Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00758 011083 8400049 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - ebook/pdf
Prawo cywilne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 321
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4542-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo cywilne to pierwsze i unikatowe opracowanie Kodeksu cywilnego, które ukazuje się w ramach serii Wydawnictwa Beck „Plansze Becka”.

Z uwagi na bardzo szeroką materię prawa cywilnego materialnego niniejsze opracowanie nie obejmuje całości tematyki, lecz zwraca jedynie uwagę na najważniejsze jej kwestie. W tym zakresie autorzy zalecają dalsze pogłębienie wiedzy, w oparciu o bardzo bogatą literaturę przedmiotu. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się, między innymi, pozostałe publikacje z serii Plansze Becka. Opracowanie jest polecane studentom prawa, administracji, aplikantom jak również innym osobom, które w sposób uporządkowany i obrazowy znajdą w nim najistotniejsze instytucje prawa cywilnego. Może ono stanowić znaczne ułatwienie dla osób uczących się do różnego rodzaju egzaminów poprzez zebranie w jednej pozycji niezbędnych informacji z zakresu prawa cywilnego materialnego. Niniejsze opracowanie nie może stanowić samodzielnej podstawy do nauki prawa cywilnego materialnego, może jednak w istotny sposób ułatwić jego zrozumienie, wskazując na istotne zależności i powiązania pomiędzy różnymi jego instytucjami. Systematyka opracowania wynika z porządku przyjętego przez Kodeks Cywilny, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość lepszego orientowania się w różnych instytucjach Kodeksu Cywilnego i w zależności od Państwa potrzeb umożliwi ono sukcesywne poszerzanie wiedzy w zakresie zagadnień, które w niniejszym opracowaniu były jedynie sygnalizowane.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch PRAWO CYWILNE Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo cywilne W sprzedaży: T. Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Plansze Becka K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Plansze Becka M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak PRAWO KARNE Plansze Becka Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZŚĆ OGÓLNA Podręczniki Prawnicze E. Bagińska (red.) LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO Encyklopedie i Leksykony www.ksiegarnia.beck.pl Tomasz Sadurski, Sebastian Wawruch PRAWO CYWILNE Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Info Data Consulting Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4541-3 ISBN e-book 978-83-255-4542-0 Przedmowa  Wykaz skrótów Literatura Część ogólna  Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne  Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego  Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny  Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych  Tabl. 5. Zdolność prawna osób fizycznych  Tabl. 6. Ustanie zdolności prawnej osoby fizycznej  Tabl. 7. Zakres zdolności do czynności prawnych osób fizycznych  Tabl. 8. Osoby prawne – podział  Tabl. 9. Czynności prawne  Tabl. 10. Sposoby zawierania umów  Tabl. 11. Forma czynności prawnych – podział  Tabl. 12. Wady oświadczenia woli (1)  Tabl. 13. Wady oświadczenia woli (2)  Tabl. 14. Bezskuteczność czynności prawnych  Tabl. 15. Przedstawicielstwo  Tabl. 16. Udzielenie pełnomocnictwa  Tabl. 17. Udzielenie pełnomocnictwa w działaniu  Tabl. 18. Wygaśnięcie pełnomocnictwa  Tabl. 19. Szczególne typy pełnomocnictw  Tabl. 20. Warunek i jego rodzaje  Tabl. 21. Termin i jego rodzaje  Tabl. 22. Skutki zastrzeżenia warunku i terminu  Tabl. 23. Rzeczy i ich podział  Tabl. 24. Podział rzeczy (2)  Tabl. 25. Przynależności, części składowe rzeczy i pożytki  Tabl. 26. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne  Tabl. 27. Przedawnienie i prekluzja (termin zawity)  Prawo rzeczowe  Tabl. 28. Prawo rzeczowe – wiadomości ogólne  Tabl. 29. Prawo rzeczowe – podział  T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Spis treści XI XIII XV 1 3 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 43 45 46 V Spis treści Tabl. 30. Własność  Tabl. 31. Ograniczenia prawa własności  Tabl. 32. Nabycie własności  Tabl. 33. Przeniesienie własności rzeczy  Tabl. 34. Prawo sąsiedzkie  Tabl. 35. Współwłasność  Tabl. 36. Zasiedzenie  Tabl. 37. Ochrona własności  Tabl. 38. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne  Tabl. 39. Użytkowanie wieczyste  Tabl. 40. Użytkowanie  Tabl. 41. Służebność gruntowa  Tabl. 42. Służebność osobista  Tabl. 43. Służebność przesyłu  Tabl. 44. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  Tabl. 45. Zastaw zwykły i rejestrowy  Tabl. 46. Hipoteka  Tabl. 47. Rodzaje hipoteki  Tabl. 48. Księgi wieczyste – wiadomości ogólne  Tabl. 49. Księgi wieczyste – podział  Tabl. 50. Księgi wieczyste – struktura  Tabl. 51. Księgi wieczyste – zasady  Tabl. 52. Władztwo  Tabl. 53. Ochrona posiadania  Zobowiązania – część ogólna   Tabl. 54. Istota zobowiązań  Tabl. 55. Źródła zobowiązań  Tabl. 56. Treść stosunku zobowiązaniowego  Tabl. 57. Istota świadczenia  Tabl. 58. Rodzaje świadczeń  Tabl. 59. Świadczenia pieniężne i zasady ich wykonywania  Tabl. 60. Odsetki  Tabl. 61. Odpowiedzialność za szkodę  Tabl. 62. Naprawienie szkody  Tabl. 63. Wielość dłużników albo wierzycieli  Tabl. 64. Zasada swobody umów  Tabl. 65. Cechy umów konsumenckich  Tabl. 66. Umowy odnoszące się do osób trzecich  Tabl. 67. Umowa przedwstępna  Tabl. 68. Dodatkowe zastrzeżenia umowne  Tabl. 69. Bezpodstawne wzbogacenie  Tabl. 70. Świadczenie nienależne  Tabl. 71. Pojęcie, przesłanki i zasady odpowiedzialności deliktowej  Tabl. 72. Zdarzenie wywołujące szkodę, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność Tabl. 73. Zdarzenie wywołujące szkodę, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność odszkodowawczą (1)  odszkodowawczą (2)  47 49 50 52 54 56 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 80 81 81 82 84 86 88 91 93 93 94 96 97 99 100 101 103 105 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 VI T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Tabl. 74. Zdarzenie wywołujące szkodę, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność Tabl. 75. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za cudze czyny niedozwolone  Tabl. 76. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Skarb Państwa i państwowe odszkodowawczą (3)  osoby prawne  Tabl. 77. Zasady odpowiedzialności za zwierzęta  Tabl. 78. Zasady odpowiedzialności za rzeczy, za szkody związane z użyciem sił przyrody oraz mechanicznych środków komunikacji  Tabl. 79. Naprawienie szkody związanej z uszczerbkiem na osobie  Tabl. 80. Szczególne zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym  Tabl. 81. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  Tabl. 82. Wykonanie zobowiązania – zagadnienia ogólne  Tabl. 83. Odmowa wykonania świadczenia  Tabl. 84. Przedmiot, miejsce i termin wykonania zobowiązania  Tabl. 85. Niewykonanie zobowiązań  Tabl. 86. Opóźnienie i zwłoka dłużnika  Tabl. 87. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań wzajemnych  Tabl. 88. Wygaśnięcie zobowiązań  Tabl. 89. Cesja i wierzytelności  Tabl. 90. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela  Tabl. 91. Zmiana dłużnika  Tabl. 92. Skarga pauliańska  Zobowiązania – część szczegółowa   Tabl. 93. Umowa sprzedaży – prawa i obowiązki stron  Tabl. 94. Rodzaje umowy sprzedaży  Tabl. 95. Rękojmia za wady  Tabl. 96. Gwarancja jakości  Tabl. 97. Sprzedaż konsumencka  Tabl. 98. Niezgodność z umową towaru konsumpcyjnego na gruncie sprzedaży konsumenckiej  Tabl. 99. Gwarancja na gruncie ustawy o sprzedaży konsumenckiej  Tabl. 100. Umowa zamiany  Tabl. 101. Umowa dostawy  Tabl. 102. Umowa kontraktacji  Tabl. 103. Umowa o dzieło  Tabl. 104. Umowa o roboty budowlane  Tabl. 105. Umowa najmu – przepisy ogólne  Tabl. 106. Umowa najmu lokalu – uregulowania odmienne od ogólnych przepisów najmu  Tabl. 107. Umowa dzierżawy  Tabl. 108. Umowa leasingu  Tabl. 109. Umowa użyczenia  Tabl. 110. Umowa pożyczki  Tabl. 111. Umowa rachunku bankowego  Tabl. 112. Umowa zlecenia  Tabl. 113. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Spis treści 127 128 130 132 133 135 138 139 141 142 144 146 148 150 152 156 157 158 160 163 165 167 168 171 172 173 175 176 177 179 181 184 187 190 192 195 198 200 201 203 206 VII Spis treści Tabl. 114. Umowa agencyjna  Tabl. 115. Umowa komisu  Tabl. 116. Umowa przewozu  Tabl. 117. Umowa spedycji  Tabl. 118. Umowa ubezpieczenia  Tabl. 119. Umowa przechowania  Tabl. 120. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady  Tabl. 121. Umowa składu  Tabl. 122. Spółka cywilna  Tabl. 123. Poręczenie  Tabl. 124. Umowa darowizny  Tabl. 125. Przekazanie nieruchomości  Tabl. 126. Umowa renty  Tabl. 127. Umowa dożywocia  Tabl. 128. Umowa ugody  Tabl. 129. Przyrzeczenie publiczne  Tabl. 130. Przekaz  Tabl. 131. Papiery wartościowe  Prawo spadkowe  Tabl. 132. Pojęcie spadku  Tabl. 133. Uprawnienia małżonka i osób najbliższych  Tabl. 134. Otwarcie spadku  Tabl. 135. Nabycie spadku  Tabl. 136. Tytuł do spadku  Tabl. 137. Zdolność do dziedziczenia  Tabl. 138. Niegodność dziedziczenia:  Tabl. 139. Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia  Tabl. 140. Zasady dziedziczenia testamentowego  Tabl. 141. Zasady dziedziczenia przy przysposobieniu  Tabl. 142. Dziedziczenie testamentowe – przepisy ogólne  Tabl. 143. Dziedziczenie testamentowe – rodzaje testamentów  Tabl. 144. Testament holograficzny (własnoręczny)  Tabl. 145. Testament notarialny  Tabl. 146. Testament alograficzny  Tabl. 147. Testament ustny  Tabl. 148. Testament podróżny  Tabl. 149. Testament wojskowy  Tabl. 150. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych  Tabl. 151. Powołanie spadkobiercy  Tabl. 152. Zapis  Tabl. 153. Zapis windykacyjny  Tabl. 154. Polecenie  Tabl. 155. Wykonawca testamentu  Tabl. 156. Zachowek  Tabl. 157. Zasady obliczania zachowku  Tabl. 158. Wydziedziczenie  Tabl. 159. Przyjęcie i odrzucenie spadku  207 210 212 216 219 222 225 227 229 232 234 237 238 239 241 243 244 245 247 249 250 250 251 252 253 254 254 256 258 259 261 262 263 265 266 268 269 270 271 273 275 276 277 278 279 281 282 VIII T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Tabl. 160. Długi spadkowe  Tabl. 161. Odpowiedzialność za długi spadkowe  Tabl. 162. Stwierdzenie nabycia spadku  Tabl. 163. Wspólność majątku spadkowego  Tabl. 164. Rozporządzanie udziałem w majątku spadkowym  Tabl. 165. Dział spadku  Tabl. 166. Scheda spadkowa  Tabl. 167. Umowy dotyczące spadku  Indeks rzeczowy  Spis treści 284 285 284 289 290 291 293 294 297 T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka IX Przedmowa Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przekazać w Państwa ręce pierwsze i unikatowe opracowanie Kodeksu cywilnego, które ukazuje się w ramach serii „Plansze Becka”. Opracowanie jest polecane studentom prawa, administracji, aplikantom jak również innym osobom, które znajdą w nim ukazane w sposób uporządkowany i obrazowy najistotniejsze instytucje prawa cywilnego, cywilnego materialnego może ono także znaczne ułatwienie dla osób uczących się do różnego rodzaju egzaminów poprzez zebranie w jednej pozycji niezbęd- nych informacji z zakresu prawa. Celem niniejszego opracowania jest graficzne i przejrzyste zaprezentowanie najważniej- szych instytucji i przepisów z zakresu prawa cywilnego. Autorzy, z własnego doświadczenia wiedzą, że schemat i tabela ułatwiają uczenie się, teza ta odnosi się także do nauczania prawa cywilnego. Z uwagi na bardzo szeroką materię prawa cywilnego materialnego niniejsze opracowanie nie obejmuje całości tematyki, lecz zwraca jedynie uwagę na najważniejsze jej kwestie. W tym zakresie autorzy zalecają dalsze pogłębienie wiedzy, w oparciu o bardzo bogatą literaturę przedmiotu. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się, między innymi, pozostałe publikacje z serii Plansze Becka. Niniejsze opracowanie nie może stanowić samodzielnej podstawy do nauki prawa cywilne- go materialnego, może jednak w istotny sposób ułatwić jego zrozumienie, wskazując na istotne zależności i powiązania pomiędzy różnymi jego instytucjami. Systematyka opracowania wynika z porządku przyjętego przez Kodeks cywilny, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość lepszego zorientowania się w poszczególnych instytucjach Kodeksu cywilnego i w zależności od Państwa potrzeb umożliwi ono sukcesywne poszerzanie wiedzy w zakresie zagadnień, które w niniejszym opracowaniu zostały jedynie zasygnalizowane. Dodatkową zaletą opracowania jest opatrzenie tabel w uwagi pogłębiające ich treść oraz wybór najistotniejszego orzecznictwa. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja dotycząca najważniejszej części polskiego systemu prawnego – prawa cywilnego materialnego. Z tego też powodu będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które umożliwią nam doskonalenie niniejszego opracowania, aby spełniało one najwyższe standardy. T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Autorzy XI Wykaz skrótów   ustawa z 21.8.1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)   ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.)   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.)   ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)   ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)   ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)   ustawa z 25.2.1974 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)   ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)   rozporządzenie Prezydenta Reczpospolitej z 27.10.1933 r. – Ko- deks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.)   ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)   ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)   ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)   ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)   ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.)   ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)   ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon- sumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) 1. Akty prawne GospNierU KC Kodeks morski Konstytucja RP KP KPA KPC KRO KWHU KZ OchrLokU OrdPodU PrBank PrGeod PrNot SpółdzMieszkU SprzedKonsU T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka XIII Wykaz skrótów TimeshareU WłLokU ZastawRejU 2. Czasopisma i publikatory Biul. Inf. Pr. Biul. SN Dz.U. MoP MoPod PiP Pr. Bank. Pr. Gosp. Prok. i Pr. Przeg. Orz./Gd. OSAB OSA/Kat. OSA/Łdz. OSG OSNAPiUS OSNC OSNC-ZD OSNCP OSP Wok.   ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370 ze zm.)   ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)   ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.)   Biuletyn Informacji Prawnej   Biuletyn Sądu Najwyższego   Dziennik Ustaw   Monitor Prawniczy   Monitor Podatkowy   Państwo i Prawo   Prawo Bankowe   Prawo Gospodarcze   Pokuratura i Prawo   Przegląd Orzecznictwa Apelacji Gdańskiej   Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej   Orzecznictwo Sądów Administracyjnych (Katowice)   Orzecznictwo Sądów Administracyjnych (Łódź)   Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodat- kowy   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy   Orzecznictwo Sądów Polskich   Wokanda 3. Organy, organizacje i instytucje NSA SA SN (7)SN WSA   Naczelny Sąd Administracyjny   Sąd Apelacyjny   Sąd Najwyższy  uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego   Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne sktóty KE łac. niepubl. spółka z o.o. ust. w zw. zd.  Komisja Europejska   łaciński (-a, -e)   niepublikowany   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   ustęp   w związku   zdanie XIV T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka Literatura E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2011. G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2011. E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2008. W. Czachórski, Zobowiązania, Warszawa 2011. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Część ogólna, Księga pierwsza, Warszawa 2008. T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2010. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wrocław 2010. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012. A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. 3, Warszawa 2010. A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Spadki, t. 5, Warszawa 2011. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2012. B. Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe, System Prawa Prywatnego, t. 10, Warszawa 2009. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012. J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, t. 1, Warszawa 2011. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1088, t. 2, Warszawa 2011. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2012. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2012. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002. J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004. S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Własność i inne prawa rzeczowe, Księga druga, Warszawa 2008. Z. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007. E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Spadki, Księga czwarta, Warszawa 2009. E. Skowrońska-Bocian Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz, Warszawa 2010. A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2010. E. Strzępka-Frania, Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010. J. Wierciński, Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu, Warszawa 2011. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003. T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka XV Część ogólna Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 1 Tabl. 1 Prawo prywatne Prawo publiczne Metoda regulacji cywilistyczna metoda regulacji publicznoprawna metoda regulacji Wzajemny stosunek podmiotów prawa •   autonomia i równorzędność podmio- tów; •   żaden z podmiotów nie ma w stosun- ku do drugiego możliwości władczego  oddziaływania na jego sferę upraw- nień i obowiązków (brak imperium) podległość jednego podmiotu drugiemu  podmiotowi posiadającemu możliwość  władczego oddziaływania na sferę  uprawnień i obowiązków podmiotu podległego (imperium) Rodzaj chronionych interesów indywidualne (prywatne) ogólne (publiczne) Prawo cywilne – gałąź prawa regulująca majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne za pomocą cywilistycznej  metody regulacji. Prawo prywatne – normy prawa prywatnego regulują stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami, zaś  celem tych norm jest ochrona jednostkowych interesów majątkowych i niemajątkowych podmiotów prawa. Prawo publiczne – normy prawa publicznego regulują stosunki prawne, w których co najmniej po jednej  stronie występuje organ państwowy lub inny organ uprawniony do władczego kształtowania sytuacji prawnej  podmiotów prawa, zaś celem tych norm jest ochrona interesu ogólnego (państwowego, publicznego). Orzecznictwo Stosunek cywilnoprawny (postanowienie SN z 21.11.2000 r. – III CKN 1048/00, niepubl.): 1. Powstanie stosunku cywil- noprawnego zależy od istnienia stanu faktycznego, z którym norma prawa cywilnego łączy taki stosunek. Prawo cywilne wiąże powstanie stosunku cywilnoprawnego ze zdarzeniami prawnymi, wśród których wyróżnia działania i zaniechania. Są nimi zarówno zdarzenia cywilnoprawne uregulowane w Kodeksie cywilnym, takie jak czynności prawne i czyny niedo- zwolone, a także akty administracyjne wywołujące skutki w zakresie prawa cywilnego. 2. Droga sądowa jest dopuszczalna zawsze, gdy powód opiera swoje roszczenie na zdarzeniach prawnych, z których wy- nikać mogą skutki cywilnoprawne. Prawo cywilne a prawo publiczne (wyrok NSA z 6.7.2004 r., FSK 228/04, niepubl.): Przepisy prawa cywilnego regulują stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Nie znajdują one zastosowania dla oceny skuteczności czynności, jakie podejmują organy egzekucyjne w wykonawczym postępowaniu podatkowym, a więc w po- stępowaniu o charakterze publicznoprawnym. T. Sadurski, S. Wawruch, Prawo cywilne. Plansze Becka 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: