Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00698 013232 16918973 na godz. na dobę w sumie
Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP - ebook/pdf
Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8843-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania. Wiąże się to z wyodrębnieniem w ramach klasycznego procesu ustawodawczego procesu, mającego na celu wykonywanie prawa UE w systemie prawnym RP. Biorą w nim udział organy władzy wykonawczej oraz organy władzy ustawodawczej. Wykonywanie w systemie prawnym RP prawa UE stanowi obowiązek wynikający zarówno z prawa UE, jak również z Konstytucji RP. Wagę podjętego w monografii problemu obrazuje fakt, iż nawet do 80% ustaw uchwalanych przez parlament RP to w istocie implementacja prawa UE do systemu prawnego RP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawne asPekty imPlementacji Prawa Ue do systemU Prawnego rP Artur truBAlski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARTUR TRUBALSKI • PRAWNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PRAWA UE DO SYSTEMU PRAWNEGO RP Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PRAWA UE DO SYSTEMU PRAWNEGO RP ARTUR TRUBALSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek, Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz Recenzenci: Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8842-7 ISBN e-book 978-83-255-8843-4 Mojej Żonie Spis treści XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... XV Wstęp ........................................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ................................................................................. § 1. Charakterystyka systemu prawnego Unii Europejskiej ...................... I. Charakter i zakres obowiązywania acquis communautaire ....... II. Zasada autonomii prawa Unii Europejskiej ................................ III. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej .... IV. Zasada skutku bezpośredniego prawa Unii Europejskiej .......... § 2. Prawo pierwotne Unii Europejskiej ....................................................... I. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej .................................... II. Traktaty reformujące Unię Europejską ........................................ III. Traktaty akcesyjne ........................................................................... IV. Inne akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej ........................ V. Umowy międzynarodowe zawierane przez Unię Europejską ... VI. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej ...................................... § 3. Prawo pochodne Unii Europejskiej ....................................................... I. Rozporządzenia Unii Europejskiej ................................................ II. Dyrektywy Unii Europejskiej ......................................................... III. Decyzje Unii Europejskiej .............................................................. IV. Zalecenie i opinie Unii Europejskiej ............................................ V. Akty nienazwane .............................................................................. VI. Akty dawnego II i III filaru Unii Europejskiej ............................ § 4. Zasada bezpośredniego skutku prawa pochodnego Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ............ 1 1 2 5 9 15 17 18 19 21 23 23 24 26 28 29 32 32 33 33 34 35 37 38 VII I. Bezpośredni skutek rozporządzeń Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ......................... II. Bezpośredni skutek dyrektyw Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej .............................................. III. Bezpośredni skutek dyrektyw Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze wertykalnym ...................................................................................... Spis treści 1. Bezpośredni skutek dyrektyw Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze horyzontalnym (incydentalny horyzontalny skutek dyrektyw) ....................................................................... 2. Bezpośredni skutek dyrektyw Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach triangularnych ...................................................... IV. Bezpośredni skutek decyzji Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej .............................................. V. Pośredni skutek prawa Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej (zasada prounijnej wykładni prawa krajowego) ........................................................... Rozdział II. Charakterystyka procesu implementacji prawa Unii Europejskiej ......................................................................................................... § 1. Konstytucyjne, ustawowe i pozaustawowe podstawy implementacji prawa Unii Europejskiej .......................................................................... § 2. Charakter prawny implementacji prawa Unii Europejskiej ............... § 3. Zasady implementacji prawa Unii Europejskiej .................................. § 4. Prawo pochodne Unii Europejskiej podlegające implementacji ....... § 5. Sposoby implementacji dyrektyw, rozporządzeń i decyzji ramowych Unii Europejskiej ................................................................... § 6. Treść norm implementujących dyrektywy, rozporządzenia i decyzje Unii Europejskiej ...................................................................... Rozdział III. Rola władzy wykonawczej i jej organów w procesie implementacji norm prawa Unii Europejskiej ........................................... § 1. Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego jako przejaw sprawowania władzy wykonawczej przez Radę Ministrów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ..................... § 2. Inicjatywa Rady Ministrów w zakresie wnoszenia projektów ustaw implementujących prawo Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego ..................................................................................................... § 3. Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie implementacji prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego ..................................................................................................... § 4. Współdziałanie Rady Ministrów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej podlegającego implementacji .................................................................. 39 41 41 42 45 45 56 66 73 74 80 87 87 105 114 122 VIII Spis treści Rozdział IV. Rola władzy ustawodawczej w procesie implementacji norm prawa Unii Europejskiej .................................................................................. § 1. Transpozycja prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego jako przejaw sprawowania funkcji ustawodawczej przez parlament krajowy .................................................................................... § 2. Rola Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jego organów w procesie implementacji prawa Unii Europejskiej ................................................ § 3. Rola Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jego organów w procesie implementacji prawa Unii Europejskiej ................................................ § 4. Szczególny tryb ustawodawczy w zakresie transpozycji prawa Unii Europejskiej ................................................................................................ Rozdział V. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez organy władzy publicznej ............................................................................................................. § 1. Prawo Unii Europejskiej w praktyce sądów oraz organów administracji Rzeczypospolitej Polskiej ................................................. § 2. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury kontroli implementacji prawa Unii Europejskiej ................................................ § 3. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w związku z brakiem lub niewłaściwą implementacją prawa Unii Europejskiej § 4. Dochodzenie przed sądami Rzeczypospolitej Polskiej roszczeń odszkodowawczych wynikających z braku lub niewłaściwej implementacji prawa Unii Europejskiej ................................................ Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 131 131 137 150 159 169 169 176 182 186 193 199 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DzAdmRzU .................................... ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. wej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) RegPracRMR .................................. uchwała Nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2013 r. poz. 979 ze zm.) RegSejm .......................................... uchwała Regulamin Senatu ......................... uchwała Sejmu Polskiej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sejmu (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) Rzeczypospolitej Senatu Polskiej z 23.11.1990 r. – Regulamin Senatu (t.j. M.P. z 2015 r. poz. 805 ze zm.) Rzeczypospolitej RMU ................................................ ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 392 ze zm.) TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 13) ustawa kooperacyjna .................... ustawa z 8.10.2010 r. o współpracy Rady Mini- strów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395) rozporządzenie Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 283) ZTPR ............................................... Prezesa XI Wykaz skrótów 2. Organy orzekające i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny RM ................................................... Rada Ministrów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EPS ................................................... Europejski przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPPubl. ........................................... Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ................................................. Monitor Polski OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP ................................................... Państwo i Prawo PPE .................................................. Przegląd Prawa Europejskiego Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy SP ..................................................... Studia Prawnicze 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł; artykuły powołane bez przytoczenia aktu prawnego oznaczają artykuły ZNKU litera lit. ..................................................... nast. ................................................. następny(-a) Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja red. ................................................... redakcja, redaktor r. ....................................................... s. ....................................................... t.j. ..................................................... t. ....................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok w zw. ............................................... w związku z. ....................................................... zeszyt zd. .................................................... zdanie rok strona(-y) tekst jednolity tom XII Wykaz skrótów ze zm. .............................................. ze zmianami zm. ................................................... zmiana(-y) zob. .................................................. zobacz XIII Wykaz literatury 1. Monografie Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2011 Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2011 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004 Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, War- szawa 2012 Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010 Barcz J., Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010 Barcz J., Grzelak A., Kapko M., Siwek A., Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki pra- wodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim pra- wie krajowym, Warszawa 2009 Barents R., The Autonomy of Community Law, The Hauge–London–New York 2004 Bartosiewicz A., Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT, War- szawa 2009 Bożyk S., Sejm w systemie organów państwowych RP, Warszawa 2009 Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Kon- stytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008 Chruściak R., Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne, Warszawa 2011 Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999 Craig P., de Burca G., EU Law, Oxford–New York 2003 Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007 Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa 1999 Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009 George R.P., The Autonomy of Law, Oxford 1996 Grzelak A., Ostropolski T., Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009 Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, Oxford 1994 Jaroszyński T., Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawnego obo- wiązującego w Polsce, Warszawa 2011 Jedlecka W., Dyrektywy wspólnot europejskich a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002 Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007 Kornobis-Romanowska D., Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Warszawa 2004 XV Wykaz literatury Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008 Kuca G., Zasada podziału władzy, Warszawa 2014 Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczy- pospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012 Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998 Kurcz B., Dyrektywy Wspólnot Europejskich i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004 Łazowski A., Łabędzka A., Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Warszawa 2010 Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000 Mik C., Pawłowski B., Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w spra- wach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ustawa z 11 marca 2004 r. z komentarzem, Warszawa 2009 Mistygacz M., Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012 Mojak R., Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007 Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012 Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rzą- Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji dowych projektów ustaw, Toruń 2012 z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002 Prechal S., Directives in EC Law, Oxford 1995 Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999 Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013 Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa Sozański J., Prawo Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 2004 Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowie- nia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009 Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012 Szpunar M., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polski system prawny, War- szawa 2003 Szpunar M., Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego, Warszawa 2008 Tridimas T., The General Principles of EC Law, Oxford 2000 Weatherill S., Beaumont P., EC Law, London 1995 Wojtyczek K., Przekazanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, 2000 2002 2005 Kraków 2007 XVI Wykaz literatury Wójtowicz K., Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012 Wójtowicz K., Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z 20 czerwca Unii Europejskiej, Warszawa 2003 2002 r., Warszawa 2012 2. Artykuły naukowe 1999, Nr 3 Balicki R., Weto prezydenckie jako element postępowania legislacyjnego, Prz. Sejm. Bałaban A., Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prz. Sejm. 2007, Nr 4 Banaszak B., Rola Senatu w procesie legislacyjnym, Prz. Sejm. 2000, Nr 5 Banaszak B., Egzekutywa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda, Prz. Sejm. 2006, Nr 3 Banaszak B., Balicki R., Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku – prawo unijne jako stymulator zmian, w: B. Banaszak, M. Jabłoń- ski (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010 Barcz J., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP, PiP 1998, Nr 4 Barcz J., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a Konstytucja z 1997 r., w: J. Barcz (red.), Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002 Barcz J., Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich, w: M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym sys- temu prawnym, Warszawa 1997 Barcz J., Wybrane problemy związane z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytu- cyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasad- niczą RFN, EPS 2009, Nr 9 Barcz J., Wyzwania stające przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w związku z człon- kostwem Polski w Unii Europejskiej, Prz. Sejm. 2004, Nr 2 Barcz J., Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec pol- skiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, w: J. Barcz (red.), Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa 2005 Barcz J., Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konsty- Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wybrane problemy, tucji RP z 1997 r., KPPubl. 2004, Nr 2 Studia Iuridica Toruniensia 2008, t. IV Biernat S., Miejsce prawa pochodnego Wspólnot Europejskich w systemie konstytu- cyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w: C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999 XVII Wykaz literatury Biernat S., Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa. Administracja. Są- downictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. J. Łętowskiemu w 60 rocznicę uro- dzin, Warszawa 1999 Biernat S., Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych po- rządkach prawnych, Toruń 1998 Biernat S., Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000 Biernat S., Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po traktacie z Lizbony, GSP 2011, Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Bogusz M., Problem charakteru prawnego zasad techniki prawodawczej, GSP 2010, t. XXV Warszawa 2004 t. XXIV Bożek M., System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku – zarys problematyki, w: M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska, Kraków 2013 Brzozowski W., Prawne relacje Prezydenta RP z Trybunałem Konstytucyjnym, w: T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010 Brzozowski W., Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia (Uwagi na tle formułowania upoważnień ustawowych), Prz. Sejm. 2013, Nr 4 Chmielarz A., Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej, Prz. Chorążewska A., Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencji, Prz. Sejm. Sejm. 2012, Nr 4 2005, Nr 6 1997, Nr 3 Sejm. 2010, Nr 5 Chruściak R., Dwuizbowość parlamentu, w: Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konsty- tucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 Ciapała J., Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ustawodawstwie, Prz. Sejm. Ciemniewski J., Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej, Prz. Colgan D., Tringular Situations: the Coup de Grace for the Denial of Horizontal Direct Effect of Community Directives, European Public Law 2002, Nr 8 Craig P., Directives: Direct Effect, Indirect Effect and the Construction of National Le- gislation, European Law Review 1997, Nr 22 Czapliński W., Akty prawne Wspólnot Europejskich w orzecznictwie Trybunału Spra- wiedliwości, w: M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajo- wym systemu prawnym, Warszawa 1997 XVIII Wykaz literatury Czeszejko-Sochacki Z., O niektórych problemach konstytucyjnej procedury legislacyj- nej, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament, Warszawa 2000 Daranowski P., Kilka uwag o prawach jednostki w Unii Europejskiej/Wspólnocie Eu- ropejskiej, Studia Prawno-Ekonomiczne 1996, Nr 1 Dobrowolski M., Dwuizbowość parlamentu jako zasada Konstytucji RP, PiP 2000, Nr 4 Dudek D., Prezydent a rząd – rozdział kompetencji i zadań ustrojowych, w: M. Zu- bik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010 Działocha K., Podstawy prounijnej wykładni Konstytucji RP, PiP 2004, Nr 11 Działocha K., Skwara B., Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń (aspekt materialny), PiP 2007, Nr 10 Eckhardt K., Wpływ organów władzy wykonawczej na wewnątrz parlamentarne postę- powanie ustawodawcze (w świetle Małej Konstytucji z 1992 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Prz. Sejm. 2000, Nr 3 Galster J., Teoretycznoprawne aspekty obowiązywania, stosowania i przestrzegania prawa wspólnotowego w systemu krajowym, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998 Garlicki L., Regulaminy a praktyka parlamentarna. Referat wygłoszony na Międzyna- rodowej Konferencji w Pułtusku w dniach 8–11 maja 1994 roku L. Garlicki, Konstytucja – Regulamin Sejmu – Ustawa, Prz. Sejm. 2000, Nr 2 Garlicki L., Zubik M., Idea parlamentaryzmu zracjonalizowanego w praktyce ustrojowej III RP, w: A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, Katowice 2009 Garlicki L., Zubik M., Ustawa w systemie źródeł prawa, w: A. Szmyt (red.), Konstytu- cyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005 Gierach E., Zasada autonomii parlamentu w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Prawnicze 2012, Nr 2 Gilowski P., Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010 Głębocki K., Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym systemu prawnym, Studia Europejskie 1999, Nr 3 Góral J., Regulamin Sejmu a praktyka, Prz. Sejm. 2000, Nr 2. Górski M., Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie, w: A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Euro- pejskiej, Warszawa 2010 Górski M., System sądowniczy Unii Europejskiej, w: A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2010 Granat M., Konstytucyjne zasady ustroju, w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konsty- tucyjne, Lublin 2010 Grądzka I., Współpraca Sejmu i Senatu z Radą Ministrów w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w: M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: