Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 008085 20950500 na godz. na dobę w sumie
Pracownia chemii ogólnej i analitycznej - ebook/pdf
Pracownia chemii ogólnej i analitycznej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2910-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> chemia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW przygotowany przez pracowników Wydziału Chemii UW. Opisane w nim ćwiczenia obejmują analizę jakościową kationów I (Al3+, NH4+, Ca2+, Mg2+) i II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+) oraz anionów (SO42–, CO32–, C2O42–, PO43–, Cl–, I–, NO3–) wraz z reakcjami charakterystycznymi umożliwiającymi wykrywanie poszczególnych kationów i anionów.

W drugiej części zawarto ćwiczenia dotyczące metod analizy ilościowej, w tym sposoby nastawiania mian roztworów, miareczkowanie kwasowo-zasadowe, kompleksometrię, oksydymetrię, a także pehametrię wraz z wyjaśnieniem podstawowych wzorów stosowanych przy obliczaniu pH roztworów. Część trzecią poświęcono spektrofotometrii. W końcowej części skryptu podano wymagania do kolokwiów oraz przykłady pytań i zadań na tych sprawdzianach.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

# # 7 # 5 2 # a S U Z P U k 1 B V C 1 W a X J 0 d W F s b w = = Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa tel. 22 55 31 333 www.wuw.pl Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW redakcja Magdalena Maj-Żurawska i Elżbieta Wagner-Czauderna ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 02,06_Pracownia chemii CS6_redakcyjna i spis.indd 1 21.08.2016 21:03 Autorzy dr Teresa Jędral dr Jan Kotowski dr Tadeusz Krawczyński prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska dr Iwona Paleska prof. dr hab. Wiktor Pawłowski dr Izabela Surowiec dr Elżbieta Wagner-Czauderna dr Barbara Kowalewska Korekta Małgorzata Galus Skład i łamanie Pracownia DTP Aneta Osipiak-Wypiór © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 © Copyright by Magdalena Maj-Żurawska and Elżbieta Wagner-Czauderna 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydanie pierwsze: Warszawa 2005 ISBN 978-83-235-2902-6 (druk) ISBN 978-83-235-2910-1 (pdf online) Wydanie VI, Warszawa 2017 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 02,06_Pracownia chemii_redakcyjna i spis.indd 2 20.07.2017 12:41 Pracownia chemii sklad:Pracownia chemii sklad 8/26/15 10:40 AM Page 3 Autorzy serdecznie dzi´kujà Panu prof. dr. hab. Adamowi Hulanickiemu Panu prof. dr. hab. Stanis∏awowi G∏àbowi Pani prof. dr hab. Krystynie Pyrzyƒskiej za cenne uwagi, dotyczàce ostatecznej koncepcji pracy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pracownia chemii sklad:Pracownia chemii sklad 8/26/15 10:40 AM Page 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pracownia chemii_2017_dobre strony 49-88.qxp_Pracownia chemii sklad 27.07.2017 17:05 Strona 5 Spis tre Êci Re gu la min la bo ra to rium che micz ne go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Te ma ty çwi czeƒ wy ko ny wa nych pod czas za j´ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Spo sób pro wa dze nia dzien ni ka la bo ra to ryj ne go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Za sa dy pra cy w la bo ra to rium che micz nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rów na nia re ak cji che micz nych Ta de usz Kraw czyƒ ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 åwi cze nia wst´p ne (ty py re akcji) Ta de usz Kraw czyƒ ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ANALIZA JAKOÂCIOWA Ta de usz Kraw czyƒ ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ana li za ka tio nów I (Al3+, NH4 +, Ca2+, Mg2+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Re ak cje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Al3+ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 + . . . . . . . . . . . . . . . 31 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu NH4 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Ca2+ . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Mg2+ . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Spo sób wy ko na nia ana li zy ka tio nów I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ana li za ka tio nów II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Re ak cje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Ag+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Cu2+ . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Fe3+ . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie ka tio nu Cr3+ . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sposób wy ko na nia ana li zy ka tio nów II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Re ak cje cha rak te ry stycz ne dla po szcze gól nych ka tio nów . . . . . . . . . . . . . . 44 Ana li za mie sza ni ny dwóch ka tio nów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 –) . . . . . . . . . . . . 51 2– . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Reakcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu SO4 2– . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Reakcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu CO3 2– . . . . . . . . . . . . . . . 52 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu C2O4 3– . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Re akcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu PO4 Reakcje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu Cl– . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Reak cje cha rak te ry stycz ne i wy kry wa nie anio nu I– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ana li za anio nów (SO4 3–, Cl–, I–, NO3 2–, CO3 2–, C2O4 2–, PO4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Reakcje charakterystyczne i wykrywanie anionu NO3 – ......................................55 Sposób wykonania analizy anionów ........................................................................56 Reakcje charakterystyczne dla poszczególnych anionów ...................................57 Wykrywanie anionów w mieszaninach zawierających dwa aniony ....................59 ANALIZA ILOŚCIOWA Iwona Paleska, Magdalena Maj-Żurawska .................66 Sposoby nastawiania mian roztworów .....................................................................67 Alkacymetria. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe ..............................................67 Nastawianie miana kwasu solnego ..........................................................................70 Podstawowe wzory stosowane przy obliczeniach pH roztworów ...........................76 Pehametria. Pomiar pH metodą potencjometryczną Jan Kotowski, Elżbieta Wagner-Czauderna ........................................................77 Kompleksometria. Kompleksometryczne oznaczanie cynku Oksydymetria. Oznaczanie tlenu metodą Winklera Magdalena Maj-Żurawska ..................................................................................81 Izabela Surowiec ..................................................................................................79 SPEKTROFOTOMETRIA Teresa Jędral, Wiktor Pawłowski .............................83 ĆWICZENIA FAKULTATYWNE Barbara Kowalewska ....................................89 Biotechnologia i elektrochemia w praktyce. Pozyskiwanie energii z mikroorganizmów Wymagania do kolokwiów ......................................................................................92 Analiza jakościowa. Przykłady pytań i zadań .....................................................92 Analiza ilościowa. Przykłady pytań i zadań ........................................................94 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 02,06_Pracownia chemii_redakcyjna i spis.indd 6 27.07.2017 16:57 Pracownia chemii sklad:Pracownia chemii sklad 8/26/15 10:40 AM Page 7 Regulamin laboratorium chemicznego I. Przepisy porzàdkowe 1. Studenci majà obowiàzek przestrzegaç regulaminu pracowni. 2. Na pracowni´ nale˝y przynosiç fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, r´- kawiczki jednorazowe, wodoodporny pisak do pisania na szkle, Êcierk´, r´cz- nik, myd∏o i Êrodki do mycia szk∏a laboratoryjnego. 3. Przed przystàpieniem do çwiczeƒ studenci podpisujà list´ obecnoÊci. 4. Studenci solidarnie odpowiadajà za ewentualne zniszczenia. Warunkiem uzy- skania wpisu w indeksie jest uregulowanie nale˝noÊci za zniszczone szk∏o la- boratoryjne. 5. Brakujàcy sprz´t i odczynniki chemiczne sà wydawane przez laboranta. 6. Wszystkie sprawy dotyczàce zaj´ç i ich zaliczenia sà realizowane w czasie za- j´ç laboratoryjnych. 7. Studenci powinni byç przygotowani teoretycznie do çwiczeƒ. Dlatego te˝ przed wykonaniem analiz b´dà przeprowadzane krótkie testy sprawdzajàce przygotowanie teoretyczne. 8. åwiczenia nieskoƒczone w trakcie zaj´ç mo˝na dokoƒczyç na nast´pnych za- j´ciach. 9. Harmonogram wystawiania naczyƒ na analizy jest umieszczony w gablocie. Wystawiane naczynia powinny byç czyste i odpowiednio oznakowane. 10. Studenci pe∏nià dy˝ury porzàdkowe w grupach, pracujàcych przy jednym stole, w ustalonej wczeÊniej kolejnoÊci. Dy˝urni majà obowiàzek m.in. uporzàdkowaç sal´ laboratoryjnà po zakoƒczeniu zaj´ç. Dy˝urni opuszczajà pracowni´ ostatni. 11. Zaj´cia na pracowni odbywajà si´ wed∏ug planu. Pierwsze dwie godziny sà przeznaczone na çwiczenia rachunkowo-seminaryjne i wprowadzenie do çwi- czeƒ laboratoryjnych lub na kolokwia. 12. åwiczenia laboratoryjne studenci wykonujà samodzielnie. 13. Wa˝enie na wagach analitycznych oraz pehametria sà wykonywane w gru- pach 6-osobowych wed∏ug ustalonego planu. II. Zasady bezpieczeƒstwa i organizacji pracy 1. Studenci sà zobowiàzani do przestrzegania zasad BHP i znajomoÊci zasad udzielania pierwszej pomocy. Zasady te sà wywieszone w sali laboratoryjnej oraz do∏àczone do niniejszego Regulaminu. 2. Studenci majà obowiàzek zachowaç porzàdek podczas pracy w laboratorium. CzystoÊç i porzàdek na sali kontrolujà dy˝urni. 3. Studentom zabrania si´: – jedzenia, picia, ˝ucia gumy, palenia tytoniu oraz u˝ywania telefonów ko- mórkowych w sali çwiczeƒ; 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pracownia chemii sklad:Pracownia chemii sklad 8/26/15 10:40 AM Page 8 – wykonywania jakichkolwiek doÊwiadczeƒ niezwiàzanych z tematem çwi- czeƒ, tzn. takich, które nie sà opisane i zalecane do wykonania w niniej- szym skrypcie; – przenoszenia na sto∏y laboratoryjne odczynników, które sà do dyspozycji wszystkich studentów pracujàcych na sali; z tymi odczynnikami nale˝y pracowaç w miejscu, w którym si´ znajdujà (na pó∏kach lub pod wyciàga- mi na koƒcu sali); – samodzielnego zapalania palników. 4. Studentom nakazuje si´: – nosiç odzie˝ ochronnà (fartuch laboratoryjny) w sali çwiczeƒ; – pracowaç wy∏àcznie pod wyciàgiem, je˝eli jest to zalecane podczas przepro- wadzania eksperymentu; – zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas ogrzewania roztworów, czy roz- cieƒczania st´˝onych roztworów kwasów czy zasad; – utrzymywaç swoje miejsce pracy (stó∏ laboratoryjny i jego otoczenie, ∏àcznie z salà çwiczeƒ) w porzàdku i czystoÊci; – usuwaç roztwory soli metali ci´˝kich oraz roztwory zawierajàce ciecze orga- niczne do odpowiednich pojemników, a nie do zlewu; – umyç d∏onie przed ka˝dym wyjÊciem z laboratorium; – niezw∏ocznie zawiadomiç asystenta, przebywajàcego w sali çwiczeƒ, o zdarze- niu gro˝àcym studentom utratà zdrowia. 5. Studenci majà obowiàzek oszcz´dzaç: odczynniki laboratoryjne, gaz, energi´ elektrycznà, wod´ oraz szk∏o i sprz´t laboratoryjny. III. Sposób wydawania i zaliczania analiz 1. Analizy sà wydawane na poczàtku zaj´ç w naczyniach przygotowanych (wy- stawionych) na poprzednich zaj´ciach. 2. Warunkiem zaliczenia analizy jest w∏aÊciwe jej wykonanie oraz opisanie w ze- szycie laboratoryjnym. Niepoprawnie wykonanà analiz´ (z du˝ym b∏´dem) mo˝na poprawiaç tylko raz. 3. Wynik oznaczenia iloÊciowego musi byç wartoÊcià Êrednià z co najmniej dwóch równolegle wykonanych oraz dostatecznie zgodnych analiz. 4. Oddawany do zaliczenia opis çwiczenia musi podpisaç dy˝urujàcy na sali asystent. 5. Je˝eli asystent uzupe∏ni opis çwiczenia swoimi uwagami, wszelkie poprawki nale˝y wpisywaç poni˝ej wpisu. Nie wolno poprawiaç raz ocenionej treÊci. Zeszyt z zaliczeniami nale˝y zachowaç do koƒca semestru. W∏aÊciwie wyko- nanà analiz´ potwierdza wpis ZAL lub ocena. Analiz´ do poprawienia (nale- ˝y powtórnie przygotowaç naczynie na analiz´) oznacza wpis NZAL. Anali- z´ niezaliczonà (ocenionà negatywnie) oznacza wpis NDST. IV. Warunki zaliczenia pracowni Wersja „Ma∏a”. Zaliczenie çwiczeƒ, potwierdzone wpisem w indeksie, otrzy- muje si´ po: a) uzyskaniu minimum 25 punktów z testów przeprowadzanych podczas çwi- czeƒ seminaryjno-rachunkowych; b) poprawnym wykonaniu çwiczeƒ wst´pnych. 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pracownia chemii sklad:Pracownia chemii sklad 8/26/15 10:40 AM Page 9 Testy. W semestrze odb´dzie si´ 5 testów, z ka˝dego z nich mo˝na uzyskaç mak- symalnie 10 punktów. Studenci, którzy uzyskajà mniej ni˝ 25 punktów, majà szan- s´ otrzymaç zaliczenie po napisaniu testu poprawkowego z ca∏ego materia∏u. Wersja „Du˝a”. Zaliczenie çwiczeƒ, potwierdzone wpisem w indeksie, otrzymu- je si´ po: a) uzyskaniu minimum 75 punktów z kolokwiów i testów; b) zaliczeniu wszystkich çwiczeƒ laboratoryjnych; c) rozliczeniu si´ za zniszczone szk∏o laboratoryjne. Kolokwia i testy. W trakcie zaj´ç b´dà przeprowadzone 2 kolokwia po 50 punk- tów i 5 testów po 10 punktów. Student uzyskuje 0 punktów z kolokwium w przy- padku nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci. NieobecnoÊç mo˝na usprawiedliwiç wy∏àcznie na podstawie zwolnienia lekarskiego okazanego nie póêniej ni˝ tydzieƒ po zakoƒczeniu choroby. Studenci, którzy nie uzyskajà wymaganego minimum 75 punktów, mogà napisaç kolokwium poprawkowe z ca∏oÊci materia∏u. Ocena koƒcowa jest wyznaczana na podstawie sumy uzyskanych punktów, w nast´pujàcy sposób: Liczba punktów wersja „Ma∏a” wersja „Du˝a” 45–50 40–44 35–39 30–34 25–29 poni˝ej 25 136–150 121–135 106–120 91–105 75–90 poni˝ej 75 Ocena 5 4+ 4 3+ 3 2 Dodatkowo ocen´ podwy˝sza (o 7 punktów) bezb∏´dne zaliczenie wszystkich analiz za pierwszym razem. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracownia chemii ogólnej i analitycznej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: