Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 008652 10734934 na godz. na dobę w sumie
Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych - ebook/pdf
Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 517
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8626-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi próbę kompleksowej oceny regulacji prawnych dotyczących form reakcji karnej wobec sprawców przestępstw zgwałcenia i obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 r.ż. z kryminologicznego i kryminalno-politycznego punktu widzenia. W monografii zostały zaprezentowane najbardziej wpływowe obecnie koncepcje wyjaśniające etiologię przestępczości seksualnej, jak również wypracowane w wielu krajach rozwiązania mające służyć skutecznemu zapobieganiu ponownemu popełnieniu przestępstwa przez sprawcę przestępstwa seksualnego. Publikacja zawiera również zestawienie polskich rozwiązań prawnych z wiedzą o etiologii przestępstw seksualnych, a także wiedzą o skutecznych sposobach oddziaływania na sprawców tych przestępstw i zapobieganiu recydywie. W książce dr. Macieja Bocheńskiego zostały również zaprezentowane wyniki prowadzonych przez autora kryminologicznych badań empirycznych dotyczących stosowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji prawnych „dedykowanych” dla sprawców przestępstw seksualnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawnokarna reakcja wobec sPrawców PrzestęPstw z art. 197 kk i art. 200 kk w świetle teorii i badań emPirycznych MaCiej BoCHeński Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ BOCHEŃSKI • PRAWNOKARNA REAKCJA WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z ART. 197 KK I ART. 200 KK W ŚWIETLE TEORII I BADAŃ EMPIRYCZNYCH Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl PRAWNOKARNA REAKCJA WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z ART. 197 KK I ART. 200 KK W ŚWIETLE TEORII I BADAŃ EMPIRYCZNYCH MACIEJ BOCHEŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. n. med. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski prof. dr hab. Zbigniew Lasocik Badania prezentowane w niniejszej publikacji zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu badawczego o Nr 2013/09/N/HS5/04247 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki K. Płeszka Z Ćwiąkalski J. Górski Spółka Komandytowa © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8625-6 ISBN e-book 978-83-255-8626-3 Książkę dedykuję mojej Małżonce Natalii, bez której ta praca by nie powstała Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Przedmowa ................................................................................................................. Rozdział I. Przestępstwo zgwałcenia (art. 197 KK) i wykorzystywania seksualnego małoletnich (art. 200 KK) – uwagi jurydyczne .................... § 1. Przestępstwo zgwałcenia w polskim Kodeksie karnym ...................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Przedmiot ochrony .......................................................................... III. Znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego ............. 1. Podmiot czynu zabronionego ................................................. 2. Znamiona określające czynność sprawczą ............................ 3. Skutek .......................................................................................... 4. Przedmiot bezpośredniego działania ..................................... IV. Typy kwalifikowane zgwałcenia .................................................... 1. Zgwałcenie zbiorowe ................................................................ 2. Zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze ....................................... 3. Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem ......................... V. Znamiona strony podmiotowej czynu zabronionego ................ § 2. Przestępstwo wykorzystywania seksualnego małoletnich w polskim Kodeksie karnym ....................................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Przedmiot ochrony .......................................................................... III. Znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego ............. 1. Podmiot czynu zabronionego ................................................. 2. Znamiona określające czynność sprawczą ............................ 3. Skutek .......................................................................................... IV. Znamiona strony podmiotowej czynu zabronionego ................ V. Typ czynu zabronionego z art. 200 KK a medyczne pojęcie „pedofilii” .......................................................................................... Rozdział II. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych .......................................................................................................... § 1. Środki karne ............................................................................................... XI XIX XLIX LI 1 1 1 4 5 5 5 19 20 20 20 23 25 27 30 30 33 35 35 36 38 39 40 47 47 VII Spis treści § 2. Obowiązki probacyjne z art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a oraz 7b KK ............. § 3. Zakaz zatarcia skazania – art. 106a KK ................................................. § 4. Środki zabezpieczające w latach 2010–2016 .......................................... § 5. Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego ........................................... § 6. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób ................................................................................................ Rozdział III. Przestępstwo zgwałcenia i wykorzystywania seksualnego małoletnich w świetle statystyk kryminalnych i badań wiktymizacyjnych ............................................................................................... § 1. Statystyka policyjna ................................................................................... § 2. Statystyka sądowa ...................................................................................... § 3. Badania wiktymizacyjne ........................................................................... Rozdział IV. Etiologia przestępczości seksualnej – przegląd teorii .............. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Teorie jednoczynnikowe .......................................................................... I. Teorie psychodynamiczne .............................................................. II. Teorie feministyczne ....................................................................... III. Teorie socjo-biologiczne (ewolucyjne) ......................................... IV. Teorie biologiczne ............................................................................ V. Teorie społeczno-poznawcze ......................................................... § 3. Teorie wieloczynnikowe (zintegrowane) ............................................... I. Teoria N. Malamutha (ang. confluence model of sexual aggression) .......................................................................................... II. Czteroczynnikowy model D. Finkelhora i S. Araji (ang. four factor model) ..................................................................................... III. Zintegrowana teoria W.L. Marshalla i H.E. Barbaree’ego (ang. integrated theory) .................................................................... IV. Czterostronna teoria C.N. Halla i R. Hirschmana (ang. quadripartite model) .............................................................. V. Typologie czynów i sprawców ....................................................... VI. Model ścieżek T. Warda i R.J. Siegerta (ang. pathways model) . VII. Zintegrowana teoria przestępczości seksualnej A.R. Beech’a i T. Ward’a (ang. Integrated Theory of Sexual Offending, ITSO) .................................................................................................. Rozdział V. Modele prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych .......................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Model ochrony społeczności lokalnej .................................................... I. Procedury rejestracji i notyfikacji ................................................. VIII 62 65 66 82 91 99 99 110 118 125 125 128 128 130 132 133 137 147 147 150 155 163 166 169 179 187 187 189 189 Spis treści II. Zakaz zbliżania się i restrykcje dotyczące miejsca zamieszkania ..................................................................................... III. Kontrola sprawców – dozór i procedury SVP (ang. Sexually Violent Predator, tłum. Szczególnie Niebezpieczni Sprawcy Przemocy Seksualnej) ...................................................................... § 3. Model pracy klinicznej ............................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... 1. Model relapse prevention ......................................................... 2. Założenia Risk-Need-Responsivity ........................................... II. Ocena ryzyka recydywy .................................................................. III. Oddziaływania psychoterapeutyczne ............................................ IV. Oddziaływania medyczne i farmakologiczne .............................. Rozdział VI. Ocena polskich rozwiązań w zakresie form prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw z art. 197 i 200 KK ........................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Rozwiązania prawne mieszczące się w modelu ochrony społeczności lokalnej ................................................................................. I. Środki karne ...................................................................................... II. Instytucje prawa karnego wykonawczego ................................... III. Zakaz zatarcia skazania ................................................................... IV. „Zaburzenie preferencji seksualnych” jako przesłanka stosowania środków prawnokarnej reakcji ................................. § 3. Rozwiązania prawne mieszczące się w modelu mieszanym ............... § 4. Rozwiązania prawne mieszczące się w modelu pracy klinicznej ....... I. Obowiązki probacyjne .................................................................... II. System terapeutyczny wykonywania kary pozbawienia wolności ............................................................................................. III. Środki zabezpieczające .................................................................... IV. Nadzór prewencyjny oraz umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym ............... V. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział VII. Analiza i dyskusja wyników badań empirycznych .................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Badania empiryczne – metodologia, czas i miejsce przeprowadzenia ........................................................................................ § 3. Próba badawcza ......................................................................................... § 4. Ogólna charakterystyka badanych czynów ........................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Typologia zgwałceń ......................................................................... III. Typologia wykorzystywania seksualnego małoletnich .............. IV. Czas popełnienia czynu .................................................................. 194 197 202 202 202 208 210 215 223 227 227 227 227 233 239 240 245 250 250 257 269 279 290 297 297 299 302 305 305 306 309 311 IX Spis treści V. Miejce popełnienia czynu ............................................................... § 5. Charakterystyka sprawców ...................................................................... I. Płeć sprawców .................................................................................. II. Wiek sprawców ................................................................................ III. Wykształcenie sprawców ................................................................ IV. Status zawodowy i majątkowy sprawców .................................... V. Stan cywilny i rodzinny sprawców ............................................... VI. Relacje pomiędzy sprawcą a ofiarą ............................................... VII. Uprzednia karalność sprawców ..................................................... VIII. Stan psychiczny sprawców ............................................................. IX. Aspekty proceduralne ..................................................................... X. Podsumowanie i wnioski dotyczące sprawców ........................... § 6. Charakterystyka ofiar ................................................................................ § 7. Formy prawnokarnej reakcji stosowane wobec sprawców ................. I. Kary wymierzane sprawcom .......................................................... II. Środki karne, obowiązki probacyjne, dozór kuratora i środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców .............................. III. Okoliczności łagodzące i obciążające wskazywane przez sądy w uzasadnieniu ................................................................................. § 8. Formy prawnokarnej reakcji stosowane wobec sprawców – badanie zależności .................................................................................................... § 9. Podsumowanie analizy i dyskusji wyników badań empirycznych .... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 324 330 330 331 335 338 345 350 363 366 381 389 392 398 398 407 415 418 441 449 455 X Wykaz skrótów 1. Akty prawne KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. KK69 ............................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) z 1969 r. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- SpecOśrWspR ................................ nego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 22.2.2011 r. w sprawie standardu podsta- wowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziały- wań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosu- jących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-eduka- cyjne (Dz.U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259) UPN ................................................. ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 ze zm.) Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 ze zm.) ZasTechPrawR ............................... rozporządzenie Prezesa ZmKK04 ......................................... ustawa z 18.3.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 626) ZmKK05 ......................................... ustawa z 27.7.2005 r. o zmianie ustawy – Ko- deks karny, ustawy – Kodeks postępowania kar- nego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 ze zm.) ZmKK09 ......................................... ustawa z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy – Ko- deks karny, ustawy – Kodeks postępowania kar- nego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy XI Wykaz skrótów – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589) ZmKK14 ......................................... ustawa z 4.4.2014 r. z zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 538) 2. Czasopisma i publikatory AJCJ ................................................. American Journal of Criminal Justice AJCL ................................................ American Journal of Criminal Law AJP ................................................... American Journal of Psychiatry AJPH ............................................... American Journal of Public Health AK .................................................... Archiwum Kryminologii AnnNYAS ....................................... Annals of the New York Academy of Sciences ANZJC ............................................ Australian and New Zealand Journal of Crimino- logy AP .................................................... American Psychologist APP .................................................. Applied Preventive Psychology ARoCP ............................................ Annual Review of Clinical Psychology ARoSR ............................................. Annual Review of Sex Research ASB .................................................. Archives of Sexual Behavior ASIPP .............................................. Analyses of Social Issues and Public Policy ASR .................................................. Annals of Sex Research AVB ................................................. Aggression and Violent Behavior BBS .................................................. Behavioral and Brain Sciences Biul. AAPL ..................................... Bulletin of the American Academy of Psychiatry Biul. PK ........................................... Biuletyn Prawa Karnego BJCJ ................................................. British Journal of Community Justice BJCP ................................................ British Journal of Clinical Psychology BJFPP .............................................. British Journal of Forensic Psychiatry and Psycho- and the Law logy BJP ................................................... British Journal of Psychiatry BJSP ................................................. British Journal of Social Psychology BP ..................................................... Behavioral Psychotherapy BRT .................................................. Behaviour Research and Therapy BSL ................................................... Behavioral Sciences and the Law BT .................................................... Behavior Therapy CAN ................................................ Child Abuse Neglect CBMH ............................................. Criminal Behaviour and Mental Health CD ................................................... Crime and Delinquency CJ ..................................................... Crime and Justice XII Wykaz skrótów CJB ................................................... Criminal Justice and Behavior CJC .................................................. Canadian Journal of Criminology CJPR ................................................ Criminal Justice Policy Review CJR ................................................... Criminal Justice Review CJS ................................................... Criminal Justice Studies CPP .................................................. Criminology and Public Policy CPR .................................................. Clinical Psychology Review CL .................................................... Crime Law Crim. ............................................... Criminology CT .................................................... Corrections Today CZPKiNP ........................................ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DB .................................................... Deviant Behavior DK ................................................... Dziecko Krzywdzone DS .................................................... Discourse and Society EAPCN ........................................... European Archives of Psychiatry Clinical Neuro- science EP ..................................................... European Psychiatry FP ..................................................... Federal Probation GS .................................................... Gender Society HBM ................................................ Human Brain Mapping HJ ..................................................... The Howard Journal IJFP .................................................. IJLP .................................................. IJOTCC ........................................... IMHN .............................................. Issues in Mental Health Nursing IRLCT ............................................. JoACH ............................................. Psychology, Public Policy, and Law JoAMA ............................................ The Journal of the American Medical Association JoAOC ............................................. Journal of Addictions Offender Counseling XIII International Journal of Forensic Psychology International Journal of Law and Psychiatry International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology International Review of Law, Computers Tech- nology Journal of Contemporary Criminal Justice Journal of Consulting and Clinical Psychology Journal of Criminal Law and Criminology Journal of Experimental Criminology Journal of Interpersonal Violence Journal of Law and Economics Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuro- science Journal of Aggression, Maltreatment Trauma Journal of the American Academy of Psychiatry and Law JCCJ ................................................. JCCP ................................................ JCLC ................................................ JEC ................................................... JIV .................................................... JLE ................................................... JNCN ............................................... JoAMT ............................................ JoAAPL ........................................... Wykaz skrótów JoAP ................................................ JoCASP ........................................... Journal of Abnormal Psychology Journal of Community Applied Social Psycho- logy JoCCJ ............................................... Probation Journal: The Journal of Community and JoCJ .................................................. JoCJPC ............................................ JoCP ................................................. Criminal Justice Journal of Criminal Justice Journal of Criminal Justice and Popular Culture Journal of Cognitive Psychotherapy: An Internatio- nal Quarterly Journal of Child Sexual Abuse JoCSA .............................................. JoFP ................................................. The Journal of Forensic Psychiatry JoFPP ............................................... The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology Journal of Investigative Psychology and Offender JoIPOP ............................................ Profiling Journal of Neurophysiology Journal of Offender Rehabilitation Journal of Personality Assessment Journal of Personality Disorders Journal of Psychology and Human Sexuality Journal of Psychiatric Practice Journal of Psychiatric Research Journal of Research in Personality JoN ................................................... JoOR ................................................ JoP ................................................... The Journal of Psychology JoPA ................................................. JoPD ................................................ JoPHS .............................................. JoPP ................................................. JoPR ................................................. JoRP ................................................. JoRT ................................................. A Journal of Research and Treatment JoSA ................................................. JoSET ............................................... JoSMT ............................................. JQ ..................................................... JPL ................................................... The Journal of Psychiatry Law JPSP ................................................. JSI ..................................................... JSR ................................................... TheJournal of Sex Research Jur. ................................................... JVB .................................................. KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe LHB ................................................. Law and Human Behavior MCP ................................................ Mayo Clinic Proceedings MH .................................................. Medical Hypotheses Neuropsych .................................... Neuropsychology OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izby Karnej Journal of Sexual Aggression Journal of Sex Education and Therapy Journal of Sex and Marital Therapy Justice Quarterly i Wojskowej Journal of Personality and Social Psychology Journal of Social Issues Jurysta Journal of Vocational Behaviour XIV Wykaz skrótów Prokuraturę Generalną OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznic- two Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957−1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (lata: 1957–1989) Pal. ................................................... Palestra PBiul. ............................................... Psychological Bulletin PBM ................................................. Perspectives in Biology and Medicine PCL .................................................. Psychology, Crime and Law PD .................................................... Pediatr Drugs PI ...................................................... Psychological Inquiry PiP ................................................... Państwo i Prawo PJ ...................................................... Probation Journal PK .................................................... Problemy Kryminalistyki PLek ................................................. Przegląd Lekarski PM ................................................... Psychosomatic Medicine PQ .................................................... Psychiatric Quarterly PPK .................................................. Przegląd Prawa Karnego PPL .................................................. Psychiatry, Psychology and Law PPPL ................................................ Psychology, Public Policy, and Law PPRP ............................................... Professional Psychology: Research and Practice PR .................................................... Psychiatry Research PRev ................................................ Psychological Review Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PRQ ................................................. Political Research Quarterly PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSPBiul. .......................................... Personality and Social Psychology Bulletin RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny RSRP ................................................ Rocznik Statystyczny RP SAb .................................................. Sex Abuse SAC .................................................. Sexual Addiction Compulsivity SA-JoRAT ....................................... Sexual Abuse: A journal of research and treatment SMT ................................................. Sexual and Marital Therapy SOT .................................................. Sexual Offender Treatment SP ..................................................... Studia Prawnicze SPK .................................................. System Prawa Karnego SPol .................................................. Seksuologia Polska SPQ .................................................. Social Psychology Quarterly SRo ................................................... Sex Roles XV Wykaz skrótów tencjarne St.KKP ............................................. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Peni- TLR .................................................. Tulane Law Review TTO ................................................. Theories, and Treatment of the Offender TVA ................................................. Trauma, Violence and Abuse VV ................................................... Violence and Victims WSIF ............................................... Women’s Studies International Forum 3. Organy i instytucje Min. ................................................. Minister Min. PiPS ........................................ Minister Pracy i Polityki Społecznej Min. Spraw. .................................... Minister Sprawiedliwości Min. Zdrow. ................................... Minister Zdrowia MS .................................................... Ministerstwo Sprawiedliwości SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO .................................................... Sąd Okręgowy SR ..................................................... Sąd Rejonowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WHO ............................................... Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Or- ganization) 4. Inne skróty Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej elektr. ............................................... elektroniczne itp. .................................................... i tym podobne KOZZD ........................................... Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... Numer por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja proj. ................................................. projekt s. ....................................................... strona XVI Wykaz skrótów tabela to jest tak zwany tab. ................................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała uzas. ................................................. uzasadnienie wyd. ................................................. wydawnictwo wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zd. .................................................... zdanie zob. .................................................. zobacz XVII Wykaz literatury Abel G.G., Becker J.V., Cunningham-Rathner J., Complications, consent, and cognitions in sex between children and adults, IJLP 1984, 7 Abel G.G., Becker J.V., Cunningham-Rathner J., Mittelman M.S., Murphy W.D., Ro- uleau J.L., Self-reported sex crimes of nonincarcerated paraphiliacs, JIV 1987, 2 Abel G.G., Gore D.K., Holland C.L., Camp N., Becker J., Rathner J., The measurement of the cognitive distortions of child molesters, ASR 1989, 2 Abracen J., Looman J., Issues in the treatment of sexual offenders. Recent developments and directions for future research, AVB 2004, 9 Abracen J., Looman J., Di Fazio R., Kelly T., Stirpe T., Patterns of attachment and alcohol abuse in sexual and violent nonsexual offenders, JoSA 2006, 12 Abrams S., The use of the polygraph with sex offenders, ASR 1991, 4 Ackerman A.R., Harris A.J., Levenson J.S., Zgoba K., Who are the people in your neigh- borhood? A descriptive analysis of individuals on public sex offender registries, IJLP 2011, 34 Adler F., The Gendering of Criminology. Feminist Theory, w: J.R. Lilly, F.T. Cullen, R.A. Ball, Criminological Theory. Context and Consequences, SAGE Publications 2006 Agan A., Sex offender registries: Fear without function?, JLE 2011, vol. 54, No. 1 Ahlmeyer S.A., Kleinsasser D., Stoner J., Retzlaff P., Psychopathology of incarcerated sex offenders, JoPD 2003, 17 Aigner M., Eher R., Fruehwald S., Frottier P., Guttierez-Lobos K., Dwyer S.M., Brain ab- normalities and violent behavior, JoPHS 2000, 11 Ainsworth M.D S., Attachments beyond infancy, AP 1989, 44 Amir M., Forcible Rape, Filadelfia 1967 Anderson A.L., Sample L.L., Public awareness and action resulting from sex offender community notification laws, CJPR 2008, 19 Anderson I., What is a typical rape? Effects of victim and participant gender in female and male rape perception, BJSP 2007, 46 Andrejew I. (red.), System prawa karnego, t. 4, Część 2, O przestępstwach w szczegól- ności, Wrocław 1985 Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1986 Andrews D.A., Bonta J., The psychology of criminal conduct, Cincinnati 2003, za: T. Ward, D.L.L. Polaschek, A.R. Beech, Theories of sexual offending, Wiley Sons 2006 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: