Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00522 012747 15981415 na godz. na dobę w sumie
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 705
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2614-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera omówienie m.in. zasad tworzenia i organizacji banków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek. Wiele uwagi poświęcono także instytucjom gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz emisji bankowych papierów wartościowych. Przedstawiono także kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, szeroko rozumianego nadzoru oraz postępowania w przypadku upadłości, bądź likwidacji banku.

 

Obecne wydanie obejmuje liczne zmiany stanu prawnego, które miały miejsce od pierwszego wydania w 2005 r., ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Pierwsza z nich – ustawa z 25.6.2010 r. wprowadziła do Prawa bankowego zmiany mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do regulacji unijnych, określając przede wszystkim zasady nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych. Ostatnia nowelizacja, na podstawie ustawy z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, umożliwiła Komisji Nadzoru Finansowego podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Bernard Smykla Prawo bankowe Komentarz 2. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Jankowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 758–1088 J. Strusińska-Żukowska, B. Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH E. Ferenc-Szydełko (red.) USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH R. Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEŃ www.sklep.beck.pl Prawo bankowe Komentarz Bernard Smykla Radca prawny Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego NBP 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, wyd. 2, art. 2, Nb 2, Propozycja cytowania: Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2613-9 ISBN e-book 978-83-255-2614-6 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Prawo bankowe Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Banki państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Banki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Banki w formie spółek akcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Postępowanie przy tworzeniu banków . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną . . Art. 43–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Art. 48a–48o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rachunki bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośred- nictwem banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 112 112 114 115 119 119 120 120 171 172 206 206 208 208 230 230 269 269 V Spis treści Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncen- tracji zaangażowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–79c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy . . . Art. 80–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych . . . . . Art. 89–92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków . . . . . Art. 92a–112b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków . . . . . . . Art. 113–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospo- darka finansowa banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126–130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Nadzór bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131–141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych . Art. 141a–141e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141f–141l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Postępowanie naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 142–146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Likwidacja, przejęcie banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147–157e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Upadłość banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158–169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna . . . . . . . . . . . . Art. 170–171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 299 335 335 350 350 357 357 482 482 494 494 525 525 576 576 586 586 611 611 611 627 627 646 646 655 655 663 VI Przedmowa Oddaję do rąk Szanownych Czytelników drugie wydanie Komentarza do ustawy – Prawo bankowe. Zmiany wprowadzone do tej ustawy po ukazaniu się pierwszego wydania w głównej mierze dotyczą nadzoru bankowego. Od 1 stycznia 2008 r. nadzór ten sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poza wynikającymi z tego zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu nadzoru bankowego, w pierwszej kolejności wskazać należy na kompleksowe zmiany w ustawowej konstrukcji nadzorczych norm ostrożnościowych i szereg powiązanych z nimi zmian w przepisach, które wcześniej nie były postrzegane jako należące do tej części ustawy, która reguluje owe normy. Niewątpliwie szczególną uwagę zwraca jakościowo nowa regulacja nadzoru nad procesami zmian w składzie akcjonariatu banków. Godne odnotowania są też zmiany w uregulowaniach dotyczących nadzoru skonsolidowanego oraz wprowadzenie ustawowej de- finicji tajemnicy zawodowej, obowiązującej osoby bezpośrednio powiązane z organem nadzoru. Niejako automatycznie uzupełniająco należy w tym miejscu przywołać kolejne uzupełnienia ustawowej konstrukcji tajemnicy bankowej. Mniej liczne były natomiast zmiany w tych częściach ustawy, które regulują prowadzenie działalności bankowej uzupełniając normy materialnego i procesowego prawa cywilnego. Przedstawiony tu sygnalnie zakres zmian wprowadzonych do Prawa bankowego po ukazaniu się pierwszego wydania mojego Komentarza do tej ustawy, zdeterminował sposób w jaki w wydaniu drugim skomentowane zostały poszczególne przepisy ustawy. Nie ukrywam, że szczególny nacisk położony został na prezentację przepisów nowych lub zmienionych. Wysoki stopień uszczegółowienia oraz wysoki, niekiedy wręcz techniczny, specjalistyczny poziom regulacji niektórych spośród nich sprawił jednak, że nie było to zadanie łatwe. W tym miejscu pozwolę sobie powtórzyć zastrzeżenie, które zgłosiłem w Przedmowie do pierwszego wydania Komentarza. Jest to dzieło jednego autora – poszczególne przepisy Prawa bankowego zostały przeze mnie skomentowane z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego. Liczę więc na zrozumienie Szanownych Czytelników, że nie wszystkie obszary regulacji komentowanej ustawy zostały przeze mnie jednakowo rozpoznane. W konsekwencji Komentarz VII Przedmowa traktuje nierównomiernie poszczególne przepisy nie tylko dlatego, że różna jest ich doniosłość prawna. Jestem jednak nadal przekonany, że za cenę tych niedoskonałości udało się przedstawić Prawo bankowe jako akt wewnętrznie spójny, zawierający skutecznie działające normy należące do różnych dziedzin prawa. Niewątpliwie ułatwieniem w przygotowaniu Komentarza było to, że jestem od wielu lat pracownikiem służby prawnej Narodowego Banku Polskiego. Jest to dla mnie powód niewątpliwej dumy i satysfakcji zawodowej. Tym niemniej czuję się zobligowany podkreślić, że prezentuję w Komentarzu własne poglądy i poglądy te nie muszą pokrywać się z poglądami instytucji, w której jestem zatrudniony. Bernard Smykla Warszawa, czerwiec 2011 r. VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankHipU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BFGU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BGKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) BrewU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) dyr. Nr 97/5 . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/5/WE z 27.1.1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych (Dz.Urz. UE L 1997, Nr 43 z 14.2.1997 r.) dyr. Nr 2000/12 . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/12/WE z 20.3.2000 r. odno- sząca się do podejmowania i prowadzenia dzia- łalności przez instytucje kredytowe [zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/28/WE z dnia 18.9.2000 r., zmieniającą dyrektywę Nr 2000/12/WE dotyczącą podejmo- wania i prowadzenia działalności przez instytu- cje kredytowe] (Dz.Urz. UE L 2000, Nr 126 z 26.5.2004 r.) dyr. Nr 2000/46 . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/46/WE z 18.9.2000 r. w spra- wie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz IX Wykaz skrótów nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. UE L 2000, Nr 275 z 27.10.2000 r.) dyr. Nr 2001/24 . . . . . Dyrektywa Nr 2001/24/WE z 4.4.2001 r. w spra- wie reorganizacji i likwidacji instytucji kredyto- wych (Dz.Urz. UE L 2001 Nr 125 z 5.5.2001 r.) dyr. Nr 2006/48 . . . . . Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie po- dejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 2003 Nr 177 z 30.6.2006 r.), dyr. Nr 2006/49 . . . . . Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie adekwat- ności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytu- cji kredytowych (Dz.Urz. UE L 2006 Nr 177 z 30.6.2006 r.), 2004/39/WE, dyr. Nr 2007/44 . . . . . Dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 5.9.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwięk- szenia udziałów w podmiotach sektora finanso- wego (Dz.Urz. UE L 2007 Nr 247 z 21.9.2007 r.), dyr. Nr 2007/64 . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11.3.2009 r. zmieniającej dyrek- tywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwaran- cji oraz terminu wypłaty (Dz.Urz. UE L 68 z 13.3.2009 r.) dyr. 2009/111 . . . . . . . dyrektywa 2009/111/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków po- wiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.Urz. UE L 302 z 17.11.2009 r.) dyr. 2010/76 . . . . . . . . dyrektywa 2010/76/UE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany X Wykaz skrótów dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w za- kresie wymogów kapitałowych dotyczących port- fela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. UE L 329 z 14.12.2010 r.) dyr. CAD . . . . . . . . . . Dyrektywa Nr 93/6/EWG z 15.3.1993 r. w spra- wie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 141 z 11.6.1993 r. ze zm.) DzUU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpiecze- niowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ElektrIPU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instru- mentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FBankSpółdzU . . . . . . ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) FinwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GrupBankU . . . . . . . . ustawa z 14.6.1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz.U. Nr 90, poz. 406 ze zm.) GTU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) InfGospU . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Druk sejmowy Nr 3596) KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598) NBPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej NRFU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) NRKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitalowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) NUU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubez- pieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwe- stycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm.) ObrFinU . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu pra- niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, finansowymi poz. 1384 ze zm.) OchrDanU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych oso- bowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) XII Wykaz skrótów OchrInfNU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OferPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan- sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OiFFE . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) OinfNU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) OrozrU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PodpisElektrU . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PostSAdmU . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank 1989 . . . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrPapW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym (t.j. Dz.U. obrocie papierami wartościowymi z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RfinU . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektó- rych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.) SpKasyU . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SwobDGU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZmBFGInne 2008 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy o Ban- kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1315) ZmBFGInneU 2009 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2009 r. o zmianie ustawy o Banko- wym Funduszu Gwarancyjnym oraz o ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 144, poz. 1176) ZmBFGInneU 2010 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o Ban- kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724) ZmObrInstFinU 2008 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) ZmPrBank 2001 . . . . . ustawa z 23.8.2001 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1195) XIV Wykaz skrótów ZmPrBank 2004 . . . . . ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) ZmPrBankPodz 2006 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 190, poz. 1401) ZmPrBank 2007 . . . . . ustawa z 26.1.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 42, poz. 272) ZmPrBankInne 2010 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpie- czeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 126, poz. 853) ZmPrBank 2011 . . . . . ustawa z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Druk sejmowy Nr 3974) ZmSDGU . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swo- bodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) uchwała Nr 4/98 . . . . . . . . . . . uchwała Komisji Nadzoru Bankowego Nr 4/98 z 30.6.1998 r. w sprawie trybu postępo- wania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powy- żej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 40) uchwała Nr 1/2002 . . . . . . . . . uchwała Komisji Nadzoru Bankowego Nr 1/2002 z 10.1.2002 r. w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komi- sji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie XV Wykaz skrótów zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedsta- wianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku (Dz.Urz. NBP Nr 1, poz. 1 sprost. Dz.Urz. NBP Nr 2, poz. 4) uchwała Nr 2/2008 . . . . . . . . . uchwała Nr 2/2008 Komisji Nadzoru Finanso- wego z 7.1.2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz.Urz. KNF Nr 1, poz. 1 ze zm.) uchwała Nr 389/2008 . . . . . . . . uchwała Nr 389/2008 Komisji Nadzoru Finanso- wego z 17.12.2008 r. w sprawie wykazu doku- mentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedsta- wianej Komisji Nadzoru Finansowego przez radę nadzorczą banku (Dz.Urz. KNF Nr 8, poz. 43 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . Gdańske Studia Prawnicze BiK . . . . . . . . . . . . . . Bank i Kredyt BISN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Gd. St. Praw. Gl. KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . Palestra Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Prok. i Pr. PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rz . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . Rejent 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . akapit . . . . . . . . . . . . . biuro informacji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . bankowy papier wartościowy . . . . . . . . . . . . . bankowy tytuł egzekucyjny ak. BFG . . . . . . . . . . . . . Bankowy Fundusz Gwarancyjny b.gr.k . . . . . . . . . . . . . bankowa grupa kapitałowa BGK . . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarstwa Krajowego b.i.g. b.p.w. b.t.e. EOG . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy GIIF . . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Informacji Finansowej GINB . . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego KE . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KNB . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KNUiFE . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Eme- rytalnych . . . . . . . . . . . . . . nastepny . . . . . . . . . . . . . . . Numer . . . . . . . . . . . . . . . litera lit. NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli nast. Nr orz. pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt p.k.z.p. post. rozdz. . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa . . . . . . . . . . . . rozdział XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity skok . . . . . . . . . . . . . . spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa t.j. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska wyr. w zw. z. zał. zd. ze zm. zob. ZUS . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . załącznik . . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVIII Bibliografia Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2002 Andrzejuk B., Operacje dokumentowe (w transakcjach handlu zagra- nicznego). Akredytywa dokumentowa, Warszawa 1996 Andrzejuk B., Heropolitańska I., Gwarancje, poręczenia, awale i akre- dytywy standby, Warszawa 2000 Armata M., Glosa do uchw. SN z 16.12.1998 r., III CZP 50/98, PS 199, Nr 6 Babiarz P., Dopuszczalność zlecania przez bank wykonywania niektó- rych czynności podmiotom zewnętrznym, MoP 2000, Nr 10 Babiarz P., Korzystniejsze warunki w umowach z klientami powiąza- nymi z bankiem, MoP 2001, Nr 11 Babiarz P., Udostępnianie przez bank danych klientów, MoP 2000, Nr 5 Bajor B., Spółka akcyjna jako forma prawnoorganizacyjna banku, SP 2001, Nr 3–4 Bańka J., Białek T., Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobowiązaniach konsumentów, PB 2005, Nr 9 Bańka J., Żółw H., Nie taki rachunek bankowy straszny, Rz 2004, Nr 10 Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998 Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 11.7.2000 r., III CZP 22/00, PB 2001, Nr 3 Bączyk M., Instytucja kuratora bankowego w polskim sektorze banko- wym, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000 Bączyk M., Kiedy jest potrzebne zezwolenie KNB? W sprawie interpretacji przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 prawa bankowego, PB 2000, Nr 2 Bączyk M., Łączenie się banków w formie spółek akcyjnych. Nowe interpretacyjne (art. 124 prawa regulacje prawne i nowe wątpliwości bankowego i art. 494 kodeksu spółek handlowych), PB 2001, Nr 2 Bączyk M., Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., PB 1997, Nr 2 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo bankowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: