Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 012566 16997973 na godz. na dobę w sumie
Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć - książka
Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8655-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kraina ludzi szczęśliwie pracujących…

Wielu ludzi, którzy pracę mają, nie lubi swojego zajęcia, za to lubi na nie narzekać. Nawet w USA, kraju, gdzie „robienie pieniędzy” należy do kanonu mitów założycielskich, ponad 80% aktywnej zawodowo populacji najchętniej zamieniłoby swoją pracę na inną. A przecież równocześnie dobra praca znajduje się bardzo wysoko na liście naszych życiowych priorytetów! Zapewnia środki do życia, pozwala na samorealizację, nierzadko wręcz nadaje sens ludzkiej egzystencji. Czy warto zatem spędzać czas na robieniu czegoś, czego się nie lubi, i realizować przy tym zadania obrażające naszą inteligencję, w dodatku za zdecydowanie zbyt niską płacę? Oczywiście — nie warto!

Książka, którą Ci proponujemy, to poradnik dla osób szukających lub zamierzających szukać pracy, ale… nie „po prostu pracy”. Została napisana przez praktyków tego trudnego tematu — rekruterkę oraz weterankę rynku. Dzięki temu da Ci do ręki wiele narzędzi… a poza tym jest szczera. Pozwala spojrzeć na temat szukania nowego zajęcia z różnych punktów widzenia — pracodawcy, pracownika i rekrutera. Poprowadzimy Cię przez kolejne etapy poszukiwań, podpowiemy, jak działać, by znaleźć tę jedyną, wymarzoną… Nie podamy jednak gotowych recept, raczej różne drogi do osiągnięcia sukcesu na naszym nie najłatwiejszym rynku pracy.


Sylwia Konik — właścicielka agencji doradztwa personalnego Recrutamos oraz serwisu Freelancity. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji dla przedsiębiorców Freelance Camp. Promuje elastyczne formy zatrudnienia. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rekrutacji, zdobyte podczas pracy dla międzynarodowej firmy kosmetycznej, w agencji doradztwa personalnego oraz w ciągu 5 lat prowadzenia własnej działalności. Może pochwalić się sukcesami w znajdowaniu talentów na stanowiska specjalistyczne, kierownicze i dyrektorskie w działach: księgowo-finansowym, HR, marketingu, inżynierii, sprzedaży, zakupów dla firm polskich i zagranicznych. Brała udział w opracowaniu systemów wynagradzania i motywacji, a także w projektach Assessment Center.

Justyna Wydra — od początku swojej kariery zawodowej związana z pisaniem, jako dziennikarka gospodarcza w „Gazecie Prawnej”, następnie specjalistka ds. PR i marketingu, dziennikarka luźno związana z redakcjami gazet customowych, menedżerka marki w wydawnictwie książkowym. Temat zmieniającego się rynku, szukania pracy i przebiegu procesu rekrutacji zna z autopsji. Miała okazję kilkakrotnie znaleźć się po jednej i drugiej stronie — jako rekrutowany i jako rekruter. Rynkiem pracy pod kątem socjologicznym interesuje się także hobbystycznie. Ostatnio szczególnie fascynuje ją temat zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.


Patroni medialni:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?prawym Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8655-1 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Tytu(cid:225)em wst(cid:266)pu… CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) I. RYNEK OKIEM PRACOWNIKA (cid:285)wiat naszych rodziców, (cid:286)wiat naszych stryjów Rynek pracy pierwszej po(cid:225)owy XXI wieku Jakie s(cid:261) i b(cid:266)d(cid:261) najbardziej po(cid:298)(cid:261)dane zawody pocz(cid:261)tku naszego wieku? Kto najlepiej p(cid:225)aci? Gdzie pracuje si(cid:266) najlepiej Kompetencje zatrudnieniowe na miar(cid:266) naszych czasów Dlaczego zmieniamy prac(cid:266)? 5 7 9 12 16 20 26 35 42 CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) II. JAK SZUKA(cid:251) (WYMARZONEJ) PRACY, GDY… 45 Grupa pierwsza — mam prac(cid:266), chc(cid:266) mie(cid:252) inn(cid:261) Grupa druga — nie mam pracy, szukam pracy Grupa trzecia — przypadki szczególne Jeste(cid:286) absolwentem Jeste(cid:286) m(cid:225)od(cid:261) mam(cid:261) Szukasz, szukasz i znale(cid:296)(cid:252) pracy nie mo(cid:298)esz Nie pasujesz ju(cid:298) do „m(cid:225)odego, energicznego zespo(cid:225)u” Chcesz zmieni(cid:252) zawód Chcesz pracowa(cid:252) zdalnie Wracasz do kraju po kilkuletniej nieobecno(cid:286)ci 51 61 65 66 69 72 74 76 78 80 Kup książkęPoleć książkę 4 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J (cid:107) S K U T E C Z N I E Z N A L E (cid:189) (cid:109) CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) III. WYWIADY Luka kompetencyjna Wymarzona praca w urz(cid:266)dzie B(cid:266)d(cid:261)c osob(cid:261) niepe(cid:225)nosprawn(cid:261) Student na rynku pracy Powrót do pracy po przerwie Bloger szuka pracy CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) IV. PORADNIK PRAKTYKA, CZYLI… Jak szuka(cid:252) ofert Jak czyta(cid:252) og(cid:225)oszenia (tak(cid:298)e mi(cid:266)dzy wierszami) Jak przygotowa(cid:252) dokumenty aplikacyjne Jak przygotowa(cid:252) si(cid:266) do rozmowy kwalifikacyjnej Jak rozmawia(cid:252) z rekruterem CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) V. RÓWNOWAGA MI(cid:265)DZY PRAC(cid:260) I (cid:297)YCIEM PRYWATNYM Work-life balance 83 85 89 93 97 100 105 109 111 119 124 139 142 151 153 Kup książkęPoleć książkę 1 6 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J (cid:107) S K U T E C Z N I E Z N A L E (cid:189) (cid:109) Jakie s(cid:200) i b(cid:218)d(cid:200) najbardziej po(cid:285)(cid:200)dane zawody pocz(cid:200)tku naszego wieku? Innymi s(cid:225)owy: w jakim kierunku warto si(cid:266) rozwija(cid:252)? Odpowied(cid:296) na to pytanie jest — znowu — zmienna, wzgl(cid:266)dna, zale(cid:298)na od koniunk- tury, miejsca zamieszkania etc., jednak pewne prognozy mo(cid:298)na wy- snu(cid:252) i na podstawie aktualnego stanu rynku pracy, i opieraj(cid:261)c si(cid:266) na tendencjach widocznych w krajowej oraz zagranicznej gospodarce. Obserwuj(cid:261)c dzisiejszy rynek ofert pracy, mo(cid:298)na powiedzie(cid:252), kto ma wi(cid:266)ksze szanse na zatrudnienie od innych. Z pewno(cid:286)ci(cid:261) brakuje in(cid:298)ynierów. Obecnie szczególnie tych, którzy wyspe- cjalizowali si(cid:266) w automatyce i robotyce. To zrozumia(cid:225)e, bior(cid:261)c pod uwag(cid:266), (cid:298)e kierunki studiów przygotowuj(cid:261)ce specjalistów w tych dzie- dzinach s(cid:261) bardzo wymagaj(cid:261)ce i nie ka(cid:298)demu studentowi udaje si(cid:266) uzyska(cid:252) dyplom. Tymczasem masowa produkcja przemys(cid:225)owa coraz bardziej si(cid:266) automatyzuje. Poszukuje si(cid:266) ró(cid:298)nej ma(cid:286)ci mened(cid:298)erów wysokiego szcze- bla. By móc okre(cid:286)li(cid:252) si(cid:266) mianem „mened(cid:298)era”, nie wystarcz(cid:261) ju(cid:298) jednak studia kierunkowe (to nie pocz(cid:261)tek lat 90.). Dzi(cid:286), by z re- alnymi szansami stara(cid:252) si(cid:266) o posad(cid:266) na kierowniczym stanowisku, nale(cid:298)y wykaza(cid:252) si(cid:266) kilkuletnim sta(cid:298)em pracy i udokumentowan(cid:261) list(cid:261) sukcesów w poprzednich firmach. W zamian mo(cid:298)na liczy(cid:252) na dobr(cid:261) pensj(cid:266) i naprawd(cid:266) d(cid:225)ug(cid:261) list(cid:266) pozap(cid:225)acowych profitów. (cid:285)wiat si(cid:266) globalizuje, firmy szukaj(cid:261) nowych rynków zbytu i nawet przedsi(cid:266)biorstwa, które do tej pory dzia(cid:225)a(cid:225)y jedynie lokalnie, zaczy- naj(cid:261) coraz (cid:286)mielej spogl(cid:261)da(cid:252) za granic(cid:266). Aby jednak robi(cid:252) to skutecz- nie, musz(cid:261) mie(cid:252) ludzi, którzy mog(cid:261) pomóc im zaistnie(cid:252) na nowym Kup książkęPoleć książkę R Y N E K O K I E M P R A C O W N I K A | 1 7 rynku i dzia(cid:225)a(cid:252) na nim. Coraz wi(cid:266)cej przedsi(cid:266)biorstw poszukuje wi(cid:266)c specjalistów zwi(cid:261)zanych z handlem mi(cid:266)dzynarodo- wym — zarówno spedytorów, logistyków, jak i handlowców czy te(cid:298) osób, które operuj(cid:261)c zza biurka, potrafi(cid:261) przygotowywa(cid:252) obcoj(cid:266)- zyczne oferty lub s(cid:261) w stanie kontaktowa(cid:252) si(cid:266) z zagranicznym klientem. Innymi s(cid:225)owy — potrzebni s(cid:261) ludzie znaj(cid:261)cy j(cid:266)zyki. Czasami nawet studia czy do(cid:286)wiadczenie w dziedzinie zwi(cid:261)zanej z mi(cid:266)dzynarodowym handlem s(cid:261) mniej wa(cid:298)ne ni(cid:298) znajomo(cid:286)(cid:252) j(cid:266)zy- ka. Nale(cid:298)y przy tym pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e jeden j(cid:266)zyk obcy (najcz(cid:266)(cid:286)ciej jako Polacy mo(cid:298)emy pochwali(cid:252) si(cid:266) znajomo(cid:286)ci(cid:261) angielskiego) to oczy- wi(cid:286)cie ju(cid:298) sporo, ale je(cid:286)li chcemy znale(cid:296)(cid:252) naprawd(cid:266) dobr(cid:261) prac(cid:266), jeden j(cid:266)zyk nie wystarczy. Warto do(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) do tego drugi popularny (np. hiszpa(cid:276)ski, niemiecki, w(cid:225)oski, do (cid:225)ask wraca te(cid:298) j(cid:266)zyk rosyjski). Idealnie za(cid:286), je(cid:286)li mo(cid:298)emy pochwali(cid:252) si(cid:266) dodatkowo znajomo(cid:286)ci(cid:261) j(cid:266)zyka mniej znanego w naszym kraju. Takiego, którym pos(cid:225)uguje si(cid:266) wiele osób na (cid:286)wiecie (np. chi(cid:276)ski!) b(cid:261)d(cid:296) j(cid:266)zyka s(cid:261)siadów (cze- ski, szwedzki etc.). J(cid:266)zyki otwieraj(cid:261) wi(cid:266)c drog(cid:266) do kariery. Wielu naszych rodaków wybiera (cid:298)ycie w innych krajach Europy. Wyjecha(cid:225)o np. sporo m(cid:225)odych lekarzy. Co jaki(cid:286) czas politycy za- czynaj(cid:261) przeb(cid:261)kiwa(cid:252) o tym, (cid:298)e je(cid:286)li kto(cid:286) kszta(cid:225)ci(cid:225) si(cid:266) na koszt pa(cid:276)stwa (a medycyna to drogie studia), powinien przez jaki(cid:286) czas pozosta(cid:252) w kraju albo odda(cid:252) d(cid:225)ug zaci(cid:261)gni(cid:266)ty u spo(cid:225)ecze(cid:276)stwa w innej formie… Tak czy inaczej, w efekcie masowej emigracji zaczyna brakowa(cid:252) m(cid:225)o- dych kadr w naszej medycynie. Szczególnie poszukiwani s(cid:261) spe- cjali(cid:286)ci: pediatrzy, lekarze rodzinni, kardiolodzy, wyspecjalizowani chirurdzy… Specjalizacje, w których mamy niedobór lekarzy, mo(cid:298)na by mno(cid:298)y(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwie bez ko(cid:276)ca. Nie mówi(cid:261)c ju(cid:298) o tych specjaliza- cjach, w których fachowców prawie nie ma, a wkrótce b(cid:266)d(cid:261) bardzo potrzebni, jak np. geriatrzy. Wida(cid:252) wi(cid:266)c, (cid:298)e zawód lekarza wci(cid:261)(cid:298) w cenie. Tyle (cid:298)e studia s(cid:261) naprawd(cid:266) ci(cid:266)(cid:298)kie, kosztowne, do tego pierwsze lata pracy kokosów nie przynios(cid:261). Zdecydowanie wybór dla ambitnych. Kup książkęPoleć książkę 1 8 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J (cid:107) S K U T E C Z N I E Z N A L E (cid:189) (cid:109) Spo(cid:225)ecze(cid:276)stwo si(cid:266) bogaci, ludzie zaczynaj(cid:261) szuka(cid:252) alternatywy dla masowej produkcji „made in China”. Na Zachodzie to ju(cid:298) dosy(cid:252) powszechny trend, u nas w(cid:225)a(cid:286)nie zaczyna si(cid:266) moda na bycie orygi- nalnym, autentycznym — indywidualny wystrój wn(cid:266)trza, niepo- wtarzalna odzie(cid:298), bi(cid:298)uteria etc. s(cid:261) w cenie. Zaczyna by(cid:252) nas te(cid:298) po prostu sta(cid:252) na nieco lepszy standard ni(cid:298) IKEA czy sieciowe sklepy z ciuchami. W zwi(cid:261)zku z tym mo(cid:298)na prognozowa(cid:252) renesans ma(cid:225)ych wytwórców. Prac(cid:266) powinni znale(cid:296)(cid:252) twórcy i projektanci sprz(cid:266)tu o(cid:286)wietleniowego, wyrobów z tworzyw sztucznych, odzie(cid:298)y i mebli, architekci wn(cid:266)trz i inne osoby tworz(cid:261)ce szeroko poj(cid:266)te r(cid:266)- kodzie(cid:225)o oraz (cid:286)wiadcz(cid:261)ce us(cid:225)ugi zwi(cid:261)zane ze stylem (cid:298)ycia. Je(cid:286)li zatem kto(cid:286) posiada fach w r(cid:266)kach b(cid:261)d(cid:296) talent w kierunku rzemie(cid:286)lniczym lub projektanckim, powinien zastanowi(cid:252) si(cid:266) nad karier(cid:261) r(cid:266)kodzielnika czy projektanta. Nowe zawody pojawiaj(cid:261) si(cid:266) i pojawia(cid:252) si(cid:266) b(cid:266)d(cid:261) w bran- (cid:298)ach takich, jak: informatyka, telekomunikacja i technologie informacyjne, biotechnologia, ochrona (cid:286)rodowiska, eksploracja mo- rza i dna morskiego, obs(cid:225)uga procesów integracji regionalnej, elek- troniczne operacje finansowe, bankowo(cid:286)(cid:252) i handel, ochrona zdrowia, edukacja prozdrowotna, domowa opieka medyczna, informacja i kultura popularna, edukacja. Tutaj trudno przewidywa(cid:252) dok(cid:225)ad- nie, jak b(cid:266)d(cid:261) nazywa(cid:252) si(cid:266) zawody przysz(cid:225)o(cid:286)ci i jakie dok(cid:225)adnie kompetencje b(cid:266)d(cid:261) w nich wymagane, ale zdecydowanie w tych dziedzinach brakowa(cid:252) b(cid:266)dzie specjalistów. Warto zastanowi(cid:252) si(cid:266) nad karier(cid:261) logistyka, spedytora, poszuka(cid:252) pracy w biurze doradczym b(cid:261)d(cid:296) obs(cid:225)uguj(cid:261)cym rynek turystyczny i agroturystyczny. Wci(cid:261)(cid:298) potrzebni b(cid:266)d(cid:261) ekonomi(cid:286)ci (jednak podobnie jak w przypadku mened(cid:298)erów — ci o wysokich kwalifikacjach), informatycy, pra- cownicy us(cid:225)ug ochrony i policjanci, psycholodzy i logopedzi, lekarze rodzinni, operatorzy sprz(cid:266)tu optycznego i elektronicznego. Do (cid:225)ask wróc(cid:261) takie zawody, jak: fizyk, chemik, biotechnolog. Nale(cid:298)y jednak Kup książkęPoleć książkę R Y N E K O K I E M P R A C O W N I K A | 1 9 pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e w tych ostatnich zawodach w cenie b(cid:266)d(cid:261) ludzie z prak- tyk(cid:261) i specjalizacj(cid:261) w kierunku biznesu. Mile widziani b(cid:266)d(cid:261) po- dwójni absolwenci, np. fizyki i marketingu czy zarz(cid:261)dzania. Jakich zawodów lepiej unika(cid:252)? Je(cid:286)li jeste(cid:286)my na pocz(cid:261)tku drogi zawodowej albo w(cid:225)a(cid:286)nie zamierzamy si(cid:266) przekwalifikowa(cid:252), dobrze jest wiedzie(cid:252), kto b(cid:266)dzie zatrudnia(cid:225), jednak jeszcze lepiej, kto b(cid:266)dzie zwalnia(cid:225). Zagro(cid:298)eni bezrobociem w najbli(cid:298)szym czasie b(cid:266)d(cid:261) przedstawiciele nast(cid:266)puj(cid:261)cych zawodów: rolnicy i rybacy, gór- nicy i hutnicy, kierowcy i mechanicy samochodowi, mechanicy AGD, RTV, robotnicy przemys(cid:225)owi, robotnicy budowlani (stolarze, mu- rarze, dekarze, blacharze, malarze, (cid:286)lusarze), maszyni(cid:286)ci kolejowi, dy(cid:298)urni ruchu, konduktorzy, sprzedawcy i akwizytorzy, ekonomi(cid:286)ci, kucharze, kelnerzy, barmani, piekarze, szwaczki, krawcy. Wiele z tych zawodów to stanowiska wytwórcze. Najlepsi piekarze mog(cid:261) i pewnie b(cid:266)d(cid:261) szuka(cid:252) pracy w wytwórstwie rzemie(cid:286)lniczym, by(cid:225)e krawcowe z zak(cid:225)adów odzie(cid:298)owych za(cid:225)o(cid:298)(cid:261) w(cid:225)asne punkty us(cid:225)ugowe, budowla(cid:276)cy ma(cid:225)e firmy remontowe itd. Tak (cid:298)e praca dla fachow- ców pewnie b(cid:266)dzie, jednak nie w du(cid:298)ych zak(cid:225)adach. Raczej w ma- (cid:225)ych manufakturach albo na swoim. Oczywi(cid:286)cie nie dla wszystkich. Je(cid:286)li chodzi o pracowników biurowych ni(cid:298)szego szczebla — np. sekretarki, asystentów czy ksi(cid:266)gowe — takie osoby zawsze z pewno- (cid:286)ci(cid:261) b(cid:266)d(cid:261) potrzebne. Jednak dobrze jest zdawa(cid:252) sobie spraw(cid:266) z tego, (cid:298)e o ile o stanowisko mened(cid:298)erskie stara si(cid:266) cz(cid:266)sto dos(cid:225)ownie kil- ka osób (kwalifikacje!), o tyle o podstawowe stanowiska biurowe — kilkaset. Ogromna konkurencja, zdecydowanie rynek praco- dawcy… Ci(cid:266)(cid:298)ko jest tu o prac(cid:266) wymarzon(cid:261). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: