Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00535 010286 10709856 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014 - ebook/pdf
Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6690-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014 stanowi subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej istotnych w ocenie autorów orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących problematyki Kodeksu cywilnego, wydanych w latach 2010–2013 oraz w pierwszym kwartale roku 2014.

Przedmiotowy zbiór uwzględnia stan prawny na czerwiec 2014 r. i kierowany jest zarówno do studentów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, jak i do praktyków prawa, którzy poszukują przeglądu najnowszego orzecznictwa z zakresu polskiego prawa cywilnego materialnego.

Tematyka prezentowanych orzeczeń obejmuje całość zagadnień, regulowanych przez Kodeks cywilny. Wszystkie orzeczenia (uchwały, wyroki oraz postanowienia) wydane zostały przez Sąd Najwyższy, a ich wybór został dokonany samodzielnie przez autorów, którzy kierowali się przede wszystkim znaczeniem orzeczeń i nowością argumentacji, w nich zawartej.

Orzeczenia zostały uporządkowane według systematyki Kodeksu cywilnego, przy czym w ramach poszczególnych rozdziałów orzeczenia uszeregowano, w miarę możliwości, według kolejności przepisów, do których się odnoszą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka ZOB Zbiory Orzecznictwa Becka Zbiór, który oddajemy w Państwa ręce, stanowi subiektywny wybór najcie- kawszych i najbardziej istotnych w ocenie autorów orzeczeń Sądu Najwyż- szego, dotyczących problematyki Kodeksu cywilnego, wydanych w latach 2010–2013 oraz w pierwszym kwartale roku 2014. Przedmiotowy zbiór uwzględnia stan prawny na czerwiec 2014 r. i kierowany jest zarówno do studentów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, jak i do prakty- ków prawa, którzy poszukują przeglądu najnowszego orzecznictwa z zakresu polskiego prawa cywilnego materialnego. Tematyka prezentowanych orzeczeń obejmuje całość zagadnień, regulowa- nych przez Kodeks cywilny. Wszystkie orzeczenia (uchwały, wyroki oraz posta- nowienia) wydane zostały przez Sąd Najwyższy, a ich wybór został dokonany samodzielnie przez autorów, którzy kierowali się przede wszystkim znacze- niem orzeczeń i nowością argumentacji, w nich zawartej. Orzeczenia zostały uporządkowane według systematyki Kodeksu cywilnego, przy czym w ramach poszczególnych rozdziałów orzeczenia uszeregowano, w miarę możliwości, według kolejności przepisów, do których się odnoszą. Mariusz Stanik – adwokat – od 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego w Warszawie. Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Autor publikacji naukowych i komentarzy z za- kresu prawa spółek, umów gospodarczych oraz postępowania rejestrowego. Katarzyna Burczaniuk – radca prawny – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uni- wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2012 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, a także prawa administracyjnego. ISBN 978-83-255-6689-0 e n l i w y c o w a r P 4 1 0 2 – 0 1 0 2 o w t c i n z c e z r O i k u n a z c r u B . K / k n a t S . i M Prawo cywilne Orzecznictwo 2010–2014 Mariusz Stanik Katarzyna Burczaniuk www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena: 69,00 zł C.H.Beck C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Prawo cywilne. Orzecznictwo. 2010–2014 W sprzedaży: T. Sadurski, S. Wawruch PRAWO CYWILNE Plansze Becka Z. Radwański †, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze PRAWO CYWILNE W PIGUŁCE Prawo w pigułce PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM I, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM II, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM III, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo cywilne Orzecznictwo 2010–2014 Mariusz Stanik Katarzyna Burczaniuk Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Barbara Wróblewska Korekta: Agnieszka Jaworska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6689-0 ISBN e-book 978-83-255-6690-6 Spis treści Przedmowa...................................................................................................................... XI Wykaz.skrótów................................................................................................................ XIII Księga pierwsza. Część ogólna..................................................................................... 1 1 2 .4 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34 36 38 40 V . 1..Wypowiedzenie.wieloletniego.kredytu.hipotecznego.z.powodu.nieznacznej. zaległości.w.dokonywaniu.spłat.kolejnych.rat...................................................... . 2..Udzielenie.ateiście.sakramentu.namaszczenia.chorych.jako.naruszenie.dobra. osobistego............................................................................................................... . 3..Niemożność.żądania.odsetek.za.czas.opóźnienia,.jeżeli.dług.stanowią.. świadczenia.pieniężne.zasądzone.prawomocnym.orzeczeniem.o.kosztach.. procesu................................................................................................................... . 4..Naruszenie.dóbr.osobistych.osoby.pozbawionej.wolności.................................... . 5...Naruszanie.dóbr.osobistych.przez.publikację.w.Internecie.pomimo.. informacji.o.późniejszym.stwierdzeniu.ich.fałszywości...................................... . 6..Wolność.działalności.gospodarczej.a.dobra.osobiste.osoby.prawnej................... . 7.. Pobranie.tkanek.w.trakcie.sekcji.zwłok.i.odmowa.ich.wydania.a.dobro.. osobiste.w.postaci.kultu.osoby.zmarłej................................................................. . 8..Zakres.dóbr.osobistych.osób.przebywających.w.zakładach.karnych................... . 9..Prawo.do.rozpoznania.sprawy.przez.sąd.bez.nieuzasadnionej.zwłoki.a.dobra.. osobiste................................................................................................................... 10..Ochrona.prawa.do.spokojnego.urlopu................................................................... 11.. Prawo.do.niezakłóconego.korzystania.z.energii.elektrycznej.jako.dobro.. osobiste................................................................................................................... 12..Ochrona.osoby.prywatnej.angażującej.się.na.forum.internetowym..................... 13..Prawo.mediów.do.informowania.o.sytuacji.finansowej.i.powiązaniach. gospodarczych.osób.publicznych........................................................................... 14.. Odpowiedzialność.twórcy.portalu.dyskusyjnego.za.wpisy.naruszające.dobra. osobiste................................................................................................................... 15.. Możliwość.przeniesienia.na.wspólnotę.mieszkaniową.uprawnień.dotyczących. usuwania.wad.fizycznych.nieruchomości.wspólnej.............................................. 16..Wystąpienie.kuratora.do.sądu.w.imieniu.reprezentowanej.spółki.z.wnioskiem. o.jej.rozwiązanie.................................................................................................... 17.. Utrata.możliwości.kierowania.działalnością.osoby.prawnej.przez.zarząd.. kadłubowy.jako.podstawa.ustanowienia.kuratora................................................ 18..Odpowiedzialność.nabywcy.zorganizowanej.części.przedsiębiorstwa. za.zobowiązania.związane.z.jego.działalnością.................................................... 19.. Ustanowienie.w.umowie.na.rzecz.wierzyciela.nadmiernego.lub.. zbytecznego.zabezpieczenia.wierzytelności......................................................... 20..Konsekwencje.eliminacji.z.umowy.postanowień.abuzywnych............................ 21.. Rażąca.nierówność.świadczeń.w.transakcjach.opcji.walutowych........................ Spis treści 22..Mieszkanie.jako.zabezpieczenie.pożyczki............................................................ 23..Ocena.charakteru.umowy.zależna.nie.od.jej.nazwy,.ale.od.rzeczywistej.. treści.oraz.celu.i.zgodnego.zamiaru.stron............................................................. 24..Zapłata.podwójnego.wadium.w.wypadku.jego.wniesienia.w.formie.. gwarancji.ubezpieczeniowej.................................................................................. 25..Złożenie.podpisu.pod.załącznikiem.do.umowy.................................................... 26..Skuteczność.wobec.masy.upadłości.umowy.przeniesienia.własności.. zawartej.w.celu.zabezpieczenia.wierzytelności.................................................... 27.. Pozorność.umowy.poręczenia.dla.ukrycia.umowy.przelewu.wierzytelności...... 28..Nieważność.umowy.darowizny.nieruchomości.ukrytej.pod.pozorną.umową. sprzedaży.nieruchomości....................................................................................... 29.. Niezapoznanie.się.z.treścią.księgi.wieczystej.a.powoływanie.się.na.błąd.. co.do.stanu.prawnego.nieruchomości.................................................................... 30..Konsekwencje.uchylenia.się.od.skutków.oświadczenia.woli.z.powodu.błędu..... 31.. Niewiedza.spadkobiercy.o.stanie.spadku.a.błąd.istotny....................................... 32..Forma.uchylenia.się.od.skutków.prawnych.oświadczenia.woli............................ 33..Dopuszczalność.zamieszczenia.warunku.rozwiązującego.w.umowie.. powierniczego.przelewu.wierzytelności............................................................... 34..Spełnienie.świadczenia.jako.warunek................................................................... 35.. Wyłączenie.zastosowania.przepisów.KC.o.pełnomocnictwie.do.pełnomoc-. nictwa.udzielonego.uchwałą.zgromadzenia.wspólników.w.przypadkach.. umów.i.sporów.członka.zarządu.ze.spółką........................................................... 36..Rozpoczęcie.biegu.terminu.przedawnienia.roszczenia.o.zapłatę.. odszkodowania.z.tytułu.niewykonania.lub.nienależytego.wykonania.. zobowiązania.......................................................................................................... 37.. Przerwanie.biegu.terminu.zasiedzenia.nieruchomości,.w.stosunku.do.której.. wszczęta.została.egzekucja.sądowa.świadczeń.pieniężnych,.wskutek.zajęcia.. w.egzekucji.z.nieruchomości................................................................................. 38..Złożenie.wniosku.o.nakazanie.dłużnikowi.wyjawienia.majątku.–.wpływ.. na.bieg.przedawnienia.roszczenia......................................................................... Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe......................................................... 39.. Zakres.pojęcia.społeczno-gospodarczego.przeznaczenia.gruntu;.roszczenie. o.wynagrodzenie.za.korzystanie.z.nieruchomości.przez.posiadacza.w.złej.. wierze.służebności.przesyłu.................................................................................. 40..Indywidualizacja.wynagrodzenia.za.obciążenie.nieruchomości.służebnością. przesyłu.................................................................................................................. 41.. Niedopuszczalność.konwersji.umowy.przeniesienia.własności.nieruchomości. zawartej.bez.formy.szczególnej.na.umowę.przedwstępną.................................... 42..Zasiedzenie.przez.posiadacza.samoistnego.nieruchomości.objętej..................... postępowaniem.scaleniowym................................................................................ 43..Bieg.terminu.zasiedzenia.prawa.własności.nieruchomości.................................. 44..Skuteczność.umowy.przedwstępnej.sprzedaży.nieruchomości.wspólnej............ 45..Roszczenie.wspólnoty.mieszkaniowej.w.stosunku.do.najemcy.. niewydzielonego.lokalu.mieszkalnego.o.przywrócenie.stanu.zgodnego.. z.prawem.i.o.zaniechanie.naruszeń....................................................................... 46..Objęcie.powództwem.windykacyjnym.tylko.rzeczy.wchodzących.w.skład. przedsiębiorstwa.................................................................................................... VI 42 44 46 48 49 51 52 55 58 60 62 64 66 68 70 72 75 77 77 80 82 84 85 87 89 91 Spis treści 47.. Żądanie.od.posiadacza.służebności.wynagrodzenia.za.bezumowne.. korzystanie.z.rzeczy............................................................................................... 48..Przedawnienie.roszczenia.spółki.z.o.o..o.wynagrodzenie.za.bezumowne. korzystanie.z.nieruchomości................................................................................. 49.. Żądanie.współwłaściciela.wynagrodzenia.za.korzystanie.z.rzeczy.wspólnej...... 50..Przekroczenie.granic.gruntu.przy.budowie.–.roszczenia.właściciela................... 51.. Brak.roszczenia.właściciela.wobec.posiadacza.o.wynagrodzenie.za.. korzystanie.z.rzeczy.przed.zasiedzeniem.............................................................. 52..Niedopuszczalność.roszczenia.o.naprawienie.szkody.z.powodu.obniżenia.. wartości.nieruchomości.wobec.nieuprawnionego.posiadacza.służebności.. przesyłu.................................................................................................................. 53..Przedawnienie.roszczenia.właściciela.o.wykup.gruntu........................................ 54..Budynek.wzniesiony.przez.dzierżawcę.na.gruncie.oddanym.w.użytkowanie. wieczyste................................................................................................................ 55.. Zawarcie.umowy.o.przedłużenie.użytkowania.wieczystego.po.upływie.. okresu,.na.jaki.prawo.to.zostało.ustanowione....................................................... 56..Obowiązek.uiszczenia.opłaty.rocznej.w.przypadku.zbycia.prawa.. użytkowania.wieczystego...................................................................................... 57.. Dopuszczalność.rozwiązania.umowy.o.oddaniu.gruntu.w.użytkowanie.. wieczyste.w.stosunku.do.części.gruntu................................................................ 58..Użytkowanie.jako.niepieniężny.wkład.do.spółki.................................................. 59.. Niedopuszczalność.obciążania.użytkowaniem.spółdzielczego.własnościowego.. prawa.do.lokalu...................................................................................................... 60..Wykonanie.trwałego.i.widocznego.urządzenia.przez.posiadacza.. nieruchomości.jako.przesłanka.zasiedzenia.służebności.gruntowej.drogi.. dojazdowej.............................................................................................................. 61.. Zasiedzenie.służebności.odpowiadającej.treścią.służebności.przesyłu.. na.rzecz.przedsiębiorstwa...................................................................................... 62..Zmiana.sposobu.wykonywania.służebności.przesyłu........................................... 63..Przedawnienie.roszczenia.o.ustanowienie.służebności.przesyłu......................... 64..Wniosek.właściciela.nieruchomości.o.ustanowienie.służebności.przesyłu,. przerwanie.biegu.terminu.zasiedzenia.służebności.............................................. Księga trzecia. Zobowiązania...................................................................................... 65..Wybór.przez.wierzyciela.kursu.określającego.wartość.waluty.obcej.. w.wypadku.zwłoki.dłużnika.w.spełnieniu.świadczenia.w.takiej.walucie........... 66..Odszkodowanie.za.wynajem.zastępczego.samochodu.w.przypadku.szkody. całkowitej............................................................................................................... 67.. Odszkodowanie.za.szkodę.pośrednią.................................................................... 68..Przyczynienie.się.do.powstania.szkody.a.kara.umowna....................................... 69..Umowa.przedwstępna.zobowiązująca.do.zawarcia.kolejnej.umowy.. przedwstępnej........................................................................................................ 70..Skuteczność.żądania.zwrotu.zadatku.wobec.wykonania.umowy.zawartej.. dla.pozoru............................................................................................................... 71.. Umowa.przedwstępna.a.umowa.wzajemna........................................................... 72..Roszczenie.o.zapłatę.kary.umownej.na.wypadek.zwłoki.lub.opóźnienia.. przy.odstąpieniu.od.umowy,.w.której.zastrzeżono.karę.w.związku.. z.odstąpieniem....................................................................................................... 93 94 96 98 101 103 105 106 108 111 113 115 116 118 120 123 125 126 129 129 131 134 136 138 139 142 143 VII Spis treści 73..Nieproduktywne.zużywanie.korzyści.majątkowych.przez.Skarb.Państwa. w.kontekście.dyscypliny.budżetowej.................................................................... 74..Odpowiedzialność.członka.komisji.dyscyplinarnej.uczelni.wyższej.za.. szkodę..................................................................................................................... 75.. Zasady.odpowiedzialności.członków.zarządu.spółki.z.o.o................................... 76..Odpowiedzialność.Skarbu.Państwa.z.tytułu.czynów.niedozwolonych. –.brak.konieczności.wystąpienia.rażącego.naruszenia.prawa.............................. 77.. Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.wylaniem.wody.w.budynku.. z.lokalu.do.innego.lokalu....................................................................................... 78..Odpowiedzialność.za.szkodę.powstałą.w.wyniku.zalania.lokalu.położonego.. niżej.z.lokalu.znajdującego.się.na.wyższej.kondygnacji....................................... 79.. Termin.przedawnienia.roszczenia.o.odszkodowanie.za.skutki.wypadku. samochodowego.spowodowanego.przez.nieznanego.sprawcę.............................. 80..Stopa.życiowa.poszkodowanego.bez.wpływu.na.wysokość.zadośćuczynienia. pieniężnego.za.doznaną.krzywdę.......................................................................... 81.. Przyznanie.przez.sąd.zadośćuczynienia.w.wysokości.odpowiedniej.do.. wszystkich.okoliczności.będących.podstawą.jego.ustalenia................................. 82..Przejście.na.spadkobierców.roszczenia.o.zadośćuczynienie.za.krzywdę. spowodowaną.śmiercią.osoby.bliskiej................................................................... 83..Odpowiedzialność.organizatora.turystyki.za.szkodę.niemajątkową.klienta. w.postaci.tzw..zmarnowanego.urlopu................................................................... 84..Dochodzenie.roszczeń.odszkodowawczych.od.dewelopera.................................. 85..Uprawnienie.wierzyciela.do.dochodzenia.należności.wynikającej.. z.zastrzeżonej.kary.umownej;.rezygnacja.wierzyciela.z.dochodzenia.kary.. umownej.a.jego.uprawnienie.do.dochodzenia.odszkodowania............................ 86..Niedopuszczalność.obciążania.wykonawcy.karą.umowną.za.niewykonywanie.. robót.z.powodu.złej.pogody................................................................................... 87.. Roszczenia.uprawnionego.mające.swoje.źródło.w.odstąpieniu.od.umowy......... 88..Odstąpienie.od.umowy.a.roszczenie.o.zapłatę.kary.umownej............................. 89..Świadczenia.alimentacyjne.–.niedopuszczalność.przelewu.wierzytelności........ 90..Przekazanie.świadczenia.organowi.egzekucyjnemu;.przelanie.wierzytelności.. na.osobę.trzecią...................................................................................................... 91.. Dopuszczalność.przeniesienia.na.akcjonariusza.praw.udziałowych.w.drodze. przelewu.wobec.uprzedniego.wydania.mu.nieważnego.dokumentu.akcji.. imiennej.................................................................................................................. 92..Brak.wyrażenia.przez.współmałżonka.zgody.na.zaciągnięcie.zobowiązania. a.możliwość.wystąpienia.ze.skargą.pauliańską..................................................... 93..Ochrona.wierzycieli.w.przypadku.wykreślenia.spółki.akcyjnej.z.rejestru. przedsiębiorców.KRS............................................................................................ 94..Skarga.pauliańska.przeciw.wnioskowi.o.podział.majątku.wspólnego;.dział.. spadku.i.zniesienie.współwłasności...................................................................... 95..Uprawnienia.nabywcy.wadliwej.rzeczy.oznaczonej.co.do.tożsamości................ 96..Ciężar.dowodu.przy.ustalaniu.powstania.wad.fizycznych.rzeczy.. w.kontekście.zwolnienia.od.odpowiedzialności.z.tytułu.rękojmi........................ 97.. Termin.wygaśnięcia.uprawnień.z.tytułu.rękojmi.za.wady.fizyczne.. a.nadużycie.prawa.................................................................................................. 98..Wydanie.dzieła.a.jego.odebranie;.funkcje.kary.umownej.i.jej.miarkowanie....... 99..Odstąpienie.od.umowy.o.dzieło.po.upływie.terminu.do.jego.wykonania........... 146 147 150 152 153 155 158 161 163 166 168 171 173 175 177 179 180 182 184 186 187 189 192 194 195 199 201 VIII Spis treści 100..Niepodzielność.świadczenia.wykonawcy.w.umowie.o.roboty.budowlane;.. . dopuszczalność.odstąpienia.od.umowy.w.wypadku.niepodzielności.. . świadczenia.drugiej.strony.................................................................................. 101..Wstąpienie.w.stosunek.najmu.homoseksualnego.partnera.najemcy................... 102..Wyłączenie.w.umowie.dzierżawy.obowiązku.wydzierżawiającego.. . udzielenia.dzierżawcy.dodatkowego.terminu.trzymiesięcznego.do.zapłaty.. . zaległego.czynszu................................................................................................ 103..Rozliczanie.nakładów.na.rzecz.użyczoną............................................................ 104..Zachowanie.szczególnej.staranności.jako.obowiązek.banku.............................. 105..Obowiązki.komisanta,.który.uzyskał.zapłatę.w.dewizach.od.kontrahenta.. . zagranicznego...................................................................................................... 106..Objęcie.odpowiedzialnością.ubezpieczyciela.celowych.i.ekonomicznie.. . uzasadnionych.wydatków.na.najem.pojazdu.zastępczego.................................. 107..Majątek.wspólników.spółki.cywilnej.obejmujący.nieruchomość.albo.prawo.. . wieczystego.użytkowania,.wykreślenia.wpisu.w.księdze.wieczystej................ 108..Umowna.forma.dyspozycji.majątkowej.na.wypadek.śmierci............................. 109..Zrzeczenie.się.prawa.do.użytkowania.wieczystego............................................. Księga czwarta. Spadki................................................................................................. 110..Uznanie.spadkobiercy.za.niegodnego.dziedziczenia.jako.sprawa.o.prawa.. . majątkowe............................................................................................................ 111..Dziedziczenie.udziału.spadkowego.przez.rodzeństwo.spadkodawcy................. 112..Podstawy.nieważności.testamentu....................................................................... 113..Nieważność.testamentu.osoby.poddawanej.naciskom.i.sugestiom..................... 114..Sporządzenie.testamentu.przez.osobę.nie.mogącą.wypowiadać.się.w.sposób.. . artykułowany....................................................................................................... 115..Ustalanie.spadkobiercy.w.drodze.wykładni.testamentu...................................... 116..Objęcie.zapisem.windykacyjnym.przedmiotów.należących.do.majątku.. . wspólnego.małżonków......................................................................................... 117..Odrębne.postępowanie.o.stwierdzenie.nabycia.przedmiotu.zapisu.. . windykacyjnego................................................................................................... 118..Przerwanie.biegu.terminu.przedawnienia.roszczenia.o.zachowek.wskutek.. . złożenia.wniosku.o.stwierdzenie.nabycia.spadku............................................... 119..Oświadczenie.w.przedmiocie.przyjęcia.bądź.odrzucenia.spadku....................... 120..Możliwość.zmiany.decyzji.i.odrzucenia.spadku.z.powodu.błędnej.oceny.. . prawnej................................................................................................................. 121..Zbycie.pod.warunkiem.udziału.w.spadku.obejmującym.nieruchomość............. 204 206 208 209 211 214 216 219 221 223 225 225 227 228 230 231 233 235 237 239 242 244 246 IX Przedmowa Zbiór,.który.oddajemy.w.Państwa.ręce,.stanowi.subiektywny.wybór.najciekawszych.i.najbardziej. istotnych.w.ocenie.autorów.orzeczeń.Sądu.Najwyższego,.dotyczących.problematyki.Kodeksu.cy- wilnego,.wydanych.w.latach.2010–2013.oraz.w.pierwszym.kwartale.roku.2014..Przedmiotowy.zbiór. uwzględnia.stan.prawny.na.czerwiec.2014.r..i.kierowany.jest.zarówno.do.studentów.prawa.oraz.apli- kantów.zawodów.prawniczych,.jak.i.do.praktyków.prawa,.którzy.poszukują.przeglądu.najnowszego. orzecznictwa.z.zakresu.polskiego.prawa.cywilnego.materialnego. Tematyka.prezentowanych.orzeczeń.obejmuje.całość.zagadnień,.regulowanych.przez.Kodeks.cywilny.. Wszystkie.orzeczenia.(uchwały,.wyroki.oraz.postanowienia).wydane.zostały.przez.Sąd.Najwyższy,.a.ich. wybór.został.dokonany.samodzielnie.przez.autorów,.którzy.kierowali.się.przede.wszystkim.znaczeniem. orzeczeń.i.nowością.argumentacji,.w.nich.zawartej. Orzeczenia.zostały.uporządkowane.według.systematyki.Kodeksu.cywilnego,.przy.czym.w.ramach. poszczególnych.rozdziałów.orzeczenia.uszeregowano,.w.miarę.możliwości,.według.kolejności.prze- pisów,.do.których.się.odnoszą. Opracowanie.każdego.z.orzeczeń.rozpoczyna.się.od.syntetycznego.(hasłowego).przedstawienia.te- matyki.prawnej,.do.której.dane.orzeczenie.się.odnosi..W.dalszej.kolejności.przedstawiony.jest.rodzaj. orzeczenia,.data.jego.wydania,.sygnatura.akt.oraz.miejsce.publikacji.(co.do.zasady.w.zbiorach.urzędo- wych.Sądu.Najwyższego). Część.merytoryczna.opracowania.rozpoczyna.się.od.przytoczenia.tezy.orzeczenia.oraz.streszczenia. stanu.faktycznego,.będącego.podstawą.wydania.omawianego.orzeczenia,.albo.–.w.przypadku.uchwał.–. od.przedstawienia.zagadnienia.prawnego,.rozstrzygniętego.przez.Sąd.Najwyższy..Następnie,.w.krótkich. punktach.przedstawione.zostały.podstawowe.argumenty.wywodu,.stanowiące.streszczenie.rozumowania. Sądu.Najwyższego..Przedmiotowe.streszczenia.nie.w.każdym.przypadku.stanowią.literalne.odtworzenie. fragmentów.omawianych.orzeczeń. Niniejszy.zbiór.został.przygotowany.przez.praktyków.i.teoretyków.prawa.cywilnego..Mamy.nadzieję,. że.będzie.on.dla.Czytelnika.wartościowym.i.pomocnym.źródłem.w.jego.pracy.i.studiach. Warszawa,.lipiec.2014.r. r.pr..Katarzyna Burczaniuk adw..Mariusz Stanik,.WPiA.UKSW XI Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego GospNierU............................ . ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami.(t.j..Dz.U..z.2014.r.. poz..518.ze.zm.) KC......................................... . ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..121). Konstytucja.RP..................... . ustawa.zasadnicza.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.) KP.......................................... . ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94. KPA....................................... . ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j.. KPC....................................... . ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.(t.j..Dz.U.. ze.zm.). Dz.U..z.2013.r..poz..267.ze.zm.) z.2014.r..poz..101.ze.zm.) poz..1030.ze.zm.) KSH...................................... . ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. KRO...................................... . ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(t.j..Dz.U..z.2012.r.. KWU..................................... . ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. PrBank.................................. . ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1376. PrNot..................................... . ustawa.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..164) PrSpółdz................................ . ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1443. PrZamPubl............................ . ustawa.z.29.1.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. poz..788). poz..707.ze.zm.) ze.zm.) ze.zm.) poz..907.ze.zm.) 2. Publikatory Biul..SN................................ . Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U...................................... . Dziennik.Ustaw MoP....................................... . Monitor.Prawniczy NP.......................................... . Nowe.Prawo OSA....................................... . Orzecznictwo.Sądów.Administracyjnych OSN...................................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNAPiUS........................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Administracyjna,.Pracy.i.Ubez- pieczeń.Społecznych OSNC.................................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP.................................. . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.i.Pracy OSNC.ZD............................. . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.Zbiór.Dodatkowy OTK...................................... . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A.................................. . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.seria.A. XIII Wykaz skrótów 3. Inne skróty art.......................................... . artykuł ETPC..................................... . Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka km......................................... . kilometr KRS....................................... . Krajowy.Rejestr.Sądowy m2.......................................... . metr.kwadratowy m.in....................................... . między.innymi m.st........................................ . miasto.stołeczne NSA....................................... . Naczelny.Sąd.Administracyjny NBP....................................... . Narodowy.Bank.Polski np.......................................... . na.przykład Nr.......................................... . numer post........................................ . postanowienie poz......................................... . pozycja r............................................. . rok RPO....................................... . Rzecznik.Praw.Obywatelskich SKO...................................... . Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze SA.......................................... . Sąd.Apelacyjny SN......................................... . Sąd.Najwyższy/Sądu.Najwyższego sprost..................................... . sprostowanie sp..z.o.o................................. . spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością t.j........................................... . tekst.jednolity tj............................................ . to.jest. TK......................................... . Trybunał.Konstytucyjny uchw...................................... . uchwała uchw..SN.(7)......................... . uchwała.składu.siedmiu.sędziów.SN uzas....................................... . uzasadnienie WSA...................................... . Wojewódzki.Sąd.Administracyjny wyr........................................ . wyrok ze.zm..................................... . ze.zmianami zł............................................ . złoty ZUS....................................... . Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych XIV Księga pierwsza. Część ogólna Art. 5. [Nadużycie prawa] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 1. Wypowiedzenie wieloletniego kredytu hipotecznego z powodu nieznacznej zaległości w dokonywaniu spłat kolejnych rat Wyrok SN z 23.5.2013 r., IV CSK 679/12 (Legalis) Niedotrzymanie warunków wieloletniego kredytu hipotecznego nie zawsze uzasadnia jego wypowiedzenie. Zwłaszcza gdy zaległość jest niewielka. Stan faktyczny Powód.(bank),.domagał.się.od.pozwanych.zasądzenia.solidarnie.kwoty.X,.wraz.z.odsetkami.umow- nymi,.liczonymi.od.1.12.2009.r..Kredytobiorcy.opóźniali.się.ze.spłatą.rat.kredytu..Według.stanu.na.dzień. złożenia.oświadczenia.o.wypowiedzeniu,.kwota.przeterminowanego.zadłużenia.stanowiła.równowartość. półtoramiesięcznej.raty..Pismem.z.21.1.2009.r..bank.złożył.oświadczenie.o.wypowiedzeniu.umowy,. żądając.spłaty.całości.zadłużenia.kredytowego. Sąd.I.instancji.uwzględnił.powództwo.w.całości..Na.skutek.apelacji.pozwanego,.sąd.II.instancji. zmienił.zaskarżony.wyrok.i.uwzględnił.powództwo.jedynie.w.części,.co.do.kwoty.przeterminowanego. zadłużenia,.na.dzień.złożenia.oświadczenia.o.wypowiedzeniu..Sąd.apelacyjny.uznał,.że.wskazana.przez. powoda.przyczyna.wypowiedzenia.umowy.kredytowej,.dotycząca.braku.spłaty.przeterminowanego. zadłużenia.nie.mieściła.się.w.katalogu.przyczyn.uprawniających.do.złożenia.takiego.oświadczenia,. o.którym.mowa.w.art..75.ust..1.PrBank..Zdaniem.sądu,.warunków.udzielenia.kredytu.nie.należy. utożsamiać.z.warunkami.realizacji.umowy..Niezależnie.od.powyższego,.w.okolicznościach.niniejszej. sprawy.oświadczenie.o.wypowiedzeniu.stanowiło.nadużycie.uprawnienia.banku.w.rozumieniu.art..5.KC,. bowiem.kredytobiorcy.pozostawili.w.opóźnieniu.przez.nieznaczny.czas,.kwota.zadłużenia.była.nie- wielka,.a.jej.wystąpienie.nie.mogło.świadczyć.o.zagrożeniu.spłaty.kredytu. Argumenty z uzasadnienia •.Zdaniem.SN,.przesłanka.naruszenia.warunków.udzielenia.kredytu,.o.której.mowa.w.art..75. ust..1.PrBank,.powinna.być.rozumiana.szeroko,.jako.obejmująca.wszelkie.wypadki.naru- szenia.umowy.kredytu,.w.tym.również.naruszenie.przez.kredytobiorcę.obowiązku.termi- nowej.spłaty.należnych.rat.. 1 Księga pierwsza. Część ogólna •.Warunkiem.udzielenia.kredytu.jest.nie.tylko.spełnienie.przez.kredytobiorcę.określonych. przesłanek.na.chwilę.podejmowania.przez.bank.w.tym.przedmiocie.stosownej.decyzji,.lecz. również.wymogów.gwarantujących.należyte.wykonanie.zawartej.umowy. •.Niewątpliwie.banki.posiadają.uprzywilejowaną.pozycję.wobec.kredytobiorców,.co.wyraża. się.m.in..w.możliwości.jednostronnego.kształtowania.łączącego.strony.stosunku.prawnego,. w.tym.również.zmiany.warunków.umowy,.a.także.jej.wypowiedzenia.z.wielu.przyczyn.. Korzystanie.z.tak.szerokich.uprawnień.podlega.jednak.ocenie.sądu.. •.Dopuszczalna.jest.sądowa.ocena.skuteczności.dokonanego.przez.bank.uprawnienia.kształ- tującego,.bez.względu.na.to,.czy.wynika.ono.z.treści.umowy.kredytu,.czy.odpowiedniego. przepisu.ustawy,.przez.pryzmat.art..5.KC..Badając.skuteczność.wypowiedzenia.umowy. kredytowej.w.wyniku.skorzystania.przez.bank.z.uprawnienia.najbardziej.dotkliwego. dla.kredytobiorcy,.niewątpliwie.należy.rozważyć.skalę.i.stopień.naruszeń.kredytobiorcy. z.uwzględnieniem.m.in..wysokości.udzielonego.kredytu,.czasu,.na.jaki.został.udzielony,. dotychczasowej.realizacji.umowy. •.Naruszenie.warunków.umowy.kredytu.nie.zawsze.będzie.uzasadniać.jej.wypowiedzenie.. W.sytuacji,.gdy.przeterminowana.należność.jest.niewielka.w.stosunku.do.udzielonego.kre- dytu,.bank.powinien.podjąć.działania.zmierzające.do.zweryfikowania.sytuacji.finansowej. i.gospodarczej.kredytobiorcy.pod.kątem.możliwości.spłaty.kredytu;.uprawnienia.w.tym. zakresie.przewiduje.art..74.PrBank.. •.Sąd.Najwyższy.podzielił.stanowisko.SA,.że.oświadczenie.powódki.o.wypowiedzeniu.umowy. kredytu.stanowiło.nadużycie.prawa.podmiotowego.(art..5.KC),.bowiem.biorąc.pod.uwagę. wysokość.przeterminowanego.zadłużenia.pozwanego.w.stosunku.do.kwoty.udzielonego. kredytu,.czas.opóźnienia.się.z.uregulowaniem.zaległych.należności,.okres,.na.jaki.kredyt. został.udzielony,.podjęte.przez.bank.działanie.jawi.się,.jako.niewspółmierne.do.uchybień. pozwanego.przy.wykonywaniu.umowy. •.W.razie.stwierdzenia,.że.przyczyną.naruszenia.warunków.umowy.kredytu.jest.utrata.przez. kredytobiorcę.zdolności.kredytowej,.jej.wypowiedzenie.nie.może.być.uznane.za.nadużycie. prawa.podmiotowego. •.Oświadczenie.banku.o.wypowiedzeniu.umowy.kredytu.–.będące.wyrazem.nadużycia.prawa. podmiotowego.–.nie.mogło.wywrzeć.zamierzonego.skutku. Art. 23. [Ochrona dóbr osobistych] Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 2. Udzielenie ateiście sakramentu namaszczenia chorych jako naruszenie dobra osobistego Wyrok SN z 20.9.2013 r., II CSK 1/13 (Legalis) Poddanie osoby praktyce przyjętej w religii, której nie wyznaje, godzi w jej wolność sumienia, niezależnie od intencji sprawcy. Stan faktyczny Powód. wniósł. o. zasądzenie. od. pozwanego. Samodzielnego. Publicznego. Szpitala. Klinicznego. kwoty.X.zł.jako.zadośćuczynienia.za.naruszenie.jego.dóbr.osobistych,.to.jest.wolności.sumienia. w.związku.z.udzieleniem.mu.sakramentu.namaszczenia.chorych.podczas.leczenia.w.klinice.prowa- 2 Księga pierwsza. Część ogólna dzonej.przez.pozwanego..Stało.się.to.wbrew.woli.powoda,.gdyż.jest.on.niewierzący.i.bez.jego.wiedzy,. gdy.był.w.stanie.śpiączki.farmakologicznej..Powód.twierdził,.że.gdy.dowiedział.się.o.udzieleniu.mu. namaszczenia.doznał.szoku,.załamania.nerwowego,.pogorszył.się.jego.stan.psychiczny.i.fizyczny,.za- grażał.mu.kolejny.zawał.serca. Pozwany.wniósł.o.oddalenie.powództwa..Zarzucił,.że.powód.nie.wykazał,.żeby.poddanie.go.sakra- mentowi.namaszczenia.chorych.spowodowało.dla.niego.negatywne.konsekwencje.zdrowotne..Czynność. ta.dla.osoby.deklarującej.się.jako.niewierząca.nie.miała.doniosłości.duchowej.i.nie.była.sakramentem,. a.zatem.nie.powinna.mieć.żadnego.znaczenia..Według.prawa.kanonicznego,.wobec.złego.stanu.zdrowia,. w.jakim.powód.się.znajdował.(śpiączka.farmakologiczna.i.ryzyko.zgonu),.posługa.kapłańska.została. mu.udzielona.warunkowo..Decydując.się.na.udzielenie.powodowi.sakramentu,.kapłan.założył,.że. skoro.90 .społeczeństwa.polskiego.to.katolicy,.to.może.nim.być.też.powód..Pozwany.zarzucił.nadto,. że.żądana.przez.powoda.kwota.jest.wygórowana,.gdyż.zadośćuczynienie.nie.powinno.być.dla.niego. źródłem.wzbogacenia. Argumenty z uzasadnienia •.Dobra.osobiste.to.pewne.wartości.niematerialne,.uznane.powszechnie.w.społeczeństwie. i.łączące.się.ściśle.z.człowiekiem,.decydujące.o.jego.indywidualności.i.odrębności. •.Swoboda.sumienia.jest.niewątpliwie.dobrem.osobistym,.i.to.na.tyle.istotnym,.że.do.jego. ochrony.państwo.zobowiązało.się.w.umowach.międzynarodowych.(przede.wszystkim. w.art..9.ust..1.Konwencji.z.4.11.1950.r..o.ochronie.praw.człowieka.i.podstawowych.wol- ności,.Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284).i.w.postanowieniach.Konstytucji.RP. •.Swoboda.sumienia.to.wolne,.wynikające.z.własnego.przekonania.wyrażanie.określonego. światopoglądu,.w.tym.także.wybór.i.praktykowanie.określonej.religii,.wybór.systemu.war- tości,.według.którego.dokonuje.się.oceny.swoich.zachowań,.czynów,.myśli.i.uczuć..Chroniąc. swobodę.sumienia,.chroni.się.tym.samym.sferę.pojęć,.wyobrażeń.i.przekonań.jednostki. w.tym.i.takich,.które.wiążą.się.z.odpowiedzią.na.podstawowe.pytania.egzystencjalne. •.Ustalenie.zakresu.użytego.w.art..23.KC.pojęcia.„swoboda.sumienia”.jest.możliwe.przy. uwzględnieniu.treści.aktów.normatywnych,.w.których.używa.się.tego.pojęcia.lub.też.pojęć. o.zbliżonym.znaczeniu.(wolność.wyznania,.wolność.myśli.i.przekonań). •.Z.art..53.ust..6.i.7.Konstytucji.RP.wynika.m.in..zakaz.zmuszania.kogokolwiek.do.uczest- niczenia.albo.nieuczestniczenia.w.praktykach.religijnych.oraz.zobowiązywania.kogokol- wiek.przez.organy.władzy.publicznej.do.ujawnienia.swojego.światopoglądu,.przekonań. religijnych.lub.wyznania. •.Z.art..6.ust..2.ustawy.z.17.5.1989.r..o.gwarancjach.wolności.sumienia.i.wyznania.(t.j..Dz.U.. z.2005.r..Nr.231,.poz..1965.ze.zm.).wynika.m.in.,.że.nie.wolno.zmuszać.obywateli.zarówno. do.niebrania.udziału.w.czynnościach.lub.obrzędach.religijnych.ani.do.udziału.w.nich. •.Osoba,.która.deklaruje.się.jako.niewierząca.może.oczekiwać,.że.nie.będzie.poddawana. praktykom.religijnym.wbrew.swej.woli,.czy.zmuszana.do.udziału.w.nich.albo.do.posługi- wania.się.symbolami.religijnymi. •.Naruszenie.„swobody.wyznania”.jako.dobra.osobistego.ma.miejsce.m.in..w.razie.narzu- cenia.osobie,.deklarującej.się.jako.niewierząca,.obowiązku.przyjęcia.określonej.religii. czy.obowiązku.wykonywania.pewnych.praktyk.religijnych..Tak.samo.należy.potraktować. poddanie.kogoś.wbrew.jego.woli.czynnościom,.które.stanowią.formę.praktyki.religijnej. •.Cechą.działania.zagrażającego.lub.godzącego.w.uczucia.religijne.jako.element.swobody. sumienia.jest.m.in..to,.że.musi.być.ono.wymierzone.bezpośrednio.przeciwko.osobie.ubie- gającej.się.o.udzielenie.jej.ochrony. •.Stwierdzenie.zagrożenia.swobody.sumienia.lub.naruszenia.swobody.sumienia.nie.zależy. jednak.od.intencji.sprawcy,.ale.od.skutku,.który.jego.działanie.mogło.spowodować.lub. spowodowało. 3 Księga pierwsza. Część ogólna •.Przyjęcie.sakramentu.jest.niewątpliwie.praktyką.religijną,.a.zatem.udzielenie.go.osobie,. która.–.obojętnie.z.jakich.przyczyn.–.sprzeciwia.się.swojemu.udziałowi.w.tej.czynności,. należy.uznać.za.formę.poddania.jej.praktyce.religijnej.wbrew.jej.woli. •.Osoba.niewierząca.ma.prawo.odrzucać.te.formy.zachowań,.jako.sprzeczne.z.jej.świato- poglądem,.nawet.gdyby.ich.wymiar.był.tylko.symboliczny..Poddanie.osoby.wyznającej. określoną.religię.wbrew.jej.woli.praktyce.przyjętej.w.innej.religii.godzi.w.jej.wolność.su- mienia,.niezależnie.od.intencji.osób,.za.sprawą.których.to.nastąpiło..Tak.samo.trzeba.ocenić. poddanie.praktyce.religijnej.osoby.niewierzącej. •.W.myśl.art..24.§.1.KC.przesłankami.udzielenia.ochrony.dobru.osobistemu.są:.jego.zagro- żenie.lub.naruszenie.oraz.bezprawność.działania.sprawcy..Na.żądającym.ochrony.ciąży.je- dynie.dowód,.że.jego.dobro.osobiste.zostało.zagrożone.lub.naruszone,.natomiast.egzoneracja. działającego.może.polegać.na.wykazaniu,.że.jego.działanie.nie.było.bezprawne..Działanie. nie.jest.bezprawne,.chociażby.zagrażało.dobru.osobistemu.lub.nawet.je.naruszało,.przede. wszystkim.wówczas,.gdy.jest.oparte.na.obowiązującym.przepisie.prawa.albo.stanowi.wyko- nywanie.prawa.podmiotowego.(zob..np..wyr..SN.z.24.1.2000.r.,.III.CKN.553/98,.Legalis). •.Pacjent.świadomy.i.przytomny.może.samodzielnie.dokonać.wyboru,.czy.i.w.jakim.zakresie. chce.korzystać.w.placówce.leczniczej.z.praw.zadeklarowanych.w.art..52.ust..2.Konstytucji. RP.i.w.art..36.i.37.ustawy.o.prawach.pacjenta..Do.sytuacji.trudnych.z.uwagi.na.zagrożenie. kolizyjnym.wartościom.dochodzi.wówczas,.gdy.do.palcówki.leczniczej.przyjmowany. jest.pacjent.w.takim.stanie,.że.nie.sposób.jest.stwierdzić,.jaki.jest.jego.światopogląd.i.czy. chciałby.skorzystać.z.opieki.duszpasterskiej..Odwołanie.się.wówczas.do.pewnych.statystycz- nych.prawidłowości.może.tłumaczyć.określone.zachowania,.gdyby.ostatecznie.okazały.się. sprzeczne.ze.światopoglądem.pacjenta..Taki.przypadek.nie.miał.jednak.miejsca.w.niniej- szej.sprawie,.gdyż.powód.został.przyjęty.planowo,.przed.zabiegiem.był.przytomny.i.–.jak. twierdzi.–.widział.kapelana.szpitalnego,.a.kapelan.szpitalny.jego,.ale.nie.nawiązywali.ze. sobą.żadnego.kontaktu. 3. Niemożność żądania odsetek za czas opóźnienia, jeżeli dług stanowią świadczenia pieniężne zasądzone prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu Uchwała SN z 20.5.2011 r., III CZP 16/11 (OSNC 2012, Nr 1, poz. 3) Przepis art. 481 § 1 KC nie ma zastosowania do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu. Zagadnienie prawne Czy.w.razie.opóźnienia.dłużnika.z.zapłatą.należności.z.tytułu.kosztów.procesu.cywilnego.zasądzonych. w.prawomocnym.orzeczeniu.można.dochodzić.w.odrębnym.procesie.cywilnym.odsetek.ustawowych. od.tych.kosztów.na.podstawie.art..481.§.1.KC? Argumenty z uzasadnienia •. Koszty.procesu.stanowią.jeden.z.nieodłącznych.elementów.postępowania.cywilnego..Należą. do.dziedziny.prawa.publicznego.i.są.normowane.w.kodeksie.postępowania.cywilnego.–.akcie. prawa.publicznego.–.w.sposób.samodzielny,.autonomiczny.i.wyczerpujący,.niekiedy.tylko.znaj- dując.dopełnienie.w.innych.aktach,.zwłaszcza.w.przepisach.dotyczących.kosztów.sądowych. 4 Księga pierwsza. Część ogólna •.Koszty.procesu.mogą.powstać.wyłącznie.w.związku.z.prowadzonym.postępowaniem.są- dowym,.a.więc.na.forum.publicznoprawnym. •.Stosunek.prawny.wynikający.z.obowiązku.zwrotu.kosztów.procesu,.podobnie.jak.wszystkie. inne.stosunki.powstające.w.ramach.postępowania.sądowego.między.stronami.i.organem. procesowym.oraz.normowane.przez.to.prawo,.jest.stosunkiem.publicznoprawnym. •.Publicznoprawna.jest.również.natura.kosztów.procesu..Ich.ponoszenie,.wysokość.i.celo- wość.jest.dyktowana.motywem.publicznym.–.partycypacją.w.ponoszeniu.przez.państwo. kosztów.wymiaru.sprawiedliwości..W.piśmiennictwie.wymienia.się.jeszcze.funkcję.fiskalną,. procesową.oraz.tzw..funkcję.społeczną.i.ekonomiczną..Z.reguły.wszystkie.spełniają.także. zadania.publicznoprawne. •.Istoty.kosztów.procesu.nie.zmienia.fakt,.że.wierzytelność.z.ich.tytułu.–.uformowana. w.procesie,.w.myśl.przepisów.prawa.publicznego.–.może.znaleźć.się.w.obrocie.prywatno- prawnym..Podlega.wówczas.jego.regułom,.jednak.z.wyłączeniem.tych,.których.zastosowanie. podważałoby.naturę.i.funkcję.kosztów.procesu..Nie.mogą.być.naruszone.w.szczególności. przepisy.zakazujące,.po.uprawomocnieniu.się.orzeczenia.o.kosztach,.modyfikacji.ich.wy- sokości.(art..108.i.109.KPC;.zob..uchw..SN.z.14.5.1965.r.,.III.CO.73/64,.OSNCP.1966,. Nr.7–8,.poz..108). •.Brak.przepisu.umożliwiającego.doliczanie.odsetek.do.świadczeń.pieniężnych.zasądzonych. prawomocnym.orzeczeniem.o.kosztach.procesu.nie.może.być.postrzegany.jako.luka.(ope- racyjna.bądź.tetyczna),.upoważniająca.do.stosowania.art..481.KC..Regulacja.w.zakresie. wysokości.kosztów.jest.autonomiczna,.pełna.i.wyczerpująca,.jeżeliby.więc.prawodawca. zdecydował.się.na.zmianę.w.tym.zakresie,.powinien.wyraźnie.to.zademonstrować.uchwa- leniem.wyraźnego.przepisu. •.Ilekroć.ustawodawca.decyduje.się.na.dopuszczalność.zmiany.prawomocnie.zasądzonych. należności.z.tytułu.kosztów.w.wyniku.zdarzeń,.które.wystąpiły.po.zakończeniu.postępo- wania,.tylekroć.w.sposób.ewidentny.to.reguluje..Gdyby.zatem.ustawodawca.przewidywał. możliwość.dochodzenia.odsetek.od.zasądzonych.kosztów.procesu,.wprowadziłby.do.kodeksu. postępowania.cywilnego.–.lub.innej.ustawy.–.odpowiednią.regulację. •. Wystarczającej.podstawy.obłożenia.kosztów.procesu.odsetkami.za.opóźnienie.nie.stanowią. także.racje.ekonomiczne,.czyli.odpłatność.za.korzystanie.z.cudzego.kapitału.oraz.„bodźcowe. oddziaływanie”.na.dłużnika..Taką.podstawą.może.być.wyłącznie.wyraźne.unormowanie,.któ- rego.brak.(por..wyrok.SN.z.dnia.12.grudnia.1996.r.,.I.CKU.40/96,.OSNC.1997,.Nr.5,.poz..52). 4. Naruszenie dóbr osobistych osoby pozbawionej wolności Uchwała SN (7) z 18.10.2011 r., III CZP 25/11 (OSNC 2012, Nr 2, poz. 15) Umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o powierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m2 może stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej dóbr osobistych. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 448 KC za krzywdę wyrządzoną tym naruszeniem nie zależy od winy. Zagadnienie prawne Czy.umieszczenie.osadzonego.w.celi.o.powierzchni.przypadającej.na.jedną.osobę.mniejszej.niż.3.m2. stanowi.naruszenie.dóbr.osobistych.i.czy.przesłanką.zadośćuczynienia,.o.którym.mowa.w.art..448.KC,. jest.w.takim.wypadku.tylko.bezprawność,.czy.także.wina? 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: