Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00868 010772 10762580 na godz. na dobę w sumie
Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7456-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowiąca  próbę ujęcia w jednym opracowaniu zagadnień dotyczących kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w znaczeniu szerokim przez pryzmat ewolucji nadzoru i kontroli z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ocena dokonywana z perspektywy praktyki i jej potrzeb. Zważywszy, iż kontrola i nadzór są jednymi z istotniejszych elementów decydujących o poprawności działania określonej organizacji, a pojęcie samorządu jest jednym z najważniejszych pojęć w nauce prawa administracyjnego zbadanie aktualnej istoty kontroli i nadzoru jest niezbędne dla uzyskania obrazu zarządzania współczesnym państwem demokratycznym. Problematyka kontroli i nadzoru wymaga ciągłej aktualizacji, wybrane zagadnienia kontroli i nadzoru powinny być przedmiotem pogłębionej refleksji teoretycznej i praktycznej (poddane weryfikacji wobec upływu ponad dwóch dziesięcioleci praktyki samorządowej).

Brak monograficznych opracowań przedmiotowego tematu kontroli i nadzoru, czyli tematyki poruszanej w prawie wszystkich podręcznikach daje z jednej strony możliwość kumulacji podobnych lub zróżnicowanych ujęć i poglądów a z drugiej pokazuje obszerność pola rozważań Pochwalam także uwzględnienie w pracy różnych aspektów kontroli wewnętrznej, łącznie z kontrolą zarządczą i złączonymi z nią problemami samooceny. Interesujące jest też niepominięcie tematu informatyki w procesie kontroli wewnętrznej… W ogólności uznaję, iż recenzowana tu wydawniczo praca zgodnie z zamierzeniem autorki będzie mogła służyć dydaktyce studenckiej a także może być uznana za pomoc w praktycznej realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego”.

Z recenzji Prof. dr hab. Jana Bocia

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawne i Praktyczne asPekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego Krystyna CelareK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRYSTYNA CELAREK • PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI I NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI I NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KRYSTYNA CELAREK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. zw. dr hab. Jan Boć © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7455-0 ISBN e-book 978-83-255-7456-7 Składam podziękowania Szanownemu Panu Profesorowi zw. dr hab. Janowi Bociowi za nieocenioną pomoc, niezwykle cenne uwagi i wskazówki, które pomogły w opracowaniu ostatecznej wersji niniejszej monografi i. To dla mnie ogromne wyróżnienie, że tak wybitny autorytet naukowy zechciał być Recenzentem mojej pracy. Autorka Spis treści XI Wykaz skrótów ................................................................................................. Wykaz literatury .............................................................................................. XV Przedmowa ....................................................................................................... XXIII Wprowadzenie   ...........................................................................................................  1 Rozdział I. Administracja samorządowa – ogólna charakterystyka   ............  3 3 § 1.  Istota samorządu terytorialnego w aspekcie demokracji  .....................  § 2.  Koncepcje funkcjonowania samorządu terytorialnego  ........................  9 16 I.  Gmina w strukturze samorządu terytorialnego  .........................  19 II.  Samorząd powiatowy a samorząd gminny  ..................................  23 III.  Samorząd województwa – wybrane zagadnienia  .......................  § 3.  Podsumowanie  ............................................................................................  26 Rozdział II. Kontrola a nadzór – zagadnienia administracyjnoprawne   ......  29 29 § 1.  Konstytucyjne unormowania kontroli i nadzoru  ..................................  32 § 2.  Kontrola – podstawowe znaczenia  ...........................................................  I.  Kryteria kontroli  ..............................................................................  39 43 II.  Funkcje kontroli administracji samorządowej  ...........................  § 3.  Nadzór – analiza instytucji w prawie administracyjnym  ....................  47           I.  Nadzór nad samorządem terytorialnym – ogólna       charakterystyka  ................................................................................  II.  Zakres nadzoru i kryterium w samorządzie terytorialnym  .....  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział III. Kontrola zewnętrzna nad samorządem terytorialnym   ...........  § 1.  Sądownictwo w procesie kontroli samorządu terytorialnego  .............  I.  Sądownictwo administracyjne – uwagi wprowadzające  ...........  II.  Zakres przedmiotowy kontroli sądu administracyjnego  ..........  III.  Znaczenie tzw. prawa sędziowskiego w procesie         funkcjonowania samorządu terytorialnego  ................................    IV.  Postępowanie przed sądami administracyjnymi – kierunki   zmian  ..................................................................................................  § 2.  Znaczenie kontroli Najwyższej Izby Kontroli w działalności   samorządu terytorialnego  .........................................................................  49 55 58 61 61 63 69 75 77 80 VII Spis treści     I.  Status Najwyższej Izby Kontroli  ....................................................  II.  Postępowanie kontrolne NIK  .........................................................  § 3.  Prokuratura w procesie kontroli samorządu terytorialnego  ...............  I.  Istota kontroli prokuratorskiej  ......................................................  II.  Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych   a funkcja kontrolna prokuratury ...................................................              § 4.  Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich a kontrola samorządu  terytorialnego  ..............................................................................................  I.  Kompetencje kontrolne RPO  .........................................................  § 5.  Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  ......  I.  Dane osobowe w działalności samorządu terytorialnego  .........  II.  Zakres uprawnień kontrolnych GIODO  ......................................  III.  Kompetencje decyzyjne GIODO – kontrola czy nadzór   – analiza zagadnienia  ......................................................................  § 6.  Inne rodzaje kontroli zewnętrznej – wybrane zagadnienia  .................  I.  Kontrola parlamentarna  .................................................................  II.  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy  ..........................................  § 7.  Kontrola społeczna w demokratycznym państwie prawnym   .............  § 8.  Dodatkowe instrumenty kontroli funkcjonariuszy samorządu       terytorialnego  ..............................................................................................  I.  Oświadczenia, rejestry  ....................................................................  II.  Kontrola procesu naboru na stanowiska urzędnicze   w samorządzie terytorialnym  ........................................................  § 9.  Znaczenie informatyki w procesie kontroli zewnętrznej – wybrane  zagadnienia  ..................................................................................................  § 10. Kontrola skarbowa  ......................................................................................  § 11.  Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako organy kontrolujące   decyzje organów samorządu terytorialnego  ...........................................  I.  Działalność SKO w świetle kontroli NIK  .....................................  § 12. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego  ....................................................    I.  Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału     Konstytucyjnego  ..............................................................................  II.  Powszechna skarga konstytucyjna  ................................................  § 13. Centralne Biuro Antykorupcyjne a samorząd terytorialny .................  § 14. Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział IV. Kontrola wewnętrzna w samorządzie terytorialnym   ...............  § 1.  Kontrola finansowa sensu largo  ................................................................  § 2.  Komisja Rewizyjna w działalności samorządu terytorialnego  ...........  § 3.  Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym  ...............................        VIII 81 83 85 89 93 99 101 106 107 112 116 118 118 120 126 135 135 142 148 151 156 161 162 164 167 168 171 173 173 187 194 Spis treści     I.  Samoocena w procesie kontroli zarządczej  .................................  II.  Zasady kontroli zarządczej (standardy kontroli)  ........................  § 4.  Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna – studium przypadku  ....  § 5.  Informatyka w procesie kontroli wewnętrznej  ......................................  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział V. Nadzór nad samorządem terytorialnym   .......................................  § 1.  Zasadność nadzoru nad samorządem terytorialnym  ...........................  § 2.  Klasyfikacja środków nadzoru nad działalnością samorządu   terytorialnego  ..............................................................................................  § 3.  Znaczenie sądowej kontroli rozstrzygnięć nadzorczych  ......................  § 4.  Instytucja Regionalnej Izby Obrachunkowej  .........................................  I.  Zakres kontroli RIO  ........................................................................  II.  Rozstrzygnięcia nadzorcze RIO  ....................................................  III.  Działalność RIO w praktyce  ..........................................................  IV.  Skargi na rozstrzygnięcia RIO  .......................................................          § 5.  Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem   terytorialnym  ...............................................................................................  § 6.  Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym  .......  § 7.  Nadzór Sejmu – nadzór sensu largo  .........................................................  § 8.  Podsumowanie  ............................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  205 211 214 227 230 233 233 238 242 244 251 256 262 264 266 268 270 274 275 281 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne CBAU  ..................................  ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.) DostInfPublU  .....................  ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst  jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) DyscFinPublU  ....................  ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.  poz. 168) FinPublU  ............................  ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) KSU  .....................................  ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U.  z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) OchrDanOsU  .....................  ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst  jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OdpFunkcU  .......................  ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funk- cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U.  z 2011 r. Nr 34, poz. 173 ze zm.) OrdPod  ...............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.  Dz.U. z 2012 r. Nr 125, poz. 749 ze zm.) PostAdmU  ..........................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270  ze zm.) PracSamU  ...........................  ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst  jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) ProkU  ..................................  ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.  Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PSPU  ...................................  ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.) RIOU  ...................................  ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) RPOU  ..................................  ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst  jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) XI Wykaz skrótów SamGminU .........................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamPowU  ........................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) SamWojU  ............................ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) SądAdmU  ...........................  ustawa z 25.7.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) SKOU  ..................................  ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoław- czych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) TKU  .....................................  ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.  Nr 102, poz. 643 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma Cas.  ......................................  Casus FK  ........................................  Finanse komunalne GP  ........................................  Gazeta Prawna KP  ........................................  Kontrola Państwowa NZS  ......................................  Nowe Zeszyty Naukowe PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPK  ......................................  Przegląd Prawa Konstytucyjnego PPr  .......................................  Problemy Praworządności Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PS  .........................................  Przegląd Sejmowy PWSZ IPiA SL  ....................  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Prawa Admi- nistracji Studia Lubelskie Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita SIP  ........................................  System Informacji Prawnej SiMTNN  .............................  Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ST  .........................................  Samorząd Terytorialny St.Pr.-Ek.  .............................  Studia Prawno-Ekonomiczne WydSejm  .............................  Wydawnictwo Sejmowe ZNPTE  ................................  Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ZNUE  ..................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego ZNUSz .................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZNWSB  ...............................  Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Bankowa ZNWSEI ..............................  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji XII Wykaz skrótów 3. Organy orzekające CBA  .....................................  Centralne Biuro Antykorupcyjne  GIODO  ...............................  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych KRRIO  ................................  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych  MF  .......................................  Minister Finansów MOP  ....................................  Międzynarodowa Organizacja Pracy  NBP  .....................................  Narodowy Bank Polski NIK  ......................................  Najwyższa Izba Kontroli NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny PIP  .......................................  Państwowa Inspekcja Pracy RIO  ......................................  Regionalna Izba Obrachunkowa RPO  .....................................  Rzecznik Praw Obywatelskich SKO  .....................................  Samorządowe kolegia odwoławcze SN  ........................................  Sąd Najwyższy  TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł  BIP  .......................................  Biuletyn Informacji Publicznej cz.  .........................................  część d. d.  ......................................  data dostępu EKSL  ....................................  Europejska Karta Samorządu Lokalnego z 15.10.1985 r. (Dz.U.  z 1994 r. Nr 124, poz. 607); ESKZ  ...................................  Elektroniczny System Kontroli Zarządczej ESOD ...................................  Elektroniczny System Obiegu Dokumentów JST  .......................................  jednostki samorządu terytorialnego jw.  .........................................  jak wyżej KPRM ..................................  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów niepubl.  ...............................  niepublikowany  np.  ........................................  na przykład  Nr  .........................................  numer PC  ........................................  Prawo Cywilne r.  ...........................................  rok red.  .......................................  redakcja rozp.  .....................................  rozporządzenie  RP  ........................................  Rzeczypospolita Polska s.  ...........................................  strona (-y)  XIII Wykaz skrótów s. f. p. ....................................  sektor finansów publicznych t.  ...........................................  tom tekst jedn.  ............................  tekst jednolity  tj.  ..........................................  to jest UE  ........................................  Unia Europejska ust.  .......................................  ustęp  WS  .......................................  Wydanie Sejmowe wyd.  .....................................  wydanie wyr.  ......................................  wyrok ze zm.  ..................................  ze zmianami  ZN  ........................................  Zeszyty Naukowe zob.  ......................................  zobacz  §  ...........................................  paragraf XIV Wykaz literatury 2004 2007 wa 2011 Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcja sądownictwa administra- cyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądowni- ctwa administracyjnego, Lublin 2003 Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach admi- Babuśka E.W., Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych. Poszukiwany model  nistracyjnych, Warszawa 2012 funkcjonowania, ZNPTE 2011, Nr 10 Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków  Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych, Komentarz, Kraków  Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warsza- Bąkiewicz M., Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywy  instytucji, ST 2008, Nr 9 Bielska-Brodziak A., Komentarz do art.1 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funk- cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, [w:] A. Bielska-Brodziak (red.),  Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie pra- wa. Komentarz, Warszawa 2011 Bieniaszewska A., Wołczak B., Kontrola sprawozdawczości budżetowej jednostek samorzą- du terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe, FK 2008, Nr 5 Bigo T., Z problemów nadzoru nad administracją terenową, KP 1961, Nr 5  Błaś A., Samodzielność działania organu administracji publicznej – problem badawczy,  Acta Universitatis Wratislaviensis 1997, No 1931 Błaś A. (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002 Błaś A., Administracja publiczna w państwie prawa, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Admi- nistracja publiczna, Wrocław 2003 Błaś A. (red.), Niepewność w procesie stosowania prawa administracyjnego w kontekście  ograniczeń kontroli legalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (u.p.r.i.d.p.), [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym,  Warszawa 2014 Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r.,  Boć J. (red.), Powiat, Wrocław 2001 Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007 Boć J., Kontrola prawna administracji, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wroc- Wrocław 1998 ław 2007 XV Wykaz literatury Borkowski J., Formy procesowe prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa w admini- stracji państwowej, PPr 1989, Nr 11 Borkowski J., Podmioty na prawach strony, [w:] B Adamiak, J. Borkowski, Polskie postę- powanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 1997 Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego Ko- mentarz, wyd. XI Warszawa 2011 Borowicz J., Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska  urzędnicze w samorządzie terytorialnym, ST 2007, Nr 10 Bujkowa O., Ogólne problemy teoretyczne oraz zarys systemu kontroli, [w:] O. Bujkowa,  J. Jagielski, J. Lang, Kontrola administracji, Warszawa 1986 Celarek K., Internet w administracji publicznej – informatyzacja szczególną funkcją ad- ministracji, [w:] A. Grzywak, P. Pikiewicz (red.), Zastosowania Internetu, Dąbrowa  Górnicza 2009 Celarek K.,  Ochrona  danych  osobowych  w  Unii  Europejskiej  –  kierunki  zmian,  [w:] S.M. Grochalski (red.), Status prawny obywatela Unii Europejskiej, Dąbrowa Gór- nicza 2011 Celarek K., Znaczenie informacji i informatyki w procesie gospodarowania nieruchomoś- ciami w zasobach publicznych, SiMTNN 2011, Nr 4 Celarek K., Informacja jako istotny element zarządzania wizerunkiem administracji pub- licznej, [w:] Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, ZNUE w Pozna- niu 2011, Nr 209 Celarek K., Jawność finansów publicznych istotnym elementem w procesie urzeczywist- niania prawa do informacji publicznej, [w:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty  finansowe i płynnościowe, ZNWSB w Poznaniu 2011, Nr 36 Celarek K., Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji – wybra- ne zagadnienia, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie teryto- rialnym, Warszawa 2014 Chmaj M. (red.), Prawo administracyjne – część ogólna, Warszawa 2003 Chmaj M. (red.), Prawo administracyjne część ogólna, Warszawa 2007 Cybulski B., Geneza ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, [w:] B. Cybulski, S. Srocki (red.), Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003, Wroc- ław 2003 Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrz- nego na podstawie ustawy o finansach publicznych, KP 2010, Nr 1 Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością ko- munalną, Warszawa 1995 Chruściel J., Kotowski J., Absolutorium samorządowe w rozstrzygnięciach kolegiów regio- nalnych izb obrachunkowych w 2012 r. oraz w dotychczasowym orzecznictwie sądów  administracyjnych, FK 2012, Nr 11 Czerwiński W., Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009 Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji  Daniel P., Zakres sądowej kontroli, Skarga na bezczynność i przewlekłe prowadzenie po- publicznej, Warszawa 2010 stępowania, KP 2013, Nr 3 XVI Wykaz literatury Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1971 Dąbek D., Zasady powoływania komisji rewizyjnej rady gminy w kontekście uprawnień  klubów radnych, ST 2006, Nr 6 Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010. Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. (red.), Profesjonalizm w administracji publicz- nej, Białystok 2004 Dębowska-Sołtyk M., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – cel  i zadania systemu, FK 2011, Nr 7–8. Dobosz P., Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego – założenia kon- stytucyjne i ich realizacja, [w:] P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny, zasady ustro- jowe i praktyka, Warszawa 2005 Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011 Dobrowolski Z., Ekonomiczna analiza działalności naczelnych organów kontroli państwo- wej, Sulechów 2009 Dobrowolski Z., Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Eu- ropejskiej. Ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Zielona Góra 2008 Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993 Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009 Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2001 Dolnicki B., Tarno J.P. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola admini- stracji, Warszawa 2012 Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007 Dudek J., Kontrola poza kontrolą, Rzeczp. 2004, Nr 77 Dudek D., Samorządowe kolegia odwoławcze w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Pol- skiej, Cas. 2010, Nr 57 nota”, Warszawa 2012 Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, „Wspól- Filipek J., Prawo administracyjne – instytucje ogólne, Kraków 2001 Filipek J., Prawo administracyjne – instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001 Filipiak B., Finanse samorządowe, nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warsza- wa 2011 Filipowicz A., Rzecznik Praw Obywatelskich a administracja, PiP 1988, Nr 2 Galińska-Rączy I., Sprawa aktualizacji danych zawartych w Rejestrze Korzyści, „Ekspertyzy  i Opinie Prawne Biuletynu Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, 2003, Nr 1 Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000 Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003 Giełda M., Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału  Konstytucyjnego, [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wroc- ław 2002 Glumińska-Pawlic J., [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz,  Warszawa 2010 Glumińska J., Wierzbica A., Komentarz do art. 30 ustawy o samorządzie województwa,  [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. Warszawa  2013 XVII Wykaz literatury Gospodarek T., Platforma cyfrowa jako strategiczny projekt informatyzacji jednostki samo- rządu terytorialnego współfinansowany z funduszy strukturalnych UE, ST 2006, Nr 6 Guzek L., Zakończenie postępowania kontrolnego, GP 1999, Nr 52 P Guzów., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – aspekt teoretycz- ny i praktyczny, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, ZNUSz 2012, Nr 53 Gruszecki K., Komentarz do art. 22 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, SIP Warszawa, 2013 Gwiżdż A., Organizacja i zasady funkcjonowania, [w:] A. Burda (red.), Sejm Polskiej Rze- czypospolitej Ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975 Hauser R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 1999, Nr 12 Hoc S., Szustakiewicz P., Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, War- szawa 2012 wa 2011 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999 Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999 Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006 Jagoda J., Komentarz do art. 25(d) ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] Ustawa o sa- morządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007 Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warsza- Jasińska-Cichoń A., Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Warszawa 2008 Jasińska-Cichoń A., Komentarz do art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, [w:] Usta- wa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Warszawa 2008 Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012 Jastrzębska M., Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorial- nego w opinii tych jednostek i instytucji kontroli zewnętrznej, FK 2013, Nr 1–2  Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, War- szawa 2010 Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego, Warszawa 2013 Jaworska-Dębska B., Duniewska Z., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,  Warszawa 2001 Jaworska-Dębska B., Duniewska Z., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie,  Warszawa 2011 Jędrzejewski S., Kontrola administracji, Poznań 2000 Juchniewicz J., Instrumenty realizacji kontroli Sejmu – próba oceny skuteczności, PPK  Jyż G., Komentarz do art. 96 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012 Kijowski D.R. (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Jakość prawa administracyjnego,  Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998 2013, Nr 1 Warszawa 2012 XVIII Wykaz literatury Knosala E., Ustrój powiatu, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojo- wej, E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Kraków 1999 Knosala E., Zacharko L., Matan A., Elementy nauki administracji, Wrocław 2002 Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2005 Kołaczkowski B., Ratajczak M., System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach  samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 27.08.2009 r. o finansach  publicznych, FK 2010, Nr 4 Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu  terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009 Korzeniowska A., Kolegium jako organ orzekający w sprawach z zakresu administracji rządo- wej, [w:] Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002 Korczak J., Zasady i skutki prowadzenia kontroli przez komisje rewizyjne rad gmin, NZS  2002, Nr 2 Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2006 Kotulski M., Samorządowe kolegia odwoławcze (wybrane uwagi na tle ustawy o samorzą- dowych kolegiach odwoławczych), ST 2001, Nr 6 Kowalczyk M., Kontrola skarbowa i postępowanie kontrolne, Prok. i Pr. 2013, Nr 2 Kowalczyk M., Przebieg kontroli skarbowej zgodny z przepisami prawa, KP 2013, Nr 6 Kmieciak Z., Przewlekłość postępowania administracyjnego, PiP 2011, Nr 6 Krawczyk R.P., Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych, FK 2013, Nr 1–2 Kulesza M., Państwo – Obywatel – Samorząd, ST 2007, Nr 9 Kulicki J., Kontrola skarbowa. Komentarz, Warszawa 2013 Kwaśniak P., Aspekty kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym, „Administra- cja”, ZNWSEI 2012, Nr 1 nego, Warszawa 2004 Leoński Z. (we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem), Zarys prawa administracyj- Lewandowska K., Lewandowski T., Skarga na bezczynność organu administracji do sądu  administracyjnego – dopuszczalność skargi, ST 2010, Nr 5 Lipiec-Warzecha L., Komentarz do ustawy o finansach publicznych, Warszawa 2011 Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014 Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995 Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2007 Martysz Cz., Komentarz do art. 18(a) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010 Martysz Cz., Komentarz do art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007 Matan A., Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funk- cjonariusza publicznego, Warszawa 2014 Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skar- bową, Warszawa 2012 Miemiec M., Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] A. Błaś (red.), Stu- dia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002 Michniak M., Kontrola zarządcza w publicznej placówce oświatowej, ZNWSB w Pozna- niu 2011, Nr 37 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: