Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00687 020252 17742293 na godz. na dobę w sumie
Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 449
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9657-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka obejmuje analizę relacji praw socjalnych oraz swobód rynku wewnętrznego UE. Autor bada obszary najczęstszych kolizji tych wartości – rozważając tematykę ww. rynku, praw socjalnych, swobody świadczenia usług medycznych i edukacyjnych, delegowania pracowników oraz swobody przedsiębiorczości – szczególnie w kontekście przemieszczania się spółek.

Monografia dotyczy bardzo istotnej oraz aktualnej problematyki (...). Autor przeprowadza wszechstronną oraz pogłębioną analizę tego zagadnienia, a swoje rozważania opiera na bardzo obszernym materiale źródłowym (…). Zagadnienia te mają duży walor zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Warto podkreślić, że są one bardzo istotne z polskiej perspektywy. Mam na myśli zwłaszcza kwestię delegowania pracowników (…). Opracowanie stanowi cenny głos w dyskusji na temat gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej oraz kierunków jej dalszego rozwoju.

Prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWA SOCJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ A GRANICE SWOBÓD RYNKU WEWNĘTRZNEGO MARCIN KIEŁBASA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN KIEŁBASA • PRAWA SOCJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ A GRANICE SWOBÓD RYNKU WEWNĘTRZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI Michał Romanowski (red.) ŻYCIE UMOWY KONSUMENCKIEJ PO UZNANIU JEJ POSTANOWIENIA ZA NIEUCZCIWE W TLE ORZECZNICTWA TSUE Przemysław Domagała MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA ONZ W SPRAWIE OCHRONY WSZELKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. PERSPEKTYWA POLSKA Jacek Zrałek ZNACZENIE MIEJSCA ARBITRAŻU W ERZE GLOBALIZACJI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO Grażyna Baranowska WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANRADRÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW www.ksiegarnia.beck.pl PRAWA SOCJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ A GRANICE SWOBÓD RYNKU WEWNĘTRZNEGO MARCIN KIEŁBASA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS5/02934 © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9656-9 ISBN e-book 978-83-255-9657-6 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej ............................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wewnętrzny, wspólny, a może jednolity? Próba usystematyzowania pojęć dotyczących rynku wewnętrznego i jego roli ................................................................................................................ § 3. Intelektualne podstawy rynku wewnętrznego ...................................... I. Wstęp ................................................................................................. II. Liberalizm jako jedna z podstaw koncepcyjnych rynku wewnętrznego UE ............................................................................ III. Doktryna ordoliberalizmu jako jedna z podstaw koncepcyjnych rynku wewnętrznego ........................................... IV. Wolność gospodarcza ...................................................................... § 4. Geneza rynku wewnętrznego Unii Europejskiej .................................. I. Od euforii do pesymizmu i z powrotem. Od traktatu rzymskiego do Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) .............. II. Rozwój po JAE – rynek wewnętrzny „przebrzmiałą sprawą”? . 1. Wstęp ........................................................................................... 2. „Zmęczenie integracją” i „zmęczenie rynkiem” (wewnętrznym) ........................................................ 3. Liberalizacja usług na rynku wewnętrznym jako zagrożenie dla praw socjalnych .............................................. A. Wstęp .................................................................................. B. „Dumping socjalny” jako przeszkoda w liberalizacji rynku wewnętrznego – obawa czy skutek? ................... a. Wstęp ............................................................................ b. Pojęcie dumpingu socjalnego ................................... c. „Dumping socjalny” w Unii Europejskiej – rzeczywiste zagrożenie czy „słowo klucz” przeciwko liberalizacji rynku wewnętrznego? ....... d. „Dumping socjalny” a dyrektywa usługowa .......... XIII XVII XLIII 1 1 3 5 5 8 10 12 14 14 20 20 23 24 24 24 24 25 27 31 V Spis treści e. „Dumping socjalny” w najnowszym orzecznictwie ETS i prawie UE ................................ III. Regulacje Traktatu z Lizbony – wzmocnienie paradygmatu socjalnego kosztem ekonomicznego? ........................................... § 5. A market without a state? Podsumowanie i perspektywy rozwoju rynku wewnętrznego ................................................................................. Rozdział II. Prawa socjalne w porządku prawnym Unii Europejskiej ......... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Podstawy prawne wyodrębniania pojęcia praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej ..................................................................... § 3. Prawa socjalne w Unii Europejskiej ....................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Treść pojęcia praw socjalnych w prawie Unii Europejskiej ...... 1. Definicja praw socjalnych ........................................................ III. Podstawy prawne wyodrębniania praw socjalnych w prawie Unii Europejskiej ............................................................................. 1. Prawa socjalne od traktatu rzymskiego do Jednolitego Aktu Europejskiego .................................................................. 2. Od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Nicei ... IV. Prawa socjalne w Karcie praw podstawowych ............................ 1. Wprowadzenie ........................................................................... 2. Charakter prawny praw socjalnych zawartych w Karcie praw podstawowych oraz ich miejsce w strukturze Karty .. 3. Zakres podmiotowy praw socjalnych zawartych w Karcie praw podstawowych ................................................................. A. Wprowadzenie ................................................................... B. Prawa socjalne zawarte w tytule IV KPP – „Solidarność” ..................................................................... C. Pozostałe prawa socjalne zawarte w Karcie praw podstawowych ................................................................... V. Prawa socjalne a prawa podstawowe w Unii Europejskiej – „niepodzielność” praw podstawowych? ....................................... VI. Uwagi końcowe. Konstytucjonalizacja praw socjalnych ........... Rozdział III. Swoboda świadczenia usług zdrowotnych i edukacyjnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej .................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Swoboda świadczenia usług – informacje podstawowe ...................... § 3. Rozwój rynku usług jako przyczynek realizacji swobody świadczenia usług zdrowotnych na rynku wewnętrznym UE ............ § 4. Swoboda korzystania z usług zdrowotnych na rynku wewnętrznym ............................................................................................. VI 36 38 42 45 45 47 49 49 51 51 54 54 63 76 76 79 83 83 84 103 105 111 117 117 120 121 123 Spis treści I. Ewolucja prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie UE ..................................................................................... 1. Dostęp do świadczeń zdrowotnych jako dostęp do usługi . A. Wstęp .................................................................................. B. Ochrona zdrowia w prawie pierwotnym UE ................ C. Ochrona zdrowia w prawie wtórnym UE ..................... D. Orzecznictwo ETS w sprawach ochrony zdrowia – transgraniczne usługi zdrowotne jako usługi ............... a. Wstęp ............................................................................ b. Transgraniczny dostęp do świadczeń zdrowotnych jako dostęp do „usługi” w rozumieniu Traktatu ............................................. c. Organizacja systemów ochrony zdrowia państw członkowskich oraz zagadnienie tzw. uprzedniej zgody na skorzystanie z transgranicznych usług medycznych ................................................................. II. Dyrektywa 2011/24/UE jako instrument regulujący korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie UE 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według dyrektywy 2011/24/UE ............................................................. 3. Uwagi podsumowujące ............................................................ § 5. Dostęp do państwowych świadczeń edukacyjnych jako korzystanie ze swobodnego przepływu usług w UE ................................................. I. Wstęp ................................................................................................. II. Zagadnienie świadczenia edukacyjnego jako „usługi” w traktatowym rozumieniu ............................................................ § 6. Prawo do edukacji jako prawo socjalne ................................................ I. Prawo do nauki i dostępu do kształcenia .................................... II. Prawo równego dostępu do kształcenia zawodowego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania dla obywateli innego państwa członkowskiego ................................................... III. Prawo do tworzenia placówek oświatowych ............................... § 7. Swoboda świadczenia usług a prawa socjalne związane z dostępem do edukacji. Zderzenie uprawnień i ich delimitacja ............................ Rozdział IV. Prawa socjalne związane z delegowaniem pracowników a swobody rynku wewnętrznego .................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Delegowanie pracowników w prawie UE .............................................. I. Wstęp ................................................................................................. 123 123 123 124 128 135 135 136 143 147 147 148 153 155 155 156 161 161 165 167 169 173 173 178 178 VII Spis treści II. Regulacje prawa pierwotnego UE dotyczące delegowania pracowników ..................................................................................... III. Orzecznictwo ETS w sprawie delegowania pracowników ......... 1. Orzecznictwo ETS poprzedzające wejście w życie dyrektywy 96/71/WE ................................................................ 2. Orzecznictwo po przyjęciu dyrektywy 96/71/WE ............... 3. Uwagi końcowe ......................................................................... IV. Regulacje prawa wtórnego UE ....................................................... 1. Dyrektywa 96/71/WE ............................................................... A. Geneza i tło dyrektywy 96/71/WE ................................. B. Cele dyrektywy 96/71/WE oraz jej zakres podmiotowy i przedmiotowy .......................................... C. Pojęcie pracownika delegowanego ................................. D. Relacja dyrektywy 96/71/WE do dyrektywy usługowej ............................................................................ E. Uwagi końcowe ................................................................. § 3. Ograniczenia swobód rynku wewnętrznego, wynikające z działalności podmiotów prywatnych .................................................. I. Wstęp ................................................................................................. II. Zagadnienie związania podmiotów prywatnych swobodami rynku wewnętrznego ....................................................................... § 4. Prawo do strajku ....................................................................................... I. Wstęp ................................................................................................. II. Prawo do strajku w przepisach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwie ETPC ............................................ III. Prawo do strajku w prawie unijnym ............................................ IV. Prawo do strajku w wybranym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE ......................................................................... § 5. Warunki zatrudnienia, które można nałożyć na przedsiębiorcę delegującego pracowników ...................................................................... I. Wstęp ................................................................................................. II. Stawki płacy minimalnej ................................................................ 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Minimalne stawki płacy przed przyjęciem dyrektywy 96/71/WE .................................................................................... 3. Płaca minimalna w świetle dyrektywy 96/71/WE (i orzecznictwa wydanego na jej podstawie) ........................ 4. Uwagi końcowe ......................................................................... § 6. Najnowsze próby poszukiwania równowagi między wykonywaniem swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym a prawami socjalnymi ..................................................... 181 182 182 186 192 194 194 194 196 199 201 202 203 203 204 212 212 213 216 219 225 225 227 227 227 229 238 243 VIII Spis treści I. Wstęp ................................................................................................. II. Próby wpływu na istniejącą równowagę swobody świadczenia usług i praw socjalnych w obrębie delegowania pracowników na rynku wewnętrznym przez działania o charakterze prawodawczym ................................................................................. III. Dyrektywa 2014/67/UE jako próba wpływu na istniejącą równowagę swobody świadczenia usług i praw socjalnych w obrębie delegowania pracowników na rynku wewnętrznym IV. Inne próby wpływania na równowagę między swobodami rynku wewnętrznego a prawami socjalnymi w obszarze delegowania pracowników ............................................................. 1. Polityczne próby zmiany status quo w relacji swobody świadczenia usług a prawami socjalnymi w obszarze delegowania pracowników ...................................................... 2. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jako wyraz zmieniającego się status quo w relacji swobody świadczenia usług a prawami socjalnymi w obszarze delegowania pracowników ...................................................... V. Uwagi końcowe ................................................................................ Rozdział V. Swoboda przedsiębiorczości a prawa socjalne ............................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... §. 2. Swoboda przedsiębiorczości – informacje podstawowe ..................... § 3. Sposoby korzystania ze swobody przedsiębiorczości, mogące rodzić konflikt z prawami socjalnymi ................................................................ I. Wstęp ................................................................................................. II. Transgraniczne przenoszenie siedzib spółek ............................... 1. Wprowadzenie – transgraniczne przenoszenie siedzib spółek jako jeden z zasadniczych elementów urzeczywistnienia rynku wewnętrznego ............................... 2. Dylematy dotyczące mobilności spółek na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ............................................ A. Teoria siedziby .................................................................. B. Teoria założenia (inkorporacji) ...................................... C. Zagadnienie emigracji spółek (przenoszenia siedziby do innego państwa członkowskiego UE) – przeszkody dotyczące emigracji spółek ......................... D. Zagadnienie imigracji spółek (przenoszenie siedziby z innego państwa członkowskiego UE) – przeszkody dotyczące imigracji spółek .............................................. 3. Uwagi podsumowujące ............................................................ 243 249 250 264 264 267 277 287 287 292 294 294 295 295 296 298 300 302 307 310 IX Spis treści III. Zarejestrowanie statku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ....................................................................................... 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Wymagania państw członkowskich UE w stosunku do statków zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE ..................................................................... 3. Zagadnienie tzw. tanich bander jako źródło konfliktu przy korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości przez rejestrację statku w innym państwie członkowskim UE ..... IV. Przejmowanie (transfer) przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub ich części przez przedsiębiorstwo z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ................................................ 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Unijne akty prawa wtórnego dotyczące przejmowania (transferu) przedsiębiorstw ..................................................... 3. Przejęcie (transfer) przedsiębiorstwa ..................................... A. Wstęp .................................................................................. B. Automatyczne przejęcie (transfer) praw i obowiązków (zasada automatyzmu) oraz „data przejęcia (transferu)” przedsiębiorstwa ......................... § 4. Prawa socjalne związane z wykonywaniem swobody przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej .......... I. Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa ............................................................................... 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Prawo do informacji i konsultacji w prawie wtórnym Unii Europejskiej ................................................................................ A. Wstęp .................................................................................. B. Prawo do informacji i konsultacji w dyrektywach dotyczących przejęcia [transferu] przedsiębiorstw ...... C. Dyrektywy dotyczące transferów przedsiębiorstw jako instrument ochrony praw pracowników oraz swobody przedsiębiorców w najnowszym orzecznictwie ETS ............................................................. 3. Prawo do informacji i konsultacji – uwagi podsumowujące ......................................................................... II. Prawo do rokowań zbiorowych oraz do działań zbiorowych a swoboda przedsiębiorczości ........................................................ 1. Wstęp ........................................................................................... 2. Ewolucja prawa do rokowań zbiorowych oraz do działań zbiorowych w prawie Unii Europejskiej ............................... 311 311 312 314 315 315 320 322 322 323 326 326 326 327 327 328 330 341 342 342 344 X Spis treści A. Wstęp .................................................................................. B. Prawo do rokowań zbiorowych ...................................... C. Prawo do działań zbiorowych ........................................ 3. Prawo do rokowań i działań zbiorowych związanych z korzystaniem przez przedsiębiorców ze swobody przedsiębiorczości w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ..................................................... A. Wstęp. Konflikty między prawem do rokowań i działań zbiorowych a korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ................................................................. B. Zastosowanie swobody przedsiębiorczości (oraz innych swobód rynku wewnętrznego) do praw socjalnych ........................................................................... C. Prawo do działania zbiorowego jako prawo podstawowe ........................................................................ a. Ochrona podstawowego prawa socjalnego (w tym prawa do działań zbiorowych) jako uzasadnienie ograniczenia swobód rynku wewnętrznego ............................................................. b. Orzecznictwo ETS w konfliktach między podstawowymi prawami socjalnymi a swobodami rynku wewnętrznego ......................... c. Przepisy o swobodzie przedsiębiorczości (swobodzie przepływu usług) jako źródło obowiązków podmiotów prywatnych korzystających z prawa do działań zbiorowych ..... d. Podejmowanie działań zbiorowych jako naruszenie przepisów o swobodzie przedsiębiorczości ...................................................... e. Uwagi podsumowujące ............................................. 4. Najnowsze próby poszukiwania równowagi między wykonywaniem swobody przedsiębiorczości a prawami socjalnymi (w tym prawem do działań zbiorowych) .......... A. Wstęp .................................................................................. B. Rozporządzenie Monti II jako dążenie do ustalenia hierarchii między podstawowymi prawami socjalnymi a swobodą rynku wewnętrznego ................ 344 345 347 348 348 351 352 353 355 358 362 365 367 367 369 XI 371 376 383 393 Spis treści C. Model „symetryczny” z opinii Rzecznik Generalnej V. Trstenjak w sprawie C-271/08 Komisja v. RFN jako próba ustalenia równowagi między podstawowymi prawami socjalnymi a swobodami rynku wewnętrznego ........................................................ § 5. Efektywne korzystanie ze swobody przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym UE a prawa socjalne – hierarchia. Uwagi podsumowujące ......................................................................................... Rozdział VI. Europa Jednego Rynku czy Europa Karty praw podstawowych? Podsumowanie ..................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 96/71/WE / dyrek- tywa o delegowaniu pracowni- ków / dyrektywa ............................ dyrektywa 2011/24/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pra- cowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. WE L 18 z 1997 r., s. 1) i Rady 2011/24/UE z 9.3.2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowot- nej (Dz.Urz. UE L 88, s. 45) dyrektywa wdrożeniowa / dyrek- tywa wykonawcza .......................... dyrektywa usługowa ..................... dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376, s. 36) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.5.2014 r. w sprawie egzekwo- wania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowa- nia pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) Nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośred- nictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.Urz. UE L 159, s. 11) EKS .................................................. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Tury- JAE ................................................... nie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) Jednolity Akt Europejski (Dz.Urz. WE L 169 z 1987 r., s. 1) EKPC/Konwencja .......................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) konwencja rzymska ....................... Konwencja o prawie właściwym dla zobowią- zań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie 19.6.1980 r. (Dz.Urz. UE C 169 z 2005 r., s. 10) KP ..................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KPP/Karta ....................................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Propozycja Komisji dotycząca rewizji dyrektywy podstawowej (96/71/WE) ..................................... (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Nr 96/71/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. doty- czącą delegowania pracowników w ramach świad- czenia usług, COM(2016) 128 final, z 8.3.2016 r. (EWG) Nr rozporządzenie Nr 1408/71 .......... rozporządzenie Rady 1408/71 z 14.6.1971 r. w sprawie stosowania systemów za- bezpieczenia społecznego do pracowników najem- nych, osób prowadzących działalność na własny ra- chunek i do członków ich rodzin przemieszczają- cych się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149, s. 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie ko- ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166, s. 1) rozporządzenie Monti I ............... rozporządzenie Rady rozporządzenie Nr 883/2004 ....... (WE) Nr 2679/98 z 7.12.1998 r. w sprawie funkcjonowania rynku we- wnętrznego w odniesieniu do swobodnego prze- pływu towarów pomiędzy Państwami Członkow- skimi (Dz.Urz. WE L 337, s. 8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L 177, s. 6) Rzym I/rozporządzenie Rzym I . TEWG ............................................. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Go- spodarczą gla i Stali TEWWiS ......................................... Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Wę- TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer- sja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47) TUE .................................................. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolido- wana Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13) TWE ................................................. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37) Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Euro- pejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrek- tywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowni- Wniosek w sprawie dyrektywy wdrożeniowej ................................. XIV Wykaz skrótów WKPPSP ......................................... Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjal- ków w ramach świadczenia usług, z 21.3.2012 r., COM(2012) 131 final ZEKS ................................................ Zrewidowana Europejska Karta Społeczna, otwarta nych Pracowników do podpisu 3.5.1996 r. 2. Czasopisma i publikatory CLJ ................................................... Cambridge Law Journal CMLR .............................................. Common Market Law Review CYELS ............................................. Cambridge Yearbook of European Legal Studies DGP ................................................. Dziennik Gazeta Prawna Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (do 1.2.2003 r.) 31.1.2003 r.) EJHL ................................................ European Journal of Health Law ELJ .................................................... European Law Journal ELLJ ................................................. European Labour Law Journal ELR .................................................. European Law Review EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy FT ..................................................... Financial Times GLJ ................................................... German Law Journal GW ................................................... Gazeta Wyborcza ILJ ..................................................... Industrial Law Journal IRJ .................................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego LD .................................................... Lavoro e Diritto LIEI .................................................. Legal Issues of Economic Integration MJECL ............................................. Maastricht Journal of European and Comparative Industrial Relations Journal Law MPP ................................................. Monitor Prawa Pracy OSNAPiUS ...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PiP .................................................... Państwo i Prawo RDSS ................................................ Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ............................................. Rzeczpospolita XV Wykaz skrótów 3. Inne skróty EFTA ................................................ European Free Trade Association EOG ................................................. Europejski Obszar Gospodarczy ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ................................................... Europejski Trybunał (od 1.12.2009 r. jako Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – TSUE) Sprawiedliwości ETUC/EKZZ/Konfederacja ......... Europejska Konfederacja Związków Zawodowych FTK .................................................. niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny NHS ................................................. National Health Security (krajowa służba zdrowia) Raport Cecchiniego ....................... P. Cecchini, The European Challenge 1992: The be- nefits of a single market, Aldershot, Wildwood Ho- use 1988 Raport Spaaka ................................ The Brussels Report on the General Common Market z czerwca 1956 r. SPI .................................................... Sąd Pierwszej Instancji (od 1.12.2009 r. jako Sąd) ZPP .................................................. zasada państwa pochodzenia (country of origin ZRT .................................................. zasada równego traktowania (equal treatment prin- principle) ciple) XVI Wykaz literatury Adamczyk S., Jak rozmontowuje się europejski model społeczny. Wolności związkowe przeszkodą dla integracji ekonomicznej, Le Monde Diplomatique 2010, Nr 10(56) Adamczyk S., Kwartet Laval i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej, Polityka Spo- łeczna 2012, Nr 2 Adamiec D., Pierwszy wypadek zastosowania mechanizmu żółtej kartki – opinie parla- mentów dotyczące rozporządzenia Monti II, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sej- mowych 2012, rok IX 3(35) Adinolfi A., La libertà di circolazione delle persone, w: G. Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte Speciale, Torino 2010 Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Studia Prawni- cze 2003, Nr 1(155) Aleinikoff T.A., Constitutional Law in the Age of Balancing, 96 Yale Law Journal 1987 Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2010 Alexy R., Constitutional Rights, Balancing and Rationality, Ratio Juris 2003, vol. 16 Amoroso B., Dumping sociale e integrazione europea, w: A. Andreoni, B. Veneziani (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea. Dopo le sen- tenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, Roma 2009 Angiolini V., Laval, Viking, Rüffert e lo spettro di Le Chapelier, w: A. Andreoni, B. Ve- neziani (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, Roma 2009 Anioł M., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa 2003 Ashiagbor D., Collective Labor Rights and the European Social Model, Law and Ethics of Human Rights 2009, vol. 3 Bach-Golecka D., Mobilny pacjent. Korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015 Ballestero M.V., Europa dei mercati e promozione dei diritti (2007) n. 55 WP CSDLE ‘Massimo d’Antona’ Ballestero M.V., Le sentenze Viking e Laval: La Corte di Giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, Lavoro e diritto, n. 2, 2008 Balls E., Goodhart D., The high price of social cohesion: can Europe compete?, FT, 28.2.1994 Baquero Cruz J., Between Competition and Free Movement. The Economic Constitu- tional Law of the European Community. Oxford–Portland, Oregon 2002 Baquero Cruz J., Free movement and private autonomy, European Law Review 1999 XVII Wykaz literatury Baquero Cruz J., The Case Law of the European Court of Justice on the Mobility of Pa- tients: An Assessment, w: J.W. van de Gronden, E. Szyszczak, U. Neergaard, M. Kra- jewski (eds.), Health Care and EU Law, The Hague 2011 Barbera M., Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano 1991 Barbera M., Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario, Brescia Barcz J., Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej, EPS 2016, Nr 11 Barcz J. (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010 Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2000 2015 Barnard C., A Proportionate Response to Proportionality in the Field of Collective Ac- tion, ELR 2012, vol. 37, No. 2 Barnard C., “British Jobs for British Workers”: The Lindsey Oil Refinery Dispute and the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market, ILJ 2009, vol. 38 Barnard C., EC Employment Law, Oxford 2006 Barnard C., EC “Social” Policy, w: P. Craig, G. de Bùrca (eds.), The Evolution of EU Law, Oxford 1999 Barnard C., EU Employment Law, Oxford 2012 Barnard C., EU ‘Social’ Policy: From Employment Law to Labour Market Reform, w: The Evolution of EU Law, Oxford 2011 Barnard C., Internal Market v. Labour Market: A Brief History, w: M. de Vos (ed.), European Union Internal Market and Labour Law: Friends of Foes?, An- twerp–Oxford–Portland 2009 Barnard C., Posting matters, Arbeidsrett 2014, vol. II, No. I Barnard C., Social Dumping or Dumping Socialism?, CLJ 2008, vol. 2 Barnard C., Social dumping and the race to the bottom: some lessons for the European Union from Delaware?, ELR 2000, vol. 25 Barnard C., The Economic Objectives of Article 119, w: T. Hervey, D. O’Keefe (eds.), Sex Equality Law and the European Union, Chichester 1996 Barnard C., The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer s Perspective, ILJ 2012, vol. 41 Barnard C., The substantive law of the EU. The Four Freedoms, Oxford 2010 Barnard C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford 2013 Barnard C., The UK and Posted Workers: The Effect of Commission v Luxembourg on the Territorial Application of British Labour Law, ILJ 2009, vol. 38, No. 1 Barnard C., Unravelling the services Directive, CMLR 2008, vol. 45, No. 2 Barnard C., Viking and Laval: An Introduction, CYELS 2007–2008, vol. 10 Barnard C., Viking and Laval: An Introduction, CYELS 2008, vol. 10 Barslund M., Busse M., Labour Mobility in the EU. Adressing challenges and ensuring ‘fair mobility’, CEPS Special Report, July 2016, No. 139 XVIII Wykaz literatury Baron-Wiaterek M., Socjalne prawa podstawowe Unii Europejskiej, w: M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Częstochowa 2009 Bazylińska-Nagler J., Trangraniczne usługi zdrowotne w unijnym i polskim porządku prawnym, PUG 2015, Nr 1 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Economics, London–New York 2005 Beiter K.D., The Protection of the Right to Education by International Law, Leiden 2005 Benio M., Koszty pracy w usługach transgranicznych, http://inicjatywa.eu/wp-con- tent/uploads/2016/12/Streszczenie-bada C5 84-dr-Benio-Pl-1.pdf Benio M., Przebieg prac legislacyjnych nad dyrektywą w sprawie egzekwowania dyrek- tywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników z uwzględnieniem interak- tywnych metod rządzenia, w: M. Benio (red.), Mobilność pracy mobilność usług w UE, t. 1, Delegowanie pracowników, Kraków 2014 Bełdowski J., Sędziowie zdecydują o przyszłości gospodarczej Europy, Rzeczp., 21.12.2007 Bercusson B. et al., A Manifesto for Social Europe, 1996 Bercusson B., European Labour Law, Cambridge 2009 Bercusson B., European Labour Law, London 1996 Bercusson B., Foreword. Restoring a Balance of Economic Power in Europe, w: F. Dors- semont, T. Jaspers, A. Van Hoek (eds.), Cross-Border Collective Actions in Europe: A Legal Challenge. A Study of Transnational Collective Actions from a Labour Law and Private International Law Perspective, Antwerpen–Oxford 2007 Bercusson B., Freedom of assembly and of association (Article 12), w: B. Bercusson (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, Baden-Baden 2006 Bercusson B., Introduction. Interpreting the EU Charter in the Context of the Social Dimension of European Integration, w: B. Bercusson (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, Baden-Baden 2006 Bercusson B., Maastricht: A fundamental change in European labour law, w: Labour law and Social Europe. Selected writings of Brian Bercusson, Brussels 2009 Bercusson B., Social and Labour Rights under the EU Constitution, w: G. de Bùrca, B. de Witte (eds.), Social Rights in Europe, Oxford 2005 Bercusson B., The EU Charter of Fundamental Rights and National Laws and Practices, w: B. Bercusson (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, Baden-Baden 2006 Bercusson B., The Trade Union Movement and the European Union, ELR 2007, vol. 13 Bercusson B., Clauwaert S., Schömann I., Legal Prospects and Legal Effects of the EU Charter, w: B. Bercusson (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fun- damental, Baden-Baden 2006 Bernaciak M., Social dumping and the EU integration process, European Trade Union Institute Working Paper 2014 Betten L., The EU Charter of Fundamental Rights: a Trojan Horse or a Mouse, Interna- tional Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2001, vol. 17 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: