Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 014745 13630039 na godz. na dobę w sumie
Prawa dziecka jako pacjenta - ebook/pdf
Prawa dziecka jako pacjenta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 340
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8849-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce 'Prawa dziecka jako pacjenta' zwrócona została w sposób kompleksowy uwaga na kluczowe zjawisko, jakim są uprawnienia małoletnich pacjentów w trakcie podejmowania w stosunku do nich działań diagnostyczno-terapeutycznych. Omawiane w tym miejscu uprawnienia ukazane zostały w prezentowanej monografii w sposób wielowątkowy. Z jednej bowiem strony sprowokowana została dyskusja dotycząca współczesnego rozumienia idei praw i wolności osób małoletnich. Z drugiej natomiast perspektywy w prezentowanej książce zdecydowano się podjąć próbę odpowiedzenia na pytanie: Kim jest dziecko? Analiza zjawiska, jakim są prawa dziecka jako pacjenta kieruje w stronę kolejnych wątpliwości. Czy dziecko mając coraz więcej informacji, nie powinno posiadać szerszej możliwości samodzielnego działania w trakcie kontaktu z medycznym ekspertem? Być może podobne uprawnienia powinny obejmować również tak szczególne obszary, jak: relacja seksualna oraz prawo do stanowienia o swoim życiu i zdrowiu?

W książce 'Prawa dziecka jako pacjenta' podjęto próbę odpowiedzi na podobne pytania. Działania te odnosząc się bezpośrednio do zagadnienia praw dziecka, jako szczególnej kategorii praw człowieka ukazywać będą również kluczowe w tym aspekcie rzeczywistości społeczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawa dziecka jako Pacjenta Błażej KmieCiaK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BŁAŻEJ KMIECIAK • PRAWA DZIECKA JAKO PACJENTA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: K. Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM J. Hasiewicz SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH W POLSCE B. Kucia FORMA TESAMENTU W SYSTEMACH COMMON LAW K. Sawczuk-Skibińska ROZKŁAD POŻYCIA A MOŻLIWOŚĆ POJEDNANIA MAŁŻONKÓW W PROCESIE O ROZWÓD T. Ziński DOMNIEMANIE KONSTYTUCYJNOŚCI USTAW W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI G. Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PRAWA DZIECKA JAKO PACJENTA BŁAŻEJ KMIECIAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Flisek Recenzent: dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8848-9 ISBN e-book 978-83-255-8849-6 Spis treści IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... XIII Wstęp ........................................................................................................................... XXXVII 1 Rozdział 1. Prawa dziecka – próba definicji ...................................................... 1 § 1. Wstęp ........................................................................................................... 2 § 2. Prawa człowieka – wybrane ujęcia i koncepcje .................................... 2 I. W stronę praw człowieka ............................................................... 1. Między władzą a godnością ..................................................... 3 6 2. Prawa człowieka – refleksja krytyczna .................................. 10 § 3. Prawa dziecka, jako kategoria praw człowieka ..................................... 10 I. Dziecko – legalna definicja ............................................................ II. Perspektywa prawno-prenatalna ................................................... 13 20 III. Pełnoletność ...................................................................................... 23 § 4. Prawa dziecka – wybrane ujęcia ............................................................. 23 I. Dziecko, jako „element” prawa ..................................................... 32 II. Prawa dziecka – perspektywa teoretyczna ................................... 1. Kontekst historyczny ................................................................ 32 36 2. Prawa dziecka – wybrane ujęcia ............................................. 40 3. Prawa dziecka – spojrzenie krytyczne ................................... 45 III. Socjopedagogiczne konteksty praw dziecka ................................ 1. Wprowadzenie ........................................................................... 45 46 2. „Dzieci o prawach dziecka” ..................................................... 49 3. Socjalizacja moralno-prawna a prawa dziecka ..................... 53 Rozdział 2. Prawa dziecka a prawa pacjenta ..................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... 53 54 § 2. Prawa pacjenta – wybrane konteksty .................................................... I. Prawa pacjenta – perspektywa ustawowa oraz instytucjonalna ................................................................................. 1. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej ............................... 2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ...... 3. Rzecznik Praw Pacjenta ........................................................... § 3. Prawa małoletnich pacjentów ................................................................. I. Źródła ochrony praw małoletnich pacjentów ............................. 58 58 59 64 66 66 V Spis treści II. Wybrane instytucjonalne działania na rzecz ochrony praw dziecka, jako pacjenta ..................................................................... III. Przykłady działań ............................................................................. Rozdział 3. Prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych ................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych – wybrane aspekty ....................... I. Zasady dostępu małoletnich do świadczeń zdrowotnych ......... § 3. Prawne oraz społeczne aspekty dostępu małoletnich do świadczeń profilaktycznych ......................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Interwencje medyczne w sytuacji zagrożenia życia dziecka – wybrane aspekty prawne ................................................................ III. Wyzwania oraz dylematy ............................................................... IV. Perspektywa karno-społeczna ........................................................ § 4. Legalne aspekty ochrony praw dziecka w fazie prenatalnej ............... I. Wstęp ................................................................................................. II. Dziecko, jako pacjent z perspektywy rozwoju diagnostyki oraz chirurgii płodowej .................................................................. 1. Dziecko poczęte, jako pacjent – perspektywa paradoksów 2. Prawa pacjenta – perspektywa prenatalna ............................ 3. Prawa dziecka poczętego do godnej śmierci ........................ § 5. Prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego ................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Wspomagany rozród – kontekst ustawowy ................................ III. „Prawa zarodka” jako pacjenta. Zagadnienia wprowadzające .. IV. Anonimowość dawców ................................................................... 1. Wprowadzenie ........................................................................... 2. Standardy ustawowe oraz praktyka orzecznicza .................. 3. Postulaty oraz perspektywa społeczna .................................. Rozdział 4. Prawo dziecka – pacjenta do informacji ....................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Prawo małoletniego pacjenta do uzyskania informacji – wybrane konteksty ..................................................................................................... § 3. Tajemnica medyczna a prawo dziecka do prywatności ....................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Tajemnica medyczna – wybrane konteksty ................................. III. Prawo małoletniego pacjenta do poufności ................................ 1. Dylematy i wyzwania ................................................................ 2. Bezpieczeństwo i troska ........................................................... 71 73 79 79 80 83 89 89 97 99 107 114 114 115 119 126 130 140 140 143 149 157 157 158 160 163 163 165 173 173 176 180 181 190 VI Spis treści Rozdział 5. Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych ........................................................................................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zgoda pacjenta – uwagi ogólne .............................................................. § 3. Zgoda dziecka na leczenie – współczesne wyzwania ........................... I. Władza rodzicielska ......................................................................... II. Problem zgody kumulatywnej oraz zastępczej ........................... III. Zgoda małoletniego pacjenta – krytyka oraz dylematy ............. IV. Wnioski .............................................................................................. § 4. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody dziecka na leczenie ................................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Zgoda małoletniego pacjenta, w kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych oraz psychiatrycznych .......................... III. Psychiatryczne oraz psychospołeczne konteksty zgody małoletniej na przeprowadzenie zabiegu aborcji ........................ Rozdział 6. Prawa dziecka w medycynie, nowe pytania – nowe wyzwania . § 1. Refleksje wprowadzające .......................................................................... § 2. Zmiana płci u osoby małoletniej ............................................................ § 3. Prawo małoletniego do godnej śmierci: problem terapii uporczywej .................................................................................................. I. Wprowadzenie do zagadnienia ..................................................... II. Problem eutanazji ............................................................................ III. Godność versus uporczywość ......................................................... § 4. Prawo do zatrzymania rozwoju niepełnosprawnego dziecka – problem Ashley Treatment ....................................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. The Ashley Treatment ...................................................................... III. Próba konkluzji ................................................................................ Wnioski i podsumowanie: w stronę godności dziecka .................................... § 1. Jakie prawa posiada dziecko, jako pacjent? .......................................... § 2. Czy analizując rozwój dziecka jako człowieka dostrzec można różny zakres posiadanych przez nie uprawnień? ................................. § 3. W jaki sposób aktualnie chronione są prawa dziecka, w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych? ............................................... § 4. W jakich obszarach dochodzi aktualnie najczęściej do naruszenia ww. praw osób małoletnich? ................................................................... 201 201 202 208 210 215 222 233 237 237 240 249 259 259 261 265 265 267 269 275 275 276 279 281 282 283 284 284 VII Spis treści § 5. Czy na początku XXI w. dostrzec można pojawienie się „nowych praw dziecka”? ........................................................................................... § 6. W jaki sposób na kształtowanie kultury praw dziecka wpływa wychowawcza oraz informacyjna funkcja prawa? ............................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 285 287 289 VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałLeczU ..................................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) EKPCz ............................................. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KEL .................................................. Kodeks Etyki Lekarskiej z 2.1.2004 r. (tekst jedn. zawierający zmiany uchwalone 20.9.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy), War- szawa 2004 KC .................................................... ustawa z 3.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KPD ................................................. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst czy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) OchrZdrPsychU ............................. ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) PlanRodzU ..................................... ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochro- nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) RPDU .............................................. ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2086 ze zm.) IX Wykaz skrótów RPPU ............................................... ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz- niku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.) ŚwiadOpZdrU ................................ ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) ZawLekU ........................................ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) ZawPielU ........................................ ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i po- łożnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) ZOZU ............................................. ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Se- skowa nych ria A PiP ................................................... Państwo i Prawo Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł in. ..................................................... poz. .................................................. pozycja inny (-a, -e) X Wykaz skrótów pyt. ................................................... pytanie sprost. .............................................. sprostowanie t. ....................................................... tekst jedn. ....................................... w zw. ............................................... w związku w. ...................................................... wiek zd. .................................................... ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz tom tekst jednolity zdanie (-a) XI Wykaz literatury Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999 Arcimowicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich – aktor sceny publicznej, Warszawa 2003 Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010 Augustynowicz A., Wrześniewska-Wal I., Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci, Pediatria Polska 2013, Nr 88 Babiuch H., Konstytucyjne prawa rodziców w zakresie wychowania dziecka, [w:] M. Ja- błoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014 Babiuch H., Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi prze- konaniami, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite- lona w Legnicy 2014, Nr 13 Balaguer I., Dwudziestolecie Konwencji ONZ, Dzieci w Europie 2010, Nr 17 Balter M., Dziecko niczyje, Warszawa 2001 Banasiuk J. (red.), Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapo- bieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?, War- szawa 2014 Baszczak-Radowańska E., Wańczyk J., Rozmowa z dzieckiem o seksie bez obecności rodziców, Pediatria po Dyplomie 2015, Nr 12 Baron K., Zgoda pacjenta, Prok. i Pr. 2010, Nr 9 Bartnik E., Ludzki genom mitochondrialny, Kosmos – problemy nauk biologicznych 2009, t. 58, Nr 3–4 2008 Bator A. (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa Bąk D., Zaburzenia odżywiania się u mężczyzn, Psychiatria Polska 2008, t. 42, Nr 2 Bątkiewicz-Brożek J., Będę walczył – rozmowa z prof. Rafałem Kurzawą, Gość Nie- dzielny 2012, Nr 39, źródło: http://rodzina.wiara.pl/doc/1303962.Bede-walczyl/4 [dostęp: 10.3.2016 r.] Bątkiewicz J., Brożek J., Piekielny protokół, Gość Niedzielny 2012, Nr 13 Beauchamps T.L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996 Błeszyński J., Rodkiewicz-Ryżek A., Ochrona praw dziecka w świetle standardów pol- skich i międzynarodowych, Pedagogika Christiana 2010, Nr 2 Biesaga T., Kodeks etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna 2006, Nr 9 Biesaga T., Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna, Medycyna Praktyczna 2006, Nr 7−8 XIII Wykaz literatury Biesaga T., Przysięga Hipokratesa, Medycyna Praktyczna 2006, Nr 7−8 Biesaga T., Spór o moralny status człowieka, w okresie prenatalnym, Medycyna Prak- tyczna – Ginekologia i Położnictwo 2006, Nr 6 Bilger M., Beck C., Utah Governor Signs Bill to Require Anesthesia Before Abortion Because Baby Can Feel Intense Pain, „LifeNews.com”, http://www.lifenews.com/ 2016/03/29/utah-governor-signs-bill-to-require-anesthesia-before-abortion-be- cause-baby-can-feel-intense-pain/ [dostęp: 9.3.2016 r.] Binnebesel J., Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów, Binnebesel J., Psychopedagogiczne aspekty rozmowy z dzieckiem o śmierci i umieraniu, Gdańsk 2012 Psychoonkologia 2011, Nr 1 z. 1 Błachut M., Pojęcie prawa podmiotowego we współczesnej filozofii prawa, RPEiS 2002, Błaszczyk E., Parlamentarny spór o in vitro, Seminare 2015, Nr 3 Bogucka B., Akceptacja stosowania metody in vitro, Warszawa 2009 Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2006 Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007 Bończyk-Rozwadowska K., Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego, Studia Iuridica Toruniensia 2011, t. 9 Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowa- nia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2012 Boratyńska M., Ustawa o uzgodnieniu płci a przygody transseksualistów w próżni legi- slacyjnej, Prawo i Medycyna 2015, Nr 3 Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001 Bortkiewicz P., Prawo do bezprawia, Don Bosco 2012, Nr 1 Bosek L., News and Views Codification of Patients’ Rights in Poland – The Patients’ Rights Act 2008, European Journal of Health Law 2010, Nr 17 Bosek L., Opinia o projekcie ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, Zmiany w systemie ochrony zdrowia w procesie legislacyjnym – druki sejmowe Nr 283, 284, 286, Biuro Analiz Sejmo- wych 2008, Nr 4 Brachowicz M., Jeszcze bez euforii, Imago 2012, Nr 6 Bryczkowski M., O prawach dziecka, Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doradztwa Meto- dycznego w Polkowicach 2009, Nr 2 Brzezińska M., Kóźka M., Woźniak I., Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu pielęgniarka, Warszawa 2003 Warszawa 2009 Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Winiewska T., Etyka zawodu psychologa, Bujny J., Prawa pacjenta – między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007 Bujny J., Prawne aspekty oświadczeń składanych przez Świadków Jehowy na wypadek utraty przytomności, Anestezjologia i Ratownictwo 2008, Nr 2 Buksik D., Wybrane psychologiczne teorie rozwoju człowieka, Seminare 1997, t. 13 XIV Wykaz literatury Bucoń P., Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie, Pedagogika Ojcowska Bylica J., Zdalne monitorowanie kardiotokograficzne ciąży jest możliwe, Biotechnolo- 2011, Nr 2 gia.pl 2016, Nr 1 Cameron D.A., Psychiatria, Wrocław 2005 Carrick P., Medical Ethics in Antiquity. Philosophical Perspectives on Abortion and Euthanasia, Dordrecht 1987 Chorzępa M., Małoletni a rachunek bankowy, Zeszyt studencki kół naukowych wy- działu prawa i administracji UAM 2013, Nr 3 Chełstowska A., Dziewanowska M., Więckiewicz K., O procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach, raport z monitoringu, federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa 2007 Chomczyński P., Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, Przegląd Socjologii Jakościowej 2006, t. 2, Nr 1 Chyrowicz B., Metody bioetyki, [w:] J. Różańska, W. Chańska (red.), Bioetyka, War- szawa 2013 Ciszek M., Postulat czwartej generacji praw człowieka w politycznym systemie między- narodowej ochrony – próba filozoficznego uzasadnienia z perspektywy persona- lizmu etycznego, Studia Ecologiae et Bioethicae 2010, Nr 8 Clancy M., Story of the „Fetal Hand Grasp”, Photograph 2010 [źródło: 3.3.2016 r.] http://www.michaelclancy.com/story.html Chojnicka J., Sądowa zmiana płci, Warszawa 2014 (niepublikowana praca doktorska) Coelho P., Odpoczywając w więzieniu, [w:] P. Grace, Wolność – istota bycia człowie- kiem, Warszawa 2009 Cywiński Z., Kilka uwag o ujęciach świadomości prawnej, Studia Iuridica 1996, Nr 31 Czarnecki M., Brytyjczycy chcą pozwolić na in vitro z materiałem genetycznym od trzech osób, Gazeta Wyborcza, Źródło: http://wyborcza.pl/1,76842,14187926,Bry- tyjczycy_chca_pozwolic_na_in_vitro_z_materialem.html#ixzz3Pqm7VgIT [dostęp: 8.2.2016 r.] Czyż E., Prawa dziecka, Warszawa 2002 Czyż E. (oprac.), Prawa ucznia w szkole – raport z badań, Warszawa 1996 Czyż E., Falkowska E. (oprac.), Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu, Warszawa 2009 Czyż E., Szymańczak J., Prawa dziecka w rodzinie, Wokół praw dziecka, Warszawa 1993 Czyżewska D., O związkach między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moral- nym, Argument 2013, Nr 3 Ćwiek J., Blikowska J., Dlaczego Polacy nie szczepią dzieci? Wirtualna Pol- ska [dostęp: 3.3.2016 r.], http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,title,Dlaczego-Po- lacy-nie-szczepia-dzieci,wid,17731758,wiadomosc.html?ticaid=1169bc Dajnowicz D., Prawna ochrona kobiet w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Studia Podlaskie 2014, t. XXIII Dangel J., Diagnostyka prenatalna: mity i rzeczywistość, Nauka 2007, Nr 2 XV Wykaz literatury Dangel T., Godność dziecka – refleksja lekarza, Opieka paliatywna nad dzieckiem 2007, t. 15 Dangel T., Wady letalne u płodów i noworodków, Warszawa 2010 Dąbrowska-Szulc E., Organizacje pozarządowe na rzecz praw reprodukcyj- nych, http://www.promocjakobiet.pl/Org.pozarzadowe_na_rzecz_praw_repro- dukcyjnych.pdf [dostęp: 22.4.2016 r.] Dąbrowski S., Pietrzykowski J., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz, Warszawa 1997 Depesza PAP, Cały tekst: KOPD: wzrasta świadomość dzieci dotycząca ich praw jako uczniów [21.1.2016 r.], źródło: http://wyborcza.pl/1,91446,16997997,KOPD_w- zrasta_swiadomosc_dzieci_dotyczaca_ich_praw.html#ixzz3yv07aQe4 Depesza PAP, SN: nagana dla psychiatry za „badanie przez szybę” http://www.rynekz drowia.pl/Prawo/SN-nagana-dla-psychiatry-za-quot-badanie-przez-szybe-quot, 112219,2.html Depesza: „To nie był eksperyment, to była decyzja lekarska”. Ten zespół walczył o życie Wojtka „tvn24.pl”, źródło: http://www.tvn24.pl/lekarze-z-wroclawskiego-szpi- tala-opowiadaja-o-ratowaniu-wojtka,638765,s.html [dostęp 26.4.2016 r.] Depesza Prokuratura bada sprawę aborcji w szpitalu Św. Rodziny, tvn24 warszawa, źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,prokuratura-bada-sprawe- aborcji-w-szpitalu-sw-rodziny,195996.html [dostęp: 15.3.2016 r.] Depesza PAP, Dania krajem wolnym od zespołu Downa? To przez aborcję, New- sweek, 7.2011 r., źródło: http://swiat.newsweek.pl/dania-krajem-wolnym-od-ze- spolu-downa–to-przez-aborcje,79700,1,1.html [dostęp: 5.2.2016 r.] Depesza: Nie urodzone, ale dziecko, „Nasz Dziennik”, źródło: http://www.naszdzien- nik.pl/polska-kraj/156409,nie-urodzone-ale-dziecko.html [dostęp: 23.4.2016 r.] Depesza: PAP MZ: ponad 700 legalnych aborcji w 2013 r., Rynek Zdro- wia, źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-ponad-700-legalnych-abor- cji-w-2013-r,150761,2.html [dostęp: 9.9.2015 r.] Depesza: Bliźniaki na raty. Silniejszy urodził się. Słabszy został w brzuchu, „Polska i świat”, źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/blizniaki-podbie- raly-sobie-pokarm-matka-jednego-urodzila-przed-czasem,586370.html [dostęp: 10.3.2016 r.] Depesza PAP, Warszawa: czterech lekarzy winnych śmierci 3-letniego Jasia. Sąd: nonszalancja, niefrasobliwość, grube niedbalstwo, Serwis Polskiego Radia [do- stęp: 26.2.2016 r.], źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1529768,War- szawa-czterech-lekarzy-winnych-smierci-3letniego-Jasia-Sad-nonszalancja-nief- rasobliwosc-grube-niedbalstwo Depesza: Ekskomunika za aborcję zgwałconej 9-latki, tvn24 [dostęp 21.2.2016 r.], źró- dło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ekskomunika-za-aborcje-zgw- alconej-9-latki,88153.html XVI Wykaz literatury Depesza PAP, Cały tekst: KOPD: wzrasta świadomość dzieci dotycząca ich praw jako uczniów [21.1.2016 r.], źródło: http://wyborcza.pl/1,91446,16997997,KOPD_w- zrasta_swiadomosc_dzieci_dotyczaca_ich_praw.html#ixzz3yv07aQe4 Depesza: Zapisy o klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niekonstytucyjne, Ga- zeta Wyborcza [dostęp: 12.2.2016 r.], http://wyborcza.pl/1,75478,18987181,trybu- nal-konstytucyjny-zapisy-o-klauzuli-sumienia-lekarzy-sa.html#ixzz3syFtwpgZ Deprest J.A., Nicolaides K., Gratacos E., Fetal Surgery for Congenital Diaphragmatic Hernia Is Back from Never Gone, Fetal Diagnosis and Therapy 2011, Nr 29 Dercz M., Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci, Warszawa 2004 Dercz M., Rek T., Prawa dziecka jako pacjenta, [w:] Ochrona praw dziecka, t. 2, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2003 Dokument Charakterystyka produktu Leczniczego, preparat Ella One, źródło: http:// www.hra-pregnancy-registry.com/pl/download/h-1027-spc-pl-clean.pdf [dostęp: 22.4.2016 r.] Dokument: Spotkanie „okrągłego stołu” na temat zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących zdrowia kobiet i dziew- cząt Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 23.4.2015 r., s. 14, źródło: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yex7dzXZSnE- J:www.karat.org/pl/wp-content/uploads/2014/10/Sprawozdanie_okragly-stol_zd rowie.pdf+ cd=1 hl=pl ct=clnk gl=pl client=firefox-b [dostęp: 25.5.2016 r.] Dokument KEP O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek, Wyd. Gość Niedzielny, Katowice 2013 oraz http://episkopat.pl/dokumenty/pozo- stale/5066.1,O_wyzwaniach_bioetycznych_przed_ktorymi_stoi_wspolczesny_cz lowiek.html [dostęp: 18.2.2016 r.] Doroszewska A., Socjologiczne aspekty praw pacjenta – analiza wybranych problemów, [w:] T. Mróz (red.), Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funk- cjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, Białystok 2011 Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta w ustawodawstwie polskim, [w:] A. Górski, P. Dzienis (red.), Regulacje prawne ochrony zdrowia, Białystok 2006 Drozdowska U., Rzecznik Praw Pacjenta – nowy sposób ochrony praw pacjenta?, Ad- ministracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2009, Nr 1 Drozdowska U., Wojtal W., Zgoda i informowanie pacjenta, Warszawa 2010 Dryden J., Mouse i traf moralny, [w:] J. HeNry, I. William (red.), Dr House i filozofia – wszyscy kłamią, Gliwice 2009 Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996 Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006 Dziedzina J., Ateista przeciw in vitro, Gość Niedzielny 2010, Nr 1, źródło: http://go- sc.pl/doc/788954.Ateista-przeciw-in-vitro [dostęp: 10.3.2016 r.] Dziedzina J., Prawo „dobrze urodzonych”, Gość Niedzielny 2012, Nr 36 Dziewiecki M., Pedagogika integralna, Warszawa 2010 XVII Wykaz literatury Dziewanowska M., Prawa pacjenta – prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet, War- szawa 2009 Earl B., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004 Feder-Kittay E., Forever Small: The Strange Case of Ashley X, Hypatia 2011, Nr 3 Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000 Filarski T., Sroka T., Zrozumieć prawa pacjenta, Warszawa 2013 Fisher U., Dylematy etyczne w praktyce neurologa, Polski Przegląd Neurologiczny 2008, Nr 3 Nr 3 Frieske K., Socjologia prawa, Warszawa–Poznań 2001 Fryś A., Wybrane prawa pacjenta nieprzytomnego, Anestezjologia i Ratownictwo 2009, Fuszera M., List do Ministra Zdrowia Bartosza Arlukowicza ws dostępu osób od 16. r.ż. do samodzielnych wizyt lekarskich, Warszawa 2014 Fuszara M., Pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, Warszawa 8.12.2014 r., BPRT-44410-204(1)14KWW Fuszara M., Pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, Warszawa 23.12.2014 r. Fuszara M., Pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, Warszawa 3.2.2015 r., BPRT–44420-204(4)/KWW Gajos-Kamińska D., SN: lekarz ma badać pacjenta bezpośrednio, a nie przez szybę Galewicz W., O argumentach za medycznym kłamstwem, Diametros 2005, Nr 4 Gałązki M., Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005 Gałecki P., Bobińska K., Eichstaedt K., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – ko- mentarz, Warszawa 2013 Warszawa 2009 Gąsiorowska M. (oprac.), Prawa pacjenta – prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet, Gandalfini M., Psychiczne konsekwencje aborcji: rzeczywistość kliniczna, której nie można dłużej ukrywać, http://www.iwpax.pl/temp/ksiegarnia/doc/978-83-211-1 943-4.pdf [dostęp 16.6.2016 r.], http://www.rp.pl/artykul/714225-SN–lekarz-ma- badac-pacjenta-bezposrednio–a-nie-przez-szybe.html#ap-2 [dostęp: 11.6.2016 r.] in vitro w Klinice Le- czenia Niepłodności Szpitala Gameta w Łodzi, biotechnologia.pl, źró- dło: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/aktualnosci/najnowsza-modyfika- cja-zaplodnienia-in-vitro-w-klinice-leczenia-nieplodnosci-szpitala-gameta-w-lo dzi,961.html?mobile_view=true [dostęp: 10.3.2016 r.] Gaworska J., Najnowsza modyfikacja zapłodnienia Goban-Klas T., Analiza zawartości przekazów masowych, [w:] J. Wasilewski (red.), Wy- brane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych, Kraków 1984 Golec M., Ocena wiedzy członków rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia leczonego w oddziale intensywnej terapii, Pielęgniarstwo XXI 2015, Nr 1 Goniewicz M., Stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce zespołów ratownictwa medycznego, Hygeia Public Health 2015, Nr 50 XVIII Wykaz literatury Gotlib J., Dykowska G., Sienkiewicz Z., Skanderowicz E., Ocena wiedzy i postaw perso- nelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Or- łowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta, Annales Academae Medicae Sile- siensis 2014, Nr 2 Górny G., Śmierć przez urodzenie, Idziemy 2013, Nr 21, źródło: http://www.idzie- my.pl/spoleczenstwo/smierc-przez-urodzenie/2/ [dostęp: 21.11.2016 r.] Gruca R., Monkos A., Tu zaczyna się życie – wywiad z Agnieszką Fikus, „Dziennik – Polska, Europa, Świat”, 5.3.2008 r. (elektroniczne archiwum autora) Gruszka-Żych B., W dużych dłoniach doktora, Gość Niedzielny 2012, Nr 17 [dostęp: 26.8.2013 r.], http://rodzina.wiara.pl/doc/1139046.W-duzych-dloniach-doktora Gruszczyńska-Młodożeniec A., Pierzgalska K., Wybrane zagadnienia prawne w psychia- trii. Wywiad z prof. S. Dąbrowskim, Wiadomości Psychiatryczne 2004, Nr 4, t. 7 Grygierczyk D., Słownik terminów biologicznych i medycznych, [w:] A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009 Gunther D.F., Diekema D.S., Attenuating Growth in Children with Profound Develop- mental Disability, A New Approach to an Old Dilemma, Archives of Pediatrics Adolescent Medicine 2006, vol. 160, No. 10 Hajduk Ł., Binkowska-Bury M., Jacek A., Informowanie o prawach pacjenta przez per- sonel medyczny, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków, Warszawa 2011, Nr 3 Hajerko J., Zagrożenia dla instytucji przysposobienia wobec projektowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie leczenia niepłodności, Forum Prawnicze 2014, Nr 4 Hamankiewicz M., List do Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, 10.1.2012 r., Na- czelna Rada Lekarska, Warszawa 2012 Hese R.T., Miejsce elektrowstrząsów we współczesnej terapii psychiatrycznej, Psychia- tria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, t. 7, Nr 1 Hołówka J., In vitro w perspektywie filozoficznej, cz. 3. Umiarkowany Konserwatyzm, Medyk Białostocki 2011, Nr 98 Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006 Jabłońska K., Szału nie ma. Jest rak. Wywiad z ks. Janem Kaczkowskim, Warszawa 2013 Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris” [dostęp: 25.3.2013 r.], http://www.opoka.or- g.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html Jakubowski T., W trosce o godność życia ludzkiego. Sztuczne zapłodnienie [dostęp: 12.6.2011 r.], http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/0104N_02. html Jałowska A., Polski sejm uchwalił ustawę o in vitro, Newsletter Bioetyczny 2015, Nr 14 Jałowska A., Ustawa o leczeniu niepłodności wejdzie w życie, Newsletter Bioetyczny Janiszewska B., Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsyste- Janusz B., O potrzebie badań jakościowych w psychiatrii, Psychiatria Polska 2010, Nr 1 Janusz M., Prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych, Kurier Zdrowia 2015, Nr 15 mowe, Warszawa 2013 – NFZ 2007, Nr 15 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa dziecka jako pacjenta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: