Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 007470 11068751 na godz. na dobę w sumie
Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 241
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7704-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Jego przedmiotem jest w szczególności:

  1. prezentacja konsorcjum jako specyficznej formy współpracy gospodarczej,
  2. wskazanie oraz omówienie wybranych, występujących w praktyce stosunków gospodarczych problemów prawnych wiążących się z funkcjonowaniem konsorcjów na gruncie PrZamPubl oraz ich analiza, a także:
  3. przedstawienie regulacji unijnych, dotyczących powyższej tematyki, wraz z oceną zgodności z nimi norm prawa polskiego.

Celem opracowania jest kompleksowe omówienie powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w doktrynie, przy czym z racji obszerności materiału spektrum pracy zostało ograniczone do kwestii podstawowych z zakresu PrZamPubl, a ponadto prawa cywilnego i w niewielkim fragmencie prawa upadłościowego. Jednocześnie podkreśla ono niedostatecznie jak dotąd uwzględniane – również w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych, orzekających w sprawach zamówień publicznych – cywilistyczne aspekty omawianej problematyki oraz zasady wynikające z prawa UE, w tym w szczególności z przepisów dyrektyw oraz orzecznictwa TS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawne Problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym Przez Prawo zamówień Publicznych Karolina MuCHoWsKa-ZWara Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROLINA MUCHOWSKA-ZWARA • PRAWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA KONSORCJÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE REGULOWANYM PRZEZ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA KONSORCJÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE REGULOWANYM PRZEZ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KAROLINA MUCHOWSKA-ZWARA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7703-2 ISBN e-book 978-83-255-7704-9 Spis treści Wykaz aktów prawnych   ...........................................................................................  XI Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  X Bibliografia   .................................................................................................................  XIX Wstęp   ............................................................................................................................  XXII Rozdział I. Ogólna charakterystyka konsorcjum   ..............................................  1 1 § 1.   Definicja i cechy umowy konsorcjum ......................................................  1   I.  Definicje konsorcjum zawarte w przepisach prawa polskiego .....    II.  Definicje konsorcjum wypracowane przez doktrynę prawa ........  2  III.  Najważniejsze cechy umowy konsorcjum .......................................  4 § 2.   Specyfika konsorcjum na tle innych form współdziałania podmiotów  gospodarczych ..............................................................................................    I.  Kartel .....................................................................................................    II.  Syndykat ................................................................................................   III.  Koncern .................................................................................................   I. Holding ..................................................................................................    . Trust .......................................................................................................   I. Konglomerat ..........................................................................................   II. Pool .........................................................................................................   III. Joint venture ........................................................................................   IX.  Charakterystyka konsorcjum na tle powyższych form  5 5 6 6 7 7 8 8 8 współpracy gospodarczej ....................................................................  § 3.   Rodzaje konsorcjów ze względu na ich gospodarcze przeznaczenie ...    I.  Konsorcja przedsiębiorstw .................................................................    II.  Konsorcja bankowe ..............................................................................   III.  Konsorcja o szczególnie zindywidualizowanych celach  gospodarczych ......................................................................................   I. Konsorcja naukowo-przemysłowe .....................................................  § 4.   Rodzaje konsorcjów ze względu na ich formę organizacyjno-prawną ..    I.  Konsorcja w znaczeniu szerokim  .....................................................    II.  Konsorcja w znaczeniu ścisłym/konsorcjum a spółka cywilna ...   III.  Konsorcja jednostkowe i jednolite ....................................................   I. Konsorcja wewnętrzne i zewnętrzne.................................................    . Konsorcja scentralizowane i zdecentralizowane ............................  9 10 10 10 12 13 14 14 15 19 20 20  Spis treści § 5.   Uregulowania dotyczące konsorcjum w Prawie bankowym ................  § 6.   Uregulowania dotyczące konsorcjum w Prawie zamówień  publicznych ...................................................................................................  § 7.   Uregulowania dotyczące konsorcjum w ustawie o zasadach  finansowania nauki .....................................................................................  § 8.   Uregulowania dotyczące konsorcjum w pozostałych przepisach  prawa ..............................................................................................................  Rozdział II. Wybrane problemy prawne związane z udziałem konsorcjów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji umów zawartych w wyniku tych postępowań   .......................  § 1.   Analiza przepisów działu II Prawa zamówień publicznych,  dotyczących konsorcjów  ............................................................................    I.  Znaczenie regulacji zawartej w przepisie art. 23 ust. 1  PrZamPubl ................................................................................................    II.  Kwestie prawne związane z pełnomocnictwem udzielanym  do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego ....................................................................   III.  Zakres odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących  wykonawcy do wykonawców występujących wspólnie .................  1.  Wykluczenie wykonawców występujących wspólnie ...............  2.  Spełnianie przez wykonawców występujących wspólnie  warunków udziału w postępowaniu ...........................................  3.  Zasady poświadczania przez wykonawców występujących  wspólnie kopii dokumentów służących zamawiającemu  do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ......  4.  Odpowiedzialność wykonawców występujących wspólnie  za zawarcie umowy ........................................................................  5.  Kwestie związane ze wspólnym wnoszeniem i zwrotem  wadium.............................................................................................  6.  Zmiany składu osobowego konsorcjum w toku postępowania  o udzielenie zamówienia ...............................................................  7.   Zasady dotyczące powoływania się przez wykonawców  występujących wspólnie na doświadczenie zdobyte podczas  realizacji wspólnego zamówienia ................................................  8.  Kwestia odrzucenia ofert w sytuacji złożenia odrębnej oferty  przez konsorcjum oraz przez jej uczestnika ..............................   I.  Kwestie prawne związane z uprawnieniem zamawiającego  do żądania od uczestników konsorcjum umowy regulującej ich  współpracę ............................................................................................  § 2.   Cywilnoprawne problemy związane z funkcjonowaniem konsorcjum  jako strony umowy w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień  publicznych ...................................................................................................  I 21 23 26 31 34 34 35 36 43 44 48 51 53 56 60 62 64 67 69 Spis treści   I.  Charakter prawny konsorcjum uczestniczącego w zamówieniu  publicznym oraz umowy konsorcjalnej ...........................................    II.  Specyficzne problemy prawne związane z reprezentacją  konsorcjum wobec zamawiającego w toku realizacji umowy  w sprawie zamówienia publicznego ..................................................   III.  Kwestie prawne związane z solidarnością bierną konsorcjantów  uczestniczących w zamówieniu publicznym ...................................  1. Analiza przepisów Kodeksu cywilnego, mających  zastosowanie do solidarności biernej konsorcjantów,  w kontekście ich odpowiedzialności za wykonanie umowy ...  A.  Znaczenie pojęcia solidarności biernej w przypadku  konsorcjów .................................................................................  B. Zasada nieszkodzenia współdłużnikom ................................  C.  Uwagi dotyczące ograniczenia skutków zwolnienia  z długu, zrzeczenia się solidarności oraz zasady  wzajemnej reprezentacji współdłużników ...........................  D.  Zagadnienia procesowe ...........................................................  E.  Roszczenia regresowe ...............................................................  2.  Uwagi dotyczące solidarnej odpowiedzialności  konsorcjantów za wniesienie zabezpieczenia należytego  wykonania umowy .........................................................................   I. Kwestie prawne związane z ewentualną solidarnością  czynną oraz współuczestnictwem procesowym czynnym  konsorcjantów uczestniczących w zamówieniu publicznym .......    . Majątkowo-prawne aspekty konsorcjum uczestniczącego  w zamówieniu publicznym.................................................................   I. Konsorcjum a podwykonawstwo .......................................................   II. Możliwości zmiany składu konsorcjum w toku realizacji  umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym przy  udzielaniu zamówień dodatkowych lub uzupełniających ............  § 3.   Wybrane problemy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,  które wiążą się z występowaniem konsorcjum jako współwykonawcy  zamówienia publicznego .............................................................................    I.  Skutki upadłości jednego z konsorcjantów w zakresie relacji  na zewnątrz oraz wewnątrz konsorcjum .........................................  1.  Skutki upadłości likwidacyjnej dla zobowiązań upadłego  z tytułu umowy w sprawie zamówienia .....................................  2.  Skutki upadłości likwidacyjnej dla zobowiązań upadłego  z tytułu umowy konsorcjum ........................................................  3.  Skutki upadłości z możliwością zawarcia układu  dla zobowiązań upadłego z tytułu umowy w sprawie  zamówienia oraz z tytułu umowy konsorcjum .........................  69 74 83 84 84 90 92 94 99 104 109 116 123 130 135 137 137 144 146 II Spis treści   II.  Zagadnienia związane z rozliczeniem, pomiędzy upadłym  uczestnikiem konsorcjum a pozostałymi konsorcjantami,  kwot wynagrodzenia należnego konsorcjum, które zostało  wypłacone przez zamawiającego upadłemu uczestnikowi  konsorcjum ...........................................................................................  1.  Ocena czy kwoty uiszczone przez zamawiającego  na rachunek upadłego, ale z przeznaczeniem dla pozostałych  konsorcjantów, wchodzą w skład masy upadłości ....................  2.  Sposoby doprowadzenia do możliwości wyłączenia kwot  uiszczonych przez zamawiającego na rachunek upadłego,  ale z przeznaczeniem dla pozostałych konsorcjantów,  z masy upadłości .............................................................................  Rozdział III. Wybrane regulacje prawne oraz orzeczenia i wytyczne dotyczące konsorcjów biorących udział w zamówieniach publicznych, według prawa unijnego   .....................................................................................  § 1. Miejsce i znaczenie unijnych regulacji oraz orzeczeń Trybunału  Sprawiedliwości w krajowym porządku prawnym ................................    I.  Wskazanie podstawowych aktów prawnych prawa unijnego  odnoszących się do zamówień publicznych ....................................    II.  Przepisy dyrektyw oraz dotyczące ich treści orzeczenia TS,  odnoszące się wprost do wykonawców wspólnie realizujących  zamówienia klasyczne .........................................................................  1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/ WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień  publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (stara  dyrektywa klasyczna) ....................................................................  A.  Podstawowe zasady brania udziału w zamówieniu przez  grupy wykonawców  .................................................................  B.  Poleganie na zdolności członków grupy wykonawców ......  C.  Wykluczenie wykonawców .....................................................  D.  Wpis grup wykonawców do urzędowych wykazów  zatwierdzonych wykonawców ................................................  2.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE  w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę  2004/18/WE (nowa dyrektywa klasyczna) .................................  A.  Nowe podstawowe zasady uczestnictwa grup  wykonawców w zamówieniach ...............................................  B.  Nowe zasady polegania na zdolności podmiotów trzecich  oraz członków grupy wykonawców .......................................  C.  Wymóg realizacji kluczowych zadań przez uczestnika  grupy wykonawców ..................................................................  III 148 149 153 155 155 158 162 162 164 166 169 171 173 174 178 182 Spis treści D.  Nowe zasady wykluczania wykonawców ..............................  E. Wpis grup wykonawców do urzędowych wykazów  zatwierdzonych wykonawców ................................................  F. Zmiany umów w sprawie zamówienia ...................................  3.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego  w zamówieniach publicznych .......................................................  4.  Dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie koordynacji  przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych  odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych  w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy  i roboty budowlane (dyrektywa odwoławcza kla ......................  § 2.   Ocena zgodności norm prawa polskiego, dotyczących udziału  konsorcjów w zamówieniach publicznych, z przepisami unijnymi  oraz wskazanie najważniejszych kwestii, których uregulowanie  w prawie polskim wymaga zmiany, celem doprowadzenia  do zgodności PrZamP .................................................................................    I.  Brak w prawie polskim fragmentu regulacji zawartej w art. 4  ust. 2 starej dyrektywy klasycznej .....................................................    II.  Brak w prawie polskim wymogu potwierdzania rzeczywistej  możliwości korzystania z zasobów członków konsorcjum ...........   III.  Kwestia spełniania przez podwykonawców warunków udziału  w postępowaniu ...................................................................................   I. Kwestia określania warunków udziału konsorcjów  w postępowaniu ...................................................................................    . Kwestia określania wobec zamawiającego zasad podziału zadań  w ramach konsorcjum, w zakresie kryteriów dotyczących  wykształcenia i kwalifikacji zawodowych .......................................   I. Kwestia zgodności z regulacją unijną solidarnej  odpowiedzialności podmiotów, które zobowiązały się udostępnić  swe zdolności wykonawcy, według przepisu art. 26 ust. 2e  PrZamPubl ............................................................................................   II. Kwestie zmian umowy z zamawiającym, w tym zmiany składu  konsorcjum ...........................................................................................  Podsumowanie   ...........................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  183 184 185 188 189 192 193 195 197 198 199 200 201 204 207 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: