Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00759 011072 8400077 na godz. na dobę w sumie
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony - ebook/pdf
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 568
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2418-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony” omawia kompleksowo funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Zakresem publikacji objęto m.in. następujące zagadnienia: zarys historii i koncepcje integracji europejskiej, aksjologię UE, mechanizmy funkcjonowania instytucji europejskich, źródła finansowania UE oraz systemu prawa unijnego, stosowanie prawa unijnego przez sądy w państwach członkowskich UE, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej w UE, zarys polityk unijnych i prawa materialnego UE, istotę i aspekty prawne realizacji Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, unię gospodarczą i walutową, działania zewnętrzne UE w świetle Traktatu z Lizbony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Jacek Barcik Aleksandra Wentkowska Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony W sprzedaży: M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze E. Cała-Wacinkiewicz SYSTEM INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POSTANOWIEŃ TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO. PYTANIA. TESTY. KAZUSY. TABLICE Repetytoria C. H. Beck A. Łazowski PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 4 Repetytoria C. H. Beck W. Nowak WYBRANE ZAGADNIENIA WIEDZY O PRAWIE Wykłady Specjalizacyjne www.sklep.beck.pl Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony 2. wydanie dr Jacek Barcik Uniwersytet Śląski dr Aleksandra Wentkowska Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Ksenia Rzepka Poszczególne rozdziały opracowali: Jacek Barcik Aleksandra Wentkowska 1–3, 5 § 23 I–IV, VI, § 24–25, 6–7, 11, 13–15 4–5 § 23 V, VII, 8–10, 12, 16 © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2048-9 ISBN e-book 978-83-255-2418-0 Spis treœci Wykaz skrótów ..................................................................................................................... XV Wykaz literatury .................................................................................................................. XXI Przedmowa ............................................................................................................................ XXVII § 1. § 2. Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne....................................................................................... Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu .............. Informacje ogólne o organizacjach miêdzynarodowych ............................. Definicja organizacji miêdzynarodowej ................................................. I. II. Typologie organizacji miêdzynarodowych ........................................... III. Cechy organizacji ponadnarodowych .................................................... IV. Podmiotowoœæ organizacji miêdzynarodowych ................................... Funkcje organizacji miêdzynarodowych ............................................... V. VI. Struktura organizacji miêdzynarodowych ............................................ VII. Funkcjonariusze miêdzynarodowi .......................................................... VIII. Charakter prawny uchwa³ miêdzynarodowych organizacji rz¹dowych IX. Tryby podejmowania uchwa³ w organizacjach miêdzynarodowych X. Cz³onkostwo w miêdzynarodowych organizacjach rz¹dowych ...... Okres przed 1945 r. Periodyzacja historii integracji europejskiej I. II. Okres od 1946 r. do 1951 r. Rozdzia³ II. Zarys historii integracji europejskiej.......................................................... § 3. Koncepcje integracji europejskiej ...................................................................... § 4. Etapy integracji .................................................................................................... § 5. ................................................... ................................................................................... ..................................................................... 1. Pierwsze powojenne inicjatywy integracyjne ................................. 2. Deklaracja Schumana ........................................................................... 3. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Wêgla i Stali ........................... ..................................................................... 1. Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ ....... 2. Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej ..................................................................... III. Okres od 1951 r. do 1957 r. IV. Okres od 1957 r. do 1986 r. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 9 11 11 13 15 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 V Spis treœci V. Okres od 1986 r. do 1993 r. VII. Okres od 1997 r. do 2001 r. VI. Okres od 1993 r. do 1997 r. 1. Rozwój pozatraktatowy ...................................................................... Jednolity Akt Europejski ..................................................................... 2. ..................................................................... 1. Traktat z Maastricht ............................................................................. 2. Rozwój pozatraktatowy ...................................................................... ..................................................................... 1. Traktat z Amsterdamu ........................................................................ ..................................................................... ...................................................................................... 1. Traktat z Nicei 2. Rozwój pozatraktatowy ...................................................................... ..................................................................... 1. Proces postnicejski ............................................................................... 2. Prace Konwentu Europejskiego ......................................................... 3. Konferencja Miêdzyrz¹dowa 2003/2004 ........................................... 4. Proces ratyfikacyjny Traktatu Konstytucyjnego ............................. 5. Przygotowanie Traktatu Reformuj¹cego .......................................... 6. Proces ratyfikacyjny Traktatu Lizboñskiego ................................... IX. Przysz³oœæ integracji europejskiej ............................................................ VIII. Okres od 2002 r. do 2010 r. I. II. Rozdzia³ III. Unia Europejska jako organizacja miêdzynarodowa ............................ § 6. Struktura UE ........................................................................................................ § 7. Zagadnienie podmiotowoœci prawnej UE ...................................................... § 8. Wartoœci UE .......................................................................................................... Katalog wartoœci UE .................................................................................. Sankcje na wypadek naruszenia wartoœci UE ..................................... § 9. Cele UE ................................................................................................................. § 10. Ramy instytucjonalne ......................................................................................... § 11. Zakres obowi¹zywania TUE i TofUE .............................................................. I. Zakres czasowy .......................................................................................... II. Zakres terytorialny .................................................................................... III. Zakres podmiotowy .................................................................................. § 12. Cz³onkostwo w UE ............................................................................................. I. Przyst¹pienie do UE .................................................................................. II. Stowarzyszenie z UE ................................................................................. III. Mo¿liwoœæ wykluczenia z UE ................................................................. IV. Wyst¹pienie z UE ...................................................................................... § 13. Zmiana traktatów tworz¹cych UE ................................................................... § 14. Symbole UE .......................................................................................................... § 15. Siedziba instytucji unijnych ............................................................................... § 16. System jêzykowy UE .......................................................................................... § 17. Przywileje i immunitety UE .............................................................................. ............................................ § 18. Elastycznoœæ w procesie integracji europejskiej I. .................................................................................... II. Wzmocniona wspó³praca ......................................................................... III. Sta³a wspó³praca strukturalna ................................................................. Istota elastycznoœci VI 20 21 22 22 22 22 22 24 24 24 25 25 26 26 27 27 29 30 31 31 33 34 34 36 38 39 39 39 40 43 44 44 47 49 49 51 54 57 58 60 62 62 63 67 Spis treœci I. Rozdzia³ IV. Aksjologia Unii Europejskiej ..................................................................... § 19. Wartoœci UE ........................................................................................................... System wartoœci UE ................................................................................... § 20. Zasady tworzenia prawa UE ............................................................................ I. Funkcje zasad ............................................................................................. II. Klasyfikacja zasad ...................................................................................... 1. Zasady ogólne wspólne dla praw pañstw cz³onkowskich ............ 2. Zasady wynikaj¹ce z prawa miêdzynarodowego .......................... 3. Zasady prawa unijnego wynikaj¹ce z orzecznictwa TSUE ........... § 21. Zasady interpretacji prawa UE ......................................................................... Definicja wyk³adni prawa ........................................................................ I. II. Sprawa o charakterze unijnym ............................................................... III. Charakter wyk³adni prawa UE ............................................................... § 22. Metody wyk³adni ................................................................................................ I. Wyk³adnia jêzykowa ................................................................................. II. Wyk³adnia historyczna ............................................................................. III. Wyk³adnia celowoœciowa .......................................................................... IV. Wyk³adnia kontekstowa ........................................................................... V. Wyk³adnia porównawcza ......................................................................... § 23. Rozdzia³ V. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej ........................................... Instytucje UE ........................................................................................................ Parlament Europejski I. ................................................................................ II. Rada Europejska ......................................................................................... III. Rada .............................................................................................................. IV. Komisja Europejska ................................................................................... V. ....................................... VI. Europejski Bank Centralny ...................................................................... VII. Trybuna³ Obrachunkowy .......................................................................... § 24. Organy doradcze UE .......................................................................................... I. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny ........................................................... II. Komitet Regionów ..................................................................................... III. Agencje Unii Europejskiej ........................................................................ ................................................................ Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej § 25. Zasada równowagi instytucjonalnej Rozdzia³ VI. Finansowanie Unii Europejskiej................................................................ § 26. Zagadnienia wprowadzaj¹ce ............................................................................. § 27. Dochody UE ......................................................................................................... § 28. Wydatki UE .......................................................................................................... § 29. Wieloletnie ramy finansowe i roczne bud¿ety UE ....................................... § 30. Zasady bud¿etowe .............................................................................................. § 31. Procedura stanowienia bud¿etu ....................................................................... § 32. Wykonanie bud¿etu i absolutorium ................................................................ § 33. Zwalczanie nadu¿yæ finansowych ................................................................... 71 71 71 79 79 80 81 89 89 96 96 97 99 101 101 102 103 104 105 109 109 109 116 121 129 137 144 144 149 149 151 152 155 157 157 157 159 160 162 163 165 167 VII Spis treœci I. II. Rozdzia³ VII. Prawodawstwo Unii Europejskiej ........................................................... § 34. Podzia³ kompetencji miêdzy UE a jej pañstwa cz³onkowskie ................... § 35. Kategorie i dziedziny kompetencji UE ........................................................... § 36. Zasady prawa UE ................................................................................................ § 37. Klasyfikacja Ÿróde³ prawa UE .......................................................................... Prawo pierwotne ........................................................................................ Prawo wtórne ............................................................................................. § 38. Katalog aktów wtórnego prawa UE ................................................................ I. Rozporz¹dzenia .......................................................................................... II. Dyrektywy ................................................................................................... III. Decyzje ......................................................................................................... IV. Zalecenia i opinie ....................................................................................... § 39. Hierarchia aktów wtórnego prawa UE ........................................................... I. Akty prawodawcze .................................................................................... II. Akty delegowane ....................................................................................... III. Akty wykonawcze ..................................................................................... § 40. Umowy miêdzynarodowe ................................................................................. § 41. Standardowa struktura aktu prawa europejskiego ...................................... § 42. Wymogi formalne dotycz¹ce aktów prawa europejskiego ......................... § 43. Stanowienie prawa UE ....................................................................................... Zagadnienia wprowadzaj¹ce ................................................................... I. II. Bezpoœrednia i poœrednia inicjatywa prawodawcza ........................... III. Planowanie dzia³alnoœci legislacyjnej ..................................................... IV. Wybór rodzaju aktu i procedury jego przyjêcia ................................. V. Procedury stanowienia prawa wtórnego .............................................. VI. Rola parlamentów narodowych .............................................................. § 44. Wyk³adnia prawa unijnego ............................................................................... Rozdzia³ VIII. Prawo Unii Europejskiej wobec prawa miêdzynarodowego i krajowego ............................................................................................................................ § 45. Prawo miêdzynarodowe a prawo UE ............................................................. § 46. Prawo krajowe a prawo UE .............................................................................. I. Istota orzeczenia wstêpnego .................................................................... II. Wybrane pañstwa cz³onkowskie ............................................................. 1. Francja .................................................................................................... 1.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 1.2. Rada Konstytucyjna .................................................................... 1.3. Trybuna³ Kasacyjny .................................................................... 1.4. Rada Stanu ................................................................................... 1.5. S¹dy powszechne ........................................................................ 2. Holandia ................................................................................................. 2.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 2.2. S¹dy powszechne ........................................................................ 3. Niemcy ................................................................................................... 171 171 172 175 175 175 177 179 179 180 182 183 184 185 185 186 186 189 191 191 192 193 198 198 199 206 208 209 209 211 212 218 218 218 219 220 220 221 222 222 223 223 VIII Spis treœci 3.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 3.2. Sprawa Solange I ........................................................................ 3.3. Sprawa Vielleicht-Beschluß ....................................................... 3.4. Sprawa Mittlerweile-Beschluß .................................................. 3.5. Sprawa Solange II ....................................................................... 3.6. Sprawa Wenn- nicht- Beschluß ................................................ 3.7. Sprawa Maastricht ...................................................................... 3.8. S¹dy powszechne ........................................................................ 4. W³ochy .................................................................................................... 4.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 4.2. S¹dy powszechne ........................................................................ 5. Wielka Brytania .................................................................................... 5.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 6. Grecja ...................................................................................................... 6.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 6.2. S¹dy powszechne ........................................................................ 7. Austria .................................................................................................... 7.1. Podstawy konstytucyjne ............................................................ 7.2. S¹dy powszechne ........................................................................ § 48. II. Rozdzia³ IX. S¹dowy system ochrony prawnej .............................................................. § 47. Postêpowanie przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci UE ............................... Procedura pisemna .................................................................................... I. II. Procedura ustna ......................................................................................... III. Pomoc prawna i reprezentacja stron w procesie ................................ IV. Koszty postêpowania ................................................................................ Jurysdykcja Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE .................................................. Jurysdykcja administracyjna .................................................................... I. 1. Skarga o stwierdzenie niewa¿noœci aktu UE ................................. 2. Kontrola legalnoœci ............................................................................... 3. Skarga na bezczynnoœæ instytucji ...................................................... 4. Skargi odszkodowawcze przeciwko instytucjom UE ................... 5. Konkurencyjna odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich ............ Jurysdykcja kontrolna ............................................................................... 1. Odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich za naruszenie prawa UE ............................................................................................................ 2. Uchybienie zobowi¹zaniom na³o¿onym prawem UE ................... 3. Podmioty legitymowane ..................................................................... 4. Postêpowanie na podstawie art. 258 i 259 TofUE ......................... 5. Kontrola nad wykonaniem orzeczenia ............................................ 6. Funkcje kary pieniê¿nej ...................................................................... 7. Klauzula arbitra¿owa .......................................................................... 8. Klauzula s¹dowa .................................................................................. Jurysdykcja niesporna ............................................................................... Jurysdykcja odwo³awcza .......................................................................... III. IV. 223 224 225 225 225 226 226 227 228 228 229 230 230 233 233 233 234 234 236 239 239 240 242 244 244 245 245 245 246 249 249 254 255 255 256 264 266 271 273 275 275 275 277 IX Spis treœci Rozdzia³ X. Pozas¹dowy system ochrony prawnej ........................................................ § 49. Ewolucja praw podstawowych w Unii Europejskiej ................................... § 50. Znaczenie pojêcia praw podstawowych ......................................................... § 51. Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE a Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ......... § 52. Przyst¹pienie UE do EKPC ............................................................................... § 53. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ............................................... § 54. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej .......................................... § 55. SOLVIT .................................................................................................................. § 56. Obywatelstwo europejskie ................................................................................. I. Geneza i charakter ..................................................................................... II. Uprawnienia wynikaj¹ce z obywatelstwa ............................................. 1. Prawo do swobodnego poruszania siê i przebywania na terytorium pañstw cz³onkowskich .................................................... 2. Prawa wyborcze obywateli UE ......................................................... 3. Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej ......................... 4. Prawo do sk³adania petycji do Parlamentu Europejskiego ............. 5. Prawo do zwracania siê ze skargami do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ........................................................ 6. Prawo do dobrej administracji .......................................................... 7. Prawo dostêpu do dokumentów PE, Rady oraz Komisji ............ Rozdzia³ XI. Polityki i dzia³ania wewnêtrzne Unii ....................................................... § 57. Zakres przedmiotowy ......................................................................................... § 58. Dziedziny kompetencji wy³¹cznych UE ......................................................... I. Wspólne regu³y konkurencji .................................................................... § 59. Dziedziny kompetencji dzielonych UE ........................................................... I. Rolnictwo i rybo³ówstwo ......................................................................... II. Transport ...................................................................................................... III. Zatrudnienie ................................................................................................ IV. Polityka spo³eczna ..................................................................................... V. Zdrowie publiczne ..................................................................................... VI. Ochrona konsumentów ............................................................................. VII. Sieci transeuropejskie ................................................................................ VIII. Spójnoœæ gospodarcza, spo³eczna i terytorialna .................................. IX. Badania, rozwój technologiczny oraz przestrzeñ kosmiczna ............ X. Œrodowisko naturalne ............................................................................... XI. Energetyka ................................................................................................... § 60. Dziedziny dzia³añ UE wspieraj¹cych, koordynuj¹cych lub uzupe³nia- j¹cych dzia³ania pañstw cz³onkowskich ......................................................... I. Edukacja, kszta³cenie zawodowe, m³odzie¿ i sport ............................ II. Kultura ......................................................................................................... III. Przemys³ ...................................................................................................... IV. Turystyka ..................................................................................................... V. Ochrona ludnoœci ....................................................................................... 279 279 285 285 287 289 296 297 298 298 299 300 300 301 301 302 305 308 311 311 314 314 315 315 316 319 320 322 324 324 326 327 330 332 333 333 335 336 337 337 X Spis treœci § 61. VI. Wspó³praca administracyjna .................................................................... Inne polityki i dzia³ania wewnêtrzne UE ...................................................... Us³ugi audiowizualne ............................................................................... I. II. Polityka telekomunikacyjna ..................................................................... I. Rozdzia³ XII. Swobody rynku wewnêtrznego................................................................. § 62. Swobody rynku wewnêtrznego ........................................................................ Swobodny przep³yw osób ........................................................................ 1. Pojêcie pracownika ............................................................................... 2. Zakaz dyskryminacji ............................................................................ 3. Rodzaje dyskryminacji ........................................................................ 4. Ograniczenia .......................................................................................... 5. Uznawanie wykszta³cenia i kwalifikacji ........................................... Swobody gospodarcze .............................................................................. 1. Swoboda œwiadczenia us³ug .............................................................. 2. Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej ................................................. 3. Swoboda przep³ywu towarów ........................................................... 4. Swoboda przep³ywu kapita³u i p³atnoœci ........................................ II. Rozdzia³ XIII. Przestrzeñ Wolnoœci Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci .................. § 63. Istota PWBiS ......................................................................................................... § 64. Geneza PWBiS ...................................................................................................... I. Grupa TREVI .............................................................................................. II. Uk³ady z Schengen .................................................................................... III. Traktat z Maastricht .................................................................................. IV. Traktat z Amsterdamu .............................................................................. V. Szczyt w Tampere ...................................................................................... VI. Traktat z Nicei ............................................................................................ VII. Program haski ............................................................................................. VIII. Traktat z Lizbony ....................................................................................... IX. Program sztokholmski .............................................................................. § 65. Zasady PWBiS ...................................................................................................... § 66. Cele PWBiS ........................................................................................................... Instytucje dzia³aj¹ce w ramach PWBiS ........................................................... § 67. Rada Europejska ......................................................................................... I. II. Rada UE ....................................................................................................... III. Komisja Europejska ................................................................................... IV. Parlament Europejski ................................................................................ V. Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE ................................................................. VI. Rola parlamentów narodowych .............................................................. Instrumenty realizacji PWBiS ............................................................................ § 68. § 69. Mechanizm decyzyjny PWBiS ............................................................................ Inicjatywa prawodawcza .......................................................................... Procedury prawodawcze .......................................................................... § 70. Kontrola graniczna, azyl i imigracja ............................................................... I. II. 340 341 341 342 343 343 343 344 346 348 349 349 351 351 356 360 372 377 377 378 378 379 380 380 381 381 381 382 383 385 386 386 386 387 389 389 390 391 392 396 396 396 397 XI Spis treœci § 71. Wspó³praca s¹dowa w sprawach cywilnych ................................................. § 72. Wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych ..................................................... Podstawy prawne ...................................................................................... I. II. Eurojust ........................................................................................................ III. Europejska Sieæ S¹dowa ds. karnych ..................................................... Sêdziowie ³¹cznikowi ................................................................................ IV. V. Prokuratura Europejska ............................................................................ VI. Przyk³ady wspó³pracy .............................................................................. § 73. Wspó³praca policyjna ......................................................................................... Podstawy prawne ...................................................................................... I. II. Europol ......................................................................................................... III. CEPOL .......................................................................................................... IV. Europejska Sieæ Zapobiegania Przestêpczoœci ...................................... Przyk³ady wspó³pracy .............................................................................. V. Rozdzia³ XIV. Unia Gospodarcza i Walutowa ................................................................ § 74. Definicja i za³o¿enia Unii Gospodarczej i Walutowej .................................. § 75. Podstawy traktatowe Unii Gospodarczej i Walutowej ................................ § 76. Etapy tworzenia unii walutowej ...................................................................... § 77. Zasady i instrumenty dzia³ania Unii Gospodarczej i Walutowej .............. .......................................... § 78. Cz³onkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej I. .......................... II. Kryteria cz³onkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej .................. III. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia z Unii Gospodarczej i Walutowej ............... IV. Perspektywy cz³onkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej Instytucje dzia³aj¹ce w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej ................. I. Europejski System Banków Centralnych .............................................. II. Europejski Bank Centralny ...................................................................... III. Komitet Ekonomiczno-Finansowy .......................................................... Zakres terytorialny Unii Gospodarczej i Walutowej § 79. Rozdzia³ XV. Dzia³ania zewnêtrzne Unii Europejskiej ................................................ § 80. Zagadnienia wprowadzaj¹ce ............................................................................. Zakres dzia³añ zewnêtrznych .................................................................. I. II. Zasady dzia³añ zewnêtrznych ................................................................. III. Cele dzia³añ zewnêtrznych ...................................................................... § 81. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa ......................................... I. Istota WPZiB ............................................................................................... II. Geneza WPZiB ............................................................................................ Instytucje dzia³aj¹ce w ramach WPZiB ................................................. III. IV. Instrumenty realizacji WPZiB .................................................................. V. Mechanizm decyzyjny WPZiB ................................................................ VI. Finansowanie WPZiB ................................................................................ VII. Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony ........................................ § 82. Wspólna Polityka Handlowa ............................................................................ XII 403 406 406 409 410 411 411 412 422 422 423 424 424 425 427 427 429 429 430 434 434 437 438 439 441 441 442 446 449 449 449 449 450 451 451 452 455 470 473 475 476 488 Spis treœci § 83. Wspó³praca na rzecz rozwoju ........................................................................... § 84. Wspó³praca gospodarcza, finansowa i techniczna z pañstwami trzecimi § 85. Pomoc humanitarna ............................................................................................ § 86. Stosunki z organizacjami miêdzynarodowymi i pañstwami trzecimi ........... Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych ........................................... I. II. Europejska Polityka S¹siedztwa .............................................................. III. Polityka wobec ró¿nych regionów œwiata ............................................ ......................................................................................... § 87. Klauzula solidarnoœci I. II. Rozdzia³ XVI. Polska w Unii Europejskiej ..................................................................... § 88. Geneza procesu integracji .................................................................................. § 89. Integracja instytucjonalna Polski z UE ............................................................ § 90. Konstytucja RP wobec integracji ...................................................................... Przekazywanie kompetencji (art. 90 Konstytucji RP) ......................... Stosowanie prawa UE (art. 91 Konstytucji RP) ................................... § 91. Dyrektywy wyk³adni proeuropejskiej Trybuna³u Konstytucyjnego ......... § 92. Dyrektywa wyk³adni proeuropejskiej Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE ........ Przed akcesj¹ ............................................................................................... I. II. Po akcesji ..................................................................................................... III. Praktyka wyk³adni prounijnej s¹dów polskich ................................... § 93. Integracja ekonomiczna ....................................................................................... Fundusze przedakcesyjne ......................................................................... Fundusze poakcesyjne .............................................................................. I. II. Indeks rzeczowy .................................................................................................................. 490 491 492 493 494 496 497 499 501 501 504 509 509 511 513 515 515 519 523 526 526 527 531 XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AW ....................................... Prawo o Wspólnocie Europejskiej (European Community Act) z 17.10.1972 r., c. 68 EKPC ................................... Europejska konwencja o ochronie praw cz³owieka i pod- stawowych wolnoœci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GATT ................................... Uk³ad ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (General JAE ....................................... Agreement on Tariffs and Trade) z 30.10.1947 r. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5) Karta NZ ............................. Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) konwencja brukselska ....... konwencja z 27.9.1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L 299/1972, s. 32) konwencja brukselska II ... konwencja z 28.5.1998 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywil- nych i handlowych (Dz.Urz. WE C 27/1998, s. 1) konwencja haska ............... konwencja z 15.11.1965 r. o dorêczaniu za granic¹ doku- mentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywil- nych i handlowych (Dz.Urz. WE C 261/1997, s. 2) konwencja lugañska .......... konwencja z 16.9.1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132) konwencja rzymska .......... konwencja EWG z 19.6.1980 r. o prawie w³aœciwym dla zobowi¹zañ umownych (Dz.U. z 2008 r. Nr 10, poz. 57) konwencja wiedeñska ....... konwencja wiedeñska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) KPK ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) XV Wykaz skrótów KPP ....................................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 303/2007, s. 1) regulamin PE ...................... Regulamin Parlamentu Europejskiego z 15.2.2005 r. (Dz.Urz. UE L 44/2005, s. 1 z uwzglêdnieniem poprawek wyni- kaj¹cych z dostosowania do TL, Dz.Urz. UE C 285 E/2010, s. 86–110) Statut RE ............................. Statut Rady Europy przyjêty w Londynie 5.5.1949 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565) TA ........................................ Traktat z Amsterdamu, zmieniaj¹cy Traktat o Unii Euro- pejskiej, Traktaty ustanawiaj¹ce Wspólnoty Europejskie i niektóre zwi¹zane z nimi akty z 2.10.1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31) TEWEA ............................... Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Energii Ato- mowej z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/3) TEWG .................................. Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodar- cz¹ z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TEWWiS .............................. Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali z 18.4.1951 r. TofUE .................................. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. (Dz.Urz. UE C 115/2008, s. 47) TL ......................................... Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z 13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 306/2007, s. 1) TN ........................................ Traktat z Nicei zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiaj¹ce Wspólnoty Europejskie i niektóre zwi¹zane z nimi akty z 26.2.2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/32) TRIPs ................................... Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw w³as- noœci intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) z 15.4.1994 r. d.TUE .................................. Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) TWE ..................................... Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) Uk³ad Europejski ............... Uk³ad Europejski ustanawiaj¹cy stowarzyszenie miêdzy RP, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwa- mi Cz³onkowskimi, z drugiej strony, sporz¹dzony w Brukse- li 16.12.1991 r. 2. Organy, instytucje i organizacje AKP ..................................... Afryka, Karaiby, Pacyfik APP ...................................... Agencja Praw Podstawowych ASEAN ................................ Stowarzyszenie Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej XVI Wykaz skrótów COREPER ........................... Comité de Representants Permanents (Komitet Sta³ych Przedsta- wiecieli) EBC ...................................... Europejski Bank Centralny EBI ........................................ Europejski Bank Inwestycyjny EDA ..................................... Europejska Agencja Ochrony EFTA .................................... European Free Trade Association (Europejskie Stowarzysze- nie Wolnego Handlu) EKBO ................................... Europejskie Kolegium Bezpieczeñstwa i Obrony ERPO ................................... Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ESDZ ................................... Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych ETPC .................................... Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka EWEA .................................. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) EWG .................................... Europejska Wspólnota Gospodarcza EWO .................................... Europejska Wspólnota Obronna EWWiS ................................ Europejska Wspólnota Wêgla i Stali FTK ...................................... Federalny Trybuna³ Konstytucyjny ICAO ................................... Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego IGC ....................................... IMO ..................................... Œwiatowa Organizacja Morska KBWE .................................. Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie KE ........................................ Komisja Europejska KEF ...................................... Komitet Ekonomiczno-Finansowy KES ...................................... Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny KPB ...................................... Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa KR ........................................ Komitet Regionów KW ....................................... Komitet Wojskowy Unii Europejskiej MSZ ..................................... Ministerstwo Spraw Zagranicznych MTS ..................................... Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci NATO .................................. North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Paktu Pó³- Intergovernmental Conference (Konferencja Miêdzyrz¹dowa) nocnoatlantyckiego) NSA ..................................... Naczelny S¹d Administracyjny OBWE .................................. Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie ONZ ..................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych PE ......................................... Parlament Europejski PISM .................................... Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych RE ......................................... Rada Europy SN ........................................ S¹d Najwy¿szy SPI ........................................ S¹d Pierwszej Instancji STSM ................................... Sta³y Trybuna³ Sprawiedliwoœci Miedzynarodowej SW ........................................ Sztab Wojskowy Unii Europejskiej XVII Wykaz skrótów TO ........................................ Trybuna³ Obrachunkowy Tryb. Konst. ........................ Trybuna³ Konstytucyjny TSUE .................................... Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej UE ........................................ Unia Europejska UZE ...................................... Unia Zachodnioeuropejska WE ....................................... Wspólnota Europejska WMO ................................... Miêdzynarodowa Organizacja Meteorologiczna WSA ..................................... Wojewódzki S¹d Administracyjny WTO .................................... Word Trade Organisation (Œwiatowa Organizacja Handlu) Wysoki Przedstawiciel ds. ZiPB ............................... Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa 3. Publikatory i czasopisma AUW .................................... Acta Universitatis Wratislaviensis CMLR .................................. Common Market Law Reports CMLRev. ............................. Common Market Law Review Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ................................ Dziennik Urzêdowy ELF ....................................... European Legal Forum ELRev. ................................. European Law Review EPS ....................................... Europejski Przegl¹d S¹dowy KPP ....................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ..................................... Monitor Prawniczy Pal. ....................................... Palestra PiP ........................................ Pañstwo i Prawo Pi¯ ....................................... Prawo i ¯ycie PPD ...................................... Polski Przegl¹d Dyplomatyczny PPE ...................................... Przegl¹d Prawa Europejskiego PPH ...................................... Przegl¹d Prawa Handlowego PS ......................................... Przegl¹d S¹dowy Rec. ...................................... Recueil des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes RNP ..................................... Roczniki Nauk Prawnych RP ......................................... Radca Prawny RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................ Rzeczpospolita Slg. ....................................... Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz SM ........................................ Sprawy Miêdzynarodowe Zb. Orz. ............................... Zbiory Orzecznictwa Trybuna³u Europejskiego XVIII Wykaz skrótów 4. Inne art. ........................................ artyku³ b. ........................................... by³y (-a, -e) ds. ......................................... do spraw ENA ..................................... Europejski Nakaz Aresztowania ENP ...................................... Europejska Polityka S¹siedztwa EOG ..................................... Europejski Obszar Gospodarczy EPB ...................................... Europejska Przestrzeñ Badawcza EPBiO .................................. Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony ESBC .................................... Europejski System Banków Centralnych ESDZ ................................... Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych ESW ..................................... Europejski System Walutowy ETE ...................................... Europejski Tytu³ Egzekucyjny EWP ..................................... Europejska Wspó³praca Polityczna ³ac. ........................................ ³aciñski (-a, -e) m.in. ..................................... miêdzy innymi n. .......................................... nastêpny (-a, -e) np. ........................................ na przyk³ad Nr ......................................... numer ok. ........................................ oko³o op. cit. ................................... PKB ...................................... Produkt Krajowy Brutto por. ....................................... porównaj poz. ...................................... pozycja PWBiS .................................. Przestrzeñ Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci red. ....................................... s. ........................................... t. ........................................... tj. ........................................... tzw. ...................................... UGiW .................................. Unia Gospodarcza i Walutowa UZ ........................................ Unia Zachodnioeuropejska w. ......................................... wiek wg ........................................ wed³ug WPBiO ................................. Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony WPH .................................... Wspólna Polityka Handlowa WPiSWK ............................. Wspó³praca Policyjna i S¹dowa w Sprawach Karnych WPR ..................................... Wspólna Polityka Rolna i Rybo³ówstwa WPT ..................................... Wspólna Polityka Transportowa WPZiB ................................. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa redakcja strona tom to jest tak zwany (-a, -e) opus citatum XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: