Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 006394 18483761 na godz. na dobę w sumie
Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania - ebook/pdf
Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4565-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRACOWNICY INSTYTUCJI KULTURY Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania Spośród wielu pracodawców publicznych i prywatnych na szczegól- ną uwagę zasługują instytucje kultury. Ta grupa podmiotów, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jed- nak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle innych pracodawców. Publikacja omawia zagadnienia związane z zatrudnieniem i wynagra- dzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawa- mi zatrudnienia, powoływania osób zajmujących stanowiska kierow- nicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy. Najnowsze wydanie uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dniem 30 listopada 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r., a także rozporządze- niem MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. P R A C O W N C Y I I N S T Y T U C J I K U L T U R Y . S z c z e g ó l n e z a s a d y z a t r u d n i a n i a i w y n a g r a d z a n i a e-book Książka dostępna jako e-book na: Patronat medialny at o at e a y 978-83-269-4565-6 2 8 B O U Cena brutto 68,25 zł Michał Culepa Joanna Kaleta WYDANIE 2016 UOB82-Okladka.indd 1 2015-12-18 13:46:21 Pracownicy instytucji kultury Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania Warszawa 2016 UOB82-Srodki.indd 1 2015-12-18 13:46:48 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Autorzy: Michał Culepa – wprowadzenie, rozdziały 1, 2, 4 i 5 Joanna Kaleta – rozdział 3 Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor: Leszek Skupski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Zespół Projekt okładki: Magdalena Huta Skład: Raster studio, N. Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller Nakład: 500 egz. ISBN 978-83-269-4565-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w książce „Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania”, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Publikacja „Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać do- datkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOB82-Srodki.indd 2 2015-12-18 13:46:50 Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................................................. 7 Specyfi ka działalności instytucji kultury ............................................................................ 7 Formy prowadzenia działalności kulturalnej ..................................................................... 9 Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej ............................................. 12 Rozdział 1. Kierownicy instytucji kultury .................................................................. 15 Kadra kierownicza – osoby zarządzające ......................................................................... 15 Jednoosobowa reprezentacja przez dyrektora .............................................................. 15 Stanowisko zastępcy dyrektora w jednostce kulturalnej ............................................. 16 Zatrudnienie głównego księgowego .............................................................................. 17 Powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury ...................................................... 18 Okres powołania na stanowisko dyrektora w instytucjach kultury ........................... 18 Ponowny wybór na stanowisko ...................................................................................... 19 Czy rozpisanie konkursu jest obligatoryjne .................................................................. 19 Treść ogłoszenia konkursowego ..................................................................................... 20 Zasady powoływania członków komisji ........................................................................ 22 Powołanie dyrektora wbrew wskazaniom komisji konkursowej ............................... 23 Procedura działania komisji i ogłoszenie wyników ..................................................... 24 Opinie i zgody poprzedzające dokonanie naboru ........................................................ 24 Konsekwencje nieważności aktu powołania ................................................................. 25 Dyrektor samorządowej instytucji kultury – kto dokonuje wobec niego czynności pracowniczych ........................................................................ 26 Składniki wynagrodzenia a treść aktu powołania ........................................................ 27 Jednoczesne zatrudnienie w dwóch jednostkach organizacyjnych ........................... 28 Charakter umowy z dyrektorem instytucji kultury ..................................................... 29 Uzasadnienie odwołania ze stanowiska ......................................................................... 30 Tymczasowe powierzenie zarządzania .......................................................................... 31 Powierzenie zarządzania instytucją kultury ................................................................... 32 Okres trwania i zakres umowy o zarządzanie instytucją kultury .............................. 32 Rozdział 2. Zasady zatrudniania pracowników instytucji kultury .................. 34 Podstawy zatrudniania pracowników instytucji kultury .............................................. 34 3 UOB82-Srodki.indd 3 2015-12-18 13:46:50 Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania Zasady zatrudniania w miejskim ośrodku kultury ...................................................... 34 Forma zatrudnienia głównego księgowego ................................................................... 35 Umowa cywilnoprawna jako forma zatrudnienia ........................................................ 35 Zatrudnienie dodatkowe i oddelegowanie do instytucji kultury ................................ 37 Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych ................................................................................................... 37 Oddelegowanie pracownika samorządowego do instytucji kultury .......................... 38 Wymagania kwalifi kacyjne ................................................................................................. 38 Sposób określenia wymogów kwalifi kacyjnych dla bibliotekarzy ............................. 39 Rozdział 3. Czas pracy w instytucjach kultury ......................................................... 41 Okresy rozliczeniowe i ich przedłużanie .......................................................................... 41 Celowość przedłużenia okresu rozliczeniowego w instytucjach kultury .................. 41 Dłuższy okres rozliczeniowy – przesłanki zastosowania ............................................ 43 Procedura wprowadzania dłuższego okresu rozliczeniowego .................................... 43 Dłuższy okres rozliczeniowy tylko dla części pracowników ....................................... 46 Określenie momentu początkowego okresu rozliczeniowego .................................... 46 Ustalanie rozkładów czasu pracy ....................................................................................... 47 Tworzenie harmonogramów przy przedłużonym okresie rozliczeniowym ................................................................................................... 47 Modyfi kacja rozkładu czasu pracy ................................................................................. 48 Systemy czasu pracy .............................................................................................................. 49 Prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w przerywanym systemie czasu pracy ........................................................................................................ 49 System równoważny dla pracowników instytucji kultury .......................................... 50 Łączenie systemów czasu pracy – system mieszany .................................................... 51 Rekompensowanie pracy nadliczbowej ............................................................................ 53 Rekompensowanie dodatkowej pracy w okresie rozliczeniowym ............................. 53 Termin zrekompensowania pracy sobotniej ................................................................. 54 Rekompensata pracy wykonywanej w niedzielę ......................................................... 55 Rozdział 4. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury ............................ 57 Podstawy prawne regulujące zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury ............................................................................................................. 57 Wprowadzenie zakładowych zasad wynagradzania pracowników ............................ 58 Uzgodnienie treści regulaminu wynagradzania z organizacjami związkowymi ........................................................................................ 59 Samodzielne ustalenie treści regulaminu ...................................................................... 60 Ogłoszenie regulaminu .................................................................................................... 60 4 UOB82-Srodki.indd 4 2015-12-18 13:46:50 Spis treści Składniki wynagrodzenia .................................................................................................... 61 Służba zastępcza jako okres zaliczany przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego ..................................................................................................... 61 Dodatek specjalny a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ................................... 62 Dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconego składnika ......................................... 63 Dodatek za zwiększone obowiązki w podstawie nagrody jubileuszowej ..................................................................................................... 64 Nagroda jubileuszowa pracownika księgowości w instytucji kultury ....................... 66 Uwzględnianie okresów zatrudnienia za granicą ......................................................... 67 Dodatkowe wynagrodzenie za używanie przedmiotów osobistych .......................... 68 Wynagrodzenie za reżyserię ............................................................................................ 69 Złożenie wniosku i przyznanie nagrody rocznej .......................................................... 70 Przekształcenie formy organizacyjnej biblioteki – czy pracownicy zachowają prawo do trzynastki ....................................................... 72 Rozdział 5. Nagrody i stypendia ...................................................................................... 74 Ramy prawne przyznawania nagród i stypendiów ......................................................... 74 Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki .............................................................................. 75 Możliwość scedowania uprawnień w zakresie przyznawania nagród na inny podmiot .................................................................................................. 75 Powołanie komisji konkursowej z głosem doradczym ................................................ 76 Stypendia ................................................................................................................................ 77 Dodatkowe stypendium pobierane przez studenta ...................................................... 77 Stypendium pracownika samorządowego z tytułu działalności artystycznej .................................................................................................. 77 Rozdział 6. Wybór aktów prawnych ............................................................................... 79 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ............................. 79 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ....................... 103 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ......................................................... 106 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ...................................................... 110 UOB82-Srodki.indd 5 2015-12-18 13:46:50 5 UOB82-Srodki.indd 6 2015-12-18 13:46:50 Wprowadzenie Specyfi ka działalności instytucji kultury Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę za- sługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośred- nio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Instytucje kultury mają swoją odrębną regulację prawną, zawartą w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu- ralnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm. – dalej: udk). Ustawa ta nie ma charakteru pragmatyki służbowej, gdyż nie reguluje kompleksowo kwestii zatrudnienia i wynagradzania pracowników instytucji kultury, poprzestając je- dynie na uregulowaniu niektórych szczegółowych kwestii dotyczących insty- tucji kultury, takich jak przedmiot działalności, powoływanie i zatrudnianie kierowników tych instytucji, czas pracy i in. W pozostałym zakresie – tak jak stanowi wyraźnie art. 26a udk – stosuje się wobec pracowników przepisy Ko- deksu pracy (kp). Zakres działalności instytucji kultury określa art. 1 ust. 1 udk, defi niując działal- ność kulturalną jako tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Ustawa uj- muje więc działalność kulturalną szeroko, dopuszczając tym samym różne formy jej prowadzenia, w zależności od potrzeb i zakresu działalności. Warto zauważyć, że otwarty charakter zakresu działalności rzutuje też na otwar- tość form organizacyjnych. NSA w wyroku z 17 maja 2011 r. (sygn. akt II OSK 378/11, LEX nr 1081778) wskazał wprost, że przepisy udk stanowią podstawy do upowszechniania kultury, a zarazem nie zawierają nakazu wyboru prowadzenia 7 UOB82-Srodki.indd 7 2015-12-18 13:46:50 Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania działalności kulturalnej wyłącznie w wyliczonych formach, zatem pozostawiają podmiotowi samorządowemu wybór formy upowszechnienia kultury. Instytucje kultury jako takie nie mają charakteru ściśle samodzielnych jedno- stek organizacyjnych. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 udk działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fi zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wynika to z faktu, że instytucję kultury zazwyczaj powołuje do życia jakiś organizator. Organizatorem może być osoba prywatna, ale zazwyczaj jest nim instytucja publiczna. Tu warto przypomnieć, że do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli należy upowszechnianie kultury (zob. art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa) i jest to zadaniem obowiązkowym (art. 9 ust. 2 udk). Tym samym to przede wszystkim na jednostkach samorządowych spoczywa rola inicjatora i organizatora działalności kulturalnej. Wspomnieć należy też o rozróżnieniu pomiędzy działalnością kulturalną a dzia- łalnością związaną z kulturą, ale nie będącą – jak wskazuje udk – działalnością twórczą, upowszechnianiem czy ochroną dóbr kultury. Rozróżnienie to miewa istotne znaczenie w kontekście opodatkowania danej działalności. Ważne W tym zakresie wypowiedział się WSA w Gdańsku, który w wyroku z 12 grudnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 1039/12) wskazał, że prowadzenie działalności „zwią- zanej z kulturą” nie jest tożsame z „prowadzeniem działalności kulturalnej”, o któ- rej mowa w art. 1 ust. 1 udk. Inaczej mówiąc, jakkolwiek jedną z dopuszczalnych form organizacyjnych prowadzenia działalności kulturalnej jest kino, to jednak nie wyklucza to prowadzenia w tej samej formie także działalności gospodarczej. Fakt, że działalność ta w jednym z jej aspektów wiąże się z kulturą, nie pozbawia jej cech działalności gospodarczej, o których mowa w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rozróżnienie to odnosi się zatem przede wszystkim do celu prowadzonej dzia- łalności – jeżeli ma ona związek z kulturą, ale cel jej odpowiada bardziej celom wskazanym w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (a więc działal- ność zarobkowa o charakterze usługowym, wykonywana w sposób zorganizowany 8 UOB82-Srodki.indd 8 2015-12-18 13:46:50 Wprowadzenie i ciągły), wówczas trudno mówić o działalności kulturalnej. Ponadto art. 4 ust. 1 udk wskazuje na możliwość prowadzenia takiej działalności niejako „obok” dzia- łalności głównej danej jednostki czy przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo- ści prawnej, których podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie dzia- łalności kulturalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. Jednak sytuacja „odwrotna” nie jest prawnie dopuszczalna. Chodzi tu o sytuację, w której instytucja kultury postanowi prowadzić inną działalność obok tej, do któ- rej została powołana. Przyjąć należy, że takie rozszerzenie działalności jest funk- cjonowaniem wbrew celowi, dla którego powołano daną instytucję. Przykład Instytucja kultury – gminny ośrodek kultury zamierza rozszerzyć swoją dzia- łalność o imprezy zlecone typu wesela, komunie, spotkania integracyjne, konferencje komercyjne, korzystając z możliwości lokalowych zamierza po- szerzyć działanie i stworzyć bazę noclegową oraz wykonywać usługi gastro- nomiczne. W takim wypadku konieczne będzie zmodyfi kowanie statutu, przy czym ta dodatkowa działalność nie może być jednak traktowana jako działal- ność kulturalna. Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnia- niu i ochronie kultury. Prowadzenie innych usług, w tym gastronomicznych i noclegowych, raczej nie mieści się w zakresie działalności kulturalnej. Sama instytucja kultury może oczywiście prowadzić taką działalność, jeżeli wspiera ona zasadnicze działania instytucji oraz dopuszcza to statut instytucji kultu- ry. Wspomnieć należy, że w zakresie sekcji R Polskiej Klasyfi kacji Działalno- ści – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (zob. załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kla- syfi kacji Działalności – PKD, Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm.) nie ma wymie- nionych usług gastronomicznych ani noclegowych. Działalność ta nie może zatem być traktowana jako działalność kulturalna. Formy prowadzenia działalności kulturalnej Działalność kulturalna, jak wskazano wyżej i jak określa ją art. 3 ust. 2, nie stano- wi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Tym samym 9 UOB82-Srodki.indd 9 2015-12-18 13:46:50 Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania wymaga ona szczególnych form prowadzenia tej działalności, odpowiadających celom związanym z kulturą. W tym miejscu należy wskazać, że sama udk nie zawiera legalnej defi nicji insty- tucji kultury jako takiej. Można jednak taką defi nicję wyprowadzić z przepisów, zwłaszcza art. 1–2 udk. Przyjąć należy, że instytucja kultury to jednostka organizacyjna, działająca na podstawie przepisów prawa oraz statutu, wyposażona w osobowość prawną, której podstawową działalnością statutową jest działalność kulturalna. Ważne Zasadnicze formy organizacyjno-prawne działalności kulturalnej określa zwłasz- cza art. 2 udk. I tak, zasadniczymi formami organizacyjnymi działalności kultu- ralnej są w szczególności: 1) teatry, 2) opery i operetki, 3) fi lharmonie, 4) orkiestry, 5) instytucje fi lmowe oraz kina, 6) muzea, 7) biblioteki, 8) domy kultury, centra kultury, 9) ogniska artystyczne, 10) galerie sztuki, 11) ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Wyliczenie typów instytucji kultury jest jedynie przykładowe – w art. 2 udk użyto bowiem określenia „w szczególności”, tak więc to do organizatora należy wybór, jaką formułę przyjmie instytucja kultury, którą powołuje do życia. Rodzajem instytucji kultury jest instytucja artystyczna. Instytucjami artystycz- nymi są instytucje kultury powołane do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, w szcze- gólności (art. 11 ust. 2 udk): 10 UOB82-Srodki.indd 10 2015-12-18 13:46:50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: