Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 010450 11038637 na godz. na dobę w sumie
Prawna koncepcja zamówienia publicznego - ebook/pdf
Prawna koncepcja zamówienia publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 284
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6779-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw. dr hab. Marka Szydło stanowi analizę poszczególnych elementów prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, którymi są:

Autor, w niniejszej pracy, w oparciu o powyżej przedstawione elementy prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, dokonał analizy kryteriów, za pomocą których można stwierdzić, czy dane zmówienie publiczne ma charakter publicznoprawny czy też prywatnoprawny.

Rozważania zawarte w monografii pozwalają na odniesienie oraz zastosowanie ich do wszelkich porządków prawnych – krajowych i/lub ponadnarodowych – regulujących instytucję zamówień publicznych. Równocześnie w celu uczynienia rozważań w prezentowanej pracy bardziej konkretnymi i dającymi się praktycznie wykorzystać, twierdzenia ilustrowane są odwołaniami do konkretnych przykładów normatywnych, czerpanych zwłaszcza z prawa polskiego oraz z prawa Unii Europejskiej.

Analiza pojęcia zamówienia publicznego jest szalenia ważna dla praktyki udzielania zamówień publicznych. W praktyce bowiem nie do końca wiadomo, gdzie są granice poszczególnych zamówień publicznych i czy dwie lub więcej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią jedno zamówienie publiczne czy też dwa lub więcej odrębnych zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe dla praktyki, zwłaszcza z uwagi na zakaz dzielenie zamówienia publicznego na części.

W niniejszej monografii została dokonana analiza instytucji prawnych zawartych w nowych unijnych dyrektywach o zamówieniach publicznych przyjętych 26.2.2014 r., które Polska musi wdrożyć do 18.4.2016 r.

Czytelnik w kolejnych rozdziałach ma możliwość zapoznania się z takimi zagadnieniami jak m.in.:

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa zamówień publicznych, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę, a także urzędników zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MAREK  SZYDŁO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAREK SZYDŁO • PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Maciej Górka ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY Karol Świtaj SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Barbara Barut-Skupień WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MAREK SZYDŁO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński Monografia powstała w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/A/HS5/00642. © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6778-1 ISBN e-book 978-83-255-6779-8 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Rozdział I. Cele zamówienia publicznego   ...........................................................  § 1.  Cele zamówienia publicznego jako aprobowane społecznie  wartości  .........................................................................................................  § 2.  Efektywność ekonomiczna zakupów dokonywanych w ramach  zamówień publicznych  ...............................................................................  § 3.  Cele drugoplanowe lub drugorzędne .......................................................  § 4.  Sprawiedliwość proceduralna postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  ............................................................................  § 5.  Etyczna uczciwość zachowań uczestników rynków zamówień  publicznych  ..................................................................................................  § 6.  Zagwarantowanie należytego wykonywania przez wykonawców  świadczeń stanowiących przedmiot zamówień publicznych  ..............  § 7.  Publiczny charakter celów zamówienia publicznego  ............................  Rozdział II. Podmioty zamówienia publicznego oraz publiczne organy       weryfikujące działalność podmiotów zamówienia publicznego   .............  § 1.  Instytucje zamawiające jako podmioty zamówienia publicznego ......  I.  Instytucje zamawiające jako podmioty mające podmiotowość  prawną w prawie zamówień publicznych  ....................................  II.  Rozróżnienie na instytucje zamawiające będące podmiotami  publicznymi oraz podmiotami prywatnymi ................................    III.  Rodzaje działalności wykonywanej przez instytucje  zamawiające oraz znaczenie rodzaju wykonywanej  działalności dla uzyskania statusu instytucji zamawiającej  .....  I.  Sposoby wskazywania przez prawo zamówień publicznych  instytucji zamawiających  ................................................................  § 2.  Wykonawcy jako podmioty zamówienia publicznego  .........................  § 3.  Organy publicznego nadzoru nad rynkami zamówień publicznych  ...    I.  Nadzór publicznych organów nad rynkami zamówień  publicznych jako administracyjny nadzór   materialnoprawny  ............................................................................  IX XI XIX 1 1 3 19 27 36 42 44 49 49 49 64 76 87 93 112 112  Spis treści   II.  Status organów publicznego nadzoru nad rynkami zamówień  publicznych  .......................................................................................  § 4.  Organy rozstrzygające spory prawne pomiędzy instytucjami  zamawiającymi a wykonawcami  ..............................................................  Rozdział III. Przedmiot oraz treść zamówienia publicznego   .........................  § 1.  Świadczenie wykonawcy jako przedmiot zamówienia publicznego  ...      I.  Ogólna definicja świadczenia wykonawcy oraz  konstytutywne elementy tego świadczenia  .................................  II.  Świadczenie wykonawcy jako zachowanie się zaspokajające  potrzebę zamawiającego  .................................................................    III.  Świadczenie wykonawcy jako zachowanie się powodujące  powstanie po stronie zamawiającego bezpośredniego  przysporzenia o charakterze gospodarczym  ...............................  § 2.  Treść zamówienia publicznego  .................................................................  I.  Elementy konstytuujące treść zamówienia publicznego  ...........  II.  Obowiązki zamawiającego  .............................................................  III.  Obowiązki wykonawcy  ...................................................................  I.  Uprawnienie wykonawcy do wynagrodzenia  .............................  § 3.  Wykonywanie zamówienia publicznego jako zadanie publiczne  .......  § 4.  Granice (zakres) oraz odrębność lub tożsamość poszczególnych          zamówień publicznych  ...............................................................................            I.  Kryteria wyodrębniania lub tożsamości poszczególnych  zamówień publicznych  ....................................................................  II.  Potrzeby zamawiającego jako kryterium wyodrębniania lub  tożsamości poszczególnych zamówień publicznych  ..................  III.  Bezpośrednie przysporzenie gospodarcze uzyskiwane  przez zamawiającego jako kryterium wyodrębniania lub  tożsamości poszczególnych zamówień publicznych  ..................  I.  Gospodarcza i techniczna funkcja świadczenia  wykonawcy jako kryterium wyodrębniania lub tożsamości  poszczególnych zamówień publicznych  .......................................  .  Postanowienia przedmiotowo istotne umowy w sprawie  zamówienia publicznego jako kryterium wyodrębniania  lub tożsamości poszczególnych zamówień publicznych  ...........    I.  Przesłanki aktualizujące zakaz zmiany umowy w sprawie  zamówienia publicznego jako kryterium wyodrębniania  lub tożsamości poszczególnych zamówień publicznych  ...........  Rozdział IV. Metoda regulacji zamówienia publicznego   .................................  § 1.  Metoda regulacji jako kategoria prawna  .................................................  § 2.  Cywilnoprawna metoda regulacji zamówienia publicznego  ...............  I 123 130 139 139 139 153 161 166 166 171 174 179 194 197 197 199 200 203 204 213 215 215 218 Spis treści § 3.  Administracyjnoprawna metoda regulacji zamówienia publicznego  ...  § 4.  Hybrydowa metoda regulacji zamówienia publicznego  .......................  Rozdział V. Publicznoprawny i prywatnoprawny charakter zamówienia publicznego   ..........................................................................................................  § 1.  Kryteria podziału prawa na prawo publiczne i prawo prywatne  ........  § 2.  Zastosowanie kryteriów podziału na prawo publiczne i prawo  prywatne do prawa zamówień publicznych ............................................  § 3.  Zastosowanie kryteriów podziału na prawo publiczne i prawo  prywatne do poszczególnych zamówień publicznych  ..........................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  227 234 243 243 246 250 253 257 II Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KoncesBudU  ......................  ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usłu- gi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) dyrektywa 2014/24/UE  .....  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  R ady  z dn. 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchyla- jąc dyrektywę 2014/18/WE (Dz.Urz UE L Nr 94, s. 65) dyrektywa 2014/25/UE  .....  dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dn. 26.2.2014 r.  w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające  w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług  pocztowych, uchylając dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE  L Nr 94, s. 243) PrZamPubl  .........................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 2. Organy orzekające SN  ........................................  Sąd Najwyższy TSUE  ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikacje i Czasopisma AUWr  ..................................  Acta Universitatias Wratislaviensis Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy ST  .........................................  Samorząd Terytorialny Zb.Orz.  ................................  Zbiór Orzeczeń 4. Inne m.in.  ....................................  między innymi np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer orz.  .......................................  orzeczenie pkt  ........................................  punkt IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawna koncepcja zamówienia publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: