Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 011109 10765219 na godz. na dobę w sumie
Prawo Rosji i ZSRR 1917 - 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo Rosji i ZSRR 1917 - 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 467
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9596-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak szeroko chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa radzieckiej Rosji oraz ZSRR. Przedstawia treści głównych gałęzi radzieckiego prawa: zawiera omówienie prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego, a a także struktury sądów, prokuratury i organów bezpieczeństwa.

Podręcznik powinien zainteresować prawników, historyków, politologów, filozofów, niektórych znawców stosunków międzynarodowych, a także przedstawicieli innych nauk społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików) Krótki kurs 3. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Lityński • Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików) Krótki kurs W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA Studia Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ DO 1918 R. Podręczniki Prawnicze H. Izdebski HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików) Krótki kurs Adam Lityński Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek Korekta: Katarzyna Szubińska © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9595-1 ISBN e-book 978-83-255-9596-8 Spis treści VII Przedmowa do wydania trzeciego ............................................................................... IX Wybrana literatura ........................................................................................................ Wybrana literatura cyrylicą .......................................................................................... XXIII Wykaz skrótów .............................................................................................................. XXVII Najważniejsze akty prawne ......................................................................................... XXXI Krótkie kalendarium .............................................................................................................. XXXIII Wprowadzenie – słowo o filozofii, państwie i prawie ............................................. 1. Filozofia marksistowska ...................................................................................... 2. Państwo ................................................................................................................ 3. Prawo .................................................................................................................. 4. Uwagi końcowe do słowa wstępnego ............................................................... Rozdział I. Rewolucja. Narody. Konstytucje .......................................................... § 1. Rewolucja ........................................................................................................ I. Na drodze do rewolucji ....................................................................... II. Rewolucja lutowa w marcu 1917 ......................................................... III. Bolszewicki zamach stanu, czyli rewolucja październikowa w listopadzie ......................................................................................... § 2. Narody byłego imperium ................................................................................ § 3. Konstytucja RSFRR z 1918 r. ........................................................................ I. Bolszewików droga do pierwszej Konstytucji .................................... II. Podstawowe założenia Konstytucji RSFRR z 1918 r. ....................... § 4. Konstytucja ZSRR z 1924 r. .......................................................................... I. Problemy federacji i unitaryzmu ......................................................... II. Podstawowe założenia Konstytucji Związku ....................................... § 5. Konstytucja stalinowska z 1936 r. Socjalizm zbudowany, teraz do komunizmu .................................................................................................... I. „Inicjatywa Towarzysza Stalina” .......................................................... II. Struktury i prawa ................................................................................... § 6. U bram raju. Konstytucja breżniewowska z 1977 r. ...................................... I. Koncepcje ideologiczne ....................................................................... II. Systematyka Konstytucji. Struktura państwa ...................................... III. Partia i obywatele ................................................................................ IV. Organy władzy i administracji państwowej ........................................ § 7. Ustrój ZSRR w ostatnich latach istnienia ...................................................... I. Nowela konstytucyjna z 1.12.1988 r. KPZR ...................................... 1 1 5 9 16 18 18 18 22 31 33 53 53 60 74 74 89 98 98 106 115 115 120 126 132 136 136 VI Spis treści II. Ustawa o urzędzie prezydenta ZSRR ................................................. III. Republiki odchodzą .............................................................................. IV. Rok 1991. O, roku ów! ....................................................................... Rozdział II. Prawo karne ........................................................................................... § 1. Prawo karne materialne .................................................................................. I. 1917–1921. Bez kodeksu ...................................................................... II. NEP i kodeks z 1922 r. ......................................................................... III. 1924–1953 – od śmierci Lenina do śmierci Stalina .......................... IV. Demontaż stalinowskiego prawa karnego ........................................... § 2. Procedura karna ............................................................................................... Rozdział III. Prawo cywilne ..................................................................................... § 1. Prawo cywilne materialne (bez prawa rodzinnego) ...................................... I. Źródła oraz część ogólna ...................................................................... II. Prawo rzeczowe ..................................................................................... III. Prawo zobowiązań ................................................................................. IV. Prawo spadkowe .................................................................................... § 2. Prawo rodzinne ................................................................................................. § 3. Postępowanie cywilne ...................................................................................... Rozdział IV. Sądy, adwokatura i organy ścigania ................................................. § 1. Sądy. Arbitraż .................................................................................................. § 2. Prokuratura ...................................................................................................... § 3. Adwokatura ..................................................................................................... § 4. Bezpieka – nerwy systemu .............................................................................. I. Czeka-OGPU 1917–1934 ..................................................................... II. NKWD .................................................................................................. III. KGB i ostatnie reorganizacje .............................................................. IV. GUŁag .................................................................................................. Indeks osobowy ............................................................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 141 143 145 149 149 149 153 162 185 204 229 229 229 247 261 268 278 307 322 322 344 357 367 367 381 400 408 421 425 Przedmowa do wydania trzeciego W pięć lat po drugim wydaniu wydawnictwo i autor oddają do rąk Czytelników wydanie trzecie podręcznika o prawie Rosji i ZSRR w latach 1917–1991. Przypada to dokładnie w setną rocznicę wydarzeń, które w sposób zasadniczy wpłynęły na dzieje świata, a szczególnie na losy Polaków. Narracja poprzednich wydań rozpo- czynała się od listopada 1917 r., a więc nie obejmowała pierwszego okresu rosyj- skiej rewolucji, której początek przypada na marzec (luty) 1917 r. Obecne wydanie rozszerzone jest o ten okres, jak też sygnalizuje postawy narodów byłego imperium carów wobec rewolucji i zamierzenia co do dalszego kształtu swojego życia naro- dowego. Zamiarem autora i wydawcy było niepowiększanie objętości pracy, bowiem książki zbyt duże tracą wielu Czytelników w dobie stałego deficytu czasu. Reali- zując myśl zachowania dotychczasowej objętości, autor ograniczył się do dopisania jedynie wspomnianych uzupełnień, a w dalszych częściach dokonał pewnych skró- tów w szczegółach, które nie wydawały się być niezbędne. Autor stale wyraża wdzięczność w szczególności Pani Dyrektor mgr Danucie Gburskiej, jak też Pani dr hab. Annie Stawarskiej-Rippel i Panu dr hab. Piotrowi Fiedorczykowi, bez których ta książka prawdopodobnie w ogóle nie powstałaby. Sosnowiec, luty 2017, w setną rocznicę rewolucji Adam Lityński Wybrana literatura Ancewicz F., Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjali- stycznych Republik Sowieckich, Lublin 2001 Andrejew I., Zarys prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1979 Andrew C., Gordijewski O., KGB, tłum. R. Brzeski, Warszawa 1997 Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 3, Warszawa 2009 Andrusiewicz A., Kiereński – czerwony liberał, Warszawa 2016 Antokolskaja M., Harmonisation of family law in Europe: a historical perspective. A tale of two millennia, Antwerpen–Oxford 2006 Applebaum A., Gułag, tłum. J. Urbański, Warszawa 2005 Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, t. 1, Warszawa 1989 Arendt H., O rewolucji, tłum. M. Godyń, Kraków 1991 Armstrong G.M., The Soviet Law of Property. Law in Eastern Europe, Leyden 1983 Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A., Słownik historii XX wieku, Kraków 1993 Baranowski B., Baranowski K., Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987 Bartnicki A., Borys Jelcyn. Przywództwo w pułapce uwarunkowań – mechanizmy zmiany i kontynuacji, Białystok 2016 Bartnicki A., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007 Bartnicki A., Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa, Miscellanea Historico- Baszkiewicz J., Państwo, rewolucja, kultura polityczna, wstęp i przygotowanie do druku -Iuridica 2009, t. VII H. Olszewski, Poznań 2009 Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998 Bazylow L., Obalenie caratu, Warszawa 1977 Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005 Bebel A., Kobieta i socyalizm, przekład z 25-go wydania niemieckiego, w drukarni Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Londyn 1897 Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje norma- tywne, Warszawa 1994 Beria S., Beria – mój ojciec. W sercu stalinowskiej władzy, tłum. J. Waczków, Warszawa 2000 Berlin I., Karol Marks – jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, Warszawa 1999 Berman H., Justice in the U.S.S.R. An Interpretation of Soviet Law, Cambridge–London 1963 Berman H., Soviet Family Law in the Light of Russian History and Marxist Theory, Yale Law Journal 1946–1947, No. 56 Bierdiajew M., Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005 Borysoglebski W.W., Prawo o trybunałach wojskowych, [w:] Problemy radzieckiego pra- wa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, red. E. Merz, tłum. B. Himmel, L. Hochberg, B. Rot, Warszawa 1962 X Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji Bosiacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Kraków 2013 Bożyk S., Konstytucja ZSRR z 31.I.1924 r. (geneza i podstawowe założenia), ZN Filii UW Bożyk S., Konstytucjonalizm radziecki – drogi rozwoju, ZN Filii UW w Białymstoku 1981, 1917–1921, Warszawa 1999 w Białymstoku 1988, Nr 61 Nr 33 wicz, Zakopane 2003 Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota, red. A. Liscar, M. Sarko- Bukowski W., I powraca wiatr..., tłum. A. Mietkowski, Kraków 1999 Bukowski W., Partyzant prawdy. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego okresu, zebrał i oprac. R. Jankowski, t. 1–2, Warszawa 2008 Butler W.E., Russia and the Law of Nations in Historical Perspective. Collected Essays, Lon- don–Idyllwild, California 2009 Butler W.E., Soviet Law, London 1983 Carrol W.H., Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, tłum. A. Żabokrzycki, Kąty Wro- cławskie 2008 Chałfina R.O., Prawo dziedziczenia w ZSRR, tłum. Z. Krauze, Warszawa 1952 Chenoweth D.W., Soviet Civil Procedure. History and Analysis, Philadelphia 1977 Chirkin V., Constitutional Law and Political Institutions, Moscow 1985 Chkhikvadze V.M., The Soviet State and Law, tłum. Y. Sdobnikov, Honolulu 2000 Czchikwadze W.M., Radzieckie prawo karne wojskowe, tłum. J. i M. Litwin, t. 1–2, Warsza- wa 1952 Chmielarz A., Sprawa szesnastu, [w:] A. Chmielarz, A.K. Kunert, E. Piontek, Proces mo- skiewski przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2000 Chruszczow N.S., Fragmenty wspomnień, Zeszyty Historyczne, Paryż 2000, Nr 132 Chruszczow N.S., O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I sekretarza KC KPZR tow. N.S. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR 25 lutego 1956 [tyt. oryg. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева XX Съезду Партии], Izwestia CK KPSS 1989, Nr 3 Ciechanowicz J., Herbarz polsko-rosyjski, t. 1–2, Warszawa 2006 Ciesielski S., GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010 Ciesielski S., Wróg jest wszędzie. Stalinowska polityka represyjna w latach 1928–1941, To- ruń 2013 kim, Toruń 2004 Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., Masowe deportacje ludności w Związku Radziec- Ciesielski S., Materski W., Paczkowski A., Represje sowieckie wobec Polaków i obywate- li polskich. [Raport Komisji Ekspertów KBN na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości RP], Warszawa 2000 Conquest R., Uwagi o spustoszonym stuleciu, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002 Conquest R., Wielki terror, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1997 Criminal Law Protection of Socialist Property In the USSR, eds. D.D. Barry, G. Ginsburgs, P.B. Maggs, vol. 1, The Citizen and the State in Contemporary Soviet Law, Leyden 1977 Cywiński Z., Prawo jako ideologia kompromisu w ujęciu M.A. Reisnera, [w:] Prawo i spo- łeczeństwo obywatelskie. Studia i szkice dedykowane Profesor Annie Turskiej, Warsza- wa 1990 Cywiński Z., Uwagi o nihilizmie prawnym, SI 1997, t. 34 Wybrana literatura Nr 1–6 hun, Warszawa 2007 szewski, Paris 1957 Nr 3–4 Dokumenty Katynia. Decyzja, red. J. Snopkiewicz, A. Zakrzewski, Warszawa 1992 Dyboski R., Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915–1921). Przygody i wrażenia, oprac. T. Bo- Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2000 Dzierżyński F., Pisma wybrane, Warszawa 1951 Dżilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy (analiza systemu komunistycznego), tłum. J. Miero- Ehrlich S., Rola prokuratury w ustroju radzieckim, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1948, Ehrlich S., Ustrój Związku Radzieckiego, Warszawa 1954 Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1949 Europa Środkowo-Wschodnia XX wieku. Słownik biograficzny, red. W. Roszkowski, War- Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999 Czefranowa E.A., Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątko- XI wych w prawie rosyjskim, Miscellanea Historico-Iuridica 2007, t. V Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010 Czuma I., Konstytucja Rosji Sowieckiej, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 1923, szawa 2001 Poz nań 2010 Feldbrugge F.J.M., Soviet Corrective Labor Law, [w:] Soviet Law after Stalin, eds. D.D. Bar- ry, G. Ginsburgs, P.B. Maggs, vol. 1, The Citizen and the State in Contemporary Soviet Law, Leyden 1977 Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, red. B. Brzeziński, Fiedorczyk P., Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludo- wej, Miscellanea Historico-Iuridica 2009, t. VII Fiedorczyk P., Radzieckie prawo rodzinne jako przedmiot recepcji w Polsce i innych pań- stwach Europy Środkowo-Wschodniej, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerow- skimi 2009, t. XXXI Fiedorczyk P., Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924, tłum. B. Hryciak, Wrocław 2009 Filar M., W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego, Toruń 1992 Friedrich C.J., Brzezinski Z.K., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge 1956 Fundamentals of Legislation of the USSR and the Union Republice, tłum. na ang. M. Saifulin i J. Sdobnikow, [b. red.], Moscow 1974 Getty J.A., Naumow O.W., Jeżow – żelazna pięść Stalina, tłum. G. Waluga, J. Złotnicki, War- 2014 szawa 2008 1917–1936, Cambridge [1995] Goldman W.Z., Women, the State and Revolution. Soviet Family Policy and Social Life, Gołunski S.A., Nowe podstawy sądowego postępowania karnego ZSRR i republik związko- wych, [w:] Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, red. E. Merz, tłum. B. Himmel, L. Hochberg, B. Rot, Warszawa 1962 Gorbaczow M., Sam ze wspomnieniami, tłum. O. Morańska, Warszawa 2014 Górski M., Krótka rewolucja, czyli małżeństwo, rozwód i pozycja kobiety w początkowym okresie Związku Radzieckiego, [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinne- Wybrana literatura XII go i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Kraków 7–8 marzec 2007, red. M. Mikuła, Kra- ków 2008 Graczow A., Gorbaczow, tłum. M. Jagiełło, Warszawa 2003 Grajewski A., Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 1998 Grzybowski K., „Stalinizm” w socjalistycznym prawie konstytucyjnym, PiP 1957, z. 6 Grzybowski K., Ustrój Związku Radzieckiego, Kraków 1947 Grzybowski K., Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Doktryna i konstytu- cja, Kraków 1929 Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959 Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i de- mokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005 Hazard J.N., A Constitution for „Developed Socialism”, [w:] Soviet Law after Stalin, eds. D.D. Barry, G. Ginsburgs, P.B. Maggs, vol. 2, Social Engineering Through Law, Alphen aan den Rijn 1978 Hazard J.N., Communists and their Law. A Search for the Common Core of the Legal Sys- tems of the Marxian Socialist States, Chicago–London 1969 Hazard J.N., Settling Disputes in Soviet Society. The Formative Years of Legal Institutions, New York 1978 Hazard J.N., The Evolution of the Soviet Constitution, [w:] Toward the ,,Rule of Law” in Russia? Political and Legal Reform in the Transition Period, ed. D.D. Barry, New York– London 1992 Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988 Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, tłum. A. Mietkow- ski, t. 1, Wrocław 1989 Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Lesiński, Poznań 1995 Historia polityczna świata XX wieku. 1901–1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004 Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, red. komisja KC WKP(b), Warszawa 1948 Nr 7–8 Holewińska-Łapińska E., Radzieckie prawo rozwodowe – zarys problematyki, NP 1987, Hołubko W., Współczesna administracja państw byłego ZSRR, Sosnowiec 2009 Hołubko W., Lityński A., Na gruzach imperium. Ukraina po upadku cesarstwa rosyjskiego: od rewolucji lutowej 1917 r. do traktatu brzeskiego 1918 r., CPH 2017 [w druku] Hołubko W., Lityński A., Ukraina na drodze do niepodległości (1918–1920). W setną roczni- cę, Miscellanea Historico-Iuridica [w druku] Hołubko W., Lityński A., Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917–1920. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku, Roczniki Administracji i Prawa, Sosnowiec 2017 [w druku] Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, tłum. K. Kotyń- ska, Lublin 2000 Huskey E., From Legal Nihilism to Pravovoe Gosudarstvo. Soviet Legal Development 1917–1990, [w:] Toward the ,,Rule of Law” in Russia? Political and Legal Reform in the Transition Period, ed. D.D. Barry, New York–London 1992 Huskey E., Russian Lawyers and the Soviet State. The Origins and Development of the Soviet Bar 1917–1939, Princeton 1986 Wybrana literatura Warszawa 1963 York 1976 Juviler P.H., Revolutionary Law and Order. Politics and Social Change in the USSR, New Juviler P.H., Some Trends in Soviet Criminal Justice, [w:] Soviet Law after Stalin, red. D.D. Barry, G. Ginsburgs, P.B. Maggs, vol. 3, Soviet Institutions and the Administration of Law, Alphen aan den Rijn–Germantown 1979 Kariew D.S., Dalsze udoskonalenie radzieckiej organizacji sądownictwa, [w:] Problemy ra- dzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, red. E. Merz, tłum. B. Himmel, L. Hochberg, B. Rot, Warszawa 1962 Kariew D.S., Radziecki ustrój sądowy, tłum. J. Bielski, L. Chmielewski, Warszawa 1954 Karpus Z., Traktat ryski a polscy sojusznicy w okres wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998 Katyń. Dokumenty ludobójstwa. Dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r., tłum. W. Materski, Warszawa 1992 Katyń. Dokumenty zbrodni, red. W. Materski, t. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny. Sierpień 1939 – marzec 1940, Warszawa 1995; t. 2, Zagłada. Marzec – czerwiec 1940, Warszawa 1998; t. 3, Losy ocalałych. Lipiec 1940 – marzec 1943, Warszawa 2001; t. 4, Echa Katy- nia. Kwiecień 1943 – marzec 2005, Warszawa 2006 Katyń. Zbrodnia nieukarana, K. Komorowski red., Warszawa 2009 Kazimirova M., La révolution du droit en Russie, [w:] Modernisierung durch Transfer zwi- schen Weltkriegen, Hrsg. T. Giaro, Frankfurt am Main 2007 Keczekian S.F., Prawo socjalistyczne i jego źródła, tłum. A.G., Warszawa [b.d.w., bezpośred- XIII Iwanow N., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938, Kraków 2014 Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997 Izdebski H., Rewolucja a prawo w Europie, cz. 2, Rewolucja a prawo dawne i nowe: tradycja prawna i środowisko prawnicze w obliczu rewolucji, CPH 1987, Nr 1 Jelcyn B., Wyznania, tłum. W. Sokołowski, Warszawa 1990 Joffe O.S., Szargorodski M.D., Zagadnienia teorii prawa, tłum. J. Nowacki, J. Wróblewski, nio po 1947] Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum D. Pietrzyk-Reeves i in., Kraków 2006 Kenez P., Odkłamana historia Związku Radzieckiego, tłum. A. Górska, Warszawa 2008 Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012 Knight A., Beria – prawa ręka Stalina, tłum. M. Ronikier, Warszawa 1996 Kodeks cywilny R.S.F.S.R. wraz z kodeksem ustaw o małżeństwie, rodzinie i opiece, tłum. S. Tylbor, Warszawa 1930 Kodeks karny Rosji sowieckiej 1927, tłum. R. Lemkin, Warszawa 1928 Kodeks karny RSFRR. Kodeks karnoprocesowy RFSRR. Ustawa o ustroju sądów RSFRR, tłum. L. Hochberg, Warszawa 1961 Kodeks małżeński i rodzinny Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, red. K. Piasecki, J.S. Piątowski, tłum. S. Rybarczyk, H. Juszko, Wrocław 1972 Kodeks prawa małżeńskiego, rodzinnego i opiekuńczego RSFRR, red. C. Berezowski, War- szawa 1951 Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990 Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988 Wybrana literatura XIV Komarnicki W., Nowy ustrój państwowy Związku Sowietów, Rocznik Prawniczy Wileński 1938 i to przedrukowane, [w:] M. Kornat, Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003 Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grud- nia 1993 r., tłum. A. Kubik, Warszawa 2000 Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1977 Konstytucja Republiki Łotewskiej, tłum. L. Gołubiec, wstęp P. Kierończyk, Warszawa 2001 Kornat M., Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1, Kraków 2003, t. 2, Kraków 2004 Kornat M., Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003 Korwin T., Podstawy ustrojowe Związku Sowieckiego. Studium polityczno-prawne, Warsza- Korżakow A., Borys Jelcyn od świtu do zmierzchu, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warsza- Kosyło A., Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyj- wa 1933 wa 1998 skim, Toruń 2010 Koszel B., Żerko S., Słownik polityków XX wieku, Poznań 1997 Kowalczyk A.S., Sawinkow, Warszawa 1992 Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Warszawa–Poznań 2009 AUWr 2002, Nr 2387 Kozak A., Poglądy Jewgienija Paszukanisa na istotę prawa, AUWr 1988, Nr 983 Kozub-Ciembroniewicz W., System sowiecki w analizach Konstantego Grzybowskiego, Kraus W., Nihilizm – nadal aktualny?, [w:] Wokół nihilizmu, red. G. Sowiński, Kraków 2001 Krupska N.K., Wspomnienia o Leninie, Warszawa 1971 Krzyżanowski A., Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji w XX wieku, Kraków 2008 Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Ossolineum 1998 Kulesza T., Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996 Kumaniecki J., Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921–1923, Warszawa 1971 Kurs radzieckiego prawa cywilnego, tłum. J. Wiszniewski, Warszawa 1954 Kuśnierz R., Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Toruń 2008 Laskowska K., 735 lat zwalczania i… Rzecz o korupcji, Miscellanea Historico-Iuridica 2009, t. VIII stok 2016 Laskowska K., Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji, Miscellanea Historico-Iuridica 2009, t. VII Laskowska K., Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa karnego, Biały- Laskowska K., Z badań nad przestępczością w Związku Radzieckim, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdzie- stopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk i in., t. 2, Białystok–Katowice 2010 Leksykon. Historia świata. Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001 Lewandowski J., Historia Estonii, Ossolineum 2002 Lewickyj B., Terror i rewolucja, tłum. A. Palicki, Wrocław 1990 Lityński A., Administrowanie pracą przymusową w Rosji radzieckiej i ZSRR, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B.M. Ćwiertniak, t. 1, Sosnowiec 2012 Wybrana literatura XV Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 Lityński A., Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937), [w:] Księga jubileuszowa Profesora Kazimierza Barana, Krakowskie Stu- dia z Historii Państwa i Prawa 2014, t. 7 Lityński A., Lenin a ius privatum, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane profeso- rowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, Kraków 2008 Lityński A., Ludobójstwo: „operacja polska” NKWD (1937–1938). Uchwała Biura Politycz- nego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR, Studia Iuridica Lublinensia, t. XIX poświęcony pamięci Profesora Mariana Klementowskiego (1943–2013), red. M. Kuryło- wicz, W. Witkowski, Lublin 2013 Lityński A., Rewolucji rosyjskiej rok pierwszy. Wybrane zagadnienia prawa karnego, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016 Lityński A., Utworzenie naczelnego organu administracji państwowej RFSRR – Rady Ko- misarzy Ludowych, [w:] W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konsty- tucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka, Gdańskie Studia Prawnicze 2012, t. XXVII Lustiger A., Czerwona księga – Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu An- tyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, tłum. E. Kaźmierczak, W. Leder, Warszawa 2004 Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin, A. Roginski, tłum. R. Niedzielko, War- szawa 1998 Łatyszonek O., Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998 [Łukaszewicz J.], Pierwszy marca 1887 roku. Wspomnienia Józefa Łukaszewicza, zebrał, przełożył, przedmową i przypisami opatrzył S. Bergman, Warszawa 1981 Łunc A.Ł., Międzynarodowe prawo prywatne, tłum. B. Kulikowski, T. Raabe, Warszawa 1951 Łysko M., Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950–1967, Białystok 2006 Machnikowska A., Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historyczno- prawne, Gdańsk 2010 1926 Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000 Makarewicz J., Wstęp, [w:] Kodeks karny republik sowieckich, tłum. R. Lemkin, Warszawa Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–1991, tłum. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998 Małecki W., Dyskusja nad koncepcją prawa gospodarczego w nauce radzieckiej w latach 1956–1958, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2016, t. 9, Nr 3 Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004 Marples D., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, tłum. I. Scharoch, Wrocław 2006 Marxistische und sozialistische Rechtsteorie, Hrsg. N. Reich, Frankfurt am Main 1972 Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917–1925), Warszawa 1990 Mawdsley E., Wojna domowa w Rosji 1917–1920, tłum. M. Popławska, Warszawa 2010 Miedwiediew R.A., Chruszczow. Biografia polityczna, tłum. W. Zagórska, Warszawa 1990 Mienszagin W., Wyszynska Z., Radzieckie prawo karne, Warszawa 1953 Wybrana literatura 2007, t. V ca 2009, t. VII Mohyluk M., Wacław Makowski o radzieckim prawie karnym, Miscellanea Historico-Iuridi- Morin E., O naturze Związku Radzieckiego, Warszawa 1990 Nazar M., Etapy i kierunki rozwoju radzieckiego prawa rodzinnego (1917–1987), AUMCS 1988, Sectio G, vol. 35, Nr 13 Nowe konstytucje, tłum. pod red. J. Makowskiego, Warszawa 1925 Nowickij I.B., Łunc Ł.A., Ogólna nauka o zobowiązaniach, [w:] Kurs radzieckiego prawa cy- wilnego, tłum. J. Wiszniewski, Warszawa 1954 O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Miko- łajczyk i in., t. 2, Białystok–Katowice 2010 Occleshaw M., Za kulisami rewolucji bolszewickiej, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Choj- nacki, Warszawa 2007 Ochmański J., Historia Litwy, Ossolineum 1990 Olszewski H., Słownik twórców idei, Poznań 1998 Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921, Warszawa 1999 Pamiętnik Mikołaja II, oprac. i przedm. J. Kutta, Warszawa 2006 Paszukanis J., Ogólna teoria prawa a marksizm, tłum. L. Lisiakiewicz, Warszawa 1985 Piątowski J.S., Lenin a zasady socjalistycznego prawa rodzinnego, SP 1971, Nr 28 Pichaja R.G., Historia władzy w Związku Radzieckim (1945–1991), tłum. M. Głuszakowski, P. Zemszał, Warszawa 2011 Pietrow N., Stalinowski kat Polski – Iwan Sierow, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, XVI Mohyluk M., Leopold Caro o ustawodawstwie radzieckim, Miscellanea Historico-Iuridica Warszawa 2013 Wrocław 2004 wa 2015 Pipes R., Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Warsza- Pipes R., Krótka historia rewolucji rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007 Pipes R., Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafar, Warszawa 1994 Pipes R., Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2005 Pipes R., Własność a wolność, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2000 Pisarek E.W., Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wscho- dzie Europy, przedm. W. Pisarek, Kraków 2012 Podstawy ustawodawstwa o ustroju sądów Związku SRR, związkowych i autonomicznych republik, [w:] Radzieckie ustawy karne i o ustroju sądów z dnia 25 grudnia 1958 r. z mate- riałami, red. E. Merz, Warszawa 1960 Pol K., Poczet prawników polskich XIX–XX w., wyd. 2 przejrzał i uzupełnił A. Redzik, War- szawa 2011 Polmar N., Allen T.B., Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000 Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Mater- ski, T. Szarota, Warszawa 2009 Pomian K., Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne, Lublin 2002 Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, tłum. R. Frąc, Warszawa 2001 Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, Warszawa 1962 Wybrana literatura Przebinda G., Smaga J., Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Kraków 2000 Przybyłowski K., Kodeks cywilny Rosji sowieckiej z 11 listopada 1922, PPiA 1925, t. L Quigley J., Soviet Legal Innovation and the Law of the Western Word, New York 2007 Radzieckie prawo cywilne, t. 1, red. D.M. Gienkin, tłum. A. Lipiński, Z. Ratuszniak, Warsza- XVII Radzieckie prawo cywilne, t. 2, red. S.N. Bratuś, tłum. J. Wiszniewski, C. Tabęcki, Warsza- Radzieckie prawo pracy, red. N.G. Aleksandrow, tłum. J. Licki, J. Dąbrowski, Warszawa wa 1955 wa 1955 1951 Radzieckie ustawy karne i o ustroju sądów z dnia 25 grudnia 1958 r. z materiałami, red. E. Merz, Warszawa 1960 Rapoport J., Sprawa lekarzy kremlowskich, tłum. Z. Błaszczyk, Warszawa 1990 Reich N., Sozialismus und Zivilrecht. Eine rechtstheoretisch-rechtshistorische Studie zur Zivilrechtstheorie und Kodifikationspraxis im sowjetischen Gesellschafts- und Rechts- system, Frankfurt am Main 1972 Reich N., Wstęp, [w:] Marxistische und sozialistische Rechtsteorie, Hrsg. N. Reich, Frankfurt Reich N., Reichel H.C., Einführung in das sozialistische Recht, München 1975 Riasanovsky N.V., Steinberg M.D., Historia Rosji, tłum. A. Bernaczyk T. Tesznar, Kraków am Main 1972 2009 Romaszkin P.S., Gercenzon A.A., Podstawy ustawodawstwa karnego ZSRR republik związ- kowych, [w:] Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, red. E. Merz, tłum. B. Himmel, L. Hochberg, B. Rot, Warszawa 1962 Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Złotow- ski, tłum. P. Burek, red. nauk. H. Kowalska-Stus, L. Suchanek, Kraków 2004 Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937–1938. Dokumenty z centrali, oprac. T. Sommer, Warszawa 2010 Salmonowicz S., La révolution du droit en Russie, [w:] Modernisierung durch Transfer zwi- schen den Weltkriegen, Hrsg. T. Giaro, Frankfurt am Main 2007 Sawinkow B.W., Koń wrony, tłum. i posłowie J. Gondowicz, Warszawa 1991 Schittenhelm U., Strafe und Sanktionensystem im sowjetischen Recht, Freiburg 1993 Schlesinger R., The Family in the U.S.S.R. Documents and Readings, London 1949 Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław 2009 Sharlet R., The Fate of Individual Rights in the Age of Perestroika, [w:] Toward the ,,Rule of Law” in Russia? Political and Legal Reform in the Transition Period, ed. D.D. Barry, New York–London 1992 Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920, t. 2, Sąd Boży, Warszawa 1993 Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Roszkowski, J. Kofman, War- szawa 2004 Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, red. I. Bieńkowska, t. 1–2, Warszawa 2007 Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992 Smaga J., Rosja w 20. stuleciu, Kraków 2001 Smirnow Ł.N., O odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko państwu, [w:] Prob- lemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej, red. E. Merz, tłum. B. Himmel, L. Hochberg, B. Rot, Warszawa 1962 Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917–1991, Warszawa–Kraków 1994 Wybrana literatura XVIII Smyk G., Rosyjski model administracji publicznej u kresu Imperium, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniew- ska-Jóźwiak, Łódź 2016 Solomon P.H. Jr., Reforming Criminal Law under Gorbachev. Crime, Punishment, and the Rights of the Accused, [w:] Toward the ,,Rule of Law” in Russia? Political and Legal Re- form in the Transition Period, ed. D.D. Barry, New York–London 1992 Sobczak J., Mikołaj II – ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji władzy, Warszawa 2009 Sołżenicyn A., Archipelag Gułag 1918–1956, tłum J. Pomianowski, t. 1, Warszawa 1990 Soviet Civil Legislation and Procedure. Official Texts and Commentaries, Moscow 1962 Soviet Law after Stalin, eds. D.D. Barry, G. Ginsburgs, P.B. Maggs, vol. 1, The Citizen and the State in Contemporary Soviet Law, Leyden 1977; cz. 2, Social Engineering Through Law, Alphen aan den Rijn 1978; cz. 3, Soviet Institutions and the Administration of Law, Alphen aan den Rijn–Germantown 1979 Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1998, 2011 Staśkiewicz W., Koncepcja prawa J.B. Paszukanisa – dylematy teorii i praktyki, PiP 1982, z. 8 Stawarska-Rippel A., Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac ko- dyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne, Katowice 2015 Stawarska-Rippel A., O pierwszym radzieckim kodeksie procedury cywilnej. Postępowanie cywilne od dekretów o sądzie do początków rekodyfikacji radzieckiego prawa, [w:] O pra- wie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Miko- łajczyk i in., t. 2, Białystok–Katowice 2010 Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego, Z Dziejów Pra- wa, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, W. Organiściak, Katowice 2010, t. 4(12) Stawarska-Rippel A., Państwowy arbitraż w ZSRR, Miscellanea Historico-Iuridica 2009, Stawarska-Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944–1950 a prawo Drugiej Rzeczypo- t. VIII spolitej, Katowice 2006 Stawarska-Rippel A., Radziecka procedura cywilna: totalitarna czy nowoczesna?, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2011, t. XXXIII Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003 Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim. Wybór dokumentów, oprac. i wybór J. Kumaniecki, Warszawa 1991 Strogowicz M.S., Proces karny, tłum. pod red. S. Śliwińskiego, A. Bachracha, Warszawa 1952 Subbotin O., Das sowjetische Arbeitsrecht zwischen den Weltkriegen 1917–1941, [w:] Mo- dernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen, Hrsg. T. Giaro, Frankfurt am Main 2007 Suchecki W., Geneza federalizmu radzieckiego, Warszawa 1961 Sudopłatow P., Wspomnienia niewygodnego świadka, tłum. J. Markowski, Warszawa 1999 Sukiennicki W., Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej, Wilno 1938 Sukiennicki W., Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, RPEiS 1937, z. 2, przedrukowane, [w:] M. Kornat, Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003 Swierdłow G.M., Małżeństwo i rozwód, tłum. A. Bądkowski, Warszawa 1952 Swierdłow G.M., Małżeństwo i rodzina w państwie radzieckim, [bez tłum.], Warszawa 1949 Wybrana literatura Sylwestrzak A., Konstytucja RFSRR z 10 VII 1918 roku, PiP 1988, z. 7 Sylwestrzak A., P.I. Stuczka i jego miejsce w radzieckiej nauce prawa, ZN WPiA UG Prawo XIX 1979, Nr 7 wa 1970 Sylwestrzak A., Rozwój federacji radzieckiej (1922–1982), PiP 1982, z. 12 System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985 Szer S., Kodeks rodzinny, DPP 1950, Nr 3 Szymczak T., Organy władzy i administracji europejskich państw socjalistycznych, Warsza- Szymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1988 Szymczak T., Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1936–1976), Ossolineum 1978 Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993 Śleszyński W., Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939–1941. Propaganda i in- doktrynacja, Białystok 2001 Świątkowski H., Prawo spadkowe w ZSRR. Rys historyczno-prawny, PiP 1947, z. 1 Tabacznikow B., Psariow G., Smirnow A., Zołotowski J., Procesy społeczno-polityczne od Lenina do Putina, [w:] Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości glo- balistycznej, red. J. Złotowski, tłum. P. Burek, red. nauk. H. Kowalska-Stus, L. Suchanek, Kraków 2004 Taiwo O., Legal Naturalism. A Marxist Theory of Law, New York–London 1996 Teoria państwa i prawa, red. M.P. Kariew, Warszawa 1951 Teoria państwa socjalistycznego, red. N.P. Farbierow, tłum. L. Lisiakiewicz, K.K. Michałow- ska, Warszawa 1976 Terebilov V., The Soviet Court, Moscow 1973 Terehovich V., Nimande E., Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie, Mis- cellanea Historico-Iuridica 2009, t. VII The Oxford International Encyclopedia of Legal History, ed. S.N. Katz, Oxford–New York 2009 Thom F., Beria – oprawca bez skazy, Warszawa 2016 Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, eds. J.W. Borejsza, K. Ziemer, M. Hułas, New York–Oxford 2000 Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciemroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010 Toward the ,,Rule of Law” in Russia? Political and Legal Reform in the Transition Period, ed. D. D. Barry, New York–London 1992 Trocki L.D., Moje życie. Próba autobiografii, tłum. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa 1930 Trocki L.D., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, tłum. A. Achmatowicz, Pruszków 1991 Turska A., Prawo państwa totalitarnego, SI 1992, t. 22 Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006 Voslensky M.S., Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion in Geschichte und Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warsza- Gegenwart, München 1987 wa 1992 Waldenberg M., Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, Warszawa 1978 Wybrana literatura
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Rosji i ZSRR 1917 - 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: