Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00652 011541 17841835 na godz. na dobę w sumie
Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom I - ebook/pdf
Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 299
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-83-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja pod naukową redakcją Pani doktor Anny Kalisz stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Warto podkreślić, że publikacja nie stanowi po prostu „materiałów pokonferencyjnych”, lecz gromadzi rozważania różnych Autorów zajmujących się tytułową tematyką. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich prac są prawa człowieka i ich ochrona, niemniej prace te są charakterem zróżnicowane. Wśród nich odnajdujemy prace traktujące o prawach człowieka w różnych aspektach, a to o prawach człowieka w ujęciu generacyjnym – klasycznym, o prawach człowieka na gruncie prawa międzynarodowego, prawa publicznego, prawa prywatnego oraz na gruncie prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TOM ITOM IWspółczesne zjawiska,wyzwania, zagrożeniaWspółczesne zjawiska, wyzwania, zagrożeniaPod red.Anny KaliszPod red. Anny KaliszArtur BiłgorajskiAndrzej Bisztyga Maciej Borski Paweł Chmielnicki Agnieszka Chmielowiec Katarzyna Cichos Tomasz Ćwiertniak Justyna DzierżawskaUrszula DzikiMagdalena GurdekRenata JankowskaAnna Kalisz Kamila Kasperska-Kurzawa Katarzyna KrzywińskaPiotr Mączyński Michalina NawrotBogdan Nowosad Jerzy PaśnikRenata Płaszowska Andrzej Pogłódek Magdalena PółtorakBogusław Przywora Katarzyna RoszewskaBartłomiej SamekJarosław SozańskiPaulina Stawicka Jurij VasivKarolina Wenecka Daniel Wojtczak PRAWA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA, WYZWANIA, ZAGROŻENIA TOM I PRAWA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA, WYZWANIA, ZAGROŻENIA pod red. Anny Kalisz TOM I A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2015 Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Małajny prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas”: Danuta Dziewięcka Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-83-3 Publikacja pod patronatem ODDZIAŁ W KATOWICACH Kom isja Na uk P rawn ych i Ek on om iczn ych POLSKA AKADEMIA NAUK Sosnowiec 2015 Spis treści Słowo wstępne – Andrzej Bisztyga ...............................................................................................13 Od Redaktora ..................................................................................................................................15 I . PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KLASYCZNYM (GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA) Anna Kalisz Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka ...................................................23 Tomasz Ćwiertniak Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki .............33 Paweł Chmielnicki Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się? ..................................................49 Katarzyna Cichos Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym ..................57 Piotr Mączyński Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawo do bezpieczeństwa osobistego ......................................................................................................65 Urszula Dziki Prawo człowieka do środowiska naturalnego – wybrane aspekty prawne i pozaprawne ............71 Renata Płaszowska Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa ludzkości ...............91 Katarzyna Roszewska Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych .........................................99 II. PRAWA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM Agnieszka Chmielowiec Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne – uwagi ogólne .....................................................................................................................................111 Jarosław Sozański Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej ............................................................................................................117 Paulina Stawicka Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – korzyści, zagrożenia i wyzwania ...............................................137 Magdalena Półtorak Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW ................................................. 147 Bogdan Nowosad Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji ........................... 157 Katarzyna Krzywińska Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku ..... 165 Renata Jankowska Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku. Wybrane problemy ...................................................................................................................... 175 Kamila Kasperska-Kurzawa Aneksja Krymu – naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus ................183 Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora Sąd Konstytucyjny w Mołdawii .................................................................................................. 193 III. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO Jerzy Paśnik Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa – wybrane kwestie ........................................................................... 207 Artur Biłgorajski Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2  kwietnia 1997 r. ............................................................................................................ 217 Maciej Borski Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji ......... 223 Daniel Wojtczak Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ....... 233 Justyna Dzierżawska Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej .................. 241 Michalina Nawrot Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń ................................................................ 249 Bartłomiej Samek Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowieka w procesie karnym ....................................................................................................................... 257 Karolina Wenecka Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego (nullum crimen et nulla poena sine lege) .................................................................................... 265 Jurij Vasiv Нарушение права человека на жизнь в Украине путем неосторожного причинения смерти ..................................................................................... 273 Magdalena Gurdek Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowy w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ....................................................... 289
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: