Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00460 007190 20956473 na godz. na dobę w sumie
Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV - ebook/pdf
Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375829167 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie PRAWO SUKCESU – „Pewność siebie” – pokaże Ci, jak opanować sześć głównych lęków, które są przekleństwem każdego z nas. Są to: lęk przed Biedą, lęk przed Chorobą, lęk przed Starością, lęk przed Krytyką, lęk przed Utratą czyjejś Miłości i lęk przed Śmiercią. Nauczysz się z tej części różnicy między egotyzmem a pewnością siebie, opartą na konkretnej wiedzy.

Czwarte PRAWO SUKCESU – „Nawyk oszczędzania” – pomoże Ci uporządkować rozdzielanie Twoich dochodów w ten sposób, aby określona ich część się stale akumulowała, tworząc jedno z największych znanych źródeł osobistej potęgi. Nikt nie może odnieść sukcesu w życiu, nie oszczędzając pieniędzy! Od tej reguły nie ma wyjątków i nikt od niej nie ucieknie.

Napoleon Hill (1883-1970) zasłynął z tego, że przez 25 lat swojego życia badał biografie bogatych ludzi, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni? W swoich publikacjach opisał swoje spostrzeżenia, tworząc niesamowitą i sprawdzoną receptę na sukces; formułę dojścia „od biedy do dostatku”.

Do tej pory przyjęcie zasad jego filozofii dopomaga różnym instytucjom i jednostkom w motywowaniu ludzi do podejmowania działań, a z jego prac czerpią miliony Amerykanów, także współcześni filozofowie sukcesu, jak Douglas Vermeeren, którego badania dowiodły, że praca Hilla stosuje się do wszystkich pokoleń i rzeczywiście jest ponadczasowa.

Słynne motto Napoleona Hilla brzmi: Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Prawa sukcesu” t. III i IV Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Piotr Obmiński Data: 10.12.2009 rok 2009 Tytuł: Prawa sukcesu. T. III i IV – fragment utworu Autor: Napoleon Hill Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚŚCICI SPIS TRE TOM TRZECI: PEWNOŚĆ SIEBIE Pewność siebie.....................................................................11 Sześć podstawowych lęków ludzkości.................................14 Dziedziczenie fizyczne i społeczne.......................................16 Lęk przed biedą...................................................................23 Lęk przed starością..............................................................26 Lęk przed krytyką................................................................28 Lęk przed utratą miłości ukochanej osoby..........................33 Lęk przed chorobą...............................................................35 Lęk przed śmiercią..............................................................37 Formuła pewności siebie.....................................................73 Potęga przyzwyczajenia.......................................................77 Rozgoryczenie....................................................................103 TOM CZWARTY: NAWYK OSZCZĘDZANIA Nawyk oszczędzania...........................................................119 Mury ograniczeń wybudowane przyzwyczajeniem...........122 Niewola długów.................................................................129 Jak ujarzmić lęk przed biedą.............................................137 Ile powinno się oszczędzać?...............................................153 „Zarobiłem milion dolarów, ale nie mam ani centa”.........167 Sposobności, jakie nadarzają się tym, którzy mają zaoszczędzone pieniądze...................................................198 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill FORMUŁA PEWNOŚCI SIEBIE Pierwsze: Wiem, że mam zdolność osiągnięcia mojego określo- nego celu, dlatego żądam od siebie wytrwałych, agresywnych i nieustannych działań w kierunku osiągnięcia go. Drugie: Mam świadomość, iż myśli dominujące w moim umy- śle w końcu kiedyś przełożą się na zewnętrzne działania ciele- sne i stopniowo przekształcą się w fizyczną rzeczywistość. Dla- tego skoncentruję mój Umysł codziennie przez trzydzieści mi- nut na zadaniu rozmyślania o osobie, jaką zamierzam się stać; kreując w umyśle obraz tej osoby, a następnie przekształcając ten obraz w rzeczywistość poprzez praktyczne działania. Trzecie: Wiem, że poprzez zasadę Autosugestii każde pragnie- nie, które uporczywie trzymam w umyśle, zechce w końcu wy- razić się na zewnątrz jakimiś praktycznymi środkami, dlatego poświęcę dziesięć minut dziennie na mobilizowanie siebie sa- mego do rozwijania czynników wymienionych w Szesnastu Częściach tego Kursu o Prawach Sukcesu. Czwarte: Czysto i jasno rozrysowałem i zapisałem opis mojego określonego celu w życiu na najbliższe pięć lat. Ustaliłem cenę za moje usługi na każdy rok z tych pięciu; cenę, którą zamie- 4 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill rzam zarobić i otrzymać, poprzez ścisłe wdrażanie zasady wy- dajnej, zadowalającej pracy, którą będę wykonywał z wyprze- dzeniem. Piąte: Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że żadne bogactwo ani pozycja nie mogą wytrwać długo, jeśli nie są zbudowane na prawdzie i sprawiedliwości, dlatego nie będę się angażował w żadne transakcje, które nie przynoszą korzyści wszystkim, któ- rych dotyczą. Odniosę sukces, przyciągając do siebie siły, któ- rych życzę sobie użyć, oraz współpracę innych ludzi. Skłonię innych, aby mi służyli, ponieważ najpierw ja będę służył im. Wyeliminuję nienawiść, zazdrość, zawiść, samolubność i cy- nizm, pielęgnując miłość do całej ludzkości, ponieważ wiem, iż nastawienie negatywne ku innym nigdy nie przyniesie mi suk- cesu. Spowoduję, że inni uwierzą we mnie, ponieważ ja uwierzę w nich i w siebie samego. Podpiszę się imieniem i nazwiskiem pod tą formułą, zapamiętam ją i będę powtarzał na głos raz dziennie z pełną wiarą, że stopniowo wpłynie na całe moje ży- cie, tak że stanę się odnoszącym sukcesy i szczęśliwym pracow- nikiem na moim wybranym polu działalności. Podpisano.............................. Zanim podpiszesz się swoim nazwiskiem pod tą formułą, upewnij się, iż na pewno zamierzasz wypełnić zawarte w niej instrukcje. U podłoża tej formuły leży prawo, którego żaden 5 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill człowiek nie potrafi wytłumaczyć. Psycholodzy nazywają to prawo Autosugestią i tak to zostawiają. Ale ty powinieneś pa- miętać jeden punkt, co do którego nie ma wątpliwości. Ten je- den punkt to fakt, że to prawo rzeczywiście działa! Kolejną sprawą, o której należy pamiętać, jest to, że tak jak prąd elektryczny obraca koła przemysłu i służy ludzkości na milion innych sposobów, ale przy nieodpowiednim zastosowa- niu potrafi również odebrać życie; podobnie zasada Autosuge- stii poprowadzi cię w górę po zboczu spokoju i dostatku albo w dół doliną nędzy i rozpaczy, zależnie od tego, jaki z niej zrobisz użytek. Jeśli napełnisz umysł wątpliwościami i brakiem wiary w swoje zdolności osiągania celu, wtedy zasada Autosugestii weźmie to uczucie niedowierzania i zagnieździ je w twojej pod- świadomości jako twoją myśl dominującą i powoli, ale skutecz- nie wciągnie cię w wir porażki. Jeśli zaś napełnisz umysł pro- mienną Pewnością Siebie, zasada Autosugestii weźmie to uczu- cie i zagnieździ je jako twoją myśl dominującą, co pomoże ci pokonać przeszkody leżące na twojej drodze, dopóki nie osią- gniesz szczytu góry zwanej sukcesem. 6 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill POTĘGA PRZYZWYCZAJENIA Doświadczywszy osobiście wszystkich trudności, które stoją na drodze tych, którym brakuje zrozumienia tej wielkiej zasady Autosugestii, aby mogli zrobić z niej praktyczny użytek, pozwo- lę sobie zabrać was w krótką podróż do zasady przyzwyczaje- nia, z pomocą której będziecie mogli łatwo zastosować zasadę Autosugestii w każdą stronę i w każdym dosłownie celu. Przyzwyczajenie wyrasta z otoczenia: z wykonywania tych sa- mych rzeczy czy myślenia o tych samych sprawach, czy powta- rzania tych samych słów jeszcze i jeszcze raz. Przyzwyczajenie można porównać do rowka na płycie gramofonowej, a umysł ludzki można porównać do igły, która w tym rowku się poru- sza. Kiedy jakiś nawyk jest dobrze uformowany poprzez powta- rzanie myśli czy działań, umysł ma tendencję przywiązywania się do niego i postępowania według tego nawyku, dokładnie tak jak igła gramofonu posuwa się w woskowych żłobieniach płyty. Nawyk tworzy się przez wielokrotne kierowanie jednego lub kilku z naszych pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i czucia w danym kierunku. Właśnie poprzez tę zasadę powtarzania wytwarza się szkodliwy nawyk narkomanii. Przez tę samą zasadę także pragnienie picia do upadłego przechodzi w zgubny nawyk. 7 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Kiedy jakiś nawyk mocno się ustabilizuje, automatycznie za- cznie kontrolować i kierować czynnościami naszego ciała. (Przyzwyczajenie jest drugą naturą.) Można w tym znaleźć myśl, którą da się przekształcić w potężny czynnik wspomaga- jący rozwój Pewności Siebie. Oto ta myśl: Dobrowolnie albo siłą, jeśli trzeba, kieruj swoje wysiłki i myśli wzdłuż wybranej linii, aż uformujesz nawyk, który zawładnie tobą i dobrowolnie będzie nadal kierował twoje wysiłki wzdłuż tej samej linii. Celem wypisania i powtarzania formuły Pewności Siebie jest wytworzenie nawyku stawiania wiary w siebie na dominującym miejscu w twoim umyśle, dopóki poprzez zasadę przyzwyczaje- nia ta myśl nie wtopi się całkowicie w twoją podświadomość. Nauczyłeś się pisać, ponieważ mięśnie twojego ramienia i dłoni powtarzały te same ruchy, kopiując pewne kształty znane jako litery, aż wreszcie wytworzyłeś w sobie nawyk kopiowania tych kształtów. Teraz piszesz szybko i z łatwością, nie rysując powoli każdej literki. Pisanie weszło ci w nawyk, stało się twoim przy- zwyczajeniem. Zasada przyzwyczajenia uchwyci zdolności twojego umysłu cał- kiem tak samo jak wpłynie na mięśnie twojego ciała, co łatwo możesz sprawdzić, ucząc się i stosując lekcję o Pewności Siebie. Każde stwierdzenie, które będziesz sobie powtarzać, każde pra- gnienie, które zasiejesz głęboko w umyśle, stale je powtarzając, 8 Prawa sukcesu t. III i IV — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill kiedyś w końcu zapragnie wyjść na powierzchnię poprzez ze- wnętrzne, fizyczne wysiłki twojego ciała. Zasada przyzwyczaje- nia jest fundamentem, na którym opiera się ta część o Pewno- ści Siebie, a jeśli zrozumiesz i będziesz postępować według za- wartych w niej wskazówek, mając doświadczenia z pierwszej ręki, wkrótce dowiesz się o prawie nawyku więcej, niż można by cię nauczyć tysiącem takich lekcji jak ta. Masz tylko niewielkie pojęcie o możliwościach, jakie tkwią uśpione w tobie, czekając aż jakaś pobudzająca wizja natchnie cię i podniesie. A nigdy nie będziesz miał lepszego pojęcia o tych możliwościach, jak wtedy, gdy zbudujesz sobie dostatecz- nie mocną Pewność Siebie, aby wyniosła cię ona ponad pospo- lite wpływy twojego obecnego otoczenia. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: