Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00676 010512 10724804 na godz. na dobę w sumie
Prawo dewizowe - ebook/pdf
Prawo dewizowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-865-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt „Prawo dewizowe' stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa dewizowego, obejmujące problematykę wykładu kursowego. Znajdziesz w nim zagadnienia dotyczące m.in.:

Książka wzbogacona jest wieloma schematami i tabelami przybliżającymi omawiane zagadnienia.

Drugie wydanie Skryptu uwzględnia zmiany Prawa dewizowego, jakie miały miejsce na przestrzeni lat 2004-2009. W szczególności, zaktualizowano zasady podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej oraz wykaz ograniczeń i obowiązków dewizowych zmodyfikowany w wyniku nowelizacji ustawy, dokonanej w styczniu 2007 r. Skrypt uwzględnia również zmiany w zakresie kontroli dewizowej, będące pochodną nowelizacji

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w 2009 r. W tekście zmieszczono także opis rozwiązań prawnych, które w chwili oddawania Skryptu do druku stanowiły jedynie projekty ustaw i rozporządzeń wykonawczych, a które najprawdopodobniej wkrótce staną się prawem obowiązującym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Skrypty Becka Skrypty Becka Rafał Kubiak Prawo dewizowe 2. wydanie Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z okre- ślonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt „Prawo dewizowe” stanowi kompendium wiedzy z zakresu pra- wa dewizowego, obejmujące problematykę wykładu kursowego. Znaj- dziesz w nim zagadnienia dotyczące m.in.:  źródeł prawa dewizowego,  wartości dewizowych,  zezwoleń dewizowych,  zwykłych i szczególnych ograniczeń dewizowych oraz  działalności kantorowej. Książka wzbogacona jest wieloma schematami i tabelami przybliżającymi omawiane zagadnienia. Drugie wydanie Skryptu uwzględnia zmiany Prawa dewizowego, jakie miały miejsce na przestrzeni lat 2004–2009. W szczególności, zaktualizo- wano zasady podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej oraz wykaz ograniczeń i obowiązków dewizowych zmodyfikowany w wyniku nowelizacji ustawy, dokonanej w styczniu 2007 r. Skrypt uwzględnia rów- nież zmiany w zakresie kontroli dewizowej, będące pochodną noweliza- cji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w 2009 r. W tekście zmieszczono także opis rozwiązań prawnych, które w chwili oddawania Skryptu do druku stanowiły jedynie projekty ustaw i rozporządzeń wykonawczych, a które najprawdopodobniej wkrótce sta- ną się prawem obowiązującym. Dr Rafał Kubiak – adiunkt przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-865-8 Skrypty Becka poleca . d y w . 2 e w o z i w e d o w a r P k a i b u K Cena 45,00 zł C.H.Beck SKRYPTY BECKA Prawo dewizowe W sprzeda¿y: L. Bagiñska PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE Podrêczniki Prawnicze Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska ZOBOWI¥ZANIA – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA, wyd. 7 Podrêczniki Prawnicze R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 5 Studia Prawnicze A. Kawa³ko, H. Witczak ZOBOWI¥ZANIA, wyd. 2 Skrypty Becka J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego L. Mazur PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka PRAWO BANKOWE, wyd. 11 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo dewizowe dr Rafa³ Kubiak Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego 2. wydanie Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Centrum Poligrafii MM Jakubiccy ISBN 978-83-7483-865-8 PRZEDMOWA Wydawa³oby siê, i¿ w dobie integruj¹cej siê Europy i po przyst¹pieniu Polski do Unii Eu- ropejskiej znajomoœæ prawa dewizowego nie jest konieczna. Jednak¿e taka teza jest niepraw- dziwa. Albowiem nawet w sytuacji braku podzia³ów pañstwowych na starym kontynencie, bêd¹ istnia³y dalej granice z pañstwami nienale¿¹cymi do struktur europejskich, z którymi to krajami niew¹tpliwie Polska bêdzie utrzymywa³a kontakty handlowe czy choæby turystyczne. Wymiana handlowa z zagranic¹, dokonywanie rozliczeñ pieniê¿nych z podmiotami zagra- nicznymi, czy choæby transferowanie na cele inwestycyjne krajowych lub zagranicznych œrodków p³atniczych przez podmioty krajowe (tzw. rezydentów) do tzw. krajów trzecich, ak- tywizuje odpowiedni¹ regulacjê prawn¹ – ogólnie nazywan¹ prawem dewizowym. St¹d te¿ nie da siê przeceniæ praktycznego znaczenia wiedzy w tym zakresie, zw³aszcza u osób kszta³c¹cych siê na kierunkach ekonomicznych. Prawo dewizowe, jako ga³¹Ÿ prawa, wyodrêbni³o siê po I wojnie œwiatowej w odpowiedzi na koniecznoœæ ochrony skarbowych i walutowych interesów pañstw. Jego celem bowiem jest przede wszystkim wprowadzanie regu³ reglamentacyjnych, zawieraj¹cych nakazy i zaka- zy, s³u¿¹ce zabezpieczeniu interesów dewizowych pañstwa. Stopieñ obostrzeñ i ograniczeñ w posiadaniu i dysponowaniu wartoœciami dewizowymi zale¿ny jest od przyjêtego w danym kraju systemu prawa dewizowego. Najbardziej restrykcyjny jest system prohibicyjny, który opiera siê na zakazie posiadania wartoœci dewizowych przez obywateli. W sytuacji zaœ, gdy wejd¹ oni w takie posiadanie, prawo nakazuje niezw³oczne oddanie lub odp³atne zbycie tych wartoœci w³aœciwym instytucjom pañstwowym (np. bankowi centralnemu). Zakazy i nakazy dewizowe zaopatrzone s¹ w surowe sankcje, niejednokrotnie wieloletnie kary pozbawienia wolnoœci. System prohibicyjny obowi¹zywa³ w Polsce w latach 30. XX w. oraz bezpoœrednio po II wojnie œwiatowej i zwi¹zany by³ w pierwszym przypadku z kryzysem gospodarczym, którego skutki dotknê³y równie¿ nasz kraj, w drugim zaœ ³¹czy³ siê z koniecznoœci¹ stabiliza- cji systemu walutowego pañstwa po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. Mniej rygorystyczny od systemu prohibicyjnego jest system premisyjny, który charakte- ryzuje siê równie¿ ogólnym zakazem posiadania i dysponowania wartoœciami dewizowymi, prawo jednak wprowadza liczne wyj¹tki, stanowi¹ce dyspensê od tego zakazu. Rozwi¹zania takie zosta³y przyjête w naszym kraju w latach 80. ubieg³ego stulecia. Uchwalona bowiem 22.11.1983 r. ustawa – Prawo dewizowe ustanawia³a liczne mo¿liwoœci swobodnego dyspo- nowania wartoœciami dewizowymi np. w zakresie dokonywania czynnoœci mortis causa (na wypadek œmierci – choæby rozporz¹dzanie nimi w testamencie), przyjmowania od osób za- granicznych darowizn w wartoœciach dewizowych, a tak¿e wyp³acanie tym osobom w walu- cie polskiej œwiadczeñ z tytu³u praw autorskich czy nagród. Ponadto ograniczenia dewizowe mog³y byæ ³agodzone indywidualnymi i ogólnymi zezwoleniami dewizowymi, wydawanymi odpowiednio przez Prezesa NBP i Ministra Finansów. VI Przedmowa Transformacja ustrojowa z prze³omu lat 80. i 90. XX w. spowodowa³a koniecznoœæ wprowa- dzenia dalszych z³agodzeñ obrotu dewizowego i „otwarcie siê Polski na Europê oraz œwiat”. Odpowiedzi¹ na te potrzeby by³o wprowadzenie koncesyjnego systemu prawa dewizowego, któ- ry zak³ada, i¿ posiadanie oraz dysponowanie wartoœciami dewizowymi jest ogólnie dozwolone, jednak¿e prawo mo¿e stanowiæ wyj¹tki w postaci ograniczeñ tego obrotu, wprowadzaj¹c w dro- dze ustawy obowi¹zki i zakazy dewizowe. W tym duchu utrzymane by³y rozwi¹zania ustawy z 2.12.1994 r., ustawy z 18.12.1998 r. oraz obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy z 27.7.2002 r. Zgodnie bowiem z jej art. 3, dokonywanie obrotu dewizowego jest ogólnie dozwolone. Zakazy i obo- wi¹zki dewizowe maj¹ natomiast charakter wyj¹tkowy i musz¹ byæ wprowadzone ustawowo. Ich racj¹ jest ochrona interesu walutowego i skarbowego pañstwa oraz zabezpieczenie pewnoœci obrotu gospodarczego i okreœlenie jego ram. Zakres zakazów i obowi¹zków dewizowych mo¿e byæ ograniczony w wyniku wydania przez Ministra Finansów aktów wykonawczych, które okreœl¹ wyj¹tki od reglamentacji wskazanej w ustawie (art. 7). Obecnie aktem takim jest rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 4.9.2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleñ dewizowych. Status prawnodewizowy obywatela mo¿e byæ ponadto kszta³towany na podstawie uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizo- wego, wydawanego na mocy art. 8 przez Prezesa NBP. Wykonanie obowi¹zków i przestrzeganie zakazów dewizowych zagwarantowane jest wprowadzeniem sankcji karnych za przestêpstwa i wykroczenia dewizowe, uregulowanych w art. 97–106³ KKS. Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa, pomimo i¿ stosunkowo niedawno uchwalona, podlega dal- szej ewolucji w kierunku liberalizacji obrotu. W ci¹gu niespe³na piêcioletniego okresu jej istnie- nia dokonano bowiem ju¿ piêciokrotnie jej nowelizacji. Czêœæ z wprowadzonych zmian mia³a charakter kosmetyczny i porz¹dkuj¹cy. Przyk³adowo, nowela z 18.12.2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 2260), która by³a poœwiêcona modyfikacji zapisów ustawy o Narodowym Banku Polskim, doprowadzi³a do zmiany terminologii ujêtej w art. 30 i 32 PrDew. Dotychczasowy bowiem zwrot „bilansów nale¿noœci i zobowi¹zañ zagranicznych pañstwa” zast¹piono sformu³owaniem „miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej”. Podobny charakter mia³a nowelizacja dokonana ustaw¹ z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.). Pochodn¹ jej rozwi¹zañ by³a zmiana w art. 40a PrDew, w którym Komisjê Nadzoru Bankowe- go zast¹piono nowym podmiotem: Komisj¹ Nadzoru Finansowego. Bardziej istotne zmiany przynios³a ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo banko- we oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). W jej wyniku zmodyfikowano niektó- re przepisy dotycz¹ce kontroli sprawowanej przez Prezesa NBP w sprawach dewizowych (np. poszerzono jej zakres przedmiotowy przez objêcie kontrol¹ równie¿ czynnoœci przekazo- wych dokonywanych przez banki). Kluczowe zmiany przynios³a jednak kolejna nowela, bêd¹ca nastêpstwem uchwalenia ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Przepisy wprowadzaj¹ce tê ustawê (ustawa z 2.7.2004 r., Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.), zupe³nie odmiennie ukszta³towa³y zasady pod- jêcia i prowadzenia dzia³alnoœci kantorowej. Zosta³a ona bowiem uznana za tzw. dzia³alnoœæ regulowan¹, podlegaj¹c¹ re¿imowi okreœlonemu w art. 64 i nast. SwobGospU. W dostosowa- niu do nowego modelu gruntowanie zmodyfikowano treœæ Rozdzia³u 4 PrDew. Bardzo donios³e znaczenie mia³a równie¿ ostatnia nowelizacja, przeprowadzona ustaw¹ z 26.1.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 61, poz. 410), która wesz³a w ¿ycie 21.4.2007 r. Z uzasadnienia do niej wynika, i¿ jej celem by³a „zmiana lub uchylenie tych przepisów (...) ustawy, które mog¹ budziæ w¹tpliwoœci co do ich zgodnoœci z prawem wspólnotowym lub których utrzymanie, z uwagi na brak praktycznego zastosowa- nia, by³oby nieuzasadnione”. Zdaniem projektodawców, przyjête rozwi¹zania s³u¿¹ równie¿ Przedmowa VII uporz¹dkowaniu dotychczasowego stanu prawnego oraz uproszczeniu przepisów dewizowych, w szczególnoœci poprzez doprecyzowanie zakresu pojêæ ustawowych oraz liberalizacjê stoso- wanych procedur. W nastêpstwie tej noweli dosz³o wiêc do wielu derogacji przepisów zawie- raj¹cych ograniczenia i obowi¹zki dewizowe, uszczegó³owiono u¿ywany aparat pojêciowy oraz, w konsekwencji modyfikacji norm sankcjonowanych, dokonano uchyleñ oraz zmian norm sankcjonuj¹cych, umieszczonych w Kodeksie karnym skarbowym. Unormowanie obecnego prawa dewizowego odbiega zatem silnie od swego pierwowzo- ru, powsta³ego na pocz¹tku XX w. S³u¿y ono aktualnie nie tylko ochronie interesu pañstwa, ale przede wszystkim uwzglêdnia interesy obywateli, którzy w demokratycznym pañstwie prawnym ogrywaj¹ rolê pierwszoplanow¹. Prezentowane opracowanie kierowane jest przede wszystkim do studentów i s³uchaczy, których przedmiotem zainteresowania jest prawo dewizowe jako wyk³ad kursowy. Wydaje siê jednak, i¿ zamieszczone treœci, a zw³aszcza wzory dokumentów stosowanych w obrocie dewizowym, mog¹ s³u¿yæ równie¿ praktykom, którzy podejmuj¹ dzia³alnoœæ objêt¹ re¿imem prawnodewizowym (np. obrót z zagranic¹). £ódŸ, kwiecieñ 2009 r. Rafa³ Kubiak SPIS TREŒCI Przedmowa ............................................................................................................................ V Wykaz skrótów..................................................................................................................... XV Wykaz literatury.................................................................................................................. XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa dewizowego............................................................................ 1 Rozdzia³ II. Budowa normy prawnodewizowej ............................................................ § 1. Wprowadzenie............................................................................................................ § 2. Hipoteza ...................................................................................................................... § 3. Dyspozycja ................................................................................................................. § 4. Sankcja........................................................................................................................ I. Wiadomoœci ogólne............................................................................................ II. Sankcje karne...................................................................................................... III. Sankcje cywilne.................................................................................................. IV. Sankcje administracyjne .................................................................................... Rozdzia³ III. Zakres podmiotowy ustawy ...................................................................... § 5. Podzia³ podmiotów – rys historyczny .................................................................... § 6. Podzia³ podmiotów wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy................................ Rozdzia³ IV. Wartoœci dewizowe ....................................................................................... § 7. Definicje wartoœci dewizowych – rys historyczny ............................................... § 8. Definicja wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy – Prawo dewizowe .................................................................................................... I. Zagraniczne œrodki p³atnicze ............................................................................ 1. Waluty obce.................................................................................................... 2. Dewizy ............................................................................................................ II. Z³oto i platyna dewizowe ................................................................................. § 9. Inne kategorie ............................................................................................................ I. Karty p³atnicze ................................................................................................... II. Krajowe œrodki p³atnicze .................................................................................. III. Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania................... Rozdzia³ V. Obrót dewizowy ............................................................................................. § 10. Definicja obrotu dewizowego ................................................................................ 11 11 14 16 20 20 21 30 33 37 37 42 55 55 59 60 60 65 68 69 69 69 70 73 73 X Spis treœci I. Obrót dewizowy z zagranic¹ ............................................................................ 1. Kryteria podmiotowe..................................................................................... 2. Kryterium przedmiotowe .............................................................................. 3. Transfer ........................................................................................................... II. Obrót wartoœciami dewizowymi w kraju........................................................ Rozdzia³ VI. Zezwolenia dewizowe .................................................................................. § 11. Ewolucja konstrukcji zezwoleñ dewizowych ..................................................... § 12. Zezwolenia dewizowe w œwietle obecnej ustawy ............................................. I. Zakres przedmiotowy zezwoleñ ....................................................................... II. Przes³anki wydawania zezwoleñ ...................................................................... III. Rodzaje zezwoleñ dewizowych........................................................................ 1. Wprowadzenie ................................................................................................ 2. Zezwolenia ogólne......................................................................................... 3. Zezwolenia indywidualne ............................................................................. IV. Postêpowanie w sprawie indywidualnego zezwolenia dewizowego ........... V. Zezwolenia warunkowe ..................................................................................... 75 75 77 78 79 81 82 86 86 88 90 90 90 92 96 98 VI. Podmioty zezwolenia dewizowego .................................................................. 100 Rozdzia³ VII. Zwyk³e ograniczenia dewizowe ............................................................... 105 § 13. Wprowadzenie.......................................................................................................... 105 § 14. Ograniczenia w zakresie ochrony zasady walutowoœci (art. 9 pkt 15) ........................................................................................................... 109 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 109 II. Sankcje ................................................................................................................ 112 § 15. Ograniczenia w przemieszczaniu wartoœci dewizowych i krajowych œrodków p³atniczych za granicê (art. 9 pkt 2–4) ................................................ 113 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 113 II. Ograniczenia w transferowaniu wartoœci dewizowych i krajowych œrodków p³atniczych przed 21.4.2007 r. (art. 9 pkt 2 i 3)........................... 114 1. Ograniczenia w wywozie i wysy³aniu za granicê z³ota i platyny de- wizowej ........................................................................................................... 114 2. Ograniczenia w wywozie i wysy³aniu za granicê krajowych lub za- granicznych œrodków p³atniczych................................................................ 115 3. Sankcje karne ................................................................................................. 119 III. Ograniczenia w przemieszczaniu krajowych lub zagranicznych œrod ków p³atniczych do krajów trzecich w zakresie inwestycji bezpoœrednich .. 120 1. Zakres ograniczenia....................................................................................... 120 2. Wyj¹tki od ograniczenia ............................................................................... 121 3. Sankcje karne ................................................................................................. 122 § 16. Ograniczenia w zakresie obrotu portfelowego (art. 9 pkt 5–8)........................ 122 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 122 II. Ograniczenia w obrocie portfelowym dotycz¹ce nierezydentów z krajów trzecich (art. 9 pkt 5)........................................................................ 123 1. Zakres ograniczenia....................................................................................... 123 Spis treœci XI 2. Wyj¹tki od ograniczenia ............................................................................... 125 3. Rozwi¹zania przyjête w art. 9 pkt 6 .......................................................... 125 4. Sankcje ............................................................................................................ 126 III. Ograniczenia w obrocie portfelowym dokonywanym przez rezydentów... 126 1. Artyku³ 9 pkt 7 .............................................................................................. 126 2. Wyj¹tki od ograniczenia ............................................................................... 127 3. Artyku³ 9 pkt 8 .............................................................................................. 128 4. Sankcje karne ................................................................................................. 129 IV. Obowi¹zki sprawozdawcze zwi¹zane z obrotem portfelowym ................... 129 § 17. Ograniczenie w otwieraniu rachunków bankowych w krajach trzecich (art. 9 pkt 9) ............................................................................................................. 131 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 131 II. Zakres ograniczenia ........................................................................................... 132 III. Wyj¹tki od ograniczenia.................................................................................... 133 IV. Dodatkowe obowi¹zki posiadacza rachunku .................................................. 134 V. Sankcje karne...................................................................................................... 135 § 18. Ograniczenia w zakresie zaci¹gania i udzielania kredytów lub po¿yczek oraz ustanawiania zabezpieczeñ wierzytelnoœci (art. 9 pkt 10 i 11) .................................................................................................... 136 I. Wprowadzenie ................................................................................................... 136 II. Zakres ograniczenia przed nowelizacj¹ z 26.1.2007 r. ................................. 136 III. Obowi¹zek sprawozdawczy .............................................................................. 138 IV. Ograniczenia w udzielaniu lub ustanawianiu przez rezydentów zabezpieczeñ wierzytelnoœci ............................................................................. 139 V. Sankcje karne...................................................................................................... 141 § 19. Ograniczenie dokonywania przez rezydentów na rzecz nierezydentów darowizn w postaci wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych (art. 9 pkt 12) ...................................................................................... 142 I. Zakres ograniczenia ........................................................................................... 142 II. Wyj¹tki od ograniczenia.................................................................................... 142 III. Sankcje karne .................................................................................................... 144 § 20. Ograniczenie w nabywaniu przez rezydentów nieruchomoœci po³o¿onych w krajach trzecich oraz praw na takich nieruchomoœciach ............................... 145 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 145 II. Zakres ograniczenia do noweli PrDew ze stycznia 2007 r.......................... 145 III. Wyj¹tki od ograniczenia.................................................................................... 145 IV. Obowi¹zek informacyjny .................................................................................. 146 V. Sankcje karne...................................................................................................... 146 VI. Ograniczenia w nabywaniu przez rezydentów wartoœci dewizowych zbywanych przez nierezydentów w krajach trzecich .................................... 147 1. Zakres ograniczenia....................................................................................... 147 2. Sankcje karne ................................................................................................. 148 XII Spis treœci § 21. Ograniczenie w przejmowaniu przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich ich d³ugów wobec nierezydentów, a tak¿e w przystêpowaniu przez rezydentów do takich d³ugów.................................................................................... 148 I. Zakres ograniczenia ........................................................................................... 148 II. Sankcje karne...................................................................................................... 150 Rozdzia³ VIII. Szczególne ograniczenia dewizowe ....................................................... 155 § 22. Ograniczenia nadzwyczajne wystêpuj¹ce pod rz¹dami ustawy z 1998 r. ..... 155 § 23. Obecna regulacja szczególnych ograniczeñ ......................................................... 158 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 158 II. Cele wprowadzenia szczególnych ograniczeñ dewizowych......................... 158 III. Procedura wprowadzania szczególnych ograniczeñ dewizowych .............. 159 IV. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ograniczeñ ........................................... 160 Rozdzia³ IX. Dzia³alnoœæ kantorowa .............................................................................. 161 § 24. Pojêcie dzia³alnoœci kantorowej ........................................................................... 161 § 25. Rozwój rozwi¹zañ dotycz¹cych dzia³alnoœci kantorowej .................................. 161 § 26. Rozwi¹zania przyjête w obecnej ustawie ........................................................... 166 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 166 II. Warunki formalne podjêcia dzia³alnoœci ......................................................... 167 1. Niekaralnoœæ .................................................................................................. 168 2. Potwierdzenie posiadania stosownych kwalifikacji .................................. 170 3. Oœwiadczenie potwierdzaj¹ce spe³nienie warunków niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci kantorowej.......................................................... 170 4. Potwierdzenie wniesienia op³aty skarbowej............................................... 171 III. Obowi¹zki przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ kantorow¹ ............... 174 IV. Zakoñczenie dzia³alnoœci kantorowej .............................................................. 178 V. Sankcje karne...................................................................................................... 179 VI. Podsumowanie .................................................................................................... 180 Rozdzia³ X. Obowi¹zki zwi¹zane z wywozem za granicê i przywozem do kraju wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych (art. 18–21)........... 183 § 27. Wprowadzenie.......................................................................................................... 183 § 28. Ewolucja rozwi¹zañ ................................................................................................ 184 § 29. Aktualna regulacja obowi¹zków zwi¹zanych z przewozem przez granicê wartoœci dewizowych oraz krajowych œrodków p³atniczych ............................. 187 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 187 II. Obowi¹zki zwi¹zane z przemieszczaniem wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych ................................................................ 188 1. Obowiazek zg³oszenia przemieszczanych walorów .................................. 188 2. Obowi¹zek okazania przemieszczanych walorów ..................................... 190 3. Sankcje karne ................................................................................................. 191 4. Prawo zg³oszenia przywo¿onych do kraju krajowych i zagranicz- nych œrodków p³atniczych ............................................................................ 191 III. Obowi¹zki zwi¹zane z wywozem za granicê z³ota i platyny dewizowych oraz krajowych lub zagranicznych œrodków p³atniczych .................................. 191 Spis treœci XIII Rozdzia³ XI. Obowi¹zki zwi¹zane z wysy³aniem za granicê wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych .......................................................................... 195 § 30. Ewolucja rozwi¹zañ do wejœcia w ¿ycie PrDew z 2002 r................................ 196 § 31. Rozwi¹zania dotycz¹ce wysy³ania za granicê wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych, obowi¹zuj¹ce w PrDew do 21.4.2007 r............ 198 I. Zakres regulacji i procedura wysy³kowa ........................................................ 198 II. Wyj¹tki od obowi¹zków zwi¹zanych z wysy³aniem za granicê wartoœci dewizowych lub krajowych œrodków p³atniczych ......................................... 200 III. Sankcje karne...................................................................................................... 200 Rozdzia³ XII. Obowi¹zki zwi¹zane z przekazami pieniê¿nymi za granicê oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym................................................ 203 § 32. Wprowadzenie.......................................................................................................... 203 § 33. Ewolucja rozwi¹zañ ................................................................................................ 203 § 34. Rozwi¹zania pod rz¹dami PrDew z 2002 r......................................................... 206 I. Wprowadzenie ................................................................................................... 206 II. Pojêcie banku uprawnionego ............................................................................ 206 III. Unormowanie obrotu przekazowego obowi¹zuj¹ce przed wejœciem w ¿ycie noweli PrDew ze stycznia 2007 r..................................................... 207 1. Zakres obowi¹zku korzystania z poœrednictwa banku uprawnionego.... 207 2. Procedura przy wykonywaniu obowi¹zku poœrednictwa bankowego..... 208 3. Obowi¹zek rezydentów w zakresie przechowywania dokumentów ....... 211 IV. Obowi¹zki zwi¹zane z obrotem przekazowym wed³ug aktualnego stanu prawnego ................................................................................................... 212 1. Uzasadnienie i zakres nowelizacji ............................................................. 212 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres powinnoœci w obrocie przeka- zowym ............................................................................................................. 213 3. Wyj¹tki od obowi¹zku .................................................................................. 215 4. Obowi¹zek w zakresie przechowywania dokumentów ............................ 216 5. Sankcje karne ................................................................................................. 216 Rozdzia³ XIII. Obowi¹zki dotycz¹ce zg³aszania danych w obrocie dewizowym z zagranic¹ (art. 30–32a) ............................................................................................. 219 § 35. Wprowadzenie.......................................................................................................... 219 § 36. Ewolucja rozwi¹zañ ................................................................................................ 220 § 37. Rozwi¹zania obecne................................................................................................ 222 I. Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowi¹zku sprawozdawczego........... 222 II. Wyj¹tki od obowi¹zków.................................................................................... 225 III. Sankcje karne...................................................................................................... 225 IV. Wykorzystanie danych i ich ochrona .............................................................. 226 V. Obowi¹zek przechowywania dokumentów ..................................................... 227 § 38. Sprawozdawczoœæ banków i ich uprawnienia w tym zakresie ......................... 228 I. Obowi¹zek sprawozdawczoœci ......................................................................... 228 II. Sankcje karne...................................................................................................... 229 Rozdzia³ XIV. Kontrola w sprawach dewizowych........................................................ 231 XIV Spis treœci § 39. Ewolucja rozwi¹zañ ................................................................................................ 231 § 40. Obecna regulacja ..................................................................................................... 235 I. Wprowadzenie .................................................................................................... 235 II. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego........ 236 1. Podstawy prawne kontroli ............................................................................ 236 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli ............................................ 238 3. Postêpowanie kontrolne ................................................................................ 240 III. Inne rodzaje kontroli ......................................................................................... 246 1. Kontrola graniczna ........................................................................................ 247 2. Kontrola wykonywana przez organy skarbowe......................................... 248 3. Kontrola w zakresie celów specjalnych ..................................................... 250 4. Kontrola pocztowa i bankowa ..................................................................... 250 Aneks ...................................................................................................................................... 255 Wykaz aktów prawnych .................................................................................................... 295 Indeks rzeczowy................................................................................................................... 303 WYKAZ SKRÓTÓW art. ............................... artyku³ dekret z 1936 r. ........... Dekret Prezydenta RP z 26.4.1936 r. w sprawie obrotu pieniê¿nego z zagranic¹ oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi œrodkami p³atni- czymi (tekst jedn. Dz.U. R.P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584 ze zm.) Dz.U. ........................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ....................... Dziennik Urzêdowy Gd. SP ......................... Gdañskie Studia Prawnicze GP ............................... Gazeta Prawna KC .............................. Kodeks cywilny KK .............................. Kodeks karny KKS ............................ Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP ........... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KontrSkU ................... ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. KP ............................... Kodeks pracy Nr 8, poz. 65 ze zm.) KPA ............................ Kodeks postêpowania administracyjnego KPK ............................ Kodeks postêpowania karnego KSH ............................ Kodeks spó³ek handlowych MF .............................. Minister Finansów MoP ............................ Monitor Podatkowy MoPod ........................ Monitor Podatkowy M.P. ............................ Monitor Polski MS .............................. Minister Sprawiedliwoœci nast. ............................ nastêpna (y, e) NBP ............................ Narodowy Bank Polski NBPU ......................... ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NP ............................... Nowe Prawo Nr ................................ numer NSA ............................ Naczelny S¹d Administracyjny orz. .............................. orzeczenie Pal. .............................. Palestra XVI Wykaz skrótów PB ............................... Prawo Bankowe PG ............................... Prawo Gospodarcze post. ............................. postanowienie poz. ............................. pozycja PP ............................... Przegl¹d Podatkowy PPH ............................. Przegl¹d Prawa Handlowego PrBank ........................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDew z 1952 r. ......... ustawa dewizowa z 28.3.1952 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 133) PrDew z 1983 r. ......... ustawa z 22.11.1983 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 63, poz. 288) PrDew z 1989 r. ......... ustawa z 15.2.1989 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 6, poz. 33 ze zm.) PrDew z 1994 r. ......... ustawa z 2.12.1994 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703 ze zm.) PrDew z 1998 r. .......... ustawa z 18.12.1998 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 ze zm.) PrDew ......................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrGosp ....................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Prok. i Pr. .................... Prokuratura i Prawo Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrPoczt ........................ ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) Pr. Spó³. ...................... Prawo Spó³ek PS ............................... Przegl¹d S¹dowy PUG ............................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego rozporz¹dzenie OZD rozporz¹dzenie MF z 3.9.2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleñ dewi- z 2002 r. ...................... zowych (Dz.U. Nr 154, poz. 1273 ze zm.) rozporz¹dzenie OZD rozporz¹dzenie MF z 4.9.2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleñ dewi- z 2007 r. ...................... zowych (Dz.U. Nr 168, poz. 1178 ze zm.) rozporz¹dzenie OZD .. rozporz¹dzenie MF w sprawie ogólnych zezwoleñ dewizowych (w chwili oddania ksi¹¿ki do druku rozporz¹dzenie nie zosta³o opublikowane w Dz.U.) R. Pr. ........................... Radca Prawny Rej. ............................. Rejent Rzeczposp. .................. Rzeczpospolita SA ............................... S¹d Apelacyjny SP ............................... Studia Prawnicze SwobGospU ............... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) tekst jedn. ................... tekst jednolity TUE ............................ Traktat ustanawiaj¹cy Uniê Europejsk¹ uchw. .......................... uchwa³a UKS ............................ ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) w zw. .......................... w zwi¹zku wyr. ............................. wyrok Wykaz skrótów XVII z. ................................. zeszyt zd. ............................... zdanie ze zm. ......................... ze zmianami WYKAZ LITERATURY T. Borkowski, S. Jerzak, Nowe prawo dewizowe, Warszawa 2003. A. Drwi³³o, Zarys prawa dewizowego i celnego, Gdynia 1991. E. Fojcik-Mastalska, Prawo dewizowe – Komentarz, Wroc³aw 2008. J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego, Bydgoszcz 2000. A. Gorgol, W. Wójtowicz, Prawo dewizowe z komentarzem, Bydgoszcz 2001. T. Grzegorczyk, Ustawa prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2003. M. Krakowiak (red.), Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2000. S. Naruszewicz, Polityka i prawo celne i dewizowe. Zarys wyk³adu, Siedlce 2002. M. Nogaj, Prawo dewizowe dla praktyków. Komentarz. Przepisy dewizowe, Warszawa 2001. Z. Ofiarski, Prawo dewizowe. Komentarz, Kraków 2003. F. Prusak, Prawo dewizowe. Komentarz. Ustawa. Objaœnienia. Orzecznictwo s¹dowe. Przepisy zwi¹zkowe i wykonawcze. Ustawy ustrojowe, Poznañ 2001. E. Ruœkowski, Prawo dewizowe, Warszawa 1997. J. J. Skoczylas, Prawo dewizowe. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006. W. Wójtowicz, Prawna regulacja obrotu dewizowego w Polsce, Bydgoszcz 1996. G. ¯mij, Prawo waluty, Kraków 2003.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo dewizowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: