Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 007962 19973145 na godz. na dobę w sumie
Praktyczne informacje dla opiekuna stażu czyli jak uczyć lepiej - ebook/pdf
Praktyczne informacje dla opiekuna stażu czyli jak uczyć lepiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 83-88285-22-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny dokument w formacie pdf!

Publikacja pomaga określić predyspozycje opiekuna stażu, a także podstawy formalno-prawne pełnienia tej funkcji. Ukazuje proces opieki nad młodymi nauczycielami jako zjawisko niosące obopólne korzyści. Pomaga przygotować plan rozwoju zawodowego, a także wprowadza w specyfikę pracy z konkretnymi grupami nauczycieli.
Korzyści

Dowiecie się Państwo:

Jakie są oczekiwania wobec opiekuna stażu? Jak przebiega opieka nad nauczycielem stażystą? Jak przebiega opieka nad nauczycielem kontraktowym? Jak przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans? Jakie korzyści wynikają z pełnienia funkcji opiekuna?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Awans zawodowy nauczycieli VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Jaros³aw Kordziñski PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE IINNFFOORRMMAACCJJEE DDLLAA OOPPIIEEKKUUNNAA SSTTAAŻŻUU Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2006 ISBN 83-88-285-22-X Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, 00-82 Warszawa tel.: (022) 22 559 36 08, 559 36 00, fax. (022) 829 27 27, 892 27 00 www.dashofer.pl; www.eduinfo.pl Redaktor odpowiedzialny: Mariusz Orbach e-mail: orbach@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Ma³gorzata Sieradzka-Kusiñska Sk³ad: Krzysztof Zabielski Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 2 INFORMACJE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU 1. INFORMACJE 1.1. SPIS TREŚCI 1. Informacje ........................................................................................................... ..3 1.1. Spis treœci ........................................................................................................ .3 1.2. Informacje o autorze ........................................................................................ 4 1.3. Wykaz piktogramów ........................................................................................ 4 2. Zadania i kompetencje opiekuna sta¿u ............................................................. ..5 2.1. Uwagi wstêpne ............................................................................................... ..5 2.2. Predyspozycje, jakie powinien posiadaæ opiekun sta¿u .................................. ..5 2.3. Podstawy formalno-prawne pe³nienia funkcji opiekuna sta¿u ...................... ...6 2.4. Specyfika pracy z nauczycielem sta¿yst¹ ...................................................... ...7 3. „Krok po kroku” z nauczycielem sta¿yst¹ ....................................................... .10 3.1. Wzajemne poznanie siê.................................................................................. .10 3.2. Zawarcie kontraktu ........................................................................................ 12 3.3. Sprecyzowanie celów stawianych sobie przez nauczyciela sta¿ystê .............. 15 3.4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego ..................................................... 16 3.5. Nadzór i wsparcie podczas realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ................................................................. 21 4. Sta¿ nauczyciela kontraktowego ....................................................................... 26 4.1. Specyfika pracy z nauczycielem kontraktowym ........................................... 26 4.2. Ustalenie zadañ dla nauczyciela kontraktowego ........................................... 28 4.3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego ................................................... 30 4.4. Nadzór i wsparcie podczas realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .................................................... 35 4.5. Konstruktywna informacja zwrotna .............................................................. 37 5. Ocena sta¿ysty i podsumowanie sta¿u .............................................................. 39 5.1. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans ........................................................... 39 5.2. Udzia³ w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela sta¿ysty ............. 42 5.3. Korzyœci wynikaj¹ce z pe³nienia funkcji opiekuna ....................................... 42 l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 3 ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU 1.2. INFORMACJE O AUTORZE: Jaros³aw Kordziñski – Nauczyciel-konsultant zatrudniony w niepublicznej pla- cówce doskonalenia nauczycieli – Oœrodku Rozwoju Edukacji „Edukator”. Posia- da III stopieñ specjalizacji zawodowej z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹. Jest auto- rem, wspó³autorem i realizatorem licznych szkoleñ dla kadry kierowniczej pol- skiej oœwiaty organizowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodo- wej, Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, licznych wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, wojewódzkich, powiatowych i gminnych struktur samorz¹dowych oraz kuratoriów oœwiaty. Pe³ni funkcjê redaktora mery- torycznego publikacji: „Skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ podstawow¹” oraz „Prak- tyczne zarz¹dzanie liceum profilowanym i szko³¹ zawodow¹”. Jest tak¿e wspó³- autorem ksi¹¿ek: „Budowanie jakoœci pracy szko³y” i „Rozwój oœwiaty w gminie” oraz autorem wielu artyku³ów z zakresu kierowania szko³¹ oraz wdra¿ania zmian w edukacji. 1.3. WYKAZ PIKTOGRAMÓW: WSKAZÓWKI UWAGA PODSTAWA PRAWNA DEFINICJA PRZYK£AD l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 4 l p . r e f o h s a d . w w w ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U 2. ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STAŻU 2.1. UWAGI WSTĘPNE „Z dotychczasowych artyku³ów o awansie zawodowym nauczycieli mo¿e wy³aniaæ siê obraz sta¿ysty – samotnego ¿eglarza walcz¹cego ze szkolnym ¿ywio³em i prze- ciwnoœciami losu. A przecie¿ jest do pomyœlenia inny obraz: na pok³ad szkolnego jachtu zaprasza adepta sztuki pedagogicznej doœwiadczony ¿eglarz, który niejeden sztorm przetrwa³. I tak ¿egluj¹ wspólnie, a ów, z lekka wystraszony ¿ó³todziób, stop- niowo opanowuje arkana p³ywania po wzburzonych szkolnych korytarzach i salach lekcyjnych (a mo¿e nawet po pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora?).” Tak rozpoczyna siê artyku³ zatytu³owany „Byæ opiekunem, oto jest zadanie” opublikowa- ny w „Katechecie” Nr 12/ 2001 przez Leszka Dembskiego. Autor wspomnianego teksu zaznaczy³ ponadto, ¿e zostaj¹c opiekunem sta¿u, nie po- winno siê myœleæ w kategoriach przyjmowania swego rodzaju kierowniczej funkcji wobec innego nauczyciela, ale o swoistej okazji do stworzenia szczególnej wspólno- ty z drugim nauczycielem, który potrzebuje i oczekuje naszej pomocy. Bardzo wa¿nym czynnikiem, który mo¿e nam pozwoliæ ów zwi¹zek zainicjowaæ i doprowa- dziæ do szczêœliwego koñca, jest dobre wzajemne poznanie, umiejêtnoœæ prowadzenia dialogu, otwartoœæ na wspó³pracê, rezygnacja z jakiejkolwiek konkurencji czy po- uczania na rzecz nieustannej gotowoœci ci¹g³ego uczenia siê od siebie nawzajem. metafora sta¿u 2.2. PREDYSPOZYCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OPIEKUN STAŻU Najpowa¿niejszym wyzwaniem, jakie stoi przed nauczycielem-opiekunem sta¿u jest zrozumienie i zaakceptowanie odmiennych postaw i zachowañ oraz metod pracy, ja- kie powinno siê reprezentowaæ i stosowaæ wobec osób doros³ych. Najczêstszym b³ê- dem, jaki pope³niaj¹ nauczyciele podejmuj¹cy dzia³ania edukacyjne wobec doros³ych, jest ca³kowicie bezrefleksyjne powielanie nawyków i metod pracy stosowanych wo- bec m³odzie¿y. oczekiwania wobec nauczyciela- -opiekuna Czego wiêc przede wszystkim nale¿y oczekiwaæ od nauczycieli-opiekunów: (cid:122)akceptacji oraz szacunku dla dotychczasowego doœwiadczenia podopiecznego, (cid:122)zrozumienia oporu podopiecznego wobec „bycia nauczanym”, (cid:122)kompetencji w zakresie znajomoœci i swobodnego pos³ugiwania siê zasadami poprawnej komunikacji interpersonalnej, (cid:122)umiejêtnoœci s³uchania oraz udzielania bezpiecznej informacji zwrotnej, (cid:122)du¿ych kompetencji w zakresie wiedzy merytorycznej, metodycznej oraz war- sztatu pracy nauczyciela danego przedmiotu, (cid:122)praktycznych i mo¿liwych do zaprezentowania osi¹gniêæ w zakresie pracy z uczniami oraz organizacji warsztatu pracy, Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 5 ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U (cid:122)umiejêtnoœci planowania opartego o precyzyjne okreœlanie niezbêdnych i mo¿liwych do osi¹gniêcia celów, (cid:122)konsekwencji i skutecznoœci w procesie stymulowania i wspierania podopiecz- nego w procesie dochodzenia do zaplanowanych celów, (cid:122)umiejêtnoœci opracowywania lub sporz¹dzania i praktycznego korzystania z narzêdzi umo¿liwiaj¹cych obserwacjê oraz dokonywania ewaluacji bie¿¹cej i sumuj¹cej dotycz¹cej pracy nauczyciela sta¿ysty czy kontraktowego. 2.3. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU Obok odpowiedniego zestawu predyspozycji osobowoœciowych oraz odpowiedniego zestawu kompetencji merytorycznych i metodycznych, zadania oraz kompetencje na- uczyciela opiekuna okreœlaj¹ równie¿ konkretne uwarunkowania prawne. W rzeczywistoœci chodzi o dwa zapisy z art. 9c Karty nauczyciela: (cid:122)ust. 4. Nauczycielowi sta¿yœcie i nauczycielowi kontraktowemu odbywaj¹cemu sta¿ dyrektor szko³y przydziela spoœród nauczycieli mianowanych lub dyplomo- wanych opiekuna (...) (cid:122)ust. 5. Zadaniem opiekuna sta¿u (...) jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególnoœci w przygotowaniu i realizacji w okresie sta¿u planu rozwoju za- wodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta¿u. Ponad to, co zosta³o opisane wy¿ej, osoba, której powierzono omawian¹ funkcjê (na- uczyciel-opiekun) powinna: (cid:122)chcieæ pe³niæ proponowan¹ jej funkcjê, (cid:122)posiadaæ osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i byæ osob¹, której praca jest wysoko oceniana przez wspó³pracowników i prze³o¿onych, (cid:122)byæ lubianym nauczycielem i wychowawc¹ oraz aktywnym cz³onkiem rady pe- dagogicznej, (cid:122)uczyæ tego samego lub podobnego przedmiotu, (cid:122)ci¹gle siê dokszta³caæ i stale wzbogacaæ swój warsztat pracy. Podobnie jak sam opiekun, tak¿e sala lekcyjna, w której pracuje, powinna byæ za- wsze otwarta dla jego sta¿ysty. Opiekun-mistrz powinien umo¿liwiæ sta¿yœcie ob- serwacjê jego w³asnego warsztatu pracy i to zarówno na poziomie przygotowania i organizacji oferty edukacyjnej dla uczniów, jak i podczas „bezpoœredniego star- cia”, kiedy to rozmaite zamierzenia metodyczne i pedagogiczne musz¹ stan¹æ „oko w oko” z ¿ywio³em, jakim s¹ uczniowie. Poddawane s¹ w wyniku tego star- cia jednoznacznej weryfikacji, w tym tak¿e jednoznacznej kontroli mo¿liwoœci oraz skutecznoœci edukacyjnej nauczyciela opiekuna. Dobrze, kiedy obie strony pos³uguj¹ siê wspólnie skonstruowanym arkuszem obserwacji, oraz gdy zarówno l p . r e f o h s a d . w w w oczekiwania wobec nauczyciela- -opiekuna zgodne z przepisami Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 6 ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U na temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, ¿e opiekun nie powinien baæ siê uwag krytycznych, lecz raczej winien zachêcaæ sta- ¿ystê do ich artyku³owania. Doroœli najlepiej ucz¹ siê przez doœwiadczenie, w tym tak¿e poprzez obserwacjê pracy innych, a nastêpnie refleksyjn¹ rozmowê na temat poczynionych przez siebie spostrze¿eñ. Co wiêcej, ucz¹ siê w ten sposób obie strony. Niezbêdne jest wiêc w tym momencie zwrócenie uwagi na kolejn¹ fundamentaln¹ zasadê wspó³pracy nauczycie- li podczas sta¿u – bez wzglêdu na to, jakie miejsce w parze zajmujemy, obie strony powinny nastawiæ siê na nieustanne uczenie siê od siebie nawzajem. Oznacza to, ¿e nie mo¿emy siê nawzajem oceniaæ, ale i nie powinniœmy odbieraæ jako oceny (ani tym bardziej pouczenia) spostrze¿eñ, jakie na temat naszej pracy poczyni druga oso- ba. To wcale nie jest ³atwe. Szczególnie trudno wypracowaæ taki model wspó³dzia³a- nia na linii opiekun – nauczyciel kontraktowy. Dlatego te¿ pierwsze kroki powinny dotyczyæ przede wszystkim obszarów poczucia osobistej wartoœci. Powinny one dotyczyæ stopnia tolerancji na krytykê, a tak¿e osta- tecznego uzgodnienia, ¿e obie strony s¹ sobie równe i obie s¹ zainteresowane dok³ad- nie tym samym – wsparciem bezpiecznego rozwoju nauczyciela sta¿ysty (kontrakto- wego), czego efektem ma byæ pomyœlnie zakoñczone postêpowanie kwalifikacyjne (b¹dŸ egzaminacyjne) oraz uzyskanie przez jednego z zainteresowanych stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowanego (mianowanego). Warto te¿, by opiekun stworzy³ swojemu podopiecznemu mo¿liwoœæ obserwowania zajêæ innych nauczycieli ucz¹cych tego samego lub innych przedmiotów. Dziêki temu uda siê unikn¹æ niebezpieczeñstwa formowania sta¿ysty na swój „obraz i podobieñ- stwo”. 2.4. SPECYFIKA PRACY Z NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ Nauczyciel sta¿ysta to najczêœciej osoba dopiero zaczynaj¹ca pracê w szkole. Na ogó³ œwie¿o po studiach i coraz czêœciej z du¿¹ iloœci¹ doœwiadczeñ zwi¹zanych z poszukiwaniem pracy. Taka sytuacja pozwala nam s¹dziæ, ¿e oto bêdziemy mie- li do czynienia z osob¹ bardzo zmotywowan¹, kipi¹c¹ pomys³ami, w znacznym stopniu dyspozycyjn¹ i w równie du¿ym stopniu otwart¹ na wszystko, co zdecy- dujemy siê jej zaproponowaæ. W rzeczywistoœci mo¿e okazaæ siê coœ zupe³nie in- nego. Mimo du¿ej determinacji zwi¹zanej z poszukiwaniem jakiegokolwiek (pod- kreœlam: jakiegokolwiek!) zatrudnienia, nie wszyscy pocz¹tkuj¹cy nauczyciele s¹ rzeczywiœcie w pe³ni zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w procesie w³a- snego rozwoju. Ukoñczenie studiów wcale nie musi gwarantowaæ posiadania przez danego kandyda- ta na nauczyciela wystarczaj¹cych kompetencji pedagogicznych, bardzo czêsto nato- miast stanowi wystarczaj¹cy powód do myœlenia, ¿e skoro siê ma odpowiedni „pa- pier”, to ju¿ nie potrzeba ¿adnych dodatkowych starañ. I wreszcie jeszcze jedno uwa- l p . r e f o h s a d . w w w praca z nauczycielem sta¿yst¹ Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 7 ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U runkowanie, nazwijmy je spo³eczne – bardzo czêsto potrzeby rodzinne, a nawet towarzyskie wydaj¹ siê byæ du¿o wa¿niejsze, ani¿eli zainteresowanie mo¿liwoœci¹ poszerzenia w³asnego warsztatu pracy. W kontekœcie takiego podejœcia uznaje siê to niekiedy raczej za trudny do zaakceptowania obowi¹zek, ani¿eli mo¿liwoœæ poszerze- nia czy nabycia nowych, niezwykle przydatnych w codziennej pracy nauczycielskiej umiejêtnoœci. Inna bariera, z któr¹ bardzo czêsto spotyka siê nauczyciel opiekun, to deklarowana przez sta¿ystê pilna potrzeba dotycz¹ca tzw. „gotowców”. Zamiast takich pytañ jak: (cid:122)Kim jestem jako nauczyciel? (cid:122)Co dobrego, a co z³ego mogê zrobiæ dla swoich uczniów? (cid:122)Po co w ogóle uczê? Nauczyciel opiekun s³yszy takie pytania, jak: (cid:122)W jaki sposób zdyscyplinowaæ klasê? (cid:122)Jakich konkretnych metod u¿ywaæ, by uczniowie robili dok³adnie to, co chcemy? (cid:122)Sk¹d mogê wzi¹æ gotowe scenariusze zajêæ albo testy? Nie nale¿y oczywiœcie zbytnio uogólniaæ powy¿szych tez i zapewne warto liczyæ na to, ¿e kontakt nauczyciela-opiekuna z nauczycielem sta¿yst¹ bêdzie spotkaniem dwóch wzajemnie siê potrzebuj¹cych i mog¹cych sobie wspólnie wiele daæ osobowo- œci. By tak siê jednak sta³o, pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ musz¹ zrobiæ obie strony, jest do- bre wzajemne poznanie i w mo¿liwie dok³adny sposób okreœlenie, na co mog¹ nawza- jem liczyæ. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zgodnie z § 6 ust.1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo- wej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodo- wego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580), nauczyciel sta¿ysta ubiegaj¹cy siê o awans na stopieñ nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania sta¿u powinien w szczególnoœci: 1) poznawaæ organizacjê, zadania i zasady funkcjonowania szko³y, w tym: a) przepisy zwi¹zane z funkcjonowaniem szko³y, b) sposób prowadzenia dokumentacji obowi¹zuj¹cej w szkole, c) przepisy dotycz¹ce zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na- uki i pracy; 2) uczestniczyæ jako obserwator w zajêciach prowadzonych przez opiekuna sta¿u lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajêæ w miesi¹- cu, oraz omawiaæ z prowadz¹cym obserwowane zajêcia; 3) prowadziæ zajêcia z uczniami w obecnoœci opiekuna sta¿u lub dyrektora szko³y, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajêæ w miesi¹cu, oraz omawiaæ je z osob¹, w obecnoœci której zajêcia zosta³y przeprowadzone; 4) uczestniczyæ w wewn¹trzszkolnych formach doskonalenia zawodowego na- uczycieli. l p . r e f o h s a d . w w w zgodnoœæ z przepisami Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 8 ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U Powinniœmy zadbaæ o to, ¿eby przygotowana przez nas oferta by³a dla nauczyciela sta¿ysty jak najbardziej atrakcyjna, a jednoczeœnie, by w sposób bezpoœredni wi¹za³a siê z opisan¹ wy¿ej tematyk¹. Stanie siê tak, kiedy bli¿ej poznamy naszego pod- opiecznego, dowiemy siê, jakie praktyczne umiejêtnoœci z zakresu pracy nauczyciel- skiej posiada, ustalimy, jakie ma doœwiadczenia w tym zakresie i co mu one da³y (tak- ¿e na poziomie przekonañ i postaw) i wypracujemy wspólnie zestaw najwa¿niejszych i najbardziej potrzebnych do osi¹gniêcia przez nauczyciela sta¿ystê celów, jakie mo- ¿emy sobie postawiæ na czas dziewiêciomiesiêcznego sta¿u. UWAGA Niedopuszczalne natomiast jest zaprojektowanie odpowiedniego harmonogramu dzia³añ i, co gorsza, przyjêcie z góry „jedynie s³usznych” priorytetów, bez pe³nego po- rozumienia siê w tej sprawie z nauczycielem sta¿yst¹. Postawa taka mog³aby wywo- ³aæ typowy syndrom oporu wobec nieakceptowanego autorytetu, którego konsekwe- ncj¹ by³oby nie wspó³dzia³anie, ale narastaj¹ca konkurencja i skupienie siê przede wszystkim na tym, by drugiej stronie wykazaæ brak kompetencji, albo przynajmniej najmniejsze chocia¿by pomy³ki. Opiekun sta¿u powinien ponadto bardzo dobrze poznaæ sytuacjê pozaszkoln¹ swoje- go podopiecznego. Z jednej strony pozwoli mu to zaakceptowaæ pewne „niemo¿n- oœci” wynikaj¹ce niekiedy z sytuacji rodzinnej sta¿ysty, z drugiej zaœ u³atwi lepsze planowanie pracy, a tak¿e uzmys³owi zakres motywacji oraz obszar egzekwowania obowi¹zków swojego podopiecznego. l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczne informacje dla opiekuna stażu czyli jak uczyć lepiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: