Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 009736 11018459 na godz. na dobę w sumie
Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu - ebook/pdf
Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-482-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawia prawo drogie zarówno w przypadku jachtów żaglowych, jak i mechanicznych, sygnały manewrowe i ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności, światła i znaki statków, w oparciu o Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Klucz do rozpoznawania świateł statków na morzu jest bardzo czytelny i prosty i umożliwia, w razie wątpliwości, natychmiastową identyfikację statku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niezbędnik żeglarza Książka polecana przez Andrzej Pochodaj Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu Pierwszen´ stwo drogi Zachowanie sie˛ jednostek pod z˙aglami Jednostka z˙aglowa uste˛puje jednostkom: nieodpowiadaja˛cym za swoje ruchy, o ograniczonej zdolnos´ci manewrowej, ograniczonym swoim zanurzeniem, zaje˛tym połowem, ❍ wyprzedzanym, ida˛cym wa˛skim przejs´ciem, korzystaja˛cym z systemu rozgraniczenia ruchu. Jednostce z˙aglowej uste˛puja˛ jednostki: Sygnały manewrowe i ostrzegawcze Znaczenie o nape˛dzie mechanicznym, ❍ wyprzedzaja˛ce. Prawo drogi, s´wiatła i znaki statko´w na morzu 2 Przy spotkaniu dwo´ ch jednostek z˙aglowych uste˛- puje jednostka (zaznaczona na czerwono): ida˛ca lewym halsem, (rys. 1a), nawietrzna, jes´li ida˛ tym samym halsem (rys. 1b). ida˛ ro´z˙nymi halsami jes´li Zachowanie sie˛ jednostek mechanicznych (czyli takz˙e jachto´ w ida˛cych na z˙aglach i silniku) Sygnał . . . . . . Zmieniam mo´j kurs w prawo Zmieniam mo´j kurs w lewo Daje˛ bieg wstecz Zamierzam was wyprzedzic´ z waszej prawej – – . burty Zamierzam was wyprzedzic´ z waszej lewej burty – – . . –. –. Zgadzam sie˛ na takie wyprzedzanie Nie rozumiem waszych zamiaro´w. Wa˛tpie˛, czy . . . . działacie wystarczaja˛co do uniknie˛cia zderzenia Zbliz˙am sie˛ do zakre˛tu. Tez˙ sygnał odpowiedzi – Rys. 1. ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Jednostka o nape˛dzie mechanicznym długos´ci ❍ wyprzedzaja˛ca uste˛puje jednostce wyprzedzanej mniejszej niz˙ 20 m uste˛puje jednostkom: (rys. 2a), Prawo drogi, s´wiatła i znaki statko´w na morzu 3 nieodpowiadaja˛cym za swoje ruchy, o ograniczonej zdolnos´ci manewrowej, ograniczonym swoim zanurzeniem, zaje˛tym połowem, z˙aglowym, ❍ wyprzedzanym, ida˛cym wa˛skim przejs´ciem, korzystaja˛cym z systemu rozgraniczenia ruchu. Przy spotkaniu dwo´ ch jednostek o nape˛dzie me- chanicznym uste˛puje jednostka: Rys. 2. ❍ maja˛ca druga˛ z prawej burty, jes´li kursy sie˛ prze- cinaja˛ (rys. 2b), obie jednostki zmieniaja˛ kurs w prawo, jes´li wprost lub prawie wprost na siebie (rys. 2c). ida˛ Jednostce o nape˛dzie mechanicznym długos´ci mniejszej niz˙ 20 m uste˛puja˛ jednostki: ❍ wyprzedzaja˛ce (rys. 2a). Ograniczona widzialnos´c´ Zachowanie podczas ograniczonej widzialnos´ci zachowac´ bezpieczna˛ pre˛dkos´c´, gotowos´c´ do natychmiastowych manewro´w, prowadzic´ obserwacje˛ wzrokowa˛ i radarowa˛, nadawac´ sygnały mgłowe. W przypadku usłyszenia sygnało´w mgłowych innej jednostki: zmniejszyc´ pre˛dkos´c´ do minimum, zachowac´ kurs i zmienic´ go jedynie unikaja˛c nad- miernego zbliz˙enia, nawigowac´ z niezwykła˛ uwaga˛. ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Sygnały dz´wie˛kowe podczas ograniczonej widzialnos´ci Sygnał – – – – . . – . . . Znaczenie Statek o nape˛dzie mech. w drodze posuwaja˛cy sie˛ po wodzie Statek o nape˛dzie mech. w drodze nieposuwaja˛cy sie˛ po wodzie Statek nieodpowiadaja˛cy za swoje ruchy Statek o ograniczonej zdolnos´ci ma- newrowej Statek ograniczony swym zanurze- niem Statek z˙aglowy, zaje˛ty połowem, holu- ja˛cy lub pchaja˛cy Statek holowany lub ostatni z zestawu holowniczego Statek na kotwicy Statek długos´ci 100 m lub dłuz˙szej na kotwicy, sygnał ostrzegawczy Statek 100 m na mieliz´nie Statek długos´ci 100 m i wie˛kszy na mieliz´nie lub . – . Prawo drogi, s´wiatła i znaki statko´w na morzu 4 Statek pełnia˛cy słuz˙be˛ pilotowa˛ nada- je dodatkowo Statek długos´ci do 12 m . . . . sygnał dowolny – pojedyncze uderzenie w dzwon – gwałtowne bicie w dzwon przez 5 s – bicie w gong przez 5 s – pojedynczy kro´tki (ok. 1 s) dz´wie˛k . – – pojedynczy długi (4–6 s) dz´wie˛k S´ wiatła i znaki statko´ w Oznakowanie dzienne Oznakowanie Znaczenie Statek stoja˛cy na kotwicy Statek nieodpowiadaja˛cy za swoje ruchy Statek stoja˛cy na mieliz´nie Statek zaje˛ty oczyszczaniem z min Statek o ograniczonej zdolnos´ci manewrowej Statek o ograniczonej zdolnos´ci manewrowej stanowia˛cy przeszko- de˛ w z˙egludze. Strona wolnego przejs´cia oznakowana dwoma rom- bami w pionie, strona z przeszkoda˛ – dwiema kulami w pionie Statek ograniczony swoim zanurze- niem Statek jednoczes´nie ida˛cy pod z˙ag- lami i na silniku Statek holuja˛cy i trudno widoczny obiekt holowany, gdy długos´c´ ze- stawu jest mniejsza niz˙ 200 m Statek holuja˛cy i statek holowany, gdy długos´c´ zestawu przekracza 200 m Statek zaje˛ty połowem Statek pełnia˛cy sluz˙be˛ pilotowa˛ Jednostka z nurkiem pod woda˛ Prawo drogi, s´wiatła i znaki statko´w na morzu 5 Rozmieszczenie s´wiateł Podstawowa kombinacja s´wiateł białego, czerwonego i zielonego okres´la: kierunek poruszania, rodzaj nape˛du oraz wielkos´c´ jednostki. Dodatkowe s´wiatła widoczne dookoła widnokre˛gu wskazuja˛ na jednostke˛: nieodpowiadaja˛ca˛ za swoje ruchy, o ograniczonej zdolnos´ci manewrowej, ograni- czona˛ zanurzeniem, poławiaja˛ca˛ trałem, poławiaja˛ca˛ sposobem inny niz˙ trałuja˛cy, stoja˛ca˛ na kotwicy. W przypadku jednostek zaje˛tych połowem uzupełnienie moga˛ stanowic´ s´wiatła wskazuja˛ce na: wydawanie, wy- bieranie, uwie˛zienie na przeszkodzie lub rozcia˛gnie˛cie narze˛dzia połowowego w poziomie na odległos´c´ wie˛k- sza˛ niz˙ 150 m. S´wiatło z˙o´łte o sektorze s´wiatła rufowego oznacza jednostke˛ zaje˛ta˛ holowaniem. S´wiatło z˙o´łte błyskowe widoczne dookoła widnokre˛gu oznacza jednostke˛ w sta- nie bezwypornos´ciowym. Kombinacje tych s´wiateł informuja˛inne statki nie tylko jednostki, ale takz˙e połoz˙eniu wzgle˛dem o obecnos´ci obserwatora, rodzaju statku, jego sytuacji czy rodzaju wykonywanej pracy. W dalszej cze˛s´ci publikacji przed- stawiono klucz do łatwego rozpoznawania s´wiateł i zna- ko´w dziennych statko´w zgodnych z prawidłami Mie˛dzy- narodowych Przepiso´w o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: