SOCJALNA I SKUTECZNOŚĆ JEJ DZIAŁANIA Ewa Leśniak-Berek SUPERWIZJA Z PERSPEKTYWY JEJ UCZESTNIKÓW – O CZYNNIKACH WARUNKUJĄCYCH SKUTECZNOŚĆ PROCESU SUPERWIZYJNEGO 151 173 183 III. OBSZARY ZAANGAŻOWANIA PROFESJONALISTÓW I WOLONTARIUSZY Piotr Krakowiak KLINICZNA PRACA SOCJALNA NARZĘDZIEM WSPIERANIA OSÓB U KRESU ŻYCIA I ICH RODZIN Justyna Kurtyka-Chałas PRACOWNIK SOCJALNY WOBEC SYTUACJI KRYZYSOWYCH Sabina Pawlas-Czyż PROFESJONALNE WSPARCIE NIEFORMALNYCH OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE JAKO PRZESTRZEŃ DLA PRACY SOCJALNEJ Aleksandra Sander RODZINA Z DZIECKIEM W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – NA PRZYKŁADZIE POWIATU POLICKIEGO Izabela Kamińska-Jatczak LOGIKI AKTYWNOŚCI MENTALNYCH ASYSTENTÓW RODZINY – PRÓBA INTERPRETACJI Anna Kanios WOLONTARIUSZE JAKO SIŁY SPOŁECZNE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY 203 221 235 257 275 297 6 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 6 04.01.2017 10:59:24 Spis treści Małgorzata Orłowska STANDARDY EDUKACYJNE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI W PRACY SOCJALNEJ – MIĘDZY AKCEPTACJĄ A PRAGMATYZMEM, WYBRANE PROBLEMY Beata Szluz EDUKACJA DO PRACY SOCJALNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ Magdalena Dymowska, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun PROJEKT SOCJALNY W KSZTAŁCENIU DO PRACY SOCJALNEJ – REFLEKSJE NAD DZIAŁANIEM Piotr Frączek REFLEKSJE NA TEMAT KSZTAŁCENIA W OBSZARZE PRACY SOCJALNEJ W WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W POLSCE Ewelina Zdebska, Wojciech Glac KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W ZAKRESIE PRAWA I PRAKTYKI PRAWNEJ – WSPÓŁCZESNE POTRZEBY I WYZWANIA Agnieszka Golczyńska-Grondas, Jolanta Grotowska-Leder KSZTAŁCENIE DO PRACY SOCJALNEJ: Z DOŚWIADCZEŃ KATEDRY SOCJOLOGII STOSOWANEJ I PRACY SOCJALNEJ INSTYTUTU SOCJOLOGII UŁ Magdalena Joachimowska HUMANISTYKA W KSZTAŁCENIU (NIE TYLKO) PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA Łukasz Koperski TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE W PRACY SOCJALNEJ – KSZTAŁCENIE − ZASTOSOWANIE Agnieszka Sobolewska-Popko KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH STUDENTÓW NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA 311 323 335 349 369 381 403 423 439 7 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 7 04.01.2017 10:59:24 Spis treści Marta Czechowska-Bieluga PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE ASYSTENTÓW RODZIN A REALIZOWANE PRZEZ NICH DZIAŁANIA. ANALIZA ZWIĄZKU W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH I WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH Lidia Willan-Horla FUNKCJONOWANIE W SYTUACJI POMAGANIA − W REFLEKSJI STUDENTEK I STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ 457 471 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 8 04.01.2017 10:59:24 WSTĘP Rozwój współczesnego społeczeństwa spowodował sytuację, w ramach której z jednej strony doświadczamy wielu udogodnień cywilizacyjnych, z drugiej zaś strony, zaczynamy odczuwać pewien chaos związany z wielością i różnorodnością form oraz możliwościami działania, aktywności, pracy, czasu wolnego itp. Poziom rozwoju społecznego umożliwia jednostce rozwój, ale równocześnie zbyt szybkie tempo owego rozwoju może być zaczątkiem życiowych trudności. Złożone pro- cesy, odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa, mogą znaleźć odzwierciedlenie we wszelakich aspektach życia społecznego i wymusić konieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań, które będą podążać za dynamiką zmian społecznych. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę tworzy praca socjalna w tym wielowymiarowym procesie zmian społecznych. Aktualne podejście do pracy socjalnej powinno ewaluować i uwzględniać przede wszystkim złożoność proble- matyki. Niezbędne staje się także profesjonalne kształcenie pracowników służb społecznych, mające odzwierciedlenie w profesjonalnej pomocy. Powiększający się rozmiar problemów, z którymi na co dzień spotykają się praktycy pracy socjal- nej, czyli pracownicy socjalni, jest trudny do opisania, z uwagi na jego rozległość i wieloaspektowość. Dodatkowo pojawiają się nowe wymiary problemowe, nowe wyzwania, nie tylko w zakresie praktycznego kształcenia, ale również w obszarze teoretycznym dotyczącym pracy socjalnej jako profesji i dyscypliny. Nadal aktu- alna pozostaje kwestia, czy też otwarte pytanie o sposób kształcenia pracowników socjalnych, o możliwość łączenia teorii z praktyką pracy socjalnej. Podjęcie tak złożonej problematyki znalazło odzwierciedlenie podczas jubileuszowego XXV Zjazdu Szkół Pracy Socjalnej zatytułowanego „Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa”, który odbył się w dniach 21−23 października 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń- skiego w Warszawie. Efektem obrad i dyskusji toczonych w trakcie Zjazdu jest prezentowana publikacja, zawierająca zbiór refleksji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, teoretyków i praktyków, którym praca socjalna jest szczególnie bliska. Obchodzony podczas Zjazdu Jubileusz skłonił do przemyśleń nad kształtem nie tylko współczesnej, ale również przyszłej pracy socjalnej. Ze względu na wielość podjętych kwestii materiał został podzielony na cztery główne części, odpowiadające analizowanej problematyce. 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 9 04.01.2017 10:59:24 WSTĘP Rozdział pierwszy obejmuje zagadnienia związane z rozwojem dyscypli- naryzacji pracy socjalnej. Zawarte w nim artykuły podejmują propozycję inter- pretacji społeczno-pedagogicznej pracy socjalnej, poszukiwania jej tożsamości i personalizmu w pracy socjalnej. W tej części znajdujemy także odniesienia międzynarodowe w analizie pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej. Nie zabrakło tu również prac dotyczących krytycznej pracy socjalnej czy genezy katolicyzmu społecznego w Polsce międzywojennej. Rozdział drugi został zadedykowany problemom praktyki pracy socjalnej. Zawiera artykuły poświęcone analizie obszaru pomocy społecznej w aspek- cie dyskursu pracy socjalnej w Polsce, analizie skuteczności jej działania, jak również została przedstawiona superwizja w pracy socjalnej. Wydaje się także interesujące omówienie praktyk pracownika socjalnego wykorzystywanych we współpracy z klientem z zaburzeniami psychicznymi. W rozdziale trzecim zostały podjęte zagadnienia, odnoszące się do ob- szarów zaangażowania profesjonalistów i wolontariuszy. Wstęp w tym rozdziale dotyczy omówienia klinicznej pracy socjalnej jako narzędzia wspierania osób u kresu życia, a sukcesywnie dalej umieszczono artykuły dotyczące obszarów zapewnienia wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej i procesu mediacji. Analizie zostały podane kwestie powiązane z zapewnieniem wsparcia niefor- malnym opiekunom osób chorych onkologicznie, wsparciem rodzin z dzieckiem oraz analizie logiki aktywności mentalnych asystentów rodziny. Na przykładzie projektu międzynarodowego omówiono też problematykę wolontariatu. Czwarty i ostatni rozdział został poświęcony kształceniu do pracy so- cjalnej. Zawiera artykuły przedstawiające analizę standardów europejskich krajowych ram kwalifikacji w pracy socjalnej, jak również opis edukacji do pracy socjalnej w Republice Czeskiej. Zaprezentowano także efektywność sektora pomocy społecznej, znaczenie projektu socjalnego oraz potrzeby i wyzwania w zakresie prawa. Kształcenie do pracy socjalnej pogłębiono o analizę empi- ryczną Instytutu Socjologii UŁ. Oddajemy do rąk Czytelnika książkę, która zawiera propozycje znale- zienia odpowiedzi na pytania, które mogłyby wskazywać kierunek rozwoju pracy socjalnej, jej profesjonalizację, a także wyzwania kreujące dalsze kształ- cenie pracowników socjalnych i samą profesję. Wyrażamy nadzieję, że zebrane i przedstawione w publikacji artykuły okażą się ważnym głosem w dyskusji nad poszukiwaniami dróg dalszego rozwoju pracy socjalnej w Polsce i jej profesjo- nalizacji. Warto podkreślić, że książka może wydać się interesująca zarówno dla teoretyków pracy socjalnej, jak i dla osób na co dzień pomagających tym, dla któ- rych ta pomoc stanowi nieodzowną część życia, czyli dla samych pracowników 10 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 10 04.01.2017 10:59:24 WSTĘP socjalnych. Publikacja może się okazać przydatna dla socjologów, psychologów, pedagogów i studentów tych kierunków. Może stać się dla nich źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także inspiracji naukowych i badawczych. W tym miejscu chciałybyśmy podziękować Autorom za pogłębioną ana- lizę zagadnień. Recenzentom za trud pracy nad przedłożonym materiałem, cenne uwagi i wskazówki oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do ostatecznego kształtu książki i opublikowania tego tomu. Martyna Kawińska Justyna Kurtyka-Chałas 2016 - Kawińska - praca socjalna.indd 11 04.01.2017 10:59:24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: