Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00351 006986 18462228 na godz. na dobę w sumie
Praktyczny kurs Visual Basic .NET - książka
Praktyczny kurs Visual Basic .NET - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-386-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Visual Basic .NET -- jeden z najbardziej uniwersalnych i popularnych języków programowania -- służy do tworzenia wszelkiego rodzaju programów: edytorów tekstu i grafiki, aplikacji internetowych działających w przeglądarkach, baz danych, gier i wielu innych. Utworzone w języku Visual Basic .NET programy można uruchamiać nie tylko w tradycyjnych komputerach stacjonarnych i przenośnych, ale także w palmtopach.

Wielką zaletą języka Visual Basic .NET jest to, że jest składnikiem pakietu programistycznego Visual Studio .NET, dzięki któremu programista ma do dyspozycji bogaty zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie programów. Niniejsza książka -- przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów -- wyjaśnia krok po kroku, jak tworzyć programy przy użyciu narzędzi języka Visual Basic .NET.

Książka omawia m.in.: Dołączony CD-ROM zawiera kod źródłowy gry planszowej Irys oraz kilkunastu innych programów omówionych w książce.

Tworzenie programów nigdy nie było łatwiejsze

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Praktyczny kurs Visual Basic .NET Autor: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7361-386-2 Format: B5, stron: 408 Visual Basic .NET — jeden z najbardziej uniwersalnych i popularnych jêzyków programowania — s³u¿y do tworzenia wszelkiego rodzaju programów: edytorów tekstu i grafiki, aplikacji internetowych dzia³aj¹cych w przegl¹darkach, baz danych, gier i wielu innych. Utworzone w jêzyku Visual Basic .NET programy mo¿na uruchamiaæ nie tylko w tradycyjnych komputerach stacjonarnych i przenoġnych, ale tak¿e w palmtopach. Wielk¹ zalet¹ jêzyka Visual Basic .NET jest to, ¿e jest sk³adnikiem pakietu programistycznego Visual Studio .NET, dziêki któremu programista ma do dyspozycji bogaty zestaw narzêdzi u³atwiaj¹cych tworzenie programów. Niniejsza ksi¹¿ka — przeznaczona zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i doġwiadczonych programistów — wyjaġnia krok po kroku, jak tworzyæ programy przy u¿yciu narzêdzi jêzyka Visual Basic .NET. CZYTELNIA CZYTELNIA Ksi¹¿ka omawia m.in.: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Oko³o 30 formantów, czyli komponentów, z których tworzy siê programy • Klasy, struktury oraz interfejsy • Sk³adowe klas i struktur: pola (zmienne i sta³e), tablice, metody i w³aġciwoġci • Standardowe elementy okien programów, takie jak menu i paski narzêdzi • Standard graficzny GDI+ • Dostêp do folderów i plików Do³¹czony CD-ROM zawiera kod ĥród³owy gry planszowej Irys oraz kilkunastu innych programów omówionych w ksi¹¿ce. Tworzenie programów nigdy nie by³o ³atwiejsze. • Ksi¹¿ka dla pocz¹tkuj¹cych i doġwiadczonych programistów • Opisuje jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania • £atwe tworzenie programów z komponentów • Wiele przyk³adów i wskazówek Spis treści Wprowadzenie ...................................................n...................................................n 9 Rozdział 1. Kalendarz — Twój pierwszy program................................................. 15 Tworzenie pakietu ...................................................p...................................................p.......15 Tworzenie projektu ...................................................p...................................................p.....16 Formularze ...................................................p...................................................p..................17 Dodanie formularza do projektu ...................................................p..............................17 Zmiana właściwości formularza ...................................................p..............................18 Formanty ...................................................p...................................................p................. ....20 Dodanie formantu do formularza...................................................p.............................21 Zmiana właściwości formantu ...................................................p.................................22 Kod programu Kalendarz ...................................................p...............................................24 Program Kalendarz w działaniu ...................................................p.....................................26 Rozdział 2. Visual Basic .NET od podszewki ...................................................n.... 29 Metody ..............................................p...................................................p........................ .....31 Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i nie ma zestawu parametrów............35 Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i ma zestaw parametrów ...................35 Tworzenie metody, która zwraca wartość i nie ma zestawu parametrów...................36 Tworzenie metody, która zwraca wartość i ma zestaw parametrów ..........................37 Tworzenie metody, która ma więcej niż jedną wersję ................................................37 .....39 Zmienne...................................................p...................................................p.................. Dostęp do składowych klas ...................................................p............................................43 Składowa instancyjna...................................................p...............................................43 Składowa współdzielona...................................................p..........................................45 Właściwości ...................................................p...................................................p................46 Tworzenie właściwości do zapisu i do odczytu ...................................................p.......48 Tworzenie właściwości tylko do zapisu ...................................................p..................49 Tworzenie właściwości tylko do odczytu ...................................................p................50 Kontrola przepływu programu ...................................................p.......................................51 Instrukcja For…Next ...................................................p...............................................51 Instrukcja Do…Loop ...................................................p...............................................53 Instrukcja While…End While...................................................p..................................56 Instrukcja If…Then…Else...................................................p.......................................57 Instrukcja Select Case ...................................................p..............................................58 Instrukcja Try...Catch...Finally ...................................................p................................60 Instrukcja Exit ...................................................p...................................................p.......61 Instrukcja Return...................................................p...................................................p...65 Stałe...................................................p...................................................p.................... .........65 Enumeracje...................................................p...................................................p..................67 4 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Tablice...................................................p...................................................p.........................69 Tablica jednowymiarowa ...................................................p...............................................70 Metody i właściwości klasy Array ...................................................p.................................75 Metoda Clear...................................................p...................................................p.........76 Metoda Copy...................................................p...................................................p.........77 Metoda IndexOf ...................................................p...................................................p....81 Metoda LastIndexOf ...................................................p................................................82 Metoda Reverse ...................................................p...................................................p....84 Metoda Sort...................................................p...................................................p...........87 Metoda GetLowerBound oraz metoda GetUpperBound ............................................90 Metoda GetLength ...................................................p...................................................p91 Właściwość Length ...................................................p..................................................92 Właściwość Rank...................................................p...................................................p..93 Tablice a metody ....................................p...................................................p........................95 Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i nie ma zestawu parametrów......95 Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i ma zestaw parametrów..............96 Tworzenie metody z parametrem, do którego można przekapzać dowolną liczbę wartości ...................................................p........................................98 Tablica wielowymiarowa ...................................................p...............................................99 Tablica tablic ...................................................p...................................................p.............105 Metoda rekurencyjna...................................................p...................................................p.109 Metoda służąca do tworzenia komunikatów ...................................................p................110 Metoda Main ...................................................p...................................................p.............114 Tworzenie metody Main ...................................................p........................................115 Program z metodą Main w działaniu ...................................................p.....................118 Dwa sposoby przekazywania wartości do parametrów...................................................p120 Klasy................................................p...................................................p.............................122 Klasa bazowa a klasa potomna ...................................................p..............................123 Klasa finalna ...................................................p...................................................p.......138 Konstruktor klasy...................................................p...................................................p138 Formularz i formant jako instancje klasy...................................................p...............141 Interfejsy...........................................p...................................................p............................145 Struktury...................................................p...................................................p................ ....152 Zbiory komponentów ...................................................p...................................................p155 Przegląd operatorów...................................................p...................................................p..157 Zestaw operatorów do wykonywania działań arytmetycznych ................................157 Zestaw operatorów do przypisywania wartości do zmiennej lub właściwości.........158 Zestaw operatorów do porównywania wyrażeń ...................................................p....159 Zestaw operatorów do łączenia łańcuchów znaków .................................................160 Zestaw operatorów do wykonywania operacji logicznych .......................................160 Zestaw dodatkowych operatorów ...................................................p..........................162 Regiony w plikach z kodem źródłowym...................................................p......................162 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami .............................. 163 Tworzenie programu Zdarzenia ...................................................p...................................163 Formularz programu Zdarzenia ...................................................p.............................163 Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia .............................................164 Formant A ...................................................p...................................................p...........165 Formant B ...................................................p...................................................p...........166 Formant C ...................................................p...................................................p...........168 Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty...................................................p......170 Program Zdarzenia w działaniu...................................................p....................................170 Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów...............................171 Spis treści 5 Rozdział 4. Matematyka ...................................................n............................... 173 Metoda Abs ...................................................p...................................................p...............175 Metoda Sign ...................................................p...................................................p..............175 Metoda Floor ...................................................p...................................................p.............176 Metoda Ceiling...................................................p...................................................p..........177 Metoda Min ...................................................p...................................................p...............178 Metoda Max ...................................................p...................................................p..............179 Metoda Pow..........................................p...................................................p........................179 Metoda Sqrt ...................................................p...................................................p...............180 Metoda Round ...................................................p...................................................p...........181 Metoda Log10 ...................................................p...................................................p...........182 Metoda Log ...................................................p...................................................p...............183 Metoda Sin ...................................................p...................................................p............... .184 Metoda Cos ...................................................p...................................................p...............185 Metoda Tan ...................................................p...................................................p...............186 Metoda Sinh ...................................................p...................................................p..............186 Metoda Cosh ...................................................p...................................................p.............187 Metoda Tanh ...................................................p...................................................p.............188 .....189 Stała PI ...................................................p...................................................p................. Stała E ...................................................p...................................................p.................. .....189 Rozdział 5. Tekst ...................................................n......................................... 191 Metoda Compare ...................................................p...................................................p.......192 Metoda Equals...................................................p...................................................p...........193 Metoda Concat ...................................................p...................................................p..........194 Metoda Format ...................................................p...................................................p..........196 Metoda Join ...................................................p...................................................p.............. Pole Empty ...........................................p...................................................p....................... Metoda Split ...................................................p...................................................p............. Metoda ToLower...................................................p...................................................p.......202 Metoda ToUpper ...................................................p...................................................p.......203 Właściwość Length ...................................................p...................................................p...204 Właściwość Chars ...................................................p...................................................p.....205 Metoda Substring ...................................................p...................................................p......206 Metoda Insert........................................p...................................................p........................207 Metoda Replace...................................................p...................................................p.........208 Metoda Remove ...................................................p...................................................p........209 Lokalizacja programów...................................................p................................................209 Formularz programu Plus ...................................................p......................................210 Formanty programu Plus...................................................p........................................210 Pliki z materiałami pomocniczymi programu Plus ...................................................p211 Kod programu Plus ...................................................p................................................213 Program Plus w działaniu ...................................................p......................................215 Identyfikatory języków ...................................................p..........................................217 Nazwy plików RESX...................................................p.............................................218 .198 .200 .201 Rozdział 6. Daty i godziny...................................................n............................. 219 Właściwość Now...................................................p...................................................p.......220 Właściwość UtcNow ...................................................p...................................................p.221 Właściwość Today ...................................................p...................................................p....222 Metoda Parse ...................................................p...................................................p.............223 Metoda DaysInMonth ...................................................p..................................................223 Metoda IsLeapYear ...................................................p...................................................p...224 Właściwość DayOfWeek ...................................................p.............................................225 6 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Właściwość DayOfYear...................................................p...............................................226 Metoda New (konstruktor klasy Date) ...................................................p.........................227 Konwersja dat i godzin na łańcuchy znaków ...................................................p...............229 Metoda ToLongDateString ...................................................p....................................230 Metoda ToShortDateString ...................................................p....................................230 Metoda ToLongTimeString ...................................................p...................................230 Metoda ToShortTimeString ...................................................p...................................231 Właściwość Day...................................................p...................................................p........231 Właściwość Month...................................................p...................................................p....232 Właściwość Year...................................................p...................................................p.......233 Właściwość Hour ...................................................p...................................................p......233 Właściwość Minute ...................................................p...................................................p...234 Właściwość Second...................................................p...................................................p...235 Metoda AddDays...................................................p...................................................p.......236 Metoda AddMonths...................................................p...................................................p...237 Metoda AddYears ...................................................p...................................................p.....238 Metoda AddHours ...................................................p...................................................p.....239 Metoda AddMinutes...................................................p...................................................p..240 Metoda AddSeconds ...................................................p...................................................p.241 Rozdział 7. Dostęp do folderów i plików ...................................................n........ 243 Klasa Directory ...................................................p...................................................p.........245 Metoda GetLogicalDrives...................................................p......................................245 Metoda GetDirectories...................................................p...........................................246 Metoda GetFiles...................................................p...................................................p..247 Metoda CreateDirectory...................................................p.........................................250 Metoda Exists...................................................p...................................................p......251 Metoda Delete ...................................................p...................................................p.....252 Metoda Move ...................................................p...................................................p......253 Metoda GetCreationTime ...................................................p......................................254 Metoda GetLastAccessTime ...................................................p..................................255 Metoda GetLastWriteTime ...................................................p....................................255 Metoda SetCreationTime ...................................................p.......................................256 Metoda SetLastAccessTime...................................................p...................................257 Metoda SetLastWriteTime...................................................p.....................................258 Klasa File..........................................p...................................................p............................260 Metoda Exists...................................................p...................................................p......260 Metoda Delete ...................................................p...................................................p.....261 Metoda Move ...................................................p...................................................p......261 Metoda Copy...................................................p...................................................p.......262 Metoda GetCreationTime ...................................................p......................................264 Metoda GetLastAccessTime ...................................................p..................................265 Metoda GetLastWriteTime ...................................................p....................................265 Metoda SetCreationTime ...................................................p.......................................266 Metoda SetLastAccessTime...................................................p...................................267 Metoda SetLastWriteTime...................................................p.....................................268 Zapisywanie danych do plików i odczytywanie danych z plików ..................................270 Klasa FileStream ...................................................p...................................................p.270 Klasa StreamWriter...................................................p................................................271 Klasa StreamReader...................................................p...............................................273 Klasa BinaryWriter ...................................................p................................................274 Klasa BinaryReader ...................................................p...............................................276 Spis treści 7 Rozdział 8. Kolory i grafika ...................................................n........................... 279 Kolory..............................................p...................................................p.............................279 Struktura Color...................................................p...................................................p....279 Tworzenie programu Kolory...................................................p..................................280 Program Kolory w działaniu ...................................................p..................................286 Grafika...................................................p...................................................p.......................286 Struktura Point ...................................................p...................................................p....288 Struktura Rectangle...................................................p................................................288 Klasa Pens...................................................p...................................................p...........289 Klasa Brushes...................................................p...................................................p......289 Klasa Font ...................................................p...................................................p...........289 Klasa Icon ...................................................p...................................................p...........290 Metoda DrawRectangle ...................................................p.........................................290 Metoda FillRectangle...................................................p.............................................291 Metoda DrawEllipse ...................................................p..............................................292 Metoda FillEllipse...................................................p..................................................294 Metoda DrawPie ...................................................p...................................................p.295 Metoda FillPie...................................................p...................................................p.....296 Metoda DrawArc ...................................................p...................................................p297 Metoda DrawLine ...................................................p..................................................298 Metoda DrawCurve...................................................p................................................299 Metoda DrawClosedCurve...................................................p.....................................301 Metoda FillClosedCurve ...................................................p........................................302 Metoda DrawPolygon ...................................................p............................................303 Metoda FillPolygon ...................................................p...............................................305 Klasa SolidBrush ...................................................p...................................................p306 Klasa HatchBrush ...................................................p..................................................307 Klasa TextureBrush ...................................................p...............................................309 Klasa LinearGradientBrush ...................................................p...................................311 Klasa PathGradientBrush...................................................p.......................................312 Klasa Pen ...................................................p...................................................p............314 Metoda DrawString...................................................p................................................317 Metoda DrawImage ...................................................p...............................................318 Metoda DrawIcon ...................................................p..................................................320 Rozdział 9. Standardowe elementy okien programów ........................................ 323 Formularz A i jego formanty...................................................p........................................323 Formant TextBox ...................................................p...................................................p324 Formant ListBox ...................................................p...................................................p.324 Formant ComboBox...................................................p...............................................324 Formant DomainUpDown ...................................................p.....................................324 Formant NumericUpDown ...................................................p....................................325 Formant DateTimePicker...................................................p.......................................325 Formant GroupBox ...................................................p................................................325 Formant RadioButton...................................................p.............................................326 Formant CheckBox ...................................................p................................................326 Formant Label ...................................................p...................................................p.....326 Formant Button ...................................................p...................................................p...327 Kolejność klawisza Tab ...................................................p.........................................328 Kod formularza A...................................................p...................................................p......328 Formularz B i jego formanty...................................................p........................................334 Formant ToolTip ...................................................p...................................................p.334 Formant MainMenu ...................................................p...............................................334 Formant ContextMenu ...................................................p...........................................337 8 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Formant ImageList...................................................p.................................................339 Formant ToolBar...................................................p...................................................p.339 Formant StatusBar ...................................................p.................................................340 Formant ProgressBar ...................................................p.............................................340 Formant Button ...................................................p...................................................p...342 Kod formularza B...................................................p...................................................p......343 Formularz C i jego formanty...................................................p........................................348 Formant TreeView ...................................................p.................................................348 Formant ListView ...................................................p..................................................349 Formant Splitter ...................................................p...................................................p..349 Formant ImageList...................................................p.................................................349 Kod formularza C...................................................p...................................................p......350 Formanty do tworzenia standardowych elementów okien programów w działaniu .......359 Rozdział 10. Tworzenie programów z formantów ................................................. 363 Tworzenie programu Zegar ...................................................p..........................................363 Formularz programu Zegar ...................................................p....................................363 Formanty programu Zegar ...................................................p.....................................364 Kod programu Zegar...................................................p..............................................365 Program Zegar w działaniu ...................................................p..........................................366 Tworzenie programu Czas ...................................................p...........................................366 Formularz programu Czas...................................................p......................................367 Formanty programu Czas...................................................p.......................................367 Kod programu Czas ...................................................p...............................................368 Program Czas w działaniu...................................................p............................................370 Tworzenie programu Alarm ...................................................p.........................................370 Formularz programu Alarm ...................................................p...................................370 Formanty programu Alarm ...................................................p....................................371 Kod programu Alarm ...................................................p.............................................373 Program Alarm w działaniu ...................................................p.........................................381 Tworzenie programu Irys ...................................................p.............................................382 Formularz programu Irys ...................................................p.......................................383 Formanty programu Irys ...................................................p........................................383 Kod programu Irys...................................................p.................................................384 Program Irys w działaniu ...................................................p.............................................394 Skorowidz...................................................n...................................................n... 397 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami Visual Basic .NET służy do tworzenia programów sterowanych zdarzeniami, czyli ta- kich, które wykonują zadania w odpowiedzi na zdarzenia wywoływane przez użytkow- nika, system operacyjny lub inny program. Zdarzenia odgrywają kluczową rolę w programowaniu. Ilekroć użytkownik przesuwa mysz, naciska klawisz lub naciska przycisk myszy, zachodzi zdarzenie rejestrowane przez system operacyjny i aktywny program. Formularz i większość formantów udostępnia zestaw zdarzeń. Tworząc program, pro- gramista dołącza metody do wybranych zdarzeń. Jeżeli na przykład programista dołączył metodę /QLC/GVQFC do zdarzenia NKEM formantu /ÎL(QTOCPV, metoda /QLC/GVQFC jest wykonywana ilekroć zachodzi zdarzenie NKEM formantu /ÎL(QTOCPV, czyli ilekroć użyt- kownik klika formant /ÎL(QTOCPV. Metoda, która ma zostać dołączona do zdarzenia, nie może zwracać wartości i musi posiadać sygnaturę odpowiednią dla tego zdarzenia. Jest kilka sposobów dołączania me- tody do zdarzenia. To, w jaki sposób dołączamy metodę do zdarzenia, zależy od tego, w jaki sposób tworzymy obiekt, który udostępnia to zdarz.enie. Tworzenie programu Zdarzenia Uruchom Visual Studio .NET, utwórz pakiet i zapisz go pod nazwą Zdarzenia, a następ- nie dodaj do niego projekt języka Visual Basic i zapisz go pod nazwą Zdarzenia. Formularz programu Zdarzenia Program Zdarzenia będzie składał się z jednego formularza.. 164 Praktyczny kurs Visual Basic .NET 1. Do projektu Zdarzenia dodaj formularz i zapisz go pod nazwą Zdarzenia.vb. 2. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. Upewnij się, że formularz Zdarzenia jest otwarty w oknie projektowym i kliknij jego pasek tytułu, aby go wybrać. 3. W arkuszu właściwości właściwość (QTO$QTFGT5V[NG formularza ustaw na wartość (KZGF5KPING, właściwość 6GZV na wartość FCTGPKC, właściwość 0COG na wartość FCTGPKC, właściwość 5KG na wartość , właściwość 5VCTV2QUKVKQP na wartość GPVGT5ETGGP, a właściwość /CZKOKG$QZ na wartość (CNUG. 4. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia Aby można było uruchomić program Zdarzenia, musi on po.siadać metodę /CKP. 1. Wyświetl okno Solution Explorer (w tym celu z menu View wybierz pozycję Solution Explorer). 2. Aby otworzyć edytor kodu formularza Zdarzenia, zaznacz jego nazwę w oknie Solution Explorer i z menu View wybierz pozycję Code. Edytor kodu zawiera kod wygenerowany przez Visual Ba.sic .NET potrzebny do utworzenia formularza Zdarzenia. Większość tego kodu jest ukryta wewnątrz regionu. 3. Powyżej wiersza kodu 2WDNKE NCUU FCTGPKC wpisz kod przedstawiony na wydruku 3.1. Wydruk 3.1. Kod umieszczony przed definicją klasy Zdarzenia 1RVKQP QORCTG$KPCT[ 1RVKQP ZRNKEKV1P 1RVKQP5VTKEV1P +ORQTVU5[UVGO9KPFQYU(QTOU 4. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej wiersza kodu +PJGTKVU5[UVGO9KPFQYU (QTOU(QTO dodaj kod metody /CKP przedstawiony na wydruku 3.2. Wydruk 3.2. Kod metody Main programu Zdarzenia 2WDNKE5JCTGF5WD/CKP #RRNKECVKQP4WP 0GY FCTGPKC PF5WD Metoda /CKP, punkt startowy programu Zdarzania, wyświetla formul.arz Zdarzenia. 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Rozdział 3. ♦ Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 165 Formant A Teraz do formularza Zdarzenia dodamy formant $WVVQP, posługując się wskaźnikiem myszy, a następnie do jego zdarzenia NKEM dołączymy metodę #, korzystając z instruk- cji *CPFNGU. Dodanie formantu 1. Wyświetl formularz Zdarzenia w oknie projektowym — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Designer. 2. Do formularza Zdarzenia dodaj formant $WVVQP — w tym celu kliknij ikonę reprezentującą formant $WVVQP w oknie Toolbox, umieść wskaźnik myszy nad formularzem, naciśnij lewy przycisk myszy, a następnie. narysuj prostokąt w formularzu. Formant $WVVQP służy do uruchamiania akcji lub zbioru akcji. 3. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. 4. Wybierz (kliknij) dodany do formularza Zdarzenia formant $WVVQP i w arkuszu właściwości ustaw jego właściwość WTUQT na wartość GHCWNV, właściwość 6GZV na wartość #, właściwość 0COG na wartość DVP#, właściwość .QECVKQP na wartość , a właściwość 5KG na wartość . 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod metody # przedstawiony na wydruku 3.3. Wydruk 3.3. Kod metody A dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnA 2TKXCVG5WD# A $[8CNUGPFGT#U5[UVGO1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGUDVP# NKEM /GUUCIG$QZ5JQY A Ľ[EKGLGUVUPGOA 2GFTQ CNFGTQPFGNC$CTECA /GUUCIG$QZ$WVVQPU1-A /GUUCIG$QZ+EQP+PHQTOCVKQP PF5WD 166 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Metoda # jest dołączona do zdarzenia NKEM formantu DVP#, o czym świadczy instrukcja *CPFNGUDVP# NKEM kończąca nagłówek tej metody. Instrukcja *CPFNGU pozwala dołączyć metodę do wybranego zdarzenia formul.arza lub formantu. Składnia instrukcji *CPFNGU: 5WD0CYC/GVQF[ *CPFNGU0CYC1DKGMVW0CYC FCTGPKC Kod umieszczony wewnątrz metody # korzysta z metody 5JQY klasy /GUUCIG$QZ do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Formant B Teraz do formularza Zdarzenia dodamy drugi formant $WVVQP, pisząc kod wewnątrz klasy FCTGPKC, a następnie do jego zdarzenia NKEM dołączymy metodę $, korzysta- jąc z instrukcji *CPFNGU. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.4. Wydruk 3.4. Kod tworzący formant btnB 2TKXCVG9KVJ XGPVUDVP$#U$WVVQP 2TKXCVG5WD7VYÎT(QTOCPV$ DVP$0GY$WVVQP DVP$ WTUQT WTUQTU*CPF DVP$6GZV$ DVP$0COGDVP$ DVP$.GHV DVP$6QR DVP$9KFVJ DVP$*GKIJV /G QPVTQNU#FF DVP$ PF5WD Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant $WVVQP, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji *CPFNGU, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych $WVVQP) korzystając ze słowa kluczowego 9KVJ XGPVU (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody 7VYÎT(QTOCPV$): 2TKXCVG9KVJ XGPVUDVP$#U$WVVQP Rozdział 3. ♦ Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 167 Metoda 7VYÎT(QTOCPV$ zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy $WVVQP, czyli formant $WVVQP: DVP$0GY$WVVQP siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu .$WVVQP (w przypadku dodawania formantu do formularza za pomocą wskaźnika my.szy właściwości te ustawia się w arkuszu właściwości): DVP$ WTUQT WTUQTU*CPF DVP$6GZV$ DVP$0COGDVP$ DVP$.GHV DVP$6QR DVP$9KFVJ DVP$*GKIJV oraz wiersz kodu dodający formant $WVVQP do zbioru formantów formularza: /G QPVTQNU#FF DVP$ 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod metody $ przedstawiony na wydruku 3.5. Wydruk 3.5. Kod metody B dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnB 2TKXCVG5WD$ A $[8CNUGPFGT#U5[UVGO1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGUDVP$ NKEM /GUUCIG$QZ5JQY A ĦYKCVđQħèYUKGTRPKWA 9KNNKCO(CWNMPGTA /GUUCIG$QZ$WVVQPU1-A /GUUCIG$QZ+EQP+PHQTOCVKQP PF5WD Metoda $ jest dołączona do zdarzenia NKEM formantu DVP$, o czym świadczy instrukcja *CPFNGUDVP$ NKEM kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody $ korzysta z metody 5JQY klasy /GUUCIG$QZ do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. 168 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Formant C Teraz do formularza Zdarzenia dodamy trzeci formant $WVVQP, pisząc kod wewnątrz klasy FCTGPKC, a następnie do jego zdarzenia NKEM dołączymy metodę , korzysta- jąc z instrukcji #FF*CPFNGT. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.6. Wydruk 3.6. Kod tworzący formant btnC 2TKXCVGDVP #U$WVVQP 2TKXCVG5WD7VYÎT(QTOCPV DVP 0GY$WVVQP DVP  WTUQT WTUQTU TQUU DVP 6GZV  DVP 0COGDVP  DVP .GHV DVP 6QR DVP 9KFVJ DVP *GKIJV /G QPVTQNU#FF DVP #FF*CPFNGTDVP  NKEM#FFTGUU1H PF5WD Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant $WVVQP, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji #FF*CPFNGT, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych $WVVQP) bez słowa kluczowego 9KVJ XGPVU (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody 7VYÎT(QTOCPV ): 2TKXCVGDVP #U$WVVQP Metoda 7VYÎT(QTOCPV zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy $WVVQP, czyli formant $WVVQP: DVP 0GY$WVVQP siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu .$WVVQP: DVP  WTUQT WTUQTU TQUU DVP 6GZV  DVP 0COGDVP  DVP .GHV DVP 6QR DVP 9KFVJ DVP *GKIJV Rozdział 3. ♦ Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 169 wiersz kodu dodający formant $WVVQP do zbioru formantów formularza: /G QPVTQNU#FF DVP oraz wiersz kodu, który za pomocą instrukcji #FF*CPFNGT dołącza metodę do zdarzenia NKEM formantu DVP : #FF*CPFNGTDVP  NKEM#FFTGUU1H Instrukcja #FF*CPFNGT pozwala dołączyć metodę do zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji #FF*CPFNGT: #FF*CPFNGT0CYC1DKGMVW0CYC FCTGPKC#FFTGUU1H0CYC/GVQF[C Instrukcja 4GOQXG*CPFNGT pozwala odłączyć metodę od zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji 4GOQXG*CPFNGT: 4GOQXG*CPFNGT0CYC1DKGMVW0CYC FCTGPKC#FFTGUU1H0CYC/GVQCF[ 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia — w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.7. Wydruk 3.7. Kod metody C dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnC 2TKXCVG5WD A $[8CNUGPFGT#U5[UVGO1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU /GUUCIG$QZ5JQY A (CTCQPA $QNGUđCY2TWUA /GUUCIG$QZ$WVVQPU1-A /GUUCIG$QZ+EQP+PHQTOCVKQP PF5WD Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody 5JQY klasy /GUUCIG$QZ do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. 170 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty Zdarzenie .QCF formularza zachodzi, kiedy formularz jest wczytywany do pamięci ope- racyjnej. Do tego zdarzenia można dołączyć metodę, która ma zostać uruchomiona zanim użytkownik zobaczy formularz. 1. Wewnątrz klasy FCTGPKC poniżej innych metod dodaj kod metody 7VYÎT(QTOCPV[ przedstawiony na wydruku 3.8. Wydruk 3.8. Kod metody UtwórzFormanty 2TKXCVG5WD7VYÎT(QTOCPV[ A $[8CNUGPFGT#U5[UVGO1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGU/[$CUG.QCF 7VYÎT(QTOCPV$ 7VYÎT(QTOCPV PF5WD Metoda 7VYÎT(QTOCPV[ jest dołączona do zdarzenia .QCF formularza, o czym świadczy instrukcja *CPFNGU/[$CUG.QCF kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody 7VYÎT(QTOCPV[ uruchamia metodę 7VYÎT(QTOCPV$ oraz metodę 7VYÎT(QTOCPV . 2. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Program Zdarzenia w działaniu Aby skompilować i uruchomić program Zdarzenia, z menu Debug wybierz pozycję Start. Okno programu Zdarzenia (formularz Zdarzenia) z trzema formantami $WVVQP pojawi się na środku ekranu (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Program Zdarzenia w działaniu Jeżeli klikniesz formant #, zostanie wygenerowane jego zdarzenie NKEM, w efekcie zo- stanie wykonana metoda # dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.2). Rozdział 3. ♦ Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 171 Rysunek 3.2. Efekt działania metody A Jeżeli klikniesz formant $, zostanie wygenerowane jego zdarzenie NKEM, w efekcie zostanie wykonana metoda $ dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Efekt działania metody B Jeżeli klikniesz formant , zostanie wygenerowane jego zdarzenie NKEM, w efekcie zo- stanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Efekt działania metody C Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem #, wskaźnik przyjmie postać standar- dową. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem $, wskaźnik przyjmie postać dłoni. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem , wskaźnik przyjmie postać krzy- żyka (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wygląd wskaźnika myszy nad formantem zależy od ustawienia właściwości Cursor tego formantu Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów Edytor kodu pomaga utworzyć szablon metody z odpowiednią sygnaturą dla danego zdarzenia. 172 Praktyczny kurs Visual Basic .NET Aby na przykład utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia NKEM formantu DVP#, z listy rozwijanej NCUU0COG (lewy górny róg edytora kodu) wybierz element DVP#, a z listy rozwijanej /GVJQF 0COG (prawy górny róg edytora kodu) wy- bierz element NKEM. Aby natomiast utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia .QCF formularza, z listy rozwijanej NCUU0COG wybierz element $CUG NCUU XGPVU (w przypadku wersji 2002 pakietu Visual Basic .NET) lub element =0CYCMNCU[ HQTOWNCTC? XGPVU (w przypadku nowszych wersji), a z listy rozwijanej /GVJQF0COG wybierz element .QCF.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczny kurs Visual Basic .NET
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: