Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00760 014946 7929601 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7408-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium „Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice” podzielone jest na trzy części:

Część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:

Część druga – KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:

Cześć trzecia – TABLICE przedstawiające m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne – część ogólna pytania • kazusy • tablice 4. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Prawo cywilne – część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze H. Witczak, A. Kawałko PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawałko PRAWO SPADOWE, wyd. 5 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawałko ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka K. A. Dadańska PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Wykłady Becka A. Doliwa PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Akademia Prawa A. Doliwa PRAWO SPADKOWE, wyd. 3 Akademia Prawa A. Doliwa ZOBOWIĄZANIA, wyd. 3 Akademia Prawa www.ksiegarnia.beck.pl Prawo cywilne – część ogólna pytania • kazusy • tablice 4. wydanie uaktualnione i zmienione Marcin Hałgas  Sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach Piotr Kostański adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne części opracowali: Pytania: Marcin Hałgas: 1–3, 6–18, 30–37, 41, 67–81, 97–101, 103–114, Piotr Kostański: 4–5, 19–29, 38–40, 42–66, 82–96, 102, 115–125 Kazusy: Marcin Hałgas: Piotr Kostański: 3, 5, 6–7, 9–10, 16–17 Tablice: Marcin Hałgas: Piotr Kostański: 2–5, 10–11, 19–22, 1–2, 4, 8, 11–15 1, 6–9, 12–18, Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7407-9 ISBN e-book 978-83-255-7408-6 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Literatura __________________________________________________________ XI Przedmowa _________________________________________________________ XVII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego _____________________ Pytanie 1–6 Rozdział II. Stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne ___________ Pytanie 7–9 Rozdział III. Prawo podmiotowe _______________________________________ Pytanie 10–18 Rozdział IV. Osoby fizyczne ___________________________________________ Pytanie 19–29 Rozdział V. Osoby prawne ____________________________________________ Pytanie 30–37 Rozdział VI. Szczególne podmioty stosunków cywilnoprawnych ___________ Pytanie 38–41 Rozdział VII. Dobra osobiste __________________________________________ Pytanie 42–48 Rozdział VIII. Prawo firmowe _________________________________________ Pytanie 49–54 Rozdział IX. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych ____________________ Pytanie 55–66 Rozdział X. Czynności prawne ________________________________________ Pytanie 67–75 Rozdział XI. Zawarcie umowy _________________________________________ Pytanie 76–82 1 11 15 32 42 56 62 72 76 90 114 VI Spis treści Rozdział XII. Forma czynności prawnych _______________________________ Pytanie 83–93 Rozdział XIII. Wady oświadczenia woli _________________________________ Pytanie 94–99 Rozdział XIV. Sankcje wadliwej czynności prawnej _______________________ Pytanie 100–103 Rozdział XV. Przedstawicielstwo ______________________________________ Pytanie 104–114 Rozdział XVI. Dawność _______________________________________________ Pytanie 115–126 Część B. Kazusy Kazus 1. Działanie przez pełnomocnika – pojęcie nieruchomości – forma umowy __ Kazus 2. Czynności abstrakcyjne i kauzalne – pozorność czynności prawnej _______ Kazus 3. Potwierdzenie umowy zawartej przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych _____________________________________________ Kazus 4. Wady oświadczenia woli – skutki wadliwych czynności prawnych ________ Kazus 5. Przedawnienie roszczeń ________________________________________ Kazus 6. Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego ______________________ Kazus 7. Umowa użyczenia – przedawnienie roszczeń ________________________ Kazus 8. Ułomna osoba prawna – odpowiedzialność ułomnej osoby prawnej za zobowiązania – pactum de forma – istotne warunki umowy _______________ Kazus 9. Sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa – zakres odpo wie dzialności _____ Kazus 10. Groźby bezprawne – uchylenie się od skutków prawnych _____________ Kazus 11. Warunek – teoria organów – dobra wiara osoby prawnej _____________ Kazus 12. Zawarcie umowy w drodze negocjacji – odpowiedzialność za naruszenie dobrych obyczajów w toku negocjacji __________________________________ Kazus 13. Zawarcie umowy w trybie złożenia oferty i jej przyjęcie – działanie w imieniu osoby przez podmiot niebędący jej organem ____________________ Kazus 14. Wyłączenie zbywalności prawa – orzeczenie sądu zastę pu jące oświadczenie woli strony ____________________________________________ Kazus 15. Prawo pierwokupu – uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do osoby trzeciej __________________________________________________ Kazus 16. Ochrona dóbr osobistych – bezprawność naruszenia ________________ Część C. Tablice Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne ________________________________ Tabl. 2. Przesłanki uznania za zmarłego w przypadku podstawowym i w przypadkach szczególnych ________________________________________ Tabl. 3. Instytucje uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu ___________________ Tabl. 4. Zakres zdolności do czynności prawnych ____________________________ Tabl. 5. Przesłanki oraz skutki całkowitego i częściowego ubezwłasnowolnienia ___ 124 138 149 155 168 187 193 198 201 207 210 212 216 222 226 231 237 242 249 253 258 269 269 272 272 274 Spis treści Tabl. 6. Konsument – zestawienie definicji ustawowych _______________________ Tabl. 7. Porównanie wybranych osób prawnych _____________________________ Tabl. 8. Organ a pełnomocnik osoby prawnej _______________________________ Tabl. 9. Porównanie korporacyjnych i zakładowych osób prawnych _____________ Tabl. 10. Przegląd ważniejszych przepisów o formie czynności prawnych _________ Tabl. 11. Wady oświadczenia woli przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński _______________________________________________ Tabl. 12. Błąd jako wada oświadczenia woli ________________________________ Tabl. 13. Podstęp jako wada oświadczenia woli _____________________________ Tabl. 14. Groźba jako wada oświadczenia woli ______________________________ Tabl. 15. Skarga pauliańska a instytucja prawna z art. 59 KC ____________________ Tabl. 16. Nieważność bezwzględna a wzruszalność czynności prawnej ___________ Tabl. 17. Porównanie aukcji i przetargu ____________________________________ Tabl. 18. Porównanie pełnomocnictwa i prokury ____________________________ Tabl. 19. Porównanie przerwy i zawieszenia biegu terminu przedawnienia ________ Tabl. 20. Przegląd ważniejszych szczególnych terminów przedawnienia __________ Tabl. 21. Porównanie terminów do dochodzenia praw podmiotowych ___________ Tabl. 22. Ważniejsze terminy prekluzyjne w prawie cywilnym __________________ Indeks rzeczowy _____________________________________________________ VII 275 276 279 280 281 284 287 289 290 291 292 293 294 296 296 302 302 307 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne KC __________ Kodeks cywilny KP ___________ Kodeks pracy KPC _________ Kodeks postępowania cywilnego KWU ________ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) PrAut ________ ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrNot ________ ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) poz. 164 ze zm.) poz. 1443 ze zm.) PrSpółdz ______ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. PrStow _______ ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. PWKC _______ ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) Nr 80, poz. 903 ze zm.) SpółdzMieszkU _ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. WłLokU ______ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. ZNKU _______ ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN ______ Biuletyn Sądu Najwyższego KPP _________ Kwartalnik Prawa Prywatnego NP ___________ Nowe Prawo OSN _________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Pal. __________ Palestra PiP __________ Państwo i Prawo PN __________ Przegląd Notarialny PS ___________ Przegląd Sądowy Rej. __________ Rejent
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: