Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00602 006426 15695336 na godz. na dobę w sumie
Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 15 - ebook/pdf
Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 15 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4678-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa.—.Prawo.budowlane,.zwana.dalej.„ustawą”,. normuje.działalność.obejmującą.sprawy.projektowania,.budowy,. utrzymania.i.rozbiórki.obiektów.budowlanych.oraz.okreś.la.zasa­ dy.działania.organów.administracji.publicznej.w.tych.dziedzinach. Wyłączenia zastosowania ustawy Art. 2. 1. Ustawy.nie.stosuje.się.do.wyrobisk.górniczych. 2. Przepisy.ustawy.nie.naruszają.przepisów.odrębnych,. a.w.szczególności: 1). prawa.geologicznego.i.górniczego.—.w.odniesieniu.do.obiek­ tów.budowlanych.zakładów.górniczych; 2). prawa.wodnego.—.w.odniesieniu.do.urządzeń.wodnych; 3). o.ochronie.zabytków.i.opiece.nad.zabytkami.—.w.odniesieniu. do.obiektów.i.obszarów.wpisanych.do.rejestru.zabytków.oraz. obiektów.i.obszarów.objętych.ochroną.konserwatorską.na. podstawie.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzen­ nego. Słownik pojęć ustawowych Art. 3. Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). obiekcie.budowlanym.—.należy.przez.to.rozumieć: a). budynek.wraz.z.instalacjami.i.urządzeniami.technicz­ nymi, 13 Art. 3 Prawo budowlane b). budowlę.stanowiącą.całość.techniczno–użytkową.wraz. z.instalacjami.i.urządzeniami, c). obiekt.małej.architektury; 2). budynku.—.należy.przez.to.rozumieć.taki.obiekt.budowlany,. który.jest.trwale.związany.z.gruntem,.wydzielony.z.przestrze­ ni.za.pomocą.przegród.budowlanych.oraz.posiada.fundamen­ ty.i.dach; 2a). budynku.mieszkalnym.jednorodzinnym.—.należy.przez.to. rozumieć.budynek.wolno.stojący.albo.budynek.w.zabudo­ wie.bliźniaczej,.szeregowej.lub.grupowej,.służący.zaspoka­ janiu.potrzeb.mieszkaniowych,.stanowiący.konstrukcyjnie. samodzielną.całość,.w.którym.dopuszcza.się.wydzielenie.nie. więcej.niż.dwóch.lokali.mieszkalnych.albo.jednego.lokalu. mieszkalnego.i.lokalu.użytkowego.o.powierzchni.całkowitej. nieprzekraczającej.30 .powierzchni.całkowitej.budynku; 3)2. budowli.—.należy.przez.to.rozumieć.każdy.obiekt.budowlany. niebędący.budynkiem.lub.obiektem.małej.architektury,.jak:. obiekty.liniowe,.lotniska,.mosty,.wiadukty,.estakady,.tunele,. przepusty,.sieci.techniczne,.wolno.stojące.maszty.antenowe,. wolno.stojące.trwale.związane.z.gruntem.urządzenia.rekla­ mowe,.budowle.ziemne,.obronne.(fortyfikacje),.ochronne,. hydrotechniczne,.zbiorniki,.wolno.stojące.instalacje.prze­ mysłowe.lub.urządzenia.techniczne,.oczyszczalnie.ścieków,. składowiska.odpadów,.stacje.uzdatniania.wody,.konstrukcje. oporowe,.nadziemne.i.podziemne.przejścia.dla.pieszych,.sieci. uzbrojenia.terenu,.budowle.sportowe,.cmentarze,.pomniki,. a.także.części.budowlane.urządzeń.technicznych.(kotłów,. pieców.przemysłowych,.elektrowni.wiatrowych,.elektrowni. jądrowych.i.innych.urządzeń).oraz.fundamenty.pod.maszyny. i.urządzenia,.jako.odrębne.pod.względem.technicznym.części. przedmiotów.składających.się.na.całość.użytkową; 3a). obiekcie.liniowym.—.należy.przez.to.rozumieć.obiekt.bu­ dowlany,.którego.charakterystycznym.parametrem.jest.dłu­ 2.Art..3.pkt.3.zmieniony.przez.art..59.ustawy.z.dnia.29.czerwca.2011.r.. o.przygotowaniu.i.realizacji.inwestycji.w.zakresie.obiektów.energetyki.jądrowej. oraz.inwestycji.towarzyszących.(Dz..U..Nr.135,.poz..789).z.dniem.1.lipca.2011.r. 14 Prawo budowlane Art. 3 gość,.w.szczególności.droga.wraz.ze.zjazdami,.linia.kolejowa,. wodociąg,.kanał,.gazociąg,.ciepłociąg,.rurociąg,.linia.i.trakcja. elektroenergetyczna,.linia.kablowa.nadziemna.i,.umieszczona. bezpośrednio.w.ziemi,.podziemna,.wał.przeciwpowodziowy. oraz.kanalizacja.kablowa,.przy.czym.kable.w.niej.zainstalo­ wane.nie.stanowią.obiektu.budowlanego.lub.jego.części.ani. urządzenia.budowlanego; 4). obiekcie.małej.architektury.—.należy.przez.to.rozumieć.nie­ wielkie.obiekty,.a.w.szczególności: a). kultu.religijnego,.jak:.kapliczki,.krzyże.przydrożne,.figury, b). posągi,.wodotryski.i.inne.obiekty.architektury.ogrodowej, c). użytkowe.służące.rekreacji.codziennej.i.utrzymaniu.po­ rządku,.jak:.piaskownice,.huśtawki,.drabinki,.śmietniki; 5). tymczasowym.obiekcie.budowlanym.—.należy.przez.to.ro­ zumieć.obiekt.budowlany.przeznaczony.do.czasowego.użyt­ kowania.w.okresie.krótszym.od.jego.trwałości.technicznej,. przewidziany.do.przeniesienia.w.inne.miejsce.lub.rozbiórki,. a.także.obiekt.budowlany.niepołączony.trwale.z.gruntem,.jak:. strzelnice,.kioski.uliczne,.pawilony.sprzedaży.ulicznej.i.wy­ stawowe,.przekrycia.namiotowe.i.powłoki.pneumatyczne,. urządzenia.rozrywkowe,.barakowozy,.obiekty.kontenerowe; 6). budowie.—.należy.przez.to.rozumieć.wykonywanie.obiektu. budowlanego.w.okreś.lonym.miejscu,.a.także.odbudowę,. rozbudowę,.nadbudowę.obiektu.budowlanego; 7). robotach.budowlanych.—.należy.przez.to.rozumieć.budowę,. a.także.prace.polegające.na.przebudowie,.montażu,.remoncie. lub.rozbiórce.obiektu.budowlanego; 7a). przebudowie.—.należy.przez.to.rozumieć.wykonywanie. robót.budowlanych,.w.wyniku.których.następuje.zmiana.pa­ rametrów.użytkowych.lub.technicznych.istniejącego.obiektu. budowlanego,.z.wyjątkiem.charakterystycznych.parametrów,. jak:.kubatura,.powierzchnia.zabudowy,.wysokość,.długość,. szerokość.bądź.liczba.kondygnacji;.w.przypadku.dróg.są. dopuszczalne.zmiany.charakterystycznych.parametrów.w.za­ kresie.niewymagającym.zmiany.granic.pasa.drogowego; 15 Art. 3 Prawo budowlane 8). remoncie.—.należy.przez.to.rozumieć.wykonywanie.w.istnie­ jącym.obiekcie.budowlanym.robót.budowlanych.polegających. na.odtworzeniu.stanu.pierwotnego,.a.niestanowiących.bie­ żącej.konserwacji,.przy.czym.dopuszcza.się.stosowanie.wy­ robów.budowlanych.innych.niż.użyto.w.stanie.pierwotnym; 9). urządzeniach.budowlanych.—.należy.przez.to.rozumieć. urządzenia.techniczne.związane.z.obiektem.budowlanym,. zapewniające.możliwość.użytkowania.obiektu.zgodnie.z.jego. przeznaczeniem,.jak.przyłącza.i.urządzenia.instalacyjne,. w.tym.służące.oczyszczaniu.lub.gromadzeniu.ścieków,.a.także. przejazdy,.ogrodzenia,.place.postojowe.i.place.pod.śmietniki; 10). terenie.budowy.—.należy.przez.to.rozumieć.przestrzeń,. w.której.prowadzone.są.roboty.budowlane.wraz.z.przestrze­ nią.zajmowaną.przez.urządzenia.zaplecza.budowy; 11). prawie.do.dysponowania.nieruchomością.na.cele.budowlane. —.należy.przez.to.rozumieć.tytuł.prawny.wynikający.z.prawa. własności,.użytkowania.wieczystego,.zarządu,.ograniczonego. prawa.rzeczowego.albo.stosunku.zobowiązaniowego,.przewi­ dującego.uprawnienia.do.wykonywania.robót.budowlanych; 12). pozwoleniu.na.budowę.—.należy.przez.to.rozumieć.decyzję. administracyjną.zezwalającą.na.rozpoczęcie.i.prowadzenie. budowy.lub.wykonywanie.robót.budowlanych.innych.niż. budowa.obiektu.budowlanego; 13). dokumentacji.budowy.—.należy.przez.to.rozumieć.pozwole­ nie.na.budowę.wraz.z.załączonym.projektem.budowlanym,. dziennik.budowy,.protokoły.odbiorów.częściowych.i.koń­ cowych,.w.miarę.potrzeby,.rysunki.i.opisy.służące.realizacji. obiektu,.operaty.geodezyjne.i.książkę.obmiarów,.a.w.przy­ padku.realizacji.obiektów.metodą.montażu.—.także.dziennik. montażu; 14). dokumentacji.powykonawczej.—.należy.przez.to.rozumieć. dokumentację.budowy.z.naniesionymi.zmianami.dokonany­ mi.w.toku.wykonywania.robót.oraz.geodezyjnymi.pomiarami. powykonawczymi; 16 Prawo budowlane Art. 4 15). terenie.zamkniętym.—.należy.przez.to.rozumieć.teren.za­ mknięty,.o.którym.mowa.w.przepisach.prawa.geodezyjnego. i.kartograficznego; 16). (uchylony); 17). właściwym.organie.—.należy.przez.to.rozumieć.organy.admi­ nistracji.architektoniczno–budowlanej.i.nadzoru.budowlane­ go,.stosownie.do.ich.właściwości,.okreś.lonej.w.rozdziale.8; 18). (uchylony); 19). organie.samorządu.zawodowego.—.należy.przez.to.rozumieć. organy.okreś.lone.w.ustawie.z.dnia.15.grudnia.2000.r..o.samo­ rządach.zawodowych.architektów,.inżynierów.budownictwa. oraz.urbanistów.(Dz..U..z.2001.r..Nr.5,.poz..42,.z.późn..zm.); 20). obszarze.oddziaływania.obiektu.—.należy.przez.to.rozumieć. teren.wyznaczony.w.otoczeniu.obiektu.budowlanego.na. podstawie.przepisów.odrębnych,.wprowadzających.związa­ ne.z.tym.obiektem.ograniczenia.w.zagospodarowaniu.tego. terenu; 21). (uchylony); 22)3 odnawialnym źródle energii — należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwiet- nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn zm.); 23)4 cieple użytkowym w kogeneracji — należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne. Prawo do zabudowy Art. 4. Każdy.ma.prawo.zabudowy.nieruchomości.gruntowej,. jeżeli.wykaże.prawo.do.dysponowania.nieruchomością.na.cele.bu­ dowlane,.pod.warunkiem.zgodności.zamierzenia.budowlanego. z.przepisami. 3.Art..3.pkt.22.dodany.przez.art..38.pkt.1.ustawy.z.dnia.15.kwietnia.2011.r.. o.efektywności.energetycznej.(Dz..U..Nr.94,.poz..551).z.dniem.1.lipca.2012.r. 4.Art..3.pkt.23.dodany.przez.art..38.pkt.1.ustawy.z.dnia.15.kwietnia.2011.r.. o.efektywności.energetycznej.(Dz..U..Nr.94,.poz..551).z.dniem.1.lipca.2012.r. 17 Art. 5 Prawo budowlane Ogólne wytyczne budowy i użytkowania obiektu budowlanego Art. 5. 1. Obiekt.budowlany.wraz.ze.związanymi.z.nim.urzą­ dzeniami.budowlanymi.należy,.biorąc.pod.uwagę.przewidywany. okres.użytkowania,.projektować.i.budować.w.sposób.okreś.lony. w.przepisach,.w.tym.techniczno–budowlanych,.oraz.zgodnie.z.za­ sadami.wiedzy.technicznej,.zapewniając: 1). spełnienie.wymagań.podstawowych.dotyczących: a). bezpieczeństwa.konstrukcji, b). bezpieczeństwa.pożarowego, c). bezpieczeństwa.użytkowania, d). odpowiednich.warunków.higienicznych.i.zdrowotnych. oraz.ochrony.środowiska, e). ochrony.przed.hałasem.i.drganiami, f). odpowiedniej.charakterystyki.energetycznej.budynku. oraz.racjonalizacji.użytkowania.energii; 2). warunki. użytkowe. zgodne. z.przeznaczeniem. obiektu,. w.szczególności.w.zakresie: a). zaopatrzenia.w.wodę.i.energię.elektryczną.oraz,.odpo­ wiednio.do.potrzeb,.w.energię.cieplną.i.paliwa,.przy.za­ łożeniu.efektywnego.wykorzystania.tych.czynników, b). usuwania.ścieków,.wody.opadowej.i.odpadów; 2a). możliwość.dostępu.do.usług.telekomunikacyjnych,.w.szcze­ gólności.w.zakresie.szerokopasmowego.dostępu.do.Internetu; 3). możliwość.utrzymania.właściwego.stanu.technicznego; 4). niezbędne.warunki.do.korzystania.z.obiektów.użyteczności. publicznej.i.mieszkaniowego.budownictwa.wielorodzinnego. przez.osoby.niepełnosprawne,.w.szczególności.poruszające. się.na.wózkach.inwalidzkich; 5). warunki.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy; 6). ochronę.ludności,.zgodnie.z.wymaganiami.obrony.cywilnej; 7). ochronę.obiektów.wpisanych.do.rejestru.zabytków.oraz. obiektów.objętych.ochroną.konserwatorską; 8). odpowiednie.usytuowanie.na.działce.budowlanej; 18 Prawo budowlane Art. 5 9). poszanowanie,.występujących.w.obszarze.oddziaływania. obiektu,.uzasadnionych.interesów.osób.trzecich,.w.tym.za­ pewnienie.dostępu.do.drogi.publicznej; 10). warunki.bezpieczeństwa.i.ochrony.zdrowia.osób.przebywa­ jących.na.terenie.budowy. 2. Obiekt.budowlany.należy.użytkować.w.sposób.zgodny.z.jego. przeznaczeniem.i.wymaganiami.ochrony.środowiska.oraz.utrzymy­ wać.w.należytym.stanie.technicznym.i.estetycznym,.nie.dopusz­ czając.do.nadmiernego.pogorszenia.jego.właściwości.użytkowych. i.sprawności.technicznej,.w.szczególności.w.zakresie.związanym. z.wymaganiami,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.1–7. 3. Dla.budynku.oddawanego.do.użytkowania.oraz.dla.budyn­ ku,.lokalu.mieszkalnego,.a.także.części.budynku.stanowiącej.sa­ modzielną.całość.techniczno–użytkową,.w.przypadkach,.o.których. mowa.w.ust..4,.dokonuje.się.oceny.charakterystyki.energetycznej. w.formie.świadectwa.charakterystyki.energetycznej.zawierającego. okreś.lenie.wielkości.energii.w.kWh/m2/rok.niezbędnej.do.zaspokoje­ nia.różnych.potrzeb.związanych.z.użytkowaniem.budynku,.a.także. wskazanie.możliwych.do.realizacji.robót.budowlanych,.mogących. poprawić.pod.względem.opłacalności.ich.charakterystykę.energe­ tyczną..Świadectwo.charakterystyki.energetycznej.ważne.jest.10.lat. 4. W.przypadku.umów,.na.podstawie.których.następuje: 1). przeniesienie.własności: a). budynku, b). lokalu.mieszkalnego,.z.wyjątkiem.przeniesienia.własno­ ści.lokalu.na.podstawie.umowy.zawartej.między.osobą,. której.przysługuje.spółdzielcze.prawo.do.lokalu,.a.spół­ dzielnią.mieszkaniową.lub c). będącej.nieruchomością.części.budynku.stanowiącej.sa­ modzielną.całość.techniczno–użytkową,.albo 2). zbycie.spółdzielczego.własnościowego.prawa.do.lokalu —.zbywca.przekazuje.nabywcy.odpowiednie.świadectwo.cha­ rakterystyki.energetycznej; 3). powstanie.stosunku.najmu.budynku,.lokalu.mieszkalnego. lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.technicz­ 19 Art. 5 Prawo budowlane no–użytkową.—.wynajmujący.udostępnia.najemcy.odpo­ wiednie.świadectwo.charakterystyki.energetycznej. 4a. W.przypadkach,.o.których.mowa.w.ust..4,.świadectwo. charakterystyki.energetycznej.nie.może.być.sporządzone.przez.wła­ ściciela.budynku,.lokalu.lub.będącej.nieruchomością.części.budynku. stanowiącej.samodzielną.całość.technicznoużytkową.oraz.osobę,. której.przysługuje.spółdzielcze.własnościowe.prawo.do.lokalu. 5. W.budynkach.zasilanych.z.sieci.ciepłowniczej.oraz.w.budyn­ kach.z.instalacją.centralnego.ogrzewania.zasilaną.ze.źródła.w.bu­ dynku.lub.poza.nim,.świadectwo.charakterystyki.energetycznej. lokalu.mieszkalnego.może.być.opracowane.na.podstawie.świadec­ twa.charakterystyki.energetycznej.budynku..Przepisu.nie.stosuje.się. do.lokali.mieszkalnych.posiadających.własne.instalacje.ogrzewcze. 5a. W.przypadku.okreś.lonym.w.ust..5,.właściciel.lub.zarządca. budynku.ma.obowiązek.uzyskania.świadectwa.charakterystyki. energetycznej.budynku.i.przekazania.jego.kopii.nieodpłatnie.wła­ ścicielowi.lokalu.mieszkalnego.lub.osobie,.której.przysługuje.spół­ dzielcze.własnościowe.prawo.do.lokalu,.w.terminie.nie.dłuższym. niż.6.miesięcy.od.dnia.złożenia.przez.niego.wniosku.w.tej.sprawie. 5b. Świadectwo.charakterystyki.energetycznej.lokalu.miesz­ kalnego.należącego.do.grupy.lokali.mieszkalnych.o.jednakowych. rozwiązaniach.konstrukcyjno–materiałowych.i.instalacyjnych.oraz. o.takim.samym.stopniu.zużycia.mającym.wpływ.na.jakość.energe­ tyczną.lokalu.mieszkalnego.i.stwierdzonym.na.podstawie: 1). budowlanej.dokumentacji.technicznej, 2). inwentaryzacji.techniczno–budowlanej,.w.przypadku.braku. budowlanej.dokumentacji.technicznej —.może.być.opracowane.w.oparciu.o.wykonaną.dla.jednego.z.tych. lokali.charakterystykę.energetyczną.oraz.ocenę.tej.charakterystyki. 6. Świadectwo.charakterystyki.energetycznej.zawierające.nie­ prawdziwe.informacje.o.wielkości.energii.jest.wadą.fizyczną.rzeczy. w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..—.Kodeks. cywilny.(Dz..U..Nr.16,.poz..93,.z.późn..zm.).o.rękojmi.za.wady. 7. Przepisów.ust..3–6.nie.stosuje.się.do.budynków: 1). podlegających.ochronie.na.podstawie.przepisów.o.ochronie. zabytków.i.opiece.nad.zabytkami; 20 Prawo budowlane Art. 5 2). używanych.jako.miejsca.kultu.i.do.działalności.religijnej; 3). przeznaczonych.do.użytkowania.w.czasie.nie.dłuższym.niż. 2.lata; 4). niemieszkalnych.służących.gospodarce.rolnej; 5). przemysłowych.i.gospodarczych.o.zapotrzebowaniu.na.ener­ gię.nie.większym.niż.50.kWh/m2/rok; 6). mieszkalnych.przeznaczonych.do.użytkowania.nie.dłużej.niż. 4.miesiące.w.roku; 7). wolnostojących.o.powierzchni.użytkowej.poniżej.50.m2. 8. Świadectwo.charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu. mieszkalnego.lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość. techniczno–użytkową.może.sporządzać.osoba,.która: 1). posiada.pełną.zdolność.do.czynności.prawnych; 2). ukończyła,.w.rozumieniu.przepisów.o.szkolnictwie.wyższym,. co.najmniej: a). studia.magisterskie.albo b). studia.inżynierskie.na.kierunkach:.architektura,.budow­ nictwo,.inżynieria.środowiska,.energetyka.lub.pokrew­ nych; 3). nie.była.karana.za.przestępstwo.przeciwko.mieniu,.wiary­ godności.dokumentów,.obrotowi.gospodarczemu,.obrotowi. pieniędzmi.i.papierami.wartościowymi.lub.za.przestępstwo. skarbowe; 4). posiada.uprawnienia.budowlane.w.specjalności.architekto­ nicznej,.konstrukcyjno–budowlanej.lub.instalacyjnej.albo. odbyła.szkolenie.i.złożyła.z.wynikiem.pozytywnym.egzamin. przed.ministrem.właściwym.do.spraw.budownictwa,.gospo­ darki.przestrzennej.i.mieszkaniowej. 9. Minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.prze­ strzennej.i.mieszkaniowej.okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,.sposób. przeprowadzania.i.zakres.programowy.szkolenia.oraz.egzaminu,. o.których.mowa.w.ust..8.pkt.4,.warunki.i.wysokość.odpłatności. za.szkolenie.i.postępowanie.egzaminacyjne.mając.na.uwadze.za­ pewnienie.odpowiedniego.poziomu.edukacyjnego.szkoleń.w.celu. zagwarantowania.rzetelnego.i.sprawnego.przygotowania.kandy­ datów.do.egzaminu. 21 Art. 5 Prawo budowlane 10. Wpływy.z.opłat.za.postępowania.egzaminacyjne.stanowią. dochód.budżetu.państwa. 11. Za.równorzędne.z.odbyciem.szkolenia.oraz.złożeniem.z.wy­ nikiem.pozytywnym.egzaminu,.o.których.mowa.w.ust..8.pkt.4.uzna­ je.się.ukończenie,.nie.mniej.niż.rocznych,.studiów.podyplomowych. na.kierunkach:.architektura,.budownictwo,.inżynieria.środowiska,. energetyka.lub.pokrewne.w.zakresie.audytu.energetycznego.na. potrzeby.termomodernizacji.oraz.oceny.energetycznej.budynków. 12. Program.studiów.podyplomowych,.o.których.mowa. w.ust..11,.powinien.uwzględniać.problematykę.objętą.programem. szkoleń.okreś.lonym,.w.drodze.rozporządzenia,.o.którym.mowa. w.ust..9..Minister.właściwy.do.spraw.szkolnictwa.wyższego.zatwier­ dza.po.zaopiniowaniu.przez.ministra.właściwego.do.spraw.budow­ nictwa,.gospodarki.przestrzennej.i.mieszkaniowej.proponowany. przez.wydziały.szkół.wyższych.program.studiów.podyplomowych. 13. Obywatel.państwa.członkowskiego.Unii.Europejskiej,. Konfederacji.Szwajcarskiej.lub.państwa.członkowskiego.Europej­ skiego.Porozumienia.o.Wolnym.Handlu.(EFTA).—.strony.umowy. o.Europejskim.Obszarze.Gospodarczym,.może.dokonywać.oce­ ny.charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego. lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.techniczno– użytkową.i.sporządzać.świadectwo.charakterystyki.energetycznej. budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub.części.budynku.stanowiącej. samodzielną.całość.techniczno–użytkową.po.uznaniu.kwalifikacji. nabytych.w.tych.państwach,.zgodnie.z.przepisami.ustawy.z.dnia. 18.marca.2008.r..o.zasadach.uznawania.kwalifikacji.zawodowych. nabytych.w.państwach.członkowskich.Unii.Europejskiej.(Dz..U.. Nr.63,.poz..394). 14. Minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.prze­ strzennej.i.mieszkaniowej.prowadzi.w.formie.elektronicznej.rejestr. osób,.które.złożyły.z.wynikiem.pozytywnym.egzamin,.o.którym. mowa.w.ust..8.pkt.4,.oraz.osób,.które.ukończyły.studia.podyplo­ mowe,.o.których.mowa.w.ust..11. 15. W.rejestrze,.o.którym.mowa.w.ust..14,.wpisuje.się.nastę­ pujące.dane: 1). numer.wpisu; 22 Prawo budowlane Art. 51 imię.i.nazwisko; 2). numer.uprawnienia; 3). datę.wpisu; 4). 5). data.i.miejsce.urodzenia; 6). adres.do.korespondencji; 7). numer.telefonu.i.faksu. Utrata uprawnień do sporządzania certyfikatów energetycznych Art. 51. 1. Osoba.posiadająca.uprawnienia.do.sporządzania. świadectw.charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu.miesz­ kalnego.lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.tech­ niczno–użytkową.traci.je.w.przypadku: 1). skazania.prawomocnym.wyrokiem.za.popełnienie.przestęp­ stwa,.o.którym.mowa.w.art..5.ust..8.pkt.3; 2). pozbawienia.praw.publicznych; 3). całkowitego.lub.częściowego.ubezwłasnowolnienia; 4). niedopełnienia.obowiązków.lub.naruszenia.zakazów.okreś­ lonych.w.art..5.ust..4a.oraz.art..52.ust..1,.po.przeprowadzeniu,. przez.ministra.właściwego.do.spraw.budownictwa,.gospodar­ ki.przestrzennej.i.mieszkaniowej,.postępowania.wyjaśniają­ cego.w.sprawie.utraty.uprawnień. 2. Minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.prze­ strzennej.i.mieszkaniowej.prowadzi.w.formie.elektronicznej.rejestr. osób,.które.utraciły.uprawnienia.do.sporządzania.świadectw.cha­ rakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub.części. budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.techniczno–użytkową. w.przypadkach,.o.których.mowa.w.ust..1..Rejestr.zawiera.dane,. o.których.mowa.w.art..5.ust..15.pkt.1–5. 3. W.przypadku,.o.którym.mowa.w.ust..1.pkt.1–3,.minister. właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej.i.miesz­ kaniowej,.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu,.wpisuje. z.urzędu.do.rejestru,.o.którym.mowa.w.ust..2,.osoby,.które.utraciły. uprawnienia.do.sporządzania.świadectw.charakterystyki.energe­ tycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub.części.budynku.stano­ wiącej.samodzielną.całość.techniczno–użytkową. 23 Art. 51 Prawo budowlane 4. W.przypadku.powzięcia.informacji.o.niedopełnieniu.obo­ wiązków.lub.naruszeniu.zakazów,.o.których.mowa.w.art..5.ust..4a. oraz.art..52.ust..1,.przez.osobę.uprawnioną.do.sporządzania.świa­ dectw.charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego. lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.techniczno– użytkową,.minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki. przestrzennej.i.mieszkaniowej.wszczyna,.z.urzędu.lub.na.wniosek. osoby,.która.zleciła.osobie.uprawnionej.sporządzenie.świadectwa. charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub. części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość.techniczno–użyt­ kową,.postępowanie.w.sprawie.utraty.uprawnień. 5. W.przypadku.ustalenia,.że.osoba.uprawniona.do.sporzą­ dzania.świadectw.charakterystyki.energetycznej.budynku,.lokalu. mieszkalnego.lub.części.budynku.stanowiącej.samodzielną.całość. techniczno–użytkową.nie.dopełniła.obowiązków.lub.naruszyła. zakazy,.o.których.mowa.w.art..5.ust..4a.oraz.art..52.ust..1,.mini­ ster.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej. i.mieszkaniowej.orzeka,.w.drodze.decyzji,.o.utracie.przez.tę.osobę. uprawnień.do.sporządzania.świadectw.charakterystyki.energetycz­ nej.budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub.części.budynku.stanowiącej. samodzielną.całość.techniczno–użytkową..Wpisanie.tej.osoby.do. rejestru,.o.którym.mowa.w.ust..2,.następuje.z.dniem,.gdy.decyzja. stanie.się.ostateczna. 6. Od.decyzji,.o.której.mowa.w.ust..5,.nie.służy.odwołanie.. Strona.niezadowolona.z.decyzji.może.zwrócić.się.do.ministra.wła­ ściwego.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej.i.miesz­ kaniowej,.w.terminie.2.miesięcy.od.dnia.doręczenia.decyzji,.z.wnio­ skiem.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy..Do.wniosku.stosuje.się. odpowiednio.przepisy.Kodeksu.postępowania.administracyjnego. dotyczące.odwołań.od.decyzji. 7. W.przypadku.ustania.przyczyny.wpisania.do.rejestru,.o.któ­ rym.mowa.w.ust..2,.na.wniosek.zainteresowanego,.minister.właści­ wy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej.i.mieszkanio­ wej.niezwłocznie.wykreś.la.wpis,.z.zastrzeżeniem.ust..8. 8. W.przypadku.utraty.uprawnień.na.podstawie.decyzji,.o.któ­ rej.mowa.w.ust..5,.ponowne.ich.uzyskanie.może.nastąpić.wyłącznie. 24 Prawo budowlane Art. 52–5a w.wyniku.pozytywnego.złożenia.egzaminu,.o.którym.mowa.w.art..5. ust..8.pkt.4..Do.egzaminu.można.przystąpić.nie.wcześniej.niż.po. upływie.12.miesięcy,.licząc.od.dnia.utraty.uprawnień. Obowiązki osoby sporządzającej certyfikaty energetyczne Art. 52. 1. Osoba.sporządzająca.świadectwo.charakterystyki. energetycznej.budynku,.lokalu.mieszkalnego.lub.części.budynku. stanowiącej.samodzielną.całość.techniczno–użytkową.obowiąza­ na.jest: 1). przechowywać.sporządzone.świadectwa.przez.okres.10.lat; 2). wykonywać.czynności.związane.ze.sporządzaniem.świadec­ twa.charakterystyki.energetycznej.z.należytą.starannością. uwzględniając.w.szczególności.rozwój.wiedzy.technicznej. oraz.zmiany.w.przepisach.prawa; 3). zawrzeć.umowę.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej. za.szkody.wyrządzone.w.związku.ze.sporządzaniem.świa­ dectwa.charakterystyki.energetycznej. 2. Minister.właściwy.do.spraw.instytucji.finansowych,.w.poro­ zumieniu.z.ministrem.właściwym.do.spraw.budownictwa,.gospo­ darki.przestrzennej.i.mieszkaniowej,.po.zasięgnięciu.opinii.Polskiej. Izby.Ubezpieczeń,.okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,.szczegółowy. zakres.ubezpieczenia.obowiązkowego,.o.którym.mowa.w.ust..1. pkt.3,.termin.powstania.obowiązku.ubezpieczenia.oraz.minimalną. sumę.gwarancyjną,.biorąc.w.szczególności.pod.uwagę.zakres.zadań. realizowanych.przez.osobę.sporządzającą.świadectwo.charaktery­ styki.energetycznej. Budowa obiektu liniowego Art. 5a. 1. W.przypadku.budowy.obiektu.liniowego,.którego. przebieg.został.ustalony.w.miejscowym.planie.zagospodarowania. przestrzennego,.a.także.wykonywania.innych.robót.budowlanych. dotyczących.obiektu.liniowego,.gdy.liczba.stron.w.postępowaniu. przekracza.20,.stosuje.się.przepis.art..49.Kodeksu.postępowania.ad­ ministracyjnego. 25 Art. 6–7 Prawo budowlane 2. Przepisu.ust..1.nie.stosuje.się.do.inwestora.oraz.właścicieli,. użytkowników.wieczystych.i.zarządców.nieruchomości,.jeżeli.na. tych.nieruchomościach.są.lub.będą.wykonywane.roboty.budowlane. Zapewnienie zagospodarowania terenu Art. 6. Dla.działek.budowlanych.lub.terenów,.na.których.jest. przewidziana.budowa.obiektów.budowlanych.lub.funkcjonalnie. powiązanych.zespołów.obiektów.budowlanych,.należy.zaprojek­ tować.odpowiednie.zagospodarowanie,.zgodnie.z.wymaganiami. art..5,.zrealizować.je.przed.oddaniem.tych.obiektów.(zespołów).do. użytkowania.oraz.zapewnić.utrzymanie.tego.zagospodarowania. we.właściwym.stanie.techniczno–użytkowym.przez.okres.istnienia. obiektów.(zespołów).budowlanych. Przepisy techniczno–budowlane Art. 7. 1. Do.przepisów.techniczno–budowlanych.zalicza.się: 1). warunki.techniczne,.jakim.powinny.odpowiadać.obiekty. budowlane.i.ich.usytuowanie,.uwzględniające.wymagania,. o.których.mowa.w.art..5; 2). warunki.techniczne.użytkowania.obiektów.budowlanych. 2. Warunki,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.1,.okreś.lą,.w.drodze. rozporządzenia: 1). minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.prze­ strzennej.i.mieszkaniowej.dla.budynków.oraz.związanych. z.nimi.urządzeń; 2). właściwi.ministrowie,.w.porozumieniu.z.ministrem.wła­ ściwym.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej. i.mieszkaniowej,.dla.obiektów.budowlanych.niewymienio­ nych.w.pkt.1. 3. Warunki,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.2,.mogą.okreś.lić,. w.drodze.rozporządzenia: 1). minister.właściwy.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.prze­ strzennej.i.mieszkaniowej.—.dla.budynków.mieszkalnych; 2). właściwi.ministrowie,.w.porozumieniu.z.ministrem.wła­ ściwym.do.spraw.budownictwa,.gospodarki.przestrzennej. i.mieszkaniowej.—.dla.innych.obiektów.budowlanych. 26 Prawo budowlane Art. 8–9 Dodatkowe warunki techniczne Art. 8. Rada.Ministrów.może.okreś.lić,.w.drodze.rozporządze­ nia,.dodatkowe.warunki.techniczne,.jakim.powinny.odpowiadać. budynki.służące.bezpieczeństwu.lub.obronności.państwa,.albo.któ­ rych.przepisów,.wydanych.na.podstawie.art..7.ust..2.pkt.1,.nie.sto­ suje.się.do.tych.budynków. Odstępstwa od przepisów techniczno–budowlanych Art. 9. 1. W.przypadkach.szczególnie.uzasadnionych.dopusz­ cza.się.odstępstwo.od.przepisów.techniczno–budowlanych,.o.któ­ rych.mowa.w.art..7..Odstępstwo.nie.może.powodować.zagrożenia. życia.ludzi.lub.bezpieczeństwa.mienia,.a.w.stosunku.do.obiektów,. o.których.mowa.w.art..5.ust..1.pkt.4.—.ograniczenia.dostępności.dla. osób.niepełnosprawnych.oraz.nie.powinno.powodować.pogorsze­ nia.warunków.zdrowotno–sanitarnych.i.użytkowych,.a.także.sta­ nu.środowiska,.po.spełnieniu.okreś.lonych.warunków.zamiennych. 2. Właściwy.organ,.po.uzyskaniu.upoważnienia.ministra,.który. ustanowił.przepisy.techniczno–budowlane,.w.drodze.postanowie­ nia,.udziela.bądź.odmawia.zgody.na.odstępstwo. 3. Wniosek.do.ministra,.o.którym.mowa.w.ust..2,.w.sprawie. upoważnienia.do.udzielenia.zgody.na.odstępstwo.właściwy.organ. składa.przed.wydaniem.decyzji.o.pozwoleniu.na.budowę..Wniosek. powinien.zawierać: 1). charakterystykę.obiektu.oraz,.w.miarę.potrzeby,.projekt.zago­ spodarowania.działki.lub.terenu,.a.jeżeli.odstępstwo.mogłoby. mieć.wpływ.na.środowisko.lub.nieruchomości.sąsiednie.—. również.projekty.zagospodarowania.tych.nieruchomości,. z.uwzględnieniem.istniejącej.i.projektowanej.zabudowy; 2). szczegółowe.uzasadnienie.konieczności.wprowadzenia.od­ stępstwa; 3). propozycje.rozwiązań.zamiennych; 4). pozytywną.opinię.wojewódzkiego.konserwatora.zabytków. w.odniesieniu.do.obiektów.budowlanych.wpisanych.do.re­ 27 Art. 10, 11 Prawo budowlane jestru.zabytków.oraz.innych.obiektów.budowlanych.usytu­ owanych.na.obszarach.objętych.ochroną.konserwatorską; 5). w.zależności.od.potrzeb.—.pozytywną.opinię.innych.zainte­ resowanych.organów. 4. Minister,.o.którym.mowa.w.ust..2,.może.uzależnić.upoważ­ nienie.do.wyrażenia.zgody.na.odstępstwo.od.spełnienia.dodatko­ wych.warunków. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały Art. 10. Wyroby.wytworzone.w.celu.zastosowania.w.obiek­ cie.budowlanym.w.sposób.trwały,.o.właściwościach.użytkowych,. umożliwiających.prawidłowo.zaprojektowanym.i.wykonanym. obiektom.budowlanym.spełnienie.wymagań.podstawowych,.o.któ­ rych.mowa.w.art..5.ust..1.pkt.1,.można.stosować.przy.wykonywa­ niu.robót.budowlanych.wyłącznie,.jeżeli.wyroby.te.zostały.wpro­ wadzone.do.obrotu.zgodnie.z.przepisami.odrębnymi. Art. 10a. (uchylony) Czynniki szkodliwe dla zdrowia Art. 11. 1. Minister.właściwy.do.spraw.zdrowia.okreś.li,.w.dro­ dze.rozporządzenia,.dopuszczalne.stężenia.i.natężenia.czynników. szkodliwych.dla.zdrowia.wydzielanych.przez.materiały.budowla­ ne,.urządzenia.i.elementy.wyposażenia.w.pomieszczeniach.prze­ znaczonych.na.pobyt.ludzi. 2. Minister.właściwy.do.spraw.rolnictwa,.w.porozumieniu. z.ministrem.właściwym.do.spraw.zdrowia,.może.okreś.lić,.w.drodze. rozporządzenia,.dopuszczalne.stężenia.i.natężenia.czynników.szko­ dliwych.w.pomieszczeniach.przeznaczonych.dla.zwierząt. 28 Prawo budowlane Art. 12 Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Samodzielne funkcje techniczne Art. 12. 1. Za.samodzielną.funkcję.techniczną.w.budownic­ twie.uważa.się.działalność.związaną.z.koniecznością.fachowej.oce­ ny.zjawisk.technicznych.lub.samodzielnego.rozwiązania.zagad­ nień.architektonicznych.i.technicznych.oraz.techniczno–organiza­ cyjnych,.a.w.szczególności.działalność.obejmującą: 1). projektowanie,.sprawdzanie.projektów.architektoniczno–bu­ dowlanych.i.sprawowanie.nadzoru.autorskiego; 2). kierowanie.budową.lub.innymi.robotami.budowlanymi; 3). kierowanie.wytwarzaniem.konstrukcyjnych.elementów.bu­ dowlanych.oraz.nadzór.i.kontrolę.techniczną.wytwarzania. tych.elementów; 4). wykonywanie.nadzoru.inwestorskiego; 5). sprawowanie.kontroli.technicznej.utrzymania.obiektów.bu­ dowlanych; 6). (uchylony); 7). rzeczoznawstwo.budowlane. 2. Samodzielne.funkcje.techniczne.w.budownictwie,.okreś.lone. w.ust..1.pkt.1–5,.mogą.wykonywać.wyłącznie.osoby.posiadające. odpowiednie.wykształcenie.techniczne.i.praktykę.zawodową,.do­ stosowane.do.rodzaju,.stopnia.skomplikowania.działalności.i.innych. wymagań.związanych.z.wykonywaną.funkcją,.stwierdzone.decyzją,. zwaną.dalej.„uprawnieniami.budowlanymi”,.wydaną.przez.organ. samorządu.zawodowego. 3. Warunkiem.uzyskania.uprawnień.budowlanych.jest.zdanie. egzaminu.ze.znajomości.procesu.budowlanego.oraz.umiejętności. praktycznego.zastosowania.wiedzy.technicznej. 4. Egzamin.składa.się.przed.komisją.egzaminacyjną.powoływa­ ną.przez.organ.samorządu.zawodowego.albo.inny.upoważniony. organ. 29 Art. 12a, 13 Prawo budowlane 5. Koszty.postępowania.kwalifikacyjnego,.obejmujące.w.szcze­ gólności.wynagrodzenie.członków.komisji.egzaminacyjnej,.ponosi. osoba.ubiegająca.się.o.nadanie.uprawnień.budowlanych. 6. Osoby.wykonujące.samodzielne.funkcje.techniczne.w.bu­ downictwie.są.odpowiedzialne.za.wykonywanie.tych.funkcji.zgod­ nie.z.przepisami.i.zasadami.wiedzy.technicznej.oraz.za.należytą. staranność.w.wykonywaniu.pracy,.jej.właściwą.organizację,.bez­ pieczeństwo.i.jakość. 7. Podstawę.do.wykonywania.samodzielnych.funkcji.tech­ nicznych.w.budownictwie.stanowi.wpis,.w.drodze.decyzji,.do. centralnego.rejestru,.o.którym.mowa.w.art..88a.ust..1.pkt.3.lit..a,. oraz.—.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami.—.wpis.na.listę.członków. właściwej.izby.samorządu.zawodowego,.potwierdzony.zaświad­ czeniem.wydanym.przez.tę.izbę,.z.okreś.lonym.w.nim.terminem. ważności. 8. (uchylony) 9. Organy.samorządu.zawodowego.są.obowiązane.przekazy­ wać.bezzwłocznie.informacje.o.wpisie.na.listę.członków.właściwej. izby.samorządu.zawodowego.oraz.o.wykreś.leniu.z.tej.listy,.w.celu. ujawnienia.w.rejestrze,.o.którym.mowa.w.art..88a.ust..1.pkt.3.lit..a. Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej Art. 12a. Samodzielne.funkcje.techniczne.w.budownictwie,. okreś.lone.w.art..12.ust..1,.mogą.również.wykonywać.osoby,.których. odpowiednie.kwalifikacje.zawodowe.zostały.uznane.na.zasadach. okreś.lonych.w.przepisach.odrębnych. Art. 12b–12c. (uchylone) Uprawnienia budowlane Art. 13. 1. Uprawnienia.budowlane.mogą.być.udzielane.do: 1). projektowania; 2). kierowania.robotami.budowlanymi. 2. W.uprawnieniach.budowlanych.należy.okreś.lić.specjalność. i.ewentualną.specjalizację.techniczno–budowlaną.oraz.zakres.prac. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 15
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: