Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00584 009016 8389714 na godz. na dobę w sumie
Prawo autorskie. Orzecznictwo - ebook/pdf
Prawo autorskie. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 792
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2993-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym tak obszernym zbiorem orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, obejmującym lata 1918-2008. Atutem prezentowanego opracowania są hasłowe opisy, ułatwiające Czytelnikowi szybką ocenę przedmiotu wyroku i dotarcie do pełnego tekstu uzasadnienia zamieszczonego na płycie CD dołączonej do zbioru. Książka jest skierowana przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników naukowych i studentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów.......................................................................................................7 Od autora...............................................................................................................13 ..........I..Przedmiot.prawa.autorskiego.................................................................17 .......II..Podmiot.prawa.autorskiego..................................................................12 ......III..Autorskie.prawa.osobiste.......................................................................169 .......IV..Autorskie.prawa.majątkowe..................................................................203 ..........V..Dozwolony.użytek,.czas.trwania.autorskich.praw.majątkowych....... 221 .......VI..Umowy.z.zakresu.prawa.autorskiego.................................................29 ....VII..Ochrona.osobistych.i.majątkowych.praw.autorskich.......................338 ...VIII..Utwory.audiowizualne,.programy.komputerowe............................426 ......IX..Prawa.pokrewne.....................................................................................40 .......X..Organizacje.zbiorowego.zarządzania.prawami.autorskimi............49 ......XI..Odpowiedzialność.karna.......................................................................497 ......XII..Pozostałe.orzeczenia.z.prawa.autorskiego..........................................16 ...XIII..Dobra.osobiste.a.prawo.autorskie........................................................24 ......XIV..Podatki.a.prawo.autorskie.....................................................................3 .....XV..Własność.przemysłowa.a.prawo.autorskie.........................................602 ......XVI..Nieuczciwa.konkurencja.i.praktyki.monopolistyczne. ..............a.prawo.autorskie....................................................................................621 ...XVII..Inne.orzeczenia.związane.z.własnością.intelektualną......................63 XVIII..Kinematografia........................................................................................649 Zestawienie orzeczeń zawartych w publikacji...........................................6 Spis sygnatur wyroków...................................................................................73 Indeks przedmiotowy......................................................................................767  Wykaz skrótów Źródła prawa k.c.. k.p.. k.p.a.. k.p.c.. k.p.k.. k.w.. k.z.. p.a.p.p.. (u.p.a.,. u.p.a.p.p.,. u.o.p.a.i.p.p.) p.o.p.c.. pr..aut... p.w.p.. –. ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U.. Nr.16,.poz..93.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania. administracyjnego.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.17.listopada.1964.r.–.Kodeks.postępowania. cywilnego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar- nego.(Dz..U..Nr.89,.poz...z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.20.maja.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.46,.poz..27.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.dnia.27.paź- dziernika.1933.r..–.kodeks.zobowiązań.(Dz..U..Nr.82,.poz..98. z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach . pokrewnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904. . późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.18.lipca.190.r..–.Przepisy.ogólne.prawa.cy- wilnego.(Dz..U..Nr.34,.poz..311.z.późn..zm.) –. skrót.tytułów.różnych.ustaw.o.prawie.autorskim.i.prawach. pokrewnych.używany.w.tezach.orzeczeń –. ustawa.z.dnia.30.czerwca.2000.r..–.Prawo.własności.prze- mysłowej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1117. z.późn..zm.) 7 Wykaz skrótów u.p.d.o.f.. u.p.d.o.p.. u.p.t.u.. –. ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym.od. osób.fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.1,.poz..307. z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.1.lutego.1992.r..o.podatku.dochodowym.od. osób.prawnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.4,.poz..64. z.późn..zm.) –. ustawa.z.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług. (Dz..U..Nr.4,.poz..3.z.późn..zm.) u.z.n.k.,.u.n.k..–.ustawa.z.16.kwietnia.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.kon- kurencji. (tekst. jedn.:. Dz.. U.. z.2003. r.. Nr. 13,. poz.. 103. z.późn..zm.) u.z.t.. –. ustawa.z.dnia.31.stycznia.198.r..o.znakach.towarowych. (1911). (1926). (192). (1994)1. (2000). (2006). (Dz..U..Nr.,.poz..17.z.późn..zm.) –. ustawa.o.prawie.autorskim.z.dnia.20.marca.1911.r..(Rosja),. Zbiór.Praw.i.Rozporządzeń.z.1911.r..Nr.61,.poz..60 –. ustawa.z.dnia.29.marca.1926.r..o.prawie.autorskiem.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.193.r..Nr.36,.poz..260) –. ustawa.z.10.lipca.192.r..o.prawie.autorskiem.(Dz..U..Nr.34,. poz..234.z.późn..zm.) –. ustawa.z.4.dnia.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach. pokrewnych.(tekst.pierwotny.Dz..U..Nr.24,.poz..83;.chodzi. tu.o.pierwotne.brzmienie.ustawy) –. ustawa.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach. pokrewnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904. późn..zm.) –. ustawa. z.4. lutego. 1994. r.. o.prawie. autorskim. i.prawach.. pokrewnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631. z.późn..zm.) Organy orzekające NSA. SA. SN. –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. Sąd.Apelacyjny. –. Sąd.Najwyższy 1.Stosowanie.kilku.skrótów.ustawy.prawnoautorskiej.z.1994.r..wynika.z.tego,.że.po.pierwsze,. rozróżniano.wersje.ustawy.w.konkretnym.stanie.prawnym,.a.po.drugie,.zachowano.w.zasadzie.skróty. stosowane.przez.dany.skład.sędziowski. 8 Wykaz skrótów SN.(7).. SW. TK. WSA. UOKiK. SOKiK. –. Sąd.Najwyższy.w.składzie.7.sędziów –. sąd.wojewódzki –. Trybunał.Konstytucyjny –. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów. –. Sąd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów Literatura Bidziński.Z.,.Serda.J.,.Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w świetle orzeczni- ctwa sądowego,.NP.197,.nr.6 Drabienko.E.,.Prawo autorskie, przepisy, orzecznictwo,.Warszawa.196 Gawlik.B.,.Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie,.Kra- ków.1999 Walczak.R..Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i.międzynarodowym: orzecznictwo,.Poznań.2001 Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patento- wym RP w latach 1993–1994,.część.II,.UPRP.Warszawa.199 Bazy danych . Baza.orzecznictwa.NSA.–.www.nsa.pl. Baza.orzecznictwa.SN.–.www.sn.pl. . –. System.Informacji.Prawnej. Legalis. Lex. –. System.Informacji.Prawnej LexPolonica. –. System.Informacji.Prawnej Pr..aut.,.red..T..Grzeszak,.CD.–.Prawo autorskie w orzecznictwie,.pod.red... . . T..Grzeszak,.Warszawa.1998 Czasopisma i publikatory Apel..w.Białymstoku.–.BIP.Sąd.Apelacyjny.w.Białymstoku Apel..w.Katowicach..–.Biuletyn.Orzecznictwa.Sądu.Apelacyjnego.w.Kato- wicach.i.Sądów.Okręgowych 9 Wykaz skrótów –. Orzecznictwo.Sądu.Apelacyjnego.w.Lublinie –. Apelacja..Orzecznictwo.Sądu.Apelacyjnego.w.Warszawie –. Dziennik.Urzędowy.Urzędu.Ochrony.Konkurencji.i.Kon- . sumentów Apel... w.Lublinie Apel.. w.W-wie Dz..Urz.. UOKiK.. GSP.Prz..Orz..–. Gdańskie.Studia.Prawnicze.–.Przegląd.Orzecznictwa GP. KZS. MoP. MoPod. MoPP. NP. ONSA. OSA. OSG. OSNC. OSNKW. –. Gazeta.Prawna –. Krakowskie.Zeszyty.Sądowe –. Monitor.Prawniczy –. Monitor.Podatkowy –. Monitor.Prawa.Pracy –. Nowe.Prawo –. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego –. Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych.i.Sądu.Najwyższego –. Orzecznictwo.Sądów.Gospodarczych –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna. –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Karna.i.Izba.Woj- OTK. PiP. POP. PPH. Pr..Gosp.. Prok..i.Pr.. PS.. PUG. TPP. WiR. Zb..OSN. Zb..OSN.IK. –. Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Izba.Karna –. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego –. Państwo.i.Prawo –. Przegląd.Orzecznictwa.Podatkowego –. Przegląd.Prawa.Handlowego –. Prawo.Gospodarcze –. Prokuratura.i.Prawo –. Przegląd.Sądowy –. Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego –. Transformacje.Prawa.Prywatnego –. Wynalazczość.i.Racjonalizacja –. Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego 10 OSNP. OSNwSK. OSP. OSPiKA. skowa –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Administracyjna,. Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.w.Sprawach.Karnych –. Orzecznictwo.Sądów.Polskich.–.Orzecznictwo.Sądów.Pol- skich.(1921–1939),.Orzecznictwo.Sądów.Polskich.(1990) –. Orzecznictwo. Sądów. Polskich. i. Komisji. Arbitrażowych.. (197–1989) Inne skróty Wykaz skrótów KRRiT. ZAiKS. Zbiory.IPWI. –. Zbiór.własny.orzecznictwa.Instytutu.Prawa.Własności.Inte- –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. Stowarzyszenie.Autorów.i.Kompozytorów.Scenicznych lektualnej ozz. –. organizacje.zbiorowego.zarządzania.prawami.autorskimi Od autora Prezentowany.zbór.orzeczeń.z.zakresu.prawa.autorskiego.przygoto- wany.został.z.myślą.o.osobach.mających.na.co.dzień.do.czynienia.z.prawem. autorskim.i.prawem.własności.intelektualnej..Skierowany.jest.przede.wszyst- kim.do.prawników,.pracowników.naukowych.zajmujących.się.prawem.włas- ności.intelektualnej,.studentów,.organizacji.zbiorowego.zarządzania.prawa- mi.autorskimi.i.oczywiście.twórców. Z.uwagi.na.zamierzony.kompleksowy.charakter.zbioru,.zostały.w.nim. uwzględnione.orzeczenia.wydane.pod.rządami.uchylonych.ustaw..Wydaje. się.słuszne.i.ciekawe.wskazanie.czytelnikom.kolejnych.etapów.kształtowa- nia.się.regulacji.i.linii.orzeczniczej.dotyczących.kwestii.prawnoautorskich.. W.zbiorze.prezentowane.są.przede.wszystkim.orzeczenia.wydane. przez.Trybunał.Konstytucyjny,.Sąd.Najwyższy,.sądy.apelacyjne,.Naczelny. Sąd.Administracyjny,.wojewódzkie.sądy.administracyjne..Są.też.zamiesz- czone.orzeczenia.wydane.przez.Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumen- tów,.Główną.Komisję.Arbitrażową.przy.Krajowej.Izbie.Gospodarczej,. Urząd.Zamówień.Publicznych..Ze.względu.na.ograniczoną.objętość.to-. mu.nie.zamieszczono.wyroków.sądów.powszechnych.niższej.rangi.z.jed- nym.wyjątkiem.–.w.książce.znalazło.się.tylko.jedno.orzeczenie.sądu.okrę- gowego. Publikacja.składa.się.z.dwóch.części..Pierwsza.(książka).zawiera.tezy. orzeczeń.z.pełnymi.danymi.je.identyfikującymi.oraz.danymi.bibliograficz- nymi,.na.drugą.zaś.(płytę.CD).składają.się.pełne.teksty.orzeczeń. Na.płycie.znajdują.się.pełne.uzasadnienia.orzeczeń,.do.których.moż- na.było.dotrzeć..Oprócz.nich.zamieszczono.orzeczenia,.które.nie.są.prezen- towane.w.zbiorze.w.wersji.papierowej,.ponieważ.ukazały.się.po.oddaniu. tekstu.do.druku. Sposób.powoływania.tez.orzeczeń.w.książce.jest.następujący: W.pierwszej.linii.znajduje.się.numer.kolejny.orzeczenia.i.sygnatura.. W.kolejnych.wierszach,.po.prawej.stronie.zamieszczono.numery.artykułów. 13 Od autora ustaw,.do.których.nawiązuje.treść.orzeczenia.ze.wskazaniem,.w.nawiasie,. roku.uchwalenia.lub.opublikowania.ustawy.o.prawie.autorskim. Kolejna.pozycja.opisu.to.wskazanie.sądu,.który.rozpatrzył.sprawę,. a.pod.nim.data.wydania.wyroku. Sednem.opracowania,.obok.tez.lub.cytatów.z.uzasadnienia,.są.hasła. przedmiotowe.zamieszczone.w.nawiasach.kwadratowych.poniżej.daty..Ha- sła.są.„pozycjonowane”,.to.znaczy,.że.w.różnych.rozdziałach.książki,.przy. tym.samym.wyroku.kolejność.haseł.jest.inna..Na.pozycjach.pierwszych.są. hasła.nawiązujące.do.tytułu.rozdziału.i.do.odpowiedniego.artykułu.prze- pisów.prawnych..Są.one.zapisane.pogrubioną.czcionką..Pozostałe.hasła.(bez. pogrubienia).„dookreślają”.wyrok..Hasła.są.stworzone.dla.potrzeb.tej.pub- likacji.i.mają.za.zadanie.w.pewien.sposób.streścić.wyrok,.aby.pomóc.czytel- nikom.w.podjęciu.decyzji,.czy.warto.sięgnąć.po.pełny.tekst.uzasadnienia. zamieszczony.na.CD.. Od.kolejnego.wiersza.rozpoczyna.się.tekst.właściwej.tezy,.lub.jeśli.jej. nie.ma,.fragment.tekstu.z.uzasadnienia. Teksty.tez.zostały.przytoczone.zgodnie.z.brzmieniem.zawartym.. we.wskazanym.miejscu.publikacji..Żadne.skróty.tam.zamieszczone.nie. zostały.zasadniczo.zmienione..Ich.wyjaśnienia.znajdują.się.w.wykazie. skrótów. We.wcześniejszych.źródłach.(przedwojennych).nie.zawsze.były.pub- likowane.gotowe.tezy.orzeczeń;.ograniczano.się.do.podania.samych.frag- mentów.uzasadnień.rozstrzygnięć..W.tych.wypadkach.konieczne.było.. zacytowanie.fragmentu.tekstu.uzasadnienia.mówiącego.o.istocie.wyroku.. Fragmenty.cytowanych.uzasadnień.rozpoczynają.się.od.słów.„Z.uzasadnie- nia”..Podobnie.ma.się.rzecz.z.kilkoma.współczesnymi.(powojennymi).orze- czeniami..Opublikowana.teza.nie.zawierała.wszystkich.istotnych.poglądów. wyrażonych.przez.organ.orzekający,.bądź.wyrażała.go.w.sposób.nie.dość. jasny,.w.związku.z.tym,.podobnie.jak.przy.orzeczeniach.wcześniejszych,. uzupełniono.tezę.tekstem.„Z.uzasadnienia”..Zamieszczony.tekst.jest.sto- sownym.fragmentem.uzasadnienia. Na.końcu.każdej.tezy.znajduje.się.informacja.dotycząca.miejsca.pub- likacji.orzeczenia..W.kolejności.podano.następujące.dane:.miejsce.publika- cji,.rok,.numer,.pozycję.lub.stronę..Przy.niektórych.orzeczeniach.są.wska- zane.również.miejsca.opublikowanych.glos.lub.komentarzy..Jako.źródła. publikacji.(pozyskania,.znalezienia).wyroku.podano.czasopisma,.bazy.da- nych.dostępne.przez.internet.oraz.komercyjne.bazy.danych..Nie.wszystkie. miejsca.publikacji.wyroków.zostały.wskazane.. 14 Od autora W.zbiorze.znajdują.się.również.orzeczenia.niepublikowane,.sprzed. kilkudziesięciu.lat,.w.tych.wypadkach.przytoczono.tylko.tezy..Umieszcze- nie.ich.wydaje.się.słuszne,.gdyż.dotarcie.do.uzasadnienia.jest.z.różnych. względów.niemożliwe,.a.w.literaturze.autorzy.często.powołują.się.na.takie. wyroki. W.celu.ułatwienia.i.przyspieszenia.szukania.wyroku.z.interesują- cego.działu,.stworzony.został.dość.szczegółowy.indeks.przedmiotowy. wskazujący,.pod.którą.pozycją.znajduje.się.szukane.orzeczenie..Przyjęto. zasadę,.iż.w.indeksie.zamieszczone.są.odesłania.do.numerów.wyroków,. pod.którymi.umieszczony.jest.tekst.tezy.lub.fragment.„Z.uzasadnienia”,. nie.zaś.do.wszystkich.pozycji.zamieszczonych.w.publikacji..Ma.to.na.celu. uniknięcie.zbyt.rozbudowanej.liczby.odesłań.i.zachowanie.przejrzystości. indeksu..Cyfra.znajdująca.się.przy.haśle.oznacza.numer.pozycji.wyroku. w.całym.zbiorze.. Co.do.kryterium.podziału.na.rozdziały,.przyjęto.kryterium.podziału. przedmiotowego,.mniej.więcej.zgodne.z.układem.ustawy.o.prawie.autor- skim.. Wyjątki. to. połączenie. ochrony. wizerunku. z.dobrami. osobistymi. i.umieszczenie.w.kategorii.„Pozostałe”.wyroków.związanych.z.przepisami. międzyczasowymi. W.zbiorze.zamieszczono.również.grupę.orzeczeń,.niemającą.bezpo- średniego.oparcia.w.przepisach.ustawy.autorskiej,.ich.znajomość.jednak. może.być.pomocna.dla.osób.zajmujących.się.tą.problematyką..Mowa.o.dzia- łach:.„Kinematografia”,.„Własność.przemysłowa.a.prawo.autorskie”,.„Nie- uczciwa.konkurencja.i.praktyki.monopolistyczne.a.prawo.autorskie”,.„Inne. orzeczenia.związane.z.własnością.intelektualną”..W.dziale.„Inne”.zamiesz- czono.wyroki.związane.pośrednio.z.twórcami.(umowa.o.dzieło,.ubezpie- czenia.itp.)..Z.uwagi.na.charakter.zbioru.nie.zawiera.on.żadnego.komenta- rza.ani.próby.oceny.rozstrzygnięć. Na.koniec.nie.należy.zapominać,.że.rozstrzygnięcia.sądów.wiążą.tyl- ko.w.jednej.sprawie..Stanowisko.organu.rozstrzygającego.nie.jest,.a.nawet. nie.powinno.być.niezmienne.w.różnych.sprawach..Niemniej.powołane.orze- czenia.zostały.wydane.przez.organy.posiadające.największy.autorytet.i.zo- stały.bardzo.wnikliwe.przez.nie.zanalizowane..Z.tego.względu.należy.przy- puszczać,.że.pod.rządami.tych.samych.przepisów.podobne.przypadki. (stany.faktyczne).będą.w.podobny.sposób.rozstrzygnięte. W.tym.miejscu.chcę.podziękować.Dyrektorom.Instytutu.Prawa.Włas- ności.Intelektualnej,.prof..dr..hab..Januszowi.Barcie.i.prof..dr..hab..Ryszar- 1 Od autora dowi.Markiewiczowi.za.wyrażenie.zgody.na.wykorzystanie.w.tej.publikacji. Instytutowego.Zbioru.Orzecznictwa,.który.tworzyłam.przez.18.lat.i.za.umac- nianie.mnie.w.przekonaniu,.że.moja.wiedza.i.praktyka.złożą.się.w.efekcie. na.bardzo.potrzebną.książkę. Dziękuję.również.dr..hab..prof..UJ.Andrzejowi.Matlakowi.i.dr.Sybilli. Stanisławskiej-Kloc.za.opiekę.naukową.nad.zbiorem.i.słowa.zachęty.do.zre- alizowania.publikacji. Anna Korpała I. Przedmiot prawa autorskiego1 II.FSK.1171/07. 1. Art..1.ust..1.pkt.1.i.ust..2.(2006) Art..74.(2006) Podatki Wyrok NSA z 20 listopada 2008 r. [utwór – program komputerowy,.należności.licencyjne,.umowy.o.unikaniu. podwójnego.opodatkowania] Z.uzasadnienia: (…).Wątpliwości.nie.budzi,.iż.art..21.ust..1.pkt.1.u.p.d.o.p..dotyczy.opo- datkowania.przychodów.z.należności.licencyjnych.od.programów.kompute- rowych,.a.kwestią.tą.zajmował.się.również.Naczelny.Sąd.Administracyjny.(por.:. wyrok.NSA.z.dnia..czerwca.2007.r.,.sygn..II.FSK.74/06;.niepubl.)..W.ww..wyro- ku.NSA.stwierdził.m.in.,.że.ustawodawca.redagując.treść.tego.jak.i.pozostałych. przepisów.u.p.d.o.p.,.nie.zawarł.definicji.ani.szczegółowych.regulacji.dotyczą- cych.praw.autorskich.i.praw.pokrewnych..W.konsekwencji.zatem.dokonując. wykładni.tego.przepisu,.odnieść.się.należy.do.przepisów.prawa.cywilnego,.. tj..do.ustawy.–.Prawo.autorskie..Ustawa.ta.w.art..1.ust..2.pkt.1.oraz.ust..2.wska- zuje,.że.przedmiotem.prawa.autorskiego.jest.każdy.przejaw.działalności.twór- czej.o.indywidualnym.charakterze,.ustalony.w.jakiejkolwiek.postaci,.niezależ- nie.od.wartości,.przeznaczenia.i.sposobu.wyrażenia.(utwór)..W.szczególności,. przedmiotem.prawa.autorskiego.są.utwory.wyrażone.słowem,.symbolami. matematycznymi,.znakami.graficznymi.(literackie,.publicystyczne,.naukowe,. kartograficzne.oraz.programy.komputerowe)..Program.komputerowy.może. być.przedmiotem.prawa.autorskiego,.gdy.spełnia.warunki.z.art..1.ust..1.ustawy. –.Prawo.autorskie..Zatem.odniesienie.zawarte.w.art..21.ust..1.pkt.1.u.p.d.o.p.. do.praw.autorskich.obejmuje.katalog.wymieniony.w.art..1.ust..2.pkt.1.oraz. 1.W.uzasadnieniach.zachowano.w.zasadzie.skróty.stosowane.przez.dany.skład.sędziowski. 17 I. Przedmiot prawa autorskiego ust..2.ustawy.–.Prawo.autorskie,.czyli.także.program.komputerowy..Co.praw- da.przywołany.powyżej.wyrok.został.wydany.w.stanie.sprawy,.w.którym. pomiędzy. państwem. siedziby. podatnika,. o.którym. mowa. w.art..3. ust..2.. u.p.d.o.p.,.a.Rzeczpospolitą.Polską.nie.obowiązywała.umowa.o.unikaniu.po- dwójnego.opodatkowania,.jednakże,.jak.wykazano.powyżej,.umowy.te.nie. kreują.obowiązku.podatkowego,.który.wynika.z.ustawy,.a.jedynie.uzupełnia- ją.przepisy.wewnętrznego.prawa.podatkowego.w.tym.zakresie. Reasumując.podkreślenia.wymaga,.że.biorąc.pod.uwagę,.iż.obowią- zek.podatkowy.nie.stanowi.powinności.wynikającej.z.umów.o.unikaniu. podwójnego.opodatkowania,.to.w.sytuacji,.w.której.obowiązek.ten.został.unor- mowany.w.przepisach.u.p.d.o.p.,.nie.można.zarzucać.organom.podatkowym. w.rozpoznawanej.sprawie.domniemania.obowiązku.podatkowego.(…). Baza.orzecznictwa.NSA 2. II.OSK.1270/07 Art..4.(2006) Wyrok NSA z 22 października 2008 r. [dokument urzędowy,.utwór –.operat szacunkowy, wyłączenia spod ochrony,.dozwolony.użytek.publiczny] Z.uzasadnienia: (…).Operat.szacunkowy,.jako.dokument.urzędowy.jest.wyłączony. spod.ochrony.prawa.autorskiego..Co.więcej.Sąd.wskazał,.że.wynikające. z.art..73.§.1.k.p.a..uprawnienia.zostają.ograniczone.wyłącznie.w.sytuacji,. gdy.postępowanie.administracyjne.dotyczy.spraw.objętych.tajemnicą.pań- stwową,.a.w.niniejszej.sprawie.sytuacja.taka.nie.zachodziła..Rozstrzygnięcia. organów.obu.instancji.dotyczą.odmowy.wydania.zarówno.kserokopii,.jak. i.uwierzytelnionego.odpisu.operatu.szacunkowego,.tymczasem.z.szeroko. pojętego.prawa.strony.do.wglądu.do.akt.wynika,.że.brak.jest.podstaw.do. odmowy.sporządzenia.kopii.dokumentów.za.pomocą.kserokopiarki..Od- mowa.sporządzenia.przez.skarżącego.bądź.wydania.mu.kserokopii.dokumen- tu.nastąpiła.zatem.z.naruszeniem.art..73.§.1.k.p.a.,.przy.czym.organy.bezpod- stawnie.rozszerzyły.zakres.wniosku.skarżącego,.błędnie.utożsamiając.spo- rządzenie.kserokopii.dokumentu.z.jego.uwierzytelnionym.odpisem.(…). Baza.orzecznictwa.NSA 18 II.ACa.46/08. I. Przedmiot prawa autorskiego 3. Art..1.(2000) Art..79.ust..1.pkt.3.(2000) Wyrok SA we Wrocławiu z 23 czerwca 2008 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór fotograficzny, ochrona.autorskich.praw.majątkowych,.roszczenie.o.zapłatę.stosownego. wynagrodzenia,.tabele.wynagrodzeń.ozz,.ozz] 1..Wynagrodzenie.stosowne.w.rozumieniu.art..79.ust..1.ustawy.z.dnia. 4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.(tekst.jedn.:.Dz..U.. z.2000.r..Nr.80,.poz..904.z.późn..zm.),.to.takie.wynagrodzenie,.jakie.otrzy- małby.autor,.gdyby.osoba,.która.naruszyła.jego.prawa.majątkowe,.zawarła. z.nim.umowę.o.korzystanie.z.utworu.w.zakresie.dokonanego.naruszenia. 2..Podane.w.tabelach.wynagrodzeń.zawodowych.fotografików.Związ- ku.Polskich.Artystów.Fotografików.stawki.wynagrodzenia.nie.wyznaczają. wysokości.honorarium.za.konkretne.dzieło.fotograficzne,.skoro.o.honora- rium.tym.decydują.walory.artystyczne.utworu,.charakter.publikacji,.w.któ- rej.utwór.zostanie.zamieszczony,.dorobek.artystyczny.autora.zdjęć.oraz.inne. indywidualne.okoliczności. Orzecznictwo.Apelacji.Wrocławskiej.2008,.nr.4,.poz..129 I.SA/Op.1/08. 4. Art..1.ust..1.(2006) Art..41.(2006) Podatki Wyrok WSA w Opolu z 28 marca 2008 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.umowa.wydawnicza,. umowy.przenoszące.autorskie.prawa.majątkowe,.ochrona.autorskich.praw. majątkowych,.VAT] W.sytuacjach.gdy.zleceniobiorca.w.oparciu.o.zawartą.umowę.zlece- nia.lub.umowę.o.dzieło.działa.na.zewnątrz.w.imieniu.zleceniodawcy.i.na. jego.rachunek.oraz.gdy.w.ramach.powierzonych.czynności.zleceniodawca. przyjmuje.odpowiedzialność.za.jego.działanie,.należy.przyjąć,.że.zlecenio- biorca.(wykonawca.dzieła).pozbawiony.jest.przymiotu.samodzielności.przy. 19 I. Przedmiot prawa autorskiego wykonywaniu.swojej.działalności.w.rozumieniu.art..1.ust..3.pkt.3.ustawy. o.VAT,.a.wobec.tego.nie.jest.podatnikiem.tego.podatku. Z.uzasadnienia: (…).Przenosząc.powyższe.wywody.na.grunt.rozpoznawanej.sprawy. wskazać.trzeba,.iż.zgodnie.z.art..1.ust..1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.pra- wie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.(Dz..U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.z.późn.. zm.).przedmiotem.prawa.autorskiego.jest.utwór,.rozumiany.jako.każdy. przejaw.działalności.twórczej.o.indywidualnym.charakterze,.ustalony.w.ja- kiejkolwiek.postaci,.niezależnie.od.wartości,.przeznaczenia.i.sposobu.wy- rażenia..Bez.wątpienia.zatem.artykuł.o.tematyce.podatkowej.jest.również. utworem..Ponadto.autor.swoje.majątkowe.prawo.autorskie.może.umową. przenieść.–.najczęściej.odpłatnie.–.na.nabywcę.lub.udostępnić.nabywcy.do. korzystania..Obie.te.formy.przeniesienia.autorskich.praw.majątkowych. znajdują.się.w.zakresie.przedmiotowym.opodatkowania.podatkiem.od.to- warów.i.usług,.gdyż.zgodnie.z.art..8.ust..1.pkt.1.ustawy.o.VAT.przez.świad- czenie.usług,.o.których.mowa.w.art...ust..1.pkt.1.tej.ustawy,.rozumie.się. każde.świadczenie,.które.nie.stanowi.dostawy.towarów.w.rozumieniu.art..7,. w.tym.również.przeniesienie.praw.do.wartości.niematerialnych.i.prawnych,. bez.względu.na.formę,.w.jakiej.dokonano.czynności.prawnej. Zatem.twórca,.który.przenosi.prawa.autorskie.napisanego.przez.sie- bie.utworu.na.rzecz.nabywcy.(wydawnictwa),.musi.być.uznany.za.podat- nika.podatku.od.towarów.i.usług,.prowadzącego.działalność.gospodarczą. w.rozumieniu.art..1.ust..2.ustawy.o.VAT.z.uwagi.na.zaliczenie.tej.czynno- ści.do.usług.o.symbolu.PKWiU.92.31.22..–.„Usługi.świadczone.przez.autorów,. kompozytorów,.rzeźbiarzy,.artystów.estradowych.lub.innych.indywidual- nych.artystów”..Z.uwagi.zaś.na.ponoszoną.przez.twórcę.odpowiedzialność. wobec.osób.trzecich.za.opublikowanie.przez.wydawnictwo.treści.jego.autor- stwa.–.a.z.taką.sytuacją.mamy.do.czynienia.w.niniejszym.przypadku.–.twór- ca.(autor),.który.przenosi.na.wydawnictwo.swoje.majątkowe.prawa.autorskie. do.napisanego.przez.siebie.utworu.jest.podatnikiem.podatku.od.towarów. i.usług.świadczącym.usługi.zaliczane.do.samodzielnej.działalności.gospodar- czej.(chyba.że.tworzy.wyłącznie.w.oparciu.o.umowę.o.pracę).w.rozumieniu. art..1.ust..1.i.2.ustawy.o.VAT.(por..J..Zubrzycki,.Leksykon VAT 2008 –.j.w.,. także.wyrok.z.dnia.23.lutego.2007.r.,.sygn..akt.III.SA/Wa.2620/06.(…). Baza.orzecznictwa.NSA 20 I.ACa.800/07. I. Przedmiot prawa autorskiego 5. Art..1.(2006) Art..8.ust..1.(2006) Wyrok SA w Poznaniu z 7 listopada 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.twórca,.domniemanie. autorstwa] 1..Stwierdzenie,.że.utwór.stanowi.przejaw.„działalności.twórczej”,. oznacza,.że.utwór.powinien.stanowić.rezultat.działalności.o.charakterze. kreacyjnym..Przesłanka.ta,.niekiedy.określana.jako.przesłanka.„oryginalno- ści”.utworu,.zrealizowana.jest.wówczas,.gdy.istnieje.subiektywnie.nowy. wytwór.intelektu. 2..Ustalenie,.że.określona.czynność.(dzieło).ma.charakter.twórczy.lub. nie,.nie.należy.do.sfery.zarzutów.prawa.materialnego,.ale.sfery.ustaleń. faktycznych,.będących.dopiero.podstawą.zastosowania.prawa. 3..Artykuł.8.ust..1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim. i.prawach.pokrewnych.konstytuuje.podstawową.zasadę,.w.myśl.której.pra- wo.autorskie.powstaje.w.sposób.pierwotny.na.rzecz.twórcy..Odejście.od.tej. zasady.wymaga.szczególnego.przepisu.ustawy..Nabycie.praw.autorskich. przez.twórcę.następuje.ex lege.wraz.ze.stworzeniem.utworu.i.jest.rezultatem. nie.aktu.prawnego,.lecz.aktu.realnego,.określonych.czynności.faktycznych,. psychologicznych. Lex.nr.370747 II.CSK.228/07. 6. Art..1.ust..21.(2006) Art..3.(2006) Wyrok SN z 10 sierpnia 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór – bazy danych, utwór – system wyszukiwania danych] Oparcie.przez.sądy.orzekające.w.sprawie.ustaleń,.a.w.konsekwencji. także.oceny.prawnej.na.opinii.jednego.z.pracowników.naukowych.instytu- tu.naukowego,.uzyskanej.z.dyskwalifikującym.ją.jako.opinię.wspomniane- go.instytutu.naukowego,.naruszeniem.art..290.k.p.c.,.przy.równoczesnym. uznaniu.jej.–.z.racji.wydania.przez.instytut.naukowy.–.za.podstawę.odrzu- 21 I. Przedmiot prawa autorskiego cenia.w.istocie.równorzędnej,.lecz.prezentującej.całkowicie.odmienny.po- gląd. opinii. jest. uchybieniem. mogącym. mieć. wpływ. na. wynik. sprawy. (art..3983.§.1.pkt.2.k.p.c.). Z.uzasadnienia: (…).W.ocenie.Sądu.Apelacyjnego,.który.podzielił.w.tym.względzie. pogląd.Sądu.Okręgowego,.trójstopniowy.system.wyszukiwania.informacji. zastosowany.przez.powoda.w.książce.telefonicznej.„Budownictwo”.nie.ma. twórczego.charakteru..Jest.on.naturalną.konsekwencją.założonego.celu,.. tj..tego,.że.książka.obejmowała.swoim.zasięgiem.cały.kraj,.a.przy.jego.kon- struowaniu.wykorzystano.kryteria.powszechnie.znane:.porządkowanie. danych.według.alfabetu,.branży,.siedziby..Trójstopniowość.systemu.polega- jąca.na.kolejności.wyszukiwania.według.schematu.branża,.region,.firma. zdeterminowana.była.ogólnokrajowym.zasięgiem.książki..To.sprawia,.że. w.systemie.tym.nie.można.dopatrzyć.się.cech.indywidualności,.osobistego. piętna,.a.zatem.cech.twórczości. Przepis.art..1.ust..21.Prawa.autorskiego,.dodany.ustawą.z.dnia.28.paź- dziernika. 2002.r.. zmieniającą. Prawo. autorskie. (Dz..U.. z.2002.r.. Nr.197,. poz..1662).wszedł.w.życie.z.dniem.1.stycznia.2003.r..i.zgodnie.z.art..127.ust..2. Prawa.autorskiego.nie.mógł.mieć.zastosowania.w.stanie.faktycznym.niniej- szej.sprawy,.w.której.żądanie.poszukiwanej.przez.powoda.ochrony.prawnej. dotyczy.wcześniejszych.zdarzeń..(…) Lex.nr.319623 7. VI.SA/Wa.77/07 Art..1.(2000) Znak.towarowy Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.znak.towarowy] Zob..poz..1123 22 II.SAB/Wa.8/07. Wyrok WSA w Warszawie z 17 lipca 2007 r. I. Przedmiot prawa autorskiego 8. Art..1.(2006) Art..4.(2006) Art..64.(2006) [utwór kartograficzny,.wyłączenia spod ochrony, autorskie.prawa.mająt- kowe,.dostęp.do.informacji.publicznej,.umowy.przenoszące.autorskie.pra- wa.majątkowe,.pola.eksploatacji.utworu] 1..Informacją.publiczną.jest.każda.wiadomość.wytworzona.lub.od- nosząca.się.do.szeroko.rozumianych.władz.publicznych.oraz.wytworzona. lub.odnoszona.do.innych.podmiotów.wykonujących.funkcje.publiczne. w.zakresie.wykonywania.przez.nie.zadań.władzy.publicznej.i.gospodaro- wania.mieniem.komunalnym.lub.majątkiem.Skarbu.Państwa. 2..Nie.jest.informacją.publiczną.w.rozumieniu.ustawy.o.dostępie.do. informacji.publicznej.informacja,.która.korzysta.z.ochrony.przewidzianej. w.ustawie.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych. (Dz..U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.z.późn..zm.). 3..Komputerowa.Mapa.Podziału.Hydrologicznego.Polski.jako.przed- miot.prawa.autorskiego.nie.jest.informacją.publiczną.w.rozumieniu.ustawy. z.dnia.6.września.2001.r..o.dostępie.do.informacji.publicznej. 4..W.sytuacji.gdy.żądana.informacja.nie.jest.informacją.publiczną. w.rozumieniu.ustawy.o.dostępie.do.informacji.publicznej,.organ.zawiadamia. o.tym.wnioskującego.pismem..Pismo.takie.nie.mieści.się.w.zakresie.kognicji. sądu.administracyjnego.określonym.przepisem.art..3.§.2.pkt.4.ustawy.z.dnia. 30.sierpnia.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjny- mi.(Dz..U..Nr.13,.poz..1270.z.późn..zm.). Baza.orzecznictwa.NSA. . 23 I. Przedmiot prawa autorskiego 9.. .......Ts.9/07 Art..2.(192) Art..124.ust..1.pkt.3.(2006) Postanowienie TK z 16 lipca 2007 r. [utwór fotograficzny, utwór – fotografia reporterska,.zastrzeżenie prawa autorskiego,.przedłużenie.czasu.ochrony,.przepisy.przejściowe] Trybunał.Konstytucyjny.w.składzie: E..Łętowska, po.wstępnym.rozpoznaniu.na.posiedzeniu.niejawnym.skargi.kon- stytucyjnej.J.K..o.zbadanie.zgodności: art..124.ust..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim. i.prawach.pokrewnych.(Dz..U..Nr.24,.poz..83.z.późn..zm.).w.zakresie,.w.ja- kim.nie.przewiduje.stosowania.ustawy.nowej.do.utworów,.do.których.pra- wa.autorskie.według.przepisów.nowych,.z.art..2,.art..32.ust..1.i.ust..2.i.art..64. w.związku.z.art..31.ust..3.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej, postanawia: odmówić.nadania.dalszego.biegu.skardze.konstytucyjnej. OTK-B.2009,.nr.1,.poz..29 10. I.ACa.46/07 Art..1.(2006) Art..79.(2006) Wyrok SA w Warszawie z 29 czerwca 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór plastyczny, reklama,.ochrona.autorskich.praw.majątkowych,.prawo.do.wynagrodzenia] Wykorzystanie.elementów.myśli.twórczej,.w.szczególności.przez.na- wiązywane.do.dominującego.graficznego.elementu.projektu,.jest.szczegól- nie.istotne.dla.oceny.naruszenia.praw.autorskich.w.kampanii.reklamowej. opartej.na.reklamie.graficznej. Odpowiednie.zastosowanie.[mają].zasady.prekluzji.dowodowej.dla. interwenta.ubocznego.po.stronie.pozwanej.w.postępowaniu.odrębnym. w.sprawach.gospodarczych.(art..47914.§.2.k.p.c.).do.interwencji.ubocznej. jako.pierwszego.pisma.procesowego.tego.podmiotu.w.sprawie. Apel..W-wa.2008,.nr.2,.poz..67. Lex.nr.39407 24 Wyrok SA w Warszawie z 29 czerwca 2007 r. [autorskie prawa zależne,.utwór audiowizualny, utwór fotograficzny, producent,.autorskie.prawa.osobiste,.ochrona.autorskich.praw.osobistych,. domniemanie.autorstwa,.umowa.wydawnicza,.wizerunek,.ochrona.autor- skich.praw.majątkowych] Zdjęcia.wykonane.na.planie.filmowym.nie.muszą.stanowić.utworu. zależnego.wobec.powstałego.utworu.audiowizualnego.(filmu). OSA.2009,.z..12,.poz..76 Lex.nr.434609.. II.FSK.74/06. 12. Art..1.ust..1.(2006) Art..1.ust..2.(2006) Art..41.ust..1.pkt.1.(2006) Art..74.ust..4.(2006) Art..7.ust..2.(2006) VI.ACa.210/07. I. Przedmiot prawa autorskiego 11. Art..2.ust...(2006) Art..16.(2006) Art..78.ust..1.(2006) Art..79.(2006) Wyrok NSA z 6 czerwca 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór.–.program komputerowy, autorskie.prawa.majątkowe,.umowa.licencyjna,.pola.eksploa- tacji.utworu,.umowy.przenoszące.autorskie.prawa.majątkowe,.modyfikacja. programu.komputerowego] Z.uzasadnienia: (…).1..Ustawa.ta.w.art..1.ust..1.pkt.1.oraz.ust..2.u.p.a..wskazuje,.że. przedmiotem.prawa.autorskiego.jest.każdy.przejaw.działalności.twórczej. o.indywidualnym.charakterze,.ustalony.w.jakiejkolwiek.postaci,.niezależnie. od.wartości,.przeznaczenia.i.sposobu.wyrażenia.(utwór)..W.szczególności. przedmiotem.prawa.autorskiego.są.utwory.wyrażone.słowem,.symbolami. matematycznymi,.znakami.graficznymi.(literackie,.publicystyczne,.naukowe,. kartograficzne.oraz.programy.komputerowe)..Program.komputerowy.może. być.przedmiotem.prawa.autorskiego,.gdy.spełnia.warunki.z.art..1.ust..1.u.p.a.. 2 I. Przedmiot prawa autorskiego Zatem.odniesienie.zawarte.w.art..21.ust..1.pkt.1.u.p.d.o.p..do.praw.autorskich. obejmuje.katalog.wymieniony.w.art..1.ust..1.pkt.1.oraz.ust..2.u.p.a.,.czyli. także.program.komputerowy..Co.prawda.nie.każde.nabycie.programu.kom- puterowego.przez.polski.podmiot.skutkuje.uzyskaniem.przez.tego.drugie- go.przychodu.z.prawa.autorskiego..Skutek.taki.powstanie.jedynie.w.przy- padku.zawarcia.umowy.o.korzystanie.z.autorskiego.prawa.majątkowego,. które.bez.odpowiedniego.zezwolenia.stanowiłoby.naruszenie.tego.prawa.. Należy.zatem.wskazać,.że.zgodnie.z.art..41.ust..1.pkt.1.u.p.a..autorskie.pra- wa.majątkowe.mogą.przejść.na.inne.osoby.w.drodze.dziedziczenia.lub.na. podstawie.umowy..Umowa.taka.zgodnie.z.§.2.tego.przepisu.jest.umową. licencyjną.obejmującą.określone.pola.eksploatacji. 2..Skoro.w.zakres.prawa.eksploatacji.na.podstawie.głównej.umowy. licencyjnej.wchodziło.zarówno.prawo.do.modyfikacji.i/lub.udoskonalania. systemu.oprogramowania.–.to.stanowiło.to.pole.eksploatacji.wymienione. w.art..74.ust..4.pkt.2.u.p.a..Wbrew.zatem.wywodom.skargi.kasacyjnej.udzie- lona.licencja.nie.dotyczyła.tylko.granic.określonych.w.art..7.ust..1.u.p.a..(…) Baza.orzecznictwa.NSA MoPod..2007,.nr.7,.s..2 13. II.GSK.377/06 Art..1.ust..1.(2006) Znak.towarowy Wyrok NSA w Warszawie z 24 maja 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór – program ćwiczeń aerobowych,.znak towarowy] Zob..poz..1124 26 I.ACa.114/06. I. Przedmiot prawa autorskiego 14. Art..1.ust..1.(2006) Art..11.(2006) Art..47.(2006) Wyrok SA w Warszawie z 11 maja 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór – portal inter- netowy, utwór zbiorowy,.autorskie.prawa.majątkowe,.prawo.do.wynagro- dzenia,.umowa.licencyjna,.roszczenie.informacyjne] Z.uzasadnienia: (…).Trafnie.przyjął.Sąd.Okręgowy,.iż.co.nie.jest.sporne,.powód.stwo- rzył.utwór.elektroniczny.–.szatę.graficzną.portalu.internetowego.www. panoramafirm.pl..Uznać.bowiem.należy,.podzielając.stanowisko.Sądu.I.in- stancji,.iż.stworzenie.układu.i.formy.graficznej.portalu,.jak.również.jej.ulep- szanie.i.zmiany.w.okresie.eksploatacji.portalu.internetowego.mieści.się. w.definicji.utworu,.o.jakim.mowa.w.art..1.§.1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r.. o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.(tekst.jedn.:.z.2006.r..Nr.90,. poz..631.ze.zmianami,.dalej.–.prawo.autorskie)..Do.tego.utworu.powodowi. przysługują.autorskie.prawa.majątkowe..Niewątpliwe.jest,.co.trafnie.uznał. Sąd.Okręgowy,.iż.utwór.powoda.–.szata.graficzna.portalu.–.jako.istotny. element.wchodzi.w.skład.utworu.zbiorowego,.jakim.jest.portal.internetowy,. do.którego.jako.całości.majątkowe.prawa.autorskie.przysługują.pozwanej. na.podstawie.art..11.prawa.autorskiego..Jednakże.stosownie.do.tego.prze- pisu.powodowi.przysługują.prawa.autorskie.do.części.utworu.zbiorowego.. Zważyć.przy.tym.należy,.iż.prowadzenie.przez.powoda.portalu.interneto- wego,.zgodnie.z.zawartą.umową,.wymagało.nie.tylko.czynności.technicz- nych,.ale.też.zmian.w.jego.treści,.atrakcyjnego.przedstawienia.zawartych. w.nim.reklam..W.ocenie.Sądu.Apelacyjnego,.zbieżnej.ze.stanowiskiem.Sądu. I.instancji,.każda.zmiana.szaty.graficznej.portalu.zawierała.przejaw.działal- ności.twórczej.powoda,.będąc.kolejnym.jego.utworem..(…) niepubl. 27 I. Przedmiot prawa autorskiego 15. III.SA/Wa.3274/06 Wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2007 r. [utwór – program komputerowy,.umowy.o.unikaniu.podwójnego.opodat- kowania] Zob..poz..1044 16. II.FSK.1346/06 Art..1.ust..2.(2006) Art..74.(2006) Art..7.(2006) Art..76.(2006) Podatki Art..1.(2000) Art..2.ust..1.(2000) Art..17.(2000) Art..6.(2000) Podatki Wyrok NSA z 5 kwietnia 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór.–.program komputerowy,.autorskie.prawa.zależne,.autorskie.prawa.majątkowe,.umo- wa.licencyjna,.koszty.uzyskania.przychodu] Zob..poz..104. . 17. VII.SA/Wa.2317/06 Art..2.ust..2.(2006) Art..16.pkt.3.(2006) Wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2007 r. [autorskie prawa zależne,.utwór.architektoniczny,.autorskie.prawa.osobis- te,.prawo.do.integralności.utworu] Dla.podjęcia.prawidłowego.rozstrzygnięcia.w.przedmiocie.odpowie- dzialności.zawodowej.architekta.należy.ustalić.w.ramach.postępowania. 28 określonego.w.art..97.i.98.ustawy.z.dnia.7.lipca.1994.r..–.Prawo.budowlane. (Dz..U..z.2006.r..Nr.16,.poz..1118.z.późn..zm.).–.jego.błędy.i.zaniedbania. Baza.orzecznictwa.NSA I. Przedmiot prawa autorskiego I.ACa.73/06. 18. Art..1.(2006) Art..8.(2006) Art..34.(2006) Art..79.ust..1.(2006) Wyrok SA w Warszawie z 8 lutego 2007 r. [utwór – fotografia reporterska,.domniemanie.autorstwa,.prawo.do.wyna- grodzenia,.dozwolony.użytek.publiczny,.ochrona.autorskich.praw.majątko- wych,.autorskie.prawa.osobiste,.prawo.do.oznaczenia.autorstwa] Z.uzasadnienia: (…)„Reporterski”,.jak.to.określił.Sąd.Okręgowy,.charakter.zdjęcia.nie. wyklucza,.iż.stanowi.on.utwór..Ten.reporterski.charakter.przejawia.się.w.tym,. iż.nie.było.możliwości.inscenizacji,.planowania. Jednakże.wykorzystanie.właśnie.takich.szczególnych.warunków. może.być,.a.w.sprawie.niniejszej.jest.w.sposób.oczywisty.elementem.twór- czej.pracy.powoda..Ustalone.zaś.przez.Sąd.Okręgowy.okoliczności.związa- ne.z.obróbką.chemiczną.zdjęcia.ostatecznie.przesądzają.taką.ocenę. Zgodnie.z.treścią.art..8.ust..1.Prawa.autorskiego.prawa.autorskie.przy- sługują.twórcy..W.sprawie.niniejszej.przez.cały.czas.procesu.było.niesporne. i.przyznane.przez.stronę.pozwaną,.że.powód.był.autorem.obu.zdjęć..(…) niepubl. II.FSK.211/06. 19. Art..1.ust..2.(2006) Podatki Wyrok NSA w Warszawie z 7 lutego 2007 r. [utwór.–.program komputerowy,.koszty.uzyskania.przychodu,.działalność. gospodarcza] Zob..poz..1047 29 I. Przedmiot prawa autorskiego 20. VI.ACa.736/06 Art..1.ust..1.(2006) Art..16.(2006) Art..78.ust..1.(2006) Wyrok SA w Warszawie z 10 stycznia 2007 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór.–.podręcznik szkolny,.autorskie.prawa.osobiste,.ochrona.autorskich.praw.osobistych,. autorskie.prawa.majątkowe] Z.uzasadnienia: (…).Sąd.Okręgowy.bowiem,.błędnie.uznając,.że.podręcznik.szkolny. nie.może.być.przedmiotem.prawa.autorskiego,.nie.rozpoznał.istoty.sprawy.. Zgodnie.z.art..1.ust..1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim. i.prawach.pokrewnych.przedmiotem.prawa.autorskiego.jest.każdy.przejaw. działalności.twórczej.o.indywidualnym.charakterze,.ustalony.w.jakiejkol- wiek.postaci,.niezależnie.od.wartości,.przeznaczenia.i.sposobu.wyrażenia. (utwór)..Nie.ulega.wątpliwości,.że.podręcznik.szkolny.spełnia.definicję. wyrażoną.w.powyższym.przepisie..Nie.przeczy.temu.okoliczność,.że.pod- ręcznik.szkolny.musi.odpowiadać.podstawie.programowej.określonej.m.in.. w.rozporządzeniu.Ministra.Edukacji.Narodowej.i.Sportu.z.dnia.26.lutego. 2002.r..w.sprawie.podstawy.programowej.wychowania.przedszkolnego.oraz. kształcenia.ogólnego.w.poszczególnych.typach.szkół.(Dz..U..Nr.1,.poz..48. z.późn..zm.)..Podstawa.programowa.określa.cele.edukacyjne,.zadania.szko- ły,.treści.nauczania.i.osiągnięcia,.jakie.mają.być.zrealizowane.w.ramach. procesu.edukacyjnego..W.odniesieniu.do.„techniki”.w.rozporządzeniu.tym. określono,.że.celem.edukacyjnym.jest.osiągnięcie.elementarnego.poziomu. orientacji.i.kultury.ogólnotechnicznej. Przedstawione.okoliczności.jednoznacznie.przemawiają.za.uznaniem. podręcznika.szkolnego.napisanego.przez.konkretnego.autora.za.utwór.–. przedmiot.prawa.autorskiego..Pominięcie.tej.okoliczności.przez.Sąd.Okrę- gowy.i.przyjęcie,.że.podręcznik.szkolny.utworem.nie.jest.powoduje,.że. w.sprawie.niniejszej.nie.została.rozpoznana.istota.sprawy..(…) niepubl. 30 III.SA/Wa.1643/06. I. Przedmiot prawa autorskiego 21. Art..1.ust..2.(2006) Art..74.pr.aut..(2006) Art..7.(2006) Art..76.(2006) Podatki Wyrok WSA w Warszawie z 9 stycznia 2007 r. [utwór.–.program komputerowy,.umowy.o.unikaniu.podwójnego.opodat- kowania] 1..Skoro.w.treści.umowy.w.sprawie.zapobieżenia.podwójnemu.opo- datkowaniu.w.artykule.definiującym.należności.licencyjne.nie.wymieniono. należności.z.tytułu.licencji.do.programów.komputerowych,.to.mając.na. uwadze.obwiązujący.w.Polsce.porządek.prawny,.nie.można.ich.przyporząd- kować.do.żadnej.z.wymienionych.tam.grup..Uznanie.wypłat.z.tytułu.sprze- daży.licencji.do.programów.komputerowych.wymaga,.w.świetle.polskiego. porządku.prawnego,.ujęcia.programów.komputerowych.w.definicji.należ- ności.licencyjnych.w.umowach.o.unikaniu.podwójnego.opodatkowania,. które.zawiera.Polska.z.innymi.krajami. Z.uzasadnienia: (…).W.art..1.ust..2.ustawy.o.prawie.autorskim.jako.przedmiot.prawa. autorskiego.wymieniono.między.innymi.utwory.wyrażone.słowem,.sym- bolami.matematycznymi,.znakami.graficznymi.(literackie,.publicystyczne,. naukowe,.kartograficzne.oraz.programy.komputerowe)..Wskazuje.to,.iż. programy.komputerowe.są.samodzielnym.przedmiotem.ochrony.praw. autorskich..Do.odmiennych.wniosków.nie.może.doprowadzić.analiza.treści. art..74.ust..1.ustawy,.w.myśl.którego.programy.komputerowe.podlegają. ochronie.jak.utwory.literackie,.z.wyjątkami.przewidzianymi.samą.ustawą.. Takie.odniesienie.nie.zmienia.jednak.faktu,.iż.ustawodawca.jednoznacznie. wskazał.na.ich.odrębny.charakter,.a.wspomniany.przepis.umieszczono. w.Rozdziale.7.ustawy.zawierającym.szczególne.unormowania.odnoszące. się.do.programów.komputerowych.(…). Baza.orzecznictwa.NSA 31 I. Przedmiot prawa autorskiego 22. I.ACa.672/06 Art..1.(2006) Nieuczciwa.konkurencja. i.praktyki.monopolistyczne Wyrok SA w Poznaniu z 20 grudnia 2006 r. [utwór.–.koncepcja organizacji imprezy, czyn.nieuczciwej.konkurencji] Przedmiot.niematerialny,.określony.jako.koncepcja.organizacji.jakiejś. imprezy.(niestanowiąca.przy.tym.przedmiotu.uregulowania.z.art..1.ust..1. pkt.1.i.2.Prawa.własności.przemysłowej).aby.mogła.w.ogóle.–.w.razie.jej. naruszenia,.wykorzystania.przez.inny.podmiot.–.podlegać.ochronie,.na. podstawie.przepisów.prawa,.w.tym.i.ustawy.o.zwalczaniu.nieuczciwej.kon- kurencji.–.nie.może.mieć.charakteru.ogólnego.pomysłu,.i.być.jedynie.po- wieleniem.powszechnie.funkcjonujących.w.rzeczywistości.idei.i.projektów,. lecz.powinna.mieć.charakter.nowatorski.i.oryginalny. Lex.nr.33098 23. IV.CSK.203/06 Wyrok SN z 28 listopada 2006 r. Art..2.(2000) [autorskie prawa zależne, działalność twórcza o indywidualnym charak- terze, opracowanie cudzego utworu] 1..Wymaganie.„twórczego”.charakteru,.w.rozumieniu.prawa.autor- skiego,.dotyczy.również.opracowania,.co.oznacza,.że.także.dzieło.zależne. musi.spełniać.zasadniczy.warunek.przyznania.mu.ochrony.autorskiej,.czy- li.być.rezultatem.twórczości. 2..Twórcze.opracowania.cudzego.(macierzystego).utworu.podlegają. pełnej.ochronie. 3..Przedmiotem.autorskich.praw.zależnych.jest.całe.dzieło,.wchodzą- ce.w.obrót.w.stosunkach.zewnętrznych..„Zależność”.dzieła.ujawnia.się. w.stosunkach.wewnętrznych.pomiędzy.autorami.dzieła.macierzystego. i.opracowania.(art..2.ust..2,.3.i..pr..aut.)..Nie.powoduje.ona.natomiast.ogra- niczeń.w.stosunkach.zewnętrznych.i.nie.rozciąga.się.na.tzw..uprawnienia. zakazowe..Dzieło.zależne.jest,.jako.całość,.odrębnym.utworem,.a.twórcy. opracowania.przysługują.wszystkie.roszczenia.o.ochronę.praw.autorskich. 32 I. Przedmiot prawa autorskiego do.dzieła.zależnego..Tak.zwane.uprawnienia.zakazowe.wiążą.się.z.obowiąz- kiem.zaniechania.określonych.czynności.przez.osoby.trzecie,.co.między. innymi.obejmuje.możliwość.zakazywania.wykonywania.i.rozpowszechnia- nia.dzieła.zależnego. 4..Ochrona.przysługuje.autorowi.utworu.zależnego.tylko.do.danego. opracowania. Lex.nr.36917 I.ACa.490/06. 24. Art..1.(2000) Wyrok SA w Poznaniu z 9 listopada 2006 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór.–.specjalistycz- ne opracowanie] Nie.jest.utworem.w.rozumieniu.prawa.autorskiego.opracowanie.sta- nowiące.jedynie.zastosowanie.nawet.wysokospecjalistycznej.wiedzy.tech- nicznej,.jeżeli.jego.treść.jest.z.góry.zdeterminowana.obiektywnymi.warun- kami.technicznymi.oraz.charakterem.realizowanego.(rozwiązywanego). problemu.(zadania).technicznego. Lex.nr.29867 VI.ACa.11/06. 25. Art..1.(2000) Art..2.ust..1.(2000) Art..4.(2000) Art..8.(2000) Wyrok SA w Warszawie z 3 sierpnia 2006 r. [utwór – haftowany emblemat,.prawa.pokrewne,.prawo.do.artystycznych. wykonań,.wyłączenia.spod.ochrony,.autorskie.prawa.zależne] Z.uzasadnienia: (…).Pracownicy.powodowej.Spółki.opracowali.metodę.haftu.kom- puterowego.przedmiotowych.emblematów,.czyli.wykonali.typową.pracę. grafika.komputerowego.mającą.służyć.wielokrotnemu.wykonywaniu.takich. samych.emblematów..Pracownicy.ci.opisali.swoje.czynności.w.dokumencie. 33 I. Przedmiot prawa autorskiego pt..„Opis.procesu.twórczego.grafika.programisty.w.procesie.tworzenia.wy- robów.w.technice.haftu.komputerowego”.sugerując,.iż.stworzyli.utwór. w.rozumieniu.prawa.autorskiego..Trzeba.jednak.pamiętać,.że.sam.zamiar. poddania.rezultatu.swej.pracy.ochronie.autorskoprawnej.nie.ma.znaczenia. dla.kwalifikacji.określonego.wytworu.intelektualnego.jako.utworu.podle- gającego.ochronie.prawa.autorskiego..Subiektywne.przekonanie.P..R..i.P..T.. o.ich.twórczym.wkładzie.pracy.przy.tworzeniu.ostatecznej.postaci.emble- matów.nie.przesądza.o.obiektywnej.konieczności.traktowania.haftowanych. emblematów.jako.utworów.podlegających.ochronie.prawa.autorskiego.. Powyższe.uwagi.odnoszą.się.również.do.„Dokumentacji.prawnej.dotyczącej. prawa.pokrewnego.na.haftowany.wizerunek.orła.na.berety.Państwowej. Straży.Pożarnej”.(i.na.pozostałe.emblematy).złożonej.do.akt.przez.powódkę.. Intencje.towarzyszące.sporządzaniu.tej.dokumentacji.w.powodowej.Spółce. nie.mogą.stanowić.argumentu.za.uznaniem.racji.powódki..Ponadto.przy. dokonywaniu.tego.rodzaju.kwalifikacji.nie.można.opierać.się.na.cechach. procesu.powstawania.wytworu.intelektualnego,.gdyż.nie.mogą.one.zindy- widualizować.tego.wytworu.w.wystarczający.sposób. Zgodnie.z.art..2.ust..1.u.o.p.a.i.p.p..opracowanie.cudzego.utworu,. w.szczególności.tłumaczenie,.przeróbka,.adaptacja,.jest.przedmiotem.prawa. autorskiego.bez.uszczerbku.dla.prawa.do.utworu.pierwotnego..Opracowa- nie.musi.również.mieć.charakter.twórczy,.czego.nie.można.przypisać.haf- towanym.emblematom.wykonanym.przez.powódkę,.która.zresztą.używa. w.odniesieniu.do.tych.emblematów.słowa.„stworzyli”,.gdy.znacznie.odpo- wiedniejszym.w.danej.sytuacji.byłoby.po.prostu.„wyprodukowali”..Ruty- nowe,.wymagające.tylko.umiejętności.technicznych.prace.nie.stanowią. opracowania.w.rozumieniu.powołanego.wyżej.przepisu..(…) niepubl. 34 VI.SA/Wa.2310/0. I. Przedmiot prawa autorskiego 26. Art..1.ust..1.(2000) Nieuczciwa.konkurencja. i.praktyki.monopolistyczne Wyrok WSA w Warszawie z 5 lipca 2006 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór.–.program ćwiczeń aerobowych,.dobre.obyczaje,.znak.towarowy,.unieważnienie.pra- wa.ochronnego,.czyn.nieuczciwej.konkurencji] Zob..poz..1149 I.ACa.1449/0.. 27. Art..1.(2000) Nieuczciwa.konkurencja. i.praktyki.monopolistyczne Wyrok SA w Poznaniu z 18 maja 2006 r. [utwór.–.meble, czyn.nieuczciwej.konkurencji,.naśladownictwo] Zob..poz..110 II.GSK.7/06. 28. Art..2.(2000) Art..17.(2000) Art..46.(2000) Inne Wyrok NSA w Warszawie z 6 kwietnia 2006 r. [utwór – koncepcja architektoniczno-urbanistyczna,.autorskie.prawa.oso- biste,.autorskie.prawa.majątkowe,.zamówienia.publiczne.z.wolnej.ręki,. autorskie.prawa.zależne,.umowy.przenoszące.autorskie.prawa.majątkowe] Zob..poz..1168. 3 I. Przedmiot prawa autorskiego 29. I.OSK.736/0 Wyrok NSA w Warszawie z 4 kwietnia 2006 r. Art..4.(2000) [dokument urzędowy, wyłączenia spod ochrony,.dokumentacja.technicz- na,.dostęp.do.informacji.publicznej] Zatwierdzona.dokumentacja.techniczna.ujęcia.wody,.mieści.się.w.kate- gorii,.o.której.stanowi.art..6.ust..1.pkt.4.lit..a.ustawy.z.dnia.6.września.2001.r.. o.dostępie.do.informacji.publicznej..Zatwierdzony.projekt.techniczny,.na.pod- stawie.którego.trwa.eksploatacja.ujęcia.wody,.stanowi.dokument.urzędowy. w.rozumieniu.art..6.ust..2.tej.ustawy,.a.więc.zawierający.treść.oświadczenia.woli. lub.wiedzy.utrwaloną.i.podpisaną.w.dowolnej.formie.przez.funkcjonariusza. publicznego.w.rozumieniu.przepisów.Kodeksu.karnego,.w.ramach.jego.kom- petencji,.skierowane.do.innego.podmiotu.lub.złożone.do.akt.sprawy. Lex.nr.209117 30. VI.ACa.1012/0 Art..1.(2000) Art..16.(2000) Art..17.(2000) Art..29.(2000) Art..78.(2000) Art..79.(2000) Wyrok SA w Warszawie z 14 marca 2006 r. [utwór literacki,.spam,.dozwolony.użytek.publiczny,.ochrona.autorskich. praw.majątkowych,.prawo.do.wynagrodzenia,.ochrona.autorskich.praw. osobistych,.roszczenie.o.zaniechanie.naruszeń,.zapożyczenia,.prawo.do. integralności.utworu] Dla.prawno-autorskiej.ochrony.utworu.nie.ma.znaczenia,.w.jaki.sposób. dokonujący.naruszenia.wszedł.w.jego.posiadanie.lub.też,.w.jaki.sposób.utwór. do.niego.dotarł,.w.szczególności.nie.ma.znaczenia.okoliczność,.iż.utwór,.stano- wiący.przedmiot.naruszenia.dotarł.do.dokonującego.naruszenia.jako.niezama- wiana.korespondencja.przesyłana.drogą.elektroniczną,.tak.zwany.spam. OSA.2007,.z..12,.poz..36 Apel..W-wa.2007,.nr.1,.poz..0 36 II.SA/Gd.897/0. I. Przedmiot prawa autorskiego 31. Art..4.pkt.2.(2000) Wyrok WSA w Gdańsku z 21 lutego 2006 r. [dokument urzędowy, wyłączenia spod ochrony,.dostęp.do.informacji. publicznej] Zgodnie.z.art..4.pkt.2.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autor- skim.i.prawach.pokrewnych.(Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904.z.późn..zm.). nie.stanowią.przedmiotu.prawa.autorskiego.urzędowe.dokumenty,.mate- riały,.znaki.i.symbole. Wyceny.sporządzone.przez.rzeczoznawców.majątkowych.na.potrze- by.gospodarowania.nieruchomościami.jednostek.samorządu.terytorialnego. lub.Skarbu.Państwa.są.materiałami.w.rozumieniu.powołanego.przepisu. Przepis.art..3.ust..1.ustawy.z.dnia.6.września.2001.r..o.dostępie.do. informacji.publicznej.(Dz..U..Nr.112,.poz..1198.z.późn..zm.),.określający. zakres.prawa.do.informacji,.należy.wykładać.w.zgodzie.z.Konstytucją. i.w.konsekwencji.przyjąć,.że.dostęp.do.dokumentów.innych.niż.urzędowe. jest.zagwarantowany.w.art..3.ust..1.pkt.1.cyt..ustawy,.który.mówi.o.dostępie. do.informacji.publicznej.w.ogólności. Dostęp.do.informacji.publicznej.jest.sam.w.sobie.na.tyle.istotny.dla. interesu.publicznego,.że.przetworzenie.informacji.polegające.na.usunięciu. pewnych.danych.z.dokumentu.po.to,.aby.można.było.go.udostępnić,.nie. może.stać.na.przeszkodzie.udostępnieniu.informacji Baza.orzecznictwa.NSA ONSAiWSA.2007,.nr.2,.poz..41 Przegląd.Sejmowy.2008,.nr.1,.s..168,.glosa.A..Niżnik-Mucha UZP/ZO/0.433/06. 32. Art..1.ust..1.i.2.(2000) Inne Wyrok Zespołu Arbitrów Urzędzie Zamówień Publicznych z 20 lutego 2006 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór – projekt ar- chitektoniczny, zamówienia.publiczne.z.wolnej.ręki] Zob..poz..1169. 37 I. Przedmiot prawa autorskiego 33. II.FSK.12/0 Art..1.(2000) Art..9.(2000) Podatki Wyrok NSA z 1 lutego 2006 r. [utwór – praca dyplomowa,.współautorstwo,.promotor,.koszty.uzyskania. przychodu,.autorskie.prawa.osobiste,.postępowanie.administracyjne] Decyzja.nie.może.być.skutecznie.zaskarżana.tylko.z.tego.tytułu,.że. organ.nie.skorzystał.z.pomocy.biegłego,.bowiem.można.ją.zasadnie.kryty- kować.tylko.na.podstawie.tego,.że.ustalenie.stanu.faktycznego.nastąpiło. w.sposób.wadliwy. O.tym,.czy.w.materiale.dowodowym.znajdzie.się.opinia.biegłego,. decyduje.organ.orzekający..Nieuwzględnienie.w.postępowaniu.wniosku. o.przeprowadzenie.dowodu.z.opinii.biegłego.może.być.kwestionowane. w.postępowaniach.odwoławczych.lub.skargowych. Z.uzasadnienia: (…).Sąd.kasacyjny.zgadza.się.tym.samym.z.zarzutami.skargi.doty- czącymi.naruszenia.zaskarżonym.wyrokiem.przepisów.art..14.§.1.pkt.1.lit..c. Prawa.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi.przez.błędne.przy- jęcie,.że.organ.podatkowy.naruszył.zasadę.postępowania.wyrażoną.w.art..122. i.art..187.Ordynacji.podatkowej,.albowiem.nie.podjął.w.toku.postępowania. wszystkich.niezbędnych.działań.w.celu.dokładnego.wyjaśnienia.stanu.fak- tycznego.oraz.załatwienia.sprawy,.w.sytuacji.gdy.stan.faktyczny.został.pra- widłowo.ustalony,.a.istota.sporu.dotyczy.wykładni.przepisów.prawa.oraz,. że.błędne.było.przyjęcie.przez.Sąd.I.instancji,.iż.dla.oceny.roli.promotora. w.procesie.powstawania.pracy.dyplomowej,.jako.utworu.chronionego.pra- wem.autorskim.oraz.jego.udziału.w.tym.utworze.niezbędna.jest.wiedza. specjalistyczna.biegłego.z.zakresu.twórczości.naukowej.oraz.teorii.i.prakty- ki.pisania.prac.dyplomowych..W.związku.z.powyższym,.zasadny.jest.także. zarzut.bezpodstawnego.przyjęcia.przez.sąd.I.instancji,.że.do.interpretacji. przepisów.prawa.autorskiego.nie.są.uprawnione.organy.podatkowe,.lecz. osoby.o.specjalnych.kwalifikacjach.–.biegli.(…). Baza.orzecznictwa.NSA. MoPod..2006,.nr.,.s..0 38 I. Przedmiot prawa autorskiego 34. Art..1.(2000) I.CK.281/0. Wyrok SN z 25 stycznia 2006 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór – kompilacja, licznik kalorii] Wymaganie.nowości.nie.jest.niezbędną.cechą.twórczości.jako.prze- jawu.intelektualnej.działalności.człowieka..Utworem.w.rozumieniu.art..1. ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904.z.późn..zm.).może.być.kompila- cja.wykorzystująca.dane.powszechnie.dostępne,.pod.warunkiem.że.ich. wybór,.segregacja.i.sposób.przedstawienia.ma.znamiona.oryginalności. Baza.orzecznictwa.SN OSNC.2006,.nr.11,.poz..186 GSP.Prz..Orz..2007,.nr.4,.poz..,.glosa.M..Barczewski Wokanda.2006,.nr.7–8,.s..17 Wyrok NSA z 19 stycznia 2006 r. [utwór – znak towarowy,.ochrona.autorskich.praw.majątkowych] Zob..poz..1126. . . II.GSK.320/0. III.CSK.40/0. 35. Art..1.(2000) Znak.towarowy 36. Art..1.ust..1.(2000) Art..2.ust..1.(2000) Art..4.(2000) Wyrok SN z 13 stycznia 2006 r. [autorskie prawa zależne, działalność twórcza o indywidualnym charak- terze,.utwór – wizerunek emblematów, wyłączenia spod ochrony, autorskie. prawa.majątkowe] 1..Nie.może.być.uznany.za.utwór.i.objęty.ochroną.prawa.autorskiego. taki.przejaw.ludzkiej.aktywności.umysłowej,.któremu.brak.cech.dostatecz- 39 I. Przedmiot prawa autorskiego nie.indywidualizujących,.to.jest.odróżniających.go.od.innych.wytworów. podobnego.rodzaju.i.przeznaczenia..Prawo.autorskie.zależne.powstać.może. wówczas,.gdy.istnieje.uprzednio.–.i.równolegle.–.autorskie.prawo.„pierwot- ne”.do.utworu,.którego.twórczego.opracowania.dokonała.osoba.powołują- ca.się.na.przysługujące.jej.prawo.zależne. 2..Prawo.autorskie.zależne.powstać.może.wówczas,.gdy.istnieje. uprzednio.–.i.równolegle.–.autorskie.prawo.„pierwotne”.do.utworu,.które- go.twórczego.opracowania.dokonała.osoba.powołująca.się.na.przysługują- ce.jej.prawo.zależne. Wokanda.2006,.nr.6,.s..6 Lex.nr.17638 37. II.SA/Wa.2043/0 Wyrok WSA w Warszawie z 9 stycznia 2006 r. Art..1.(2000) [utwór – testy psychologiczne, dostęp.do.informacji.publicznej] 1..Informację.publiczną.stanowi.nie.tylko.treść.dokumentów.wytwo- rzonych.przez.organy.władzy.publicznej,.ale.również.treść.wystąpień.i.ocen. przez.nie.dokonywanych,.niezależnie.do.jakiego.podmiotu.są.one.kierowa- ne.i.jakiej.sprawy.dotyczą..Informacją.publiczną.będą.więc.nie.tylko.doku- menty.bezpośrednio.zredagowane.i.technicznie.wytworzone.przez.organ. administracji.publicznej,.ale.przymiot.taki.będą.posiadać.także.te,.których. organ.używa.do.zrealizowania.powierzonych.prawem.zadań.nawet,.gdy. prawa.autorskie.należą.do.innego.podmiotu.(tu.powstaje.ewentualnie.kwe- stia.ograniczenia.dostępu.do.żądanych.informacji.publicznych.z.uwagi.na. ochronę.tajemnic.ustawowo.chronionych)..Bez.znaczenia.wówczas.jest.to,. w.jaki.sposób.znalazły.się.one.w.posiadaniu.organu.i.jakiej.sprawy.dotyczą.. Ważne.natomiast.jest.to,.by.dokumenty.takie.służyły.realizowaniu.zadań. publicznych.przez.organ.i.odnosiły.się.do.niego.bezpośrednio..Innymi.sło- wy,.dokumenty.takie.muszą.wiązać.się.ze.sferą.faktów.zaistniałych.po.stro- nie.organu. 2..O.ile.„czyste”.formularze.testów.psychologicznych,.jak.również. klucze.odpowiedzi.do.nich,.służące.przeprowadzeniu.bliżej.nieokreślonych. postępowań.konkursowych.na.wyższe.stanowiska.w.służbie.cywilnej,.będą. miały.niewątpliwie.charakter.abstrakcyjny,.o.tyle.użyte.w.konkretnym.po- stępowaniu.konkursowym.w.odniesieniu.do.oznaczonego,.wakującego. 40 I. Przedmiot prawa autorskiego stanowiska.i.ocenione.przez.zespół.konkursowy.(będący.organem.pomoc- niczym.Szefa.Służby.Cywilnej,.działającym.w.jego.imieniu),.testy.psycho- logiczne.oraz.wszystko,.co.jest.z.nimi.związane.(istnieje.realnie.choćby. w.formie.pisemnego.dokumentu).i.służy.prawidłowemu.zweryfikowaniu. predyspozycji.osób.biorących.udział.w.konkursach.do.zajmowania.konkret- nych.wyższych.stanowisk.w.służbie.cywilnej,.stanowi,.zgodnie.z.art..1.ust..1. ustawy.o.dostępie.do.informacji.publicznej,.informację.o.sprawach.publicz- nych,.a.stosownie.do.treści.art..6.ust..1.pkt.2.lit..b.i.pkt.3.lit..d.i.e,.będąc.ro- dzajem.informacji.dotyczącej.organizacji,.trybu.działania,.sposobu.prowa- dzenia.i.załatwiania.spraw,.podlega.udostępnieniu.w.trybie.i.na.zasadach. w.niej.określonych. Baza.orzecznictwa.NSA OSG.2007,.nr.10,.poz..109 III.SA/Wa.2091/0. 38. Art..1.ust..1.(2000) Art..8.ust..2.(2000) Inne Wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2005 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór architekto- niczny,.zamówienie.publiczne.z.wolnej.ręki,.autorskie.prawa.majątkowe,. prawa.zamawiającego] 1..Możliwości.zastosowania.trybu.zamówienia.z.wolnej.ręki.przewi- dziane.w.art..67.ust..1.pkt.1.ustawy.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych. mają.charakter.wyjątkowy..Przepis.ten.normuje.trzy.różne.sytuacje,.w.któ- rych.dopuszczalne.jest.udzielenie.zamówienia.publicznego.w.takim.trybie: 1).z.przyczyn.technicznych.o.obiektywnym.charakterze; 2).z.przyczyn.związanych.z.ochroną.praw.wyłącznych,.wynikających. z.odrębnych.przepisów; 3).w.przypadku.udzielenia.zamówienia.w.zakresie.działalności.twórczej. lub.artystycznej. Na.zastosowanie.trybu.zamówienia.z.wolnej.ręki.pozwala.zaistnienie. którejkolwiek.z.wymienionych.sytuacji..Jednakże.ich.wspólną.cechą.jest. okoliczność,.że.udzielone.zamówienie.może.być.wykonane.tylko.przez. jednego.wykonawcę. 41 I. Przedmiot prawa autorskiego 2..Skutecznym.sposobem.weryfikacji.rynku,.który.czyni.zadość.za- sadzie.uczciwej.konkurencji.oraz.równego.traktowania.wykonawców,.jest. możliwość.zorganizowania.przez.zamawiającego.konkursu,.którego.zwy- cięzcę.można.zaprosić.do.negocjacji.w.trybie.zamówienia.z.wolnej.ręki.(art..67. ust..1.pkt.2.w.zw..z.art..99.Prawa.zamówień.publicznych). Lex.nr.19731 39. FSK.223/04 Art..1.ust..1.(2000) Podatki Wyrok NSA w Warszawie z 13 października 2005 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, utwór – program ofert szkoleniowych] Kwestia,.czy.dane.dzieło.jest.utworem.w.rozumieniu.prawa.autor- skiego.nie.decyduje.wola.stron,.lecz.ustalenia.faktyczne..Stworzonych.pro- gramów.autorskich.nie.można.uznać.za.utwór.w.rozumieniu.art..1.ust..1. ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych. (Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904),.jeżeli.działalność.twórcy.nie.posiada.cech. oryginalności.i.indywidualności.w.rozumieniu.przepisów.o.prawie.autor- skim. Baza.orzecznictwa.NSA 40. VI.ACa.330/0 Art..6.pkt.3.(1994) Art..2.(1994) Art..29.(1994) Art..78.(1994) Wyrok SA w Warszawie z 19 sierpnia 2005 r. [utwór – fotografia reporterska, autorskie.prawa.osobiste,.rozpowszechnia- nie.utworów,.dozwolony.użytek.publiczny,.przedruk,.cytat,.roszczenie. o.zadośćuczynienie,.ochrona.autorskich.praw.osobistych] Zob..poz..38. 42 IV.CK.763/04.. I. Przedmiot prawa autorskiego 41. Art..1.ust..1.(2000) Art..16.pkt.3.(2000) Art..76.ust..1.(2000) Wyrok SN z 30 czerwca 2005 r. [działalność twórcza o indywidualnym charakterze,.utwór – program komputerowy, utwór techniczny, autorskie.prawa.osobiste,.prawo.do.inte- gralności.utworu,.dozwolony.użytek] Okoliczność,.że.tzw..dzieła.techniczne.są.rezultatem.uzyskiwanym. w.ramach.stałej.działalności.zawodowej.autora,.nie.wyklucza.ich.z.kręgu. utworów.w.rozumieniu.art..1.ust..1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..o.prawie. autorskim.i.prawach.pokrewnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904. z.późn..zm.). OSNC.2006,.nr.,.poz..92 OSP.2007,.z..6,.poz..67,.glosa.G..Tylec III.CK.88/04. 42. Art..1.(2000) Art..79.ust..1.(2000) Wyrok SN z 12 maja 2005 r. [utwór kartograficzny, autorskie.prawa.majątkowe, ochrona.autorskich. praw.majątkowych,.roszczenie.o.wydanie.korzyści.majątkowych,.roszczenie. o.uiszczenie.odpowiedniej.sumy.na.FPT] Zob..poz..617. FSK.1618/04. Wyrok NSA w Warszawie z 15 kwietnia 2005 r. [ustalenie utworu, utwór – program komputerowy, VAT] Zob..poz..109 43. Art..1.(2000) Podatki 43 I. Przedmiot prawa autorskiego 44. VI.SA/Wa.12/04 Wyrok WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2005 r. Art..1.(2006) [działalność twórcza o indywidualnym charakterze, ustalenie utworu, utwór – znak towarowy] Z.uzasadnienia: (…).Zgodnie.z.art..1.k.c..w.skład.przedsiębiorstwa.wchodzą.znaki. towarowe,.lecz.muszą.to.być.znaki.korzystające.z.ochrony,.czyli.zarejestro- wane..W.skład.ten.natomiast.nie.wchodzą.nazwy.wyrobów.wytwarzanych. przez.to.przedsiębiorstwo. (…).Zgodnie.z.art..1.ustawy.z.dnia.4.lutego.1994.r..–.Prawo.autorskie. i.prawa.pokrewne.(Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..904).przedmiotem.prawa. autorskiego.jest.każdy.przejaw.działalności.twórczej.o.indywidualnym.cha- rakterze,.ustalony.w.jakiejkolwiek.postaci,.niezależnie.od.wartości,.przezna- czenia.i.sposobu.wyrażenia.(utwór),.który.stanowi.dobro.niematerialne. Aby.można.było.mówić.o.autorskim.prawie.majątkowym,.to.należy. uznać,.że.ma.się.do.czynienia.z.utworem.w.wyżej.wskazanym.znaczeniu.. Według.powyższej.definicji.utwór.powinien.zawierać.w.sobie.łącznie.na- stępujące.cechy: a).powinien.stanowić.rezultat.pracy.człowieka, b).powinien.być.przedmiotem.działalności.twórczej, c). powinien.posiadać.indywidualny.charakter. W.ocenie.Sądu.nazwa.„Mixełko”.nie.stanowi.utworu.i.dlatego.nie. może.ona.korzystać.z.ochrony.wynikającej.z.ustawy.–.Prawo.autorskie. i.prawa.pokrewne. W.doktrynie.i.orzecznictwie.przyjmuje.się.bowiem,.że.brak.indywi- dualnego.charakteru.nie.pozwala.uznać.pojedynczych.słów.za.utwór.chro- niony.prawem.autorskim..I.nie.zmienia.tego.fakt,.że.chodzić.może.o.słowa. nieznane,.o.fantazyjnym.brzmieniu,.neologizmy.(tak.np..System prawa pry- watnego,.Tom.13,.Prawo autorskie.pod.redakcją.Janusza.Barty.C.H..Beck,.Insty- tut.Nauk.Prawnych.PAN,.Warszawa.2003). Skoro.„Mixełko”.nie.jest.utworem.i.nie.korzysta.z.wyżej.wskazanej. ochrony,.to.nie.można.uznać,.że.poprzez.rejestrację.zostały.naruszone.ma- jątkowe.prawa.autorskie,.jako.że.prawo.takie.nikomu.nie.przysługuje..(…) Lex.nr.18042 44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo autorskie. Orzecznictwo
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: