Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00559 011246 10700464 na godz. na dobę w sumie
Prawo blogosfery - ebook/pdf
Prawo blogosfery - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6378-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Blogi internetowe to wysoce zindywidualizowane strony internetowe z treściami tworzonymi przez konkretną osobę (rzadziej kilka osób), której osobowość, zainteresowania, umiejętności, odczucia i opinie wyróżniają blog spośród innych. W związku z coraz większą popularnością blogów zaczęły je prowadzić także różnego typu jednostki organizacyjne, czego przykładem są funkcjonujące w niemałej ilości blogi firmowe.

Wzrostowi popularności blogów towarzyszy ich profesjonalizacja, również w aspekcie zarobkowego ich charakteru. Na blogach zaczęły pojawiać się nie tylko abstrakcyjne treści tworzone przez prowadzącego bloga, ale też w coraz większym zakresie opinie i komentarze dotyczące konkretnych zdarzeń, usług lub produktów, co nierzadko wiąże się z sięganiem do twórczości lub prywatności innych osób.

Rozpoczęcie prowadzenia bloga od strony technicznej jest bardzo proste. Pomysłowość, talent i pracowitość twórcy przekłada się najczęściej na sukces blogu. Sukces zaś liczy się nie tylko ilością odbiorców, ale też zarobkami. Upowszechnienie blogów, choć jest zjawiskiem interesującym, a nawet – jak się wydaje – kulturowo i społecznie pożądanym, przekłada się na zawiązanie szeregu relacji z osobami lub jednostkami organizacyjnymi (przedsiębiorcami). W efekcie powstają rozliczne stosunki prawne.

Celem książki jest przedstawienie problematyki blogów w świetle adekwatnych dla tej materii regulacji prawnych. Obecnie system regulacji w tym zakresie jest w wysokim stopniu niejasny i nieprzewidywalny. Poza typowymi problemami dla cyberprzestrzeni, jak szeroki zakres oddziaływania i trudności z ustaleniem tożsamości użytkowników, dochodzi kwestia wolności w Internecie i prawa do wypowiadania swoich ocen, czy po prostu opisywania zdarzeń ze swojego życia, które jednak ingerują w sferę prywatności drugiej osoby.

Dzięki tej publikacji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

Publikacja adresowana do blogerów, przedsiębiorców, medioznawców, prawników, naukowców, informatyków i wszystkich zainteresowanych rozwojem Internetu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ  GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK • PRAWO BLOGOSFERY Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH Inne G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Inne G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG Inne W. Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH Monografie Prawnicze G. Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Inne www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6377-6 ISBN e-book 978-83-255-6378-3 Spis treści Wstęp   ............................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów   ...............................................  § 1.  Blog na tle uregulowań prasowych  ..........................................................  I.  Prasa elektroniczna  ..........................................................................  II.  Definicja prasy  ..................................................................................  III.  Rejestracja  .........................................................................................  I.  Prawa i obowiązki prasy  .................................................................  § 2.  Blog w kontekście regulacji dotyczącej telewizji  ....................................  I.  logi i materiały video na blogach  ................................................  II.  Związanie reżimem ustawy o radiofonii i telewizji  ....................  III.  Sprawozdanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  ............  I.  Obowiązki dostawcy audiowizualnej usługi na żądanie  ...........                  Rozdział II. Prawa autorskie do utworów tekstowych, graficznych         i multimedialnych   ..............................................................................................  § 1.  Utwory własne zamieszczane na blogu  ...................................................  I.  Ochrona prawnoautorska  ...............................................................  II.  Autorskie prawa osobiste  ................................................................  III.  Autorskie prawa majątkowe  ...........................................................  I.  Ochrona wizerunku  ........................................................................  § 2.  Wykorzystanie cudzych utworów we własnych kompozycjach  ..........  I.  Opracowania cudzych utworów  ....................................................  II.  Dozwolony użytek  ...........................................................................  III.  Symbole marek  .................................................................................  I.  Licencje Creative Commons  ............................................................  § 3.  Odesłania elektroniczne do cudzych utworów  ......................................  I.  Linkowanie  ........................................................................................  II.  Linki do ogólnodostępnych treści  .................................................  III.  Charakter prawny linkowania  .......................................................  I.  Linki a nowe modele biznesowe i techniczne  ..............................                  II IX XIII 1 3 3 4 9 15 21 21 22 28 30 35 36 36 39 42 50 53 53 54 63 70 71 71 73 77 82  Spis treści     Rozdział III. Wyrażanie ocen i ingerencja w sferę prywatną oraz zawodową (firmową) innych osób   ......................................................................................  § 1.  Naruszenie dóbr osobistych  ......................................................................  I.  Dobra osobiste w cyberprzestrzeni  ...............................................  II.  Instrumenty ochrony  ......................................................................  § 2.  Zniesławienie i inne przestępstwa  ............................................................  I.  Rodzaje przestępstw  ........................................................................  II.  Instrumenty ochrony  ......................................................................  § 3.  Nieuczciwa konkurencja i nieuczciwe praktyki rynkowe  ....................      I.  Czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki  rynkowe  .............................................................................................  II.  Instrumenty ochrony  ......................................................................  Rozdział IV. Odpowiedzialność za działania użytkowników   ........................    § 1.  Komentarze i opinie użytkowników ingerujące w prawa innych          osób  ................................................................................................................  I.  Konstrukcja odpowiedzialności .....................................................  II.  Ujawnienie tożsamości użytkowników lub danych służących  do ich zidentyfikowania  ..................................................................  § 2.  Dane osobowe uczestników  ......................................................................  I.  Rejestracja i zasady przetwarzania danych  .................................  II.  Znajomi i fani w cyberprzestrzeni  ................................................  Rozdział V. Komercjalizacja bloga   ........................................................................  § 1.  Działalność gospodarcza  ...........................................................................  I.  Rejestracja działalności gospodarczej  ..........................................  II.  Prowadzenie działalności gospodarczej  .......................................  § 2.  Sklep internetowy  .......................................................................................  I.  Obowiązki sprzedawcy  ...................................................................  II.  Prawa konsumenta  ...........................................................................  § 3.  Organizacja konkursu  ................................................................................  I.  Niebezpieczeństwa związane z organizacją konkursu  ..............  II.  Konkurs a loteria  ..............................................................................  § 4.  Reklama na blogu  ........................................................................................  I.  Specjalne przypadki reklamy  .........................................................  II.  Spam  ...................................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................                    I 83 84 84 92 98 98 102 103 103 106 109 110 110 121 125 125 134 139 140 140 141 143 143 149 153 153 154 158 158 166 169 173 Wstęp Blogi internetowe to wysoce zindywidualizowane strony internetowe z treściami two- rzonymi przez konkretną osobę (rzadziej kilka osób), której osobowość, zainteresowania,  umiejętności, odczucia i opinie wyróżniają blog spośród innych. W związku z coraz więk- szą popularnością blogów zaczęły je prowadzić także różnego typu jednostki organizacyj- ne, czego przykładem są funkcjonujące w niemałej ilości blogi firmowe. Wprawdzie blogi  takie prowadzone są przez osoby fizyczne, to jednak nie są one nierozerwalnie związane  z blogiem i mogą zostać zastąpione przez inne osoby. W takich przypadkach za prowa- dzącego blog należy uznać wspomnianą jednostkę organizacyjną, której charakter deter- minuje tematykę bloga.  Pierwotnie blogi funkcjonowały jako swoiste publiczne pamiętniki lub stanowiły wy- raz postępów blogera w realizacji pasji. Obecnie służą również innym celom. Wprawdzie  wciąż pozostają spersonalizowanymi stronami internetowymi, to jednak nie można okre- ślić typowych rodzajów treści na nich prezentowanych. Czasowa moda na konkretny te- mat często przekłada się jednak na wzrost ilości blogów o danej tematyce. Jak się wydaje  obecnie najpopularniejsze są blogi o tematyce politycznej, podróżniczej, modowej i tzw.  lifestylowe. Funkcjonuje również szereg specjalistycznych blogów ze swej natury skiero- wanych do węższego kręgu odbiorców. Wartość dostrzeżono w prowadzeniu, wspomnia- nych wcześniej, blogów firmowych i zawodowych.  Blogi pozwalają na przekazywanie treści szerokiemu kręgowi osób, tym samym prze- kładając się na możliwości budowania własnego wizerunku, reklamowania produktów oraz  prowadzenie działalności zarobkowej. Wciąż funkcjonują jednak blogi w tradycyjnym rozu- mieniu tego pojęcia, jednak nawet i te nierzadko zaczynają zmieniać swój charakter. Wiele  blogów odniosło spory sukces zdobywając liczne grono stałych czytelników, nierzadko sta- jąc się opiniotwórczymi. O sile ich oddziaływania świadczy okoliczność, że treści na nich  zamieszczane komentowane są w tradycyjnych mediach, a prowadzący je blogerzy często  aktywnie uczestniczą w programach telewizyjnych i publikują w papierowej prasie.  Wzrostowi popularności blogów towarzyszy profesjonalizacja, również w aspekcie za- robkowego ich charakteru. Na blogach zaczęły pojawiać się nie tylko zindywidualizowane  abstrakcyjne treści tworzone przez prowadzącego bloga, ale w coraz większym zakresie opi- nie i komentarze dotyczące konkretnych zdarzeń, usług lub produktów, co nierzadko wiąże  się z sięganiem do twórczości lub prywatności innych osób. Obserwowany w ostatnich la- tach rozwój blogów dotyczy nie tylko treści, ale też formy. Zamiast pierwotnie stosowanych  treści tekstowych, wzbogacanych w mniejszym lub większym stopniu zdjęciami, obecnie  wykorzystywanie fotografii i nagrań dźwiękowych lub video jest coraz powszechniejsze.  Niektóre blogi opierają się jedynie na prezentacji zdjęć lub filmów autorstwa blogera. Rozpoczęcie prowadzenia bloga od strony technicznej jest bardzo proste. Pomysłowość,  talent i pracowitość twórcy przekłada się najczęściej na sukces bloga. Sukces zaś liczy się  II Wstęp nie tylko ilością odbiorców, ale też zarobkami. Upowszechnienie blogów, choć jest zjawi- skiem interesującym, a nawet, jak się wydaje, kulturowo i społecznie pożądanym, przekła- da się na zawiązanie szeregu relacji z osobami lub jednostkami organizacyjnymi (przed- siębiorcami). W efekcie powstają rozliczne stosunki prawne. Wydaje się, że blogi mają na  tyle doniosły potencjał komercyjny, że będą się rozwijać w przyszłości. Możliwe, że dojdzie  do swoistej konwergencji z tradycyjnymi mediami, przykładowo poprzez stałą wymianę  treści pomiędzy tradycyjnymi mediami i blogami. Z pewnością blogi będą przechodzić ewolucję wraz ze zmianami Internetu. Nie wy- daje się jednak, aby miały one – lub powstałe w przyszłości byty im podobne – całkowcie  przestać funkcjonować. Obecnie blogi, fora internetowe i media społecznościowe są, jak  się wydaje, jedynymi powszechnymi sposobami na aktywny i merytoryczny udział w cy- berprzestrzeni. Te sposoby są przy tym dostępne dla każdego – nie trzeba spełniać żadnych  warunków rozpoczęcia takiej aktywności, kluczowe jest jedynie dotarcie do innych osób. Celem książki jest przedstawienie problematyki blogów w świetle adekwatnych dla tej  materii regulacji prawnych. System regulacji w tym zakresie jest w wysokim stopniu nie- jasny i nieprzewidywalny. Poza typowymi problemami dla cyberprzestrzeni, jak szeroki  zakres oddziaływania i trudności z ustaleniem tożsamości użytkowników, dochodzi kwestia  wolności w Internecie i prawa do wypowiadania swoich ocen, czy po prostu opisywania  zdarzeń ze swojego życia, które jednak ingerują w sferę prywatności drugiej osoby. Wrocław, maj 2014 r. Łukasz Goździaszek III Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU  ............................  ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze- ciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356  ze zm.) HazardU ..............................  ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201,  poz. 1540 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KW  ......................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykonawczy (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 482 ze zm.) OchrDanU ...........................  ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonsU .........................  ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumen- tów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez  produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) PrAut  ...................................  ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrFarm  ................................  ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.  z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PNPRU  ................................  ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak- tykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrPras  ..................................  ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24  ze zm.) PrWłPrzem  .........................  ustawa  z 30.6.2000 r.  –  Prawo  własności  przemysłowej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) RTU  ..................................  ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r.  Nr 43, poz. 226 ze zm.) SDziałGospU  ......................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SystUbezpU  ........................  ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) IX Wykaz skrótów SKU  .....................................  ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.  Nr 141, poz. 1176 ze zm.) UsłElektrU  ..........................  ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) ZNKU  .................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SO  ........................................  Sąd Okręgowy SR  .........................................  Sąd Rejonowy 3. Czasopisma CBKE  ...................................  e-Biuletyn CBKE EP  .........................................  Edukacja Prawnicza EPS .......................................  Europejskie Przegląd Sądowy MoP ......................................   Monitor Prawniczy Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PiP  .......................................  Państwo i Prawo PME  .....................................  Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego Rej.  .......................................  Rejent ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa  Własności Intelektualnej 4. Inne art.  ........................................  artykuł CEIDG  ................................  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodar- czej Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy GIODO  ...............................  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych n.  ..........................................  następne niepubl.  ...............................  niepublikowane Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj X Wykaz skrótów poz.  ......................................  pozycja red.  .......................................  redakcja s.  ...........................................  strona t.  ...........................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity UE  ........................................  Unia Europejska ust.  .......................................  ustęp w zw.  ....................................  w związku zd.  ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz ZUS  ......................................  Zakład Ubezpieczeń Społecznych XI Wykaz literatury Adamski A., Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, PiP 2010, Nr 2 Antoniuk J.R., Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006  Balcarczyk J., Prawa internetowa – rejestracja? PME 2010, Nr 1 Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009 Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków  Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa  Barta J., Markiewicz R., Wprowadzenie, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków  Barta J., Markiewicz R., Dozwolony użytek: antologie i wypisy, ZNUJ 2009, z. 104 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010 Barta J., Markiewicz R., Przechowywanie utworów na stronach internetowych, ZNUJ 2009,  Barta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Markiewicz R., Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ 2009, z. 106 Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo mediów, Warszawa 2005 Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle  prawa polskiego, Kraków 2003 Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa  2004 2011 2005 z. 105 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach  konwersji cyfrowej, Warszawa 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cywili- Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym,  zacji, Warszawa 2011 Warszawa 2005 Czerniawski M., Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych – za- rys problemu, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne  problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Czub K., O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, ZNUJ 2012, z. 115 Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne,  Warszawa 2011 Fajgielski P., Funkcjonowanie portali interentowych – wybrane problemy prawne,  w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sie- ci, portali i e-usług, Warszawa 2012 XIII Wykaz literatury Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa  Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008 Gabler D., Forum dyskusyjne – aspekty autorskoprawne, ZNUJ 2012, z. 117 Gęsicka D.K., Wykładnia pojęć w prawie autorskim, ZNUJ 2012, z. 117 Gienas K., Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego? ZNUJ 2009, z. 106 Gienas K., Prawnoautorskie aspekty miniaturek fotografii (thumbnails) tworzonych przez  wyszukiwarki internetowe, ZNUJ 2009, z. 105 Gienas K., Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Warszawa  Gołaczyński J. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa  2011 2008 2003  Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz,  Warszawa 2009 Grudziński T., Platformy społecznościowe w komunikacji elektronicznej a problematyka  ochrony danych osobowych, PME 2012, Nr 2 Grzybczyk K., Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012 Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011 Jarzynka R., Patentowanie jest easy, EP 2013, Nr 3 Klafkowska-Waśniowska K., Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w pra- wie autorskim, Warszawa 2008 Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010  Kowalczuk I., Polański P., Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi  linków sponsorowanych, MoP 2011, Nr 1 Kowalik-Bańczyk K., Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym  Kruszyński M., Dozwolony użytek osobisty utworów w świetle stosowania zabezpieczeń  i międzynarodowym, Kraków 2006 technicznych, ZNUJ 2008, z. 102 Lis W., Wiśniewski P., Husak Z., Prawo prasowe. Komentarz, Legalis 2012 Litwiński P., Hosting danych osobowych. Zagadnienia podstawowe, MoP 2008, Nr 23 Majchrowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu świadczenia usług elektronicz- nych z u A. życiem elektronicznych instrumentów płatniczych, PME 2010, Nr 1 Makowski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych,  w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci,  portali i e-usług, Warszawa 2012 Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009 Małek L., Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011 Małek L., Ustawowe cele prawa cytatu, ZNUJ 2009, z. 102 Markiewicz R., Internet i prawo autorskie – wykaz problemów i propozycje ich rozwią- zań, ZNUJ 2013, z. 121 Matlak A., Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ 2010, z. 108 Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004 Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa  2008 XI Wykaz literatury Michalak A., Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych,  PPH 2010, Nr 4 Młynarska-Sobaczewska A., Wolność wirtualnej wypowiedzi, PiP 2008, Nr 2 Namysłowska M., Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012 Nowak-Gruca A., Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle eko- nomicznej analizy prawa, Warszawa 2013 Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007 Okoń Z., Charakter prawny umowy licencyjnej, ZNUJ 2009, z. 105 Olężałek M. Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup  zawodowych i społecznych – cz. II, MoP 2012, Nr 15 Pązik A., Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność narusze- nia dobra osobistego, ZNUJ 2010, z. 109 Pązik A., Prawo do wizerunku w obliczu zmian, ZNUJ 2010, z. 107 Pierzchała K., Keyword advertising – niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego  w Internecie? (analiza w świetle dyrektywy 2008/95/WE), ZNUJ 2010, z. 108 Piesiewicz P.F., Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009 Podrecki P. (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004 Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskie- go prawa autorskiego, ZNUJ 2013, z. 122 Pręda B., Wyłączenie odpowiedzialności za udostępnianie linków – uwagi do projektu no- welizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, PME 2012, Nr 2 Sadomski J., Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008 Sarbiński R.M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Kraków 2004 Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cy- wilnoprawna, Kraków 2006 Siwicki M., Cyberprzestępczość, Legalis 2013 Siwicki M., Pojęcie prasy i przestępstwa prasowego, Prok. i Pr. 2014, Nr 1 Siwicki M., Przestępstwo zniesławienia w ujęciu prawnoporównawczym, EPS 2012, Nr 6 Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej,  Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej,  Warszawa 2011, Legalis Warszawa 2012, Legalis Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz, Kraków 2006 Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rej. 1992, Nr 11 Szczepanowska-Kozłowska K., Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towaro- wy, ZNUJ 2013, z. 119 Szwaja J., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013 Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012 Świerczyński M., Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym między- Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,  Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010 Tobiczyk P., Odpowiedzialność dostawców usług hostingowych z tytułu naruszenia dóbr  narodowym, Warszawa 2013 Warszawa 2010 osobistych, PME 2012, Nr 4 X Wykaz literatury Tomczyk S., Artyści wykonawcy – prawa i ich ochrona, PME 2008 Trzeciak K., Metatagi jako narzędzie służące nieuczciwej konkurencji w Internecie,  PME 2012, Nr 4 Wachowska A., Cytat utworu audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych, ZNUJ 2009, z. 104 Wasilewski P., Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008 Wasilewski P., Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle  porównawczym, Warszawa 2012 Widła B., Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowa- nie odesłań (linków) internetowych, ZNUJ 2010, z. 110 Wilińska A., Zelek M., Blog w świetle polskiego PrPras, EP 2010, Nr 2, Legalis Wójcik E.N., Reklama sponsorowana w internecie a naruszenie prawa do znaku towaro- wego w amerykańskim prawie federalnym, PPH 2010, Nr 4 Vetulani A., Dzieła osierocone – w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania, ZNUJ 2009,  z. 103 Zieliński M.Z., Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców internetowych.  Analiza prawno porównawcza, Lex-el. 2012 Zieliński M.Z., Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych,  w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sie- ci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Żerański P., Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych  za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim  na tle prawnoporównawczym, PPH 2013, Nr 3 XI Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Cyberprzestrzeń nie jest przedmiotem specjalnej regulacji. Wprawdzie pra- wo definiuje takie pojęcia jak adres elektroniczny lub system teleinformatycz- ny1, to blog nie został zdefiniowany. Termin „blog” występuje jednak w polskiej  legislacji, choć używane jest w dość specyficznym miejscu i nie reguluje wprost  stosunków  prawnych  w cyberprzestrzeni.  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  dotyczące  oświaty  posługują  się  pojęciem  bloga  określając  szcze- gółowe treści nauczania z języka polskiego, stanowiąc, że tworząc wypowiedzi  w zakresie mówienia i pisania uczeń powinien przestrzegać zasad etyki mowy  w różnych  sytuacjach  komunikacyjnych,  m.in.  znać  konsekwencje  stosowania  form charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informa- cji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (mając przy tym świadomość niebezpie- czeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością uczestników  komunikacji w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania in- nych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach  kłopotliwych, znać skutki kłamstwa, manipulacji, ironii) oraz statuując szcze- gółowe treści nauczania z wiedzy o kulturze wskazując, że tworząc wypowiedzi  uczeń powinien potrafić przygotować prezentację lub inną formę wypowiedzi  multimedialnej − blog, forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lo- kalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej2. Choć  materia ta nie jest miarodajna dla opisu stosunków prawnych, to jednak uka- zuje, że blog jest, wprawdzie w dość specyficznym ujęciu, ale jednak, pojęciem,  którym posługują się przepisy prawa.  1 Terminy „adres elektroniczny” oraz „system teleinformatyczny” zdefiniowane zostały  w art. 2 pkt 1 i 3 UsłElektrU. Choć są to definicje stworzone na użytek przywołanej ustawy, to  jednak wiele innych aktów prawnych odsyła do słowniczka pojęć ustawowych zawartych w tej  ustawie, przez co definicje tam zawarte mają dość szerokie zastosowanie. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.8.2012 r. w sprawie podstawy progra- mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Podobnie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.8.2010 r.  w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  (Dz.U. Nr 170, poz. 1143 ze zm.). 1 Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Poza  wskazaną  powyżej  regulacją  rozporządzeń  Ministra  Edukacji  Narodowej pojęcie blogu nie występuje w polskim prawie powszechnie obowią- zującym. Nie oznacza to jednak, że blog nie podlega żadnej regulacji prawnej.  Przeciwnie, każde zdarzenie związane z blogiem jest uregulowane przez prawo.  Świadczy o tym choćby dość częste posługiwanie się pojęciem blogu w orzecz- nictwie  sądowym.  Niejednokrotnie  problemem  jednak  jest  określenie  jakie  przepisy znajdują zastosowanie w konkretnym przypadku. Wątpliwości w tym  zakresie  są  konsekwencją  okoliczności,  że  nie  zawsze  jest  oczywiste  „czym”  jest blog w świetle prawa, a w ślad za tym jakie szczególne regulacje stosować.  W tym stanie rzeczy zachodzi w pierwszej kolejności potrzeba zakwalifikowa- nia bloga jako jednego ze znanych tradycyjnych mediów (lub wykluczenia takiej  kwalifikacji), w drugiej kolejności rozważenie konsekwencji prawnych związa- nych z prowadzeniem bloga, w tym relacji z innymi osobami i jednostkami or- ganizacyjnymi. Blog  służy  komunikowaniu  treści  przez  osobę  prowadzącą  bloga,  jednak  treści te mogą mieć różną postać (tekst, video, zdjęcia), co dodatkowo niejed- nokrotnie komplikuje próbę prawnego zakwalifikowania bloga. Wydaje się, że  ogólna  i wyczerpująca  klasyfikacja  nie  jest  możliwa,  stąd  każdy  blog  oceniać  należy indywidualnie lub przynajmniej w kontekście grupy jednorodnych blo- gów.  Choć  już  rozpowszechnianie  swoich  treści  przez  autora  bloga  może  ro- dzić rozliczne problemy prawne (przykładowo naruszenie cudzych dóbr osobi- stych, ale też praw autorskich lub praw własności przemysłowej), to najbogatsza  problematyka prawna dotyczy okoliczności towarzyszących komunikacji treści,  w szczególności naruszeniu dóbr przez czytelników bloga komentujących tre- ści autora lub osiąganiu wymiernych korzyści materialnych z tytułu posiadania  bloga. Analiza  rodzajów  blogów  w świetle  prawa  w większym  stopniu  związana  jest z formą i sposobem prezentowania treści niż z samą treścią (tematyką) blo- ga. Branżowość bloga w zasadzie nie wpływa na jego prawną ocenę. Treści na  blogu prezentowane mogą być – ogólnie rzecz ujmując – na trzy sposoby: po- przez tekst, wykorzystanie zdjęć lub posłużenie się filmami. Najczęściej powyż- sze metody wyrażania treści stosowane są naprzemiennie, zazwyczaj jednak je- den  z określonych  sposobów  dominuje.  Blogowi  prezentującemu  tekst  blisko  pod względem prawnym do literatury i prasy. Z kolei, posługiwanie się nagra- niami skłania do rozważanie regulacji związanych z funkcjonowaniem telewizji.  Forma prowadzonego blogu przekłada się na odmienne typy problemów praw- nych, przy czym wciąż podobieństw pomiędzy blogami, niezależnie od ich ro- dzaju, jest więcej niż różnic. Jednak te szczególne różnice w wielu przypadkach  mogą znacząco zmieniać oceną prawną bloga. 2 § 1. Blog na tle uregulowań prasowych § 1. Blog na tle uregulowań prasowych I. Prasa elektroniczna W technicznym ujęciu bloga zazwyczaj czyta się podobnie jak prasę (dzien- niki lub czasopisma). Z uwagi na rozwój prasy internetowej nawet nośnik treści  może być taki sam w obu przypadkach. Na marginesie należy jedynie wskazać,  sygnalizując rozważania czynione w dalszej części pracy, że niemałą część blo- gów, ogląda się jak telewizję, przy czym w takich przypadkach różnica pomię- dzy vlogami i tradycyjną telewizją jest znacznie większa niż tekstowymi bloga- mi i tradycyjną prasą, ponieważ vlog to zazwyczaj zbiór materiałów video, które  odbiorca może oglądać w wybranej przez siebie chwili i przez siebie określonej  kolejności. Na vlogu nie ma zatem ciągłego programu, na którego przebieg nie  ma się wpływu. Podobieństwo  blogów  do  prasy  przekłada  się  na  wątpliwość,  czy  blogi  są  prasą w świetle prawa? Osobom przyzwyczajonym do papierowej prasy kwali- fikowanie bloga jako prasy może wydać się nobilitujące, jednak faktycznie istot- na jest jedynie okoliczność, że działalność prasowa wiąże się z szeregiem praw  i obowiązków. Co ciekawe, z racji łatwości założenia bloga, większość blogerów  nie jest nawet świadoma wspomnianych obowiązków, zaś z „praw prasowych”  faktycznie się korzysta, co wynika w znacznej mierze z poczucia swobody wyra- żania myśli w Internecie. Niezależnie od praw i obowiązków związanych z funk- cjonowaniem prasy ważnym aspektem jest konieczność rejestracji. Uznanie, że  blog  będący  prasą  funkcjonuje  bez  rejestracji  wiązałoby  się  z wymierzeniem  sankcji karnej.  Posługiwanie się nazwą „blog” nie przesądza o uznaniu lub nieuznaniu dzia- łalności za prasę. Istotne jest jedynie czy działalność internetowa blogera spełnia  wszystkie elementy ustawowej definicji prasy. Aczkolwiek, jak będzie wskazane  szerzej w dalszej części, deklaracja blogera na etapie rejestracji prasy co do pub- likowanych w przyszłości treści ma istotne znaczenie i może przesądzić o zare- jestrowaniu lub odmowie rejestracji bloga jako prasy. Z kolei, w razie braku pre- cyzyjnego i szczegółowego opisu przyszłej działalności blogera odwoływanie się  do nazwy „blog” przełoży się na uznanie, że bloger zamierza prowadzić typową  działalność blogową, która nie zawiera się w sferze działalności prasowej. W  przypadku  blogów  całkowicie  nieistotna  jest  natomiast  okoliczność,  że  mają one postać elektroniczną. Identycznie jak nie ma znaczenia dla kwalifikacji  czy konkretny dziennik lub czasopismo ma postać elektroniczną i tradycyjną3.  3 Por. A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 25; Ł. Syldatk, w: B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo  prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 99–100. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo blogosfery
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: