Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008198 20950378 na godz. na dobę w sumie
Prawo energetyczne. Komentarz - ebook/pdf
Prawo energetyczne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 825
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3807-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie zagadnień uregulowanych przez Prawo energetyczne, m.in.:

Autorzy przedstawiają również zagadnienia ogólne w zakresie umów regulujących obrót paliwami i energią oraz omawiają wyczerpująco świadczenie usług przesyłowych, a także w podobny sposób omawiają – znajdujące w tej materii zastosowanie – normy administracyjnoprawne.

W drugim wydaniu komentarza Autorzy omówili najnowsze zmiany Prawa energetycznego, w tym:

Komentarz uwzględnia stan prawny z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1.7.2012 r.

Publikacja ta skierowana jest zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą prawną spółek z sektora energetycznego, jak również do przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii oraz pracowników organów administracji odpowiedzialnych za reglamentację rynku energetycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Prawo energetyczne Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Jerzy Naumann, ZBIÓR ZASAD ETYTKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.sklep.beck.pl Prawo energetyczne Komentarz Autorzy Marzena Czarnecka Tomasz Ogłódek 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Czarnecka, Ogłódek, PrEnerg. Komentarz, art. 5, Nb. 6, wyd. 2, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3806-4 ISBN e-book 978-83-255-3807-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dostarczanie paliw i energii . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–11f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Polityka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Koncesje i taryfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja . . Art. 51–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne . . . . . . . 3. Ustawa o efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX XV 1 3 3 76 76 436 436 490 490 548 548 668 668 686 686 713 713 723 735 751 751 V Spis treści Rozdział 2. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodaro- wania energią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efek- tywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zasady sporządzania audytu efektywności ener- getycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektyw- ności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . Art. 38–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przepisy dostosowujące i końcowe . . . . . . . . . . Art. 44–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 754 757 757 758 758 777 777 783 783 785 785 791 791 795 VI Przedmowa Współczesne życie społeczne i gospodarcze wspomagane jest licznymi rozwiązaniami technologicznymi. Korzystanie z tych rozwiązań wiąże się z koniecznością wykorzystywania paliw i energii. Komentowana ustawa – Prawo energetyczne reguluje jeden z najważniejszych działów gospo- darki. Paliwa i energia są dobrami rzadkimi i użytecznymi – jak mawiają ekonomiści, dobrem strategicznym – jak często powtarzają politycy. Praw- nicy paliwa, energię i zasady obrotu nimi postrzegają w zależności od przyjętej metody regulacji: bądź jako przedmiot stosunków cywil- noprawnych, bądź jako przedmiot stosunków administracyjnoprawnych. Ustawodawca krajowy łączy w ustawie – Prawo energetyczne cywil- noprawną i administracyjnoprawną metodę regulacji. Połączenie prawa prywatnego i publicznego w jednym akcie prawnym jest charakterystyczne dla tych gałęzi prawa, które zostały wykreowane nie ze względu na przy- jętą metodę regulacji, lecz jej zakres przedmiotowy. Ustawodawca uznaje, iż relacje między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą są typo- wymi relacjami cywilnoprawnymi. Uznając paliwa i energię za niezwykle ważne dla bezpieczeństwa państwa, ustawodawca zastrzega szeroki wpływ regulatora narzędziami charakterystycznymi dla prawa administracyjnego. Już samo połączenie cywilnoprawnej i administracyjnej metody regulacji stawia przed autorami opracowań z zakresu prawa energetycznego trudne zadanie. Normy prawa administracyjnego i cywilnego zawarte w prawie energetycznym należy uznać za uzupełniające się. W prawie cywilnym mówi się o swobodzie umów, autonomii woli stron, samoobsługowym charakterze norm. W prawie administracyjnym obowiązuje reguła, iż re- gulacja administracyjna może wynikać jedynie z wyraźniej ustawowej kompetencji. Zderzenie w jednym akcie normatywnym cywilnoprawnej i administracyjnej metody regulacji prowadzi do konieczności ustalenia przez adresata normy prawnej, jakie prawa i obowiązki na nim ciążą i czy może posłużyć się w danym stanie faktycznym zasadami ogólnymi rzą- dzącymi prawem cywilnym czy administracyjnym. Autorzy, opracowując komentarz, starali się ułatwić czytelnikowi to zadanie. Literatura przedmiotu w zakresie prawa energetycznego nie należy do zbyt bogatych. Nie ulega wątpliwości, iż ten dział prawa zasługuje na VII Przedmowa rzetelne opracowanie monograficzne. Komentarze do prawa energetycz- nego wydane uprzednio stanowiły inspirację dla autorów, zdaniem których szczególnie ważne jest pionierskie dzieło prof. dr hab. Anny Waleszek- -Pyzioł i prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła. Nadto warto zwrócić uwagę na opracowanie dr. Jerzego Baehra i dr. Edwarda Staweckiego oraz komentarz dr. Henryka Palarza. Do najnowszych pozycji należy zaliczyć komentarz pod red. Z. Murasa i M. Swory. Po oddaniu książki do druku ukazał się komentarz pod red. M. Pawełczyka. Autorzy objęli treścią komentarza nowelizację ustawy, najnowszy do- robek doktryny i orzecznictwa. Zainteresowanie wydaniem I komentarza było inspiracją i dopingiem dla autorów. Zamiarem autorów było przedstawienie zagadnień ogólnych, w zakre- sie umów regulujących obrót paliwami i energią oraz świadczenie usług przesyłowych, w taki sposób, aby czytelnik nie musiał sięgać do opraco- wań z zakresu prawa cywilnego. W podobny sposób przedstawiono normy admnistracyjnoprawne. Podana literatura pozwala na uzupełnienie wiedzy w interesującym czytelnika zakresie. Książka ta jest skierowana zarówno do praktyków z przedsiębiorstw energetycznych, jak i do odbiorców paliw i energii. Niewątpliwie bę- dzie również ciekawą lekturą dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz zainteresowanych problematyką energetyki studentów politechniki, prawa i ekonomii. Komentarz przedstawia stan prawny na dzień 1.7.2012 r. Warszawa, maj 2012 r. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa 2003/54/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dy- rektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176) Dyrektywa 2009/72/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dy- rektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 55 z 14.8.2009 r.) Dyrektywa 2009/73/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7. 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dy- rektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 94 z 14.8.2009 r.) Dyrektywa 2003/30/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.5.2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawial- nych(Dz.Urz. UE L 123 z 5.6.2009 r.) Dyrektywa 2004/67/WE . . . . . . . Dyrektywa Rady z 26.4.2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziem- negoTekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L 127 z 29.4.2004 r.) Dyrektywa 90/547/EWG . . . . . . Dyrektywa Rady z 1.10.1990 r. w sprawie prze- syłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (Dz.Urz. UE L 313 z 13.11.1990 r.) IX Wykaz skrótów Dyrektywa 91/296/EWG . . . . . . dyrektywa Rady z 31.5.1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz.Urz. UE L 147 z 12.6.1991 r.) Dyrektywa 2003/54/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r.) Dyrektywa 2003/55/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrek- tywę 98/30/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r.) EfEnergU . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GiełdyTowU . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) X PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Wykaz skrótów PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ProkU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) RezPaństwU . . . . . . . ustawa z 30.5.1996 r. o rezerwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 ze zm.) Rozporządzenie 715/2009 . . . . . . . . . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ZapasyRNaftU . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o zapasach ropy nafto- wej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Organy, organizacje i instytucje ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EFTA . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EWG . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza MG . . . . . . . . . . . . . Minister Gospodarki MGPiPS . . . . . . . . . Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MON . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Obrony Narodowej NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RIO . . . . . . . . . . . . . regionalna izba obrachunkowa RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPO . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SKO . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SOKiK . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma i publikatory Biuletyn SN . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Biuletyn URE . . . . . . Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Dz.U. Dz.Urz. Gl. M.P. MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNAP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski cyjna i Pracy XII Wykaz skrótów OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- i Pracy i Wojskowa wych . . . . . . . . Prokuratura i Prawo OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI Wok. ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . niepublikowany 4. Inne skróty art. GUS . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KDT . . . . . . . . . . . . kontrakty długoterminowe n. niepubl. Nr OSD . . . . . . . . . . . . Operator (-rzy) Systemu Dystrybucyjnego PGNiG . . . . . . . . . . . Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poz. red. rozp. s. t. TEN . . . . . . . . . . . . transgraniczne sieci europejskie t.j. TPA . . . . . . . . . . . . . Third Part Access (zasada dostępu strony trzeciej . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity do sieci) XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt uchw. w zw. wyr. z. Zb.Orz. ze zm. zob. . . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . zobacz XIV Bibliografia Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2004 stracyjne, Warszawa 2005 Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- Adamiak B., Skubisz R., Sołtysiński S., Szwaja J., Kępiński M., Mo- zgawa M., Poźniak-Niedzielska M., Skoczny T., Wiszniewska I., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000 Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003 2006, Nr 2 Balcewicz J., Do trzech razy sztuka – gorączka LNG, Gigawat Energia Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzy- kowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zawada K., Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004 Barańska A., Bieniek G., Brol J., Ciepła H., Czech B., Dalka S., Dmowski S., Jagieła J., Jankowski J., Kołakowski K., Marciniak A., Piasecki K., Pietrzykowski J., Rodziewicz J., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2001 Bączyk M., Jasiakiewicz M., Katner W. J., Klein A., Kruczalak K., Stec M., Strzępka J., Tracz G., Uruszczak W., Włodyka S. (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001 Bieniek G. (red.), Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do kodeksu cy- wilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2005 Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, PPH 2000, Nr 4 Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J. (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004 Borkowski J., Uprawnienia organu samorządu terytorialnego współdziała- jącego przy wydawaniu decyzji, Jurysta 1995, Nr 1 Cherubin W., Regulacja cen ciepła w Polsce i innych krajach, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2005, Nr 4 XV Bibliografia Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępo- wanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobo- wiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994 Czarny-Drożdżejko E., Karna ochrona uczciwości konkurencji, Czasopi- smo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 1999, Nr 2 Dec T., Słowiński G., Ile potrzeba czasu na zatwierdzenie taryfy?, Biuletyn URE 2005, Nr 6 Domańska M., Jelińska U., Kostecka A., Krysińska-Wnuk L., Kuźniar J., Maj A., Pieńkos K., Rączka M., Stojek-Siwińska M., Wasilewska M., Prawo pracy 2004, Warszawa 2004 Duda M., Koszty uzasadnione i równoważenie interesów, Biuletyn URE 2000, Nr 2 Ereciński T., Postępowanie w sprawach o przeciwdziałanie praktykom mo- nopolistycznym, PiP 1991, z. 1 Fedorowicz J., Opłaty koncesyjne, Biuletyn URE 1999, Nr 5 Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII, Zagadnienia prawa autorskiego i wynalazczego, za: Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zawada K., Pie- trzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004 Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004 Gogolewska J., Eliminowanie subsydiowania skrośnego, [w:] Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii?, URE – Biblioteka Regulatora, War- szawa 2001 Gołąb Z., Przyrzeczenie wydania koncesji (promesa), MoP 2000, Nr 8 Gotowicka I., Sprzedawca z urzędu na polskim rynku energii elektrycznej, Wokół Energetyki, czerwiec 2005, www.ozee.kape.gov.pl Gronowski S., Ustawa antymonopolowa w orzecznictwie, Warszawa 1996 Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004 Guzik R., Transeuropejskie Sieci Energetyczne. Seminarium, Biuletyn URE 2004, Nr 4 Harczuk J., Ugoda w postępowaniu administracyjnym, MoP 2002, Nr 16 Hauser R., Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, z. 1 Hutor T., Upadłość wyklucza koncesję, Gl. 2004, Nr 4 Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawy – Prawo energe- tyczne (Nr 139/2000; http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki kontroli wstep/ inform2000/2000139) XVI Bibliografia Jagielska M., Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP 2000, Nr 1 Janiszewska K., Po co i komu potrzebny jest sprzedawca z urzędu – rozwią- zania krajowe i doświadczenia innych państw, Biuletyn URE 2005, Nr 5 Janiszewska Z., Aukcja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemo- wej na 2005 r., Biuletyn URE 2005, Nr 1 Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 1992 mentarz, Kraków 2000 Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- Juchniewicz L., Stanowisko w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, Dodatek reklamowy do Rzecz- pospolitej Nr 214(5684) z 13.9.2000 r. Juchniewicz L., Prawo energetyczne – ocena i propozycje zmian, Warszawa 31.7.2006 r., www.ure.gov.pl Juszczuk M., Aukcje na moce przesyłowe jako sposób dostępu do sieci w brytyjskim systemie gazowym, Biuletyn URE 2006, Nr 2 Kamieński Z., Energetyczny „rozwód”, Czysta Energia 2005, Nr 2 Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2002 Karski L., Świadectwa pochodzenia – problemy, Czysta Energia 2006, Nr 2 Kaszubski R. W., Olszak M., Koncesje a zasada wolności gospodarczej, Gl. 1998, Nr 7 Katner W. J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Kędzia J., Wpływ zmiany stanu prawnego na stabilność decyzji Prezesa Piśmiennictwo, Warszawa 2003 URE, Biuletyn URE 2004, Nr 1 Kędzia J., Tutak A., Dla kogo usługi przesyłowe?, Biuletyn URE 2002, Nr 2 Kępa W., Górecka-Wszytko M., Polityka energetyczna a zadania gmin w za- kresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Biu- letyn Informacyjny RIO 2003, Nr 2; http://www.bip.szczecin.rio.gov.pl/ ?a=81 Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I–II, Kraków 2004 Kijowski A., Glosa do uchw. SN z 4.5.1979 r., I PZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 2, poz. 20 Kolasiński K., Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia spo- łecznego, Palestra 1979, Nr 3 Komunikat Prezesa URE w sprawie założeń do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystry- bucyjnych, Warszawa, 15.7.2005 r. XVII Bibliografia Komunikat Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eks- ploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, Warszawa, 15.2.2006 r. Kontrakty długoterminowe w polskiej elektroenergetyce – geneza, stan obecny, perspektywy rozwiązania, http://www.ure.gov.pl/portal.php? serwis =pl8dzial=16 id=1627 Kosakowska K., Krupa R., Obrót certyfikatami – opodatkowany czy zwol- niony z VAT, Rzeczpospolita z 20.12.2005 r. (Prawo co dnia) Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995 Kosikowski C., Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996 Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005 Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administra- cyjnego. Komentarz do art. 1–103, t. 1, Kraków 2005 Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komen- tarz, Warszawa 2000 szawa 2001 Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, War- Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002 Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa anty- monopolowego, Warszawa 2005 Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983 Minkus J., Świderek A., Zienkiewicz D., Prawo upadłościowe i naprawcze. Muras Z., Energetyka odnawialna – dwa reżimy prawne, jedno rozliczenie, Komentarz, Warszawa 2006 Biuletyn URE 2006, Nr 1 Muras Z., O funkcjonowaniu komisji kwalifikacyjnych w świetle obo- wiązujących uregulowań prawnych – najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy, Biuletyn URE 2006, Nr 4 Nałęcz A., Kary pieniężne w prawie energetycznym, Biuletyn URE 2005, Niebisz E., Koncesje na obrót energią elektryczną, Biuletyn URE 1999, Nr 2 Nr 5 Nota Komisji Europejskiej, 2.3.1998 r., OJ C [1998] 66/5 Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dy- rektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego (System rozdziału działalności, 16.1.2004 r.) Note of DG Energy and Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the Internal Market in Electricity and Natural Gas, Public Service Obligations, 16.1.2004 (Notatka Dyrekcji General- XVIII Bibliografia nej ds. Energii i Transportu w sprawie dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE dotycząca wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu) Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3 Nowak D., Ceny sztywne czy maksymalne?, Biuletyn URE 1999, Nr 5 Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed są- dem administracyjnym, Toruń 1992 Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, za: Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zaradkiewicz K., Zawada K., Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2005 Ogłódek T., The Polish Procedure in Cases on Counteracting Monopolistic Practices, Central and Eastern European Legal Studies, London 1998, vol. 1 Ogłódek T., Rola biegłego w postępowaniu przed sądem gospodarczym, Materiały Pierwszej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych, Często- chowa 2003 Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii?, URE – Biblioteka Regulatora, Warszawa 2001 Opinia prawna z 9.11.2004 dotycząca art. 5 i 5a projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, Druk sejmowy Nr 3135, www.sejm.gov.pl Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2004 Panasiuk A., Instytucja promesy w prawie polskim, Gl. 1997, Nr 8 Panowicz-Lipska J., Radwański Z., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2004 Patryas W., Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997 Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych uprawnionych do uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, Warszawa 15.2.2006 r., BPR-413- -15(1)/2006/RT Pokrzywniak J., Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego, PUG 2006, Nr 3 Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 2006 Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002 Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003 Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyj- nego, PiP 1961, z. 12 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo energetyczne. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: