Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 007354 20984217 na godz. na dobę w sumie
Prawo budowlane. Komentarz - ebook/pdf
Prawo budowlane. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 581
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-006-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie problematyki procesu budowlanego. Uwzględnione zostały dokonane w ostatnich latach zmiany w przepisach komentowanej ustawy, w tym wprowadzone m.in. ustawą z dnia 28.7.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw uproszczenia procedur związanych z nabywaniem uprawnień do legalnego wykonywania robót budowlanych. W komentarzu został również zawarty bogaty dorobek działalności orzeczniczej sądów administracyjnych.

Ponadto w publikacji zamieszczono wzory pism w sprawach budowlanych oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu.

Niniejsze wydanie zawiera stan prawny na dzień 1.1.2006 r.

Komentarz adresowany jest zarówno do uczestników procesu budowlanego, jak i do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo budowlane Polecamy publikacje z tego zakresu: S³awomir Serafin ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PRAWIE BUDOWLANYM Nieruchomoœci Les³aw Myczkowski W£ASNOŒÆ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ INNE PRAWA RZECZOWE W PRAKTYCE, wyd. 2 Nieruchomoœci Ireneusz Weiss, Robert Jurga INWESTYCJE BUDOWLANE, wyd. 4 Nieruchomoœci Les³aw Myczkowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 7 Nieruchomoœci Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Prawnik Radzi Wprowadzenie Jerzy Siegieñ PRAWO BUDOWLANE, wyd. 6 Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 9 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo budowlane Komentarz S³awomir Serafin Prawo budowlane Stan prawny: 1 stycznia 2006 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7483-006-9 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Tekst ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Objaœnienia pojêæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Prawo zabudowy nieruchomoœci gruntowej . . . . . . . . Art. 5. Podstawy prawid³owego przebiegu procesu budowlanego . Art. 5a. Dorêczanie pism w drodze obwieszczenia . . . . . . . . Art. 6. Zagospodarowanie dzia³ek budowlanych . . . . . . . . . . Art. 7. Warunki techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Dodatkowe warunki techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych . . . Art. 10. Wyroby budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10a. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Czynniki szkodliwe dla zdrowia . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . Art. 12. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12a. Weryfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12b. Inny tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12c. Uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie archi- tektury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Uprawnienia budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Rzeczoznawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Upowa¿nienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Prawa i obowi¹zki uczestników procesu budowla- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 87 89 89 95 104 121 124 152 153 157 163 165 179 184 184 185 185 193 197 197 198 202 210 214 215 V Spis treœci Art. 17. Uczestnicy procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Obowi¹zki inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Wypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Obowi¹zki projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Uprawnienia projektanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21a. Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia . . . . . . . . . Art. 22. Obowi¹zki kierownika budowy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Uprawnienia kierownika budowy . . . . . . . . . . . . . . Art. 23a. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Zakaz ³¹czenia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Obowi¹zki inspektora nadzoru. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Uprawnienia inspektora nadzoru . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Wyznaczenie koordynatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót bu- dowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Obowi¹zek uzyskania pozwolenia . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Zwolnienia od uzyskania pozwolenia . . . . . . . . . . . Art. 29a. Budowa przy³¹czy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Obowiazek zg³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Rozbiórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Wymagania dotyczace pozwoleñ . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Wypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Projekt budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Sprawdzanie rozwi¹zañ projektowych . . . . . . . . . . . Art. 35a. Kaucja na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Treœæ decyzji o pozwoleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36a. Decyzja o zmianie pozwolenia. . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Wygaœniêcie pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Rejestr decyzji o pozwoleniu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Obiekty zabytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39a. Budowa na obszarze Pominka Zag³ady . . . . . . . . . Art. 40. Przeniesienie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Budowa i oddawanie do u¿ytku obiektów budowla- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Prace przygotowawcze i obowi¹zki inwestorów . . . . Art. 42. Kierownictwo i nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Sytuacje szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Obowi¹zek zawiadamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Dziennik budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Przechowywanie dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . VI 215 221 232 236 243 244 247 250 251 251 252 255 258 259 259 271 284 286 292 296 305 309 314 320 323 325 329 331 334 340 342 345 345 349 352 355 356 360 Spis treœci Art. 47. Wejœcie na nieruchomoœæ s¹siada. . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Rozbiórka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Badanie zgodnoœci; op³ata legalizacyjna . . . . . . . . . Art. 49a. Wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki . . . . . . . . . Art. 49b. Nakaz rozbiórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Wstrzymanie robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50a. Nakazanie rozbiórki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Doprowadzenie do zgodnoœci z prawem . . . . . . . . . Art. 52. Wykonanie nakazanych czynnoœci . . . . . . . . . . . . . Art. 53. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Zawiadomienie w³aœciwego organu . . . . . . . . . . . . Art. 55. Pozwolenie na u¿ytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Obowi¹zek zawiadamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. (uchylono). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Pozwolenie na u¿ytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59a. Obowi¹zkowa kontrola budowy . . . . . . . . . . . . . . Art. 59b. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59c. Wyznaczenie terminu; udzia³ inwestora . . . . . . . . . Art. 59d. Protokó³ pokontrolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59e. Podmiot kontroluj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59f. Kara za odstêpstwa od projektu . . . . . . . . . . . . . . Art. 59g. Egzekucja kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Przekazanie dokumentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Utrzymanie obiektów budowlanych . . . . . . . . . . Art. 61. Zasady prawid³owego u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . Art. 62. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Przechowywanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Ksi¹¿ka obiektu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Udostêpnianie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Usuwanie nieprawid³owoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Rozbiórka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Opró¿nienie budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69. Usuwanie niebezpieczeñstw . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71. Zmiana sposobu u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71a. Op³ata legalizacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Delegacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 365 375 379 381 385 389 390 395 397 397 399 402 407 410 410 416 418 418 419 421 422 423 424 426 426 431 435 436 439 440 443 446 449 451 453 457 458 460 460 VII Spis treœci Art. 74. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75. Obowi¹zki ró¿nych podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76. Obowi¹zki organu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77. Sytuacja szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78. Czynnoœci zabezpieczaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79. Usuniêcie skutków katastrofy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Organy administracji architektoniczno-budowla- nej i nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Sprawowanie nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81a. Czynnoœci kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81b. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81c. Udzielanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82a. Czynnoœci powierzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82b. Obowi¹zki organów administracji architektoniczno- -budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83a. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84a. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84b. Wykonywanie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85. Wspó³dzia³anie organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Powiatowy inspektor nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Powo³ywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego . . . . . . . . Art. 88a. Wykonywanie zadañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88b. G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego. . . . . . . . . . Art. 89. (uchylono). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89a. W³aœciwoœæ – górnictwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89b. Pozwolenie na budowê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89c. Bezpoœrednie zagro¿enie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 9. Przepisy karne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Naruszanie wymagañ ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91. Przeszkadzanie organom nadzoru . . . . . . . . . . . . . . Art. 92. Niespe³nianie obowi¹zków; utrudnianie . . . . . . . . . . Art. 93. Naruszenie wymagañ ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94. Tryb orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 10. Odpowiedzialnoœæ zawodowa w budownictwie . . Art. 95. Osoby odpowiedzialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 461 462 464 465 466 468 469 469 472 474 476 476 479 481 482 483 487 487 489 490 492 493 495 496 499 501 502 502 502 503 505 505 507 508 510 511 512 512 Spis treœci Art. 96. Rodzaje kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97. Tryb postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98. W³aœciwoœci organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99. Decyzje o ukaraniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101. Zatarcie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 11. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . Art. 103. Sprawy wszczête wczeœniej. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104. Dotychczasowe uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105. Sytuacje szczególne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106. (pominiêto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 108. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Wzory pism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o pozwolenie na budowê/rozbiórkê . . . . . . . . . . 2. Oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 513 516 517 519 520 521 522 523 523 524 525 525 526 526 527 529 nieruchomoœci¹ na cele budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . 531 3. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania dzia³ki lub terenu. . . . . . . . 4. Decyzja o pozwoleniu na budowê . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zawiadomienie o terminie rozpoczêcia robót budowlanych . 6. Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli . . . . . . . . . . . 7. Protokó³ kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Protokó³ kontroli obowi¹zkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy dotyczace warunków technicznych. . . . . . . . . . . 3. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wyroby budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przepisy prawa wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 535 538 540 541 543 547 549 551 553 556 557 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 IX Przedmowa Przedmowa Prawo budowlane stanowi wspó³czeœnie jeden z najbardziej rozbudowa- Przedmowa nych dzia³ów prawa administracyjnego, którego istota, uzasadniana ko- niecznoœci¹ zagwarantowania w³aœciwej ochrony wymagañ interesu pu- blicznego, zasadniczo sprowadza siê do mo¿liwoœci ograniczania praw rzeczowych w³aœciciela gruntu, w zakresie kszta³towania sposobu korzy- stania z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ. Obecny poziom budownictwa jest efektem nie tylko zdobywanych przez stulecia doœwiadczeñ i umiejêtnoœci w zakresie wnoszenia obiektów budowlanych, odkrywanych nowych ma- teria³ów czy technologii, ale przede wszystkim wypracowywanych regula- cji prawnych w zakresie wyznaczaj¹cym ³ad budowlany i po¿¹dany rozwój dzia³alnoœci inwestycyjno-budowlanej. Wspó³czesne budownictwo jest dziedzin¹ szczególnie z³o¿on¹, w której doœwiadczamy wielu problemów natury architektonicznej, urbanistycznej, technicznej, ekonomicznej, eko- logicznej, organizacyjnej itp. Dlatego nie sposób wyobraziæ sobie mo¿li- woœæ prowadzenia w dzisiejszych czasach dzia³alnoœci inwestycyjno-bu- dowlanej bez odpowiednich regu³ postêpowania. Warto podkreœliæ, ¿e wœród ca³okszta³tu przepisów maj¹cych zastosowanie w dziedzinie bu- downictwa wyró¿niamy nie tylko przepisy z zakresu prawa administracyj- nego, ale tak¿e prawa cywilnego, karnego, finansowego czy prawa pracy. Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). Jej przepisy, wraz z postanowieniami ustawy z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) wyznaczaj¹ prawne podstawy dzia³alnoœci inwe- stycyjno-budowlanej. Trudno jest mówiæ o stabilizacji wypracowywanych w przedmiocie pra- wa budowlanego rozwi¹zañ normatywnych. Doœwiadczenia z obo- wi¹zuj¹c¹ od nieco ponad 10 lat ustaw¹ – Prawo budowlane s¹ takie, ¿e treœæ jej postanowieñ poddana zosta³a blisko 30 nowelizacjom! U jej pod- staw mo¿na wskazaæ dla przyk³adu na reformê centrum administracji rz¹dowej (1997 r.), reformê ustrojow¹ pañstwa zwi¹zan¹ z utworzeniem trójszczeblowego samorz¹du terytorialnego (1999 r.) czy nowe uregulowa- nie problematyki gospodarowania przestrzeni¹ (2003 r.). Powy¿szy stan rzeczy nie tylko nie sprzyja podnoszeniu œwiadomoœci prawnej obywateli, ale tak¿e wywo³uje szereg trudnoœci w sferze poprawnego stosowania obo- wi¹zuj¹cych przepisów. Dlatego tzw. funkcja stabilizuj¹ca, polegaj¹ca na XI Przedmowa utrwalaniu wypracowywanego uk³adu stosunków spo³ecznych, pozostaje w przedmiocie prawa budowlanego jedynie postulatem kierowanym pod adresem ustawodawcy. Wprowadzane zmiany do przepisów Prawa budowlanego przynios³y wiele pozytywnych aspektów w zakresie znoszenia barier inwestycyj- no-budowlanych. Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ, ¿e systematycznie wzrasta liczba obiektów, których wykonanie nie wymaga uzyskania decy- zji o pozwoleniu na budowê. Choæ ustawodawca wprowadza w stosunku do takich obiektów obowi¹zek dokonania zg³oszenia, to jednak przewi- dziana prawem budowlanym procedura pozostaje prosta i czytelna. Dru- gim wa¿nym elementem znoszenia barier inwestycyjnych jest zobowi¹za- nie organu administracji architektoniczno-budowlanej do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowê w terminie 65 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie (art. 35 ust. 6 PrBud). Podkreœlenia wymaga tak¿e ograniczenie uznaniowego traktowania przez organ istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwole- nia na budowê (art. 36a PrBud). Kolejne zmiany to m.in. nowe spojrzenie na zjawisko samowoli budowlanej i wprowadzenie znacz¹cego u³atwienia w zakresie dokonywania zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu budowla- nego. Natomiast du¿ym wyzwaniem dla inwestorów pozostaje zaostrzenie procesu oddawania obiektów do u¿ytkowania, a zw³aszcza obowi¹zkowa kontrola budowy, przeprowadzana w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreœlonymi w pozwoleniu na budowê. Maj¹c na uwadze dokonane w ostatnich latach zmiany w przepisach ko- mentowanej ustawy, w tym wprowadzone m.in. w drodze ustawy z dnia 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364) uproszczenia procedur zwi¹zanych z nabywaniem uprawnieñ do legalnego wykonywania robót budowlanych, a tak¿e bogaty dorobek dzia³alnoœci orzeczniczej s¹dów ad- ministracyjnych, odpowiadaj¹c przy tym na zapotrzebowanie praktyki, podj¹³em próbê przygotowania opracowania w formie krótkiego komenta- rza. Niniejsze wydanie zawiera stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2006 r. S³awomir Serafin XII Wykaz skrótów 1. Hród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z dnia 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) FunkTechR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech- nicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) GospNierU . . . . . . . ustawa z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- œciami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KPA. . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) NormU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 12.9.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386) OchrŒrodU . . . . . . . ustawa z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowi- ska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . . ustawa z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) PostAdmU. . . . . . . . ustawa z dnia 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) PrGeolGór . . . . . . . . ustawa z dnia 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i gór- nicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) XIII Wykaz skrótów PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) WarTechR . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra SamPowiatU . . . . . . ustawa z dnia 15.6.1998 r. o samorz¹dzie powiato- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja- kim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WyrBudU . . . . . . . . ustawa z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) ZagospPrzestrzU . . . ustawa z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospoda- rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 2. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego ONSA i WSA . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego . . . . . . . . . . . . Monitor Polski i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych OSNAP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PUG. . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita 3. Inne skróty niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany NSA. . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny XIV Literatura Literatura Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2003. Armata M., Glosa do wyroku SN z dnia 16.12.1992 r., I CRN 188/92, OSP 1994, Nr 4. Babiel T., Bez pozwolenia a jednak legalnie, Rzeczp. z dnia 4.9.2001 r. Babiel T., Gdy ¿ycie ka¿e projektowaæ inaczej, Rzeczp. z dnia 8.9.2000 r. Babiel T., Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, MoP 2002, Nr 8. Bar L., Radziszewski E., Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995. Bar L., Radziszewski E., Kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1999. Bodziony B., Gniadzik P., Prawo budowlane z komentarzem, Warszawa – Jaktorów 2004. Bodziony B., Dziwiñski R., Gniadzik P., Prawo budowlane – komentarz, Warszawa 1998. Brzeziñski W., Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955. Chróœcielewski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 5.9.2001 r., SA/Sz 2652, OSP 2002, Nr 12, poz. 155. Chróœcielewski W., Korzeniowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 31.7.2002 r., II SA/Gd 441/00, OSP 2004, Nr 2, poz. 14. Cieœlak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Czêœæ ogólna, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000. Cioch H., Witczak H., Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, Rej. 1999, Nr 5. Dawidowicz W., Ogólne postêpowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962. Dziwiñski R., Glosa do wyroku NSA z dnia 17.4.2000 r., IV SA 394/98, OSP 2001, Nr 7–8. Dziwiñski R., Komentarz do zmian w prawie budowlanym, GP 2003, Nr 95 (951). Dziwiñski R., Prawo budowlane po nowelizacji, GP 2003, Nr 95 (951). Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego. Czêœæ ogólna, Warszawa 1997. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002. Janowicz Z., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 1999. Jêdrzejewski S., Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1995. XV Literatura Jêdrzejewski S., Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995. Jêdrzejewski S., Kijowski D., Glosa do wyroku z 12.1.1999 r., P 2/98, PiP 2001, z. 3. Korzeniewski W., Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno- budowlanego, Warszawa 2000. Korzeniewski W., Przystosowanie budynków i pomieszczeñ do potrzeb osób niepe³nosprawnych, Przedsiêbiorca Budowlany 1997, Nr 11. Krawczak C., Prawo budowlane na ziemiach polskich od po³owy XVIII wieku do 1939 roku, Poznañ 1975. Ksiê¿opolski B., Martan L., Prawo budowlane w zarysie, Warszawa 1988. Kubiszewski J., Przyczyny budowlanej biurokracji, Forum Budowlane 2000, Nr 4. Kumaniecki K., Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków 1914. Leoñski Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000. Leoñski Z., Szewczyk M., Podstawowe instytucje planowania przestrzenne- go i prawa budowlanego, Poznañ 1999. Ma³ysa K., Proces inwestycyjno-budowlany, Kraków 2002. Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym. Komentarz, Warszawa 2003. Niewiadomski Z. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym, Warszawa 2004. Ochendowski E., Prawo administracyjne-czêœæ ogólna, Toruñ 2000. Pluciñska-Filipowicz A., Stosowanie odstêpstw od warunków technicz- nych, jakim powinny odpowiadaæ budynki, Domus 2000, Nr 7–8. Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga druga – w³asnoœæ i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2001. Serafin S., Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym, Warszawa 2005. Siegieñ J., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2002. Skowroñska E., Glosa do uchwa³y SN z dnia 2.8.1994 r., III CZP 94/94, OSP 1995, Nr 5. Skrzyd³o-Ni¿nik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno-bu- dowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002. Strzêpka J. (red.), Prawo umów budowlanych, Warszawa 1999. Szachu³owicz J. (red.), Krassowska M., £ukaszewska A., Gospodarka nie- ruchomoœciami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002. Szewczyk M., Nadzór jako instytucja materialnego prawa administracyjne- go, PiP 1997, Nr 1. Szwajdler W., Prawa inwestora i osób trzecich w procesie inwestycyj- no-budowlanym, Toruñ 1995. Wronkowska S., Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26.10.1999 r. (sygn. akt K. 12/99), Przegl¹d Sejmowy 2000, Nr 3. XVI A. Tekst ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016)1 (zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, poz. 1364, Nr 169, poz. 1419) Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Prawa i obowi¹zki uczestników procesu budowlanego . . . . . . Rozdzia³ 4. Postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót budowlanych Rozdzia³ 5. Budowa i oddawanie do u¿ytku obiektów budowlanych . . . . . Rozdzia³ 6. Utrzymanie obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 1–11 12–16 17–27 28–40 41–60 61–72 73–79 budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–89c 90–94 Rozdzia³ 9. Przepisy karne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 10. Odpowiedzialnoœæ zawodowa w budownictwie. . . . . . . . . . . 95–102 Rozdzia³ 11. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103–108 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. . [Przedmiot regulacji] Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustaw¹”, normuje dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budo- wy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okreœla zasady dzia³ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Art. . [Rozwiniêcie] 1. Ustawy nie stosuje siê do wyrobisk górniczych. 2.2 Przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych, a w szczególnoœci: 1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów bu- dowlanych zak³adów górniczych; 2) prawa wodnego – w odniesieniu do urz¹dzeñ wodnych; 1 Tekst jednolity og³oszono dnia 5.12.2003 r. 2 Art. 2 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), która wchodzi w ¿ycie 31.05.2004 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo budowlane. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: