Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 010827 20623730 na godz. na dobę w sumie
Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów - ebook/pdf
Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 233
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-970-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).


Zbiór kazusów powstał jako pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego z prawa administracyjnego, imitując zestawy egzaminacyjne z tego przedmiotu (uproszczone akta administracyjne).

Wybór dziedzin prawa materialnego administracyjnego uwzględnia dużą częstotliwość pojawiania się na egzaminach adwokackich prawa budowlanego, ale też i to, że co do innych dziedzin nie ma tu jasnego klucza, a zatem najważniejsze są dla aplikanta umiejętności metodologiczne co do stawiania zarzutów i formułowania wniosków w skardze administracyjnej i kasacyjnej. Różnorodność dziedzin prawa administracyjnego materialnego na egzaminach zawodowych nie pozwala na objęcie ich wszystkich w zbiorze, natomiast dwa pozostałe przykłady z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu prawa wodnego wzbogacają poprzednie kazusy właśnie w aspekcie metodologicznym.

Większość kazusów powstała w oparciu o realnie prowadzone sprawy, po anonimizacji, a zatem ma walor oparcia się na w pełni autentycznych aktach administracyjnych. Zrezygnowano z załączania postanowień o wszczęciu postępowania administracyjnego, które zwykle są ujmowane w materiałach egzaminacyjnych, jako że nie budzą one kontrowersji w ramach rozwiązywania zadania z prawa administracyjnego na egzaminie.

Jako rozwiązania kazusów podano albo sugestie co do treści opinii o bezzasadności skargi administracyjnej lub kasacyjnej z ewentualnymi zarzutami i wnioskami co do sporządzenia tego środka odwoławczego na zlecenie Klienta (co przekracza już wymogi egzaminacyjne, ale jest istotne w praktyce pracy z Klientem), albo też rzeczywiste treści skargi administracyjnej lub kasacyjnej, które zostały realnie złożone w przedkładanych w ramach kazusów sprawach. Ma to walor szerszy niż sam tzw. opis istotnych zagadnień, czyli wytyczne do rozwiązania kazusu na egzaminie adwokackim lub radcowskim. Przedłożono także wyroki WSA lub NSA, jakie zapadły w sprawach wskutek złożenia przez strony środków odwoławczych - czy to korzystne dla Klienta (wtedy jest sugerowany środek odwoławczy), czy też niekorzystne dla Klienta (wtedy jest rekomendowana opinia o bezzasadności środka odwoławczego). Jako ciekawy przypadek w tym zakresie należy uznać kazus Nr 5, gdzie pomimo zapadłego w sprawie pozytywnego dla skarżącego wyroku WSA, po jego wydaniu zmieniła się linia orzecznicza, co na dzisiaj dałoby asumpt do sporządzenia opinii o bezzasadności skargi administracyjnej.

Celem opracowania jest zaznajomienie aplikantów, na żywych przykładach, ze specyfiką postępowania administracyjnego i sądowoadmnistracyjnego, zwłaszcza ze specyfiką sporządzania skargi administracyjnej i kasacyjnej na potrzeby egzaminów zawodowych oraz na potrzeby wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.

W tym zakresie, sumarycznie, jako zbiór doświadczeń z pracy z aplikantami adwokackimi od 2016 r. na zajęciach organizowanych przez ORA w Warszawie, a także jako zbiór doświadczeń ze sprawdzania prac egzaminacyjnych z prawa administracyjnego na egzaminach adwokackich w latach 2017-2019 autor prezentuje swoje sugestie i rekomendacje, nie tylko w związku z tokiem szkolenia aplikantów, ale też w związku z praktycznym wykonywaniem zawodu w obszarze prawa administracyjnego.

Pomijając wymogi formalne skargi administracyjnej i kasacyjnej, należy zwrócić uwagę, że najczęstszą praktyczną sytuacją co do podnoszenia zarzutów w tych środkach odwoławczych jest zarówno naruszenie procedury administracyjnej, tj. np. art. 7, 77, 80, 107 § 3 KPC w kontekście ustaleń faktycznych i wszechstronnego zbadania sprawy co do okoliczności mających znaczenie dla jej rozstrzygnięcia, jak też naruszenie prawa materialnego, które jest z kolei najczęściej podstawą materialnoprawną wydania zaskarżanej decyzji administracyjnej - przepis ten jest zawarty w podstawie prawnej wydania tej decyzji.

Warto zwrócić uwagę na to, że właśnie owa podstawa materialnoprawna wydania decyzji administracyjnej tworzy zespół okoliczności faktycznych, które ma ustalić organ administracyjny. I tak na przykładzie kazusu Nr 4 można jasno skonstatować, że zawarta w art. 29 ust. 3 d.PrWod norma o możliwości przywrócenia stanu pierwotnego na gruncie w sytuacji stwierdzenia zmiany stanu wodnego mającego szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni tworzy zakres postępowania dowodowego (faktów) co do właśnie stwierdzenia lub niestwierdzenia zmiany stanu wodnego mającego szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni. Innym słowy, aplikant, chcąc ustalić istotny dla sprawy zespół okoliczności faktycznych, które ma ustalić organ administracyjny, powinien sięgać do materialnoprawnej podstawy wydania zaskarżanej decyzji.

Możliwe jest - praktykowane w ramach egzaminu adwokackiego i w realnej praktyce wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego - łączne podnoszenie zarzutów naruszenia przepisów postępowania administracyjnego i prawa materialnego administracyjnego, nawet jeśli uchybienia organu dotyczą pierwotnie ustaleń faktycznych, których wadliwość zaskutkowała wadliwą subsumpcją prawa materialnego (jest to wtórny zarzut naruszenia prawa materialnego w formie najczęściej niewłaściwego zastosowania przepisu - por. kazus Nr 4 w odróżnieniu od sytuacji prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, gdzie problemem jest wykładnia przepisów prawa materialnego - por. np. kazus Nr 5; często ta ostatnia sytuacja zaistnieje przy rażącym naruszeniu prawa materialnego i procedurze nieważnościowej z art. 156 § 1 pkt 2 KPA - por. też kazus Nr 2).

Dodatkowo, zawsze z rodzajem zarzutów powiązane są wnioski - tak w skardze administracyjnej (por. art. 145-152 PostAdmU), jak i w skardze kasacyjnej (por. art. 174 i art. 184-189 PostAdmU). Istotne jest, aby wnioski skargi odzwierciedlały żądaną sentencję wyroku, zawartą w przepisie prawa. Ponadto, należy zwrócić uwagi na zmiany w sposobach rozstrzygnięcia skargi administracyjnej z ostatnich lat - por. np. art. 145a PostAdmU lub poszerzenie możliwości orzeczenia reformatoryjnego przez NSA na skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej na podstawie art. 188 PostAdmU.

Jeśli chodzi o formułowanie zarzutów, co na potrzeby egzaminu adwokackiego czy radcowskiego jest jednolite od strony żądanego profesjonalizmu skarżącego pomimo różnych wymogów formalnych w tym zakresie przy sporządzaniu skargi administracyjnej i kasacyjnej, należy wskazać, co następuje:

oraz

Oczywiście jest to tylko propozycja, przy czym punkty 1-3 są obligatoryjne przy skardze kasacyjnej. Częstym błędem jest ogólnikowe formułowanie zarzutu, bez choćby skrótowego opisu uchybienia w związku z treścią powoływanego przepisu prawa materialnego.

Przy przepisach prawnomaterialnych należy zwrócić uwagę na łączone naruszenia przepisów, np.:

Co do naruszenia przepisów postępowania schemat ten jest podobny, jednak rzadziej spotyka się rozróżnienie na niewłaściwe zastosowanie przepisu lub błędną wykładnię tegoż przepisu, rzadziej też spotyka się łączone naruszenie przepisów, ale oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć (wskazanie formy naruszenia przepisu proceduralnego nie jest jednak wymogiem formalnym nawet przy skardze kasacyjnej).

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, krąg stron postępowania, reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu administracyjnym przez zarząd lub zarządcę Wprowadzenie Kazus składa się z następujących elementów: 1) wstępu – wyjaśnienia do stanu faktycznego i zadania dla aplikantów; 2) dokumentacji w postaci: a) wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego z […].3.2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności niżej wymienionej decyzji o po­ zwoleniu na użytkowanie z […] r., b) decyzji PINB w Warszawie z […].5.2009 r., udzielającej pozwolenia na użytkowanie inwestycji, c) decyzji Mazowieckiego WINB z […].10.2009 r. o stwierdzeniu nieważno­ ści decyzji PINB z […].5.2009 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, d) decyzji GINB z […].11.2009 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z ppkt c o stwierdzeniu nieważności decyzji PINB z […].5.2009 r. o udzieleniu po­ zwolenia na użytkowanie, e) prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z […].4.2010 r., sygn. […] od­ dalającego skargę Inwestora (Dewelopera) – A. sp. z o.o. na decyzję, o któ­ rej mowa w ppkt d, f) wyroku WSA w Warszawie z […].10.2014 r., 1 g) decyzji GINB z […].3.2015 r., dotyczącej odmowy uchylenia decyzji GINB z [...].11.2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji PINB z […].5.2009 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, h) decyzji GINB z […].4.2015 r., utrzymującej w mocy decyzję, o której mowa w ppkt f, i) aktu notarialnego z […].6.2009 r., ustanawiającego odrębną własność pierwszego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, która jest Wniosko­ dawcą we wniosku o wznowienie postępowania z […].3.2013 r., j) aktu notarialnego z […].12.2012 r., obejmującego przejęcie zarządu nad nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową; 3) propozycji rozwiązania kazusu wraz z omówieniem istotnych problemów faktycznych i prawnych. Wstęp – wyjaśnienie do stanu faktycznego i zadania dla aplikantów Kazus dotyczy decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie dewelopero­ wi […].5.2009 r., która nie została oparta na ostatecznym pozwoleniu na budowę. Wskutek interwencji sąsiadów decyzja o pozwoleniu na budowę zosta­ ła unieważniona decyzją Mazowieckiego WINB z […].10.2009 r., która została utrzymana w mocy decyzją GINB z […].11.2009 r. Skarga na tę decyzję została prawomocnie oddalona wyrokiem WSA w Warszawie z […].4.2010 r. Wspólnota mieszkaniowa pismem z […].3.2013 r., nadanym w ciągu miesią­ ca od dowiedzenia się o postępowaniu nieważnościowym co do pozwolenia na użytkowanie, wniosła o wznowienie postępowania. Nie była ona informowana o postępowaniu nieważnościowym, a A. Sp. z o.o. jako adresat doręczeń w po­ stępowaniu administracyjnym nie występowała w imieniu wspólnoty, nie poin­ formowała jej o tym postępowaniu. Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego postanowieniem z […].8.2013 r. wznowił na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej B. w Warszawie postępowa­ nie zakończone ostateczną decyzją GINB z […].11.2009 r., a następnie decyzją z […].9.2013 r. stwierdził wydanie decyzji GINB z […].11.2009 r. z naruszeniem prawa i odmówił jej uchylenia, gdyż w wyniku wznowienia postępowania mo­ głaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swojej istocie decyzji dotych­ czasowej. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy GINB decyzją z […].11.2013 r. utrzymał w mocy własną decyzję z […].9.2013 r. (te decyzje nie zostały załączo­ ne jako zreferowane w późniejszym wyroku WSA z […].10.2014 r., analogicznie postanowienie o wznowieniu postępowania). 2 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z […].10.2014 r. uchylił de­ cyzję GINB z […].11.2013 r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję GINB z […].9.2013 r. W postępowaniu ponownym zostały wydane decyzje GINB: z […].3.2015 r. dotycząca odmowy uchylenia decyzji GINB; z […].11.2009 r. o stwierdzeniu nie­ ważności decyzji PINB; z […].5.2009 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie oraz – po odwołaniu wspólnoty mieszkaniowej – decyzja GINB z […] .4.2015 r. utrzymująca w mocy decyzję z […].3.2015 r. Organy uznały, iż wspólnota była należycie reprezentowana przez zarządcę, czyli inwestora, a zatem nie zacho­ dziły przesłanki do wznowienia postępowania. Zadanie Należy sporządzić skargę administracyjną do WSA w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na decyzję GINB z […].4.2015 r. lub opinię o bezzasadności skar­ gi. Data doręczenia pełnomocnikowi Wspólnoty Mieszkaniowej decyzji GINB z […].4.2015 r. przyjęta została (konwencjonalnie) 15.5.2016 r., a termin na złoże­ nie skargi administracyjnej jest otwarty. Stan prawny od tej daty do dnia dzisiej­ szego nie uległ zmianie. Proszę uwzględnić późniejsze orzecznictwo i doktrynę. Daty zostały przyjęte konwencjonalnie, aby nie burzyć chronologii kazusu opar­ tego na realnej sprawie. Obecnie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy jest fakultatywny, dlatego nie zamieszczono go w materiałach. 3 Warszawa, […].3.2013 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa Strona: Wspólnota Mieszkaniowa B. ul. B., 00­001 R. Pełnomocnik: adw. Tomasz W. Adres do doręczeń: (adres pełnomocnika) Dot. spr. Nr […] Wniosek o wznowienie postępowania Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej B. z siedzibą w R. (dalej „Wspólnota”), jako pełnomocnik (pełnomocnictwo w załączniku Nr 1 do niniej­ szego pisma) wnoszę: na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 KPA o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji PINB […] Nr […] z […].5.2009 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wybudowanego na działce o Nr […] z obr. […] przy ul. B. w R. Uzasadnienie Zgodnie z art. 28 KPA stroną w postępowaniu administracyjnym jest „każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Wspólno­ ta mieszkaniowa jest właścicielem nieruchomości objętej pozwoleniem na użyt­ kowanie z […].5.2009 r. – tj. budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z gara­ żem podziemnym zrealizowanego na nieruchomości przy ul. B. od […].6.2009 r., w związku z powyższym ma interes prawny w tym, jakiej treści będzie wydane postanowienie w sprawie. 4 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie Budynek powstał w trakcie, gdy w obrocie prawnym funkcjonowało pozwolenie na budowę, jednak procedura dotycząca stwierdzenia nieważności została roz­ poczęta już po wyeliminowaniu pozwolenia na budowę. Jak wyraźnie wskazuje orzecznictwo, w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę nie ma zastosowania art. 59 ust. 7 PrBud ogra­ niczający krąg podmiotów posiadających interes prawny do Inwestora, a zastoso­ wanie ma wtedy art. 28 ust. 2 PrBud (por. wyr. WSA w Warszawie z 1.9.2011 r., VII SA/Wa 567/11, Legalis; wyr. NSA z 17.11.2011 r., II OSK 1626/10, Legalis). Wedle art. 28 ust. 2 PrBud stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę są: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nierucho­ mości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Tym samym właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek, jest stroną w postępowaniu, gdyż znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja o stwierdzeniu nie­ ważności decyzji PINB […] Nr […] została wydana bez udziału Wspólnoty Miesz­ kaniowej B., [...].10.2009 r., decyzja GINB utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzje została podjęta […].11.2009 r., a wyrok WSA oddalający skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności obydwu decyzji stał się prawomocny […].7.2010 r. Całe postępowanie nadzorcze dotyczące decyzji o pozwoleniu na użytkowanie miał swój bieg już po wystąpieniu przesłanek uzasadniających jej interes prawny. Dowód: kopia KW Nr […] ze wzmianką o dokonaniu wydzielenia lokalu […].6.2009 r. na podsta- wie aktu notarialnego sporządzonego przed notariusz Krystyną K. Rep. A […]. O wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia na użytkowanie Stro­ na dowiedziała się w wyniku przeglądania akt sprawy Nr […] dotyczącej roz­ biórki budynku 20.2.2013 r. Tym samym został spełniony wymóg dochowania miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 148 § 1 KPA. Dowód: kopia protokołu przejrzenia akt przez adw. Tomasza W. na zlecenie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej B. Tomasz W. adwokat (podpis) Załączniki: 1) pełnomocnictwo z 25.2.2013 r., 2) opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 3) kopia KW Nr […], 4) kopia protokołu z przejrzenia akt. [załączniki niedołączone jako bezsporne i niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy] 5 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO […] R., […].5.2009 r. PINB […] Decyzja Nr […] Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 55 pkt 1, art. 59 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 e zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora A. Sp. z o.o. z siedzibą w R. przy ul. C. zło­ żonego […].3.2009 r. udzielam pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym wybudo- wanego na działce o Nr […] z obr. […] przy ul. B. w R., zrealizowanego na pod­ stawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr […] z […].7.2007 r. wydanej przez Prezydenta Miasta R. oraz projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ww. decyzji Parametry inwestycji: […] Uzasadnienie Zgodnie z art. 55 PrBud Inwestor wystąpił […].3.2009 r. z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wybudowanego na działce o Nr […] przy ul. B. w R., zaliczanego według załącznika do ww. ustawy do XIII kategorii obiektu. Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie Inwestor dołączył doku­ menty wymagane z art. 57 PrBud. Według oświadczenia Inwestora organy wy­ mienione w art. 56 PrBud, zawiadomione o zamiarze przystąpienia na użytko­ wania obiektu, nie zgłosiły sprzeciwu w ustawowym terminie. Tym samym Inwestor wypełnił obowiązki wynikające z art. 56 oraz 57 PrBud. Dnia […].5.2009 r. została przeprowadzona kontrola obowiązkowa na podsta­ wie art. 59a PrBud przez przedstawiciela PINB […] przy udziale stron. Ustalenia kontrolne wykazały, że roboty budowlane zostały zakończone, teren uporządko­ 6 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie wano, a wybudowany obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na użyt­ kowanie. W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie. Pouczenie Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu­ dowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego […] w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Z upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego […] Z­ca Kierownika IV Działu Terenowego Mieczysław N. (podpis) Otrzymują: 1) A. Sp. z o.o. […], 2) aa. Do wiadomości: 1) Wydział Architektury i Budownictwa […], 2) Urząd Miejski w R. Wydział Budżetowo­Księgowy dla dzielnicy […]. 7 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego R., […].10.2009 r. WINB […] Decyzja Nr […] Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 158 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) po przeprowadzeniu na wniosek Państwa Magdy i Piotra Z. reprezentowa­ nych przez radcę prawnego Adama Z. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji PINB […] Nr […] z […].5.2009 r., znak: […], mocą którego PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzin­ nego z garażem podziemnym, wybudowanego na działce Nr […] z obr. […] przy ul. B. w R. stwierdzam nieważność decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla- nego […] Nr […] z […].5.2009 r. Uzasadnienie Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest nadzwyczajnym środ­ kiem wzruszenia ostatecznych (co do zasady) rozstrzygnięć administracyjnych. Z uwagi na fakt, że instytucja ta stoi w opozycji do jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, tj. do zasady trwałości rozstrzygnięć admini­ stracyjnych, wyrażonej w art. 16 KPA, może ona być stosowana po zaistnieniu ściśle określonych w art. 156 § 1 KPA przesłanek. Jedną z tych przesłanek jest rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 KPA), do którego dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie w sposób oczywisty i bezspor­ ny narusza konkretny przepis prawa, a ponadto jego obowiązywanie wywołuje skutki niemożliwe do zaaprobowania w praworządnym państwie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu postępowa­ nia w trybie nadzoru uznał, że decyzja PINB […] Nr […] z […].5.2009 r., została podjęta z rażącym naruszaniem prawa. Wyżej wymienionym rozstrzygnięciem PINB udzielił pozwolenia na użytkowa­ nie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wybudo­ wanego na działce Nr […] w obr. […] przy ul. B. w R. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na podstawie decyzji Prezydenta Miasta R. Nr […] z […].7.2007 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielają­ 8 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie cej pozwolenia na budowę ww. budynku, która została następnie wyeliminowa­ na z obrotu prawnego przez organ administracji architektoniczno­budowlanej II instancji (decyzja Wojewody Mazowieckiego z […].4.2008 r., znak: […]). Z uwagi, że inwestor utracił tytuł prawny do wykonywania prac, PINB – na wniosek Państwa Magdy i Piotra Z. – podjął czynności wyjaśniające w celu usta­ lenia, czy nie zachodzi potrzeba podjęcia stosownych działań z zakresu nadzoru budowlanego. Decyzją Nr […] z […].8.2008 r., znak: […], organ I instancji od­ mówił wstrzymania budowy przedmiotowego obiektu, wskazując, że brak jest podstaw do podjęcia działań w trybie art. 50 PrBud. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją Nr […] z […].10.2008 r., znak: […], utrzymał ww. decyzję w mocy. Na skutek złożonej skargi WSA w Warszawie wyrokiem z […].2.2009 r., sygn. akt […], uchylił zaskarżoną decyzję Nr […] z […].10.2008 r. oraz poprzedzającą ją de­ cyzję organu I instancji Nr […] z […].8.2008 r. W uzasadnieniu orzeczenia wska­ zano, że w sytuacji gdy budowa nie została zakończona, a pozwolenie na bu­ dowę zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany wstrzymać prowadzone prace i podjąć dalsze działanie w spra­ wie stosownie z obowiązującymi przepisami (w rozpatrywanym przypadku art. 51 PrBud). Wyżej wspomniany wyrok stał się prawomocny od […].5.2009 r. W świetle powyższych rozważań nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji powinno zostać przeprowadzone postępowanie na­ prawcze, którego końcowym etapem jest dopiero dopuszczanie obiektu do użyt­ kowania. Niedopuszczalne było zatem wydanie pozwolenia na użytkowanie przedmioto­ wego obiektu na wniosek inwestora z […].3.2009 r., jako że organ był zobowią­ zany w pierwszej kolejności podjąć działania mające umożliwić doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem i dopiero w przypadku ich skuteczności inwestor mógłby wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowa­ nie budynku. Należy wskazać, że w momencie wydania skarżonej decyzji Nr […] z […].8.2008 r. przywołany powyżej wyrok WSA w Warszawie był już prawomocny. Za rażąco naruszające przepisy prawa materialnego i proceduralnego uznać zatem należy wydanie pozwolenia na użytkowanie na wniosek inwestora, skoro organ – mocą ww. wyroku – był zobowiązany prowadzić postępowanie naprawcze w trybie art. 50–51 PrBud. W ocenie organu wyższej instancji powyższe stanowi w swej istocie rażące naru­ szenie art. 55, art. 59 ust. 1 oraz art. 51 ust. 4 PrBud, stąd konieczność stwierdze­ nia nieważności decyzji PINB […] Nr […] z […].8.2008 r. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 KPA. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 9 Pouczenie Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Główne­ go Inspektora Nadzoru Budowlanego, […], za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, […], w terminie 14 dni od dnia doręczenia, podając numer zaskarżonej decyzji i datę jej wydania. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jarosław J. (podpis) Otrzymują: 1) R.Pr. Adam Z. – pełnomocnik Magdy i Piotra Z., 2) A. Sp. z o.o., 3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego […], 4) aa. Do wiadomości: Wydział Architektury i Budownictwa […]. 10 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawa, […].11.2009 r. DON […] Decyzja Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu odwoła­ nia A. Sp. z o.o. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […].10.2009 r. Nr […], znak: […], stwierdzającej nieważność decyzji Powiato­ wego Inspektora Nadzoru Budowlanego […] z […].5.2009 r. Nr […], znak: […], udzielającej A. Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, wybudowanego na działce Nr […] obr. […] przy ul. B w R., utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego […] decyzją z […].5.2009 r. Nr […], znak: […], wydaną na podstawie art. 59 ust. 1 PrBud, udzielił Inwestorowi – A. Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, wielorodzin­ nego z garażem podziemnym, wybudowanego na działce Nr […], obr. […], przy ul. B. w R. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu wniosku Pań­ stwa Magdy i Piotra Z., reprezentowanych przez radcę prawnego Adama Z., de­ cyzją z […].10.2009 r. Nr […], znak: […], stwierdził nieważność ww. decyzji PINB […] z […].5.2009 r. Nr […]. Na ww. decyzję WINB z […].10.2009 r. Nr […], A. Sp. z o.o. wniosła, w ustawo­ wym terminie, odwołanie. Po przeanalizowaniu akt przedmiotowej sprawy i rozpatrzeniu odwołania or- gan odwoławczy stwierdza, co następuje: Zgodnie z ogólną zasadą trwałości decyzji ostatecznych wyrażoną w art. 16 KPA decyzje ostateczne obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną uchylone lub zmie­ nione przez nową decyzję, co może nastąpić tylko w przypadkach określonych w KPA. Są to sytuacje nadzwyczajne, enumeratywnie wymienione w przepisach prawa. Jednym z wyjątków od zasady trwałości decyzji ostatecznych jest stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 KPA. W sprawie stwierdzenia nie­ ważności decyzji organ administracji posiada uprawnienia kasacyjne, co ozna­ cza, że postępowanie administracyjne sprowadza się do ustalenia bądź istnienia 11 w dacie wydania przesłanek z art. 156 § 1 KPA. Ponadto wyjaśnić należy, że w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności bada się, czy sporna de­ cyzja była dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 KPA, w chwili jej wydania. Uregulowania zawarte w art. 156 KPA obligują organ administracji do wszczęcia i prowadzenia postępowania w nowej sprawie, w której nie orzeka on co do istoty sprawy rozstrzygniętej nawet wadliwą decyzją, lecz orzeka jako organ kasacyjny. Z akt administracyjnych sprawy wynika, iż Inwestor – A. Sp. z o.o. w chwili składania wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku (tj. […].3.2009 r.), jak i w chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie udzielonego decyzją PINB […] z […].5.2009 r. Nr […], nie legitymował się osta­ teczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Zauważyć bowiem należy, że decyzja Prezydenta Miasta R. z […].7.2007 r. Nr […], znak: […], zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku, w dniu […].5.2009 r. nie była ostateczna. Podkreślić należy, iż decyzja admini­ stracyjna uzyskuje walor ostateczności w sytuacji, gdy w ustawowym termi­ nie nie wniesiono od niej odwołania lub gdy organ II instancji utrzyma decyzję w mocy w postępowaniu odwoławczym. Wymieniona wyżej decyzja Prezydenta Miasta R. z […].7.2007 r. Nr […] zosta­ ła po rozpatrzeniu odwołania Pana Piotra Z. uchylona decyzją Wojewody Ma­ zowieckiego z […].3.2008 r., znak: […], a sprawa została przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyro­ kiem z […].2.2009 r., sygn. akt […] (prawomocnym od […].3.2009 r.) uchylił ww. wymienioną decyzję Wojewody Mazowieckiego z […].3.2008 r. Tym samym ww. decyzja Prezydenta Miasta R. z […].7.2007 r. wróciła do obrotu prawnego, lecz nie posiadała ona waloru ostateczności, z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu pozostało do rozpatrzenia odwołanie Pana Piotra Z. oraz odwołanie Wspólno­ ty Mieszkaniowej od tej decyzji. Wojewoda Mazowiecki decyzją z […].5.2009 r. Nr […], znak: […], uchylił ww. decyzję Prezydenta Miasta R. z […].7.2007 r. Nr […], a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zauważyć należy, że udzielenie pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 59 PrBud może nastąpić tylko w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej zgodnie z przepisami szeroko pojmowanego prawa budowlanego oraz w opar­ ciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jak wynika natomiast z akt przedmiotowej sprawy, Inwestor zrealizował budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, na działce Nr […] obr. […] przy ul. B w R., na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Mając na względzie powyższe, w ocenie GINB, decyzja PINB […] z […].5.2009 r. Nr – […], znak: […], jest obarczona wadą, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 KPA, tj. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na naruszeniu art. 59 ust. 1 PrBud, poprzez jego zastosowanie w sytuacji, gdy nie było do tego 12 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Zadanie podstaw prawnych. Tym samym, w ocenie GINB, decyzja WINB z […].10.2009 r. Nr […], znak: […], stwierdzająca nieważność ww. decyzji organu powiatowego, odpowiada prawu. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 59 ust. 7 PrBud stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Niemniej należy podkreślić, że regulacja art. 59 ust. 7 PrBud ma zastosowanie jedynie w sytuacji, w której decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest wydawana po zakończeniu budowy zrealizowanej na podstawie funkcjonującego w obrocie prawnym po­ zwolenia na budowę (por. wyr. NSA z 29.10.2008 r., II OSK 1174/07, Legalis; wyr. NSA z 7.11.2006 r., II OSK 1281/05, Legalis). Zauważyć bowiem należy, że tylko w sytuacji realizacji inwestycji zgodnie z osta­ teczną decyzją o pozwoleniu na budowę, ograniczenie kręgu podmiotów w po­ stępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest zasadne, gdyż interesy osób trzecich (właścicieli działek sąsiednich) były chronione na wcześniejszych etapach postępowania administracyjnego dotyczącego danej inwestycji. Z kolei realizacja inwestycji, w oparciu o nieostateczną decyzję o pozwoleniu na budo­ wę lub z istotnymi odstępstwami od decyzji o pozwoleniu na budowę, może naruszać interesy osób trzecich, dlatego też potrzebna jest procesowa gwarancja ochrony tych interesów (por. wyr. NSA z 29.10.2008 r., II OSK 1174/07, Legalis). Tym samym w postępowaniach w sprawach pozwolenia na użytkowanie, w sy­ tuacji realizacji inwestycji na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub z istotnymi odstępstwami od pozwolenia na budowę, należy badać przymiot strony w oparciu o art. 28 KPA. Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, iż Państwu Magdzie i Piotro­ wi Z., jako użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z przedmiotowym budynkiem, przysługuje przymiot strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji PINB […] z […].5.2009 r. Nr […], udzielającej pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku. Mając na względzie przedstawione wyżej powody, GINB uznał za zasadne utrzymać w mocy decyzję WINB z […].10.2009 r. Nr […], znak: […], jako odpo­ wiadającą prawu. W tym stanie rzeczy zarzuty podnoszone przez A. Sp. z o.o. pozostają bez wpły­ wu na treść niniejszego rozstrzygnięcia. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Strona może w terminie 30 dni od dnia doręczenia wnieść na nią skargę do Wojewódz­ 13 kiego Sądu Administracyjnego, ul. Jasna 2/4, 00­013 Warszawa, za pośrednic­ twem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00­926 Warszawa. Z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Robert N. (podpis) Otrzymują: 1) R. pr. Adam Z. (pełnomocnik Państwa Magdy i Piotra Z.), 2) A. Sp. z o.o. Do wiadomości: 1) WINB, 2) PINB […], 3) Wydział Architektury i Budownictwa […], 4) Sekretariat w m., 5) aa (AKZ). 14 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie... Sygn. akt […] W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie W składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA […] Sędzia: WSA […] Sędzia: WSA […] Protokolant: […] po rozpoznaniu na rozprawie […].4.2010 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z […].11.2009 r., znak: […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Zadanie […].4.2010 r. 15 Uzasadnienie Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją znak: Główny [...], wydaną [...].11.2009 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 KPA utrzymał w mocy decyzję WINB Nr [...] z [...].10.2009 r. stwierdzającą nieważność decyzji PINB [...] z [...].5.2009 r. udzielającą A. Sp. z o. o. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym wybudowanego na działkach Nr [...] i [...] przy ul. B. w R. W uzasadnieniu organ podał, iż kontrolowana decyzja jest obarczona wadą, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 KPA, gdyż została wydana z rażącym naru­ szeniem art. 59 ust. 1 PrBud, tj. w sytuacji, gdy w dacie jej wydania inwestor nie legitymował się ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Organ ponadto uznał, że zgodnie z art. 59 ust. 7 PrBud stroną w sprawie o pozwolenie na użyt­ kowanie jest wyłącznie inwestor, z tym że przepis ten ma zastosowanie jedynie w sytuacji, w której decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest wydana po zakoń­ czeniu budowy zrealizowanej na podstawie funkcjonującej w obrocie prawnym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W sytuacji zaś, gdy realizacja inwestycji następuje w oparciu o nieostateczną de­ cyzję o pozwoleniu na budowę lub też z istotnymi odstępstwami od tej decyzji może naruszać interesy osób trzecich i wówczas osoby trzecie mogą być uznane za stronę w tym postępowaniu. Skargę na powyższą decyzję do WSA wniosła A. Sp. z o.o. z siedzibą w R., wno­ sząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instan­ cji. Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 59 ust. 7 PrBud poprzez przyjęcie, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie stroną są również inne podmioty niż skarżąca spółka, oraz art. 156 § 1 pkt 2 KPA poprzez przyjęcie, że decyzja udzielająca spółce pozwolenia na użytkowanie budynku jest dotknię­ ta wadą rażącego naruszenia prawa. Zdaniem spółki nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, bowiem kon­ trolowana decyzja została wydana w czasie, w którym decyzja Prezydenta Mia­ sta R. z [...].7.2007 r. udzielająca pozwolenia na budowę funkcjonowała w obrocie prawnym. W odpowiedzi na skargę GINB, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 ustawy z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) sądy administracyjne kontrolują jedynie le­ galność zaskarżonej decyzji, a więc prawidłowość zastosowania przepisów obo­ wiązującego prawa oraz trafność ich wykładni. 16 Kazus Nr 1. Postępowanie wznowieniowe, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: