Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 005378 19045048 na godz. na dobę w sumie
Prawo Więzi. Jak się dogadać i stworzyć doskonałe relacje prywatne i zawodowe - książka
Prawo Więzi. Jak się dogadać i stworzyć doskonałe relacje prywatne i zawodowe - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2870-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dla własnego dobra przestrzegaj prawa - Prawa Więzi!

Jak tworzyć więzi bez wiązania pętli?

Czy istnieją w Twoim otoczeniu osobistym lub zawodowym osoby, z którymi mimo usilnych starań nie potrafisz się dogadać? Nie chodzi tutaj o zakłócenia telefoniczne, brak zasięgu czy problemy ze skrzynką mailową. Znasz takich ludzi, z którymi za nic nie umiesz znaleźć wspólnego języka? Kiedy mówisz jedną rzecz, oni słyszą coś zupełnie innego. Nie możecie się porozumieć, a Ty nie masz pojęcia, dlaczego tak się dzieje. A przecież wiadomo, że brak kontaktu prowadzi do rozczarowania, frustracji i konfliktu.

Na blokady językowe trafiasz nie tylko podczas wycieczek zagranicznych. Możesz je spotkać w swoim własnym domu, pracy czy najbliższym sąsiedztwie. Ta książka stanowi świetny słownik międzyludzki, w którym Michael J. Losier zdradza Ci klucz do sukcesu w komunikacji. Korzystając z zasad programowania neurolingwistycznego (NLP), będziesz w stanie szybko opanować kilka prostych umiejętności, niezbędnych do lepszego porozumiewania się w każdej sferze Twojego życia.

Poznaj:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl PRAWO WIĘZI. JAK SIĘ DOGADAĆ I STWORZYĆ DOSKONAŁE RELACJE PRYWATNE I ZAWODOWE Autor: Michael J. Losier Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-2870-4 Tytuł oryginału: The Law of Connection: The Science of Creating Ideal Personal and Professional Relationships Format: A5, stron: 160 Dla własnego dobra przestrzegaj prawa — Prawa Więzi! • Wskazówki tworzenia pozytywnej więzi we wszystkich sytuacjach • Tworzenie pełniejszych, bogatszych i wolnych od konfliktów relacji • Narzędzia, scenariusze i ćwiczenia doskonalące komunikację • Specjalna sekcja dla trenerów, nauczycieli oraz każdego, kto pracuje z grupami Jak tworzyć więzi bez wiązania pętli? Czy istnieją w Twoim otoczeniu osobistym lub zawodowym osoby, z którymi mimo usilnych starań nie potrafisz się dogadać? Nie chodzi tutaj o zakłócenia telefoniczne, brak zasięgu czy problemy ze skrzynką mailową. Znasz takich ludzi, z którymi za nic nie umiesz znaleźć wspólnego języka? Kiedy mówisz jedną rzecz, oni słyszą coœ zupełnie innego. Nie możecie się porozumieć, a Ty nie masz pojęcia, dlaczego tak się dzieje. A przecież wiadomo, że brak kontaktu prowadzi do rozczarowania, frustracji i konfliktu. Na blokady językowe trafiasz nie tylko podczas wycieczek zagranicznych. Możesz je spotkać w swoim własnym domu, pracy czy najbliższym sąsiedztwie. Ta książka stanowi œwietny słownik międzyludzki, w którym Michael J. Losier zdradza Ci klucz do sukcesu w komunikacji. Korzystając z zasad programowania neurolingwistycznego (NLP), będziesz w stanie szybko opanować kilka prostych umiejętnoœci, niezbędnych do lepszego porozumiewania się w każdej sferze Twojego życia. Poznaj: • trzy warunki nawiązania kontaktu: tworzenie więzi, kalibrację, zrozumienie stylów komunikacji; • techniki kalibrowania rozmów; • odmienne style komunikacyjne: wzrokowca, słuchowca, kinestetyka oraz cyfrowca; • cztery proste metody skutecznej komunikacji: przeramowanie, rzutowanie w przyszłoœć, instalowanie i pozytywną presupozycję. Spis treĂci Dlaczego napisaïem tÚ ksiÈĝkÚ? W jaki sposób ksiÈĝka moĝe poprawiÊ Twoje relacje z innymi? Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? Dlaczego prawo wiÚzi nazywa siÚ prawem? CZ}¥m I. TRZY WARUNKI KONTAKTU WiÚě — warunek 1. Kalibracja — warunek 2. Zrozumienie stylów komunikacji — warunek 3. CZ}¥m II. FORMULARZ STYLÓW KOMUNIKACYJNYCH NLP Formularz stylu Klucz do formularza oceny stylu Punktowanie stylu WyjaĂnienie wyników Zrozumienie wïasnych relacji z innymi Co robiÊ, gdy znasz juĝ swoje wyniki? CZ}¥m III. CZTERY STYLE KOMUNIKACYJNE NLP Dlaczego rozpoznawanie stylu komunikacji jest takie waĝne? Wzrokowiec Sïuchowiec Kinestetyk Cyfrowiec CZ}¥m IV. KALIBROWANIE ROZMOWY Kalibracja niezbÚdna dla kontaktu Stefan Sïuchowy zrywa wiÚě ze swojÈ dziewczynÈ Kasia Kinestetyczna kontaktuje siÚ z koleĝankÈ Czesïaw Cyfrowy pomaga córce odrobiÊ zadanie domowe 7 9 11 13 17 18 21 25 28 29 30 31 32 35 38 47 57 67 79 84 88 92 PRAWO WI}ZI 5 CZ}¥m V. CZTERY PROSTE METODY POMAGAJkCE W POPRAWIENIU KOMUNIKACJI Przeramowanie, rzutowanie w przyszïoĂÊ, instalowanie i pozytywna presupozycja Przeramowanie Rzutowanie w przyszïoĂÊ Instalowanie Pozytywna presupozycja CZ}¥m VI. NAWIkZYWANIE KONTAKTU W KA¿DEJ DZIEDZINIE ¿YCIA NawiÈzywanie pozytywnych kontaktów Maïĝonkowie i partnerzy Dzieci i rodzice Trenerzy, doradcy i ich klienci Nauczyciele i uczniowie Szefowie i pracownicy Sprzedawcy i klienci WïaĂciciele stron internetowych i ludzie je odwiedzajÈcy 99 100 102 104 106 111 113 116 120 124 128 132 135 CZ}¥m VII. DZIESI}m SPECJALNYCH TECHNIK, KTÓRE MOGk ZOSTAm WYKORZYSTANE PRZEZ NAUCZYCIELI I TRENERÓW W CELU NAWIkZYWANIA KONTAKTU I LEPSZEGO NAUCZANIA Opis technik oraz ich dziaïania Zadawanie pytañ zachÚcajÈcych Szybkie uzyskiwanie odpowiedzi Naleganie na odpowiedě Powtarzajcie za mnÈ… Wstawianie brakujÈcych sïów „To jest waĝne. Zapiszcie to sobie” Zmiana energii pomieszczenia Praca z sÈsiadem Praca w maïych grupach Grupowe powtarzanie Stosowanie tej ksiÈĝki w TWOIM ĝyciu O autorze 6 MICHAEL LOSIER 141 142 144 146 147 149 151 152 153 155 157 159 160 CZ}¥m I TRZY WARUNKI KONTAKTU WI}½ Ile trwa jej stworzenie? Czasami sekundy, a czasami lata. Jak dïugo trwa? JeĂli odpowiednio jÈ pielÚgnowaÊ, na zawsze. Jak szybko moĝna jÈ zerwaÊ? W kilka sekund. Jak dïugo trzeba jÈ naprawiaÊ? Czasami jest to niemoĝliwe. 16 M I C H A E L L O S I E R WiÚě — warunek 1 Wielu z nas potrafi przypomnieÊ sobie sytuacjÚ, w której spotkaliĂmy kogoĂ, kogo polubiliĂmy od pierwszego wejrzenia albo równie szybko straciliĂmy zainteresowanie tÈ osobÈ, chociaĝ miaïa z nami coĂ wspólnego. WiÚě 1. „To, co ïÈczy lub jednoczy ludzi ze sobÈ”. 2. „To, co ïÈczy ze sobÈ jakieĂ rzeczy, zjawiska, zdarze- nia itp.”. Tworzenie wiÚzi z drugÈ osobÈ moĝe nastÚpowaÊ natychmia- stowo, ale moĝe teĝ wymagaÊ czasu. WiÚě stanowi kluczowy element w komunikacji, która zacho- dzi na dwóch poziomach: werbalnym i niewerbalnym. NiezdolnoĂÊ do stworzenia wiÚzi bÈdě jej zerwanie nastÚpuje zwykle na skutek pominiÚcia werbalnych i niewerbalnych sygnaïów wysyïanych przez innych ludzi albo na skutek bïÚd- nej komunikacji, wynikïej z niezrozumienia stylu drugiej osoby. Prawo WiÚzi. Jak siÚ dogadaÊ i stworzyÊ doskonaïe relacje prywatne i zawodowe dostarczy Ci jednak wszystkich narzÚdzi, których moĝesz potrzebowaÊ do stworzenia i utrzy- mania wiÚzi. P R A W O W I} Z I 17 Kalibracja — warunek 2 Kalibracja jest sztukÈ zwracania uwagi i reagowania na wszystko, co siÚ zauwaĝyïo. Odnosi siÚ to do zauwaĝania werbalnych i niewerbalnych sygnaïów (takich jak Ămiech, czerwienienie, gryzienie paznokci czy zacinanie siÚ) wska- zujÈcych na stan umysïowy bÈdě emocjonalny drugiej osoby i dostrajanie wïasnego stylu komunikacji tak, aby odpowiadaï stylowi naszego rozmówcy. Poprzez kalibracjÚ budujemy wiÚě. Kiedy nie zwracasz uwagi na sïowa innych, moĝesz doko- nywaÊ nieuprawnionych zaïoĝeñ lub dochodziÊ do pochop- nych wniosków, nie wiedzÈc, co Twój rozmówca naprawdÚ mówi bÈdě myĂli. Kiedy nie jesteĂ w stanie odpowiednio ska- librowaÊ swojego stylu, moĝesz doprowadziÊ do zerwania wiÚzi. Ludzie potrafiÈcy dobrze kalibrowaÊ na ogóï szybko oceniajÈ sytuacjÚ i reagujÈ na niÈ w sposób pozwalajÈcy nawiÈzaÊ wiÚě. W wyniku tego inni dobrze czujÈ siÚ w ich towarzystwie. NiezdolnoĂÊ do kalibracji jest denerwujÈca i frustrujÈca dla innych, a takĝe rodzi nieporozumienia zrywajÈce wiÚě. Poniĝej przedstawiam trzy przykïady kalibracji w dziaïaniu. 18 M I C H A E L L O S I E R Powrót z pracy do domu: PracujÈcy maïĝonkowie wracajÈ do domu. MÈĝ przychodzi póï godziny przed ĝonÈ, która jest niezwykle zadowolona z otrzymanego awansu. Jednakĝe z miejsca zauwaĝa, ĝe mÈĝ wciÈĝ jest w swoim garniturze i gniewnie miota siÚ po kuchni, co jest jasnym objawem tego, ĝe coĂ jest nie w porzÈdku. Dlatego teĝ, zamiast od progu oznajmiÊ dobrÈ wiadomoĂÊ, ĝona idzie najpierw do kuchni, aby siÚ przy- witaÊ, zainteresowaÊ stanem mÚĝa i zapytaÊ, co siÚ staïo. Zamawianie w restauracji: Dwóch przyjacióï je obiad w restauracji, omawiajÈc przy tym powaĝne sprawy. W pewnej chwili podchodzi do nich uĂmiechniÚty od ucha do ucha kelner, który nie zwraca- jÈc uwagi na atmosferÚ przy stoliku, informuje radoĂnie: „CzeĂÊ, jestem Bartek i dzisiaj jestem waszym kelnerem!”. Kelner nie zauwaĝyï powaĝnego nastroju swoich klientów i nie byï w stanie odpowiednio skalibrowaÊ swojego stylu tak, aby odpowiadaï stylowi osób przy stoliku. W ten spo- sób zadziaïaï wbrew wïasnym interesom, nie nawiÈzujÈc wiÚzi, którÈ nawiÈzaÊ zamierzaï. WejĂcie do biblioteki i stoïówki: HaïaĂliwa grupa uczniów wychodzi ze stoïówki i wchodzi do biblioteki. Juĝ od progu mïodzi ludzie kalibrujÈ swoje zachowanie, ĂciszajÈc gïosy i starajÈc siÚ dopasowaÊ do ciszy panujÈcej w bibliotece, dziÚki czemu tworzÈ wiÚě ze wszystkimi znajdujÈcymi siÚ w Ărodku luděmi. Bardzo czÚsto mamy do dyspozycji jedynie niewerbalne sygnaïy, na których moĝemy oprzeÊ naszÈ kalibracjÚ. Poniĝej przedstawiam listÚ takich sygnaïów, na które naleĝy uwaĝaÊ podczas podnoszenia swoich umiejÚtnoĂci kalibracji. P R A W O W I} Z I 19 Przykïady niewerbalnych sygnaïów wskazujÈcych nastrój Czerwienienie BladniÚcie ’apanie powietrza Szybki oddech Sine wargi Pïytki oddech Chichot ¥miech Szept Chodzenie w kóïko Pocenie siÚ Zacieranie rÈk Gryzienie paznokci Wyprostowana postawa Garbienie siÚ JÈkanie siÚ Milczenie CzÚste sprawdzanie czasu UĂmiechanie siÚ Marszczenie brwi KrÚcenie siÚ na krzeĂle Z pewnoĂciÈ bÚdziesz mieÊ wiele okazji do obserwowania niewerbalnych sygnaïów w swoim zwiÈzku oraz wĂród czïon- ków rodziny. Teraz, kiedy masz juĝ ĂwiadomoĂÊ ich wystÚ- powania, bÚdziesz teĝ dostrzegaÊ sytuacje, w których inni nie potrafili dokonaÊ wïaĂciwej kalibracji. Zauwaĝysz teĝ bezpoĂredni zwiÈzek pomiÚdzy dobrÈ kalibracjÈ a tworze- niem wiÚzi, a takĝe pomiÚdzy bïÚdnÈ kalibracjÈ a zrywaniem kontaktu. 20 M I C H A E L L O S I E R Zrozumienie stylów komunikacji — warunek 3 Trzeci warunek tworzenia wiÚzi, czyli rozumienie stylów komunikacji innych osób, jest tak waĝny, ĝe poĂwiÚciïem mu jednÈ trzeciÈ niniejszej ksiÈĝki. Twoja zdolnoĂÊ zrozumienia i dopasowania stylu komuni- kacji do stylu drugiej osoby okreĂla Twoje umiejÚtnoĂci kali- bracji i pomaga utrzymaÊ wiÚě. NiezdolnoĂÊ do zrozumienia stylu jest czÚsto przyczynÈ braku kontaktu. IstniejÈ cztery róĝne style komunikacji: wzrokowy, sïuchowy, kinestetyczny i cyfrowy. Niezaleĝnie od tego, czy komunikujesz siÚ z grupÈ, czy z poje- dynczÈ osobÈ, zrozumienie kaĝdego z powyĝszych czterech stylów pomoĝe Ci nawiÈzaÊ kontakt i wiÚě. W czÚĂci III pomogÚ Ci zrozumieÊ i przyswoiÊ sobie wiÚcej informacji na temat tych czterech stylów, ale najpierw chciaï- bym CiÚ poprosiÊ o wypeïnienie zïoĝonego z dziesiÚciu pytañ formularza, który znajdziesz na nastÚpnych stronach. Nie zastanawiaj siÚ zbytnio nad odpowiedziami i staraj siÚ kiero- waÊ wyïÈcznie wïasnÈ intuicjÈ. P R A W O W I} Z I 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Więzi. Jak się dogadać i stworzyć doskonałe relacje prywatne i zawodowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: