Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007181 20957717 na godz. na dobę w sumie
Prawo Rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza - ebook/pdf
Prawo Rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 278
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3646-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Niniejsza praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Marcelego Chlamtacza można uznać za uczonego, którego wkład w rozwój romanistyki prawniczej był znaczący, a jeśli tak, to dlaczego jest on mniej pamiętany, niż inni współcześni mu polscy romaniści.

W pracy została zaprezentowana nie tylko sylwetka Marcelego Chlamtacza, ale przede wszystkim jego naukowe osiągnięcia. Ponadto, w dysertacji została podjęta próba ustalenia, czy Marceli Chlamtacz traktował badania nad prawem rzymskim jako oderwaną od czasów mu współczesnych dogmatyczną analizę określonych instytucji prawnych, czy też rozumiał je jako pewnego rodzaju środek do zrozumienia i kształtowania prawa mu współczesnego. Przeanalizowane zostały również jego naukowe relacje ze światem prawniczej romanistyki.

Rozprawa składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów oraz zakończenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO RZYMSKIE w pracach Marcelego Chlamtacza Grzegorz Nancka PRAWO RZYMSKIE w pracach Marcelego Chlamtacza Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice 2019 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Marzena Dyjakowska SpiS treŚci WPROWADZENIE Problem badawczy Stan badań Źródła I. BIOGRAFIA 1. Droga Marcelego chlamtacza do profesury 2. Marceli chlamtacz jako profesor i samorządowiec 3. Działalność dydaktyczna Marcelego chlamtacza 3.2.1. Historia prawa rzymskiego 3.2.2. instytucje prawa rzymskiego 3.2.3. prawo rzeczowe 3.2.4. Nauka o zobowiązaniach. część ogólna 4. podsumowanie 3.1. Zajęcia na Uniwersytecie Lwowskim 3.2. Skrypty sporządzone na podstawie wykładów Marcelego chlamtacza II. PRACE Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO 1. Natura prawna aktu przenoszenia własności przez tradycję w prawie rzymskim 1.1. recenzja Hugo Krügera 1.2. recenzja Leonarda piętaka 1.3. recenzja Leona pinińskiego 2. Nabycie pożytków przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznym prawie rzymskim z uwzględnieniem prawa austriackiego i niemieckiego 2.1. recenzja Stanisława Wróblewskiego 2.2. recenzja Fryderyka Zolla 3. Nabycie pożytków przez posiadacza w dobrej wierze w prawie austriackim 4. rozszerzenie prawa zastawu na pożytki rzeczy w prawie rzymskim i cywil- nym prawie niemieckim 4.1. recenzja Adolfa Bergera 5. podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych 6. pozostałe prace 7. Podsumowanie 9 9 11 13 17 19 33 53 53 60 61 64 68 72 76 79 81 91 96 98 102 113 116 119 121 132 134 137 138 6 Spis treści iii. prAce Z ZAKreSU prAWA ZOBOWiĄZAŃ 1. Kara konwencjonalna w stosunku do interesse z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 2. Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskim i prawach nowożytnych 2.1. recenzja Zygmunta Lisowskiego 2.2. recenzja romana Longchamps de Bérier 3. problem posiłkowości (subsydiarności) poręczenia w polskim Kodeksie zo- bowiązań 4. poręczenie – hasło w Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego 5. Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim Kodeksie zobowiązań i w prawodawstwach nowożytnych 5.1. recenzje Alfreda Ohanowicza i Bronisława Walaszka 6. Kontrakty realne w prawie rzymskim, teorii cywilistycznej i projekcie pol- skiego Kodeksu cywilnego 6.1. recenzja Franciszka Bossowskiego 7. Zobowiązania naturalne – hasło w Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego 8. Nowacja – hasło w Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego 9. przyrzeczenie publiczne – hasło w Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego 10. „Nowy Kodeks Zobowiązań” 10.1. Wykonanie zobowiązań wzajemnych w polskim Kodeksie zobowiązań 10.2. prawo zatrzymania w polskim projekcie prawa rzeczowego w stosunku do postanowień Kodeksu zobowiązań (art. 218–219 K.z.) 11. podsumowanie IV. PRACE KRYTYCZNE 1. prace z zakresu historii prawa rzymskiego 1.1. teodor Dydyński – Historya źródeł prawa rzymskiego 1.2. teodor Dydyński – Cesarz Hadryan. Studyum historyczno-prawne 1.3. Fryderyk Zoll (starszy) – Historya prawodawstwa rzymskiego 2. prace z zakresu procesu i prawa osobowego 2.1. ignacy Koschembahr-Łyskowski – Die Theorie der Exceptionen nach klassi- schem römischen Recht 2.2. ivo pfaff – Ein Beitrag zur Lehre vom favor libertatis 3. Prace z zakresu prawa rzeczowego 3.1. Stanisław Wróblewski – Posiadanie na tle prawa rzymskiego 3.2. Leon piniński – Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego 3.3. Wacław Osuchowski – Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfika- cji w klasycznem prawie rzymskiem 4. prace z zakresu prawa zobowiązań w klasycznem prawie rzymskiem 5. Prace z zakresu prawa spadkowego 4.1. Wacław Osuchowski – O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych 5.1. Stanisław Szachowski – Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzym- skiem 141 143 150 161 162 164 167 169 177 178 189 192 195 198 200 200 201 203 205 207 207 209 211 214 214 218 220 220 223 227 231 231 236 236 Spis treści 6. Varia 7. Podsumowanie 6.1. Michał Bobrzyński – Prawo propinacyi w dawnej Polsce 6.2. carl Georg Bruns – Fontes iuris Romani antiqui ZAKOŃcZeNie WYKAZ prAc MArceLeGO cHLAMtAcZA ŹrÓDŁA LiterAtUrA WYKAZ SKrÓtÓW Summary Zusammenfassung Sommario 7 239 239 241 242 243 253 259 265 273 275 276 277 WPROWADZENIE Problem badawczy Na przełomie XiX i XX wieku na ziemiach polskich funkcjonowało kilka uniwersytetów. Były to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wileński oraz – powstałe już po i wojnie światowej – Uniwer- sytet Lubelski (od 1928 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski) i Uniwersytet poznański. Jednym ze znaczących ośrodków był także c.K. Uniwersytet im. cesarza Franciszka i, działający od 1918 roku jako Uniwersytet Jana Kazi- mierza. Funkcjonowały w nim dwie, a okresowo nawet trzy katedry zajmu- jące się problematyką prawa rzymskiego1. pracujący tam uczeni byli posta- ciami interesującymi zarówno z punktu widzenia ich naukowych osiągnięć, jak i barwnych życiorysów. Badaczom, takim jak Leon piniński, ignacy Ko- schembahr-Łyskowski czy Wacław Osuchowski poświęcono w literaturze dość sporo uwagi2. 1 A. redzik wskazuje, iż w roku akademickim 1900/1901 funkcjonowały trzy ka- tedry: Katedra Prawa Rzymskiego I i Prawa Cywilnego Francuskiego, Katedra Prawa rzymskiego ii, Katedra prawa rzymskiego iii. ich kierownikami byli kolejno: Stanisław Szachowski (i Katedra), Marceli chlamtacz (ii Katedra) oraz ignacy Koschembahr-Ły- skowski (iii Katedra). Zob. Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Red. A. Redzik. Kraków 2015, s. 415–416. 2 Zob. np. B. CzeCh-JezieRska: Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przeło- mu XIX i XX wieku. W: Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Red. T. Guz, W. Bednaruk, M.r. PałuBska. Lublin 2011, s. 169–192; G. Jędre- Jek: Wacław Osuchowski – Profesor prawa rzymskiego KUL. „przegląd Uniwersytecki KUL” 2000, nr 2, s. 13–16; M. Jońca: Leon Piniński – historyk sztuki stworzony przez podróże. W: Ak- sjologia podróży. Red. Z. kRawCzyk, e. Lewandowska-TaRasiuk, J.w. sienkiewiCz. Warszawa 2012, s. 176–198; r. Wiaderna-kuśnierz: Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwer- 10 Wprowadzenie Wyjątkiem wśród lwowskich profesorów prawa rzymskiego jest Marceli chlamtacz, któremu poświęcono zaledwie dwa krótkie artykuły. Zastana- wiające jest, dlaczego wykładający przez trzydzieści pięć lat prawo rzymskie uczony pozostaje do dnia dzisiejszego w cieniu swoich kolegów. celem pracy będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Marce- lego chlamtacza można uznać za uczonego, którego wkład w rozwój roma- nistyki prawniczej był znaczący, a jeśli tak, to dlaczego jest on zapamiętany słabiej niż inni współcześni mu polscy romaniści. W pracy zostanie zaprezentowana nie tylko sylwetka M. Chlamtacza, ale przede wszystkim jego naukowe osiągnięcia. przedstawione zostaną na tle czasów, w których przyszło mu tworzyć. podjęta będzie również próba ustalenia, czy traktował on badania nad prawem rzymskim jako oderwaną od czasów mu współczesnych dogmatyczną analizę określonej instytucji prawnej, czy też pojmował je jako pewnego rodzaju środek do zrozumienia i kształtowania prawa mu współczesnego. przeanalizowane zostaną rów- nież jego relacje ze światem prawniczej romanistyki. W pierwszej kolejności zostanie krótko zaprezentowana jego biografia, uwzględniająca także działalność samorządową. Następnie przedstawiony zostanie program jego wykładów oraz treści na nich poruszane. po tym przybliżone zostaną efekty naukowej działalności M. chlamtacza. Znajdzie się tam szczegółowa analiza prac dotyczących prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz recenzji i artykułów recenzyjnych autorstwa lwowskiego uczonego, które zostaną zaprezentowane w rozdziale dotyczącym jego prac krytycznych. celem publikacji jest wypełnienie luki w obecnym stanie wiedzy na te- mat romanistycznej działalności M. chlamtacza. przeprowadzona w ramach pracy analiza w założeniu ma także przybliżyć specyfikę życia naukowego w czasach życia M. chlamtacza. Ma również ukazać tło historyczne związa- ne z funkcjonowaniem miasta Lwowa, którego M. chlamtacz był oddanym obywatelem. sytecie Lwowskim. W: Historia, mentalność, tożsamość. red. J. Pisulińska, P. sierżęGa, l. za- szkiLniak. rzeszów 2008, s. 471–479; r. Wiaderna-kuśnierz: Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906–1988). SiL 2006, nr 8, s. 167–176; W. WołodkieWicz: Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864–1945). W: ideM: Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Kraków 2003, s. 412–423; J. koRedCzuk: Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschem- bahr-Łyskowskiego we Wrocławiu. AUW 2004, nr 2616. prawo 288: Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Doktorowi Alfredowi Koniecznemu, s. 191–207; A. GRebieniow: Ignacy Koschembahr-Łyskowski – profesor Uniwersytetu Fryburskiego (1895–1900). Kpp 2015, r. 24, z. 2, s. 249–284. por. też prace poświęcone innym lwowskim uczonym: A. Redzik: Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego. Warszawa– Kraków 2012; idem: Roman Longchamps de Bérier 1883–1941. Kraków 2006. Wprowadzenie 11 to wszystko ma doprowadzić do zrekonstruowania naukowej sylwetki M. chlamtacza, co pozwoli w rezultacie odpowiedzieć na postawione na wstępie pracy pytanie. Stan badań Nie istnieje monografia, która dotyczyłaby naukowej działalności M. Chlamtacza w dziedzinie prawa rzymskiego. Rozproszone uwagi na temat jego życiorysu znaleźć można w pracach poświęconych dziejom Uniwersytetu we Lwowie. Fundamentalnymi pracami są dwie monografie Adama Redzika: Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie3 oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–19464, jak również praca pod jego redakcją Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie5. Autor wspomina w nich o M. chlamtaczu, nie czyniąc szerszych uwag dotyczących jego naukowego dorobku. postać uczonego w kontekście nauki i nauczania prawa rzymskiego przywołuje również Bożena czech- -Jezierska, która analizowała to zagadnienie w odniesieniu do okresu mię- dzywojennego6. Nie można pominąć również pracy renaty Wiadernej-Ku- śnierz Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)7. Oprócz przedstawienia dziejów nauczania prawa rzymskiego zaprezentowała w niej biogramy lwowskich romani- stów, wykładających prawo rzymskie w analizowanym przez nią okresie dwudziestolecia międzywojennego. Źródłem rozproszonych wiadomości dotyczących lwowskiego uczonego są także inne prace B. czech-Jezierskiej8 3 a. Redzik: Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Warszawa 2009. podkreślenia wymaga, iż prawdopodobnie jako pierwszy uwagę romanistyce prawniczej we Lwowie poświęcił J. kodręBski. Zob. idem: Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź 1990, s. 229–249. 4 A. redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946. Lublin 2006. 5 Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie… 6 B. CzeCh-JezieRska: Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939). Lublin 2011. 7 R. Wiaderna-kuśnierz: Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939). Warszawa 2015. 8 B. CzeCh-JezieRska: Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzym- skiego w Polsce. Zp UKSW 2011, Vol. 11, nr 4, s. 161–190. 12 Wprowadzenie i r. Wiadernej-Kuśnierz9, a nadto opracowania Jana Drausa10, Grzegorza Ję- drejka11, Macieja Jońcy12, Marka Kuryłowicza13 oraz Adama Vetulaniego14. Sylwetce M. chlamtacza poświęcono dotąd jedynie dwie prace15. Są to: nekrolog autorstwa W. Osuchowskiego16 oraz obszerniejszy artykuł r . Wia - dernej-Kuśnierz17. Krótkie biogramy znajdują się również w pracach Jana Drausa18, Adama Redzika19 oraz Andrzeja Śródki i pawła Szczawińskiego20. Ze względu na charakter wymienionych publikacji ich autorzy nie wykorzy- stali wszystkich dostępnych w materiałach archiwalnych informacji dotyczą- cych lwowskiego uczonego. Zostały więc przez nich pominięte liczne epizody z jego życia. Do takich zaliczyć można między innymi spór o mianowanie M. chlamtacza na stanowisko profesora zwyczajnego. Nie wspomniano również o surowej recenzji pracy habilitacyjnej M. chlamtacza sporządzonej przez L. pinińskiego. co jednak najistotniejsze, dotychczas nie odniesiono się w szerszy sposób do dorobku M. chlamtacza w dziedzinie prawa rzymskiego. O działalności M. chlamtacza w samorządzie terytorialnym informacji dostarczają także opracowania dotyczące życia społecznego we Lwowie na przełomie XiX i XX wieku. Wzmianki odnoszące się do uczonego odnaleźć 9 R. Wiaderna-kuśnierz: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwow- skim w pierwszej połowie XX wieku (zarys problematyki). „Studia prawnoustrojowe” 2007, nr 7, s. 307–317. informacje na temat M. chlamtacza uzyskać można również w artyku- łach tej autorki: eadem: Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich. W: Społeczeństwo a władza. Ustrój, pra- wo, idee. red. J. PRzyGodzki, m.J. PTak. Wrocław 2010, s. 727–736; r. Wiaderna-kuśnierz: Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zp 2015, Vol. 15, nr 4, s. 189–218. 10 J. dRaus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni. Kraków 2007. 11 G. JędreJek: Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918–1939. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławo- wi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. A. dęBiński, e. szczot. Lublin 2000. 12 M. Jońca: Prawo rzymskie. Marginalia. Lublin 2015. 13 M. kuryłoWicz: Prawo rzymskie. Historia – tradycja – współczesność. Lublin 2013. 14 A. VeTuLani: Dzieje historii prawa w Polsce. Kraków 1948. 15 Warto zauważyć, iż o M. chlamtaczu nie wspomniano nawet w Polskim słowniku biograficznym. 16 W. osuChowski: Marceli Chlamtacz (1865–1948). cpH 1949, t. 2, s. 503–507. 17 R. Wiaderna-kuśnierz: Marceli Chlamtacz (1865–1947) – profesor prawa rzymskiego i samo- rządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin. W: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwu- dziestolecia międzywojennego. Red. P. dąBroWski, d. szPoPer. Gdańsk–Olsztyn 2016, s. 167–187. 18 J . dRaus: Uniwersytet Jana Kazimierza…, s. 214. 19 A. Redzik: Prawo prywatne…, s. 351–352. 20 A. środka, P. szczaWiński: Biogramy uczonych polskich. cz. 1: Nauki społeczne. Z. 1: A–J. Wrocław 1983, s. 189–190. Wprowadzenie 13 można w pracach Agnieszki Biedrzyckiej21, Grzegorza Hryciuka22, Grzego- rza Mazura, Jerzego Skwary, Jerzego Węgierskiego23 czy też Henryki Kra- marz24. Źródła punkt wyjścia do rozważań zawartych w niniejszej pracy stanowią znaj- dujące się w państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego akta personalne M. Chlamtacza25. Znalezione w nich informacje zostały wykorzystane do pró- by rekonstrukcji naukowego życiorysu lwowskiego romanisty. Akta, jak oka- zało się w toku ich analizy, obejmują sporo nowych, nieujawnionych dotąd informacji dotyczących biografii uczonego. Uzupełnieniem tych informacji są akta c.K. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia znajdujące się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie26. Zawierają materiały, które pozosta- ły w ministerstwie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie nadania M. Chlamtaczowi veniam docendi, takie jak sporządzony przez niego własno- ręcznie życiorys oraz program wykładów wraz ze wskazówkami bibliogra- ficznymi. interesujących informacji na temat życiorysu romanisty dostarczy- ła również analiza ówczesnej prasy i prywatnej korespondencji. Lwowskie dzienniki informowały nie tylko o naukowych sukcesach uczonego, ale też o jego dokonaniach w ramach pracy samorządowej. Analiza objęła także listy kierowane przez M. Chlamtacza do jego naukowego mentora Oswalda Balze- ra27 oraz przyjaciela z czasów szkolnych – Hipolita Śliwińskiego28. przy tworzeniu biografii pomocne były prace i wystąpienia M. chlam- tacza dotyczące problematyki samorządowej. cenne źródło informacji sta- nowiły również Historia Uniwersytetu Lwowskiego29 oraz Kronika Uniwersytetu 21 A. biedRzyCka: Kalendarium Lwowa 1918–1939. Kraków 2012. 22 G. hRyCiuk: Polacy we Lwowie 1939–1944: życie codzienne. Warszawa 2000. 23 G. Mazur, J. skWara, J. WęGierski: Kronika 2350 dni wojny I okupacji Lwowa. 1 IX 24 H. kRamaRz: Samorząd Lwowa w czasie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu 1939–5 II 1946. Katowice 2007. miasta. Kraków 1994. 25 DALO, f. 26, op. 5, spr. 1989, spr. 1990. 26 AGAD, c.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty, sygn. 101u. 27 Ossol., sygn. 7664/ii, k. 190–210. 28 AAN, Archiwum ppS, dział Vii, poz. 630, t. 55, poddz. Xi, k. 8–34. 29 L. Finkel, s. starzyński: Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów 1894. 14 Wprowadzenie Lwowskiego30. Z kolei dla sporządzenia wykazu prowadzonych przez uczo- nego zajęć niezwykle pomocne były spisy wykładów i wykładowców wy- dawane przez lwowską uczelnię. informacji na temat warstwy merytorycz- nej zajęć M. chlamtacza dostarczyły z kolei sporządzone na ich podstawie skrypty. podstawę badań naukowej sylwetki M. chlamtacza stanowią jego prace dotyczące prawa rzymskiego. W sumie przedmiotem analizy było ponad trzydzieści prac autorstwa M. chlamtacza dotyczących w całości bądź w czę- ści prawa rzymskiego. W celu uzyskania pełnego obrazu naukowej sylwetki M. chlamtacza konieczne było przeanalizowanie recenzji jego prac, publi- kowanych zarówno na łamach krajowych, jak i zagranicznych czasopism. Analiza dorobku M. chlamtacza wymagała korzystania ze źródeł pra- wa rzymskiego, stanowiących przedmiot badań romanisty. W książce przy- toczone zostały fragmenty znajdujące się w bazie Bibliotheca Iuris Antiqui 200031. Wykorzystano również polskie tłumaczenia: Digestów pod redakcją Tomasza Palmirskiego32 oraz Instytucji Gaiusa i Instytucji Justyniana w opra- cowaniu Cezarego Kunderewicza33. *** powstanie niniejszej pracy, której podstawę stanowi rozprawa doktorska obroniona na Wydziale prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, nie byłoby możliwe bez pomocy i udziału osób mi przychylnych. Szczególne po- dziękowania należą się promotorowi rozprawy doktorskiej prof. dr. hab. Ma- 30 Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [T.] 1: (1894/1895–1897/1898). Red. L. FinkeL, m. ChLamTaCz. Lwów 1899; Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [T.] 2: (1898/9–1909/10). Ze- stawił W. hahn. Lwów 1912. 31 Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell’antichità. Direzio- ne scientifica di N. PaLazzoLo. catania 2002. 32 Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. I. Księgi 1–4. Red. T. PaLmiR- ski. Kraków 2013; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. II. Księgi 5–11. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2013; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. III. Księgi 12–19. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2014; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. IV. Księgi 20–27. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2014; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. V.1. Księgi 28–32. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2015; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. V.2. Księgi 33–36. Red. T. PaLmiRski. Kra- ków 2015; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VI.1. Księgi 37–40. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2016; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VI.2. Księgi 41–44. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2016; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VII.1. Księgi 45–47. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2017; Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VII.2. Księgi 48–50. Red. T. PaLmiRski. Kraków 2017. 33 Instytucje Gaiusa. przeł. i wstępem opatrzył c. kundeRewiCz, oprac. J. RezLeR. War- szawa 1982; Instytucje Justyniana. przeł. i przedmową opatrzył c. kundeRewiCz. Warszawa 1986. Wprowadzenie 15 rianowi Mikołajczykowi oraz recenzetom w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. Annie pikulskiej-radomskiej oraz prof. dr. hab. Maciejowi Jońcy. podziękowania należą się również prof. dr hab. Marzenie Dyjakowskiej, któ- ra przygotowała recenzję wydawniczą niniejszej monografii. Swe wyrazy wdzięczności chciałbym także skierować do Koleżanek i Ko- legów z Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za wspar- cie udzielone w toku przygotowywania rozprawy, w szczególności dziękuję dr Joannie Ożarowskiej i śp. dr. hab. Wojciechowi Organiściakowi. Odrębne podziękowania pragnę skierować do przyjaciół z innych ośrodków akademic- kich, na których mogłem liczyć zawsze, przygotowując niniejszą rozprawę. WYKAZ prAc MArceLeGO cHLAMtAcZA Prawo rzeczowe Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht. Leipzig. O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzym- skiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austryackiego i niemieckiego. Lwów. 1903 1897 1910 1911 O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem. ppiA, r. 35, z. 4/5, s. 255–331. O nabyciu owoców przez posiadacza w cywilnem prawie austryackiem. PPiA, r. 36, z. 7/8, s. 97–124. 1938 Podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych według polskiego projektu prawa rzeczowego. rpeiS, r. 18, nr 4, s. 374–392. Prawo zatrzymania w polskim projekcie prawa rzeczowego w stosunku do posta- nowień kodeksu zobowiązań (art. 218–219 k.z.). NKZ, nr 5, s. 17–18; nr 6, s. 21–24; nr 7, s. 26–27; nr 8 s. 29–31; nr 9, s. 33–35; nr 10, s. 37–38; nr 11, s. 41–42. Rozbiór i krytyka postanowień polskiego projektu prawa rzeczowego działu I., o treści i wykonywaniu własności w ogólności (art. 27–37 proj.). GSW, nr 24, s. 371– 374; nr 25, s. 385–386; nr 26, s. 401–404; nr 27–28, s. 417–418; nr 29–30, s. 437–438; nr 31–32, s. 457–461. Uwagi krytyczne o znalezieniu według polskiego projektu prawa rzeczowego. (Art. 65–72 projektu w pierwszym czytaniu). rpeiS, r. 18, z. 1, s. 1–5. 254 Wykaz prac Marcelego Chlamtacza Zobowiązania Kara konwencyonalna w stosunku do interesse z powodu niewykonania lub nienale- żytego wykonania umowy. ppiA, r. 23, z. 8, s. 623–633. 1898 1930 Kontrakty realne w prawie rzymskiem, w teoryi cywilistycznej i w projekcie polskie- go Kodeksu cywilnego. Lwów. Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. Stu- dyum historyczno-dogmatyczne. AtNL, Dział 2, t. 9, z. 3. Lwów, s. 1–87 (347–433). 1932 Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. StNL, r. 12, s. 107–113. Naturalne (niezupełne) zobowiązania. W: Encyklopedia podręczna prawa prywatne- go; założona przez Henryka Konica. t. 2: Księgi wieczyste – ordynacje rodowe. Red. F. zoLL, J. wasiLkowski. Warszawa, s. 1033–1047. 1936 Nowacja. W: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego; założona przez Henryka Konica. t. 2: Księgi wieczyste – ordynacje rodowe. Red. F. zoLL, J. wasiLkowski. Warszawa, s. 1089–1100. Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim Kodeksie zobowiązań i w prawodaw- stwach nowożytnych. Lwów. Poręczenie. W: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego: założona przez Henryka Konica. T. 3: Osobistości prawa – przedsiębiorstwo. Red. F. zoLL, J. wasiLkow- ski. Warszawa, s. 1609–1637. 1937 Problem posiłkowości (subsydiarności) poręki w polskim kodeksie zobowiązań. RPEiS, r. 17, z. 1, s. 1–13. Wykonanie zobowiązań wzajemnych w polskim kodeksie zobowiązań. NKZ, nr 44, s. 145–147; nr 45, s. 149–150; nr 46, s. 153–155; nr 47, s. 157–159. Przyrzeczenie publiczne. W: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego: założona przez Henryka Konica. t. 4: Przedstawicielstwo – Spółka komandytowa. Red. F. zoLL, J. wasiLkowski. Warszawa, s. 1940–1955. 1939 Wykaz prac Marcelego Chlamtacza 255 Prace krytyczne Bobrzyński Michał. „Prawo propinacyi w dawnej Polsce”. Odbitka z XXIII. tomu Rozpraw i Sprawozdań wydziału filozoficzno-historycznego Akademii umiejęt- ności, Kraków 1888, s. 74. [Rec.]. pSiA, r. 14, z. 2, s. 877–880. 1889 1895 „Die Theorie der Exceptionen nach klassischem römischen Recht” von I. von Ko- schembahr-Łyskowski, Doktor der Rechte, Erster Band. Erster Heft: Der Begriff der Exceptio. Berlin 1893, str. 173, nakł. księgarni J. Guttentaga. [Rec.]. PPiA, r. 20, z. 1, s. 52–63. „Ein Beitrag zur Lehre vom favor libertatis” von dr. Ivo Pfaff, Privatodocenten für römisches Recht an der k.k. Universität Innsbruck, Wien 1894, str. 45. [Rec.]. ppiA, r. 20, z. 3, s. 235–238. „Fontes iuris Romani antiqui”. Edidit Carolus Gregorius Bruns. Editio sexta. Cura Theodori Mommseni et Ottonis Gradenwitz. Pars prior: Leges et Negotia. Pars posterior: Scriptores, “Friburgi in Brisig et Lipsiae in Libr. Acad. I.C.B. Mohrii” (P. Siebeck) 1893. [Rec.]. „eOS”, r. 2, z. 1, s. 84–87. „Cesarz Hadryan. Studyum historyczno-prawne”, napisał prof. dr. Teodor Dydyń- ski, Warszawa 1899, str. 220. [Rec.]. ppiA, r. 24, z. 7, s. 502–511. 1899 „Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego”, napisał L. Piniński, Lwów 1900. [Rec.] ppiA, r. 26, z. 2, s. 123–133. 1901 Posiadanie w świetle teoryi Wróblewskiego. ppiA, r. 26, z. 6, s. 401–422. „Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzymskiem” przez Dr. Stanisława Szachowskiego nadzw. profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Zeszyt pierwszy. Lwów 1902. Str. 116. [Rec.]. ppiA, r. 27, z. 6, s. 460–475. 1902 Prof. dr. Fryderyk Zoll (senior). „Historya prawodawstwa rzymskiego”, t. I. – Kra- ków 1902. [Rec.]. cpie, r. 5, s. 203–213. 1904 1905 Dydyński Teodor: „Historya źródeł prawa rzymskiego”, Warszawa 1904, str. 434. [Rec.]. KH, r. 19, s. 84–93. 256 Wykaz prac Marcelego Chlamtacza Osuchowski Wacław: „Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem”. Lwów, 1930, str. 115. [Rec.]. rpeiS, r. 11, nr 2, s. 325–328. 1931 O kontraktach nienazwanych w prawie rzymskiem, ppiA, r. 58, nr 4, s. 253–269. 1933 Skrypty Prawo rzeczowe według wykładu M. Chlamtacza. Lwów 1907. Instytucye prawa rzymskiego. Część ogólna według wykładów prof. dr M. Chlam- tacza. Lwów 1908. Historya prawa rzymskiego. Lwów 1910. Nauka o zobowiązaniach. Część ogólna. Lwów 1912. Samorząd Miejski Mowa kandydacka Prof. Dr. Chlamtacza na zgromadzeniach przedwyborczych w sek- cyach a) b) c) VII. okręgu wyborczego do Rady państwa z miasta Lwowa. Lwów. 1911 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. w stosunku do samorządu miej- skiego. SM, r. 9, z. 5, s. 173–189; przedruk: ppiA, r. 53, nr 2, s. 251–267. 1928 1929 Przemówienia Dr Rubina Sokala B. Członka lwowskiej Rady Miejskiej i prof. Dr Mar- celego Chlamtacza B. Wiceprezydenta Lwowa wygłoszone w d. 27 czerwca 1929 r. przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w Warszawie przy rozpra- wie na skargę przeciw zarządzonemu przez Lwowskie województwo w roku 1927 rozwiązaniu Rady miejskiej. Lwów. Wykaz prac Marcelego Chlamtacza 257 Zasadnicze wytyczne nowego Statutu Związku Miast Polskich i szczegółowy projekt tego statutu. SM, r. 11, z. 23, s. 1127–1146. 1930 Rządowe projekty ustaw o utworzeniu województwa stołecznego oraz o administracji samorządowej w województwie stołecznym. (Uwagi krytyczne i poglądy de lege ferenda). SM, r. 17, nr 2. 1936 Krytyka projektu rządowego o ukształtowaniu samorządu w stołecznym mieście Warszawa. SM. pozostałe prace 1894 Adolf Exner. ppiA, r. 19, z. 11, s. 948–959. Adolf Exner (dokończenie). ppiA, r. 19, z. 12, s. 1001–1006. 1937 1895 1899 1915 1916 O związku międzynarodowym dla porównawczego badania prawa. ppiA, r. 20, z. 11, s. 899–905. Franciszek Hofmann. ppiA, r. 24, z. 2, s. 94–104. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [t.] 1: (1894/1895–1897/1898). Lwów [wspól- nie z L. Finklem]. Oswobodzony Lwów pod sztandarem Legionów. W: Legiony Polskie 16 sierpnia 1914–16 sierpnia 1915. (Dokumenty). piotrków, s. 104–106. Lembergs politische Physiognomie während der russischen Invasion (3/IX 1914–22/ VI 1915): Erinnerungen und Betrachtungen. Wien. Ustawa o ustroju szkolnictwa w świetle krytyki. Lwów. 1927 258 Wykaz prac Marcelego Chlamtacza Relacja o obronie Lwowa w listopadzie 1918. W: Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918. [t.] 2: Relacje uczestników. Wstęp J. sTaChniewiCz, przedmowa B. Po- PowiCz, S. zakRzewski, red. E. wawRzkowiCz, J. kLink. Lwów. 1936 Śp. Leon Piniński (wspomnienie pośmiertne i ocena działalności naukowej). GSW, nr 18, s. 276–269; nr 19, s. 289–290. 1938 ŹrÓDŁA Źródła prawa rzymskiego D. 22,1,25,2 D. 27,7,7 D. 28,3,6,pr. D. 36,2,19,pr. D. 39,2,3 D. 39,5,10 D. 39,5,13 D. 40,7,9,2 D. 41,1,7,7 D. 41,1,12,1 D. 41,1,20,2 D. 41,1,24 D. 41,1,27,1 D. 41,1,36 D. 41,1,37,1 D. 41,1,37,6 D. 41,1,48,pr. D. 41,1,48,1 D. 43,33,1,pr. D. 43,21,3,2 D. 44,7,44,5 D. 44,7,55 D. 45,1,115,2 D. 45,1,68 D. 46,1,41,pr. D. 46,1,62 D. 46,1,16,6 D. 46,1,51,3 D. 46,2,1 D. 47,2,43,9 D. 50,17,10 D. 50,17,90 Gai Institutiones (=G.) G. 4,115 G. 4,116 Codex Iustinianus (=c.) c. 4,27,1,pr. c. 4,27,1,1 c. 7,32,8 c. 8,24,1 c. 8,14,3 c. 8,40,28,pr. c. 8,40,28,1 c. 8,40,28,2 Digesta Iustiniani (=D.) D. 1,1,10,pr. D. 2,14,7,2 D. 3,5,23 D. 6,1,5,1 D. 6,1,48 D. 6,1,61 D. 6,1,65,pr. D. 10,3,6,9 D. 10,3,19,pr. D. 12,1,18,pr. D. 12,1,30 D. 13,6,17,3 D. 13,7,18,2 D. 13,7,18,3 D. 14,6,3,4 D. 14,6,6 D. 17,1,12,13 D. 17,2,71,pr. D. 19,1,28 D. 19,5,15 D. 19,5,25 D. 20,1,16,4 D. 20,1,29,1 D. 20,3,4 D. 22,1,25,pr.-1 260 Źródła Institutiones Iustiniani (=i.) i. 2,1,35 i. 3,13,pr. Novellae Iustiniani (=Nov.) Nov. 4,1 Pauli Sententiae (=p.S.) p.S. 2,5,2 Zbiory źródeł Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell’antichità Direzione scien- tifica di Nicola Palazzolo. catania 2002. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. I. Księgi 1–4. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. II. Księgi 5–11. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Iustyniańskie. Tekst i przekład. III. Księgi 12–19. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. IV. Księgi 20–27. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. V.1. Księgi 28–32. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. V.2. Księgi 33–36. Red. T. PaLmiRski. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VI.1. Księgi 37–40. Red. T. PaLmiR- Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VI.2. Księgi 41–44. Red. T. PaLmiR- Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VII.1. Księgi 45–47. Red. T. PaLmiR- Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. VII.2. Księgi 48–50. Red. T. PaLmiR- Kraków 2013. Kraków 2013. Kraków 2014. Kraków 2014. Kraków 2015. Kraków 2015. ski. Kraków 2016. ski. Kraków 2016. ski. Kraków 2017. ski. Kraków 2017. 1982. Kraków 1912. Instytucje Gaiusa. przeł. i wstępem opatrzył c. kundeRewiCz, oprac. J. RezLeR. Warszawa Instytucje Justyniana. przeł. i przedmową opatrzył c. kundeRewiCz. Warszawa 1986. Kodeks cywilny obowiązujący w Austryi od 1. stycznia 1812. Przekład polski. Wyd. J. GóRski. Kodeks Napoleona. Reprodukcja pierwszej pełnej edycji polskiego przekładu (1808) oraz Stendhal (Henri Beyle). Pamiętnik o Napoleonie. przekład i oprac. W. uRuszCzak. Red. W. waLeCki. Kraków 2008. Źródła Akty prawne 261 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch [austriacki Kodeks cywilny z 1811 roku]. Bürgerliches Gesetzbuch [niemiecki Kodeks cywilny uchwalony w 1896 roku, obowią- zujący od 1.01.1900 roku]. code civil [francuski Kodeks cywilny z 1804 roku]. Kodeks zobowiązań z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U. r.p. 1933, nr 82, poz. 598). rozporządzenie rady Ministrów z dnia 27 września 1928 r. w sprawie Medalu Dziesię- ciolecia Odzyskanej Niepodległości (M.p. 1928, nr 237, poz. 534). rozporządzenie rady Obrony państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o ustanowieniu Krzyża Walecznych (Dz.U. rp. 1920, nr 87, poz. 572). Ustawa o ustanowieniu orderu Odrodzenia polski z dnia 4 lutego 1921 roku (Dz.U. r.p. 1921, nr 24, poz. 137). Źródła archiwalne Archiwum Akt Nowych (=AAN), zespół Archiwum ppS, dział Vii, poz. 630, t. 55, poddz. Xi, k. 18–34 – listy Marcelego chlamtacza do Hipolita Śliwińskiego. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (=AGAD), c.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty, sygn. 101u. – hasło Marceli chlamtacz. państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (=DALO), zespół 26, opis 5, sprawy: 1989 i 1990 – akta personalne Marcelego chlamtacza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (=Ossol.), sygn. 7664/ii, k. 190–210 – listy Marcelego Chlamtacza do Oswalda Balzera. Źródła drukowane – programy wykładów, spisy wykładowców Program wykładów na rok akademicki 1925–1926. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykładów na rok akademicki 1926–1927. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1925. Lwów 1926. Lwów 1928. Lwów 1929. Lwów 1930. Program wykładów na rok akademicki 1928–1929. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykładów na rok akademicki 1929–1930. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykładów na rok akademicki 1930–1931. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. 262 Źródła Program wykładów na rok akademicki 1931–1932 i skład uniwersytetu w latach akademickich 1930/31 i 1931/32. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów 1931. Program wykładów oraz skład uniwersytetu w roku akad. 1932/33. Uniwersytet Jana Kazimierza Program wykładów w I i II trymestrze roku akademickiego 1920/21. Uniwersytet Jana Kazimie- Program wykładów w III trymestrze roku akademickiego 1920/21. Uniwersytet Jana Kazimierza Program wykładów w 3. trymestrze roku akademickiego 1921–1922. Uniwersytet Jana Kazimie- Program wykładów w półroczu letniem (w 3cim trymestrze) 1919/1920. Uniwersytet Jana Kazi- we Lwowie. Lwów 1932. rza we Lwowie. Lwów 1920. we Lwowie. Lwów 1921. rza we Lwowie. Lwów 1922. mierza we Lwowie. Lwów 1920. Program wykładów w półroczu letniem 1906/1907. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1907/1908. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1908/1909. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1909/1910. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1910/1911. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1911/1912. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1912/1913. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1914/1915. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1915/1916. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1916/1917. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka Program wykładów w półroczu letniem 1917/1918. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1907. I we Lwowie. Lwów 1908. I we Lwowie. Lwów 1909. I we Lwowie. Lwów 1910. I we Lwowie. Lwów 1911. I we Lwowie. Lwów 1912. I we Lwowie. Lwów 1913. I we Lwowie. Lwów 1914. I we Lwowie. Lwów 1916. I we Lwowie. Lwów 1917. I we Lwowie. Lwów 1917. Program wykładów w półroczu zimowem 1907/1908. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1908/1909. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1909/1910. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1910/1911. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1911/1912. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1912/1913. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- ciszka I we Lwowie. Lwów 1907. ciszka I we Lwowie. Lwów 1908. ciszka I we Lwowie. Lwów 1909. ciszka I we Lwowie. Lwów 1910. ciszka I we Lwowie. Lwów 1911. ciszka I we Lwowie. Lwów 1912. Źródła 263 Program wykładów w półroczu zimowem 1913/1914. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1915/1916. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1915/1916. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1916/1917. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1917/1918. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- Program wykładów w półroczu zimowem 1918/1919. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Fran- ciszka I we Lwowie. Lwów 1913. ciszka I we Lwowie. Lwów 1915. ciszka I we Lwowie. Lwów 1915. ciszka I we Lwowie. Lwów 1916. ciszka I we Lwowie. Lwów 1917. ciszka I we Lwowie. Lwów 1918. we Lwowie. Lwów 1921. we Lwowie. Lwów 1922. rza we Lwowie. Lwów 1922. Program wykładów w półroczu zimowem 1919/1920. C.K. Uniwersytet we Lwowie. Lwów 1920. Program wykładów w trymestrze I i II roku szkolnego 1921–1922. Uniwersytet Jana Kazimierza Program wykładów w trymestrze I i II roku szkolnego 1922–1923. Uniwersytet Jana Kazimierza Program wykładów w trymestrze III roku akademickiego 1922–1923. Uniwersytet Jana Kazimie- Skład Uniwersytetu i program studiów w półroczu letniem 1901/1902. C.K. Uniwersytet imienia Skład Uniwersytetu i program studiów w półroczu letniem 1902/1903. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1902. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1903. Skład Uniwersytetu i program studiów w półroczu zimowem 1901/1902. C.K. Uniwersytet imie- nia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1901. Skład Uniwersytetu i program studiów w półroczu zimowem 1902/1903. C.K. Uniwersytet imie- nia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1902. Skład Uniwersytetu i program studiów w półroczu zimowem 1903/1904. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1903. Skład Uniwersytetu i program wykładów w letniem półroczu 1899/1900 C.K. Uniwersytet imie- nia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1900. Skład Uniwersytetu i program wykładów w letniem półroczu 1900/1901 C.K. Uniwersytet imie- nia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1899. Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu letniem 1903/1904. Uniwersytet imienia Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu letniem 1904/1905. Uniwersytet imienia Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu letniem 1905/1906. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1904. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1905. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1906. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1904. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1905. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1906. Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu zimowem 1904/1905. Uniwersytet imienia Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu zimowem 1905/1906. Uniwersytet imienia Skład Uniwersytetu i program wykładów w półroczu zimowem 1906/1907. Uniwersytet imienia 264 Źródła Skład Uniwersytetu i program wykładów w zimowem półroczu 1898/1899 C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1898. Skład Uniwersytetu i program wykładów w zimowem półroczu 1899/1900 C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1899. Skład Uniwersytetu i program wykładów w zimowem półroczu 1900/1901. C.K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Lwów 1900. Spis wykładów na rok akademickim 1933/34. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów na rok akademickim 1934/35. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów na rok akademickim 1935/36. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów na rok akademickim 1935/36. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów w roku akademickim 1936/37. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów w roku akademickim 1937/38. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Lwów Spis wykładów w roku akademickim 1938/39. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1933. 1934. 1935. 1935. 1936. 1937. 1938. s. 2. s. 3. Prasa Kronika. Dnia 23 czerwca 1905. „Gazeta Narodowa”, 24.06.1905, nr 142/1905, s. 2. Kronika miejscowa i zamiejscowa, Lwów, dnia 11. Czerwca. „Gazeta Narodowa”, 11.06.1891, Obwieszczenie. „Słowo polskie”, 16.07.1944, s. 2. Pierwsza manifestacja Lwowa. „Ziemia Lubelska”, 10.10.1918, s. 2. Posiedzenie Tymczasowej Rady Miejskiej. (Wybór 4-ech wiceprezydentów miasta). „chwila”, 21.02.1919, s. 2. Prof. Chlamtacz rektorem U.J.K. „czas”, 24.05.1933, s. 3. Przesilenie na stanowisku dyrektora teatrów m. we Lwowie. Rezygnacja dyrektora Szillera. Z wy- wiadu z wiceprez. prof. dr. Chlamtaczem. „chwila”, 6.07.1925, s. 7. sieRnbaCk H.: Dookoła nowego ustroju szkolnictwa. „chwila”, 15.03.1928, s. 7–8. Wybory we Lwowie. „czas”, 20.06.1911, s. 1. Z zaboru austriackiego. Echa napadu na uniwersytet lwowski. „Kurier poznański”, 30.01.1907, LiterAtUrA Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Red. A. Redzik. Kraków 2015. aLLeRhand M.: Sądowe dochodzenie zobowiązań niezupełnych. ppc 1939, r. 7, nr 7–8, s. 193– 206. s. 533. 1935. aLLeRhand M.: Wacław Osuchowski: „Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem”. Lwów 1930. (Pamiętnik historyczno-prawny pod redakcją Przemysława Dąbkowskiego T. X, zeszyt 1). Str. 116. [rec.]. ppiA 1930, r. 55, s. 433. baRon J.: Pandekten. Leipzig 1896. baRTz a.: Przyczynki do wykładni niektórych przepisów kod. zob. o poręczeniu. Gp 1938, nr 6–8, basseChes J., koRkis I.: Kodeks zobowiązań. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uzasadnienie Ko- misji Kodyfikacyjnej, Bibliografia. Ustawy dodatkowe. Lwów 1938. beCk A.: Uniwersytet Jana Kazimierza w czasie inwazji rosyjskiej w roku 1914/1915. Lwów bekkeR E.I.: Die aktionen des römischen Privatrechtes. Berlin 1871. beRGeR A.: Chlamtacz Marceil, Prof. a. d. Univ. Lemberg: Über die Erstreckung des Pfandrechts auf die Früchte der Sache im römischen und deutschen bürgerlichen Recht (= O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem). Sep.-Abdr. aus der Zeitschr. ‘Przegląd prawa i administracyi’. Lemberg 1910, S. 78 (Po- lnisch), ZSS 1910, Bd. 31=44, s. 447–450. biedRzyCka A.: Kalendarium Lwowa 1918–1939. Kraków 2012. bossowski F.: Jeszcze w sprawie kontraktów realnych. rpeiS 1931, r. 11, nr 2, s. 267–276. bRemeR J.: Beitrag zur Lehre von dem Besitzerwerbe durch Stellvertreter: Unterschied zwischen dem Besitzerwerbe durch einen Stellvertreter und dem Besitzerwerbe mittelst Tradition von Seiten einer Mittelsperson. Zcp 20, 1863, Bd. 20, s. 25–99. ChaJes W.: Semper Fidelis. Pamiętniki Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926–1939. Kraków 1997. 1939). Lublin 2011. CzeCh-JezieRska B.: Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918– CzeCh-JezieRska B.: Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego w Polsce. Zp UKSW 2011, Vol. 11, nr 4, s. 161–190. CzeCh-JezieRska B.: Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX wie- ku. W: Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Red. T. Guz, W. Bednaruk, M.r. PałuBska. Lublin 2011, s. 169–192. CzyhLaRz K.: Buch 41, Titel 1, De acquirendo rerum dominio. In: C.F. GLüCk: Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Kommentar. erlagen 1887. CzyhLaRz K.: Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes. Wien 1899. deRnbuRG H.: Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte. Heidelberg 1868. deRnbuRG H.: Pandekten. Bd. 1. Berlin 1896. 266 Literatura domaszewski J.W.: I Fryderyk Zoll (starszy): „Historyja prawodawstwa rzymskiego, – część pierwsza: historyja organów ustawodawczych w państwie rzymskiem”. – Kraków, 1902, str. 391; II Teodor Dydyński: Historyja źródeł prawa rzymskiego. Warszawa, 1904, str. 434. [Rec.]. GSW 1904, nr 50, s. 807–808, nr 51, s. 824–825. dRaus J.: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni. Kra- ków 2007. dybowski T. w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Red. W. CzaChóR- ski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981. dydyński T.: Cesarz Hadryan. Studyum historyczno-prawne. Warszawa 1899. dydyński T.: Historya źródeł prawa rzymskiego. Warszawa 1904. ehRLiCh E.: Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Bd. 1. Berlin 1902. exneR A.: Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition nach österreichischem und gemeinem Recht. Wien 1867. Fiema J.: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, założona przez Henryka Konica, pod redak- cją Fryderyka Zolla i Jana Wasilkowskiego, Zeszyt XXXII. Warszawa, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. ppiA 1939, r. 64, s. 61–65. Finkel l., starzyński S.: Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów 1894. FRanCisCi P., de: Synallagma: storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati. pavia 1913. GaLLe H.: Prof. Dr. Teodor Dydyński. „Cesarz Hadryan. Studyum historyczno-prawne”. Wy- dane z zapomogi Kasy im. Dra Józefa Mianowskiego. Warszawa. Skład główny w księgarni E. Wende i S-ki, 1899. [Rec.]. „Ateneum. pismo Naukowe i Literackie” 1899, t. 2, z. 3, s. 547–550. Geib O.: Zur Dogmatik des römischen Bürgschaftsrechts. tübingen 1894. GLoGeR Z.: Prof. Dydyński. „Historya źródeł prawa rzymskiego”. Warszawa 1904. [Rec.]. BW 1905, t. 2, s. 376–378. GoLdbeRGeR S.: Przyrzeczenie publiczne w świetle Kodeksu zobowiązań. Np. 1937, nr 4, s. 159– GoLdbeRGeR S.: Przyrzeczenie publiczne w świetle Kodeksu zobowiązań. Np. 1937, nr 5, s. 200– 164. 206. GóRniCki L.: Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939. Wrocław 2000. GRebieniow A.: Ignacy Koschembahr-Łyskowski – profesor Uniwersytetu Fryburskiego (1895– 1900). Kpp 2015, r. 24, z. 2, s. 249–284. GRzybowski K.: Szkoła historyczna krakowska. Michał Bobrzyński (1849–1935). W: Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Red. M. PaTkaniowski. Kraków 1964, s. 163–186. GRzybowski S.: Stanisław Wróblewski (1868–1938). Kpp 1998, r. 7, z. 1, s. 5–24. Historia nauki polskiej. Red. B. suChodoLski. t. 4: 1918–1951, cz. i i ii. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1987. Historia nauki polskiej. Red. B. suChodoLski. T. 5: 1918–1951, cz. i. Wrocław 1992. hoFmann F.: Die Lehre vom titulus und modus adquirendi und von der iusta causa traditionis. hRyCiuk G.: „Kumityt”: Polski Komitet Opiekuńczy Lwów Miasto w latach 1941–1944. toruń Wien 1873. 2000. hRyCiuk G.: Polacy we Lwowie 1939–1944: życie codzienne. Warszawa 2000. Literatura 267 iheRinG R.: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Dritter iheRinG R.: Über den Grund des Besitzesschutzes. Eine Revision der Lehre vom Besitz. Jena Theil. Leipzig 1865, s. 307–342. 1869. Jeszcze o sprawie wolności szkół akademickich. Warszawa 1933. JędreJek G.: Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918–1939. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. A. dęBiński, e. szczot. Lublin 2000, s. 121–147. JędreJek G.: Wacław Osuchowski – Profesor prawa rzymskiego KUL. „przegląd Uniwersytecki KUL” 2000, nr 2, s. 13–16. Jońca M.: Leon Piniński – historyk sztuki stworzony przez podróże. W: Aksjologia podróży. Red. Z. kRawCzyk, e. Lewandowska-TaRasiuk, J.w. sienkiewiCz. Warszawa 2012, s. 176–198. Jońca M.: Prawo rzymskie. Marginalia. Lublin 2015. kaMińska r.: Marcelego Chlamtacza walka o realny charakter umowy pożyczki. W: Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki. Red. E. GaJda. toruń [w druku]. kaRLowa O.: Römische Rechtsgeschichte. Bd. 1: Staatsrecht und Rechtsquellen. Leipzig 1885. kaRLowa O.: Römische Rechtsgeschichte. Bd. 2: Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess. Leipzig 1901. keLLeR F.L.: Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht. Zürich 1827. kiPP T.: Geschichte der Quellen des römischen Rechts. Leipzig 1903. KiPP T.: Giovanni Baviera le due scuole dei giureconsulti romani. Firenze 1898 XIV und 141 s. [rec.]. ZSS 1900, Bd. 21=34, s. 392–400. knieP F.: Vacua possessio. Bd. 1. Jena 1886. kodręBski J.: Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź 1990, s. 229–249. kodręBski J.: Teodor Dydyński (1836–1921). ZNUŁ, prawo, 1968, nr 59, s. 135–149. kohLeR J.: Annahme und Annahmeverzug. Eine civilistische Abhandlung. „Jahrbücher für die Do- gmatik des heutigen römischen und deutschen privatrechts“ 1879, Bd. 17, s. 263–424. kohLeR J.: Gesammelte Abhandlungen aus dem gemeinen und französischen Civilrecht, entnom- men den Annalen der badischen Gerichte und der Zeitschrift für französisches Civilrecht und mit Zusätzen versehen. Mannheim 1883. kohLeR J.: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Berlin 1906. kohLeR J.: Über das Konsensualdarlehn. „Archiv für bürgerliches recht” 1889, Bd. 2. kohLeR J.: Zwölf Studien aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch: XII. Das Vereinbarungsdarlehn. „Archiv für bürgerliches recht“ 1909, Bd. 33, s. 1–21. koMisJa kodyFikacyJna. PodkoMisJa PraWa o zoBoWiązaniach: Uzasadnienie projektu kodek- su zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. Z. 6: Art. 1–167. Oprac. R. LonGChamPs de béRieR. Warszawa 1934. konoPka M.: Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914). Kra- ków 2018. koRedCzuk J.: Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wro- cławiu. AUW 2004, nr 2616. prawo 288: Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Pro- fesorowi Doktorowi Alfredowi Koniecznemu, s. 191–207. koRzonek J., RosenbLüTh I.: Komentarz. Przepisy wprowadzające – wyciągi z motywów ustawo- dawczych – ustawy dodatkowe. t. 1. Kraków 1936. 268 Literatura koscheMBahr-łyskoWski I.: Die Theorie der Exceptionen nach klassischem römischen Recht. Bd. 1. Berlin 1893. prawa. Lwów 1902. koscheMBahr-łyskoWski I.: O pojęciu własności zarazem jako przyczynek do nauki o źródłach koscheMBahr-łyskoWski I.: Zoll Fryderyk (starszy): „Historya prawodawstwa rzymskiego, Część pierwsza: Historya organów ustawodawczych w państwie rzymskiem”, Kraków 1902, str. IX 391; Część druga: Historya źródeł prawa prywatnego, Kraków 1916, str. VIII 171. [Rec.]. KH 1907, r. 21, s. 117–120. kozłoWski A.: Lwów. Wizja utraconego miasta. Nowy Jork 1991. kRamaRz H.: Samorząd Lwowa w czasie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu miasta. Kraków 1994. TaCz. Lwów 1899. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [t.] 1: (1894/1895–1897/1898). red. L. FinkieL, m. ChLam- Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. [t.] 2: (1898/9–1909/10). Zestawił W. hahn. Lwów 1912. kRüGeR H.: „Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht”. Von Dr. Marcell Chlamtacz. Leipzig. Franz Wagner. 1897. IX. 205 S. ZrG 1898, Bd. 25, s. 468–479. kRüGeR H.: Geschichte der Quellen und Litteratur des römische Rechtes. Leipzig 1888. Księga pamiątkowa wydana w setną rocznicę ogłoszenia Kodeksu cywilnego z dnia 1. czerwca 1911 roku. Red. E. TiLL. Lwów 1911. kuryłoWicz M.: Prawo rzymskie. Historia – tradycja – współczesność. Lublin 2013. LeneL O.: Über Ursprung und Wirkung der Exceptionen. Heidelberg 1876. Lisowski Z.: Chlamtacz Marceli: „Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w pra- wach nowożytnych. Studyum historyczno-dogmatyczne”. Lwów, Archiwum Tow. Nauk., 1932, str. 87. [rec.]. rpeiS 1934, r. 14, nr 2, s. 285–297. LonGChamPs de béRieR B.: Ochrzczony na szablach powstańczych… Wspomnienia (1884–1918). Wrocław 1983. LonGChamPs de béRieR R.: Marceli Chlamtacz: „Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzym- skiem i w prawach nowożytnych. Studjum historyczno-dogmatyczne”. Lwów. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 1932, str. 88. [rec.]. ppiA 1933, r. 58, s. 38–42. LonGChamPs de beRieR R.: Zobowiązania. Lwów 1939. LübbeRT E.: Der Kreditvertrag. Ein Beitrag zur Geschichte und Dogmatik des Darlehens. „Jhe- rings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen rechts“ 1907, Bd. 52, s. 313–410. łaPicki B.: Zadośćuczynienie za szkodę niematerialną w projekcie polskiego prawa zobowiązań. „palestra” 1925, r. 2, nr 5, s. 761–770. makLes K.: Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice 2014. 1946. Katowice 2007. mazuR G.: Życie polityczne polskiego Lwowa: 1918–1939. Kraków 2007. Mazur G., skWara J., WęGierski J.: Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939–5 II moLnáR F.: Galicja 1914–1915: zapiski korespondenta wojennego. Warszawa 2012. mommsen T.: Abriss des römischen Staatsrechts. Leipzig 1893. nanCka G.: Kilka uwag o poglądach Marcelego Chlamtacza na regułę „bonae fidei possessor fructus consumptos suos facit”. „Z Dziejów prawa” 2018, t. 11(19), cz. 2, s. 29–46. nanCka G.: Trzej romaniści we wspomnieniach Marcelego Chlamtacza. Spe 2017, t. 105, s. 45–66. Literatura 269 ohanowiCz a.: Chlamtacz Marceli: „Nowacja (odnowienie)” str. 12. „Poręczenie” str. 29. (Od- bitki z Encyklopedii prawa prywatnego). [rec.]. rpeiS 1938, r. 18, nr 2, s. 279. ohanowiCz A.: Chlamtacz Marceli: „Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim kodeksie zobo- wiązań i w prawodawstwach nowożytnych”. Lwów 1936, str 73. [rec.]. rpeiS 1937, r. 17, nr 2, s. 275–276. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa 1926. osuChowski W.: Marceli Chlamtacz (1865–1948). cpH 1949, nr 2, s. 503–507. osuChowski W.: Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie osuChowski w.: O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznem prawie PeRniCe A.: Marcus Antistius Labeo: das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaise- rzymskiem. Lwów 1930. rzymskiem. Lwów 1933. rzeit. Bd. 3. Halle 1892. PeRozzi S.: Della tradizione. Suo concetto e sua natura giuridica. „Annali dell’Università di perugia” 1886, Anno i, Vol. ii. Petrażycki L.: Die Fruchtvertheilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten. Vom Standpunkt des positiven Rechtes und der Gesetzgebung. Berlin 1892. PFaFF I.: Ein Beitrag zur Lehre vom favor libertatis. Wien 1894. Piętak L.: Dr. Marceli Chlamtacz: „Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht“. (Lipsk 1897). ppiA 1897, r. 23, z. 2, s. 150–155. Piniński L.: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Bd. 1. Leipzig 1885. Piniński l.: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung. Bd. 2: Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb Animo Solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen. Leipzig 1888. Piniński L.: Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego. Lwów 1900. PoGoda B.: Zobowiązania naturalne. GS 1939, nr 5, s. 388–391. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie we Lwowie. Sprawozdanie z czynności w roku akademic- kim 1900/1901. Lwów 1901. radWański Z. w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Red. S. GRzybowski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976. Randa A.: Der Besitz nach österreichischem Rechte. Mit Berücksichtigung des gemeinen Rech- tes, des preußischen, französischen und italienischen, des sächsischen und züricherischen Gesetzbuches. Leipzig 1895. Redzik A.: Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Warszawa 2009. Redzik A.: Roman Longchamps de Bérier 1883–1941. Kraków 2006. Redzik A.: Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego. Warszawa–Kraków 2012. Redzik A.: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946. Lublin 2006. ReGeLsbeRGeR F.: Nachschrift. „Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen rechts” 1907, Bd. 52, s. 410–427. ReGeLsbeRGeR F.: Pandekten. Bd. 1. Leipzig 1893. RundsTein S.: Prof. Dr. Teodor Dydyński. „Cesarz Hadryan. Studium historyczno-prawne”. Wy- danie z zapomogi Kasy imienia D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa 1899. [Rec.]. GSW 1899, nr 45, s. 713–715. saViGny F.K.: Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung. Wien 1865. 270 Literatura sChey J.: Die Obligationsverhältnisse des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Bd. 1: Das Darlehen. Wien 1890. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Red. B. ChLebowski, W. Włodarski. t. 11. Warszawa 1890. sohm R.: Instytucje, historja i system rzymskiego prawa prywatnego. Oprac. R. miTTeis, L. wen- GeR, przetł. R. TaubensChLaG, w. kozubski. Warszawa 1925. sokoLowski P.: Die Lehre von der Specification. ZSS 1896, Bd. 17=30, s. 252–311. sokoLowski P.: Die Mandatsbürgschaft nach römischem und gemeinem Recht: unter Berücksich- tigung des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Halle 1891. sTRohaL E.: Succession in den Besitz nach römischem und heutigem Recht: Civilistische Unter- suchung. Graz 1885. szaChowski S.: Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzymskiem. Lwów 1902. szaChowski S.: Prof. Dr Fryderyk Zoll (senior), „Historya prawodawstwa Rzymskiego”, tom I-szy. – Kraków, 1902. [Rec.] ppiA 1903, r. 28, z. 8/9, s. 631–652. środka a., szczaWiński P.: Biogramy uczonych polskich. Cz. I: Nauki społeczne. Z. 1: A–J. Wrocław 1983. TaubensChLaG R.: „Historya źródeł prawa rzymskiego” skreślił Teodor Dydyński, Profesor byłej Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1904. [Rec.]. ppiA 1904, r. 29, z. 11, s. 880–884. TiLL E.: Polskie prawo zobowiazań (część ogólna): projekt wstępny z motywami. Lwów 1923. TiLL e., LonGChamPs de béRieR R.: Polskie prawo zobowiązań. (Część szczegółowa). Projekt wstępny wraz z motywami. Lwów 1928. VanGeRow K.A.: Lehrbuch der Pandekten. Bd. 1. Marburg 1863. VeTuLani A.: Dzieje historii prawa w Polsce. Kraków 1948. waLaszek B.: Marceli Chlamtacz: „Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim kodeksie zobowią- zań i w prawodawstwach nowożytnych”, Lwów 1936. [rec.]. ppiA 1937, r. 53, s. 81–82. Wiaderna-kuśnierz R.: Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906–1988). SiL 2006, nr 8, s. 167–176. Wiaderna-kuśnierz R.: Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwow- skim. W: Historia, mentalność, tożsamość. red. J. Pisulińska, P. sierżęGa, l. zaszkilniak. rzeszów 2008, s. 471–479. Wiaderna-kuśnierz R.: Marceli Chlamtacz (1865–1947) – profesor prawa rzymskiego i samorzą- dowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin. W: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. Red. P. dąBroWski, d. szPoPer. Gdańsk–Olsztyn 2016, s. 167–187. Wiaderna-kuśnierz R.: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku (zarys problematyki). „Studia prawnoustrojowe” 2007, 7, s. 307–317. Wiaderna-kuśnierz R.: Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939). Warszawa 2015. Wiaderna-kuśnierz R.: Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich. W: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee. red. J. PRzyGodzki, m.J. PTak. Wrocław 2010, s. 727–736. Wiaderna-kuśnierz R.: Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zp 2015, Vol. 15, nr 4, s. 189–218. Literatura 271 windsCheid B.: Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. 1. Stuttgart 1879. windsCheid B.: Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. 2. Frankfurt am Main 1887. wiTkowski s., LonGChamPs de béRieR R.: Leon Piniński z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu. Lwów 1931. WołodkieWicz W.: Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864–1945). W: idem: Czy prawo rzymskie przestało istenieć?. Kraków 2003, s. 412–423. wRóbLewski S.: Dr. Marceli Chlamtacz. „O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austryackiego i nie- mieckiego”, Lwów 1903, VIII i 219 s. [rec.]. ppiA 1904, r. 29, z. 1, s. 56–78. wRóbLewski S.: Posiadanie na tle prawa rzymskiego. Kraków 1899. wRóbLewski S.: Zarys wykładu prawa rzymskiego: historya stosunków wewnętrznych Rzymu i źródeł prawa, losy prawa rzymskiego po śmierci Justyniana, nauki ogólne rzymskiego prawa prywatnego. Kraków 1916. zieliński W.: Niemiecki kodeks cywilny obowiązujący od 1. stycznia 1900. Bytom 1900. zieLonaCki J.: Pandekta czyli wykład prawa prywatnego rzymskiego, o ile ono jest podstawą pra- wodawstw nowszych. Część druga obejmująca Naukę o stosunkach obowiązkowych, prawo zastawu, prawo familijne i prawo spadkowe. Kraków 1863. Ziemie wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Kwiecień–lipiec 1944. Wstęp, wybór, oprac. M. adamCzuk, J. GmiTRuk, a. koseski. Warszawa–pułtusk–Kielce 2006. Ziemie wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943–1944. Wstęp, wybór, oprac. M. adamCzuk, J. GmiTRuk, a. koseski. Warszawa–pułtusk 2005. zoLL F.: Dr. Marceli Chlamtacz, prof. Uniwersytetu Lwowskiego: O nabyciu owoców przez posia- dacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austryackiego i niemieckiego. Lwów 1903, str. VIII i 219. [rec.]. cpie,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: