Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 005598 10195425 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 261
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6641-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne – część ogólna 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne – część ogólna W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze K. Pietrzykowski (wprow.) PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO, TOM I i II, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka A. K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Wykłady Becka E. Gniewek, P. Machnikowski KODEKS CYWILNY, wyd. 6 Komentarze Kodeksowe A. Zieliński (wprow.) KODEKS CYWILNY, wyd. 37 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo cywilne – część ogólna dr Agnieszka Kawałko dr Hanna Witczak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6640-1 ISBN e-book 978-83-255-6641-8 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XI Wykaz literatury ......................................................................................................... XV Przedmowa .................................................................................................................. XVII Rozdział I. Pojęcie i źródła prawa cywilnego .......................................................... 1 2 § 1. Pojęcie prawa cywilnego ................................................................................... 3 I. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym .............. 3 1. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym .................................... 4 2. Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym ....................................... II. Systematyka i zakres prawa cywilnego ................................................... 4 4 1. Systematyka prawa cywilnego ............................................................ 5 2. Zakres prawa cywilnego ...................................................................... 5 2.1. Prawo rodzinne ............................................................................ 2.2. Prawo handlowe ........................................................................... 6 7 2.3. Prawo spółdzielcze ...................................................................... 7 2.4. Prawo rolne .................................................................................. 7 2.5. Prawo pracy ................................................................................. III. Zasady prawa cywilnego .......................................................................... 8 8 1. Pojęcie zasad prawa cywilnego ........................................................... 8 2. Zasada jedności prawa cywilnego ....................................................... 8 3. Zasada autonomii woli stron ............................................................... 8 4. Zasada ochrony osoby ludzkiej ........................................................... 5. Zasada ochrony dobrej wiary .............................................................. 9 10 6. Zasada dziedziczenia ........................................................................... 10 7. Zasada odpowiedzialności za długi .................................................... 11 8. Zasada odpowiedzialności za szkodę .................................................. § 2. Źródła prawa cywilnego .................................................................................... 12 13 I. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego .............................................. 13 1. Unifikacja prawa cywilnego ................................................................ 16 2. Kodyfikacja prawa cywilnego ............................................................. II. Reforma prawa cywilnego ........................................................................ 17 17 1. Ustawa nowelizująca z 28.7.1990 r. ..................................................... 19 2. Ustawa nowelizująca z 14.2.2003 r. ..................................................... 24 III. Źródła obowiązującego prawa cywilnego ................................................ 26 IV. Rodzaje norm i przepisów cywilnoprawnych ........................................... V. Zasady prawa międzyczasowego .............................................................. 28 VI Spis treści Rozdział II. Stosunek cywilnoprawny ...................................................................... § 3. Pojęcie i rodzaje stosunków cywilnoprawnych ................................................ I. Zdarzenia cywilnoprawne ........................................................................ II. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego ......................................................... III. Rodzaje stosunków cywilnoprawnych ..................................................... § 4. Podmioty i strony stosunków cywilnoprawnych .............................................. I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Wielość podmiotów .................................................................................. 1. Zobowiązania podzielne ...................................................................... 2. Solidarność dłużników lub wierzycieli ............................................... 3. Współwłasność w częściach ułamkowych .......................................... 4. Współwłasność łączna ......................................................................... § 5. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych ......................................................... I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Rzeczy ...................................................................................................... 1. Pojęcie rzeczy ...................................................................................... 2. Rodzaje rzeczy ..................................................................................... 2.1. Nieruchomości ............................................................................. 2.2. Rzeczy ruchome .......................................................................... 2.3. Inne rodzaje rzeczy ...................................................................... 2.3.1. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości ...... 2.3.2. Rzeczy podzielne i niepodzielne ....................................... 2.3.3. Rzeczy znajdujące się w obrocie (res in commercio) i wyjęte z obrotu (res extra commercium) ........................ 2.3.4. Rzeczy zużywalne i niezużywalne ................................... 2.3.5. Rzeczy pojedyncze i zbiorowe .......................................... 2.3.6. Rzeczy istniejące i przyszłe .............................................. 3. Część składowa .................................................................................... 4. Przynależność ...................................................................................... 5. Pożytki ................................................................................................. III. Przedsiębiorstwo ...................................................................................... IV. Gospodarstwo rolne ................................................................................. V. Mienie i majątek ....................................................................................... Rozdział III. Prawo podmiotowe .............................................................................. § 6. Pojęcie prawa podmiotowego ............................................................................ § 7. Normatywne postacie praw podmiotowych ..................................................... I. Prawa podmiotowe bezpośrednie ............................................................ II. Roszczenia ................................................................................................ III. Uprawnienia kształtujące ......................................................................... IV. Zarzuty ..................................................................................................... § 8. Rodzaje praw podmiotowych ............................................................................ I. Prawa bezwzględne i względne ............................................................... II. Prawa majątkowe i niemajątkowe ............................................................ III. Prawa zbywalne i niezbywalne ................................................................ IV. Prawa akcesoryjne i prawa związane ...................................................... V. Prawa podmiotowe tymczasowe .............................................................. 33 34 34 35 36 37 37 37 38 38 39 41 42 42 42 42 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 51 52 53 55 56 59 60 60 60 61 61 61 62 62 63 63 64 65 Spis treści § 9. Typy praw podmiotowych ................................................................................. § 10. Nabycie i utrata prawa podmiotowego .............................................................. I. Pierwotne i pochodne nabycie prawa podmiotowego .............................. 1. Nabycie pierwotne ............................................................................... 2. Nabycie pochodne ................................................................................ 2.1. Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet ............................................................................................. 2.2. Rodzaje nabycia pochodnego ...................................................... II. Translatywne i konstytutywne nabycie prawa podmiotowego ............... 1. Nabycie translatywne .......................................................................... 2. Nabycie konstytutywne ....................................................................... III. Utrata i wygaśnięcie prawa podmiotowego ............................................. § 11. Wykonywanie prawa podmiotowego ................................................................ I. Zasady wykonywania praw podmiotowych ............................................ II. Nadużycie prawa podmiotowego ............................................................. 1. Pojęcie nadużycia prawa podmiotowego ............................................. 2. Teoria zewnętrzna nadużycia prawa podmiotowego .......................... 3. Teoria wewnętrzna nadużycia prawa podmiotowego ......................... III. Zasady rozstrzygania kolizji praw podmiotowych .................................. 1. Pojęcie kolizji praw podmiotowych .................................................... 2. Zasada pierwszeństwa ......................................................................... 3. Zasada proporcjonalnej redukcji praw ................................................ 4. Rozstrzyganie kolizji przez sąd ........................................................... Rozdział IV. Podmioty prawa cywilnego ................................................................. § 12. Osoby fizyczne .................................................................................................. I. Zdolność prawna ...................................................................................... 1. Pojęcie i zakres zdolności prawnej ...................................................... 2. Nabycie i utrata zdolności prawnej ..................................................... 2.1. Urodzenie jako przesłanka nabycia zdolności prawnej .............. 2.2. Sytuacja prawna dziecka poczętego ............................................ 2.3. Utrata zdolności prawnej ............................................................. 2.3.1. Śmierć osoby fizycznej ...................................................... 2.3.2. Uznanie za zmarłego ......................................................... 2.3.2.1. Przesłanki uznania za zmarłego .......................... 2.3.2.2. Tryb orzekania o uznaniu za zmarłego ................ 2.3.2.3. Skutki uznania za zmarłego ................................. 2.3.3. Sądowe stwierdzenie zgonu .............................................. II. Zdolność do czynności prawnych ............................................................ 1. Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych ............................. 1.1. Pojęcie zdolności do czynności prawnych .................................. 1.2. Wiek ............................................................................................. 1.3. Ubezwłasnowolnienie .................................................................. 1.3.1. Rodzaje i przesłanki ubezwłasnowolnienia ...................... 1.3.2. Tryb orzekania o ubezwłasnowolnieniu ............................ 1.3.3. Skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ....................... 1.3.4. Uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia ..................... VII 65 65 66 66 66 66 67 68 68 68 68 69 69 70 70 70 70 72 72 73 74 74 75 75 79 79 79 79 80 81 81 81 81 83 84 85 85 85 85 85 86 86 89 92 92 VIII Spis treści 2. Brak zdolności do czynności prawnych .............................................. 3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych .................................. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych .............................................. § 13. Osoby prawne .................................................................................................... I. Pojęcie osoby prawnej .............................................................................. II. Powstawanie i zasady funkcjonowania osób prawnych .......................... 1. Powstawanie osób prawnych ............................................................... 2. Zasady funkcjonowania osób prawnych ............................................. 2.1. Nazwa i firma ............................................................................... 2.2. Teoria organów ............................................................................ III. Rodzaje osób prawnych ............................................................................ 1. Korporacyjne i fundacyjne (zakładowe) osoby prawne ...................... 2. Gospodarcze i niegospodarcze osoby prawne ..................................... 3. Państwowe i samorządowe osoby prawne ........................................... 4. Kościelne osoby prawne ...................................................................... IV. Utrata osobowości prawnej ...................................................................... § 14. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ......................... § 15. Dobra osobiste ................................................................................................... I. Pojęcie i rodzaje dóbr osobistych ............................................................. 1. Pojęcie dóbr osobistych ....................................................................... 2. Rodzaje dóbr osobistych ...................................................................... II. Przesłanki ochrony dóbr osobistych ........................................................ III. Środki ochrony dóbr osobistych .............................................................. 1. Roszczenie o zaniechanie naruszeń .................................................... 2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia ....................................... 3. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na cel społeczny ................................................................................... 4. Roszczenie odszkodowawcze .............................................................. Rozdział V. Czynności prawne .................................................................................. § 16. Oświadczenie woli ............................................................................................. I. Czynność prawna a oświadczenie woli ................................................... II. Składanie oświadczeń woli ...................................................................... III. Sposoby zawierania umów ....................................................................... 1. Oferta i jej przyjęcie ............................................................................ 2. Aukcja i przetarg .................................................................................. 3. Negocjacje ............................................................................................ IV. Wykładnia oświadczeń woli .................................................................... § 17. Rodzaje czynności prawnych ............................................................................ I. Czynności jednostronne, dwustronne i uchwały ..................................... II. Czynności inter vivos i mortis causa ....................................................... III. Czynności konsensualne i realne ............................................................. IV. Czynności zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku ...... V. Czynności przysparzające ........................................................................ 1. Pojęcie czynności przysparzających ................................................... 2. Czynności kauzalne i abstrakcyjne ..................................................... VI. Czynności odpłatne i nieodpłatne ............................................................ 93 94 97 100 102 103 103 106 106 108 111 111 112 113 116 117 117 120 122 122 124 129 132 133 133 134 136 139 140 140 141 145 146 149 152 152 155 155 156 157 157 159 159 160 161 Spis treści VII. Czynności prawne upoważniające ........................................................... § 18. Treść czynności prawnej ................................................................................... I. Zakres swobody kształtowania treści czynności prawnych .................... II. Elementy treści czynności prawnych ....................................................... 1. Essentialia negotii ............................................................................... 2. Naturalia negotii .................................................................................. 3. Accidentalia negotii ............................................................................. 3.1. Warunek ....................................................................................... 3.2. Termin .......................................................................................... § 19. Forma czynności prawnych .............................................................................. I. Rodzaje form czynności prawnych .......................................................... 1. Zwykła forma pisemna ........................................................................ 2. Inne formy szczególne ......................................................................... II. Skutki niezachowania zastrzeżonej formy .............................................. 1. Forma ad solemnitatem ........................................................................ 2. Forma ad probationem ........................................................................ 3. Forma ad eventum ............................................................................... III. Forma następczych czynności prawnych ................................................. 1. Uzupełnienie lub zmiana umowy ........................................................ 2. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ...................... § 20. Wady oświadczenia woli ................................................................................... I. Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli II. Pozorność ................................................................................................. III. Błąd .......................................................................................................... IV. Groźba ...................................................................................................... § 21. Sankcje wadliwych czynności prawnych ......................................................... I. Nieważność bezwzględna ........................................................................ II. Nieważność względna .............................................................................. III. Bezskuteczność zawieszona ..................................................................... IV. Bezskuteczność względna ........................................................................ Rozdział VI. Przedstawicielstwo ............................................................................... § 22. Pojęcie przedstawicielstwa ................................................................................ § 23. Rodzaje przedstawicielstwa .............................................................................. I. Przedstawicielstwo ustawowe .................................................................. II. Pełnomocnictwo ....................................................................................... 1. Udzielenie pełnomocnictwa ................................................................ 2. Rodzaje pełnomocnictwa .................................................................... 3. Falsus procurator ................................................................................ 4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa ......................................... III. Prokura ..................................................................................................... 1. Pojęcie i rodzaje prokury ..................................................................... 2. Odwołanie i wygaśnięcie prokury ....................................................... Rozdział VII. Przedawnienie i terminy zawite ........................................................ § 24. Przedmiot przedawnienia .................................................................................. § 25. Terminy przedawnienia ..................................................................................... IX 162 163 163 166 166 166 166 167 169 171 173 173 175 178 178 179 180 180 180 180 181 182 184 187 192 194 195 197 197 198 207 208 209 209 210 210 213 214 215 216 216 218 221 223 223
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: