Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 008308 10735664 na godz. na dobę w sumie
Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania - ebook/pdf
Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7360-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problematyka wolności sumienia i wyznania była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się dowodzić intensyfikacji tych zjawisk.

Tytuł pracy „Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania” nie oddaje precyzyjnie jej charakteru. Z jednej strony, ma ona bowiem charakter interdyscyplinarny, bo oprócz zagadnień prawnych znajdują się w niej elementy socjologiczne oraz historyczne. Bez nich trudno byłoby nawet rozpocząć rozważania prawne, bo brakowałoby określenia samej materii, którą później określa prawo. Choć tytuł wskazuje na podejmowanie oceny przepisów, to rozważania, a zwłaszcza wnioski, mają szerszy charakter. Przedstawiona zostaje bowiem ocena, mająca też charakter socjologiczny i politologiczny. Z drugiej strony, nie jest to całościowe studium tych zagadnień, których bogactwo stanowi niewyczerpane źródło wręcz nieskończonej liczby opracowań. Prawna ochrona oznacza prawo wewnętrzne i międzynarodowe najbliższego nam kręgu kulturowego, co powoduje skupienie się przede wszystkim na współczesnej Europie.

Pierwszym celem Publikacji było ukazanie samej religii jako zjawiska społecznego, jej znaczenia, modyfikacji i przewidywalnej przyszłości.

Drugi cel nawiązywał do pierwszego, bo znaczenie religii i organizacji religijnych konfrontował z ich funkcjonowaniem w ramach ustrojów państwowych.

Kolejnym celem pracy było przedstawienie zagadnień prawnokarnych, jednak nie w pełnym zakresie. Skupiono się na analizie zagadnień budzących spory w nauce i ocenie konkretnych zachowań, zwłaszcza w kontekście wszystkich zasad ochrony wolności wyznania. Chodziło o skonfrontowanie dwóch wartości jakim jest ochrona wolności i uczuć religijnych oraz wolność do wyrażania poglądów, zwłaszcza w ramach krytyki i wolności artystycznej.

Głównym założeniem jednak było skupienie się na orzecznictwie Trybunału Europejskiego, jako sądu unifikującego państwa w kontekście wspólnie akceptowanych wartości spisanych w Konwencji Europejskiej.

Praca podzielona jest na rozdziały, podejmujące kolejne zagadnienia.

Pierwszy rozdział ma charakter socjologiczny. Korzystając z dorobku socjologii religii i historii religii podjęta została tu próba zdefiniowania pojęcia religii oraz opisania jej społecznego znaczenia.  Rozdział drugi dotyczy religii i prawa wyznaniowego jako funkcji polityki państwowej. Odnosi się ona do różnych systemów państwowych, głównie w obrębie demokratycznego świata, określających wzajemny stosunek państwa do religii i organizacji religijnych oraz współistnienie obu organizacji. Zagadnienia trzeciego rozdziału dotyczą już samej wolności sumienia i wyznania (konieczne stało się określenie definicji wolności, rozdzielenie pojęć „sumienie” i „wyznanie” oraz przypisanie ich do podmiotów indywidualnych i zbiorowych). Czwarty rozdział dotyczy tych samych zagadnień, jednak w nieco innym ujęciu, skupia się na konkretnych sytuacjach, które stały się lub powinny się stać przedmiotem oceny pod kątem obowiązującego prawa praz sądy i trybunały. Ta część pozwala na zaobserwowanie praktycznej realizacji zapisów ustawowych i konwencyjnych oraz przedstawienie prawdziwych i hipotetycznych zdarzeń oraz ludzkich postaw w odniesieniu do tej wolności. Piąty rozdział to analiza prawnej ochrony tej wolności w kontekście polskiego prawa karnego. Większej uwagi wymagają zagadnienia rodzące spory i różne interpretacje, głównie w odniesieniu do przestępstwa obrazy uczuć religijnych opisanego w art. 196 KK. Te problematyczne zagadnienia to zwłaszcza kwestia zamiaru, jaki powinien towarzyszyć sprawcy tego przestępstwa, kontrowersje wokół interpretacji znamienia „przedmiotu czci religijnej” oraz zachowania, mogące być oceniane jako znieważające, zwłaszcza w kontekście wolności artystycznej, naukowej lub szerzenia poglądów. Końcowy rozdział zawiera wynikające z poprzednich podsumowujące określenie wagi religii i innych przekonań dla współczesnego człowieka, adekwatność i skuteczność aktualnych regulacji prawnych wewnętrznych oraz międzynarodowych, a także ich wpływ na kształtowanie świata i stosunków międzyludzkich.

Praca ma charakter interdyscyplinarny, bo oprócz zagadnień prawnych obejmuje rozważania z zakresu socjologii religii i, w mniejszym stopniu, politologii. Wymagało to wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, a tym samym spowodowało konieczność zastosowania metod badawczych, pozwalających na stworzenie spójnego obrazu problematyki, uwzględniającego punkty widzenia i instrumenty badawcze różnych dziedzin nauki.

Jest to monografia skierowana nie tylko do prawników, studentów prawa, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tą materią.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA RAFAŁ  PAPRZYCKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RAFAŁ PAPRZYCKI • PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI Aneta Kaźmierczyk NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI. PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA Elżbieta Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Adam Kwieciński (red.) ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009–2014 Łukasz Szuster SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Tomasz Długosz OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA RAFAŁ PAPRZYCKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jacek Sobczak © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7359-1 ISBN e-book 978-83-255-7360-7 Dla Marysi i Helenki Spis treści Wstęp   ............................................................................................................................  IX Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XV Wykaz literatury   ........................................................................................................  XIX Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  XXIX Rozdział I. Religia jako zjawisko społeczne   ........................................................  1 1 § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Definicja religii  ............................................................................................  2 § 3.  Główne zjawiska i teorie w obszarze współczesnej religijności         społecznej i indywidualnej .........................................................................  Rozdział II. Prawo wyznaniowe jako funkcja polityki państwa   ....................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Model rozdziału państwa i organizacji religijnych ................................  I.  Zasady ogólne  ...................................................................................  II.  Radykalny rozdział państwa i kościoła .........................................  III.  Przyjazny rozdział państwa i kościoła  ..........................................  § 3.  Model powiązania państwa i organizacji religijnych .............................  § 4.  Przykłady szczególnych stosunków państwa i organizacji   religijnych ......................................................................................................  Rozdział III. Wolność sumienia i wyznania   .......................................................  § 1.  Godność osoby ludzkiej jako źródło praw i wolności  ...........................  § 2.  Pojęcie wolności sumienia i wyznania .....................................................  § 3.  Podmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania ..............................  § 4.  Zakres przedmiotowy wolności sumienia i wyznania  ..........................  § 5.  Granice wolności sumienia i wyznania  ...................................................  Rozdział IV. Wolność sumienia i wyznania w perspektywie orzecznictwa  ....  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Pojęcie godności osoby ludzkiej w judykaturze ......................................  § 3.  Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie .....................................  § 4.  Stanowisko judykatury w kwestii zakresu podmiotowego  ..................  § 5.  Koncepcja przedmiotowego zakresu wolności sumienia i wyznania  oraz jego granic w aspekcie orzecznictwa  ...............................................  6 17 17 18 18 21 22 28 31 39 39 44 48 56 69 78 78 78 80 84 90 VII Spis treści Rozdział V. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania   ...............  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Dyskryminacja wyznaniowa  .....................................................................  § 3.  Przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego  .....................................  § 4.  Obraza uczuć religijnych  ............................................................................  I.  Uwagi ogólne  ....................................................................................  II.  Znamię znieważenia  ........................................................................  III.  Przedmiot czci religijnej ..................................................................  IV.  Forma zamiaru ..................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................          101 101 101 105 108 108 109 116 119 124 133 VIII Wstęp Pierwsze zdanie pierwszego rozdziału niniejszego opracowania wskazuje na określenie  homo religiosus, które zostało użyte przez historyczkę i religioznawczynię Karen Armstrong.  Oznacza ono człowieka religijnego i w tym znaczeniu traktowało wykształcenie się potrzeb  i przekonań religijnych jako dowód ukształtowania się człowieka, odróżniającego się przez  to diametralnie od reszty świata zwierzęcego. Można to też potraktować jako fundament  dalszych rozważań, bo odnosi się do tego fenomenu, jakim jest religia, a inaczej rzecz uj- mując – potrzeby religijne człowieka. Ma ono taki charakter nie tylko dlatego, że jest cha- rakterystyczne jedynie dla ludzi. To jedna z najstarszych oraz najsilniejszych sił i inspiracji,  jakie określały człowieczeństwo. Była wytłumaczeniem niezrozumiałego świata, pocieszy- cielką, narzędziem władzy, narzędziem obrony przed despotyzmem, siłą popychającą do  najpiękniejszych czynów albo do najgorszych zbrodni. Oczywiste przez to jest obejmo- wanie tego zjawiska zainteresowaniem rozmaitych dziedzin nauki przez wszystkie wieki.  Problematyka ta była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to  ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało  oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się  dowodzić intensyfikacji tych zjawisk. Europa i większość współczesnego świata charak- teryzuje się najczęściej sekularyzacją, a więc zmniejszaniem się znaczenia religii w życiu  społeczeństwa, usuwaniem się jej z przestrzeni publicznej i przemieszczaniem się głębiej do  sfery prywatnych przekonań. Z drugiej strony, obserwuje się wzrost religijności w świecie  islamu, co przybiera też najbardziej radykalne odmiany, łącznie z powołującymi się na nią  ruchami terrorystycznymi i tworzeniem teokratycznych systemów państwowych. Ze wzglę- du na łatwość przemieszczania się ludzi pomiędzy państwami i kontynentami, dochodzi  do zetknięcia się odmiennych kultur i ich religii, co może prowadzić do nieporozumień  i jawnych konfliktów. Także w państwach europejskich dochodzi do zmian, a nawet pewnej  unifikacji traktowania wolności religijnej i stosunków na płaszczyźnie państwo–kościół,  pomimo różnic historycznych i kulturowych, zwłaszcza od czasu objęcia ustawodawstwa  i praktyki stosowania prawa kontrolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zmiany te  są niewyczerpanym źródłem badań interdyscyplinarnych, prowadzonych zwłaszcza przez  socjologów, religioznawców i prawników. Dlatego rozpoczynające się tutaj opracowanie  nie powinno być jedynie wtórne i kompilacyjne, bo codzienność dostarcza ciągle nowych  przykładów zdarzeń mogących być przedmiotem analiz i inspiracją do nowej argumentacji. Tytuł pracy: „Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania” nie oddaje precyzyjnie  jej charakteru. Z jednej strony, ma ona bowiem charakter interdyscyplinarny, bo oprócz  zagadnień prawnych znajdują się w niej elementy socjologiczne oraz historyczne. Bez nich  trudno byłoby nawet rozpocząć rozważania prawne, bo brakowałoby określenia samej  materii, którą później określa prawo. Choć tytuł wskazuje na podejmowanie oceny prze- pisów, to rozważania, a zwłaszcza wnioski, mają szerszy charakter. Przedstawiona zostaje  IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: