Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00441 007838 11497704 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9930-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Skrypty wyróżniają się przejrzystością. Zagadnienia omawiane są w krótkiej formie co pozwala na szybką i efektywną naukę.

Skrypt 'Prawo cywilne - część ogólna' zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego dotyczących m.in:

W celu przyswojenie i sprawdzenia wiadomości w książce umieszczono również zbiór kazusów do poszczególnych instytucji prawa cywilnego, opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wydaniu szóstym uwzględniono ostatnie nowelizacje przepisów części ogólnej prawa cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących formy czynności prawnych oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne – część ogólna 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne – część ogólna W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 13 Podręczniki Prawnicze A.K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 4 Skrypty Becka E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.) KODEKS CYWILNY, wyd. 8 Komentarze Kodeksowe KODEKS CYWILNY, wyd. 44 Twoje Prawo dr Agnieszka Kawałko dr Hanna Witczak, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prawo cywilne – część ogólna 6. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Wioletta Żelazowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9929-4 ISBN e-book 978-83-255-9930-0 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................. XI Wykaz literatury .......................................................................................................... XV Przedmowa ................................................................................................................... XVII Rozdział I. Pojęcie i źródła prawa cywilnego ........................................................... § 1. Pojęcie prawa cywilnego ................................................................................... I. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym .............. 1. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym .................................... 2. Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym ....................................... II. Systematyka i zakres prawa cywilnego ................................................... 1. Systematyka prawa cywilnego ............................................................ 2. Zakres prawa cywilnego ...................................................................... 2.1. Prawo rodzinne ............................................................................ 2.2. Prawo handlowe ........................................................................... 2.3. Prawo spółdzielcze ...................................................................... 2.4. Prawo rolne .................................................................................. 2.5. Prawo pracy .................................................................................. III. Zasady prawa cywilnego ........................................................................... 1. Pojęcie zasad prawa cywilnego ............................................................ 2. Zasada jedności prawa cywilnego ........................................................ 3. Zasada autonomii woli stron ................................................................ 4. Zasada ochrony osoby ludzkiej ............................................................ 5. Zasada ochrony dobrej wiary ............................................................... 6. Zasada dziedziczenia ............................................................................ 7. Zasada odpowiedzialności za długi ..................................................... 8. Zasada odpowiedzialności za szkodę ................................................... § 2. Źródła prawa cywilnego ..................................................................................... I. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego ............................................... 1. Unifikacja prawa cywilnego ................................................................. 2. Kodyfikacja prawa cywilnego .............................................................. II. Reforma prawa cywilnego ........................................................................ 1. Ustawa nowelizująca z 28.7.1990 r. ..................................................... 2. Ustawa nowelizująca z 14.2.2003 r. ..................................................... III. Źródła obowiązującego prawa cywilnego ................................................ 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 14 14 16 18 18 20 25 VI Spis treści IV. Rodzaje norm i przepisów cywilnoprawnych .......................................... V. Zasady prawa międzyczasowego ............................................................. Rozdział II. Stosunek cywilnoprawny ...................................................................... § 3. Pojęcie i rodzaje stosunków cywilnoprawnych ................................................ I. Zdarzenia cywilnoprawne ........................................................................ II. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego ......................................................... III. Rodzaje stosunków cywilnoprawnych ..................................................... § 4. Podmioty i strony stosunków cywilnoprawnych .............................................. I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Wielość podmiotów .................................................................................. 1. Zobowiązania podzielne ...................................................................... 2. Solidarność dłużników lub wierzycieli ............................................... 3. Współwłasność w częściach ułamkowych .......................................... 4. Współwłasność łączna ......................................................................... § 5. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych .......................................................... I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Rzeczy ...................................................................................................... 1. Pojęcie rzeczy ...................................................................................... 2. Rodzaje rzeczy ..................................................................................... 2.1. Nieruchomości ............................................................................. 2.2. Rzeczy ruchome .......................................................................... 2.3. Inne rodzaje rzeczy ...................................................................... 2.3.1. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości ...... 2.3.2. Rzeczy podzielne i niepodzielne ....................................... 2.3.3. Rzeczy znajdujące się w obrocie (res in commercio) i wyjęte z obrotu (res extra commercium) ........................ 2.3.4. Rzeczy zużywalne i niezużywalne ................................... 2.3.5. Rzeczy pojedyncze i zbiorowe .......................................... 2.3.6. Rzeczy istniejące i przyszłe .............................................. 3. Część składowa ..................................................................................... 4. Przynależność ....................................................................................... 5. Pożytki .................................................................................................. III. Przedsiębiorstwo ....................................................................................... IV. Gospodarstwo rolne .................................................................................. V. Mienie i majątek ........................................................................................ Rozdział III. Prawo podmiotowe .............................................................................. § 6. Pojęcie „prawa podmiotowego” ........................................................................ § 7. Normatywne postacie praw podmiotowych ...................................................... I. Prawa podmiotowe bezpośrednie ............................................................. II. Roszczenia ................................................................................................. III. Uprawnienia kształtujące .......................................................................... IV. Zarzuty ..................................................................................................... § 8. Rodzaje praw podmiotowych ............................................................................. I. Prawa bezwzględne i względne ................................................................ II. Prawa majątkowe i niemajątkowe ............................................................. 27 29 33 34 34 35 36 37 37 37 38 38 39 41 42 42 42 42 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 52 52 54 56 57 61 62 62 62 63 63 63 64 64 65 Spis treści III. Prawa zbywalne i niezbywalne ................................................................ IV. Prawa akcesoryjne i prawa związane ...................................................... V. Prawa podmiotowe tymczasowe .............................................................. § 9. Typy praw podmiotowych ................................................................................. § 10. Nabycie i utrata prawa podmiotowego .............................................................. I. Pierwotne i pochodne nabycie prawa podmiotowego .............................. 1. Nabycie pierwotne ............................................................................... 2. Nabycie pochodne ................................................................................ 2.1. Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet ............................................................................................. 2.2. Rodzaje nabycia pochodnego ....................................................... II. Translatywne i konstytutywne nabycie prawa podmiotowego ................ 1. Nabycie translatywne ........................................................................... 2. Nabycie konstytutywne ........................................................................ III. Utrata i wygaśnięcie prawa podmiotowego .............................................. § 11. Wykonywanie prawa podmiotowego ................................................................. I. Zasady wykonywania praw podmiotowych ............................................. II. Nadużycie prawa podmiotowego .............................................................. 1. Pojęcie nadużycia prawa podmiotowego .............................................. 2. Teoria zewnętrzna nadużycia prawa podmiotowego ........................... 3. Teoria wewnętrzna nadużycia prawa podmiotowego .......................... III. Zasady rozstrzygania kolizji praw podmiotowych ................................... 1. Pojęcie kolizji praw podmiotowych ..................................................... 2. Zasada pierwszeństwa .......................................................................... 3. Zasada proporcjonalnej redukcji praw ................................................. 4. Rozstrzyganie kolizji przez sąd ............................................................ Rozdział IV. Podmioty prawa cywilnego ................................................................. § 12. Osoby fizyczne .................................................................................................. I. Zdolność prawna ...................................................................................... 1. Pojęcie i zakres zdolności prawnej ...................................................... 2. Nabycie i utrata zdolności prawnej ..................................................... 2.1. Urodzenie jako przesłanka nabycia zdolności prawnej .............. 2.2. Sytuacja prawna dziecka poczętego ............................................ 2.3. Utrata zdolności prawnej ............................................................. 2.3.1. Śmierć osoby fizycznej ...................................................... 2.3.2. Uznanie za zmarłego ......................................................... 2.3.2.1. Przesłanki uznania za zmarłego .......................... 2.3.2.2. Tryb orzekania o uznaniu za zmarłego ................ 2.3.2.3. Skutki uznania za zmarłego ................................. 2.3.3. Sądowe stwierdzenie zgonu .............................................. II. Zdolność do czynności prawnych ............................................................ 1. Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych ............................. 1.1. Pojęcie zdolności do czynności prawnych .................................. 1.2. Wiek ............................................................................................. 1.3. Ubezwłasnowolnienie .................................................................. 1.3.1. Rodzaje i przesłanki ubezwłasnowolnienia ...................... VII 65 66 67 67 67 67 68 68 68 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 75 75 75 76 76 77 77 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 85 86 87 87 87 87 88 88 VIII Spis treści 1.3.2. Tryb orzekania o ubezwłasnowolnieniu ............................ 1.3.3. Skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ....................... 1.3.4. Uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia .................... 2. Brak zdolności do czynności prawnych .............................................. 3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych .................................. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych .............................................. § 13. Osoby prawne .................................................................................................... I. Pojęcie osoby prawnej .............................................................................. II. Powstawanie i zasady funkcjonowania osób prawnych .......................... 1. Powstawanie osób prawnych ............................................................... 2. Zasady funkcjonowania osób prawnych ............................................. 2.1. Nazwa i firma ............................................................................... 2.2. Teoria organów ............................................................................ III. Rodzaje osób prawnych ............................................................................ 1. Korporacyjne i fundacyjne (zakładowe) osoby prawne ...................... 2. Gospodarcze i niegospodarcze osoby prawne ..................................... 3. Państwowe i samorządowe osoby prawne ........................................... 4. Kościelne osoby prawne ...................................................................... IV. Utrata osobowości prawnej ...................................................................... § 14. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ......................... § 15. Dobra osobiste ................................................................................................... I. Pojęcie i rodzaje dóbr osobistych ............................................................. 1. Pojęcie dóbr osobistych ....................................................................... 2. Rodzaje dóbr osobistych ...................................................................... II. Przesłanki ochrony dóbr osobistych ........................................................ III. Środki ochrony dóbr osobistych .............................................................. 1. Roszczenie o zaniechanie naruszeń .................................................... 2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia ....................................... 3. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na cel społeczny .................................................................................... 4. Roszczenie odszkodowawcze .............................................................. Rozdział V. Czynności prawne .................................................................................. § 16. Oświadczenie woli ............................................................................................. I. Czynność prawna a oświadczenie woli ................................................... II. Składanie oświadczeń woli ...................................................................... III. Sposoby zawierania umów ....................................................................... 1. Oferta i jej przyjęcie ............................................................................ 2. Aukcja i przetarg .................................................................................. 3. Negocjacje ............................................................................................ IV. Wykładnia oświadczeń woli .................................................................... § 17. Rodzaje czynności prawnych ............................................................................ I. Czynności jednostronne, dwustronne i uchwały ..................................... II. Czynności inter vivos i mortis causa ....................................................... III. Czynności konsensualne i realne ............................................................. IV. Czynności zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku ...... V. Czynności przysparzające ........................................................................ 90 93 94 95 96 99 102 103 105 105 107 107 110 113 113 114 114 119 119 120 123 125 125 126 132 135 136 136 137 139 141 142 142 143 148 149 151 154 155 157 158 159 159 160 162 Spis treści 1. Pojęcie czynności przysparzających .................................................... 2. Czynności kauzalne i abstrakcyjne ...................................................... VI. Czynności odpłatne i nieodpłatne ............................................................ VII. Czynności prawne upoważniające ........................................................... § 18. Treść czynności prawnej ................................................................................... I. Zakres swobody kształtowania treści czynności prawnych .................... II. Elementy treści czynności prawnych ....................................................... 1. Essentialia negotii ............................................................................... 2. Naturalia negotii .................................................................................. 3. Accidentalia negotii ............................................................................. 3.1. Warunek ....................................................................................... 3.2. Termin .......................................................................................... § 19. Forma czynności prawnych .............................................................................. I. Rodzaje form czynności prawnych .......................................................... 1. Zwykła forma pisemna ........................................................................ 2. Forma dokumentowa ........................................................................... 3. Forma elektroniczna ............................................................................ 4. Inne formy szczególne ......................................................................... II. Skutki niezachowania zastrzeżonej formy .............................................. 1. Forma ad solemnitatem ........................................................................ 2. Forma ad probationem ........................................................................ 3. Forma ad eventum ............................................................................... III. Forma następczych czynności prawnych ................................................. 1. Uzupełnienie lub zmiana umowy ........................................................ 2. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ...................... § 20. Wady oświadczenia woli ................................................................................... I. Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli ............................................................................................................ II. Pozorność ................................................................................................. III. Błąd .......................................................................................................... IV. Groźba ...................................................................................................... § 21. Sankcje wadliwych czynności prawnych ......................................................... I. Nieważność bezwzględna ........................................................................ II. Nieważność względna .............................................................................. III. Bezskuteczność zawieszona ..................................................................... IV. Bezskuteczność względna ........................................................................ Rozdział VI. Przedstawicielstwo ............................................................................... § 22. Pojęcie przedstawicielstwa ................................................................................ § 23. Rodzaje przedstawicielstwa .............................................................................. I. Przedstawicielstwo ustawowe .................................................................. II. Pełnomocnictwo ....................................................................................... 1. Udzielenie pełnomocnictwa ................................................................ 2. Rodzaje pełnomocnictwa .................................................................... 3. Falsus procurator ................................................................................ 4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa ......................................... III. Prokura ...................................................................................................... IX 162 163 164 165 165 165 168 169 169 169 170 173 175 176 176 179 179 179 182 182 183 184 185 185 185 185 186 189 192 198 199 200 202 203 203 213 214 215 215 216 216 220 220 221 223 X Spis treści 1. Pojęcie i rodzaje prokury ...................................................................... 2. Odwołanie i wygaśnięcie prokury ........................................................ Rozdział VII. Przedawnienie i terminy zawite ........................................................ § 24. Przedmiot przedawnienia ................................................................................... § 25. Terminy przedawnienia ...................................................................................... § 26. Bieg terminu przedawnienia .............................................................................. I. Początek i zakończenie biegu terminu przedawnienia ............................. II. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia .............................................. III. Przerwanie biegu terminu przedawnienia ................................................ § 27. Skutki upływu terminu przedawnienia ............................................................. § 28. Terminy zawite ................................................................................................... 223 225 229 231 231 233 233 234 235 238 240 Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 243 WYKAZ SKRÓTÓW Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze FundU ........................... ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) KC ................................. Kodeks cywilny KH ................................. Kodeks handlowy KK ................................. Kodeks karny KP ................................. Kodeks pracy KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KrRejSU ........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) KRS ............................... Krajowy Rejestr Sądowy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) KZ ................................. Kodeks zobowiązań MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy nast. ............................... następny (-a, -e) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) NP ................................. Nowe Prawo NPN .............................. Nowy Przegląd Notarialny NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny OchrLokU ..................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) orz. ................................ orzeczenie OSA ............................... Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSAB ............................ Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku XII Wykaz skrótów OSNAPiUS .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNP ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSP ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ................................ Palestra PB .................................. Prawo Bankowe PES ................................ Problemy Egzekucji Sądowej PG ................................. Prawo Gospodarcze PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS ............................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL .................................. Przegląd Legislacyjny PN .................................. Przegląd Notarialny POSAG .......................... Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku post. ............................... postanowienie PP ................................... Prawo Pracy PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PPiA ............................... Przegląd Prawa i Administracji PrASC ............................ ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. PrCzek ........................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) poz. 462) z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo PrPrywM ....................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) Pr. Spół. ......................... Prawo Spółek PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrStow ........................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. PrWeksl ......................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrWod ........................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWKC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny z 2016 r. poz. 21 ze zm.) z 2017 r. poz. 210) poz. 160) (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) R. Pr. ............................. Radca Prawny Rej. ................................ Rejent Wykaz skrótów XIII RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SA .................................. Sąd Apelacyjny SamGminU .................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) SC ................................... Studia Cywilistyczne SN .................................. Sąd Najwyższy SP ................................... Studia Prawnicze SP-E ............................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST ................................... Samorząd Terytorialny Studia Pr. Pryw. ............ Studia Prawa Prywatnego TK ................................. Trybunał Konstytucyjny TPP ................................. Transformacje Prawa Prywatnego uchw. ............................. uchwała uchw. SN (7) ................. uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów WłLokU ......................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr. ............................... wyrok ZastRejU ........................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) Zb. Ust. .......................... Zbiór ustaw i rozporządzeń zd. .................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego WYKAZ LITERATURY S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2013 E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014 Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, t. I, red. A. Kidyba, Warszawa 2009 Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1997 Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013 Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Gutowski, Warszawa 2016 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016 Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, t. I. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wpro- wadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99), Warszawa 2017 Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015 E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994 J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009 E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 System Prawa Cywilnego, t. I, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985 System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012 System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003 2008 PRZEDMOWA Kolejne, szóste wydanie niniejszego opracowania, tak jak poprzednie, zostało opraco- wane przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zamierze- niem było przedstawienie trudnej materii prawa cywilnego w jak najbardziej przystępnej i zwięzłej formie. Autorki mają świadomość, że niniejsze opracowanie może stanowić je- dynie pomoc w nauce prawa cywilnego, gdzie niezbędne jest studiowanie podręczników i komentarzy należących do klasyki polskiej cywilistyki. Każdy z rozdziałów niniejszego skryptu został dodatkowo poprzedzony wykazem literatury przedmiotu, umożliwiającej pogłębienie wiedzy na temat poszczególnych instytucji prawa cywilnego. W celu nabycia praktycznej umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów prawnych i sprawdzania wiedzy studentów, w końcowej części poszczególnych rozdziałów zamieszczone zostały kazusy, do wykorzystania w trakcie ćwiczeń z prawa cywilnego lub samodzielnej pracy studentów. Kazusy nie zawierają rozwiązań, odpowiedzi zawarte są w tekście omawiającym poszczególne instytucje prawa cywilnego. Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi uzupełnioną, o najnowsze orzecz- nictwo sądów polskich i literaturę przedmiotu, wersję poprzedniego wydania skryptu. Uwzględniono w nim również dokonane w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawa cywilnego, w szczególności w zakresie formy czynności prawnych. Lublin–Warszawa, sierpień 2017 r. Autorki ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO Literatura: M. Bieniak, Anatomia woli stron w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilne- go – uwagi na tle art. 98 projektu, Pal. 2010, Nr 9–10; G. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2; tenże, Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Rej. 2008, Nr 9; T. Bukowski, Klauzule generalne w kodeksie cywilnym. O ko- nieczności stworzenia katalogu zasad współżycia społecznego, MoP 2008, Nr 24; J. Ciszewski, Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialności osobistej, GSP 2003, t. X; W. Czachórski, Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL, SP 1970, t. XXVI–XXVII; tenże, Perspek- tywy reformy prawa cywilnego, PiP 1995, z. 1; T. Czech, Zasady współżycia społecznego a odpo- wiedzialność deliktowa, PiP 2008, z. 12; W. Dajczak, Zasady współżycia społecznego czy dobra wiara?, Rej. 2001, Nr 1; A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2010; K. Doliwa, Dobra wiara jako wyrażenie języka prawnego, MoP 2008, Nr 6; J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6; J. Gajda, Pojęcie dobrej wiary w przepisach kodeksu cywilnego, SP 1997, Nr 2; E. Gniewek, O prawie własności – w kontekście prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rej. 2008, Nr 2; tenże, Współczesny model hipoteki – zasad- nicze zręby konstrukcji, MoP 2011, Nr 4; J. Gołaczyński, Propozycje zmian formy czynności prawnych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2; S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919–1947), KPP 1992, z. 1–4; S. Grzybowski, Struk- tura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia spo łecznego, SC 1965, t. VI; J. Jacyszyn, Prace nad optymalną wizją Kodeksu cywilnego „Zielona Księga”, Rej. 2007, Nr 2; B. Janiszewska, O potrzebie zmiany klauzuli zasad współżycia społecznego (głos w dys- kusji), PUG 2003, Nr 4; taż, Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowanych przepi- sach kodeksu cywilnego, PPH 2003, Nr 10; G. Jędrejek, Polski kodeks zobowiązań z 1933 roku. Powstanie, źródła, znaczenie dla europejskiego prawa obligacyjnego, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2001, t. 11, z. 1; T. Knypl, K. Trzciński, Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w pra- wie cywilnym i handlowym, PPH 1997, Nr 8; M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, RPEiS 2002, z. 3; L. Leszczyński, Właściwości posługiwania się klauzulami generalnymi w pra- wie prywatnym. Perspektywa zmiany trendu, KPP 1995, z. 3; P. Machnikowski, Wybrane proble- my regulacji czynności prawnych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2; A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, PiP 2000, z. 5; A. Mokrysz-Olszyńska, Dobre obyczaje w działalności gospodarczej, KPP 2004, z. 1; J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966; J. Okolski, Koncepcja prawa handlowego w świetle zmian w prawie cywilnym, PPH 1997, Nr 10; M. Olechowski, Odesłania ustawowe do zwyczaju (uwagi porządkujące), PiP 2002, z. 7; M. Pazdan, Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, PiP 2001, z. 2; tenże, Kształtowanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 6
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: