Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 004203 18661176 na godz. na dobę w sumie
Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych - ebook/pdf
Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 380
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2795-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow.
Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Omówiono w niej także metodologiczne podstawy tego sprawozdania oraz kontekst stosowania określonych procedur księgowych - aktualny stan regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i światowe trendy rozwoju sprawozdawczości finansowej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych sporządzających sprawozdania finansowe, a także dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów oraz uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów. Dołączona do książki płyta zawiera przykłady liczbowe i przedstawione w kolejnych rozdziałach techniki sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Opracowanie autorstwa prof. dr hab. Ewy Śnieżek i Michała Wiatra jest konsekwentnie podporządkowane ogólnej tezie, że w każdej formie gospodarowania od najdawniejszych ciosów głównym źródłem postępu gospodarczego była, jest i będzie wszechstronna informacja. Informacja ekonomiczna dotycząca przedsiębiorstwa jest zawarta w sprawozdaniu finansowym, którego elementem w przedsiębiorstwach będących uczestnikami obrotu gospodarczego jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Problemy związane ze sporządzeniem i analizą tego rachunku wymagają ciągłego badania i utylitarnych opracowań. Temu celowi służy ta publikacja.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W ostatnich latach obserwuje się intensywnie postępujące procesy zmian w spra- wozdawczości finansowej. Uznaje się powszechnie, że warunkiem koniecznym powodzenia procesów globalizacji gospodarki jest wypracowanie spójnych, ponadnarodowych wzorców sprawozdań finansowych wykorzystujących wspól- ne założenia i koncepcje, które pozwoliłyby na generowanie porównywalnych, zrozumiałych dla inwestorów informacji finansowych. Dlatego procesom globalizacji towarzyszy harmonizacja regulacji sprawozdawczości finansowej. Podstawowe cele działania gospodarczego są od wieków niezmiennie deter- minowane przez trzy czynniki: zysk, pieniądz i ryzyko. Zarząd każdej jednostki gospodarczej powinien działać tak, aby wzajemne relacje tych czynników, różne dla krótkiego i długiego horyzontu czasowego, prowadziły do wzrostu wartości rynkowej podmiotu. W Polsce kilkunastoletnie doświadczenia stosowania ustawy o rachunkowo- ści ujawniły wiele słabości i luk, które w dużej mierze komplikowały realizację funkcji informacyjnej rachunkowości, między innymi na skutek trudności w uzyskaniu informacji wiarygodnych i porównywalnych. W tym kontekście informacje o przepływach pieniężnych nabierają szczególnego znaczenia, istot- ne staje się również jednolite, prawidłowe i przejrzyste ich ujęcie w raporcie finansowym. Polscy księgowi, a także przedstawiciele środowiska akademickiego od lat nie ustają w wysiłkach, aby walor użyteczności stał się trwałym atrybutem infor- macji generowanej przez coraz bardziej złożone systemy finansowo-księgowe i prezentowanej w sprawozdaniach finansowych. Nie jest to jednak zadanie proste, zwłaszcza w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych, która jest wciąż traktowana jak zło konieczne – mimo istotnego wzrostu świadomości jej znaczenia. Brak jednolitego podejścia i szczegółowych interpretacji, stosunkowo krótki okres obowiązku sprawozdawczego cash flow oraz relatywnie niewielkie zain- 14 Wstęp teresowanie kadry zarządzającej historycznymi przepływami pieniężnymi, jak również ich analizą, spowodowały, że cash flow stał się postrachem i zmorą wielu polskich księgowych, często bez względu na poziom ich wiedzy i doświadczenia. Niniejsze opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości, ale również spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow. Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia metodologicznych podstaw tego sprawo- zdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych. Podsta- wowemu celowi niniejszego opracowania podporządkowano jego strukturę i zakres merytoryczny. Opracowanie podzielono na trzy części. Część I obejmuje zagadnienia zwią- zane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa w nurcie zwiększania się znaczenia informacji finansowej jako wyznacznika rozwoju globalnych standardów rachunkowości. W rozdziale 2 opisano ak- tualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1. Rozdział 3 poświęcono ogólnym zasadom ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. W części II obejmującej cztery rozdziały przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W rozdziale 4 przedstawiono założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Po prezentacji metodologicznej rozwiązania przykładu w rozdziałach 5 i 6 przed- stawiono metodologię korekt bilansowych oraz technikę zestawień pomocni- czych, objaśniając wspomniane zasady i techniki na przedstawionym wcześniej przykładzie praktycznym. Rozdział 7 poświęcono sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. Rozważania zawarte w części III dotyczą szczególnych obszarów sprawoz- dawczości przepływów pieniężnych i obejmują trzy rozdziały. W rozdziale 8 omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu dokumentowania strumieni Wstęp 15 przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym oraz zidentyfikowano specyfikę problemów związanych z analityką kont księgowych na potrzeby uj- mowania przepływów pieniężnych. Rozdział 9 w całości poświęcono zasadom sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, ilustrując przedstawione zalecenia i rozwiązania przykładem praktycznym. Rozdział 10 obejmuje krótkie podsumowanie światowych tendencji rozwoju sprawozdaw- czości finansowej nawiązujących do nowoczesnych technik przekazywania informacji oraz propozycji stworzenia i wdrożenia nowatorskich zasad pre- zentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, a więc również w rachunku przepływów pieniężnych. Do opracowania dołączono płytę zawierającą przykłady liczbowe i przed- stawione w kolejnych rozdziałach techniki sporządzania jednostkowego i skon- solidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Niniejsze opracowanie jest adresowane do księgowych sporządzających sprawozdania finansowe. Książka jest również przeznaczona dla szerokiego kręgu Czytelników, w tym dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów, uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów oraz dla zarządów jednostek gospodarczych. Autorzy mają nadzieję, że każdy znajdzie w tym opracowaniu takie ujęcie problematyki cash flow, które pozwoli na lepsze zrozumienie procesów genero- wania użytecznej, rzetelnej, porównywalnej i wiarygodnej informacji finansowej. Książka ma pomagać w trudnym okresie implementacji rozwiązań międzyna- rodowych, ułatwiać przetrwanie okresu intensywnych zmian w polskim prawie bilansowym, jak również przygotować Czytelnika do podjęcia wyzwań związa- nych z wpływem procesów harmonizacji rachunkowości na regulacje krajowe. Zamierzeniem autorów było stworzenie swoistego tryptyku o przepływach pieniężnych. Autorzy wydali już pierwszą książkę, Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, stanowiącą swego rodzaju kompendium wiedzy na temat ewolucji oraz moż- liwości rozwoju i modelowania sprawozdawczości przepływów pieniężnych. Niniejsze opracowanie jest więc już drugą pozycją autorstwa Ewy Śnieżek i Michała Wiatra wydaną przez Wolters Kluwer Polska. W przygotowaniu znajduje się trzecia książka autorów dotycząca analizy i interpretacji informacji o przepływach pieniężnych, zarówno w ujęciu ex post, jak i ex ante. Bo tak właśnie jest z przepływami pieniężnymi. Można o nich mówić i pisać bez końca. Są solą ziemi, niekwestionowanymi siłami napędowymi biznesu, początkiem i końcem… Szczęścia nie dają, ale trudno bez nich żyć. Ewa Śnieżek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: