Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00561 011833 16899041 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki - ebook/pdf
Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-166-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 września 2019 r.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (zobowiązań i spadków).

Opracowanie zostało podzielone na 2 działy tematyczne, w których znajdziesz 4 części omawiające m.in:

Na końcu każdej z części znajduje się test wraz z odpowiedziami, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ I. PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czy wiesz, że…. Sąd Najwyższy przyjął, że w wyjątkowych wypadkach zachowanie wierzyciela w postępo- waniu egzekucyjnym będzie stanowić nadużycie prawa. Czy uzasadniające pozbawienie ty- tułu wykonawczego wykonalności? Niewłaściwa postawa wierzyciela może więc uniemoż- liwić wyegzekwowanie należności zasądzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym. Sąd Najwyższy doszedł do takiego przekonania w sprawie o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty, który – jak się później okazało – został wydany na podstawie sfałszowanego wek- sla. Nakaz zapłaty nie został wcześniej skutecznie zaskarżony w postępowaniu o zapłatę ze względu na nieporadność pozwanej w tej sprawie kobiety, która miała poręczyć wekslem za dług swojego małżonka. Na wekslu został podrobiony jej podpis. Nakaz stał się prawo- mocny, jednak przez prawie dziesięć lat nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Uśpiło to czujność kobiety, która nie mając odpowiedniego rozeznania co do prawa, nie podjęła żadnych dalszych czynności w sprawie, w szczególności nie zawiadomiła organów ścigania o popełnieniu przestępstwa na jej szkodę. W tym czasie upłynęły także terminy na wznowienie prawomocnego postępowania o zapłatę, co dałoby szanse na zakwestiono- wanie nakazu zapłaty. Na krótko przed przedawnieniem zasądzonej wierzytelności głównej wierzyciel skierował sprawę do egzekucji komorniczej. Skłoniło to dłużniczkę wekslową do zainicjowania postępowania karnego. W jego toku stwierdzono, że podpis na wekslu został sfałszowany, jednak upłynęły już terminy pozwalające na skazanie sprawcy prze- stępstwa i tym samym skierowanie przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych. Kobieta następnie wytoczyła sprawę o pozbawienie nakazu zapłaty wykonalności. Sprawa ta trafiła aż do Sądu Najwyższego i stała się przedmiotem rozważań na temat zasad współżycia spo- łecznego w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd Najwyższy uznał, że podstawą pozbawienia wykonalności nakazu zapłaty nie może być brak zobowiązania, wynikający ze sfałszowania weksla. Powództwo opozycyjne (o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego) nie może bowiem naruszać powagi rzeczy osądzonej prawomocnych orzeczeń sądowych i nie może opierać się na zarzutach zmierzających do zmiany treści prawomocnego orzeczenia1. 1 Wyr. SN z 12.9.2018 r., II CSK 664/17, Legalis; A. Jóźwiak, Niewłaściwa postawa wierzyciela może okazać się ratunkiem dla dłużnika, http://www.codozasady.pl/niewlasciwa-postawa-wie- rzyciela-moze-okazac-sie-ratunkiem-dla-dluznika/. 13 CZĘŚĆ I. ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ 1. UWAGI OGÓLNE Prawo zobowiązań to dział prawa cywilnego, w którym została zawarta regulacja sto- sunków zobowiązaniowych i wynikających z nich praw podmiotowych, ukształto- wanych przez ustawodawcę jako względne. Podstawową funkcją prawa zobowiązań jest stworzenie prawnych form wymiany dóbr, czemu służy głównie regulacja sto- sunków zobowiązaniowych, których źródłem są umowy oraz uregulowanie odpowie- dzialności odszkodowawczej na wypadek naruszenia dóbr powszechnie chronionych, a także niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Ważne Zobowiązanie to stosunek zobowiązaniowy, który powstaje między wierzycielem (pod- miotem uprawnionym do żądania spełnienia świadczenia) a dłużnikiem (podmiotem obowiązanym do spełnienia świadczenia). Zgodnie z art. 353 § 1 KC, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. 14 Wierzyciel Żądanie świadczenia Spełnienie świadczenia Dłużnik Przykład Adam Nowak został potrącony na pasach przez Jana Malinowskiego w wyniku czego doznał obrażeń, które skutkowały koniecznością podjęcia pilnej rehabilitacji. Adam Nowak skorzystał z rehabilitacji w ramach publicznej służby zdrowia, ale była ona niewystarczająca i dlatego pod- jął także rehabilitację prywatną z własnych środków, za którą ostatecznie zapłacił 2000 zł. Po zakończeniu leczenia wystąpił o zwrot tej kwoty do Jana Malinowskiego, gdyż był on jego dłużnikiem jako sprawca szkody. Zobowiązanie może być wynikiem różnych zdarzeń prawnych. ŹRÓDŁA POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA czynność prawna orzeczenie sądu akt administracyjny czyn niedozwolony inne zdarzenie przykładowo: ▶ bezpodstawne wzbogacenie lub ▶ prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 15 W ramach stosunku zobowiązaniowego wyróżnia się jego podmiot, przedmiot oraz treść. ELEMENTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO podmiot przedmiot treść dłużnik wierzyciel świadczenie obowiązki dłużnika uprawnienia wierzyciela Świadczenie jest to zachowanie się dłużnika względem wierzyciela, zgodne z treścią łączącego strony zobowiązania. Świadczenie może polegać na działaniu lub zaniecha- niu. „Zachowanie dłużnika będące świadczeniem «może polegać na działaniu albo na zaniechaniu» (art. 353 § 2 KC). Te dwie postacie zachowań wyczerpują cały zakres treści świadczeń. Każde bowiem zachowanie dłużnika przybiera albo postać działań pozytywnych (np. danie czegoś, spełnienie jakichś usług), albo zachowania biernego (np. niepodejmowania działań potencjalnie możliwych lub zaprzestania działań do- tąd realizowanych). Obowiązek biernego zachowania stanowi także korelat praw bez- względnych (np. obowiązek nienaruszania cudzej własności). Jednak zachowanie takie jest jedynie wyrazem powszechnego ograniczenia wolności obywateli, a tym samym, nie jest ekonomicznie wymierne i nie waży na sytuacji majątkowej podmiotu. Nato- miast obowiązek biernego zachowania się dłużnika stanowi indywidualne ogranicze- nie jego wolności, co nie jest pozbawione z reguły wpływu na sferę jego stosunków ma- jątkowych. Z tych względów należałoby opowiedzieć się przeciwko reprezentowanym niekiedy koncepcjom zmierzającym do zastosowania pojęcia świadczenia do analizy stosunków prawnorzeczowych. Pojęcie świadczenia – zgodnie z panującym poglądem – powinno nadal być zastrzeżone wyłącznie dla analizy stosunków zobowiązaniowych” (Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012, s. 42). 16 ŚWIADCZENIE Dare (dać coś) Facere (czynić coś) Non Facere (nie czynić czegoś) Pati (znosić coś) Jednorazowe Jest to świadczenie, które może być wykonane wskutek jednorazowego zachowania się dłużnika, choćby w rzeczywistości dłużnik wykonał kilka czynności odległych w czasie Ciągłe Jest to takie świadczenie, gdy dłużnik nie ma sposobności wykonać go przez jednorazową czynność, lecz wymagane będzie ustawiczne zachowanie się trwające przez pewien czas Okresowe Ze świadczeniem okresowym będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela wiele świadczeń jednorazowych w określonych odstępach czasu, przy czym suma tych świadczeń nie jest z góry określona Oznaczone indywidualnie Przedmiotem takiego świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, czyli wyróżniona spośród wszystkich innych według jej indywidualnych, niepowtarzalnych cech Oznaczone gatunkowo Przedmiotem takiego świadczenia jest rzecz oznaczona gatunkowo, czyli wyróżniona poprzez wskazanie jedynie jej cech rodzajowych. Zgodnie z art. 357 KC, jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości Podzielne Zgodnie z art. 379 § 2 KC, świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo, bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości Niepodzielne Świadczenie niepodzielne to takie świadczenie, które nie może być spełnione częściowo, bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości 17 W myśl art. 3531 KC, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się: 1) właściwości (naturze) stosunku, 2) ustawie ani 3) zasadom współżycia społecznego. Przykład Jako przykłady umów, które ze względu na cel ich zawarcia są niedopuszczalne (wykraczają poza zakres swobody umów wyznaczony przez art. 3531 KC) można wskazać: umowę sprzedaży rzeczy kradzionej zawartą między złodziejem a paserem, umowę o dzieło w postaci wykonania urządzenia do fałszowania banknotów, umowę o odpłatne nielegalne przeprowadzenie przez granicę państwa. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie: 1) zgodnie z jego treścią (np. zgodnie z umową), 2) w sposób odpowiadający: a) jego celowi społeczno-gospodarczemu, b) zasadom współżycia społecznego, c) ustalonym w tym zakresie zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Zgodnie z art. 355 § 1 KC, dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wy- maganej w stosunkach danego rodzaju. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 KC). Przykład Oceniając działalność dłużnika – kierowcy należy się odwołać do staranności dobrego kierowcy i nie chodzi przy tym o szczególny lub kwalifikowany typ staranności, (np. umiejętności kierowcy rajdowego) lecz o staranność występującą w ramach grupy zawodowej kierowców podmiotów. Zasadą jest, że dłużnik nie musi zobowiązania wykonać osobiście. Dłużnik jest zatem, co do zasady, uprawniony do wykonania zobowiązania przy pomocy innych osób, które działają z jego upoważnienia lub w jego imieniu. W pewnych sytuacjach wierzyciel może jednak żądać osobistego świadczenia dłużnika. 18 Można wymagać osobistego świadczenia dłużnika gdy wynika z: treści czynności prawnej ustawy właściwości świadczenia W przypadku gdy wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Klauzula rebus sic stantibus ma na celu złagodzenie skutków zasady pacta sunt servanda w odniesieniu do ważkich zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo obrotu. Przywrócona została do KC nowelizacją z 28.7.1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.). Zgodnie z art. 357 KC, instytucja ta ma zastosowanie jedynie do zobowiązań wynika- jących z umów, w przypadku gdy spełnione zostaną określone przesłanki: PRZESŁANKI już po powstaniu zobowiązania nastąpić musi nadzwyczajna zmiana stosunków. Nie dotyczy to każdej zmiany okoliczności, lecz tylko takiej, która przekroczyła ramy zwykłych, typowych zmian, mieszczących się w granicach ryzyka kontraktowego konsekwencją owych zmian (ich skutkiem) musi być nadmierna trudność spełnienia świadczenia lub też zagrożenie jednej ze stron rażącą stratą konieczne jest ustalenie, że strony zawierające umowę nie przewidywały wpływu owych zmian na zobowiązanie lub nie przewidywały samej zmiany okoliczności Spełnienie się powyższych przesłanek daje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi prawo, by wystąpić do sądu o dostosowanie treści zobowiązania do zmienionych warunków. Sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecz- nego, wybrać jedno z następujących rozwiązań: 1) oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, 2) zmienić wysokość świadczenia, 19 3) zastosować oba powyższe rozwiązania lub 4) orzec o rozwiązaniu umowy – jeżeli nie jest możliwe dostosowanie zobowiązania do nowych warunków, powstałych wskutek nadzwyczajnej zmiany okoliczności. W takim przypadku sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się ich interesami i mając jednocześnie na względzie zasady współżycia społecznego. W ramach tego rozliczenia sąd może zasądzić: 1) zwrot nienależnie (z perspektywy sentencji orzeczenia) spełnionych pomiędzy stronami świadczeń lub 2) zapłatę ich równowartości w pieniądzu. W przedmiocie uregulowanym w art. 3571 KC sąd orzeka na żądanie. Sąd nie jest związany żądaniem pozwu co do sposobu ingerencji w stosunek zobowią- zaniowy. Zgodnie z art. 3581 § 1 KC, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominal- nej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie usta- lona według innego niż pieniądz miernika wartości (art. 3581 § 2 KC). Ważne Kodeks nie ogranicza zasobu przedmiotów, które mogą posłużyć jako miernik war- tości i wyznaczać wysokość świadczenia pieniężnego. Mogą to być np. towary, usługi, waluty obce lub rozmaite wskaźniki finansowe lub gospodarcze. Zgodnie z art. 3581 § 3 KC, w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po po- wstaniu zobowiązania sąd może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pie- niężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Powyższe zasady nie uchybiają przepisom regulującym wysokość cen i innych świad- czeń pieniężnych. 20 Ważne Obecnie zakres wykorzystania sądowej waloryzacji jest nikły. Jako przykład „istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza” można wskazać hiperinflację na przełomie lat 80. i 90. XX w. Odsetki to okresowe świadczenie uboczne w postaci określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiące zazwyczaj wynagrodzenie za korzy- stanie z cudzego kapitału. Wielkość odsetek ustala się z uwzględnieniem określonej stopy procentowej w sto- sunku do wielkości kapitału oraz czasu korzystania z niego (np. 22 od 10 000 zł w stosunku rocznym). Odsetki jako świadczenie uboczne nie wpływają na wielkość i istnienie świadczenia głównego, same natomiast związane są z nim, a ich realizacja zależy od istnienia da- nego zobowiązania. Podstawą powstania obowiązku zapłaty odsetek jest: treść czynności prawnej stron ustawa orzeczenie sądu lub innego właściwego organu (art. 359 § 1 KC) Kodeks cywilny wyróżnia odsetki ustawowe oraz maksymalne. ODSETKI ustawowe Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych maksymalne Odsetki maksymalne należą się, jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych Zgodnie z art. 359 § 21 KC, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Uregulowanie to ma charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens) i nie może być umownie zmienione także w razie dokonania wyboru prawa obcego. 21 Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość od- setek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy KC (art. 359 § 23). Wysokość odsetek ustawowych ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze ob- wieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zapłata odsetek na- stępuje w terminie określonym w umowie. W przypadku, gdy termin taki nie został zastrzeżony, są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy (art. 360 KC). Kodeks cywilny zakazuje stosowania anatocyzmu, tj. pobierania odsetek od zaległych odsetek. WYJĄTKI OD ZAKAZU ANATOCYZMU dopuszczalność umownej regulacji tego zagadnienia przez same strony po powstaniu zaległych odsetek wytoczenie przez wierzyciela powództwa o zaległe odsetki Poczynając od 1.1.2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5 w stosunku rocz- nym2. Zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Przykład Śmierć pacjenta w wypadku karetki odwożącej go do szpitala w celu usunięcia skutków uszko- dzeń ciała wywołanych innym zdarzeniem (upadek na ulicy, złamanie nogi) nie pozostaje w nor- malnym związku przyczynowym z tym zdarzeniem. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisu ustawy lub postanowienia umowy, napra- wienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 2 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.1.2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46). 22 Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowią- zek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron (art. 362 KC). Osoba odpowiedzialna za wyrządzoną szkodę zobowiązana jest wobec poszkodowa- nego do jej naprawienia. Sposoby wyrównania uszczerbku (art. 363 KC) restytucja naturalna (przywrócenie stanu poprzedniego) rekompensata (zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej) Wybór sposobu naprawienia szkody należy do poszkodowanego. Zobowiązany do naprawienia szkody nie może narzucić wierzycielowi innego sposobu naprawienia szkody (zob. wyr. SN z 20.9.1972 r., I CR 391/72, Legalis). Jednak poszkodowany może żądać jedynie świadczenia pieniężnego, gdyby przywróce- nie stanu poprzedniego (art. 363 § 1 zd. 2 KC) było niemożliwe lub pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty. Wysokość odszkodowania pie- niężnego uzależniona jest od tego, jaki miernik przyjęto do ustalenia wysokości szkody i jaka chwila jest miarodajna dla tego ustalenia. Kodeks cywilny reguluje jedynie kwestię sposobu ustalenia wysokości odszkodowania, jeżeli doszło do wyrządzenia szkody na mieniu. Jeżeli szkoda ma być naprawiona w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczno- ści wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (art. 363 § 2 KC). Ważne Restytucja naturalna może być dokonana przez samego poszkodowanego – jego osobi- stym staraniem, wysiłkiem i kosztem. W takiej sytuacji uzyskuje on roszczenie o zapłatę odszkodowania pieniężnego (zwrot wydatków) wobec osoby odpowiedzialnej. W zobowiązaniu tym świadczenie nie jest skonkretyzowane w chwili powstania zo- bowiązania. Polega ono na tym, że jego wykonanie może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (art. 365 § 1 KC). Może wynikać z treści czynności prawnej lub z przepisów ustawy (zob. wyr. SN z 12.4.1999 r., II CKN 296/98, Legalis). 23 Wyboru świadczenia, które ma zostać spełnione, dokonuje, co do zasady, dłużnik. Jed- nak uprawnienie do wyboru świadczenia może przysługiwać także wierzycielowi lub osobie trzeciej, jeśli wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności (art. 365 § 1 in fine KC). Wybór świadczenia następuje przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie to może być złożone w sposób wyraźny lub dorozumiany. Jeżeli do wyboru świadczenia uprawniony jest dłużnik, to oświadczenie woli o wybo- rze dłużnik składa wierzycielowi. Może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia (art. 365 § 2 KC). Jeżeli wyboru dokonuje wierzyciel, to oświadczenie składa wobec dłużnika. Natomiast w przypadku, gdy wyboru dokonuje osoba trzecia, to oświadczenie powinno zostać złożone wobec dłużnika i wierzyciela. Wybór świadczenia powinien być dokonany w terminie wynikającym z treści zobo- wiązania lub z okoliczności. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga stro- na może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą (art. 365 § 3 KC). Jeżeli uprawniona do wyboru świadczenia jest osoba trzecia i w terminie wyboru nie dokona, to zarówno wierzyciel, jak i dłużnik może wyznaczyć tej osobie odpowiedni termin do wyboru świadczenia. Po jego bezskutecznym upły- wie, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, powinny zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Ważne Zobowiązanie przemienne należy odróżnić od upoważnienia przemiennego, a zatem od sytuacji, w której dłużnik jest zobowiązany do ściśle określonego świadczenia, ale może zwolnić się z tego obowiązku przez spełnienie innego świadczenia. Upoważnienie przemienne może wynikać z treści zobowiązania lub z przepisów szczególnych. Upoważnienie przemienne (facultas alternativa) polega na tym, że w zobowiązaniu od chwili jego powstania istnieje tylko jedno świadczenie. Wierzyciel może domagać się tylko spełnienia tego świadczenia. Natomiast dłużnik może spełnić inne świadczenie, co spowoduje wykonanie i wygaśnięcie zobowiązania. 24 Istotną cechą facultas alternativa jest to, że dłużnik ma wybór świadczenia, oraz że wie- rzyciel nie może egzekwować świadczenia zastępczego (zob. wyr. SA w Katowicach z 21.12.1993 r., I ACr 528/93, OSA 1994, Nr 10, poz. 56). Zobowiązanie bezterminowe o  charakterze ciągłym wygasa po  wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu (art. 3651 KC). Przykład Zobowiązaniami o charakterze ciągłym unormowanymi w KC są: najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, umowa agencyjna, przechowanie, skład, spółka, renta i dożywocie. 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: