Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 004261 15178171 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8474-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: wrzesień 2016 r.

Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe' zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:

W wydaniu czwartym zostały uwzględnione zmiany m.in. w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym wprowadzone ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która weszła w życie 1.7.2016 r., a także wynikające z ustawy z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych obowiązującą od 21.6.2015 r. Podręcznik uwzględnia również istotną nowelizację Kodeksu cywilnego z 10.7.2015 r. wchodzącą w życie 8.9.2016 r. wprowadzającą m.in. formę dokumentową oraz elektroniczną czynności prawnej oraz pojęcie dokumentu. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe W sprzedaży: PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA Repetytoria Becka PRAWO CYWILNE W PIGUŁCE, wyd. 4 Prawo w pigułce Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 13 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 3 Skrypty Becka E. Gniewek, P. Machnikowski ZARYS PRAWA CYWILNEGO, wyd. 2 Studia Prawnicze dr Arkadiusz Bieliński dr Maciej Pannert Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Poszczególne rozdziały opracowali: Część I Dr Arkadiusz Bieliński: Dr Maciej Pannert: Część II Dr Arkadiusz Bieliński: Dr Maciej Pannert: rozdz. I § 1, 2, 3 rozdz. III rozdz. V § 16, 17, 18, 19, 20 pkt. I i II, 21, 23 rozdz. I § 4 rozdz. II rozdz. IV rozdz. V § 20 pkt. III, 22, 24 rozdz. VI rozdz. II § 44, 45, 46 rozdz. III rozdz. V rozdz. VI rozdz. I rozdz. II § 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 rozdz. IV Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Drukarnia Drogowiec Sp. z o.o., Kielce ISBN 978-83-255-8473-3 ISBN e-book 978-83-255-8474-0 SPIS TREŚCI Przedmowa .................................................................................................................. XI Wstęp ............................................................................................................................ XIII Wykaz skrótów ............................................................................................................ XV Skróty powoływanej literatury .................................................................................. XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne .............................................................................. § 1. Podziały systemu prawa i pojęcie prawa cywilnego ........................................ § 2. Prawo cywilne – systematyka i inne wybrane pojęcia ..................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Stosunek cywilnoprawny ......................................................................... III. Ciężar dowodu .......................................................................................... IV. Domniemanie dobrej wiary ..................................................................... § 3. Źródła prawa cywilnego .................................................................................... § 4. Obowiązywanie przepisów prawa cywilnego w czasie .................................... I. Początek obowiązywania ......................................................................... II. Koniec obowiązywania ............................................................................ III. Kolizja norm prawa cywilnego w czasie ................................................. Rozdział II. Prawo podmiotowe i jego nadużycie .................................................... § 5. Prawo podmiotowe ............................................................................................ I. Pojęcie prawa podmiotowego ................................................................... II. Normatywne postacie praw podmiotowych ............................................ III. Rodzaje i typy praw podmiotowych ........................................................ IV. Nabycie prawa podmiotowego ................................................................. V. Wygaśnięcie prawa podmiotowego .......................................................... VI. Wykonywanie prawa podmiotowego ....................................................... VII. Nadużycie prawa podmiotowego ............................................................. Rozdział III. Podmioty stosunku cywilnoprawnego ............................................... § 6. Uwagi wstępne .................................................................................................. § 7. Osoby fizyczne .................................................................................................. I. Początek zdolności prawnej osoby fizycznej ........................................... II. Koniec zdolności prawnej osoby fizycznej .............................................. § 8. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych .......................................... 3 3 5 5 6 7 8 8 10 10 11 11 13 13 13 13 14 16 17 17 18 21 21 22 22 24 26 VI Spis treści I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Ubezwłasnowolnienie .............................................................................. III. Brak zdolności do czynności prawnych ................................................... IV. Ograniczona zdolność do czynności prawnych ....................................... V. Pełna zdolność do czynności prawnych ................................................... VI. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej .................................................... § 9. Pojęcie dóbr osobistych osoby fizycznej i ich ochrona ..................................... I. Pojęcie dobra osobistego .......................................................................... II. Ochrona dóbr osobistych .......................................................................... § 10. Osoby prawne .................................................................................................... I. Pojęcie osoby prawnej .............................................................................. II. Powstanie osoby prawnej ......................................................................... III. Organy osób prawnych ............................................................................. IV. Kategorie i rodzaje osób prawnych .......................................................... V. Zdolność prawna osób prawnych ............................................................. VI. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych .................................. VII. Siedziba osoby prawnej ............................................................................ § 11. Dobra osobiste osób prawnych i ich ochrona .................................................... § 12. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ............................................................................... § 13. Konsumenci i przedsiębiorcy ............................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Konsumenci .............................................................................................. III. Przedsiębiorcy .......................................................................................... IV. Oznaczenia przedsiębiorców, firma, zasady prawa firmowego ............... Rozdział IV. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych ......................................... § 14. Uwagi ogólne o przedmiocie ............................................................................. § 15. Rzeczy ............................................................................................................... I. Pojęcie rzeczy ........................................................................................... II. Klasyfikacja rzeczy .................................................................................. III. Część składowa rzeczy ............................................................................. IV. Przynależności ......................................................................................... V. Pożytki rzeczy i prawa ............................................................................. VI. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych inne niż rzeczy ..................... Rozdział V. Czynności prawne .................................................................................. § 16. Zdarzenia cywilnoprawne ................................................................................. § 17. Czynności prawne ............................................................................................. I. Pojęcie czynności prawnej ....................................................................... II. Klasyfikacja czynności prawnych ........................................................... § 18. Oświadczenie woli ............................................................................................ I. Pojęcie i elementy składowe oświadczenia woli ...................................... II. Składanie oświadczeń woli ...................................................................... III. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej ............................. IV. Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej .......................... V. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli ...................................... 26 27 28 29 32 32 34 34 35 38 38 39 40 42 45 46 47 47 48 50 50 50 52 54 59 59 60 60 60 63 65 66 67 71 71 74 74 75 78 78 79 82 84 85 VI. Wykładnia oświadczeń woli .................................................................... § 19. Sposoby zawierania umów ................................................................................ I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Negocjacje ................................................................................................. III. Oferta i jej przyjęcie .................................................................................. IV. Aukcja i przetarg ...................................................................................... § 20. Treść czynności prawnej ................................................................................... I. Pojęcie treści czynności prawnej ............................................................. II. Elementy treści czynności prawnej .......................................................... III. Warunek i termin ..................................................................................... § 21. Forma czynności prawnych .............................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Forma pisemna zwykła ............................................................................. III. Forma elektroniczna ................................................................................. IV. Forma dokumentowa oraz pojęcie dokumentu ........................................ V. Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem ......................... VI. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty (data pewna) ........ VII. Znakowanie czasem (elektroniczna data pewna) ..................................... VIII. Forma aktu notarialnego .......................................................................... IX. Skutki niezachowania formy czynności prawnej .................................... X. Forma tzw. czynności następczych .......................................................... § 22. Wady oświadczeń woli ...................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Brak świadomości lub swobody ............................................................... III. Pozorność ................................................................................................. IV. Błąd .......................................................................................................... V. Podstęp ..................................................................................................... VI. Groźba ...................................................................................................... VII. Uchylenie skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem groźby lub błędu ....................................................................................... § 23. Sankcje wadliwych czynności prawnych ......................................................... § 24. Przedstawicielstwo ............................................................................................ I. Istota i rodzaje przedstawicielstwa .......................................................... II. Pełnomocnictwo ....................................................................................... III. Prokura ..................................................................................................... Rozdział VI. Przedawnienie ...................................................................................... § 25. Istota przedawnienia ......................................................................................... § 26. Przedmiot przedawnienia .................................................................................. § 27. Skutki przedawnienia ........................................................................................ § 28. Terminy przedawnienia ..................................................................................... § 29. Zawieszenie biegu przedawnienia .................................................................... § 30. Przerwanie biegu przedawnienia ...................................................................... § 31. Terminy zawite (prekluzyjne) ........................................................................... VII 87 89 89 90 92 98 101 101 102 102 107 107 108 110 112 113 113 114 115 117 120 122 122 122 123 125 127 127 129 130 133 133 136 141 145 145 145 146 146 148 150 151 Spis treści VIII Spis treści CZĘŚĆ II. PRAWO RZECZOWE Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................................. § 32. Pojęcie prawa rzeczowego ................................................................................. § 33. Rzecz jako przedmiot praw rzeczowych ........................................................... § 34. Bezwzględny charakter praw rzeczowych ........................................................ § 35. Rodzaje praw rzeczowych ................................................................................. Rozdział II. Własność ................................................................................................. § 36. Charakterystyka pojęcia .................................................................................... § 37. Rodzaje własności ze względu na jej podmiot .................................................. § 38. Przedmiot własności .......................................................................................... § 39. Przestrzenne granice własności ........................................................................ § 40. Treść prawa własności ....................................................................................... I. Pozytywny sposób określenia zakresu prawa własności ........................ II. Negatywny sposób określenia zakresu prawa własności ........................ § 41. Granice własności ............................................................................................. § 42. Prawo sąsiedzkie ............................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Immisje ..................................................................................................... III. Zakaz wykonywania robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia .......................................................................... IV. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu ........................................ V. Służebność drogi koniecznej ................................................................... VI. Służebność budynkowa ............................................................................ VII. Stosunki graniczne ................................................................................... § 43. Nabycie i utrata własności ................................................................................. I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Sposoby nabycia własności ...................................................................... III. Przeniesienie własności ............................................................................ IV. Nabycie własności od osoby nieuprawnionej .......................................... V. Zasiedzenie ............................................................................................... VI. Inne sposoby nabycia i utraty własności .................................................. § 44. Współwłasność .................................................................................................. I. Pojęcie współwłasności ............................................................................ II. Rodzaje współwłasności .......................................................................... III. Pojęcie prawne udziału we współwłasności ............................................ IV. Treść współwłasności ............................................................................... V. Zarząd rzeczą wspólną ............................................................................. VI. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej .................................. VII. Pożytki i przychody, wydatki i ciężary ................................................... VIII. Ochrona współwłasności. Czynności zachowawcze ............................... IX. Zniesienie współwłasności ....................................................................... § 45. Własność lokali ................................................................................................. I. Istota, funkcja i charakter prawny ........................................................... II. Przedmiot własności ................................................................................ III. Ustanowienie odrębnej własności lokalu ................................................. 155 155 156 156 157 159 159 160 160 160 162 162 163 163 164 164 165 166 167 167 169 170 172 172 172 173 184 186 190 198 198 199 201 201 202 205 206 207 208 212 212 214 215 IV. Nieruchomość wspólna ............................................................................ V. Prawa i obowiązki właścicieli lokali ........................................................ VI. Wspólnota mieszkaniowa ......................................................................... VII. Zarząd nieruchomością wspólną .............................................................. § 46. Ochrona własności ............................................................................................ I. Zagadnienia ogólne .................................................................................. II. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne .................................................. III. Roszczenia uzupełniające ........................................................................ IV. Budowa na cudzym gruncie ..................................................................... Rozdział III. Użytkowanie wieczyste ........................................................................ § 47. Uwagi wstępne .................................................................................................. § 48. Charakter prawny użytkowania wieczystego ................................................... § 49. Treść i konstrukcja prawna użytkowania wieczystego .................................... § 50. Nabycie i przeniesienie użytkowania wieczystego ........................................... § 51. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego ............................................................ § 52. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ....................... Rozdział IV. Ograniczone prawa rzeczowe .............................................................. § 53. Zagadnienia ogólne ........................................................................................... I. Charakterystyka ogólna ograniczonych praw rzeczowych ..................... II. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych ............................................ III. Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych ...................................... IV. Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych ...................................... V. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych .................................... VI. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ....................................... § 54. Użytkowanie ...................................................................................................... I. Ogólna charakterystyka użytkowania ..................................................... II. Przedmiot użytkowania ........................................................................... III. Treść użytkowania – uprawnienia użytkownika ..................................... IV. Obowiązki użytkownika związane z używaniem rzeczy ....................... V. Wygaśnięcie użytkowania ........................................................................ VI. Użytkowanie przez osoby fizyczne i inne wypadki użytkowania .......... § 55. Służebności ....................................................................................................... I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Służebności gruntowe .............................................................................. 1. Uwagi ogólne ....................................................................................... 2. Tryb powstania .................................................................................... 3. Treść służebności ................................................................................. 4. Wykonywanie służebności .................................................................. 5. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności ....................... 6. Wygaśnięcie służebności ..................................................................... III. Służebności osobiste ................................................................................ IV. Służebność przesyłu ................................................................................. § 56. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu .................................................... I. Pojęcie i cele działalności spółdzielni mieszkaniowej ............................ II. Istota i przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ...... IX 216 217 218 220 221 221 222 223 227 231 231 232 232 235 237 238 241 241 241 242 243 244 245 246 247 247 247 248 248 251 251 256 256 257 257 258 259 259 261 261 262 264 268 268 269 Spis treści X Spis treści III. Podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej ........................................... IV. Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ........ V. Ochrona spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ..................... VI. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .............. § 57. Zastaw ............................................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Treść zastawu ........................................................................................... III. Przedmiot zabezpieczenia ........................................................................ IV. Ustanowienie zastawu .............................................................................. V. Sposób zaspokojenia wierzyciela (zastawnika) ....................................... VI. Wygaśnięcie zastawu ............................................................................... VII. Zastaw na prawach ................................................................................... VIII. Zastaw rejestrowy .................................................................................... § 58. Hipoteka ............................................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Treść hipoteki ........................................................................................... III. Przedmiot hipoteki ................................................................................... IV. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką ................................................... V. Powstanie hipoteki ................................................................................... VI. Realizacja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ................................ VII. Ochrona hipoteki ...................................................................................... VIII. Wygaśnięcie hipoteki ............................................................................... IX. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym ........................... Rozdział V. Posiadanie ............................................................................................... § 59. Pojęcie posiadania ............................................................................................. § 60. Rodzaje posiadania ............................................................................................ § 61. Nabycie, przeniesienie i utrata posiadania ........................................................ § 62. Domniemania związane z posiadaniem ........................................................... § 63. Ochrona posiadania ........................................................................................... 269 269 270 271 272 272 273 274 275 276 277 278 278 284 284 285 285 287 289 290 291 292 293 297 297 300 302 304 305 Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 309 PRZEDMOWA Opracowanie dr. Arkadiusza Krzysztofa Bielińskiego i dr. Macieja Pannerta „Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe” stanowi omówienie podstawowych zagadnień ob- jętych zakresem dwóch pierwszych części (działów) prawa cy wil nego, według interesującej i oryginalnej formuły. Pod względem systematyki i zakresu materiału odpowiada wprawdzie układowi typowego podręcznika akademickiego, jednak dzięki zastosowanej przez Autorów metodologii, mamy do czynienia nie tylko z klasycznym źródłem wiedzy o prawie cywil- nym. Wzbogacając i ilustrując treści teoretyczne kazusami oraz rozstrzygnięciami Sądu Naj- wyższego, Autorzy w sposób umiejętny pokazują zastosowanie przepisów prawa cywilnego w praktyce. Dzięki temu studenci lepiej zrozumieją cele i funkcje instytucji cywilnopraw- nych oraz uświadomią sobie, że prawo cywilne stanowi nie tylko zbiór zasad i twierdzeń, lecz również instrumentarium służące rozwiązywaniu różnych, nierzadko trudnych i skom- plikowanych sytuacji praktycznych. Prezentacja niektórych zagadnień w ujęciu tabelarycz- nym ułatwia Czytelnikowi uchwycenie (a także zapamiętanie) elementów składających się na określone struktury, podziałów i klasyfikacji, porównawczych zestawień cech ukazujących podobieństwa i różnice pomiędzy określonymi instytucjami prawnymi, związków i zależ- ności pomiędzy nimi itd., co nadaje opracowaniu istotnego waloru dydaktycznego. W konkluzji można stwierdzić, że przygotowane przez Autorów opracowanie stano- wi wartościowy materiał dydaktyczny, będący swoistym uzupełnieniem klasycznego pod­ ręcznika akademickiego. Białystok Dr hab. Mieczysław Goettel prof. Uniwersytetu w Białymstoku WSTĘP Z przyjemnością i satysfakcją oddajemy do rąk Czytelnika czwarte już wydanie pod- ręcznika naszego autorstwa. Z uwagi na postępujące zmiany w prawie treść niniejszego opracowania została zaktualizowana i rozszerzona. Nowością związaną ze zmianą serii wydawniczej jest wskazywanie w przypisach wybranej literatury mające na celu pogłębie- nie wiedzy studenta odnośnie do poruszanych zagadnień. Ponadto zostały uwzględnione zmiany m.in. w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w postępowaniu wieczy- stoksięgowym wprowadzone ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która weszła w życie 1.7.2016 r., a także wynikające z ustawy z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych obowiązują- cą od 21.6.2015 r. Podręcznik uwzględnia również istotną nowelizację Kodeksu cywilnego z 10.7.2015 r. wchodzącą w życie 8.9.2016 r., wprowadzającą m.in. formę dokumentową oraz elektroniczną czynności prawnej oraz pojęcie dokumentu. Z uwagi na dużą liczbę ujed- noliceń aktów prawnych, uzupełnienia dotknęły także tej materii. Sama jednak formuła podręcznika, jak się wydaje życzliwie przyjęta przez studentów, nie uległa zmianie i mamy nadzieję, że kolejne jego wydanie będzie efektywnie przyczyniało się do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa cywilnego. Białystok, listopad 2016 r. Autorzy WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst KRejSU ......................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. KSH ............................... ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst poz. 380 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) OchrLokU ..................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) eIDAS ............................ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług za- ufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku we- wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L Nr 257, poz. 73) PPU ............................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst PrASC ........................... ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 1384 ze zm.) PrGeod .......................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst PrGeoliGór .................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PrAut ............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrBud ............................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. PrPrywM ....................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrWod ........................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. PWKC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywil- z 2015 r. poz. 128 ze zm.) z 2016 r. poz. 290 ze zm.) z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) z 2016 r. poz. 21 ze zm.) poz. 469 ze zm.) ny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) poz. 397) z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) RzZnalU ........................ ustawa z 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. SamGminU ................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. SamPowU ..................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. SamWojU ...................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. SpMieszkU .................... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 829 ze zm.) TimeshareU ................... ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) UprSPU ......................... ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przy- sługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 154 ze zm.) WłLokU ........................ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) ZasRejU ........................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 297 ze zm.) ZNKU ........................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZTP ............................... rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w spra- wie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) 2. Organy orzekające ETS ............................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ................................. Sąd Apelacyjny Wykaz skrótów XVII SN ................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK ................................. Trybunał Konstytucyjny WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................... Monitor Prawniczy M.P. ............................... Monitor Polski NP ................................. Nowe Prawo OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989) OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A PL .................................. Przegląd Legislacyjny Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PS .................................. Przegląd Sądowy Rej. ................................ Rejent 4. Inne skróty cyt. ................................ cytowane (­a, ­y) ks. .................................. księga lit. .................................. litera n. .................................... następny (­a, ­e) Nb. ................................. numer brzegowy orz. ................................ orzeczenie por. ................................ porównaj RM ................................ Rada Ministrów rozp. .............................. rozporządzenie s. .................................... strona SP .................................. Skarb Państwa tzw. ................................ tak zwany uchw. ............................. uchwała UE ................................. Unia Europejska wyr. ............................... wyrok vol. ................................. volumen ze zm. ............................ ze zmianami SKRÓTY POWOŁYWANEJ LITERATURY Podręczniki: A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe – A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2016 A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna – A. Brzo- zowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 3, War- szawa 2015 K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe – K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna – A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Doliwa, Prawo rzeczowe – A. Doliwa, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna – U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013 E. Gniewek, Prawo rzeczowe – E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 10, Warszawa 2014 E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego – M. Drela, E. Gniewek, K. Go- łębiewski, K. Górska, J. Jezioro, A. Kołodziej, J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Machnikowski, A. Stangret-Smoczyńska, J. Strzebińczyk, K. Zagrobelny, Zarys pra- wa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014 M. Goettel, Prawo cywilne – A. Bieranowski, P. Bogalski, M. Goettel, Prawo cywilne. Za- rys wykładu, wyd. 4, red. M. Goettel, Warszawa 2012 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe – J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna – A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2014 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe – A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Kidyba, Prawo handlowe – A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 17, Warszawa 2015 T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne – K. Bagan-Kurluta, E. Bieniek-Koronkie- wicz, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywat- ne, wyd. 3, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna – Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 13, Warszawa 2015 A. Stankowska, M. Szuba, C. Kowalczyk, D. Konieczny, M. Pannert, P. Konik, Infrastruktu- ra liniowa – służebność przesyłu, red. A. Stankowska, Warszawa 2014 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: